VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, HiOA

2 Rehabilitering i revmatologi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering utvikler og formidler kunnskap om behandling og rehabilitering av mennesker med revmatiske sykdommer til helsepersonell, brukere og andre relevante målgrupper

3 Program torsdag 4. september Introduksjon The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) Pause Forts. The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) Intorduksjon til COPM Lunsj Video Praktisk utprøving av COPM Pause Forts. praktisk utprøving av COPM

4 Program fredag 5. september Forts. praktisk utprøving av COPM Pause Intervjuteknikk Lunsj Oppsummering COPM Kvalitetssikring av COPMs måleegenskaper Pause Kvalitetssikring av COPMs måleegenskaper Arbeid i mellomperiode og planlegging dag 3 Evaluering

5 COPM BYGGER PÅ DEN KANADISKE MODELLEN FOR ERGOTERAPI THE CANADIAN MODEL OF OCCUPATIONAL PERFORMANCE AND ENGANGEMENT CMOP-E

6 1997 ENABLING OCCUPATION I: An Occupational Therapy Perspective

7 ENABLING OCCUPATION I Utviklet på 1980 tallet gjennom samarbeid med helsedepartementet og ergoterapiforbundet i Canada med hensikt å kvalitetssikre ergoterapipraksis Bygger på systemteori Fokus på occupational performance og klientsentret praksis (CAOT 1997) The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) The Occupational Performance Process Model (OPPM)

8 2007 ENABLING OCCUPATION II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Wellbeing & Justice through Occupation

9 ENABLING OCCUPATION II Fra klientsentrert praksis til klientsentrert muliggjøring Utvidet perspektiv Individ/system Helsevesen/samfunn Aktivitetsperspektiv - å muliggjøre betydningsfull aktivitet som kjernevirksomhet og kompetanse

10 ENABLING OCCUPATION II Ergoterapi rettes mot å muliggjøre betydningsfull aktivitet og å redusere barrierer for betydningsfull aktivitet Helsetilstander Faktorer eller endringer i miljø/omgivelser Visjon om occupational justice (rettferdige muligheter til betydningsfull aktivitet) gjennom å medvirke til sosiale endringer innen grupper, populasjoner og/eller organisasjoner Politisk ergoterapeuter skal være talsmenn for de svake, enten det er enkeltmennesker eller grupper

11 2007 ENABLING OCCUPATION II Ergoterapi som en aktivitetsbasert praksis er en mosaikk Canadian Model of Occuational Performance and Engagement Betydningsfull aktivitet Aktivitet Oppgave Handling Viljestyrte bevegelser Taxonomi Code of Occupational Performance Canadian Model of Client-Centred Enablement Canadian Practice Process Framework

12 BEGREPET OCCUPATION Oversettelse av Occupation til norsk Ivarsson AB, Mullersdorf M. An integrative review combined with a semantic review to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing and task. Scand J Occup Ther 2008;15: Analyse av svenske begreper Konklusjon: Aktivitet er det begrepet som er mest dekkende for occupation Dansk oversettelse: Betydningsfull aktivitet

13 BEGREPET OCCUPATION Health condition (disorder or disease) Body Functions & Structure Activity OCCUPATION Participation Evironmental Factors Personal Factors

14 HVORDAN KAN AKTIVITET FORSTÅS? Som et observerbart fenomen som betraktes utenfra Som et opplevd fenomen som erfares innenfra

15 DEN KANADISKE MODELLEN Basert på en forståelse av betydningsfull aktivitet som et opplevd fenomen

16 ANTAGELSER OM AKTIVITET Aktivitet oppleves og erfares Vi skaper og gjenskaper vår tilværelse gjennom å være i aktivitet Gjennom å være i aktivitet fyller vi roller og opprettholder verdighet Sykdom, skade eller sosiale systemer og endringer kan begrense eller endre handlinger og handlingsrepertoar, og dermed også selvforståelse og selvbilde Terapi er en prosess med rekonstruksjon av selvforståelse, mening og verdighet

17 ANTAGELSER OM MENNESKET Mennesker er skapt for aktivitet (humans are occupational beings) Et hvert menneske er unikt og verdifullt Alle mennesker kan være aktive, men ut fra ulike forutsetninger Alle mennesker har potensial for utvikling og endring Alle mennesker har rett til å treffe valg om sine liv Alle mennesker kan treffe valg om sitt liv

18 MENNESKET (PERSON) Utførelseskomponenter: Fysiske funksjoner å gjøre (physical - sensory, motor and sensorimotor functions) Affektive funksjoner å føle (Affective - social and emotional functions, both inter- and intrapersonal) Kognitive funksjoner/komponenter å tenke og å bearbeide inntrykk (All mental functions, both cognitive and intellectual)

