KVALITETSHÅNDBOK FOR B/L BYHAUGEN VEST I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KVALITETSHÅNDBOK FOR B/L BYHAUGEN VEST I"

Transkript

1

2 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: KVALITETSHÅNDBOK FOR B/L BYHAUGEN VEST I Innhold DEL I GENERELT OG ORGANISASJON 1. Visjon 1.1 Visjon for sikkerhet og kvalitet i borettslaget Byhaugen Vest I. 2. Organisasjon 2.1 Borettslaget organisasjon. DEL II STYRETS ARBEID OG PROSEDYRER 3. Styrets arbeid. 3.1 Styrets ansvar og arbeidsoppgaver. 4. Prosedyrer - rutiner Generelt 4.2 Prosedyrer for innkjøp. 4.3 Godkjenning av faktura. 4.4 Betaling av faktura. 4.5 Innhenting av anbud. 4.6 Avviksmeldinger. 4.7 Godkjenning av leverandører. 4.8 Godkjente formularer 4.9 Innkjøp - habilitetsbegrensinger DEL III HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) 5. Brannsikring Overordnet ansvar Ansvar og tiltak Minimumskrav Instrukser Kurser Underordnet ansvar Ansvar for innvendig installasjon Instrukser. 6. Forurensing av det ytre miljø. 6.1 Overordnet ansvar Ansvar og tiltak Ikke tillatte kjemikalier Forurensende avfall. 6.3 Underordnet ansvar Ansvar for bruk av ikke tillatte kjemikalier Instrukser. 7. Forsikringer Ansvar og tiltak Minimumskrav om forsikringer HMS og forsikringer for ansatte og korttidsengasjement. Side 1 av 13

3 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: DEL IV KOMITEER OG UTVALG 8. Komiteer og utvalg 8.1 Komiteer Generelt Valgkomite Valgkomiteens sammensetning Valgkomiteens arbeid. 8.3 Kontrollkomite Kontrollkomiteens sammensetning Kontrollkomiteens arbeid. 8.4 Andre komiteer og utvalg DEL V VEDLIKEHOLD 9. Vedlikehold Generelt 9.2 Bygninger, tomter og lekeplasser Vedlikeholdsplan 9.3 Anleggsmidler Vedlikeholdsrutiner for anleggsmidler DEL VI DOKUMENTER OG DOKUMENTASJON 10. Dokumenter 10.1 Krav om sporbarhet 10.2 Arkivering av dokumenter 10.3 Behandling av dokumenter Side 2 av 13

4 1. GENERELT KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: VISJON FOR SIKKERHET OG KVALITET. Borettslaget Byhaugen Vest I erkjenner sitt ansvar for beboere, eiendommer og miljø, og legger dette til grunn ved formuleringen av lagets mål og strategi. Vårt borettslags oppmerksomhet på sikkerhet for beboere (og eventuelt ansatte), miljø og eiendommer gjenspeiler de krav og spesifikasjoner som borettslagets drift måtte tilfredsstille. For å oppnå dette kreves planlegging og styring av alle innsatsfaktorene, samtidig som benyttede rutiner og krav systematisk forbedres ut fra erkjennelse i erfaring og den teknologiske utvikling. Visjonen for borettslagets virksomhet konkretiseres ved å arbeide for : - å fremme et godt og trygt bomiljø for borettslaget og den enkelte andelseier/beboer. - å sikre lagets verdier mot fremtidig forringelse gjennom et langsiktig og godt vedlikehold. - å sikre laget en god og sikker økonomi gjennom forsvarlig drift av laget. - å ivareta likhetsprinsippene for den enkelte beboer. - å kontinuerlig kvalitetsforbedre alle ledd i borettslaget. Stavanger,./ Styret i borettslaget Byhaugen Vest I.. Styreleder Nestleder Styremedlem.. Varamedlem 1 Varamedlem 2 Side 3 av 13

5 2. ORGANISASJON KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: ORGANISASJON Borettslaget Byhaugen Vest I er et frittstående borettslag, lokalisert på Byhaugen, Stavanger, og består av 61 leiligheter med varierende boareal og innskudd. Generalforsamlingen er lagets høyeste myndighet. Laget og lagets andelseiere er medlemmer av Stavanger Boligbyggelag og tilhørende husleiefond.. Laget har valgt styre som minimum består av leder, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer, (skal være innenfor de minimumskrav som lagets vedtekter krever). Styremedlemmer velges for en periode av 2 (to) år, mens varamedlemmer velges for en periode av 1 (ett) år. I tillegg har laget kontroll- og valgkomite, valgt av generalforsamlingen. Styre-, varamedlemmer, samt medlemmer til andre tillitsverv i laget kan gjenvelges. Laget har avtale med Stavanger Boligbyggelag om forretningsførsel, revisjon og juridisk/økonomisk/teknisk kompetanse i alle saker. ORGANISASJON Generalforsamling Styre Andelseier Forretningsfører SBBL 3. STYRETS ARBEID. Side 4 av 13

6 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: GYLDIGHETSOMRÅDE :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Generalforsamlingen UNDERORDNET ANSVAR : Styret 3.1 Ansvar og gjennomføring av vedtak. Generalforsamlingen er borettslaget høyeste myndighet, og styret skal, innenfor de rammer som er gitt i lov om borettslag, husleieloven, lagets vedtekter eller andre lover som gjelder, gjennomføre de vedtak som er gjort av generalforsamlingen. Dessuten skal styret i hovedtrekk sørge for å: - avholde styremøter når dette er nødvendig 1. - utarbeide styremøteprotokoller. - utarbeide og evaluere budsjett og handlingsplan for perioden. - utarbeide årsmelding, regnskap og revisjon 2. til generalforsamlingen. - innkalle og avholde generalforsamling i henhold til vedtektenes frister. - godkjenne nye andelseiere. - sørge for at lagets vedtekter og ordensregler blir overholdt. - forvalte lagets økonomi og forestå den daglige driften av borettslaget. - utarbeide instrukser og prosedyrer for bruk i laget. - representere borettslaget i lignende fora. 1. Styreleder innkaller til styremøte når han/hun finner dette nødvendig. Dersom minst 2 av styrets medlemmer forlanger dette, skal styreleder innkalle til styremøte i helt spesielle saker. 2. utføres av forretningsfører som er Stavanger Boligbyggelag. 4. INNKJØP. GYLDIGHETSOMRÅDE :Borettslaget Byhaugen Vest I. Side 5 av 13

