Innledning. Tilsynssaker. Barn og familie. Prosess framover:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innledning. Tilsynssaker. Barn og familie. Prosess framover:"

Transkript

1 åpenhet trygghet mangfold Økonomirapport 2. tertial 2015

2 Innledning Regnskapet for 2014 ble avsluttet med et mindreforbruk på 30,9 mill kroner. Dette er 2,1 mill kroner mer enn for Netto driftsresultat utgjorde + 1,8 % av driftsinntektene mot + 2,6 % i Departementet anbefaler at netto driftsresultat utgjør 1,75 % 2,00 % av driftsinntektene. Overskuddet i 2014 skyldes i hovedsak forhold pensjonsoppgjør ved tilbakeføring fra KLP, statlige tilskudd og lavere nettokostnader til renter og avdrag enn lagt opp til i budsjettet. Arbeidet med å saldere budsjettet har de siste årene vært krevende. Det var det også for budsjett Forventninger til oppgavevekst og kvalitet er større enn økningen i rammeoverføringene. Stanges budsjett for 2015, er et budsjett med stramme økonomiske rammer. Avsatte reserver vil kun kunne dekke det høyst nødvendige. Kommunen er svært sårbar overfor inntektssvikt, lønns- og prisvekst høyere enn forutsatt, samt nye lovpålagte oppgaver. Dette vil i sum presse kommunens driftsutgifter. Det må fortsatt være fokus på å balansere utgiftsveksten på nivå med inntektsveksten framover. Følgelig er det svært viktig at virksomhetene tilpasser sin aktivitet innenfor vedtatte ramme. I tertialrapportene er det varslet behov for midler i størrelsesorden mill kroner. Det meldes om nye, eller mer omfattende oppgaver, i hovedsak innen pleie- og omsorgssektoren. Tilsynssaker Barn og familie Barn og familie hadde tilsyn med barneverntjenesten fra Fylkesmannen Hedmark april Systemrevisjonen omfattet følgende områder: Kommunens arbeid med meldinger til barneverntjenesten og tilbakemeldinger til melder. Prosess framover: Handlingsplan for lukking av avvik er oversendt Fylkesmannen. Flere tiltak er allerede iverksatt og det gjennomføres internrevisjon for å dokumentere at tiltakene har virket etter intensjonen. Deretter lukker Fylkesmannen avviket. 1

3 Driftsbudsjettet Sammendrag I vedtatt budsjett for 2015 var det avsatt 13,8 mill kroner på felles reserve. Gjennom rådmannens forslag til vedtak til 1. tertial ble kr av reserven til ulike tiltak i driften for inneværende år. I 2. tertial foreslås å fordele yterligere kr fra felles reserve til driftstiltak. Jfr. kommunens økonomireglement vil Rådmannen justere virksomheter og stabers ramme for årets lønnsoppgjør i hht. forhandlingsprotokollene, og innenfor den avsatte lønnsreserve. Rådmannens forslag til omdisponering av netto driftsrammer med kr fordeler seg slik på virksomheter og tiltak: Netto rammeendring 2. tertial 2015 Rådmannen Eiendomsavdelingen Virksomhet for barnehager Arstad skole Breidablikk skole Stange skole - Åsbygda skole Ottestad ungdomsskole Romedal ungdomsskole Stange ungdomsskole - ÅOA Barn og familie Helse og rehabilitering Tjeneste for funksjonshemmede NAV Helsetjenester i hjemmet Ottestad Helse og omsorgssenter Stange Helse og omsorgssenter Kommunalteknikk - Bruk av lønnsreserve Finans - Skatt og rammetilskudd Bruk av felles reserver Det brukes kr fra disposisjonsfond til dekning av kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved Ottestad helse og omsorgssenter. Videre avsettes kr til disposisjonsfond for ressurskrevende bruker inneværende. I tillegg disponeres integreringsfond og fond for funksjonshemmede flyktninger som beskrevet på side 7 8 i tertialrapporten. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige justeringer av virksomhetsbudsjettene i hht. etterfølgende beskrivelser. 2

4 Driftsbudsjettet 00 Felles På dette kapitlet er det budsjettert med avskrivninger, overføringer fra boligforetaket samt konsesjonskraft. Samlede avskrivninger er budsjettert med 32,0 mill kroner i Det er avtalt med boligforetaket en samlet overføring av utbytte for 2015 på 4,5 mill kroner. Beløpet er foreløpig ikke overført. Konsesjonskraft er budsjettert med en inntekt på 0,5 mill kroner. Det er foreløpig mottatt kr i konsesjonskraftinntekt. Størrelsen på disse inntekter er knyttet opp mot utviklingen i strømprisene. 01 Felles reserver Det ble avsatt en lønnsreserve på 3,3 % til dekning for årets lønnsoppgjør. Konsekvensen av lønnsoppgjøret for kap. 4 beløper seg til 7,5 mill kroner, inkl. sosiale kostnader inneværende år. I tillegg er lønnsvekst for rådmann og kommunalsjefer, samt seniortillegg fordelt fra denne potten. Konsekvensen av lokalt oppgjør kap. 4, kap. 3 og kap. 5 er ikke beregnet i skrivende stund. I rammene til virksomheter og staber er det beregnet 15,0 % KLP-premie av lønnsutgiftene, samt en avsatt pensjonsreserve på felles reservepost med 15,0 mill kroner for å dekke økte pensjonskostnader i KLP og SPK. Det er foreløpig uavklart hvor stor del av denne rammen som må benyttes til pensjonsoppgjøret i Lønnsreserven på 7,8 mill kroner skal dekke virkningen av lønnsoppgjøret for kap. 3, 5 og lokalt kap 4. Helårsvirkningen av årets lønnsoppgjør, samt lønnsoverhenget, er fordelt i virksomhetenes rammer. Lønnsoverhenget er beregnet til 1,70 % og lønnsglidningen til 0,20 %. Konsekvensene av det lokale lønnsoppgjøret i kap. 3 og 5 er foreløpig ikke beregnet. Det er imidlertid lagt opp til at det skal holdes innenfor lønnsreservens ramme på 7,6 mill. Det er i 2. tertial disponert følgende midler av reserveposten: Reserver Reserver før 2. tertial Disponert 2. tertial Reserver etter 2. tertial Felles reserve Lønnsreserve Pensjonsreserve Totalt Etter 2. tertial gjenstår kun kr på felles reserve. 06 Politiske organer På området for politiske organer er det utgiftsført ca kr mindre enn lagt opp til i periodisert budsjett ved utgangen av 2. tertial. Det minnes om at midler til avvikling av kommunevalget ligger i rammen til politiske organer. 07 Kontrollutvalg og revisjon Forbruket på dette området viser 32,6 % etter andre tertial. Regnskapet er belastet med kostnader til Hedmarken Revisjon IKS for 1. kvartal. 2. kvartal er holdt helt tilbake, sammen med deler av 3. kvartal som følge av uenighet rundt avregning av faktisk forbruk i Dersom aktiviteten i kontrollutvalget gjennomføres som planlagt forventes ingen overskridelser på dette området. 3