19 ÅNDELIGHET (SPIRITUALITY) Mennesker er åndelige Åndelighet er en unik menneskelig kvalitet Det innerste i mennesket, menneskets væren Uttrykk for vilje, drive og motivasjon Leder oss i valgsituasjoner og påvirker utvikling

20 OMGIVELSER (ENVIRONMENT) Omgivelser er Fysiske Sosiale Kulturelle Institusjonelle Omgivelser påvirker valg/organisering/utførelse av og tilfredshet med aktivitet

21 BETYDNINGSFULLE AKTIVITETER Er samlinger av hverdagslivets handlinger og oppgaver, som er navngitt, organisert og har fått tillagt verdi og mening av enkeltpersoner og en kultur Betydningsfulle aktiviteter er alt mennesker gjør for å være aktive, inkludert å klare seg selv (personlige daglige aktiviteter), nyte livet (fritid) og å bidra til samfunnets sosiale og økonomiske strukturer (produktivitet) Er kjerneområdet og det terapeutiske virkemidlet i ergoterapi

22 ENGASJEMENT For fullt ut å forstå aktivitet er det nødvendig å forstå opplevelsen av engasjement Den samme aktiviteten kan ha uendelig mange betydninger, avhengig av den enkeltes mål med aktiviteten, hennes/hans sinnstilstand eller den samfunnsmessige sammenhengen For eksempel å spise kan være noe man gjør for å?

23 BETYDNINGSFULL AKTIVITET SKJER I ET SAMSPILL Aktivitet Menneske(r) Utførelse og engasjement Omgivelser

24 BETYDNINGSFULLE AKTIVITETER (OCCUPATION) Personlige daglige aktiviteter personlig stell, mobilitet og å klare seg i samfunnet (forbruker og samfunnsborger) Produktive aktiviteter lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/utdanning Fritidsaktiviteter rolig fritid, fysisk krevende fritid og sosial fritid

25 TCOP TAXONOMI FOR AKTIVITETSUTFØRELSE Regnskapsføring Å produsere en økonomisk rapport Å skrive (rapporten) BETYDNINGSFULL AKTIVITET: En aktivitet eller et sett med aktiviteter, som utføres med en viss konsistens og regelmessighet, som gir struktur, og som tillegges verdi og mening av enkeltpersoner og en kultur AKTIVITET: Et sett med oppgaver med et endelig mål eller resultat som er større enn de enkelte oppgavene som til sammen utgjør aktiviteten OPPGAVE: Et sett med handlinger med et endelig mål og et spesifikt resultat Å taste, å huske meningen med tall Å bøye et av kroppens ledd, å være oppmerksom HANDLING: Et sett med viljestyrte bevegelser eller mentale prosesser som danner et gjenkjennelig og meningsfylt mønster (for eksempel å gripe, å holde, å tenke, å smile osv) VILJESTYRT BEVEGELSE ELLER MENTALE PROSESSER: En enkel viljestyrt aktivering av en muskler eller tanker (for eksempel bøye, strekke, huske, fokusere osv)

26 THE CANADIAN MODEL OF OCCUPATIONAL PERFORMANCE AND ENGAGEMENT Affektiv Det åndelige Mennesket Betydningsfull aktivitet Kognitiv Fritid Fysisk Omgivelser

27 Å MULIGGJØRE BETYDNINGSFULL AKTIVITET ENABLING OCCUPATION...Klienten er ekspert på eget liv...og ergoterapeuten skal hjelpe ham/henne/dem til/ved å muliggjøre betydningsfull aktivitet Beskriver prosesser MULIGGJØRE hvor man samarbeider (ENABLING) med MULIGGJØRE mennesker slik (ENABLING) at enkeltmennesker, grupper eller virksomheter får muligheter og midler til å delta i å forme sine egne liv

28 FUNDAMENT FOR Å MULIGGJØRE BETYDNINGSFULL AKTIVITET Fundament for muliggjørelse: Klientsentrert og basert på betydningsfulle aktiviteter Valg, risiko, ansvar Brukermedvirkning Visjoner om muligheter Forandring Rettferdighet Maktdeling Muliggjør trygt engasjement og rimelig grad av risiko Samarbeider om beslutninger Fremmer håp, finner eller skaper muligheter Utvikler, vedlikeholder, gjenopprettera ktivitet Forebygger tap av akt Fremmer variasjon rettferdighet likeverd Horisontal Utforskende Undrende