7 OVERORDNET ANSVAR KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: :Borettslaget ved styret 4.1 Generelt. Styret skal sørge for at nødvendige innkjøp til borettslaget skjer i henhold til de rutiner som til en hver tid gjelder for borettslaget. Innkjøpene skal skje på en slik måte at det ivaretar borettslagets krav om pris-, kvalitets-, og sikkerhetsprosedyrer. Innkjøpene skal i størst mulig utstrekning være rettet mot vedtatt budsjett eller handlingsplan, og skal være vedtatt i styremøte. Innkjøp av varer og tjenester skal kun foretas hos leverandører som er lovlig registrert med organisasjonsnummer, og som er godkjent av borettslaget. Begrensning i leverandørvalget skal dog ikke gå utover prisnivået dersom dette er mulig. Varen/tjenesten skal evalueres etter levering/ferdigstillelse. Dersom det er funnet større avvik skal avviksmelding sendes leverandør med krav om forbedringer. Mindre avvik skal meldes på ferdigmelding. Forekommer det fortsatt stadige store avvik, skal ny leverandør velges. Mindre og stadige innkjøp av de samme varer og tjenester skal i størst mulig utstrekning foretas gjennom en og samme leverandør dersom dette er hensiktsmessig (rabatter, tilbudspriser, etc). 4.2 Kontantkasse. For mindre utbetalinger, samt refusjoner av utgifter, kan borettslaget opprette kontantkasse. Kontantkassen oppbevares hos styreleder, som også har ansvaret for kassen. Maksimum kontantbeløp skal være kr ,-. Kasseoppgjør skal foretas med jevnlig mellomrom, og være på godkjent skjema for kassabeholdning. Oppgjørsskjema skal være undertegnet av minst to av styremedlemmene. 4.3 Prosedyrer for innkjøp. Følgende skala gjelder inntil videre for innkjøp i borettslaget (gjelder ikke for faste utgifter så som strøm, offentlige avgifter, renter på lån, gjeldende avtaler om forsikringer, kabel-tv, vaktmester og lignende): kr. Kan foretas av styreleder uten forhåndsgodkjenning. Betaling kan foretas gjennom kontantkasse (ref. pkt. 4.2) ,- kr. Skal være forhåndsgodkjent av minst to styremedlemmer, og vedlagt lagets bestillingsformular. Bestilling skal inneholde pris (inkl. moms) og leveringstidspunkt ,- kr. Skal være forhåndsgodkjent av styret, og nevnt i styremøteprotokoll. Bestilling skal inneholde pris og leveringstidspunkt <,- kr. Skal være forhåndsgodkjent av styret, og nevnt i styremøteprotokoll. Pristilbud fra minst to leverandører skal være innhentet og evaluert av styret. Dersom ikke nevnt i budsjett eller handlingsplan skal avviksmelding fra budsjett skrives og godkjennes av styret. Innkjøp som overskrider 5% av totale leieinntekter, og som ikke er nevnt i budsjett eller handlingsplan, skal være forhåndsgodkjent av generalforsamlingen. NB. Godtgjørelse til styrets medlemmer kan kun foretas etter forhåndsgodkjenning av generalforsamlingen. Godtgjørelsen skal innberettes til skattemyndighetene i henhold til lov om innberetning og skattetrekk. 4.4 Godkjenning av faktura. Faktura skal være sjekket mot bestilling og vedheftes denne. I tillegg skal ev. sjekkliste for utført tjeneste/levering være vedlagt faktura. Faktura skal være godkjent av minst to av styrets medlemmer (gjelder ikke for faste utgifter som nevnt i punkt 4.2). Side 6 av 13

8 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: Betaling av faktura. Godkjente fakturaer oversendes forretningsfører (SBBL) for utbetaling. 4.6 Innhenting av anbuds- og innkjøpspriser. Ved større innkjøp som nevnt i punkt 4.3 skal det innhentes pristilbud hos minst to leverandører. Står flere anbydere likt i pris og kvalitet, velges den som tidligere har levert varer og tjenester til borettslaget, og der det ikke har forekommet avvik. Har tilbyder ikke tidligere levert varer eller tjenester til laget, står styret fritt i det endelige valg av leverandør. Ved rehabilitering og større byggeprosjekter som ligger utenfor styrets kompetanse, skal SBBL brukes som rådgiver, og stå for utsendelse av anbudsdokumenter, kontrakt i henhold til byggeforskrifter, helse, miljø og sikkerhetskrav, etc. 4.7 Avviksmeldinger Ekstern avviksmelding. Dersom det forekommer større avvik 4.1 mellom bestilte varer og tjenester, skal det skrives avviksmelding på forholdet. Avviksmeldingen skal sendes leverandør med forslag om rettelse på avviket, og gjennomføringen av denne Intern avviksmelding. Dersom det forekommer avvik mellom de faktiske hendelse og lagets prosedyrer/instrukser, skal det skrives avviksmelding. Avviksmeldingen skal inneholde oppståtte avvik, forslag til korreksjon og tidspunkt for gjennomføringen av dette. Styret skal behandle avviksmeldingen i første styremøte etter forholdet. 4.8 Godkjente leverandører/tjenesteytere i borettslaget For at en leverandør skal bli godkjent til å levere varer og tjenester, skal følgende minimumskrav være opprettholdt : lovlig registrert firma med organisasjonsnummer. være konkurransedyktig i pris, kvalitet og leveringstider. dokumentere fremtidig service og/eller reservedeler til innkjøpt materiell. Ved større prosjekter dokumentere at krav om miljø, sikkerhet og helseplan er ivaretatt. Ved større byggeprosjekter dokumentere offentlig godkjenning i henhold til ny byggelov. 4.9 Godkjenning av innkjøp eller andre avtaler habilitetsbegrensinger. Dersom innkjøp eller bruk av andre tjenester/ytelser til laget skjer fra selskaper der ett av styremedlemmene er ansatt, eller har andre personlige eller økonomiske særinteresser, skal dette styremedlemmet erklæres innhabil i alle saker vedrørende dette selskapet. Formularer: Dok.Kassrapp001 Kasserapport for laget Dok.Bestilling001 Bestilling for laget Dok.Anbud001 Anbud/pristilbud for laget Dok.AvvikEkst001 Ekstern avviksmelding for laget Dok.AvvikInt001 Intern avviksmelding for laget. Dok.SjekkR001 Inspeksjon/sjekkliste. Dok.Ferdig001 Melding om avsluttet arbeid(prosjekt) Dok.Nylev001 Godkjenning av ny leverandør Del IV Helse, miljø og sikkerhet (HMS) GYLDIGHETSOMRÅDE :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret. UNDERORDNET ANSVAR :Andelseier 1) Side 7 av 13