5 08 Skatt og rammetilskudd m.v. Kommunene har i årets åtte første måneder hatt en samlet inngang på 85,8 mrd. kroner fra skatt på inntekt og formue, inkl. naturressursskatt, noe som er 4,8 % mer enn i samme periode i fjor. August isolert viser en vekst på 35 % for kommunene. Forskuddstrekk fra arbeidsgivere er 4,7 % høyere enn i januar - august i fjor for kommunene. Forskuddsskatten i januar - juli var 0,7 % høyere enn i tilsvarende måneder i fjor. Samlet sett ligger skatteveksten nå over anslagene i revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2015, både for kommunene og fylkeskommunene. Veksten i forhold til 2014 er i RNB 2015 anslått til 4,6 % for kommunene, 3,3 % for fylkeskommunene og 4,4 % for sektoren samlet. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen de fire siste månedene av året. Fortsatt gjenstår de viktige skattemånedene september og november som har betydelig inngang av forskuddstrekk for personlige skatteytere. I tillegg påvirkes høstmånedene av likning/avregning for 2014, og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. For Stange kommune viser skatteveksten for de 8 første måneden i ,8 %. Den skatteøkningen en ser for Stange sin del vil bli justert gjennom inntektsutjevningen avhengig av det nasjonale skattenivået. I forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2015 har Stortinget bevilget en økning til kommuner og fylkeskommuner på 1,2 mrd kroner. Midlene er fordelt med 1.007,8 mill kroner til kommunene og 192,2 mill kroner til fylkeskommunene ,8 mill kroner er fordelt slik til kommunene: 853 mill kroner etter kommunenes andel av skatteinntektene, Stanges andel utgjør kr mill kroner er delt som likt beløp pr innbygger, Stanges andel utgjør kr ,8 mill kroner er fordelt til kommuner som fikk reduserte skatteinntekter som følge av omleggingen av skattlegginga av uføre. Stange har ikke fått midler av denne potten. Innføring av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehager fra 1. mai 2015 vil kunne øke administrasjonskostnadene i en overgangsperiode. Rammetilskuddet er derfor økt med 41,7 mill kroner. Stanges andel av dette er anslått til kr Fra 1. august 2015 blir det innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 4 og 5 åringer i familier med inntekt under ei grense som er fastsatt av Stortinget. 51 mill kroner er bevilget over rammetilskuddet. Stanges andel er beregnet til kr i 2015 økende til kr fra De økte midlene til barnehagesektoren, jfr. punktene foran, er fordelt etter barnehagenøkkelen i inntektssystemet. Ut fra disse endringer som er vedtatt i Stortinget og endringer en ser i skatteveksten etter 2. tertial, er det behov for å justere Stanges rammetilskudd og skatteinntekter slik: Rammetilskuddet økes med kr til kr Inntektsutjevningen reduseres med kr til kr Skatt på formue og inntekt økes med kr til kr Nettoeffekten på disse endringer utgjør kr som inngår i saldering av tiltakene i tertial 2. Eiendomsskatt. Eiendomsskatten viser foreløpig et overskudd ift. budsjett på 1,1 mill kroner. Imidlertid har det innkommet mange klager. Klagebehandlingen har startet, men er ikke avsluttet og den økonomiske konsekvens er ikke kjent ennå. Tilskuddet til ressurskrevende brukere. Tilskuddet til ressurskrevende brukere økte betydelig forrige år. Dette vil også gi seg utslag i beregningen for 2015 under forutsetning av at tilskuddordningen opprettholdes på samme nivå. Dette vil først bli kjent i statsbudsjettet for

6 Tilskuddet for 2014 utgjorde 93,0 mill kroner. Det budsjetterte beløp for 2015 er 77,0 mill kroner. Av differansen/merinntekten på 16,0 mill kroner benyttes 10,0 mill kroner til styrking av driften i TFF i Restbeløpet 6,0 mill kroner avsettes til fond som buffer til evt. endringer i tjenestene for ressurskrevende brukere. I tillegg kan neves at overskuddet på dette statstilskuddet for 2014 er inntektsført i 2015 og utgjør 18,0 mill kroner. Dette beløpet foreslås også avsatt til disposisjonsfond til styrking av tjenestene til ressurskrevende brukere. Ut fra disse endringene vedtatt i Stortinget foreslår Rådmannen å justere Stanges rammetilskudd og skatteansalg slik: Rammetilskudd økes med kr til kr Inntektsutjevningen reduseres med kr til kr Skatt på formue og inntekt økes med kr til kr Tilskuddet for ressurskrevende brukere økes med kr , hvor kr avsettes til fond 09 Finans Låneportefølje Kommunens låneportefølje ved utgangen av 2. tertial 2015 utgjør 1.097,9 mill kroner. Av dette beløpet er 964,1 mill kroner investeringslån og 133,8 mill kroner formidlings-/ startlån. I tillegg kommer Stange kommunale boligforetak som har langsiktig gjeld på 176 mill kroner. Samlet gjeld i Stange kommune og boligforetaket utgjør dermed 1.273,9 mill kroner. De flytende lånene i investeringsporteføljen består av 9 lån hvorav to er lån i KLP Kommunekreditt på til sammen 304,1 mill kroner. Lånene har en rente som er knyttet til 3 mnd NIBOR. Øvrige lån er tatt opp i Kommunalbanken, hvorav to er p.t.-lån og 5 med knytning mot 3 mnd Nibor. Ved utgangen av 2. tertial 2015 har kommunen 6 fastrenteavtaler, henholdsvis med DNB (2014- august 2019), Sparebanken (FWD ), SR-Markets ( ) og 3 avtaler med Nordea ( , og ). Av endringer i låneporteføljen i løpet av 2. tertial 2015 kan nevnes: Kommunen skal ta opp inntil 20,0 mill kroner i startlån til videreformidling i Av dette ble 17,2 mill kroner tatt opp i Husbanken i første tertial. Rentebetingelsene er flytende Husbankrente som for tiden er 2,089 %. Restbeløpet 2,8 mill. tas opp i 3. tertial. Pr. 2. tertial er det betalt avdrag på 27,1 mill kroner av en total budsjettert ramme på 32,0 mill kroner. Det legges i år opp til å innbetale avdrag i henhold til avdragstid jfr. låneavtale med finansinstitusjoner. Det er betalt renter på investeringslån med 18 mill kroner i 2. tertial. Budsjettert beløp for året er 34,7 mill kroner. Det er foreløpig innbetalt renter på startlånene med 1,6 mill kroner. Budsjettert beløp for året er 3,1 mill kroner. Renteinntekter er godskrevet med 3,6 mill kroner så langt. Budsjettert beløp for 2015 utgjør 8,5 mill kroner. Utbytte fra Stange Energi er budsjettert med 10,0 mill kroner, i tillegg kommer renteinntekter på 6,3 mill kroner av et ansvarlig lån på 100 mill kroner. Pr. 2. tertial 2015 er det inntektsført utbytte på kr. 10 mill kroner. Renteinntekter på det ansvarlige lånet er per 2. tertial ikke mottatt. De aktive fastrentekontraktene utgjør 45,54 % av kommunens totale låneportefølje. Dersom en tar med boligforetakets låneportefølje vil den samlede fastrenteandelen utgjøre 39,25 %. Boligforetaket hadde en fastrentekontrakt som utløp høsten