29 Det ergoterapeuter gjør vår kjernekompetanse Rammet inn av start- og endepunkter, som defineres og/eller avgrenses av henvisninger og kontrakter Målorientert, basert på enighet mellom klient og terapeut om målsetninger for individuell og/eller sosial forandring Verdibasert og omfatter forskjellige klienter (fra individer til befolkningsgrupper) i forskjellige omgivelser Individualisert, ikke standardisert Praktiseres gjennom integrert bruk av ti muliggjørende nøkkelferdigheter Kritisk reflekterende og oppmerksom på ulikhet i maktbalanse og forhold knyttet til valg, risiko og ansvar

30 CANADIAN MODEL OF CLIENT-CENTRED ENABLEMENT (CMCE) Klient Kjerneferdigheter Designe/bygge Engasjere MULIGGJØRE Forsvare (ENABLING) Konsultere Koordinere Samarbeide Spesialisere Tilpasse Undervise Veilede Terapeut

31 THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE (COPM) Bruk av instrumentet i klinisk praksis

32 THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE - COPM The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er utviklet av det kanadiske ergoteraputforbundet Første utgave lansert i utgave ble lansert i 2005 Bygger på the Canadian Model of Occupational Performance Aktivitet og deltagelse (occupation) forstås som en subjektiv erfaring eller opplevelse, som som oftest også har en observerbar (objektiv) dimensjon Kan brukes til å beskrive og måle klientens vurdering av aktivitetsutførelse og endring i aktivitetsutførelse Har en struktur for intervju, målformulering og scoring

33 FØR COPM Bli kjent med pasienten Vurder om COPM er det riktige instrumentet eller metoden

34 COPM Dersom brukeren ikke er kjent med ergoterapi/hverdagsrehabilitering kan det være lurt å beskrive kort hva det innebærer Gi brukeren mulighet til å forberede seg

35 COPM Starter med et intervju der klienten beskriver aktiviteter og aktivitetsproblemer Fortsetter med at klienten vurderer hvilke problemer som er viktigst å ta tak i Klienten velger ut de MULIGGJØRE viktigste aktivitetsproblemene (ENABLING) (inntil fem) Deretter vurderer/scorer klienten hvordan hun utfører disse aktivitetene og hvor fornøyd hun er med utførelsen Avslutt intervjuet dersom du underveis erfarer at det ikke er meningsfylt

36 COPM Forsiden fylles ut med navn fødselsnummer adresse og tlf. nummer diagnose/problemstilling innleggelsesdato (?) dato for vurdering og revurdering informant ergoterapeut og institusjon/arbeidssted

37 INTERVJU Klienten intervjues om daglige aktiviteter som hun må gjøre, ønsker å gjøre eller forventes å gjøre Klienten identifiserer hvilke aktiviteter hun synes det er vanskelig å utføre tilfredsstillende

38 SCORING AV BETYDNING Personen scorer på en skala fra 1 til 10 hvor viktig det er å kunne utføre aktiviteten BETYDNING Ikke viktig i det hele tatt Veldig viktig

39 Personlige daglige aktiviteter Personlig stell Stå og vaske håret Mobilitet Gå Fungere i samfunnet Produktivitet Betalt/ubetalt arbeid 10 5 Holde orden på økonomi Bære tunge bæreposer 10 3 Husarbeid Storrengjøring 5 Lek/utdanning Skrive lenge for hånd Fritid Rolig fritid Aktiv fritid Sosiale aktiviteter Gå tur Gå på ski Svømme Gå ut med venner 10 Ingvild Kjeken, ergoterapeutspesialist, PhD, Diakonhjemmet sykehus

40 PRIORITERING OG SCORING AV AKTIVITETER Personen velger de viktigste problemene (inntil fem) Personen scorer på en skala fra 1 til 10 hvordan hun synes hun utfører aktiviteten, og hvor fornøyd hun er med utførelsen UTFØRELSE Kan ikke utføre i det hele tatt TILFREDSHET Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Veldig tilfreds

41 UTREGNING AV ENDRINGSSCORE Endringsscore regnes ut ved å trekke sumscorene ved første scorene fra sumscorene ved siste scoring

42 Første vurdering: Oppfølging: Problemer med å Utførelse 1 Tilfredshet 1 utføre aktiviteter Utførelse 2 Tilfredshet 2 Gå Økonomi Skrive Svømme Gå ut med venner POENG: Utførelse Tilfredshet Poeng 1 Poeng 1 Total utførelse- Total = Poeng el. tilfredshetpoeng Antall problemer = = Utførelse Tilfredshet Poeng 2 Poeng = = FORSKJELL I UTFØRELSE = Utførelse Poeng 2 - Utførelse Poeng 1 = FORSKJELL I TILFREDSH. = Tilfredsh. Poeng 2 - Tilfredsh. Poeng 1 = 42 Ingvild Kjeken, ergoterapeutspesialist, PhD, Diakonhjemmet sykehus

