VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag, HiOA

2 Rehabilitering i revmatologi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering utvikler og formidler kunnskap om behandling og rehabilitering av mennesker med revmatiske sykdommer til helsepersonell, brukere og andre relevante målgrupper

3 Program torsdag 4. september Introduksjon The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) Pause Forts. The Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP-E) Intorduksjon til COPM Lunsj Video Praktisk utprøving av COPM Pause Forts. praktisk utprøving av COPM

4 Program fredag 5. september Forts. praktisk utprøving av COPM Pause Intervjuteknikk Lunsj Oppsummering COPM Kvalitetssikring av COPMs måleegenskaper Pause Kvalitetssikring av COPMs måleegenskaper Arbeid i mellomperiode og planlegging dag 3 Evaluering

5 COPM BYGGER PÅ DEN KANADISKE MODELLEN FOR ERGOTERAPI THE CANADIAN MODEL OF OCCUPATIONAL PERFORMANCE AND ENGANGEMENT CMOP-E

6 1997 ENABLING OCCUPATION I: An Occupational Therapy Perspective

7 ENABLING OCCUPATION I Utviklet på 1980 tallet gjennom samarbeid med helsedepartementet og ergoterapiforbundet i Canada med hensikt å kvalitetssikre ergoterapipraksis Bygger på systemteori Fokus på occupational performance og klientsentret praksis (CAOT 1997) The Canadian Model of Occupational Performance (CMOP) The Occupational Performance Process Model (OPPM)

8 2007 ENABLING OCCUPATION II: Advancing an Occupational Therapy Vision for Health, Wellbeing & Justice through Occupation

9 ENABLING OCCUPATION II Fra klientsentrert praksis til klientsentrert muliggjøring Utvidet perspektiv Individ/system Helsevesen/samfunn Aktivitetsperspektiv - å muliggjøre betydningsfull aktivitet som kjernevirksomhet og kompetanse

10 ENABLING OCCUPATION II Ergoterapi rettes mot å muliggjøre betydningsfull aktivitet og å redusere barrierer for betydningsfull aktivitet Helsetilstander Faktorer eller endringer i miljø/omgivelser Visjon om occupational justice (rettferdige muligheter til betydningsfull aktivitet) gjennom å medvirke til sosiale endringer innen grupper, populasjoner og/eller organisasjoner Politisk ergoterapeuter skal være talsmenn for de svake, enten det er enkeltmennesker eller grupper

11 2007 ENABLING OCCUPATION II Ergoterapi som en aktivitetsbasert praksis er en mosaikk Canadian Model of Occuational Performance and Engagement Betydningsfull aktivitet Aktivitet Oppgave Handling Viljestyrte bevegelser Taxonomi Code of Occupational Performance Canadian Model of Client-Centred Enablement Canadian Practice Process Framework

12 BEGREPET OCCUPATION Oversettelse av Occupation til norsk Ivarsson AB, Mullersdorf M. An integrative review combined with a semantic review to explore the meaning of Swedish terms compatible with occupation, activity, doing and task. Scand J Occup Ther 2008;15: Analyse av svenske begreper Konklusjon: Aktivitet er det begrepet som er mest dekkende for occupation Dansk oversettelse: Betydningsfull aktivitet

13 BEGREPET OCCUPATION Health condition (disorder or disease) Body Functions & Structure Activity OCCUPATION Participation Evironmental Factors Personal Factors

14 HVORDAN KAN AKTIVITET FORSTÅS? Som et observerbart fenomen som betraktes utenfra Som et opplevd fenomen som erfares innenfra

15 DEN KANADISKE MODELLEN Basert på en forståelse av betydningsfull aktivitet som et opplevd fenomen

16 ANTAGELSER OM AKTIVITET Aktivitet oppleves og erfares Vi skaper og gjenskaper vår tilværelse gjennom å være i aktivitet Gjennom å være i aktivitet fyller vi roller og opprettholder verdighet Sykdom, skade eller sosiale systemer og endringer kan begrense eller endre handlinger og handlingsrepertoar, og dermed også selvforståelse og selvbilde Terapi er en prosess med rekonstruksjon av selvforståelse, mening og verdighet

17 ANTAGELSER OM MENNESKET Mennesker er skapt for aktivitet (humans are occupational beings) Et hvert menneske er unikt og verdifullt Alle mennesker kan være aktive, men ut fra ulike forutsetninger Alle mennesker har potensial for utvikling og endring Alle mennesker har rett til å treffe valg om sine liv Alle mennesker kan treffe valg om sitt liv

18 MENNESKET (PERSON) Utførelseskomponenter: Fysiske funksjoner å gjøre (physical - sensory, motor and sensorimotor functions) Affektive funksjoner å føle (Affective - social and emotional functions, both inter- and intrapersonal) Kognitive funksjoner/komponenter å tenke og å bearbeide inntrykk (All mental functions, both cognitive and intellectual)

19 ÅNDELIGHET (SPIRITUALITY) Mennesker er åndelige Åndelighet er en unik menneskelig kvalitet Det innerste i mennesket, menneskets væren Uttrykk for vilje, drive og motivasjon Leder oss i valgsituasjoner og påvirker utvikling

20 OMGIVELSER (ENVIRONMENT) Omgivelser er Fysiske Sosiale Kulturelle Institusjonelle Omgivelser påvirker valg/organisering/utførelse av og tilfredshet med aktivitet

21 BETYDNINGSFULLE AKTIVITETER Er samlinger av hverdagslivets handlinger og oppgaver, som er navngitt, organisert og har fått tillagt verdi og mening av enkeltpersoner og en kultur Betydningsfulle aktiviteter er alt mennesker gjør for å være aktive, inkludert å klare seg selv (personlige daglige aktiviteter), nyte livet (fritid) og å bidra til samfunnets sosiale og økonomiske strukturer (produktivitet) Er kjerneområdet og det terapeutiske virkemidlet i ergoterapi

22 ENGASJEMENT For fullt ut å forstå aktivitet er det nødvendig å forstå opplevelsen av engasjement Den samme aktiviteten kan ha uendelig mange betydninger, avhengig av den enkeltes mål med aktiviteten, hennes/hans sinnstilstand eller den samfunnsmessige sammenhengen For eksempel å spise kan være noe man gjør for å?

23 BETYDNINGSFULL AKTIVITET SKJER I ET SAMSPILL Aktivitet Menneske(r) Utførelse og engasjement Omgivelser

24 BETYDNINGSFULLE AKTIVITETER (OCCUPATION) Personlige daglige aktiviteter personlig stell, mobilitet og å klare seg i samfunnet (forbruker og samfunnsborger) Produktive aktiviteter lønnet/ulønnet arbeid, husarbeid, lek/utdanning Fritidsaktiviteter rolig fritid, fysisk krevende fritid og sosial fritid

25 TCOP TAXONOMI FOR AKTIVITETSUTFØRELSE Regnskapsføring Å produsere en økonomisk rapport Å skrive (rapporten) BETYDNINGSFULL AKTIVITET: En aktivitet eller et sett med aktiviteter, som utføres med en viss konsistens og regelmessighet, som gir struktur, og som tillegges verdi og mening av enkeltpersoner og en kultur AKTIVITET: Et sett med oppgaver med et endelig mål eller resultat som er større enn de enkelte oppgavene som til sammen utgjør aktiviteten OPPGAVE: Et sett med handlinger med et endelig mål og et spesifikt resultat Å taste, å huske meningen med tall Å bøye et av kroppens ledd, å være oppmerksom HANDLING: Et sett med viljestyrte bevegelser eller mentale prosesser som danner et gjenkjennelig og meningsfylt mønster (for eksempel å gripe, å holde, å tenke, å smile osv) VILJESTYRT BEVEGELSE ELLER MENTALE PROSESSER: En enkel viljestyrt aktivering av en muskler eller tanker (for eksempel bøye, strekke, huske, fokusere osv)