7 Kommunens låneportefølje er fortsatt innenfor finansreglementets rammer når det gjelder fastrenteandelen. Det er i budsjettet for 2015 vedtatt å ta opp investeringslån inntil kr Ut fra økningen i den økonomiske ramme for Flerbrukshallen i Ottestad økes lånerammen med inntil kr Dette låneopptaket vil bli foretatt i løpet av 3. tertial Rådmannen ber om fullmakt til følgende budsjettjusteringer Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Renteutgifter Avdrag på lån Bruk av disposisjonsfond I forbindelse med regnskapsavslutningen ble det avsatt kr til mottak statlige midler Åkershagan. Disse midlene skulle vært avsatt til fond for per capita tilskudd. For å få rettet dette riktig hentes det midler fra mottaksfondet, som avsettes til fond for per capita tilskudd. Budsjettet oppjusteres med økt avsetning til bundet driftsfond og økt bruk av disposisjonsfond med kr Rådmannen ber om at ubenyttet merinntekt fra tilskudd for ressurskrevende brukere avsettes til fond med kr Midlene benyttes til styrking av tjenester til ressurskrevende brukere. I forbindelse med avsetning av ubenyttede flyktningemidler i regnskap 2014 økes avsetning til bundet driftsfond med kr Midlene hentes fra integreringsfondet. Integreringsmidler og bundne fond for flyktninger Ved gjennomgang av status rundt flyktningmidler i forbindelse med 2. tertial finner vi at det er et behov for å øke rammen til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger. Som følge av dette oppjusteres utgiftsrammen til Barn og familie med kr Midlene dekkes av integreringsfondet. Videre er det behov for midler til barnevernstiltak utenfor familien for flyktninger med kr Utgiftsrammet til Barn og familie økes som følge av dette. Midlene hentes fra integreringsfond. NAV har en 100 % stilling for arbeid med flyktninger finansiert ved bruk av integreringsfond. Stillingen er litt for lavt kostnadsstipulert. Rammen til NAV økes som følge av dette med kr Dette finansieres ved å hente kr fra bundet driftsfond for flyktninger med funksjonshemninger, og kr 6,500 fra integreringsfond. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger ser ut til å bli kr høyere enn forutsatt i budsjett. Rammen til NAV kompenseres for dette, og midlene hentes fra integreringsfond. Ved Stange skole gis det tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Skolen har budsjettert med kr til dette tiltaket. Dette har vist seg å være litt lavt, og utgiftsrammen økes med kr Midlene hentes fra øremerkede fond for flyktninger. Også Stange ungdomsskole gir tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Rammen til virksomheten justeres med kr som følge av dette. Midlene hentes av øremerket fond for flyktninger. Oppsummert foreslås følgende endringer rundt integreringsmidler og bundne fond til flyktninger: 6

8 Virk Beskrivelse Økn.utg Red utg. Red.innt Økn.innt. 55 NAV Flyktningetjeneste (2429), legges inn som bruk av fond i virksomheten (bundet dr.fond) Flyktninger tjeneste (2429), legges inn som bruk av fond i virksomheten Økning øk. sosialhjelp flyktninger (tjeneste 2819) BaFa Barnevern omsorgstilktak flyktninger. Legges inn som bruk av fond i virksomheten Bruk av integreringsfond barnevernstjenester utenfor familien flyktninger Stange skole Funksjonshemmede barn (2029) Stange ungdomsskole Funksjonshemmede barn (2029) Med denne disponeringen anslås integreringsfondet å utgjøre ca 7,0 mill kroner ved utgangen av året. Boligforetaket - drift Boligforetakets tertialrapport 1 for 2015 vil bli lagt fram som egen sak. Virksomheter og staber 10 Rådmannen Samfunnsutvikling Vedtatt innsparingstiltak under samfunnsutvikling på kr ble gjennomført 1. tertial ved å trekke inn midler fra Planavdelingen. Dette ble gjort som følge av vakanse inneværende år, og reduksjonen videreføres ikke i den virksomheten i planperioden. Det betyr at tilsvarende reduksjon vil komme innenfor en av kommunalsjefens områder også de følgende år. Kommunalsjef for samfunnsutvikling forventer at dette området vil holde bevilget ramme inneværende år. Oppvekst Virksomhetene innenfor oppvekstområdet ser i hovedsak til å kunne holde seg innenfor vedtatte rammer for budsjettåret Unntak er virksomhet for barnehager, Tangen skole og Romedal ungdomsskole. Dette blir kommentert av virksomhetslederne. Innsparingstiltak vedtatt i budsjett 2015 innenfor oppvekst felles og virksomhet for barnehager, er gjennomført. Oppvekst har i 2015 fortsatt økte utgifter knyttet til: 1. Antall fosterhjemsplasserte barn fra Stange. 2. Vedtak om spesialundervisning for elever i private skoler/friskoler og Stange-elever i andre kommuner 7

9 Vi har i samme periode et økt inntektsgrunnlag for fosterhjemsplasserte barn og en nedgang i elevtall. Dette ser ut til å medføre at økte utgifter kan dekkes innenfor eksisterende ramme. Kostnadene knyttet til IKT er økende. Stange kommune gir fra høsten 2015 grunnskoletilbud til mindreårige asylsøkere både i aldersgruppa under 16 år og gruppa år. De under 16 år får sitt tilbud ved Stange ungdomsskole, mens aldersgruppa år får tilbud organisert ved voksenopplæringa i Hamar. Utgifter til opplæringstilbudet er forutsatt dekket innenfor refusjon fra fylkesmannen. Breidablikk, Ottestad og Åsbygda (har omplasseringer i høsthalvåret). Økte lønnsutgifter utgjør som følger: Breidablikk: kr , Ottestad ungdomsskole: kr og Åsbygda: kr Dette dekkes av lønnsreserven. Våren 2015 ble det foretatt en endring innenfor rektorgruppa i Stange med endring av tjenestested for tre av rektorene våre. I overgangen mellom tjenestesteder, ble det noe økte kostnader ved Romedal ungdomsskole. Dette dekkes av felles reserver oppvekst. Bruk av fond: Følgende prosjekter / tiltak innenfor oppvekst vil bli helt eller delvis dekket ved bruk av fondsmidler i 2015: Vurdering for læring: Dette er et statlig initiert og finansiert kompetanseutviklingsprogram som i Stange er innarbeidet i Framtida er nå!. De statelige midlene på kr er satt inn på fond og vil bli fordelt etter rapportering ved regnskapsavslutning og i 1. tertial Forskerfabrikken: Etter vedtak i kommunestyret ble forskerfabrikken gjennomført i Stange sommeren Utgiftene ble vedtatt dekket av fond og dette vil bli ivaretatt ved regnskapsavslutning. Comenius: Stange kommune har i samarbeid med nabokommunene i regionen og Slagelse i Danmark, gjennomført et Comenius Regio-prosjekt. Mål for prosjektet var å identifisere og utveksle læringsstrategier og metoder som motiverer elever til å gjennomføre utdannelsen. Utgiftene er til nå ført innenfor budsjett oppvekst, men skal dekkes av avsatte midler på fond når endelig rapport og godkjenning av regnskap foreligger i løpet av høsten Oppvekst: Felles satsingsområder for oppvekst slik det framkommer av budsjett 2015 er: Godt lærings- og oppvekstmiljø og godt læringsutbytte. Mål og tiltak innenfor disse to satsingsområdene er i stor grad ivaretatt og vil bli nærmere rapportert gjennom tilstandsrapport og årsrapport. Kommunestyret vedtok i forbindelse med behandling av tilstandsrapporten for 2013 (sak 20/14): Elevene i Stangeskolen skal prestere over landsgjennomsnittet når det gjelder grunnskolepoeng innen 2 år. Oversikten over grunnskolepoeng 2015 viser at Stange scorer over landsgjennomsnittet Landsgjennomsnittet i 2015 var 40,8, Stange lå på 42,4. resultatet i Hedmark fylke lå på 40,8. Fordelingen innad i Stange: Ottestad: 43,5, Romedal 42,2 og Stange 41,3. Kommunestyrets vedtak omfattet også at Stange skal bli en av de 3 beste kommunene i Hedmark når det gjelder grunnskolepoeng innen 10 år. I 2015 er Stange blant de fire beste, med Tynset (44,2), Tolga (43,3) og Alvdal (42,5) på de tre første plassene. Resultatene som kommer til utrykk gjennom grunnskolepoeng, bygger på en felles innsats i hele oppvekstsektoren og dette vil videreføres og videreutvikles framover slik at vi sikrer gode resultater over tid. Mål for oppvekstsektoren kommer til uttrykk både gjennom kommunestyrevedtak i behandling av enkeltsaker som tilstandsrapporten og gjennom lovverk, vedtatte plandokumenter og strategikartene våre og er som følger: 8