43 REHABILITERINGSMÅL Basert på brukerens beskrivelse av viktige aktiviteter Kan godt slå sammen flere aktiviteter i ett mål Skriv ned og plasser det et lett synlig sted

44 Mestring gir muligheter! Fra Hverdagsrehabilitering i Kristiansand Mine mål er: Ta på strømper Gå trygt i trapp. Gå tur med hunden Kontaktperson:.. Tlf nr:

45 1 ØVELSE Tenk gjennom hvem du vil være som pasient i intervjuet: deg selv i en opplevd situasjon? deg selv i en tenkt situasjon? en annen (pasient, pårørende, venn) som du kjenner godt? Gå sammen i par En av dere intervjuer den andre Stopp før dere kommer til scoring Noter ned stikkord for hva som var henholdsvis bra, utfordrende, overraskende ved/i intervjuet

46 2 ØVELSE Skift roller Gjennomfør et helt intervju, inkludert scoring Noter ned noen stikkord på hvordan det var å være henholdsvis pasient og terapeut og hva som var bra, utfordrende, overraskende

47 SCORING Man må ikke nødvendigvis score noe som helst Man bør ikke score for noen Scoring av utførelse av aktiviteten slik den Ble utført sist man gjorde den Slik den vanligvis blir utført Slik den utføres når man er i en dårlig periode (ved svingende tilstander) Hvis man vanligvis får hjelp kan man score ut fra dette Man bør være konsistent i scoringen dersom den skal brukes til å vurdere endring scoringen må forankres på samme måte dersom pasienten skal score igjen

48 SCORING - TILPASNING Bruke stjerner i stedet for betydningsscore: Du får fem stjerner av meg de skal du plassere utenfor de fem viktigste aktivitetene Bruke metaforer: Tenk deg at jeg er den gode fe som kan svinge tryllestaven over fem aktiviteter slik at alle problemer forsvinner. Hvilke ville du velge da?

49 SCORING - TILPASNING Forenkle scoringsskalaen og bruke smileys i stedet

50 FEM TRINN I COPM Intervju med generering av aktiviteter Vurdering av betydning Prioritering av inntil fem aktiviteter Scoring av Utførelse og Tilfredshet Re-scoring Gjør de trinnene som er meningsfylte!!

51 INTERVJUTEKNIKK

52 HVA ER ET INTERVJU? Kvale (1997) sier at et (forsknings)intervju er basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon, men er en faglig konversasjon Mao et intervju er en konversasjon med en viss struktur og hensikt Det finnes ingen oppskrift for det gode intervju Intervju er et håndverk som, hvis det blir utført riktig, kan være en kunstform Det er den menneskelige interaksjonen i intervjuet som produserer innsikten eller kunnskapen

53 4 NØKKELPUNKTER FOR PASIENTMØTER Forklar mål/hensikt Vær tydelig i forhold til rammer Ta ansvar for innhold Vær bevisst betydningen av relasjoner

54 MÅL/HENSIKT Hva er hensikten med intervjuet? å bli kjent med pasienten/klienten? Åpen samtale å få informasjon om spesifikke områder? Strukturert intervju å påvirke den andre i en spesiell retning? Motiverende intervju Vær tydelig overfor pasienten forklar hva samtalen skal dreie seg om Mål/hensikt avgjør hva du åpner opp for og hva du lukker igjen for i intervjuet

55 RAMMER Vær tydelig overfor brukeren forklar tid (hvor lang tid skal vi bruke) hvor det skal foregå hva samtalen skal dreie seg om hvem som skal/kan være tilstede hvem som har ansvaret for hva regler, f.eks. om de kan avbryte eller trekke seg underveis, ta pauser osv Hvis mulig lag avtale på forhånd og be dem forberede seg

56 RELASJONER Bli kjent med pasienten før intervjuet Gjør situasjonen trygg ved å Være presis Gi passe mye informasjon Bruke dagligtale Være vennlig og støttende Være nøytral i klesdrakt Være nøytral og åpen til pasientens utsagn (vær tilbakeholden med å uttrykke overraskelse, uenighet eller enighet) Gjenta gjerne spørsmål Vise svaralternativene på et kort eller skjema som respondenten kan se på

57 INNHOLD Tenk gjennom/skriv ned hvilke spørsmål du skal stille hovedspørsmål underspørsmål Jobb med å formulere MULIGGJØRE gode spørsmål (ENABLING) Øv!!