26 THE CANADIAN MODEL OF OCCUPATIONAL PERFORMANCE AND ENGAGEMENT Affektiv Det åndelige Mennesket Betydningsfull aktivitet Kognitiv Fritid Fysisk Omgivelser

27 Å MULIGGJØRE BETYDNINGSFULL AKTIVITET ENABLING OCCUPATION...Klienten er ekspert på eget liv...og ergoterapeuten skal hjelpe ham/henne/dem til/ved å muliggjøre betydningsfull aktivitet Beskriver prosesser MULIGGJØRE hvor man samarbeider (ENABLING) med MULIGGJØRE mennesker slik (ENABLING) at enkeltmennesker, grupper eller virksomheter får muligheter og midler til å delta i å forme sine egne liv

28 FUNDAMENT FOR Å MULIGGJØRE BETYDNINGSFULL AKTIVITET Fundament for muliggjørelse: Klientsentrert og basert på betydningsfulle aktiviteter Valg, risiko, ansvar Brukermedvirkning Visjoner om muligheter Forandring Rettferdighet Maktdeling Muliggjør trygt engasjement og rimelig grad av risiko Samarbeider om beslutninger Fremmer håp, finner eller skaper muligheter Utvikler, vedlikeholder, gjenopprettera ktivitet Forebygger tap av akt Fremmer variasjon rettferdighet likeverd Horisontal Utforskende Undrende

29 Det ergoterapeuter gjør vår kjernekompetanse Rammet inn av start- og endepunkter, som defineres og/eller avgrenses av henvisninger og kontrakter Målorientert, basert på enighet mellom klient og terapeut om målsetninger for individuell og/eller sosial forandring Verdibasert og omfatter forskjellige klienter (fra individer til befolkningsgrupper) i forskjellige omgivelser Individualisert, ikke standardisert Praktiseres gjennom integrert bruk av ti muliggjørende nøkkelferdigheter Kritisk reflekterende og oppmerksom på ulikhet i maktbalanse og forhold knyttet til valg, risiko og ansvar

30 CANADIAN MODEL OF CLIENT-CENTRED ENABLEMENT (CMCE) Klient Kjerneferdigheter Designe/bygge Engasjere MULIGGJØRE Forsvare (ENABLING) Konsultere Koordinere Samarbeide Spesialisere Tilpasse Undervise Veilede Terapeut

31 THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE (COPM) Bruk av instrumentet i klinisk praksis

32 THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE - COPM The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er utviklet av det kanadiske ergoteraputforbundet Første utgave lansert i utgave ble lansert i 2005 Bygger på the Canadian Model of Occupational Performance Aktivitet og deltagelse (occupation) forstås som en subjektiv erfaring eller opplevelse, som som oftest også har en observerbar (objektiv) dimensjon Kan brukes til å beskrive og måle klientens vurdering av aktivitetsutførelse og endring i aktivitetsutførelse Har en struktur for intervju, målformulering og scoring

33 FØR COPM Bli kjent med pasienten Vurder om COPM er det riktige instrumentet eller metoden

34 COPM Dersom brukeren ikke er kjent med ergoterapi/hverdagsrehabilitering kan det være lurt å beskrive kort hva det innebærer Gi brukeren mulighet til å forberede seg

35 COPM Starter med et intervju der klienten beskriver aktiviteter og aktivitetsproblemer Fortsetter med at klienten vurderer hvilke problemer som er viktigst å ta tak i Klienten velger ut de MULIGGJØRE viktigste aktivitetsproblemene (ENABLING) (inntil fem) Deretter vurderer/scorer klienten hvordan hun utfører disse aktivitetene og hvor fornøyd hun er med utførelsen Avslutt intervjuet dersom du underveis erfarer at det ikke er meningsfylt

36 COPM Forsiden fylles ut med navn fødselsnummer adresse og tlf. nummer diagnose/problemstilling innleggelsesdato (?) dato for vurdering og revurdering informant ergoterapeut og institusjon/arbeidssted

37 INTERVJU Klienten intervjues om daglige aktiviteter som hun må gjøre, ønsker å gjøre eller forventes å gjøre Klienten identifiserer hvilke aktiviteter hun synes det er vanskelig å utføre tilfredsstillende

38 SCORING AV BETYDNING Personen scorer på en skala fra 1 til 10 hvor viktig det er å kunne utføre aktiviteten BETYDNING Ikke viktig i det hele tatt Veldig viktig

39 Personlige daglige aktiviteter Personlig stell Stå og vaske håret Mobilitet Gå Fungere i samfunnet Produktivitet Betalt/ubetalt arbeid 10 5 Holde orden på økonomi Bære tunge bæreposer 10 3 Husarbeid Storrengjøring 5 Lek/utdanning Skrive lenge for hånd Fritid Rolig fritid Aktiv fritid Sosiale aktiviteter Gå tur Gå på ski Svømme Gå ut med venner 10 Ingvild Kjeken, ergoterapeutspesialist, PhD, Diakonhjemmet sykehus

40 PRIORITERING OG SCORING AV AKTIVITETER Personen velger de viktigste problemene (inntil fem) Personen scorer på en skala fra 1 til 10 hvordan hun synes hun utfører aktiviteten, og hvor fornøyd hun er med utførelsen UTFØRELSE Kan ikke utføre i det hele tatt TILFREDSHET Kan utføre svært bra Ikke tilfreds i det hele tatt Veldig tilfreds

41 UTREGNING AV ENDRINGSSCORE Endringsscore regnes ut ved å trekke sumscorene ved første scorene fra sumscorene ved siste scoring

42 Første vurdering: Oppfølging: Problemer med å Utførelse 1 Tilfredshet 1 utføre aktiviteter Utførelse 2 Tilfredshet 2 Gå Økonomi Skrive Svømme Gå ut med venner POENG: Utførelse Tilfredshet Poeng 1 Poeng 1 Total utførelse- Total = Poeng el. tilfredshetpoeng Antall problemer = = Utførelse Tilfredshet Poeng 2 Poeng = = FORSKJELL I UTFØRELSE = Utførelse Poeng 2 - Utførelse Poeng 1 = FORSKJELL I TILFREDSH. = Tilfredsh. Poeng 2 - Tilfredsh. Poeng 1 = 42 Ingvild Kjeken, ergoterapeutspesialist, PhD, Diakonhjemmet sykehus

43 REHABILITERINGSMÅL Basert på brukerens beskrivelse av viktige aktiviteter Kan godt slå sammen flere aktiviteter i ett mål Skriv ned og plasser det et lett synlig sted

44 Mestring gir muligheter! Fra Hverdagsrehabilitering i Kristiansand Mine mål er: Ta på strømper Gå trygt i trapp. Gå tur med hunden Kontaktperson:.. Tlf nr:

45 1 ØVELSE Tenk gjennom hvem du vil være som pasient i intervjuet: deg selv i en opplevd situasjon? deg selv i en tenkt situasjon? en annen (pasient, pårørende, venn) som du kjenner godt? Gå sammen i par En av dere intervjuer den andre Stopp før dere kommer til scoring Noter ned stikkord for hva som var henholdsvis bra, utfordrende, overraskende ved/i intervjuet