10 Bedre læringsresultater. Konkret uttrykt i kommunestyrets vedtak i sak 20 /14. Økt kollektiv kapasitet og praksis. Sterkere mål og resultatstyring. Tiltak skal bygge på det som forskning og erfaring viser at har positiv effekt på læring. Målene følges opp gjennom prioriterte tiltak: Videreutdanning. 15 lærere er i gang med videreutdanning skoleåret 2015/16. Etterutdanning: Framtida er nå er i god drift og videreføres fram til desember Høsthalvåret 2015 er vurdering av læring / pedagogiske standarder hovedtema. Stange deltar i pulje 5 i Vurdering for læring, et kompetanseprogram i regi av utdanningsdirektoratet. Dette prosjektet er, på lik linje med statlig satsing Ungdomstrinnet i utvikling, innarbeidet i Framtida er nå. Ekstern vurdering. I samarbeid med nabokommunene i regionen har vi etablert et lokalt vurderingskorps. Alle skolene skal ha ekstern vurdering og i 2015 gjelder dette Romedal u.skole, Vallset og Åsbygda skole. Felles lokale læreplaner, arbeidsmetoder og pedagogiske standarder. Lederoppfølging og dialogmøter. Det er satt konkrete resultatmål i lederavtalene, både for virksomheten og for den enkelte leder. Den gode skoleeier. Stange kommune har deltatt i KS sitt utviklingsprogram og vi har hatt forbedring og forankring av tilstandsrapporten som innsatsområde for oss i Stange. Målet var at folkevalgte og skoleadministrasjon skulle få økt kunnskap om dialogbasert styring av skolen. Kommunedelplan oppvekst. Planprogrammet ble vedtatt våren 2015 og arbeidet med plandokumentet er igangsatt. Det har vært nødvendig å avvike fra opprinnelig framdriftsplan og plandokumentet vil ikke være fullført før våren Midler til skolene fordeles etter antall elever og sammensetning på hvert trinn ved den enkelte skole. Ved oppstart av nytt skoleår er det således bestandig behov for omfordeling av midler til de respektive skoler som følge av endringer i elevmassene. Rådmannen har fullmakt i henhold til kap. 3 i Økonomireglement for Stange kommune av , til å omfordele budsjettmidlene innenfor området skole, dette for å få gjort omfordelingen så raskt som mulig, noe som gir skolene bedre økonomisk kontroll til enhver tid. Innenfor SFO omfordeles midler til funksjonshemmede barn hvert skoleår, avhengig av elevmassens meldte behov. Midlene er omfordelt i skolenes rammer i forhold til tildelte timer pr Det er totalt budsjettert med 120 timer i Omfordeling av timeressurser og styrking av driftsmidler i skolene for skoleåret gir følgende rammeendring i 2015: Endring timer og drift undervisning Endring SFO Rammeendring samlet ARSTAD BREIDABLIKK HOBERG SOLVIN* STANGE B ESPA SKOLE OG BARNEHAGE TANGEN VALLSET ÅSBYGDA OTTESTAD U ROMEDAL U STANGE U RÅDMANNENS OPPVEKSTOMRÅDE * Inkl. red. en time avsatt veiledning nyutd. 9

11 Rådmannen ber om at økte lønnsutgifter p.g.a. omplasseringer på Breidablikk skole kr , Ottestad ungdomsskole kr og Åsbygda skole kr , i alt kr , dekkes av lønnsreserven. Midlene videreføres i planperioden med en årskonsekvens på kr Videre overføres til sammen kr fra rådmannens område for oppvekst til Arstad skole, Tangen skole, Romedal ungdomsskole og ÅOA, jfr. tiltak beskrevet under den enkelte virksomhet. Helse- og omsorg Kommunalsjef for helse og omsorg sitt område viser et positivt avvik pr 2. tertial på kr Dette skyldes i hovedsak ubrukte lønnsmidler, og området ligger an til et mindreforbruk ved årets slutt. Helsetjenester i hjemmet ble samlokalisert på Høgmyr i februar i år. I den forbindelse var det nødvendig å kjøpe en del inventar og utstyr. Virksomheten har ikke midler til dette i rammen sin, og kommunalsjefen ber om at kr overføres til Helsetjenester i hjemmet til dette formålet. Midlene videreføres ikke i rammen. Ubenyttede midler mottatt til øyeblikkelig hjelp bes avsatt til disposisjonsfond for senere benyttelse til øyeblikkelig hjelp funksjonen. Det forutsettes at ubenyttet tilskudd ved årets slutt avsettes til fond for formålet. Rådmannen tilrår at rammen for kommunalsjef for Helse og omsorg reduseres med kr for overføring av midler til Helsetjenester i hjemmet for kjøp av inventar og utstyr i nytt lokale. Det forutsettes at ubenyttede midler til øyeblikkelig hjelp ved årets slutt avsettes til fond for formålet. 13 Eiendomsavdelingen Storkjøkkenet er besluttet overført fra Stange helse og omsorgssenter til Eiendomsavdelingen. Det bes om at kr overføres fra helse og omsorgssenteret til Eiendomsavdelingen som følge av dette. Årskonsekvensen er kr Rådmannen ber om at virksomheten får overført kr fra Stange helse og omsorgssenter for overtakelse av kjøkkendrift inneværende år. Årskonsekvens kr Planavdelingen Planavdelingen varsler om at inntektsnivået på gebyrer er en del høyere enn det man kan forvente på et normalår. Det bes derfor om at forventet inntektssvikt på kr for gebyrområdene kompenseres. Denne størrelsen bør videreføres i planperioden. I vinter takket nødvendig oppmålingsutstyr for seg. Kjøp av nytt utstyr beløper seg til kr , som bes kompensert. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes nå, men at en kommer tilbake til dette i budsjettbehandlingen for 2016 og fastsetting av de nye gebyrene. 20 Barnehager Virksomhet for barnehager varsler om et behov for rammeøkning inneværende år på kr som følge av ny moderasjonsordning fra , og gratis kjernetilbud til 4 og 5-åringer fra (for familier med en inntekt under ). Helårsvirkning av denne endringen er stipulert til kr Videre er det beregnet en merkostnad for barn med barnehagetilbud i andre kommuner på kr , som bør videreføres inn i planperioden med kr I rammetilskuddet er det for Stange kommune for 2015 beregnet kr til ny moderasjonsordning fra , kr til ny 10