9 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: GENERELT OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET. Ansvar og tiltak. Det er borettslaget som har det overordnede ansvar for implementering og gjennomføring av Internforskriften for helse, miljø og sikkerhet i borettslaget, samt sette i verk de tiltak som er nødvendig for stadig å forbedre helse, miljø og sikkerheten i laget. Nødvendige risikoanalyser skal uten opphold vurderes og nødvendige tiltake settes i verk for å unngå uhell og ulykker. 5 BRANNSIKRING. GYLDIGHETSOMRÅDE: :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret. UNDERORDNET ANSVAR: :Andelseier 1) 5.1. OVERORDNET ANSVAR Ansvar og tiltak. Det er borettslaget som har det overordnede ansvar for brannsikring i borettslaget. Laget skal sette i verk de tiltak som er nødvendig for å sikre bygninger og eiendommer mot brann (herunder også innkjøp av nødvendig brannvernmateriell i henhold til myndighetenes krav om minimumsinstallasjon i hus/leiligheter). Borettslaget er også ansvarlig for å utarbeide branninstrukser, samt kontrollere at nødvendige brannvernmateriell 5.1.2) er korrekt installert, og at disse blir korrekt vedlikeholdt (gjelder også ved salg av leilighet) Minimumskrav til brannvernmateriell i borettslaget. Følgende skal være minimumskravene til brannvernmateriell i borettslaget: I leiligheter: I garasjer: 2 stk. røykvarslere 2 stk. brannslanger. 1 stk brannslange 1 stk. pulverapparat 6 kg. egner for bilbranner. 1 stk pulverapparat 6 kg Branninstrukser. Borettslaget skal utarbeide generelle branninstrukser for leiligheter i borettslaget. Instruksene skal til en hver tid befinne seg lett tilgjengelige i leilighetene, samt oppslått i borettslagets informasjonstavler Kurser, informasjon, temakvelder. Borettslaget skal, ved jevne mellomrom, holde orienteringskurs for beboerne vedrørende brannslukking, brannsikring, etc. 5.2 UNDERORDNET ANSVAR 1) Ansvar for installasjon og vedlikehold 2). Det er andelseier ansvar å påse at minimumskrav om installasjon av utstyr i leiligheter blir foretatt innen de frister som er bestemt av borettslaget. Andelseier er ansvarlig for kontroll og vedlikehold av utstyret i henhold til bruksanvisninger (bl.a. årlig skifte av batterier i røykvarslere, vedlikehold av brannslange, etc.) Instrukser. Andelseier skal rette seg etter de branninstrukser og instrukser som gjelder for bruk og oppbevaring av brann- og eksplosjonsfarlige stoffer (se instrukser for Forurensing av det ytre miljø) som til en hver tid gjelder for borettslaget i borettslaget. 1) Kravet om underordnet ansvar gjelder også for leietaker i de tilfeller hvor leilighet er utleid eller bebodd av andre enn andelseier selv. Side 8 av 13

10 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: ) Det er andelseiers ansvar å påse at innvendige brannhindrende tiltak blir gjennomført, så som vedlikehold av elektriske installasjoner, ledninger, varmeovner, nyoppføringer av fast/løst elektrisk materiell, ovner/peiser, etc. Krav til dokumentasjon: Kontrollskjema installasjon : Brann001. rev.01 Kontrollskjema ved salg : Brann002. rev. 01 Branninstrukser : Brann003. rev FORSIKRINGER. GYLDIGHETSOMRÅDE: :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret OVERORDNET ANSVAR Ansvar og tiltak. Det er borettslaget som har det overordnede ansvar for å sørge for at nødvendige forsikringer er tegnet og til en hver tid gyldige. Laget skal sette i verk de tiltak som er nødvendig for å sikre at lagets beboere og eiendommer er tilstrekkelig forsikret i henhold til aktiviteter Følgende skal være minimumsforsikringer i borettslaget: - fullverdiforsikring av lagets eiendommer. - ansvarsforsikring for styret. - dugnadsforsikring (gjelder kun under dugnad organisert av styret) HMS og forsikringer for ansatte (herunder også korttidsengasjement og vaktmester). I de tilfeller hvor borettslaget har ansatte, skal forskrift for "Internkontrollforskrifter" gjelde. For andre korttidsengasjement gjelder følgende: Engasjement for plenklipping - Personer skal være døds- og ulykkesforsikret til en hver tid. - Personer skal under arbeidet være iført godkjent vernesko og hørselsvern. - Personer under arbeid skal ha kjennskap til borettslagets brann- og miljøforskrifter. Engasjement som vaktmester (ikke ansatt) - Vaktmester skal forevise gyldig forsikringsbevis, samt ha gyldig sertifikat for bruk av plantevernmidler dersom slikt arbeid skal utføres. Andre engasjementer, kontrakter og lignende. - Ved inngåelse av større arbeidskontrakter skal kontraktsansvarlig forevise gyldige HMS forskrifter Rutiner for forsikringsskader i borettslaget. I de tilfelle det er konstatert skader på bygninger, maskiner, etc., og det er sannsynlig at skaden kan dekkes gjennom lagets egen forsikring (eller den annen part), skal skaden umiddelbart meldes til forsikringsselskapet, som avgjør skyldspørsmålet. Dersom skaden dekkes gjennom egen forsikring, skal reparasjonen overlates til forsikringsselskapet, og egenandelen innbetales etter krav fra selskapet. Dekkes skaden gjennom skadeforvolders forsikring, overlates det til dette selskap å reparere skaden, men arbeidet skal dog etterkontrolleres av borettslaget. Dersom skaden ikke dekkes gjennom egen, eller gjennom skadeforvolders forsikring, skal borettslaget innhente skriftlig uttalelse fra eget forsikringsselskap om at dette ikke dekkes, samt henvisning til dette punkt i forsikringspolisen. I tillegg skal det tas kontakt med SBBLs tekniske avdeling for å avdekke mulige erstatningskrav mot motparten. Fører dette ikke frem, skal styret foreta de nødvendige tiltak for å få skaden utbedret av autorisert firma snarest mulig, samt etterkontrollere arbeidet. Utbedringen av skaden skal skje i henhold til eksisterende oppføringer, enten de er førstegangsoppført, eller senere oppført av beboer selv. Er oppføringen derimot ikke i henhold til de krav som stilles for slike oppføringer, eller har unnlatt å melde oppføringen til styret, kan andelseier stilles til ansvar. Dette gjelder også dersom skaden er innenfor lagets egne forsikringer. Side 9 av 13

11 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: Etter en hver forsikringsskade skal styret gjennomgå saken i henhold til Kvalitetshåndboken, og forsikre seg om at det treffes nødvendige tiltak mot gjentakelse. Krav til dokumentasjon: Gyldige forsikringspoliser for laget. Gyldig forsikringsbevis og sertifikat for plantevern fra vaktmester. Undertegnet informasjonsside om bensin undertegnet av brukere. 8 KOMITEER OG UTVALG. GYLDIGHETSOMRÅDE: :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret KOMITEER Generelt. Det er borettslaget som har det overordnede ansvar for å sørge for at de nødvendige komiteer og utvalg i borettslaget blir opprettet. Komiteer som ikke fungerer i henhold til forutsetningene forut for sin opprettelse kan vedtas nedlagt av styret. Styret skal, dersom dette dreier seg om komiteer med medlemmer valgt av generalforsamlingen, underrette denne om vedtaket i sin årsmelding. 8.2 Valgkomite Valgkomiteens sammensetning. Lagets valgkomite skal bestå av minimum to (2) medlemmer, og skal velges av generalforsamlingen. Valgperioden for medlemmene skal være et (1) år av gangen. Medlemmene kan gjenvelges Valgkomiteens arbeid. Valgkomiteen skal vurdere styrets og styremedlemmenes arbeid i perioden, og skal inngi sin innstilling til generalforsamlingen. Dersom ett eller flere av styremedlemmer ikke ønsker gjenvalg til neste periode, eller av andre grunner ikke kan fortsette som styremedlem, skal valgkomiteen foreta de nødvendige tiltak for å eventuelt finne nye kandidater til styret. Valgkomiteen skal være styret behjelpelig med å finne kandidater til andre verv i borettslaget som skal velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens forslag til generalforsamlingen skal være skriftlig og undertegnet av medlemmene. 8.3 Kontrollkomite Kontrollkomiteens sammensetning. Lagets kontrollkomite skal bestå av minimum to (2) medlemmer, og skal velges av generalforsamlingen. Komiteens medlemmer skal være andelseiere. Valgperioden for medlemmene skal være et (1) år av gangen. Medlemmene kan gjenvelges Kontrollkomiteens arbeid. Kontrollkomiteen skal, ved å gjennomgå lagets styremøteprotokoller, regnskapsbilag, budsjetter og andre dokumenter som omhandler lagets økonomiske forhold, granske om styrets bruk av lagets midler i perioden er i samsvar med budsjett, rutiner, prosedyrer, handlingsplan, o.l. Komiteen skal utfra dette avgi årlig rapport til generalforsamlingen. Side 10 av 13