58 HVORDAN LOKKE FREM INFORMASJON Gi brukeren tid Still nøytrale spørsmål Gjenta spørsmålet, eventuelt med litt andre ord Pauser signaliserer MULIGGJØRE at jeg venter (ENABLING) på mer Vær bevisst på kroppsspråk

59 NØYTRALE SPØRSMÅL Er det noe mer? Fortsett... Er det noen andre grunner? Hva mener du MULIGGJØRE med det/dette? (ENABLING) Kan du fortelle meg mer om det/dette? Du sa at.(gjenta så nøyaktig som mulig det pasienten sa). Kan du si noe mere om det?

60 HVA ER LEDENDE SPØRSMÅL? OMFORMULER TIL NØYTRALE

61 ORD Å STYRE UNNA Styr unna ord med sterk ladning Medisinske faguttrykk Fagsjanger

62 BILDER OG SYMBOLER Vi bruker ofte bilder, symboler eller ladede begreper når vi snakker Disse inneholder ofte mye verdifull informasjon Noter ned slike og vend tilbake/utforsk til dem Fra COPM-intervju: Jeg føler at jeg ikke får tid til noe påfyll Oppfølgingsspørsmål: Du sa du ikke får tid til påfyll. Kan du gi noen eksempler på ting eller aktiviteter som kan gi deg påfyll?

63 KVALITETSSIKRING AV INFORMASJON Beskriv din forståelse/fortolkning av informasjon underveis be om respons Oppsummer underveis Oppsummer på slutten av intervjuet

64 EVALUER OG ØV Før du avslutter intervjuet, spør den du har intervjuet om hvordan han/hun synes det har vært Sett av noen minutter etter intervju til å reflektere/notere La andre observere MULIGGJØRE deg i en (ENABLING) intervjusituasjon Ta det opp på bånd eller video spill av og diskuter med andre Lær av andre

65 KVALITETSSIKRING AV COPM PSYKOMETRISKE EGENSKAPER Validitet (gyldighet) Reliabilitet (pålitelighet) Responsivitet (evne MULIGGJØRE til å fange (ENABLING) opp endringer) ANVENDELIGHET I PRAKSIS

66 FEM TRINN I COPM Intervju med generering av aktiviteter Gir kvalitative data betydning for validitet Vurdering av betydning Prioritering av inntil fem aktiviteter Gir kvalitative data betydning for validitet Scoring av Utførelse og Tilfredshet Re-scoring Gir kvantitative data betydning for reliabilitet

67 KVALITETSSIKRING AV COPM Kvalitetssikring av både de kvalitative og de kvantitative dataene Begge typer data må vurderes i forhold til validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet) De kvantitative dataene MULIGGJØRE må i tillegg (ENABLING) vurderes i forhold til responsivitet (i hvilken grad instrumentet er egnet til å fange opp endringer) og hva som er en klinisk relevant forskjell

68 VALIDITET I COPM Måler instrumentet det det er ment å måle?

69 INNHOLDSVALIDITET Spør om andre ting Fenomenet som skal måles Mangler viktige spørsmål

70 INNHOLDSVALIDITET Baseres ofte på skjønn (intuitiv oppfatning) Er aktivitetene som inngår i indeksen dekkende for det fenomenet indeksen skal måle (daglige aktiviteter)? Er områdene eller spørsmålene som inngår relevante ut fra det instrumentet skal måle? Måler det på en adekvat måte alle dimensjoner av fenomenet? Forutsetter at fenomenet er definert i forhold til indeksen

71 VALIDITET I COPM Beskriver og måler COPM det det er ment å undersøke? COPM intervjuet skal munne ut i en beskrivelse av de aktivitetene informanten har problemer med å utføre i forhold til aktivitet og deltagelse NB skal ikke nødvendigvis være utfyllende dvs beskrive alle problemene Item-poolen for scoring skal inneholde de aktivitetene informanten vurderer som viktigst (å kunne utføre eller å ta tak i i videre behandling)

72 INNHOLDSVALIDITET I COPM Hviler på kvaliteten i intervjuet Intervjueren må sikre grundig og utfyllende informasjon Må kontinuerlig vurdere, kontrollere og følge opp informantens utsagn, for å sikre at han/hun har forstått det informanten prøver å formidle At informantens svar blir testet, tolket og verifisert i løpet av intervjuet bidrar til å sikre høy valditet