12 moderasjonsordning for 4 og 5-åringer fra og kr til merarbeid i forbindelse med innføring av nye moderasjonsordninger. I alt kr I tillegg er det nødvendig å erstatte lavvo ved Åsbygda barnehage, som råtner som følge av feilkonstruksjon. Kostnad for dette tiltaket er stipulert til kr Ved Enerhaugen barnehage har det, som følge av sikkerhetskrav, vært nødvendig å rive flere lekeapparater. Disse må erstattes. Stipulert kostnad for nye lekeapparater er kr Samlet anses det ut fra dette nødvendig å styrke budsjettet for virksomhet for barnehager med i alt kr Rådmannen foreslår at rammen til virksomhet for barnehager økes med kr til delvis dekning av reduserte inntekter p.g.a. innføring av nye moderasjonsordninger og merkostnad p.g.a. barn med barnehageplass i andre kommuner. Midlene videreføres i planperioden med kr Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes ut over dette. Vurdering av innkjøp av nye lekeapparater vurderes i forbindelse med fastsetting av investeringsbudsjettet for Arstad skole Arstad skole har fått et pålegg fra Fylkesmannen om ekstra bemanning. For inneværende år er tiltaket beregnet til en ekstra kostnad på kr Årskonsekvens av pålegget anslås til kr Rådmannen foreslår å øke rammen til Arstad skole med kr til dekning av tilrettelagt tilbud i skole og SFO. Midlene hentes fra rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres i planperioden. 31 Breidablikk skole Breidablikk skole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr utover beregnet ramme i Årskonsekvensen utgjør kr Det bes om at rammen til Breidablikk skole økes med kr i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr Stange skole Ved Stange skole gis det tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Skolen har budsjettert med kr til dette tiltaket. Dette har vist seg å være litt lavt, og utgiftsrammen økes med kr Midlene hentes fra øremerkede fond for flyktninger. Rådmannen tilrår at økte utgifter ved Stange skole, kr , dekkes av integreringsfond. 36 Tangen skole Virksomheten har som følge av en missforståelse budsjettert med en inntekt som var for høy. Dette har medført at utgiftsnivået også er lagt for høyt. Siden forholdet ble avdekket har det vært jobbet med å redusere utgiftsnivået, men det antas at virksomheten vil avsluttet 2015 med et merforbruk på kr Fra 2016 har virksomheten igjen et aktivitetsnivå som er innenfor bevilget ramme. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes. 38 Åsbygda skole Åsbygda skole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr utover beregnet ramme i Årskonsekvensen utgjør kr

13 Det bes om at rammen til Åsbygda skole økes med kr i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr Ottestad ungdomsskole Ottestad ungdomsskole har omplassering i høsthalvåret. Dette medfører økte lønnsutgifter på kr utover beregnet ramme i Årskonsekvensen utgjør kr Det bes om at rammen til Ottestad ungdomsskole økes med kr i 2015 som følge av omplassering. Midlene hentes fra lønnsreserve, og videreføres i 2016 med kr Romedal ungdomsskole Romedal ungdomsskole melder om et overforbruk på lønn på kr Av dette utgjør ekstra lønnskostnader p.g.a. endringer i rektorstilling kr Rådmannen tilrår at økte utgifter p.g.a. endring i rektorstilling, kr , dekkes av rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres ikke i planperioden. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen at virksomhetens ramme ikke økes ut over dette. 42 Stange ungdomsskole Stange ungdomsskole gir tilbud til funksjonshemmede flyktningbarn. Rammen til virksomheten justeres med kr som følge av dette. Midlene hentes av øremerket fond for flyktninger. Rådmannen tilrår at økte utgifter ved Stange skole, kr , dekkes av integreringsfond. 50 Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter har en oppdragsavtale med Grobunn som gjelder aktivitetstilbud for bruker tilhørende Stange kommune. For det tilbudet som er avtalt for inneværende år vil det påløpe kr mer enn det som er kompensert for i virksomhetens ramme. Konsekvensen av dette tilbudet vil beløpe seg til kr i Rådmannen foreslår å øke rammen til Åkershagan oppvekst- og aktivitetssenter med kr for oppdragsavtale med Grobunn. Midlene hentes fra rådmannens område for oppvekst. Midlene videreføres ikke i planperioden. 51 Barn og familie Fra barn og familie varsles det om at man innenfor barnevernet igjen har hatt en betydelig økning av aktivitet. Dette medfører et behov for en rammeøkning på kr , av dette er det kr som bes videreført inn i ny planperiode. For funksjonshemmede barn er det varslet om et behov for styrking av rammen med kr for å ha dekning behovet for kjøp av tjenester fra andre. Botilbud ved Høgmyr ble overført til Barn og familie ved årsskiftet. Det er erfart at dette tilbudet fordrer kompetanse som ligger nærmere opp til det Tjeneste for funksjonshemmede kan tilby, og derfor overdras denne avdelingen nå TFF. Konsekvensen av denne endringen er en netto reduksjon på kr for Barn og familie, og tilsvarende netto økning for Tjeneste for funksjonshemmede. Årskonsekvens av endringen er en rammereduksjon på kr Ved gjennomgang av status rundt flyktningemidler i forbindelse med 2. tertial finner vi at det er et behov for å øke rammen til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger. Som følge av dette oppjusteres utgiftsrammen til Barn og familie med kr Midlene dekkes av integreringsfondet. 12