12 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: Kontrollkomiteens medlemmer er valgt av generalforsamlingen, og dermed underlagt lagets taushetsplikt for forhold nevnt i styretmøteprotokoller som ikke dreier seg om økonomiske forhold. 8.4 Andre komiteer og utvalg. Styret kan opprette andre komiteer og utvalg etter behov. 9 VEDLIKEHOLD. GYLDIGHETSOMRÅDE: :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret VEDLIKEHOLD Generelt. Det er borettslaget som har det overordnede ansvar for å sørge for vedlikehold av bygninger m/tilbehør (trapper, gjerder, etc.), tomter, og anleggsmidler, samt å sette i verk de nødvendige tiltak for gjennomføring av slikt vedlikehold. Vedlikeholdet skal gjennomføres av fagfolk, og på en slik måte at det sikrer lagets bygninger, tomter og lekeplasser mot tidlig forringelse. 9.2 Bygninger, tomter og lekeplasser Vedlikeholdsplan. Laget skal, sammen med SBBL`s tekniske avd., sørge for vedlikeholdsplan for lagets bygninger, tomter og lekeplasser 1). Planen skal være for 5 år, og minimum inneholde: Tidsplan for planlagt vedlikehold. Spesifiserte vedlikeholdspunkter. 9.3 Anleggsmidler Vedlikeholdsrutiner for anleggsmidler. Lagets anleggsmidler skal gjennomgå en årlig vedlikeholdsrutine. For motoriserte anleggsmaskiner, så som gressklippere, etc., skal vedlikeholdet kun foretas av autoriserte verksteder/forhandlere. Laget skal innhente vedlikeholdssertifikater eller annen form for bekreftelse på at vedlikehold er foretatt. 1) Lekeplasser skal vedlikeholdes slik at disse til en hver tide er i samsvar med de nye forskriftene som gjelder for " lekeplasser og lekeplassutstyr". Krav til dokumentasjon: Vedlikeholdsplan bygninger, tomter og lekeplassser :Vedlikeholdbygnin001.Rev.02 Vedlikeholdsplan for anleggsmidler :Vedlikeholdanlegg001.Rev.01 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ANLEGGSMIDLER, MASKINER, ETC. BYGNINGER, TIDSPUNKT FORETAS AV: KRAV OM SERTIFIKAT, O.L SISTE VEDLIKEHOLDSDATO Maling av bygninger Etter behov Autorisert firma JA 1998/1999 Brannslanger, etc. Årlig Autorisert firma JA Kraner, sluker, etc Etter behov Styret NEI Side 11 av 13

13 LEKEPLASSER OG ANDRE AREALER KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: TIDSPUNKT FORETAS AV: KRAV OM SERTIFIKAT, O.L SISTE VEDLIKEHOLDSDATO Lekehytte Hver 6 måned Styret NEI 25/ Klatrestativ Hver 6 måned Styret NEI 25/ Vippe Hver 6 måned Styret NEI 25/ Sand Hver 6 måned Styret NEI 25/ Beplantning Hver vår Styret NEI 25/ ANLEGGSMIDLER TIDSPUNKT FORETAS AV: KRAV OM SERTIFIKAT, O.L SISTE VEDLIKEHOLDSDATO Motorisert gressklipper Årlig Autorisert verksted JA Innkjøpt Høyttrykkspyler Etter behov Autorisert verksted NEI Innkjøpt Kantklipper Etter behov Borettslag/verksted NEI Kontormaskiner Etter behov Autorisert verksted NEI Annet utstyr **) Etter behov Borettslag/verksted NEI **) så som elektrisk drill, stiger, etc. 10. DOKUMENTER - BEHANDLING AV DOKUMENTER. GYLDIGHETSOMRÅDE :Borettslaget Byhaugen Vest I. OVERORDNET ANSVAR :Borettslaget ved styret 10.1 Sporbarhet - krav om sporbarhet. Lagets dokumenter skal være arkivert på slik måte at de kan spores tilbake til sakens opprinnelige dokument(er). Dokumenter som er reviderte skal påføres revisjonsnummer og Side 12 av 13

14 KVALITETSHÅNDBOKEN - INNHOLD DOKUMENT: INNHOLD001 REV. 02 DATO: revisjonsdato. Revidert tekst skal være uthevet. Revisjonen er gjeldende fra og med revisjonsdato. Sporbarheten skal i størst mulig utstrekning være basert på: 1. Årstall. 2. Saksområde. 3. Sak. 4. Tilhørende saksdokumenter Arkivering av dokumenter. Dokumenter som mottas og utgis av borettslaget skal arkiveres på en sikker måte, og slik at kravet om sporbarhet i punkt 10.1 oppfylles. Behandling og arkivering av dokumenter skal i størst mulig grad bestå av originale dokumenter. Lagets dokumenter skal oppbevares på en slik måte at det ikke kommer uvedkommende i hende, eller er utsatt for tyveri/hærverk. Følgende dokumenter skal være arkivert i eget arkiv, og skal bestå av originale dokumenter: 1. Møteprotokoller. 2. Generalforsamlingsprotokoller Behandling av dokumenter Innkommende dokumenter. Innkommende dokumenter skal i størst mulig utstrekning adresseres til styrets leder. Innkommende dokumenter skal påføres mottaksdato. Original arkiveres. Innkommende fakturaer dateres, attesteres og original sendes forretningsfører. Innkommende skjemaer for signering/godkjenning skal dateres. Kopi med initaler arkiveres Utgående dokumenter. Utgående dokumenter signeres av leder eller den hun/han bemyndiger før utsendelse. Kopi skal inneholde initialer og arkiveres på egnet sted i lagets arkiver 1). Utgående fakser signeres av leder eller den hun/han bemyndiger før utsendelse. Kopi skal inneholde initialer og sendekvittering, og arkiveres på egnet sted i lagets arkiver.. 1) Gjelder ikke for informasjonsskriv til beboerne. Side 13 av 13

15 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 7 - PROSEDYRER DOKUMENT: ANBUDD001 REV. 01 DATO: ANBUD/PRISTILBUD Borettslaget Byhaugen Vest I har besluttet å rehabilitere/vedlikeholde/nyoppføre følgende: Beskrivelse av prosjektet: Skisse/tegning vedlagt: Ja Nei I denne forbindelse ønsker vi Deres beste pris- og leveringstilbud. Tilbudet skal inneholde følgende minimumskrav (se vedlagt tilbudsskjema): Pris inkludert 23% moms. Leveringstidspunkt (enkle varer/tjenester). Start og avslutningstidspunkt (for større prosjekter). Betalingsbetingelser. Leveringsbetingelser. Garantitid. Tilbudet sendes til: Borettslaget Byhaugen Vest I Rødknapplia 8C 4025 Stavanger eller på fax til innen.