46 2 ØVELSE Skift roller Gjennomfør et helt intervju, inkludert scoring Noter ned noen stikkord på hvordan det var å være henholdsvis pasient og terapeut og hva som var bra, utfordrende, overraskende

47 SCORING Man må ikke nødvendigvis score noe som helst Man bør ikke score for noen Scoring av utførelse av aktiviteten slik den Ble utført sist man gjorde den Slik den vanligvis blir utført Slik den utføres når man er i en dårlig periode (ved svingende tilstander) Hvis man vanligvis får hjelp kan man score ut fra dette Man bør være konsistent i scoringen dersom den skal brukes til å vurdere endring scoringen må forankres på samme måte dersom pasienten skal score igjen

48 SCORING - TILPASNING Bruke stjerner i stedet for betydningsscore: Du får fem stjerner av meg de skal du plassere utenfor de fem viktigste aktivitetene Bruke metaforer: Tenk deg at jeg er den gode fe som kan svinge tryllestaven over fem aktiviteter slik at alle problemer forsvinner. Hvilke ville du velge da?

49 SCORING - TILPASNING Forenkle scoringsskalaen og bruke smileys i stedet

50 FEM TRINN I COPM Intervju med generering av aktiviteter Vurdering av betydning Prioritering av inntil fem aktiviteter Scoring av Utførelse og Tilfredshet Re-scoring Gjør de trinnene som er meningsfylte!!

51 INTERVJUTEKNIKK

52 HVA ER ET INTERVJU? Kvale (1997) sier at et (forsknings)intervju er basert på den hverdagslige samtale eller konversasjon, men er en faglig konversasjon Mao et intervju er en konversasjon med en viss struktur og hensikt Det finnes ingen oppskrift for det gode intervju Intervju er et håndverk som, hvis det blir utført riktig, kan være en kunstform Det er den menneskelige interaksjonen i intervjuet som produserer innsikten eller kunnskapen

53 4 NØKKELPUNKTER FOR PASIENTMØTER Forklar mål/hensikt Vær tydelig i forhold til rammer Ta ansvar for innhold Vær bevisst betydningen av relasjoner

54 MÅL/HENSIKT Hva er hensikten med intervjuet? å bli kjent med pasienten/klienten? Åpen samtale å få informasjon om spesifikke områder? Strukturert intervju å påvirke den andre i en spesiell retning? Motiverende intervju Vær tydelig overfor pasienten forklar hva samtalen skal dreie seg om Mål/hensikt avgjør hva du åpner opp for og hva du lukker igjen for i intervjuet

55 RAMMER Vær tydelig overfor brukeren forklar tid (hvor lang tid skal vi bruke) hvor det skal foregå hva samtalen skal dreie seg om hvem som skal/kan være tilstede hvem som har ansvaret for hva regler, f.eks. om de kan avbryte eller trekke seg underveis, ta pauser osv Hvis mulig lag avtale på forhånd og be dem forberede seg

56 RELASJONER Bli kjent med pasienten før intervjuet Gjør situasjonen trygg ved å Være presis Gi passe mye informasjon Bruke dagligtale Være vennlig og støttende Være nøytral i klesdrakt Være nøytral og åpen til pasientens utsagn (vær tilbakeholden med å uttrykke overraskelse, uenighet eller enighet) Gjenta gjerne spørsmål Vise svaralternativene på et kort eller skjema som respondenten kan se på

57 INNHOLD Tenk gjennom/skriv ned hvilke spørsmål du skal stille hovedspørsmål underspørsmål Jobb med å formulere MULIGGJØRE gode spørsmål (ENABLING) Øv!!

58 HVORDAN LOKKE FREM INFORMASJON Gi brukeren tid Still nøytrale spørsmål Gjenta spørsmålet, eventuelt med litt andre ord Pauser signaliserer MULIGGJØRE at jeg venter (ENABLING) på mer Vær bevisst på kroppsspråk

59 NØYTRALE SPØRSMÅL Er det noe mer? Fortsett... Er det noen andre grunner? Hva mener du MULIGGJØRE med det/dette? (ENABLING) Kan du fortelle meg mer om det/dette? Du sa at.(gjenta så nøyaktig som mulig det pasienten sa). Kan du si noe mere om det?

60 HVA ER LEDENDE SPØRSMÅL? OMFORMULER TIL NØYTRALE

61 ORD Å STYRE UNNA Styr unna ord med sterk ladning Medisinske faguttrykk Fagsjanger

62 BILDER OG SYMBOLER Vi bruker ofte bilder, symboler eller ladede begreper når vi snakker Disse inneholder ofte mye verdifull informasjon Noter ned slike og vend tilbake/utforsk til dem Fra COPM-intervju: Jeg føler at jeg ikke får tid til noe påfyll Oppfølgingsspørsmål: Du sa du ikke får tid til påfyll. Kan du gi noen eksempler på ting eller aktiviteter som kan gi deg påfyll?

63 KVALITETSSIKRING AV INFORMASJON Beskriv din forståelse/fortolkning av informasjon underveis be om respons Oppsummer underveis Oppsummer på slutten av intervjuet

64 EVALUER OG ØV Før du avslutter intervjuet, spør den du har intervjuet om hvordan han/hun synes det har vært Sett av noen minutter etter intervju til å reflektere/notere La andre observere MULIGGJØRE deg i en (ENABLING) intervjusituasjon Ta det opp på bånd eller video spill av og diskuter med andre Lær av andre

65 KVALITETSSIKRING AV COPM PSYKOMETRISKE EGENSKAPER Validitet (gyldighet) Reliabilitet (pålitelighet) Responsivitet (evne MULIGGJØRE til å fange (ENABLING) opp endringer) ANVENDELIGHET I PRAKSIS

66 FEM TRINN I COPM Intervju med generering av aktiviteter Gir kvalitative data betydning for validitet Vurdering av betydning Prioritering av inntil fem aktiviteter Gir kvalitative data betydning for validitet Scoring av Utførelse og Tilfredshet Re-scoring Gir kvantitative data betydning for reliabilitet

67 KVALITETSSIKRING AV COPM Kvalitetssikring av både de kvalitative og de kvantitative dataene Begge typer data må vurderes i forhold til validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet) De kvantitative dataene MULIGGJØRE må i tillegg (ENABLING) vurderes i forhold til responsivitet (i hvilken grad instrumentet er egnet til å fange opp endringer) og hva som er en klinisk relevant forskjell

68 VALIDITET I COPM Måler instrumentet det det er ment å måle?

69 INNHOLDSVALIDITET Spør om andre ting Fenomenet som skal måles Mangler viktige spørsmål

70 INNHOLDSVALIDITET Baseres ofte på skjønn (intuitiv oppfatning) Er aktivitetene som inngår i indeksen dekkende for det fenomenet indeksen skal måle (daglige aktiviteter)? Er områdene eller spørsmålene som inngår relevante ut fra det instrumentet skal måle? Måler det på en adekvat måte alle dimensjoner av fenomenet? Forutsetter at fenomenet er definert i forhold til indeksen

71 VALIDITET I COPM Beskriver og måler COPM det det er ment å undersøke? COPM intervjuet skal munne ut i en beskrivelse av de aktivitetene informanten har problemer med å utføre i forhold til aktivitet og deltagelse NB skal ikke nødvendigvis være utfyllende dvs beskrive alle problemene Item-poolen for scoring skal inneholde de aktivitetene informanten vurderer som viktigst (å kunne utføre eller å ta tak i i videre behandling)