14 Videre er det behov for midler til barnevernstiltak utenfor familien for flyktninger med kr Utgiftsrammet til Barn og familie økes som følge av dette. Midlene hentes fra integreringsfond. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon tilrår Rådmannen å styrke rammen til Barn og familie med kr til barnevern og funksjonshemmede barn. Endringen videreføres i planperioden. Som følge av overdragelse av Høgmyr fra Barn og familie til tjeneste for funksjonshemmede reduseres rammen med kr Årskonsekvensen av denne endringen utgjør kr Videre legges inn bruk av integreringsfond (disposisjonsfond) med kr til omsorgstiltak i barnevernet for flyktninger, samt kr til barnevern hvor vi vil få tilført midler fra staten. Foreløpig finansiering blir bruk av integreringsfond. 52 Helse og rehabilitering Ved behandling av budsjett og økonomiplan for ble det gjennomført en rammereduksjon på kr ved Helse og rehabilitering. Dette var gjort med tanke på ny driftsavtale ved Tangen legesenter. Det vil ikke kunne iverksettes noen ny driftsavtale ved legesenteret før i Dette var også varslet i 1. tertial, hvor Rådmannen ønsket å avvente virksomhetens totale situasjon. Virksomheten melder fortsatt om behov for å få tilbakeført kr for inneværende år. Det overføres en stilling som ergoterapeut fra Helse og rehabilitering, til Helsetjenester i hjemmet. Som følge av dette bes det om at kr overføres til Helsetjenester i hjemmet. Rådmannen tilrår at kr overføres fra Helse og rehabilitering til Helsetjenester i hjemmet som følge av overføring av ergoterapistilling. Med bakgrunn i kommunens samlede økonomiske situasjon, og det økonomiske handlingsrommet virksomheten har, anbefaler Rådmannen at trekket gjort for Tangen legesenter ikke tilbakeføres rammen til Helse og rehabilitering. 53 Tjenester for funksjonshemmede Ved Tjeneste for funksjonshemmede (TFF) meldes det om følgende avvik: Sikringstiltak økt bemanning, kr årsvirkning 2016 kr Sikringstiltak økt bemanning med våken nattevakt, kr årsvirkning 2016 kr Ny tjenestemottaker, kr årsvirkning 2016 kr Grobunn tre nye oppdragsavtaler kr årsvirkning Merforbruk lønn kr , med tilsvarende forbruk i årets 4 siste måneder vil lønnsoverskridelsen kunne beløpe seg til mellom 15 og 16 mill kroner Planlagt oppstart tiltak ny bruker, kr årsvirkning 2016 kr De varslede avvikene utgjør totalt et behov for rammeøkning på mellom 18 og 19 mill kroner inneværende år. Tjeneste for funksjonshemmede disponerer i dag, før endringene i tertialrapporten, 137,9 mill kroner, og dette er den virksomheten som har hatt den største rammeøkningen de siste årene. Rådmannen ønsker en grundig gjennomgang av ekstern konsulent, for å se på disponering av ressurser, inkl. turnusplaner, og organisering av denne virksomheten. Rådmannen foreslår å styrke virksomhetens ramme inneværende år med 10,0 mill kroner, som ikke videreføres i planperioden. Dette vil man komme tilbake til i forbindelse med budsjett og økonomiplan Videre er det behov for å opprette en stilling for økonomikonsulent som kan bistå virksomhetsleder i styring av økonomien i virksomheten. Denne stillingen er tenkt finansiert av disposisjonsfond de to første årene. Etter dette forutsettes gjennomgang å ha fristilt ressurser, slik at virksomheten kan dekke dette 13

15 innenfor sin eksisterende ramme. Også dette vil man komme tilbake til i forbindelse med budsjett og økonomiplan Botilbud ved Høgmyr ble overført til Barn og familie ved årsskiftet. Det er erfart at dette tilbudet fordrer kompetanse som ligger nærmere opp til det Tjeneste for funksjonshemmede kan tilby, og derfor overdras denne avdelingen nå TFF. Konsekvensen av denne endringen er en netto økning på kr for Tjeneste for funksjonshemmede, og tilsvarende netto reduksjon for Barn og familie. Årskonsekvensen av endringen er en rammeøkning på kr Rådmannen foreslår å styrke av rammen til Tjeneste for funksjonshemmede med kr inneværende år for å møte de økonomiske utfordringene de står i. Beløpet videreføres ikke i planperioden. Videre overføres kr fra Barn og familie som følge av overtakelse av Høgmyr. Årskonsekvens er kr NAV Fra NAV varsles det om et forventet merforbruk for kvalifiseringsstønad og sosialstønad på kr NAV har en 100 % stilling for arbeid med flyktninger finansiert ved bruk av integreringsfond. Stillingen er litt for lavt kostnadsstipulert. Rammen til NAV økes som følge av dett med kr Dette finansieres ved å hente kr fra bundet driftsfond for flyktninger med funksjonshemninger, og kr 6,500 fra integreringsfond. Økonomisk sosialhjelp til flyktninger ser ut til å bli kr høyere enn forutsatt i budsjett. Rammen til NAV kompenseres for dette, og midlene hentes fra integreringsfond. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme økes med kr til kvalifiseringsstønda ogt sosialstønad. Videre gjøres følgende endringer i forhold til føringen av bruk av fond for flyktninger: Flyktninger tjeneste 2429 kr dekkes av bundet driftsfond Flyktninger tjeneste 2429 kr dekkes av integreringsfond (disposisjonsfond) Flyktninger sosialhjelp tjeneste 2819 kr dekkes av integreringsfond (disposisjonsfond) 63 Helsetjenester i hjemmet I forbindelse med samlokalisering av Helsetjenester i hjemmet var det påkrevd å kjøpe inn en del nytt inventar og utstyr. Dette beløp seg til kr , som virksomheten ber om å få kompensasjon for i sin ramme. Rammen for vikarer og overtid antas å vise et merforbruk på ca kr ved utgangen av året. Virksomheten ber om kompensasjon for dette. Av dette knytter ca kr seg til et botilbud for mindreårig hvor det, av hensyn til beboer, er svært viktig å ha kjent personale inne. Midler til botilbud for mindreårig bes videreført i planperioden. Kjørelengden til hjemmehjelp har det siste året økt betraktelig. Det er beregnet et behov for rammeøkning på kr for å møte dette. Det overføres en stilling som ergoterapeut fra Helse og rehabilitering, til Helsetjenester i hjemmet. Som følge av dette økes rammen til virksomheten med kr Rammen til Helsetjenester i hjemmet økes med kr til inventar og utstyr i forbindelse med samlokalisering på Høgmyr. Midlene hentes fra kommunalsjef for Helse og omsorg. Med bakgrunn i kommunens økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at virksomhetens ramme økes med kr til økte i lønns- og kjøreutgifter. Beløpet videreføres i rammen. 14