16 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 4 - INNKJØP DOKUMENT: AVVIKEKST001 REV. 01DATO: AVVIKSMELDING - EKSTERN Prosjekt:. Leverandør:. Beskrivelse av avviket:.... Forslag til korreksjon:.. Forslag om tidspunkt for gjennomføring av korreksjonen:.. Korreksjonen/avviket gjennomført: Kommentarer til gjennomføringen av korreksjonen:.. Prosjektet godkjent avsluttet: ja nei Sted:..Dato:. Signatur

17 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 4 - INNKJØP DOKUMENT: AVVIKINT001 REV. 01DATO: AVVIKSMELDING - INTERN Gjelder prosedyre/rutiner for:. Revisjon nr.:. Beskrivelse av avviket:..... Forslag til korreksjon: Forslag om tidspunkt for gjennomføring av korreksjonen:. Korreksjonen/avviket gjennomført: Kommentarer til gjennomføringen av korreksjonen:.. Forholder godkjent avsluttet: ja nei Sted:..Dato:

18 SELGER Navn Adresse Kontaktperson: Fax nr. B/L BYHAUGEN VEST I Rødknapplia 8 C (organisasjonsnr: ) 4025 Stavanger Telefon nr fax Fax: LEVER TIL Navn B/L Byhaugen Vest I Adresse Rødknapplia 8C Kontaktperson Best. Nr: BESTILLING Antall Units Beskrivelse Stykkpris TOTAL Betalingsbetingelser Netto per 30 dager Kontant Kredittkort Andre (spesifiser) Mva. SubTotal Frakt/kjøring TOTAL Leveringstidspunkt Signatur Dato Merknader

19 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 4 - INNKJØP DOKUMENT: FERDIGR001 REV. 01 DATO: FERDIGMELDING PROSJEKT: LEVERANDØR: MANGLER 1) PROSJEKTET PÅBEGYNT: PROSJEKTET AVSLUTTET: Ferdigstilt i henhold til bestilling: X ja nei Hvis nei, kommentere her:.. 1) Skal avviksmelding skrives: ja nei Sted:. Dato:.. Sign.

20 DOKUMENT KASSERAP001 KASSARAPPORT OVERSIKT OVER KASSEBEHOLDNING Rapport nr: Dato: Vedtatt beløpsgrense: kr 2 000,00 Saldo: Saldo fra forrige rapport 0,00 Forrige innbetaling til kasse 0,00 Totalt i kasse etter innbetaling 0,00 Utbetalinger: Dato Bilag nr. Utbetalt til: Tekst: Konto for: Beløp bet: 0,00 0,00 0,00 SUM DENNE RAPPORT 0,00 0,00 SUM SALDO 0,00 REST I KASSEN 0,00 Styreleder:... Styremedlem:...

21 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 4 - INNKJØP DOKUMENT: NYLEV001 REV. 01 DATO: GODKJENNING AV NY LEVERANDØR FIRMANAVN: ADRESSE: TELEFON NR: TELEFAKS NR: KONTAKTPERSON; ORGANISASJONSNUMMER: OFFENTLIG GODKJENT (BYGNINGSSAKER) BRANSJE/VARESLAG/TJENESTEYTING: Andre kommentarer:.. Godkjent som ny leverandør : ja nei Godkjent i styremøte av:

22 KVALITETSHÅNDBOKENS KAP. 4 - INNKJØP DOKUMENT: SJEKKR001 REV. 01 DATO: INSPEKSJON/SJEKKLISTE PRODUKT: LEVERANDØR: BESTILLINGSNUMMER: LEVERINGSDATO: LEVERINGSMÅTE: MANGLER HVIS MANGLER VED PRODUKTET, BESKRIV MANGLENE: FEIL/MANGLER:..... Kan produktet godkjennes: ja nei Skal avviksmelding skrives: ja nei Sted:. Dato:.. Sign.

23 KVALITETSHÅNDBOKENS KAPITEL 5 - BRANNSIKRING DOKUMENT: BRANN003 REV. 01 DATO: BRANNINSTRUKSER FOR DEN SOM OPPDAGER BRANN I BORETTSLAGET SKAL: 1. REDDE LIV. Vær rask, sekundene teller! Sørg for at samtlige personer som befinner seg i leiligheten eller bygningen øyeblikkelig blir varslet og forlater denne. 2. VARSLE OM BRANNEN. Brann i leiligheter og bygninger skal meldes øyeblikkelig til Brannvesenet på telefon 110. Meld fra om navn, adresse, type bygninger og branntype. Meld også fra om brannen til brannleder eller stedfortreder (se punkt 8). 3. FORSØKE Å SLUKKE BRANNEN. Etter at samtlige personer er ute av leiligheten eller bygningen, og brannen er meldt til brannvesenet, forsøk å slukke eller begrense brannen med brannslange eller pulverapparat (husk at det også er brannvernmateriell i garasjer som kan brukes dersom ditt eget ikke kan nås). Det presiseres at dette ikke må gjøres dersom det er fare for røykskader eller annen form for personskade. 4. FORLATE LEILIGHETEN ELLER BYGNINGEN. Dersom brannen ikke lar seg begrense, forlat leiligheten eller bygningen umiddelbart. Meld fra om brannen til naboene. 5. LUKKE SAMTLIGE DØRER OG VINDUER. For å hindre brannen i å spre seg til andre rom, eller til naboleilighetene, sørg for at samtlige dører og vinduer er lukket i det du forlater leiligheten. 6. TA IMOT BRANNVESENET. Vær klar til å ta imot brannvesenet, de kan ha livsviktige spørsmål om brannen og bygningen. 7. GÅ TIL SAMLEPLASS. Ved større brann i borettslaget, er felles samleplass KOMMUNAL GRESSPLEN ovenfor rekkene 23/25. Det er av største betydning at beboerne møter på denne plassen så hurtig som mulig. 8. INFORMERE BRANNLEDER. Brannleder i borettslaget er styreleder. Stedfortreder er nestleder. HUSK! DET ER RØYKEN SOM DREPER!!

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne.

Før bruk av altanen når våren ankommer, er det viktig å huske vedlikeholdet av denne. HMS. HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. Kommunal- og Regionaldepartementet har nå avklart at borettslag, sameier og velforeninger er å anse som "virksomheter", og som sådan vil være omfattet

Detaljer

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger.

Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Helse, Miljø, Sikkerhet (HMS) Internkontroll for borettslag, boligsameier og andre boligsammenslutninger. Internkontroll er et begrep som de fleste har hørt om. Det er sikkert mange som har spurt seg selv:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag

Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag www.vhbrl.no Helse, miljø og sikkerhet (HMS), internkontrollsystemet i Vestre Hansmark borettslag Alle virksomheter, herunder alle boligselskap, er underlagt Forskrift om Internkontroll av 1.1.1997. Her

Detaljer

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett

V E D T E K T E R FOR. SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201. 1 Formål. 2 Sameier fysisk råderett. 3 Sameier rettslig råderett V E D T E K T E R FOR SAMEIET NORDRE SKRENTEN 1 Org. Nr. 975 473 201 Reviderte vedtekter vedtatt på ordinært sameiermøte 22.04.03, sist endret 21.04.05, sist endret på ordinært årsmøte 30.04.2012. Sameiet

Detaljer

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha?

Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? A Innhold Vedlegg sider Oversikt vedlegg A 1 Alarminstruks - Heisalarm B1 1 Hjelp Nødtelefoner Oppslag + P - Hjelp Telefonliste / God å ha? Bestilles - Kontakt med Leder og Vaktmester B2 1 Instruks for

Detaljer

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929

Sameiet Blomsterenga Org.nr. 992 191 929 Org.nr. 992 191 929 Styringssystem og Internkontroll Rev.: 2 Versjon: 13.01.2015 Side: 1 of 8 Side: 2 av 8 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 DRIFT AV BLOMSTERENGA... 3 2.1 STYRET... 3 2.2 SAMEIERMØTET... 4 2.3

Detaljer

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG.

VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. VEDTEKTER FOR ENEBAKKVEIEN 15 BORETTSLAG. Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 9. august 2006. Sist endret på ordinær generalforsamling 10.05.2010. 1. Lagets navn, forretningskontor og lagsform.

Detaljer

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN JÆRNES TERRASSE BORETTSLAG TIRSDAG 26.04.2005 Lagets formann, Tor Magne Gausdal, ønsket alle fremmøtte velkommen til generalforsamlingen 2005, Tor Magne Gausdal var møteleder.

Detaljer

GENERELLE OPPLYSNINGER

GENERELLE OPPLYSNINGER GENERELLE OPPLYSNINGER EIENDOM Byggets navn: Besøksadresse: Postadresse: Gårdsnr. Bruksnr. Kommune: EIER Navn: Postadresse: Org.nr: Kontaktperson: Telefon: Telefax: ANSVARLIG BRANNVERNLEDER Navn: Adresse,

Detaljer

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere.

1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. BRANNINSTRUKS FOR S59 63: 1. VARSLE Oppdages brann eller røyk skal brannvesenet varsles uten opphold. Slå alarm og forsøk å varsle andre beboere. 2. REDDE Evakuer bygningen. Barn og eldre/uføre hjelpes

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER

A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER A/L ELGTRÅKKET BORETTSLAG HUSORDENSREGLER Husordensreglene inneholder bestemmelser om bruk av boligen og fellesarealene, og skal bidra til å fremme orden, trivsel og sikkerhet i borettslaget. Det er i

Detaljer

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker.

Husbrannslange åpne vannkranen to ganger i året og sjekk at vanntrykket er tilfredsstillende samt at slangen ikke lekker. BRANNSIKKERHET 3 E Seksjonseiers ansvar Hver leilighet skal i henhold til 2-5 i Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn ha minst én godkjent røykvarsler plassert slik at den høres tydelig på alle

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE

BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE BORETTSLAGET TORSHOV KVARTAL VI BRANNDOKUMENTASJON FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE 29.05.2011 947837893 INNLEDNING HEFTE FOR ANDELSEIERE OG BEBOERE Styret i er ansvarlig for brannvernet ved eiendommen. Ihht.

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

Velkommen som ny beboer!

Velkommen som ny beboer! Velkommen som ny beboer! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG

VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG VELKOMMEN TIL TORP BORETTSLAG Innholdsfortegnelse Orientering til Borettshaverne i Torp Borettslag Side 2 Nyttig å vite! Side 3 Husordensregler for Torp Borettslag Side 4 Parkeringsplan for Torp Borettslag

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tåsen Borettslag Dato: 3. juni 2013 Kl. 18.00 Møtested: Tåsen idrettskrets klubbhus Tilstede var 32 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 34 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Vedtekter for Eikenga Huseierforening Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles

Detaljer

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37)

HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) HMS håndbok for Frydenberg Boligsameie felt D (Seljeveien 35 og 37) Side 2 av 13 Til beboere i Seljeveien 35 og 37 Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet. Vi i seljeveien

Detaljer

Vedtekter for OBOS BBL

Vedtekter for OBOS BBL Vedtekter for OBOS BBL 2 VEDTEKTER FOR OBOS BBL OBOS vedtekter, vedtatt på generalforsamlingen 25. april 2005, og med endringer vedtatt på generalforsamlingen 20. april 2009, 18. januar 2010 og 15. april

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2004 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER

S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER S A M E I E V E D T E K T E R F O R SAGBO BOLIGSAMEIE 1. SAMEIETS NAVN HVA SAMEIET OMFATTER Sameiets navn er Sagbo Boligsameie, og er en direkte fortsettelse av Sagbo Borettslag. Sameiet omfatter eiendommen

Detaljer

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg).

Forandringer/reparasjon av TV anlegg skal utføres av autorisert installatør (se avsnitt om TV anlegg). HUSORDENSREGLER FOR A/L BJERTNES BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamling 20.04.1995. Endringer vedtatt på generalforsamlinger 24.04.2001, 23.04.2002 og 19.04.2005. Ansvaret for indre og ytre vedlikehold

Detaljer

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Vedtekter for Bate boligbyggelag (org nr. 952090275) Sist endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Bate boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til hovedformål

Detaljer

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK.

VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. VEDTEKTER FOR HØNEFOSS SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876. Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune. Den har til formål å fremme

Detaljer

Vedtatt 4. oktober 2010

Vedtatt 4. oktober 2010 Vedtatt 4. oktober 2010 Endret i styremøte 1. februar 2016 Innhold 1. Formålet med styrets arbeid 2. Generelle regler for alle tillitsvalgte 3. Reglene om styrets sammensetning 4. Organiseringen av styret

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for Sentralbadet borettslag

Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag Vedtekter for Sentralbadet borettslag org.nr. 986 593 403. Vedtatt på ordinær generalforsamling 21.06.2006. Ved ordinær generalforsamling 31.05.2011 ble det vedtatt

Detaljer

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet

Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Åpent referat styremøte 9/3-2015 - kl 18:00 på styrerommet Møtt: Øystein, Fritz (Inntrer som fullt medlem), Aase, Knut Erik, Terje Meldt frafall: Stian Orienteringssaker Godkjenning av referat 11/02 2015.

Detaljer

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013.

Husordensregler Etterstad Øst Borettslag. vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. Husordensregler Etterstad Øst Borettslag vedtatt på ordinær generalforsamling 2011. Endret på ordinær generalforsmaling i 2013. HUSORDENSREGLER FOR ETTERSTAD ØST BORETTSLAG Husordensreglene er vedtatt

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 29. OKTOBER 2013, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG BAKKEBYGRENDA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av

Detaljer

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS Rissa kommune Rådhusveien 13 N-7100 RISSA Vår saksbehandler Hans Marius Wold Vår ref. / oppgis ved alle henv. Deres ref. Lise Tønnesen Dato 1624/155/9 - Leikvang trygdeboliger Husbysjøen - Tilsynsrapport

Detaljer

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017

Omgivelseskontroll 14/7639 01.09.2015-31.08.2017 Betingelser Gyldighetsperiode Denne avtalen gjelder i perioden 1.9.2015-31.8.2017. Etter 31.8.2017 kan hele eller deler av avtalen prolongeres i en periode på inntil 2 år. Eventuelle oppdateringer vil

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Blåfjellet Borettslag Dato 28. mai 2013 kl. 18.00. Møtested: Lambertseter kirke. Tilstede var 63 andelseiere og 2 med fullmakt, til sammen 65 stemmeberettigede.

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2007/3862-14545/2007/HANO 21.09.2007 Anbud skyvegrind / port 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av skyvegrind / port til hovedadkomst inn til

Detaljer

Internkontroll i borettslag og sameier

Internkontroll i borettslag og sameier Oslo kommune Brann- og redningsetaten Brannforebyggende avdeling Internkontroll i borettslag og sameier - Enkelt og lønnsomt Å INNFØRE OG UTØVE INTERNKONTROLL ER MYE ENKLERE ENN DU TROR! TRYGGHET OG SIKKERHET

Detaljer

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29

Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Bjerregaardsgate 29 tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 21. april 1999 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Sist endret på ordinært sameiermøte 21.

Detaljer

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen

UTLYSNING AV FORKJØPSRETT. Fastpris: Kr. 2 420 000,Melding om bruk av forkjøpsrett/bud skal skje på eget skjema. Dette skjemaet kan fås på visningen UTLYSNING AV FORKJØPSRETT Lys og delikat 4 roms. Vestvendt balkong. Garasje Adresse: Grevlingåsen 13 A, 2 etg. Ant.rom 4 Areal: 87/78 m2 F.kostnader: Kr. 2 218,- Fellesgjeld: Kr. 26 266,- Visning: ons

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag!

Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Velkommen til nye andelseiere i Enga borettslag! Dette skrivet er til deg som er nyinnflyttet i Enga borettslag. Skrivet tar for seg mange av de spørsmålene som dukker opp den første tiden en bor på et

Detaljer

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen.

PROTOKOLL. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell. Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen ønsket velkommen. PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling 2006 i Bjerkedalen Borettslag A/L. Avholdt: 6. april 2006 kl. 18.00 Sted: Linne Hotell Sak 1: Åpning Generalforsamlingen ble åpnet ved at styreleder Roar Pedersen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Myrahagen Borettslag 23.05.2012 kl. 19:00. Møtested: Deichmanske bibliotek Sandaker Senter. Tilstede var 43 andelseiere og 2 med fullmakt. Til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet

LIKOLLEN BORETTSLAG. HMS dokument. Helse Miljø - Sikkerhet LIKOLLEN BORETTSLAG HMS dokument Innholdsfortegnelse FORORD... 4 HMS ( HELSE MILJØ OG SIKKERHET)... 5 ANSVARLIG... 5 HVEM OMFATTES AV HMS... 5 VIKTIGE BEGREPER Å FORHOLDE SEG TIL... 5 PÅLEGG FRA OFFENTLIGE

Detaljer

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer.

3-3 Kommunestyrets valg til forstanderskapet. Gildeskål kommunestyre velger hvert fjerde år 3 medlemmer med 2 varamedlemmer. VEDTEKTER side 1 av 5 Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Gildeskål Sparebank er opprettet den 30. september 1882. Sparebanken skal ha sitt sete i Gildeskål kommune.

Detaljer

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5

VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 VEDTEKTER for Eierseksjonssameiet Frysjaveien 1, 3 og 5 tilpasset og vedtatt i ekstraordinært sameiermøte den 27.11.2000 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31. Sist endret 27.04.2011 1

Detaljer

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble

C Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne Som referent ble Siren E. Skallist foreslått, og som protokollvitne ble 1 Borettslaget Kirkeveien 112 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Borettslaget Kirkeveien 112 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel

Krødsherad kommune. Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016. Tilbudsforespørsel Krødsherad kommune Brøyting ved avfallscontainere på Norefjell sesongen 2013/2014 til 2015/2016 Tilbudsforespørsel ÅPEN TILBUDSKONKURRANSE PÅ BRØYTING VED AVFALLSCONTAINERE PÅ NOREFJELL Krødsherad kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011

VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR NYE PRESTEGÅRDSSKOGEN VELFORENING REVIDERT 28.02.2011 1. Navn Foreningen ble stiftet 20.01.2009 og foreningens navn er Nye Prestegårdsskogen Velforening. 2. Formål og virkemidler

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon.

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG. En firedel av en av firemannsboligene omtales i vedtektene som en eierseksjon. VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG 1 Navn: Formål - medlemsskap - ansvar. Foreningens navn er : Sjøvegen Huseierlag Sjøvegen Huseierlag er en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere

Detaljer

Gneisveien borettslag

Gneisveien borettslag Gneisveien borettslag Protokoll generalforsamling Dato 22.04.2010 kl 18.00 Sted: Bomberommet 1. Konstituering Leder ønsker velkommen og setter møtet. Styrets leder er møteleder i henhold til vedtektene

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE

HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE HUSORDENSREGLER FOR PARKGÅRDEN SE 1. INNLEDNING 1.1. For at beboerne skal sikres ro og orden, er enhver sameier og beboer ansvarlig for at bestemmelsene i denne husorden overholdes. 1.2. Hovedregelen er

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE

VEDTEKTER SAMEIET FRØLICH HAGE VEDTEKTER FOR SAMEIET FRØLICH HAGE Endret senest 15.03.2016 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn er Sameiet Frølich Hage, beliggende på eiendommen gnr. 13 bnr. 205 i Nittedal Kommune. Sameiet består

Detaljer

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER

SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER SAMEIET STRAEN TERRASSE VEDTEKTER Av 23.10.2000 1. Definisjoner Sameiet Straen Terrasse består av 85 seksjoner, på til sammen 8.854m2, av eiendommen gnr. 59, bnr. 1635 i Stavanger kommune, med totalt areal

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Tøyenbygg 1 Sameiet Dato 29.04.2013 Kl. 18:00. Møtested: Kjellerlokale i Monradsgate 17 A. Tilstede var 8 seksjonseiere og 3 med fullmakt til sammen 11 stemmeberettigede.

Detaljer

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275)

Vedtekter. for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Vedtekter for Stavanger Boligbyggelag, (org nr. 952090275) Sist endret i generalforsamlingen 26. mai 2011. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Stavanger Boligbyggelag er et samvirkeforetak som har til

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Godkjent 1 Lerdalstoppen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Lerdalstoppen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS

STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS STYREINSTRUKS FOR EIDSIVA ENERGI AS Formålet med dokumentet er å gi en oversikt over styrets funksjon, oppgaver og ansvar, samt hovedtrekk ved daglig leders/konsernsjefens arbeidsoppgaver og plikter overfor

Detaljer

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014

Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Informasjon fra styret Sandsli Borettslag 2014 Rehabilitering Dyrehold Innlåsingsavtale med G4S Maling Navn på postkasser Trær i altankassene Rengjøring av takrenner og rister Informasjon til nye beboere

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG

PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG PARKERINGSVEDTEKTER FOR MELLOMENGA BORETTSLAG (GARASJE - MOTORVARME PARKERING) Vedtatt på generalforsamling 06.05.2014 (Erstatter tidligere vedtekter av 1984, sist endret 1997) Mellomenga borettslag disponerer

Detaljer

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL VEDTEKTER FOR ODAL SPAREBANK Vedtatt 11.09.2014 KAP. 1. NAVN. HOVEDSETE. FORMÅL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål. Odal Sparebank er opprettet 27. januar 1877. Odal Sparebank skal ha sitt hovedsete

Detaljer

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER

Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Strømmen Studio Borettslag HUSORDENSREGLER Vedtatt av styret den 05.11.2015. Presisering av regel 7, pkt. 1. Framlagt på generalforsamling 17.03.2016. 1. Generelt I følge disse vedtekter påligger det enhver

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag

HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag HUSORDENSREGLER for Hallagerbakken Borettslag vedtatt 24.05.84 med endring den 30.05.85, 06.05.04,09.05.05 og 14.05.2008. 1. INNLEDNING Hallagerbakken Borettslag har 3 grunnverdier: Trivsel Trygghet Ansvar.

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Fagerheimen Borettslag den 28.04.2010 kl. 18:30. Møtested : Grünerløkka skole. Tilstede var andelseiere og med fullmakt til sammen stemmeberettigede. Fra forretningsfører

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2000 I. TILLITSVALGTE Borettslagets tillitsvalgte har bestått av følgende: Styret Verv/funksjon Navn Adresse Valgt Styreleder John-Sigmund Olsen Rundv. 140 1999

Detaljer

kl 19.00 i styrerommet

kl 19.00 i styrerommet Innkalt: Eivind, Elin, Nina, Efrem, Kai, Anjan, Svetlana, Katrine, Margrete Meldt forfall: Svetlana, Kai Referent: Nina I.Eslami Møte avsluttet: kl 21.15 Saksoversikt: 43/12 Konstituerende styremøte. 44/12

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG

V E D T E K T E R. for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG V E D T E K T E R for HAUGESUND BOLIGBYGGELAG Sist vedtatt på generalforsamling 8.juni 2011og 5/6 2013 Vedtekter for Haugesund boligbyggelag org. nr. 954 361 047. Vedtatt på generalforsamling den 8.juni

Detaljer

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE

TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE TRIVSEL OG TRYGGHET FOR ALLE HMS-PLAN FOR SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. BAKGRUNN 3 2. OM SØNDRE KRAGSKOGEN BOLIGSAMEIE 4 3. LOVER OG FORSKRIFTER SOM REGULERER SAMEIETS HMS-ARBEID

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA

VEDTEKTER. (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA VEDTEKTER (Pr. 18. april 2013) ROGALAND PELSDYRFÔRLAG SA 1 Reviderte vedtekter ved omdannelse fra AL til SA som selskapsform Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 22. august 2012. Endring i 8 2. avsnitt på

Detaljer

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks:

I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: Instruks for styret i SpareBank 1 SR-Bank ASA I henhold til allmennaksjeloven 6-23 har styret vedtatt slik styreinstruks: 1. Formål Styreinstruksen gir nærmere regler om styrets arbeid og saksbehandling,

Detaljer

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005.

Skrenten Borettslag. Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov trer i kraft 15.8.2005. Vedtekter Skrenten Borettslag for Skrenten borettslag org nr 948 793 539 tilknyttet Møre og Romsdal boligbyggelag Vedtekter vedtatt på generalforsamling 14.3.2005. Vedtektene gjøres gjeldende fra ny borettslagslov

Detaljer

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag

Vedtekter. for Haukedalen Borettslag org nr 946975974. tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtekter for Haukedalen Borettslag org nr 946975974 tilknyttet Vestlandske Boligbyggelag Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971, med endringer 26. mai 1983, 25. mai 2000, 7. mai

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SR-BANK ASA KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 SpareBank 1 SR-Bank ASA ( banken ) er opprettet 1. januar 2012 og har sitt forretningskontor- og hovedkontor i Stavanger.

Detaljer

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om:

Styret informerer. I denne utgaven informerer vi om: Tverrbakken, 01.03.2007 Styret informerer I denne utgaven informerer vi om: 1. Årets generalforsamling blir holdt den 23. mai 2. Ny vaktmester-runde, nå også med våtromsjekk 3. Oppussing av vestibylene.

Detaljer

Velkommen som ny beboer!!

Velkommen som ny beboer!! Velkommen som ny beboer!! Velkommen til et borettslag som de aller fleste trives meget godt i. Vi har boliger med nærhet til natur og ligger ellers sentralt nok for de fleste tilbud! Dyrehold og barn er

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822

INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12. Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger. Org. Nr. 885 195 822 INFORMASJONSHEFTE Del 2 Vedtekter Rev. 05.05.12 Sameiet LERVIG MARITIM A Breivikveien 17 4014 Stavanger Org. Nr. 885 195 822 KAP. 1 Navn og formål 1-1 Navn Sameiets navn er Sameiet Lervig Maritim A. Sameiet

Detaljer

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen

ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG. Godkjent av generalforsamlingen ORDENSREGLEMENT FOR HAMMERGÅRDEN BORETTSLAG Godkjent av generalforsamlingen 22.05.2001 Innhold: 1. Generelle bestemmelser 1.1 Ansvar og plikter 2. Fellesareal og parkeringsanlegg 2.1 Bruken av fellesareal

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling Til beboerne i Eikenga Huseierforening: Innkalling til generalforsamling Styret i Eikenga Huseierforening innkaller med dette til ordinær generalforsamling. Dato: Tirsdag 26. april 2011. Tid: Kl. 19:00-22:00,

Detaljer

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015

TILDELING AV SKOLELOKALER FOR SKOLEÅRET 2014/2015 Til aktuelle søkere Bymiljø og utbygging Idrett Postadr.: Postboks 8001, 4068 Stavanger Besøksadr.: Olav Kyrres gate 19 Telefon: 04005. Faks: 51507008 E-post: postmottak.bmu@stavanger.kommune.no www.stavanger.kommune.no

Detaljer

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER

BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNVERN BRANNINSTRUKSER BRANNVERNREGLER SAMLINGSPLASSER BRANNINSTRUKS FOR HAMMERFEST VIDEREGÅENDE SKOLE GENERELT Enhver ansatt som oppdager brann skal straks utløse brannalarm dersom slik finnes. Ved

Detaljer