72 INNHOLDSVALIDITET I COPM Hviler på kvaliteten i intervjuet Intervjueren må sikre grundig og utfyllende informasjon Må kontinuerlig vurdere, kontrollere og følge opp informantens utsagn, for å sikre at han/hun har forstått det informanten prøver å formidle At informantens svar blir testet, tolket og verifisert i løpet av intervjuet bidrar til å sikre høy valditet

73 HVA KAN SVEKKE VALIDITET I COPM? Pasientens alder og helsetilstand Ledende spørsmål At man snakker om noe annet At man svarer eller MULIGGJØRE prioriterer (ENABLING) på vegne av informanten Dårlig tid At man intervjuer feil person At man omformulerer utsagn når de skrives ned

74 NOEN TIPS Vurder om COPM egner seg Still åpne spørsmål Hold deg så tett som mulig til informantens egne formuleringer ved nedtegnelse Valider fortløpende formuleringer med informanten Les opp hva du har skrevet før du begynner scoringen Ha tilstrekkelig med tid Ikke la noen uttale seg på vegne av noen andre

75 VALIDITET I COPM COPM er undersøkt for validitet i en rekke studier med gode resultater Norsk versjon av COPM er testet for tre typer validitet med gode resultater i en studie av personer med håndartrose (Kjeken MULIGGJØRE et al 2004) (ENABLING)

76 VALIDITET PRIORITERTE AKTIVITETER Måler instrumentet det det er ment å måle dvs er de prioriterte aktivitetene aktiviteter som pasienten opplever det som viktig, men vanskelig å kunne utføre? I COPM vil validitet MULIGGJØRE av item-poolen (ENABLING) hvile på kvaliteten i intervjuet, scoring av betydning og den videre prioriteringen

77 NOEN TIPS Les opp listen før scoring av betydning Legg kortet med betydningsscorene foran pasienten Bekreft ( oversett ) de første scoringene Bruk konkrete eksempler som terningkast eller den gode fe

78 RELIABILITET Omhandler i hvilken grad man kan stole på de resultatene som fremkommer i instrumentet Dersom det ikke er noen endring i funksjon, bør scoren være den samme, uavhengig av hvem som scorer, og tidspunkt for Når flere skal måle er det viktig med eksakte retningslinjer for hvordan man skal måle Når samme person måler hele tiden (spørreskjema og pasientspesifikke instrumenter) er ikke dette så viktig, fordi man antar at samme person tenker likt fra gang til gang

79 RELIABILITET I COPM Intratester-reliabilitet (test-retest) omhandler instrumentets stabilitet over tid Populasjons-spesifikk reliabilitet - beskrives i forhold til utvalgte pasientgrupper eller situasjoner

80 RELIABILITET I COPM 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Personlig Telefon Brev Utførelse Tilfredshet 152 Personer med Bekhterev sykdom (Kjeken et al. 2005)

81 HVA KAN SVEKKE RELIABILITET? Kognitiv svikt Dårlig validitet i (de prioriterte) aktivitetene At noen scorer på vegne av noen andre

82 NOEN TIPS VED SCORING Legg scoringskortene foran personen Oversett de første scoringene Ikke godta omtrentlige scoringer oppmuntre pasienten til å velge ett tall Noter ned instruksjoner i forhold til scoring Ut fra slik det var sist du utførte aktiviteten Ut fra slik du vanligvis utfører aktiviteten Ut fra slik det er når du har en dårlig dag/periode

83 NOEN TIPS VED RESCORING Ved rescoring, sikre deg at verken du eller pasienten har tilgang til forrige scoring Når første scoring er gjennomført, ta kopi av side 3 med post-it-lapp over scoringene slik at du kan ta frem dette arket ved rescoring Alternativt - få en annen til å gjennomføre rescoringen Rescoring kan også gjøres pr post

84 RESPONSIVITET Omhandler et instruments evne til å oppdage og måle forandringer Forutsetter minst to målinger på ulike tidspunkt Avhenger bl.a. av måleskala Høy responsivitet medfører ofte lavere reliabilitet Hva er minste oppdagbare forskjell? Hva er en klinisk relevant forskjell?

85 MINSTE OPPDAGBARE FORSKJELL Til enhver måling er det knyttet feilkilder støy Ved hjelp av statistiske metoder kan man gi et anslag for hvor stor denne støyen er Dette kalles smallest MULIGGJØRE detectable (ENABLING) difference SDD For å kunne påstå at det er en forskjell må endringen (differansen) overgå SDD

86 MINSTE OPPDAGBARE FORSKJELL 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Personlig Telefon Brev Utførelse Tilfredshet 152 Personer med Bekhterev sykdom (Kjeken et al 2005)

87 KLINISK RELEVANT FORSKJELL Klinisk relevant forskjell er et anslag for hvor stor en forskjell skal/bør være for at det skal utgjøre en reell forskjell for den det gjelder Klinisk relevant forskjell MULIGGJØRE må overgå (ENABLING) SDD Det er anslått at en forandring på 2 COPM-poeng eller mer regnes som en forskjell som er så stor at klienten selv registrerer at det har skjedd en forandring Dette er ikke testet ut i kliniske studier

88 RESPONSIVITET BEDRES NÅR Aktivitetene er kjente Aktivitetene faktisk utføres Aktivitetene utføres ofte Aktivitetene oppleves som viktige

89 RESPONSIVITET I COPM 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 MHAQ WOMAC AUSCAN COPM Per COPM Sat SRM 92 Personer med håndartrose (Kjeken et al 2004)

90 ANVENDELIGHET Anvendelighet vurderes ut fra blant annet kostnader til anskaffelse, ressurser til opplæring, ressursbruk for gjennomføring (tid, praktiske problemer), forståelighet for pasient, nytte for pasient og terapeut på individ- og gruppenivå Et instrument som skal brukes i klinisk praksis bør være (relativt) lett å forstå, ikke for tidkrevende, og gi informasjon som kan brukes i videre behandling/rehabilitering

91 EN TOMMELFINGERREGEL Dersom et instrument raskt blir tatt i bruk av flere miljøer (både i klinikk og forskning) er det som regel et godt tegn Dersom et instrument ikke sprer seg er det ofte noe som hefter ved instrumentet Før valg av instrument, tenk etter hva du skal dokumentere, hvilket perspektiv du er interessert i å få fatt i, gjør litteratursøk og snakk med andre som har brukt aktuelle instrument

92 COPM - RESSURSER gå videre til Klinisk verktøykasse, og derfra inn i COPM. Lenker til eft.dk sider hvor man kan søke i diskusjon og dokumenter Lenker til litteraturlister organisert ut fra spesialistområder Kapittel om COPM i boka «Hverdagsrehabilitering» Gjør egne litteratursøk Google Sjekk intervjuer som ligger på Youtube Ring en venn

93 OPPGAVE TIL DAG 3 Prøv ut COPM med minimum en pasient eller klient Prøv å sett av noen minutter etter intervjuet hvor du reflekterer og noterer stikkord rundt følgende spørsmål Hva var utfordrende for deg? Hva var utfordrende MULIGGJØRE for pasienten/klienten (ENABLING) Ga COPM nyttig informasjon i så fall hva? Ga COPM informasjon som overrasket deg i så fall hva og hvorfor?