16 65 Ottestad helse- og omsorgssenter I forbindelse med regnskapsavslutningen for 2014 ble ubenyttet tilskudd, kr , til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling ved livets slutt avglemt. Det betyr at den ubenyttede delen av dette tiltaket gikk inn i kommunenes samlede regnskapsmessige resultat, som ble avsatt til disposisjonsfond. Det bes om at kr tilbakeføres fra disposisjonsfond til dette tiltaket. Virksomheten varsler videre om at de har behov for ekstra lønnsmidler på kr og midler til medisiner og kompensasjon for tapt egenbetaling på kr Dette skyldes utbrudd av noro-virus som ble varslet i 1. tertial, samt at man dette året har hatt mange svært krevende pasienter medisinsk. Pasienten virksomheten har betjent dette året har vært svært syke, virksomheten gir i dag medisiner som tidligere kun ble gitt på sykehus. Svært mange pasienter har i årets 8 første måneder vært i sin avsluttende fase i livet. Videre ser man en økende utfordring knyttet til psykisk helse, hvor sykehusene skriver ut pasienter til kommunen med krav om oppfølging og behandling med 2:1 bemanning. Dette har resultert i at man har leid inn mer ekstravakter enn budsjettet gir rom for, medisinkostnaden har økt betraktelig som følge av at man bl.a. har pasienter som får cellegift i institusjon, og man har måttet benytte langtidsplasser til korte opphold, slik at man har fått lavere egenbetaling enn forventet i budsjett. Rådmannen ber om at det tilbakeføres kr til Ottestad helse og omsorgssenter til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling. Midlene hentes fra disposisjonsfond. Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at rammen til Ottestad helse- og omsorgssenter økes med kr for å møte utfordringene med økte lønnskostnader og redusert egenbetaling. Midlene videreføres i planperioden. 66 Stange helse- og omsorgssenter Fra Stange helse og omsorgssenter varsles det om behov for midler til skifte av senger og hjelpemidler med kr Videre anslår de behov for midler til vikar og overtid med kr Samlet sett for året viser netto lønnskostnad, dvs. lønnsutgifter minus sykelønnsrefusjon, et merforbruk på ca. 2,3 mill kroner ved utgangen av august. Ser man på netto lønnsutgift for august og september viser regnskapet et mindreforbruk på ca 1,0 mill kroner i forhold til periodisert budsjett. Det presiseres at denne størrelsen er tatt ut midt i september, og at ikke all sykelønnsrefusjon for september er ført på rapporteringstidspunktet. Dersom virksomheten klarer å videreføre driften sin på samme nivå som august og september anslås behovet for lønnsmidler til kr Det er besluttet å overføre driften av storkjøkkenet til Eiendomsavdelingen. Det bes om at kr overføres Eiendomsavdelingen som følge av dette. Årskonsekvensen av endringen er kr Med bakgrunn i kommunenes økonomiske situasjon foreslår Rådmannen at rammen til Stange helse- og omsorgssenter økes med kr for balansering av lønnsbudsjett. Midlene videreføres i planperioden. Som følge av at driften av storkjøkkenet overføres Eiendomsavdelingen reduseres virksomhetens ramme med kr inneværende år. Årskonsekvens er kr Midler til skifte av senger og hjelpemidler forutsettes vurdert ved budsjettbehandlingen for Kultur og fritid Under punkt 1 i vedtak i K-sak 97/14 Stange kirkelige fellesråd, årsbudsjett 2015 og økonomiplan , står det at Stange kommune bevilger en rammeoverføring på kr til Stange kirkelige fellesråds driftsbudsjett for Dette beløpet samsvarer ikke med det beløpet som er teknisk beregnet for fellesrådet for 2015, og som er en del av grunnlaget for rammeoverføringen fra kommunen. Korrekt beløp for Stange kirkelige fellesråds rammeoverføring fra Stange kommune i opprinnelig budsjett 2015 skal være kr Vi beklager at feil beløp fremkom i saksfremstillingen. 15

17 Barn og unges kommunestyre ber om å få avsette kr av årets ramme til fond for å bruke midlene til ungdomsfestival i januar Rådmannen ber om at Barn og unges kommunestyre ber om midler til ungdomsfestival i forbindelse med behandling av budsjett og økonomiplan Kommunalteknikk Grøntarealer varsler om et mulig merforbruk på kr I 1. tertial ble det bevilget kr til rundkjøring ved Tønseth (Tulipanhagen) i henhold til utbyggingsavtale med Tønseth bolig AS. Vedtatt i K-sak 2/14. Tilskuddet ble finansiert over investeringsbudsjettet fra Reserve bygg og anlegg. Etter nærmere vurderinger er det konkludert med at som en konsekvens av at Stange kommune ikke vil stå som eier av anlegget vil det være nødvendig å finansiere tilskuddet over driftsbudsjettet. Rådmannen tilrår at tilskudd på kr til rundkjøring ved Tønseth finansieres av disposisjonsfond. I investeringsbudsjettet reverseres justeringen fra 1. tertial, og midlene tilbakeføres til Reserve bygg og anlegg. 16

18 Investeringsbudsjettet/investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Rådmannen ber om fullmakt til følgende budsjettjusteringer For prosjekt Aksjer og Andeler er det behov for budsjettjustering i forbindelse med egenkapitaltilskudd KLP Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Kjøp av aksjer og andeler Bruk av ubundne inv. fond For prosjekt Startlån er det behov for budsjettjusteringer i forbindelse med avdrag og ekstraordinære avdrag Budsjettpost 09 Finans Utgiftsøkning Utgiftsred. Inntektsred. Inntektsøkn. Avdrag på Startlån Mottatte avdrag på Startlån Ekstra ordinære avdrag Avsetninger bundne inv. fond Ekstraordinære avdrag Bruk av bundne inv. fond Kommunalteknikk Bottenfjellet vannverk utbedringer Anlegget er nær ferdigstilt og det pågår inntrimming av de nye prosessfiltrene. Enkelte småarbeider/ anmerkninger gjenstår, men forventes å være helt ferdig i løpet av de nærmeste uker Mjøslivegen VA Anlegget er i ferd med å skulle starte opp. Innebærer utskifting av vann og avløpsledninger Rundvegen indre sløyfe VA Anlegget er godt i gang og følger oppsatt framdrift. Det er foreløpig ikke påløpt noen merkostnader, annet enn at dette håndteres innenfor avsatt budsjettramme Sannervegen VA Anbudsgrunnlag er utarbeidet og vil bli lyst ut for prising i løpet av kort tid. Anlegget vil pågå i høst og våren Stasjonsvegen VA Anlegget pågår for fullt. Noe krevende grunnforhold som gjør det nødvendig med masseutskifting og en del tiltransport av egnede masser. Dette vil medføre en merkostnad som det ikke er budsjettdekning for. Anlegget ble i utgangspunktet kalkulert for billig, og det ble ved anbudsåpning konstatert tre tilbud som alle lå over kalkulert kostnad på 1,0 mill kroner. Med de grunnforhold som nå avdekkes i prosjektet vil det være behov for å få tilført 1,5 mill kroner inn i prosjektet. Dette søkes løst gjennom budsjettoverføringer fra andre prosjekter med mindreforbruk. 17