73 HVA KAN SVEKKE VALIDITET I COPM? Pasientens alder og helsetilstand Ledende spørsmål At man snakker om noe annet At man svarer eller MULIGGJØRE prioriterer (ENABLING) på vegne av informanten Dårlig tid At man intervjuer feil person At man omformulerer utsagn når de skrives ned

74 NOEN TIPS Vurder om COPM egner seg Still åpne spørsmål Hold deg så tett som mulig til informantens egne formuleringer ved nedtegnelse Valider fortløpende formuleringer med informanten Les opp hva du har skrevet før du begynner scoringen Ha tilstrekkelig med tid Ikke la noen uttale seg på vegne av noen andre

75 VALIDITET I COPM COPM er undersøkt for validitet i en rekke studier med gode resultater Norsk versjon av COPM er testet for tre typer validitet med gode resultater i en studie av personer med håndartrose (Kjeken MULIGGJØRE et al 2004) (ENABLING)

76 VALIDITET PRIORITERTE AKTIVITETER Måler instrumentet det det er ment å måle dvs er de prioriterte aktivitetene aktiviteter som pasienten opplever det som viktig, men vanskelig å kunne utføre? I COPM vil validitet MULIGGJØRE av item-poolen (ENABLING) hvile på kvaliteten i intervjuet, scoring av betydning og den videre prioriteringen

77 NOEN TIPS Les opp listen før scoring av betydning Legg kortet med betydningsscorene foran pasienten Bekreft ( oversett ) de første scoringene Bruk konkrete eksempler som terningkast eller den gode fe

78 RELIABILITET Omhandler i hvilken grad man kan stole på de resultatene som fremkommer i instrumentet Dersom det ikke er noen endring i funksjon, bør scoren være den samme, uavhengig av hvem som scorer, og tidspunkt for Når flere skal måle er det viktig med eksakte retningslinjer for hvordan man skal måle Når samme person måler hele tiden (spørreskjema og pasientspesifikke instrumenter) er ikke dette så viktig, fordi man antar at samme person tenker likt fra gang til gang

79 RELIABILITET I COPM Intratester-reliabilitet (test-retest) omhandler instrumentets stabilitet over tid Populasjons-spesifikk reliabilitet - beskrives i forhold til utvalgte pasientgrupper eller situasjoner

80 RELIABILITET I COPM 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Personlig Telefon Brev Utførelse Tilfredshet 152 Personer med Bekhterev sykdom (Kjeken et al. 2005)

81 HVA KAN SVEKKE RELIABILITET? Kognitiv svikt Dårlig validitet i (de prioriterte) aktivitetene At noen scorer på vegne av noen andre

82 NOEN TIPS VED SCORING Legg scoringskortene foran personen Oversett de første scoringene Ikke godta omtrentlige scoringer oppmuntre pasienten til å velge ett tall Noter ned instruksjoner i forhold til scoring Ut fra slik det var sist du utførte aktiviteten Ut fra slik du vanligvis utfører aktiviteten Ut fra slik det er når du har en dårlig dag/periode

83 NOEN TIPS VED RESCORING Ved rescoring, sikre deg at verken du eller pasienten har tilgang til forrige scoring Når første scoring er gjennomført, ta kopi av side 3 med post-it-lapp over scoringene slik at du kan ta frem dette arket ved rescoring Alternativt - få en annen til å gjennomføre rescoringen Rescoring kan også gjøres pr post

84 RESPONSIVITET Omhandler et instruments evne til å oppdage og måle forandringer Forutsetter minst to målinger på ulike tidspunkt Avhenger bl.a. av måleskala Høy responsivitet medfører ofte lavere reliabilitet Hva er minste oppdagbare forskjell? Hva er en klinisk relevant forskjell?

85 MINSTE OPPDAGBARE FORSKJELL Til enhver måling er det knyttet feilkilder støy Ved hjelp av statistiske metoder kan man gi et anslag for hvor stor denne støyen er Dette kalles smallest MULIGGJØRE detectable (ENABLING) difference SDD For å kunne påstå at det er en forskjell må endringen (differansen) overgå SDD

86 MINSTE OPPDAGBARE FORSKJELL 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Personlig Telefon Brev Utførelse Tilfredshet 152 Personer med Bekhterev sykdom (Kjeken et al 2005)

87 KLINISK RELEVANT FORSKJELL Klinisk relevant forskjell er et anslag for hvor stor en forskjell skal/bør være for at det skal utgjøre en reell forskjell for den det gjelder Klinisk relevant forskjell MULIGGJØRE må overgå (ENABLING) SDD Det er anslått at en forandring på 2 COPM-poeng eller mer regnes som en forskjell som er så stor at klienten selv registrerer at det har skjedd en forandring Dette er ikke testet ut i kliniske studier

88 RESPONSIVITET BEDRES NÅR Aktivitetene er kjente Aktivitetene faktisk utføres Aktivitetene utføres ofte Aktivitetene oppleves som viktige

89 RESPONSIVITET I COPM 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 MHAQ WOMAC AUSCAN COPM Per COPM Sat SRM 92 Personer med håndartrose (Kjeken et al 2004)

90 ANVENDELIGHET Anvendelighet vurderes ut fra blant annet kostnader til anskaffelse, ressurser til opplæring, ressursbruk for gjennomføring (tid, praktiske problemer), forståelighet for pasient, nytte for pasient og terapeut på individ- og gruppenivå Et instrument som skal brukes i klinisk praksis bør være (relativt) lett å forstå, ikke for tidkrevende, og gi informasjon som kan brukes i videre behandling/rehabilitering

91 EN TOMMELFINGERREGEL Dersom et instrument raskt blir tatt i bruk av flere miljøer (både i klinikk og forskning) er det som regel et godt tegn Dersom et instrument ikke sprer seg er det ofte noe som hefter ved instrumentet Før valg av instrument, tenk etter hva du skal dokumentere, hvilket perspektiv du er interessert i å få fatt i, gjør litteratursøk og snakk med andre som har brukt aktuelle instrument

92 COPM - RESSURSER gå videre til Klinisk verktøykasse, og derfra inn i COPM. Lenker til eft.dk sider hvor man kan søke i diskusjon og dokumenter Lenker til litteraturlister organisert ut fra spesialistområder Kapittel om COPM i boka «Hverdagsrehabilitering» Gjør egne litteratursøk Google Sjekk intervjuer som ligger på Youtube Ring en venn

93 OPPGAVE TIL DAG 3 Prøv ut COPM med minimum en pasient eller klient Prøv å sett av noen minutter etter intervjuet hvor du reflekterer og noterer stikkord rundt følgende spørsmål Hva var utfordrende for deg? Hva var utfordrende MULIGGJØRE for pasienten/klienten (ENABLING) Ga COPM nyttig informasjon i så fall hva? Ga COPM informasjon som overrasket deg i så fall hva og hvorfor?

94 OPPGAVE TIL DAG 3 Beskriv kort intervjuet (maks 500 ord) Kort om klient (livssituasjon, diagnose, problemstilling) Prioriterte aktiviteter med scoring Hva var utfordrende for deg? Hva var utfordrende for pasienten/klienten? Ga COPM nyttig informasjon i så fall hva? Ga COPM informasjon som overrasket deg i så fall hva og hvorfor? Formuler og noter ett eller to spørsmål til diskusjon på dag 3 Send beskrivelsen til innen fredag 17. oktober

95 PROGRAM DAG 3 Gjennomgang av spørsmål fra de innsendte oppgavene Eksempler på hvordan COPM er brukt i ulike grupper og studier Vurdering av intervensjoner Pasientgrupper MULIGGJØRE diagnoser (ENABLING) eller problemstillinger Annet?

COPM bygger på the Canadian

COPM bygger på the Canadian The Canadian Occupational Performance Measure brukt i rehabilitering I rehabilitering skal tiltakene utformes for å nå mål som er viktige for brukeren. The Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING

Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Fra ord til handling OM TEORI OG PRAKSIS I REHABILITERING Rehabilitering er et fagområde som preges av flotte ord og intensjoner. Utfordringen er å følge opp dette i praksis. I denne artikkelen ønsker

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre

Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Reform dynamics in health care: a comparative research program Anne Mia Myhre Omstulling til enhetlig ledelse i sykehus - Påvirkning på avdelingslederrollen ATM Skriftserie Nr. 5-2008 Stein Rokkan senter

Detaljer

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn

Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Forskningsprosessen: Et veiledningshefte for elever i videregående skoletrinn Holbergprisen i skolen Innhold Innledning 4 1. Valg av tema og problemstilling 5 1.1 Forskning gir deg ny kunnskap.........................................6

Detaljer

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste

Oslo Røde Kors Besøkstjeneste Oslo Røde Kors Besøkstjeneste En kvalitativ studie av besøksvenners situasjon Eirik Hennum Masteroppgave i sosiologi NTNU, Høsten 2010 Forord Etter endelig å ha skrevet ferdig masteroppgaven er det godt

Detaljer

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET

PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK HELSE / MILJØ / SIKKERHET PERSONAL- OG ORGANISASJONSENHETEN HÅNDBOK Psykososialt arbeidsmiljø HELSE / MILJØ / SIKKERHET ISBN 82-91869-07-3 Vest-Ager fylkeskommune Design og trykk: Bjorvand & Skarpodde AS FORORD Vest-Agder fylkeskommunes

Detaljer

Rusmisbruk og gruppebehandling

Rusmisbruk og gruppebehandling Sørlandet sykehus HF Rusmisbruk og gruppebehandling Hvordan opplevde pasientene effekten av gruppebehandlingen ved en avdeling for rus og avhengighetsbehandling? Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever

MED UNDRING SOM DRIVKRAFT. Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever MED UNDRING SOM DRIVKRAFT Tips til gjennomføring av et vellykket forskningsprosjekt for skoleelever O M D E T T E H E F T E T Hensikten med dette heftet er å gi elever i ungdoms- og videregående skole

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø

Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø Kroppsøvingslærerens rolle veien til et godt læringsmiljø En kvalitativ studie av Linn Jeanette Haga Lunde, kandidatnr. 221 Agnete Havig Skar, kandidatnr. 202 P.E teacher- ways to improve the learningenviroment

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen?

Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? Hva legger erfarne lærere vekt på når de strukturerer undervisningen? av Marit Rolvsjord Kandidatnummer 116 What do experienced teachers emphasize when structuring teaching? Grunnskolelærer 5-10 PE379

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Modell for kvalitetsforbedring

Modell for kvalitetsforbedring Modell for kvalitetsforbedring utvikling og bruk av modellen i praktisk forbedringsarbeid Notat om kvalitetsutvikling nr. 1 Mai 2015 Tittel English title Institusjon Ansvarlig Forfattere Modell for kvalitetsforbedring

Detaljer

Når du skal brukerteste en løsning

Når du skal brukerteste en løsning Når du skal brukerteste en løsning - en introduksjon til effektiv brukertesting! Jarle Tronerud Brukertesting og målgruppeintervjuer kan brukes i alle sammenhenger hvor vi ikke selv sitter med en fasit,

Detaljer

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert

Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Ikke la dem tro at det er så veldig avansert Barnehagepersonalets refleksjoner rundt matematikk i barnehagen Line Renate Nordli Masteroppgave i spesialpedagogikk ved det utdanningsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa

Lærerveiledning. Nysgjerrigpermetoden. Vitenskapelig metode til skolebruk. noen ganger sa Lærerveiledning Nysgjerrigpermetoden Vitenskapelig metode til skolebruk iden t r å g or og Hvorgfanger fortkte? noen ganger sa noen Nysgjerrigpermetoden 1 Dette lurer jeg på Tenk ut spørsmål om noe dere

Detaljer

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd

ELEVMEDVIRKNING. Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd ELEVMEDVIRKNING Hvordan kan vi som skoleledere bruke aksjonsforskning for å initiere, starte opp implementering og planlegge oppfølging av økt elevmedvirkning? Astri Sletteng og Heidi Olsen Sværd Erfaringsbasert

Detaljer

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap?

Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Vår 12 Hvordan oppleves mestring i et forsikringsselskap? Master i organisasjon og ledelse Anders Skaare og Johan Petter Mæhre [ T y p e t h e c o m p a n y a d d r e s s ] Innhold 1 Innledning... 4 2

Detaljer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer

TEKST- SAMLING. En innføring i helsefremmende tankegang. Helse- fremmende. arbeidsplasser. - for et arbeidsliv som inkluderer En innføring i helsefremmende tankegang TEKST- SAMLING Helse- fremmende arbeidsplasser - for et arbeidsliv som inkluderer Idébanken.org for et arbeidsliv som inkluderer 2012 1.opplag 2012 Oppsett og design:

Detaljer

BEHOVSDREVET INNOVASJON

BEHOVSDREVET INNOVASJON BEHOVSDREVET INNOVASJON 10 steg til innovasjon i helsesektoren Innhold 3 Introduksjon... 4 Hvem er dette ment for? 6 Hvorfor behovsdrevet innovasjon? 7 Dimensjoner innen behovsdrevet innovasjon 8 Ulike

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Å fremme håp hos pårørende

Å fremme håp hos pårørende Å fremme håp hos pårørende Hvordan kan sykepleier bidra til å fremme håp hos pårørende til pasienter som har pådratt seg traumatisk hodeskade etter en trafikkulykke? Bacheloroppgave i Sykepleie Avdeling

Detaljer

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem

Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Diakonhjemmet Høgskole Bachelor i sykepleie Sørasiatiske innvandrerkvinner og type-2 diabetes et folkehelseproblem Kandidatnummer: 154 Kull: 12sykhel Antall ord: 10 565 Innleveringsfrist: 12. mars 2015

Detaljer