94 OPPGAVE TIL DAG 3 Beskriv kort intervjuet (maks 500 ord) Kort om klient (livssituasjon, diagnose, problemstilling) Prioriterte aktiviteter med scoring Hva var utfordrende for deg? Hva var utfordrende for pasienten/klienten? Ga COPM nyttig informasjon i så fall hva? Ga COPM informasjon som overrasket deg i så fall hva og hvorfor? Formuler og noter ett eller to spørsmål til diskusjon på dag 3 Send beskrivelsen til innen fredag 17. oktober

95 PROGRAM DAG 3 Gjennomgang av spørsmål fra de innsendte oppgavene Eksempler på hvordan COPM er brukt i ulike grupper og studier Vurdering av intervensjoner Pasientgrupper MULIGGJØRE diagnoser (ENABLING) eller problemstillinger Annet?

COPM I HVERDAGSREHABILITERING

COPM I HVERDAGSREHABILITERING COPM I HVERDAGSREHABILITERING 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus og HelSam, Universitetet i Oslo

Detaljer

Presentasjon av COPM Canadian Occupational Performanse Measure

Presentasjon av COPM Canadian Occupational Performanse Measure Presentasjon av COPM Canadian Occupational Performanse Measure Gardermoen 22.januar 2015 Marianne Kopperud Selanger, ergoterapeut, Sørum Kommune Hva er COPM? Kartleggingsvertøy laget av og for ergoteraputer

Detaljer

Hentet inspirasjon fra boken om Hverdagsrehabilitering av Hanne Tuntlandog Nils Erik Ness, samt Fagartikler og COPM kurs av Ingvild Kjeken

Hentet inspirasjon fra boken om Hverdagsrehabilitering av Hanne Tuntlandog Nils Erik Ness, samt Fagartikler og COPM kurs av Ingvild Kjeken Presentasjon av COPM ved Live Hafredal Lilienberg Spesial ergoterapeut, Innsatsteamet Skien kommune Konferanseinnlegg, hverdagsrehabilitering i praksis 17.09.14 i BØ Hentet inspirasjon fra boken om Hverdagsrehabilitering

Detaljer

Enhet for Ergoterapitjeneste COPM. Foto: Carl-Erik Eriksson. Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby 1

Enhet for Ergoterapitjeneste COPM. Foto: Carl-Erik Eriksson. Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby 1 Enhet for Ergoterapitjeneste COPM Foto: Carl-Erik Eriksson Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby 1 MÅLSETTING Kort gjennomgang av: den kanadiske ergoterapimodellen vurderingsinstrumentet COPM Kristin Pelle

Detaljer

Enhet for Ergoterapitjeneste COPM. Foto: Carl-Erik Eriksson. Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby

Enhet for Ergoterapitjeneste COPM. Foto: Carl-Erik Eriksson. Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby Enhet for Ergoterapitjeneste COPM Foto: Carl-Erik Eriksson Kristin Pelle Faxvaag og Tone M Husby 1 Canadian Model of Occupational Performance COPM er utviklet i Canada på 80-tallet. Oversatt til norsk

Detaljer

COPM for kartlegging av aktivitet og deltakelse hos personer med KOLS. Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Spesialergoterapeut Unni Martinsen

COPM for kartlegging av aktivitet og deltakelse hos personer med KOLS. Lungerehabiliteringskonferansen 2017 Spesialergoterapeut Unni Martinsen COPM for kartlegging av aktivitet og deltakelse hos personer med KOLS Spesialergoterapeut Unni Martinsen Dette vil jeg snakke om Erfaring med COPM fra studien The effect of occupational therapy in patients

Detaljer

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE

VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE VELKOMMEN TIL KURS I THE CANADIAN OCCUPATIONAL PERFORMANCE MEASURE Ingvild Kjeken, professor i ergoterapi Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering Diakonhjemmet Sykehus, og Institutt

Detaljer

Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME

Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME Aktivitetstilpasning Gradering og prioritering - NSH Nasjonal konferanse om CFS/ME 22.-23.05 2008 Berit Widerøe Njølstad Spesialergoterapeut Rikshospitalet Jeg bare orker ikke! Er jeg lat? Hva skjer med

Detaljer

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Kurs for ergoterapeuter Oppfølging 18.juni 2015 Anne Lund Ergoterapeut spesialist i

Detaljer

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM)

Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Canadian Model of Occupational Performance and Engagement (CMOP - E) Canadian Occupational Performance Measure (COPM) Kurs for ergoterapeuter 21. og 22. november 2012 Anne Lund Ergoterapeut spesialist

Detaljer

Bruk av COPM på slagpoliklinikk for pasienter med lette hjerneslag

Bruk av COPM på slagpoliklinikk for pasienter med lette hjerneslag Bruk av COPM på slagpoliklinikk for pasienter med lette hjerneslag Elisabeth Kjelgaard UXELKJ@ous-hf.no Medarbeidere: Sonja Aune og Karla Acencio Studien er støttet av Ergoterapeutene Bakgrunn Studien:

Detaljer

Fagutvikling kan defineres som systematisk virksomhet

Fagutvikling kan defineres som systematisk virksomhet Fra idé til prosjekt Hvordan planlegge et fagutviklingsprosjekt? Dette er den første i en serie artikler som trykkes i Ergoterapeuten frem til Norsk Fagkongress i Ergoterapi i september 2013. De påfølgende

Detaljer

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser

Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Kommunikasjonstrening av helsepersonell. Demonstrasjoner og øvelser Arnstein Finset, Professor, Universitetet i Oslo Ingrid Hyldmo, Psykologspesialist, Enhet for psykiske helsetjenester i somatikken, Diakonhjemmet

Detaljer

Betydningen av jobbe strukturert og benytte kvalitetssikrede redskaper

Betydningen av jobbe strukturert og benytte kvalitetssikrede redskaper Betydningen av jobbe strukturert og benytte kvalitetssikrede redskaper Jobber kunnskapsbasert Kombinerer forskningskunnskap, erfaringsog ekspertkunnskap og brukerkunnskap Søker aktivt, vurderer kritisk

Detaljer

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen?

Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Hvordan kan ergoterapeuten fremme brukermedvirkning i rehabiliteringsprosessen? Bruker har ofte vansker med å sette mål for rehabiliteringen og jobber ofte etter terapeutens og helsetjenestens målsetting.

Detaljer

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE

BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE BRUK AV SPØRRESKJEMA VED ARTROSE SPØRRESKJEMA 1 Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Diakonhjemmet Sykehus HVORFOR BRUKE SPØRRESKJEMA? For

Detaljer

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon

Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Diskuter egen vitenskapsteoretiske posisjon Arbeidstittelen på masteroppgaven jeg skal skrive sammen med to medstudenter er «Kampen om IKT i utdanningen - visjoner og virkelighet». Jeg skal gå historisk

Detaljer

COPM (Canadian occupational performance measure)

COPM (Canadian occupational performance measure) COPM (Canadian occupational performance measure) Valg av verktøyet samt resultater COPM er et kartleggingsverktøy utviklet i Canada. Det tar utgangspunkt i teorien CMOP-E (The Canadian Model of Occupational

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Brukermedvirkning i forskning

Brukermedvirkning i forskning Brukermedvirkning i forskning - en vei til suksess Brukermedvirkning i forskning En vei til suksess 1 Dette settet med referansekort kommer sammen med et hefte som inneholder mer detaljert informasjon

Detaljer

EKSEMPLER PÅ VALG AV UTFALLSMÅL I REHABILITERINGSPROSJEKTER

EKSEMPLER PÅ VALG AV UTFALLSMÅL I REHABILITERINGSPROSJEKTER EKSEMPLER PÅ VALG AV UTFALLSMÅL I REHABILITERINGSPROSJEKTER SPØRRESKJEMA AKTIVITET Dato Dato 1 Gå i trapp 3 7 2 Fungere i jobb 4 6 3 Kjøre bil 3 8 4 Gå på jakt 2 5 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Ingvild Kjeken,

Detaljer

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende

Bare spør! Få svar. Viktige råd for pasienter og pårørende Viktige råd for pasienter og pårørende Spør til du forstår! Noter ned viktige spørsmål og informasjonen du får. Ta gjerne med en pårørende eller venn. Ha med oppdatert liste over medisinene dine, og vis

Detaljer

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem

Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Veileder Forhåndssamtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt for pasienter på sykehjem Planlagte forhåndssamtaler En planlagt forhåndssamtale på sykehjem innebærer at

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma)

Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma) Utvikling av et kjernesett for evaluering av pasient- og pårørendeopplæring i revmatologi (POPOPP revma) Heidi A. Zangi, sykepleier/phd Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR)

Detaljer

Brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus

Brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus Brukermedvirkning i rehabiliteringsforskning Erfaringer fra Diakonhjemmet sykehus Gerd Jenny Aanerud, leder av revmatologisk pasientråd Ingvild Kjeken, ergoterapeut/phd Nasjonal kompetansetjeneste for

Detaljer

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program.

Revisjonsprosessen. Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering. Åpnings møte. Revisjons plan. Revisjons program. Revisjonsprosessen Planlegging Forberedelse Gjennomføring Rapportering Revisjons program Revisjons plan Åpnings møte Foreløpig rapport Revisjons varsel Intervjuer Slutt rapport Samle inn dokumentasjon

Detaljer

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008

Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Aktivitetstilpasning Barn og ungdom med kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME)- juni 2008 Berit Widerøe Njølstad Spesialergoterapeut Rikshospitalet Helseforetak Jeg vil bli frisk! Jeg vil være som før! Hvordan???

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale 22.01.15 MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer bevisst på hvordan MI kan

Detaljer

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt

Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Veileder Forberedende samtaler; felles planlegging av tiden fremover og helsehjelp ved livets slutt Planlagte forberedende samtaler En planlagt forberedende samtale innebærer at pasient og/eller pårørende

Detaljer

Jeg kan delta! Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet. CP konferansen Astrid J. Nyquist - 25.januar 2013

Jeg kan delta! Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet. CP konferansen Astrid J. Nyquist - 25.januar 2013 Jeg kan delta! Barn med funksjonsnedsettelser og deltakelse i fysisk aktivitet CP konferansen Astrid J. Nyquist - 25.januar 2013 Hvilke aktiviteter barna ønsker å delta i Hvilke aktiviteter barna faktisk

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon til endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Treningskontaktkurs 26.10.15- Verdal Program for timen

Detaljer

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet

Glimt av lykke. Ragnhild Bang Nes. Folkehelseinstituttet Glimt av lykke Ragnhild Bang Nes Folkehelseinstituttet oversikt Hva er lykke? Hvorfor lykke? Tre studier av lykke Grep for glimt av lykke Hva er lykke? Hva er lykke? Eudaimonisk lykke Utvikle ens potensiale,

Detaljer

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010

KURSMENY NRRK 2010. Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 KURSMENY NRRK 2010 Kurs og faglige seminarer i regi av NRRK 2010 1 Kjære kollegaer! NRRK har som et av sine mål å være bidragsyter til å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007

SOS H KVALITATIVE METODER - FORELESNING 2 - TJORA 2007 SOS1002 Kvalitative metoder: Forelesningen i dag Problemstillinger og nytten av teorier Observasjonsstudier Intervjuer Bruk av dokumenter [kval.2.1] Nytten av teoretiske idéer Stimuleringen ligger ikke

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger?

Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Bakgrunn for foredraget Hvorfor trene når du kan snakke folk til livsstilsenderinger? Orientere om endringsfokusert rådgivning/motiverende intervjueteknikker. av Guri Brekke, cand.scient. aktivitetsmedisin

Detaljer

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering

Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Enhet for ergoterapitjeneste Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabilitering Foto: Carl-Erik Eriksson Motiverende samtale KS 25.08.2015 ved Kristin Pelle Faxvaag og Tone Mathisen Husby MÅLSETTING

Detaljer

Atferdseksperiment og ferdighetstrening

Atferdseksperiment og ferdighetstrening Atferdseksperiment og ferdighetstrening Innledning Atferdseksperiment, eksponeringer og ferdighetstrening er blant de mest effektive tiltak vi har. Det fordrer at de gjøres med en bevissthet og en tanke

Detaljer

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur

Pasientbiografi i sykepleiestudiet. Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Pasientbiografi i sykepleiestudiet Hva og hvordan lærer 1. semestersstudentene av å lese pasientbiografi som del av pensumlitteratur Hvorfor pasientbiografi Rammeplan for sykepleiestudiet: Sykepleieren

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Formidling og presentasjon

Formidling og presentasjon Formidling og presentasjon Kurs i helsepedagogikk 5. mars 2015 Ved Kari Vik Stuhaug Kontekst Tenk gjennom kven målgruppa er. Pårørande? Pasientar? Fagfolk? Tidlegare kunnskap om emnet? Tilpass kunnskapsmengda

Detaljer

MESTRING AV AKTIVITETER I

MESTRING AV AKTIVITETER I MESTRING AV AKTIVITETER I DAGLIGLIVET Laila Vatn, spesialergoterapeut Granheim lungesykehus Granheim Lungesykehus Fokus i lungerehabilitering Gold arbeidsgruppens målformulering :. Å minske symptomer,

Detaljer

Koordinering i Bindal

Koordinering i Bindal Koordinering i Bindal Anita Steffenakk Lund Silje Helstad Nilsen STOLT TRYGG SAMARBEID FREMTIDSRETTET Koordinerende enhet KE er mottaksadresse for henvendelser i Bindal kommune Har ansvar for saksutredning

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter

Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Praktisering av brukermedvirkning i miljøterapeutiske aktiviteter Vår Mathisen Ergoterapeut/universitetslektor/PhD Bachelorprogrammet i ergoterapi Institutt for helse og omsorgsfag UiT Norges arktiske

Detaljer

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse

Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Veileder 7: Involvering av mennesker med demens i rekruttering og utvelgelse Hovedbudskap Mange organisasjoner rekrutterer ansatte eller eksterne organisasjoner til å arbeide med personer med demens. Som

Detaljer

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten

I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten I gode og onde dager! Om kjærlighetens betydning for pårørendeinvolvering i sykehjemstjenesten Regional konferanse om eldremedisin FLERE AKTIVE ÅR HVA KAN HELSEVESENET BIDRA MED? Anne Norheim, førstelektor

Detaljer

Mål og målprosesser i rehabilitering

Mål og målprosesser i rehabilitering Mål og målprosesser i rehabilitering Anne-Lene Sand-Svartrud, ergoterapispesialist, MSc Diakonhjemmet sykehus Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Nasjonal behandlingstjeneste

Detaljer

Den motiverende samtalen

Den motiverende samtalen Motiverende samtale 2014 v/kristin P Faxvaag og Tone Husby Den motiverende samtalen - et verktøy i hverdagsrehabiliteringverende samtalen et verktøy i hverdagsrehabilitering. MÅLSETTING MED DAGEN Bli mer

Detaljer

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering

orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering orfor? ordan? r hvem? Hverdagsrehabilitering Velferdssamfunnets utfordringer Morgendagens omsorg «Omsorgskrisen skapes ikke av eldre bølgen. Den skapes av forestillingen om at omsorg ikke kan gjøres annerledes

Detaljer

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1

Sosial angstlidelse. Heimberg/Hope 1 Sosial angstlidelse Heimberg/Hope 1 Kunnskap Terapeuten skal ha kunnskap om hvordan mennesker med sosial angstlidelse (sosial fobi) reagerer i sosiale situasjoner der de oppfatter at det er en risiko for

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 VIRKSOMHETSPLAN 2014-2017 Gjelder fra november 2014 til november 2017 Innhold Innledning... 3 Vårt slagord... 3 Visjon... 3 Vår verdiplattform... 3 Lek og læring... 4 Vennskap... 5 Likeverd... 6 Satsningsområder...

Detaljer

Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST!

Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST! Mer om problemstillinger: FORMULÈR PROBLEMET OG DET ER LØST! Hovedskillet mellom temavalg og problemstilling er at det første beskriver et emne, mens det siste peker på mot å belyse et problem: Ungdom,

Detaljer

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN

HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN HVERDAGSREHABILITERING SONGDALENMODELLEN Songdalenmodellen Ressursgruppa Omsorgsarbeider Bente Brovig Uldal Sykepleier Stine Sandnes Henriksen Ergoterapeut Marit Kvamsø Fysioterapeut Monica Hægeland-Nilsen

Detaljer

Intervensjoner: Prinsipper

Intervensjoner: Prinsipper Intervensjoner: Prinsipper Fortrinnsvis korte utsagn fra terapeuten Fokus på prosess Fokus på pasientens sinn (og ikke på adferd) Affektfokusert Relaterer til pågående hendelse eller aktivitet - psykisk

Detaljer

Dialogens helbredende krefter

Dialogens helbredende krefter Hva er det med samtaler som har helbredende krefter på psykisk smerte? Psykologspeisialist Per Arne Lidbom 22.09.17 Tidligere: Dialogens helbredende krefter Homostasetenking «få regulert trykket» - Nøytral

Detaljer

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions

SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions SAVE: Self- Awareness Through Values and Emotions Program for gruppeveiledning juli 2016 Brukeorientert, personsentrert gruppe-veiledningsmetodikk for bedre livsmestring gjennom økt bevissthet og selvforståelse

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet

Metodisk arbeid. Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Metodisk arbeid Strukturert arbeidsmåte for å nå målet Strukturen Forarbeid - planleggingen Hvem, hva, hvor, når, hvorfor, hvordan.. Arbeid - gjennomføringen Utføre det planlagte operative arbeidet Etterarbeid

Detaljer

Hverdagsrehabilitering Kari Jokstad, Drammen kommune

Hverdagsrehabilitering Kari Jokstad, Drammen kommune Hverdagsrehabilitering 04.11.2015 Kari Jokstad, Drammen kommune 05.11.2015 Fokus Holdninger til det enkelte mennesket Forventninger til det enkelte menneske Rettigheter Den profesjonelle rollen Resultat

Detaljer

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss

Jørgen Ask Familie Kiropraktor. Velkommen Til Oss Jørgen Ask Familie Kiropraktor Velkommen Til Oss Ditt første besøk hos oss er en mulighet for oss til å lære mer om deg. Det er et tidspunktet for deg til å dele med oss hvor du er nå, hva du ønsker å

Detaljer

Konferanse 5.og 6.april 2016 Hotel Scandic Bergen City

Konferanse 5.og 6.april 2016 Hotel Scandic Bergen City Eldre personer sine erfaringer med hverdagsrehabilitering Konferanse 5.og 6.april 2016 Hotel Scandic Bergen City Kari Margrete Hjelle 1+3, Hanne Tuntland 2+3, Oddvar Førland 3+4 og Herdis Alvsvåg 4 Arbeidssted:

Detaljer

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling.

KOMPETANSEMÅL. Gjennomføre aktiviteter som stimulerer barns språklige, intellektuelle, emosjonelle og motoriske utvikling. INNLEDNING LÆRLINGEN Du har ansvar for egen læring. Du må sjøl ta ansvar for hva du skal planlegge, gjennomføre og evaluere. Opplæringsboka er din dokumentasjon på at du tar ansvar. Vær flink til å spørre.

Detaljer

CHAPTER 11 - JORUN BØRSTING, ANALYZING QUALITATIVE DATA

CHAPTER 11 - JORUN BØRSTING, ANALYZING QUALITATIVE DATA CHAPTER 11 - JORUN BØRSTING, 2017. ANALYZING QUALITATIVE DATA I en solid kvalitativ analyse er man avhengig av presist definerte konsepter som kan brukes som kategorier for å utforske og sortere dataene

Detaljer

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering KURS OG SEMINARER 2012 Revmatologi og rehabilitering 1 Kjære kolleger! Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke

Detaljer

ROS-prosjektet. Rehabilitering med Oppfølgings- Samtaler

ROS-prosjektet. Rehabilitering med Oppfølgings- Samtaler ROS-prosjektet Rehabilitering med Oppfølgings- Samtaler Bakgrunn for studien Studien utgår fra en av de to hovedgruppene i Forskningsnettverk i revmatologi i Helse Sør-Øst (2010-2012) Tidlig diagnostisering

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Oppfølging av barn og unge med CFS/ME. Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal

Oppfølging av barn og unge med CFS/ME. Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal Oppfølging av barn og unge med CFS/ME Elin Okkenhaug Bratland Sosionom, Sørlandet sykehus, Arendal Oppfølging Et samarbeid Utgangspunkt for samarbeid er relasjon Fundamentet for utvikling av mestringskurs

Detaljer

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger?

Diskusjonsoppgaver Hvilke fordeler oppnår man ved analytisk evaluering sammenliknet med andre tilnærminger? Definisjonsteori Hva er de tre hovedtilnærmingene til evaluering? Nevn de seks stegene i DECIDE. (blir gjennomgått neste uke) Gi et eksempel på en måte å gjøre indirekte observasjon. Hva ligger i begrepene

Detaljer

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013.

Den Gode Ryggkonsultasjonen. Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013. Den Gode Ryggkonsultasjonen Professor Even Lærum FORMI Formidlingsenheten Bevegelsesdivisjonen Ullevål Universitetssykehus 2013 1 Bakgrunn Kvaliteten på klinisk kommunikasjon kan ha betydelig innvirkning

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering er en tverrfaglig rehabiliteringsform som setter søkelys på aktiviteter personen selv vektlegger. Hverdagsrehabilitering er spesielt egnet for rehabilitering

Detaljer

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp

Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp Nasjonalt Pilotsykehus, Vestre Viken HF Ringerike sykehus Delrapport Brukermedvirkning, brukeres behov og erfaringer i behandlingsforløp Februar 2011 Tone Reneflot Thoresen Prosjektleder Nasjonalt Pilotsykehus

Detaljer

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163.

Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163. Kvalitative intervjuer og observasjon. Pensum: Dag Ingvar Jacobsen (2005): Hvordan gjennomføre undersøkelser, s. 141-163. Tematikk: Hovedkjennetegn ved kvalitative metodeverktøy. Åpne individuelle intervjuer

Detaljer

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi

Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Spesifisitetshypotesen i kognitiv terapi Tidsbruk 40 60 minutter (20 30 minutter på hver del) Innledning Det er ofte en logisk sammenheng mellom innholdet i tankene våre og hva vi føler. Tankene som ledsager

Detaljer

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl

STUDIEÅRET 2012/2013. Utsatt individuell skriftlig eksamen. VTM 200- Vitenskapsteori og metode. Tirsdag 27. august 2013 kl STUDIEÅRET 2012/2013 Utsatt individuell skriftlig eksamen i VTM 200- Vitenskapsteori og metode Tirsdag 27. august 2013 kl. 10.00-12.00 Hjelpemidler: ingen Eksamensoppgaven består av 5 sider inkludert forsiden

Detaljer

Buskerud Intensive Program (BIP)

Buskerud Intensive Program (BIP) Buskerud Intensive Program (BIP) Våre føringer Forskrift for habilitering og rehabilitering. Kap 4. Habilitering og rehabilitering 13 b. Intensiv trening som inngår i individuell habiliterings/rehabiliteringsplan,

Detaljer

MBT vurderingsskala Versjon individualterapi 1.0

MBT vurderingsskala Versjon individualterapi 1.0 MBT vurderingsskala Versjon individualterapi 1.0 Bedømmer ID Pasient ID Terapeut ID Dato Time nr. Helhetlig skåring av MBT etterlevelse MBT kvalitet Terapeutens intervensjoner skal skåres. Skåringsprosedyrer

Detaljer

En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning

En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning En pasientsentrert tilnærming for å fremme helse, funksjon og mestring blant personer med kroniske tilstander eksempler fra nyere forskning Marit Kirkevold Professor og avdelingsleder, Avdeling for sykepleievitenskap

Detaljer

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen?

Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? Pasienter og pårørendes ønsker om medvirkning i den siste fase av livet - hva viser forskningen? «Den viktige samtalen i livets siste fase», Diakonhjemmet 17.02.2016 Elisabeth Gjerberg & Reidun Førde,

Detaljer

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner.

Redningsvest symboliserer hjelp til å mestre problemene, gjerne deltakernes egenskaper og evner. Hvordan bruke øvelsen Livets elv Denne øvelsen er egnet for mindre grupper på inntil 6-7 deltakere. Dette kan du oppnå I denne øvelsen arbeider pasientene med situasjoner og relasjoner som kan være utfordrende

Detaljer

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige?

Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Hvordan kan vi vite om tiltakene vi iverksetter er nyttige? Spør brukeren! Seniorrådgiver Toril Bakke «Enhver som yter helse- og omsorgstjenester skal sørge for at virksomheten arbeider systematisk for

Detaljer

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.

Bruk av tolketjenester. Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf. Bruk av tolketjenester Ved Ragnhild Magelssen Cand.polit./sosialantropolog og sykepleier E-post: rmagelss@getmail.no Tlf.: 91 52 60 72 Disposisjon Om kommunikasjon. Hva sier lovverket og retningslinjer

Detaljer

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt?

Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Hvordan kartlegger kommuneergoterapeuter mennesker med kognitiv svikt? Linda Stigen PhD stipendiat NTNU Gjøvik Kunnskap for en bedre verden Bakgrunn Gruppen yngre mennesker med langvarige og komplekse

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder?

Grunnleggende salg. Kommunikasjon er. Hvordan du sier det. Ordene du sier. Temaer. Hvorfor forsvinner kunder? Grunnleggende salg Temaer Kundebehandling Kommunikasjon Kundens behov Argumentasjon Innvendingsbehandling Selgende tilbud Avslutte salget 1 2 Hvorfor forsvinner kunder? Kommunikasjon er 1 % dør 3 % flytter

Detaljer

Om å gå i psykoterapi

Om å gå i psykoterapi Til pasienter og pårørende Om å gå i psykoterapi Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen Psykisk helsevern Vinderen - Diakonhjemmet Sykehus. 2012. Foto: Stock.xchng. OM Å GÅ I PSYKOTERAPI Erfaring og forskning

Detaljer

Lev i samsvar med dine personlige verdier. Wellness Utviklings Aktivitet. Hva er personlige verdier? Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv

Lev i samsvar med dine personlige verdier. Wellness Utviklings Aktivitet. Hva er personlige verdier? Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Wellness Utviklings Aktivitet Hvordan denne teknikken kan forbedre ditt liv Positive fordeler Bedre tilfredshet med livet - på jobb - i familien - i fritid og sosiale sammenheng Flere positive stemninger

Detaljer

En guide for samtaler med pårørende

En guide for samtaler med pårørende En guide for samtaler med pårørende Det anbefales at helsepersonell tar tidlig kontakt med pårørende, presenterer seg og gjør avtale om en første samtale. Dette for å avklare pårørendes roller, og eventuelle

Detaljer

Oppgave 1. Besvarelse av oppgave 1c) Mål på statistisk sammenheng mellom variabler i krysstabeller

Oppgave 1. Besvarelse av oppgave 1c) Mål på statistisk sammenheng mellom variabler i krysstabeller Oppgave 1 a) Beskriv den avhengige og de uavhengige variablene i tabellen, og diskuter hvilket målenivå du vil gi de ulike variablene. b) Forklar kort hva tabellen viser. c) Hva er korrelasjonen mellom

Detaljer

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning

25.04.2012 09:05 QuestBack eksport - Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Brukerundersøkelse om brukermedvirkning Publisert fra 29.06.2011 til 29.06.2011 14 respondenter (1 unike) 1. Alder (brukerens alder) 1 Under 18 år 0,0 % 0 2 18-30 år 0,0 % 0 3 31-50 år 21,4 % 3 4 51-65

Detaljer

Terapeutisk hagebruk i rehabilitering - Erfaringer fra Hagegruppa ved Sunnaas sykehus HF

Terapeutisk hagebruk i rehabilitering - Erfaringer fra Hagegruppa ved Sunnaas sykehus HF Terapeutisk hagebruk i rehabilitering - Erfaringer fra Hagegruppa ved Sunnaas sykehus HF Nina Levin, ergoterapispesialist, Sunnaas sykehus HF Grete Patil, førsteaman., NMBU Primærrehabilitering etter hjerneslag

Detaljer

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller

6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller 6.500 innbyggere 6 bygdesamfunn, - 40 bor % utenfor tettbygde strøk De fleste bor i enebolig, - 0,7 % bor i blokk eller bygård 5,2 % er 80 år eller mer, og 2/3 av disse er kvinner Phd- prosjektet gjelder

Detaljer

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010

Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Brukerundersøkelser når innvandrere er brukere (forts.) Elisabeth Gulløy Statistisk sentralbyrå 15. september 2010 1 Til analysen Husk at innvandrere generelt gir mer positive vurderinger enn erfaringene

Detaljer

9/18/13. Ekte lykke? Hvorfor lykke? Functional Well-Being Approach. Hedonia Feeling good Presence of pleasure, absence of pain Reach goal

9/18/13. Ekte lykke? Hvorfor lykke? Functional Well-Being Approach. Hedonia Feeling good Presence of pleasure, absence of pain Reach goal 9/18/13 Helsefremmende Arbeidsplasser BI Oslo 18.09.2013 Helsefremming i praksis: Positive faktorer som drivkraft for gode prestasjoner Lisa Vivoll Staume Faglig leder / PhD* Hvorfor lykke? Ekte lykke?

Detaljer