19 97702 Trafikksikring, Fortau Gamlevegen Fortauet ble ferdig asfaltert før sommerferien og de siste oppussingsarbeidene mot naboer er i ferd med å bli ferdigstilt Diverse veger, asfaltering Følgende veger er asfaltert. Stange: Deler av Vestadvegen, Oktava Sjøbergsveg Bekkelaget: Deler av Statsminister O. Blehrsveg Blir asfaltert; Emil Nordbysveg. Kostnadsmessig så er dette innenfor budsjett på 2,0 mill kroner Ottestad kirkegårdsutvidelse - byggefase Prosjektet er ferdigstilt og offisielt åpnet. Prosjektet må sees sammen med prosjekt Ottestad kirkegård. Det har vært stor usikkerhet mht. totalkostnader for utbygging av Ottestad kirkegård. Totalramme for prosjektene ble justert i 1. tertial 2014 til 10,4 mill kroner. Totalregnskap for begge prosjektene viser en utgift på i alt kr Dvs. et overforbruk på kr Totalkostnaden er imidlertid kr høyere enn opprinnelig bevilget ramme til prosjektene jfr. K-sak 31/13. Merkostnader som er påløpt prosjektet kommer av høyere entreprise enn forutsatt, dessuten er påløpt en uforutsett merkostnad på i alt kr ift. budsjettert p.g.a. behov for masseutskifting, samt masser til heving av terreng. Dette for blant annet å ivareta krav om universell utforming, stigningsforhold på stiene fra staude/sentralplass til navnet minnelund, mtp. universell utforming. Masseutskifting, tiltransportering og utlegging av masse utgjorde en kostnad på nær kr Det var dessuten behov for å legge om et privat vanningsanlegg utenom arealet for kirkegårdsutvidelsen. Dette var ikke medtatt i anbudsgrunnlaget og utgjorde en kostnad på ca Tønseth rundkjøring I 1. tertial ble det bevilget kr til rundkjøring ved Tønseth (Tulipanhagen) i henhold til utbyggingsavtale med Tønseth bolig AS. Vedtatt i K-sak 2/14. Tilskuddet ble finansiert over investeringsbudsjettet fra Reserve bygg og anlegg. Etter nærmere vurderinger er det konkludert med at som en konsekvens av at Stange kommune ikke vil stå som eier av anlegget vil det være nødvendig å finansiere tilskuddet over driftsbudsjettet. Rådmannen tilrår at tilskudd på kr til rundkjøring ved Tønseth finansieres av disposisjonsfond. I investeringsbudsjettet reverseres justeringen fra 1. tertial, og midlene tilbakeføres til Reserve bygg og anlegg. Rådmannen tilrår at det bevilges kr til kommunalteknikk til å dekke merkostnader på prosjekt Ottestad kirkegårdsutvidelse byggefase. Midlene tas fra reserve bygg og anlegg. 13 Eiendomsavdelingen Generelt Det er stor aktivitet på prosjekter av større og mindre art og det er gjennomgående god kontroll på fremdrift, kvalitet og økonomi. Eiendomsavdelingen har i størrelsesorden 22 aktive investeringsprosjekter av større og mindre art og i forskjellige faser. Av prosjekter med endringer og kjente avvik i form av fremdrift eller økonomi siden sist, har vi følgende å rapportere for 2. tertial: ENØK På enøk gjenstår kr og har ikke hatt bevegelse siden bevilgningen i 1. tertial, der kr ble avsatt til prosjekt nr ENØK tiltak ÅOA. Posten benyttes til enøk-fremmende tiltak knyttet til styring av energi eller andre byggetekniske tiltak for å redusere energibruk og optimalisere drift av bygningsmassen. 18

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune

Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring RINGERIKE KOMMUNE Formannskapet SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/33064 Arkiv: 145 Årsbudsjet 2018 Handlingsprogram 20182021 til offentlig høring Forslag til vedtak: 1. Formannskapet sender forslag til årsbudsjett

Detaljer

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011

ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Ark.: 153 Lnr.: 4954/11 Arkivsaksnr.: 11/893-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2011 Vedlegg: 1. Økonomi- og aktivitetsrapport for 2. tertial 2011. 2. Sammendrag

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken. Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 17/1161 Lnr.: 9529/17 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer pr.1. tertial 2017 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda

Nesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 18/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2041-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2018 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018 Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement.

Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk på tjenestestedene i 2016 blir behandlet i henhold til gjeldende økonomireglement. Arkivsaksnr.: 16/2081 Lnr.: 6795/17 Ark.: 210 Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Mer-/mindreforbruk

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016

Disponering av mer-/mindreforbruk tjenestestedene for 2016 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/2081-14 Ark.: 210 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 9/17 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 26.04.2017 Saksbehandler: Ann-Kristin Mauseth, controller Disponering av mer-/mindreforbruk

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010

Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Nøkkeltall for Telemarkskommunene KOSTRA 2010 Reviderte tall 15.06.2011 Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

TILSTANDSRAPPORT SKOLE Øyer kommune MØTEINNKALLING Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Fellesmøte med Eldrerådet Møtested: Tingberg - møterom Lågen Møtedato: 14.05.2018 Tid: 13:00-15:00 Mrk tid og møterom Habilitet

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014.

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/ Dato: Saken inneholder rådmannens økonomirapportering pr. 1. tertial 2014. Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 14/3486-1 Dato: 09.06.2014 ØKONOMIRAPPORTERING 1. TERTIAL 2014 Vedlegg: Vedlegg 1: Økonomirapportering 1. tertial 2014 Saken inneholder rådmannens

Detaljer

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som

Detaljer

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per

Regnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

God skatteinngang i 2016 KLP

God skatteinngang i 2016 KLP God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019 Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Regnskap mars 2012

Regnskap mars 2012 Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6

Detaljer

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement

Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag 13 Budsjettreglement 349 Budsjett- og økonomireglement gjeldende fra 01.01.2016 Forslag Budsjett- og økonomireglementet for Stavanger kommune redegjør

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell: Arkivsaksnr.: 15/137-1 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 2015-BUDSJETTET: INNARBEIDELSE AV STORTINGETS ENDELIGE BUDSJETTVEDTAK Hjemmel: Budsjettforskriften Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2011 Reviderte tall per 15. juni 2012 Konserntall Fylkesmannen i Telemark Forord Vi presenterer økonomiske nøkkeltall basert på endelige KOSTRA-rapporteringen for kommunene

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat

Februar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Drift. Saksnr. 16/4407 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Drift Saksnr. 16/4407 Journalnr. 17730/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Innledende Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 - Drift» fram for vedtak i formannskap

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016

Budsjettjusteringer drift per 2.tertial 2016 Arkivsaksnr.: 16/1980 Lnr.: 17884/16 Ark.: Saksbehandler: controller Kirsti Nesbakken Resultatrapportering og budsjettjusteringer per 2 tertial 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens

Detaljer

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151

Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet /18 Kommunestyret. Arkiv: FE - 151 Sør-Odal kommune Handlingsplan med økonomiplan 2019-2022 Vedtatt av Møtedato Saksnr Formannskapet 04.12.2018 069/18 Kommunestyret Saksanv.: Frank Hauge Saksbeh.: Arkiv: FE - 151 Arkivsaknr 18/1792-10 1.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene

Nøkkeltall for kommunene Nøkkeltall for kommunene KOSTRA 2012 Ureviderte tall per 15. mars 2013 for kommunene i Fylkesmannen i Telemark Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV.

BUDSJETT FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Saknr. 5981/09 Ark.nr. 151. Saksbehandler: Hilde Anette Neby BUDSJETT 2010 - FORDELING AV LØNNSRESERVE MV. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med slikt

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer