Vedtekter for Eikenga Huseierforening

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Eikenga Huseierforening"

Transkript

1 Vedtekter for Eikenga Huseierforening 1. Navn og Eierforhold. Huseierforeningens navn skal være Eikenga Huseierforening. Huseierforeningen eier gnr.48 bnr.3 i Lier kommune med påstående anlegg og felles vann- og avløps- ledninger innenfor området vist i vedlegg 1. Veier, lekeplasser og grønt areal med stier skal være åpne for alminnelig ferdsel. Samtlige huseiere og seksjonseiere i boligsameiene som omfattes av utbyggingen har rett og plikt til å være medlem av Eikenga Huseierforening. Seksjonseiere i boligsameie har evigvarende vederlagsfri enerett til bruk av parkeringsareal vist på tegning datert , og disse har også rett til å føre opp garasjer på dette areal, samt tilsvarende rett til felles boder på Huseierforeningens eiendom. Seksjonseiere plikter å vedlikeholde bygninger og areal og er alene ansvarlig for utgifter vedrørende dette. Ved alle avstemminger om tiltak som vedkommer bare parkeringsarealet, har kun seksjonseiere stemmerett. 2. Formål. Huseierforeningens formål er å vedlikeholde og forvalte huseierforeningens felles eiendom nevnt i punkt 1 med grøntarealer, beplantninger, veier, ledningsanlegg, lekeplasser og fellesinnretninger av enhver art. 3. Fellesutgifter. Huseierforeningen betaler alle kostnader til vanlig forvaltning og vedlikehold av fellesområdene med veier, grøntarealer, beplantninger og fellesinnretninger av enhver art. Til dekning av fellesutgifter betaler hver enhet tilknyttet huseierforeningen en kontingent. Fordeling mellom seksjonseiere og eneboliger følger fordelingsnøkkel pr. budsjettpost som følger: Sameiernes Eneboligeiernes Budsjettpost Beskrivelse andel andel 1 Parkeringsplass (inkl. brøyting og strøing) 100 % 0 % 2 Veier (inkl. brøyting, strøing, sandfang-kummer og belysning) 89.9 % 10.1 % 3 Lekeplasser og grøntområder 59.8 % 40.2 % 4 Utstyr 59.8 % 40.2 % 5 Generalforsamling og andre fellesarrangementer 59.8 % 40.2 % 6 Medlemskap i andre foreninger 59.8 % 40.2 % 7 Administrative og finansielle kostnader 59.8 % 40.2 % Side 1 av 6

2 Misligholdelse av innbetaling til Huseierforeningen vil gå til rettslig inkasso etter 2 purringer, og for hver purring tilkommer kr i gebyr. I tillegg beregnes morarenter etter maksimalsatsene i lovverket. 4. Medlemmenes plikter. Medlemmene er forpliktet til å rette seg etter huseierforeningens vedtekter og vedtak fattet av generalforsamlingen og styret. Alle medlemmer kan velges til verv i huseierforeningen. 5. Generalforsamlingen. Generalforsamlingen er huseierforeningens øverste myndighet. Ordinær generalforsamling innkalles hvert år innen utgangen av april med minst 8 dager, høyst 20 dagers varsel. Hver boligenhet har på generalforsamlingen 1 stemme. Eier en organisasjon/institusjon eller lignende flere boligenheter kan den utpeke et stemmeberettiget medlem for hver boligenhet blant boligenhetens beboere. Ellers har den et antall stemmer tilsvarende det antall boligenheter den eier. Det er anledning til å møte ved fullmektig. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Generalforsamlingen ledes av styrets leder, eventuelt valgt stedfortreder. Alle vedtak fattes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer med unntak av vedtak som nevnt i 12. Dersom færre enn ¼ av de stemmeberettigede møter, er generalforsamlingen beslutningsdyktig unntatt i saker som spesifisert i 12. Vedtak som omhandler saker spesifisert i 12 taes opp på ordinær måte, men vedtak er ikke gyldige før det har vært oppe til behandling på neste generalforsamling. Endelig vedtak kan da fattes uten fremmøtebegrensning. På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles: 1. Godkjenning av innkallelse og konstituering. 2. Årsmelding fra styret. 3. Årsregnskap for foregående år ved styret. 4. Styrets forslag til budsjett, årskontingent og betalingsterminer for kommende år. 5. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter. 6. Valg av revisor. 7. Andre saker nevnt i innkallelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal innkalles med samme frist, når det kreves av styret, revisor eller når minst ¼ av de stemmeberettigede skriftlig krever det. Den som krever ekstraordinær generalforsamling må angi hvilket emne som ønskes behandlet. 6. Styret. Huseierforeningen ledes av et styre bestående av: 1 leder 4 styremedlemmer 1 varamedlem - Funksjonstiden er 2 år. - Leder velges ved direkte valg. Forøvrig konstituerer styret seg selv. - Representantene kan gjenvelges. - Styret fungerer som valgkomité og legger frem forslag til nye styremedlemmer, vararepresentant og revisor ved generalforsamling. Side 2 av 6

3 - Styret fungerer som vedlikeholdskomité. - Både seksjonseiere og eiere av eneboliger skal være representert i styret. Vararepresentant kan velges fritt blant alle stemmeberettigede. 7. Styrets oppgaver og fullmakter. Styret skal forestå den daglige driften av huseierforeningen og organisere det løpende vedlikeholdet av HFs eiendommer, i samsvar med HFs vedtekter og generalforsamlingens vedtak. - Styremøter avholdes så ofte som driften tilsier, og det skal føres protokoll over styrets vedtak. - Styret skal innkalle til og organisere generalforsamlinger i henhold til 5. - Styret skal sørge for at det blir ført regnskap over sameiets drift som følger kalenderåret, og at dette blir revidert av den revisor som blir valgt på generalforsamlingen. Styret skal også sørge for at budsjetter og regnskap utlignes på huseierne og seksjonseierne etter fordelingsnøkkel gitt i 3. - Styret har fullmakt til å treffe beslutning om omdisponeringer innenfor vedtatt totalbudsjett og forbruk ut over vedtatt totalbudsjett, begrenset oppad til 10 % av totalbudsjett. Ut over dette kreves godkjennelse fra ekstraordinær generalforsamling. Unntak fra dette kan kun gjøres når hensyn til liv og helse er truet, eller at det er fare for at HF kan pådra seg vesentlige kostnader som følge av at styret ikke kan iverksette raske tiltak. Slike omdisponeringer eller kostnadsøkninger uten ekstraordinær generalforsamlings godkjenning krever vedtak med simpelt flertall i styret, og alle HFs medlemmer skal informeres så raskt dette er praktisk mulig og senest innen 1 uke etter at styrevedtaket ble fattet. - Styret har rett til å beslutte etableringer av særskilte komiteer/utvalg av huseierne og seksjonseierne for å fremme miljøtiltak, samarbeid og vedlikehold. Etableringen skal baseres på frivillighet blant HF s medlemmer gjennom en forespørsel som skal sendes ut til alle HF s medlemmer. - Styremedlem må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noe spørsmål som vedkommende har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. - Huseierne skal utføre nødvendig vedlikehold av hekker, busker og lignende slik at dette ikke strekker seg innover grensen til HFs områder. Dersom ikke et slikt vedlikehold gjøres, har Styret, etter først å ha varslet huseier med 30 dagers frist, fullmakt til å rekvirere nødvendig vedlikehold for huseiers regning. 8. Bilfritt bomiljø. Alle veier tilhørende HF, bortsett fra veistykket i området Mellomenga 36-42, er å anse som Gatetun i samsvar med Lov om Trafikkregler og offentlig skiltforskrift nr Parkeringsbestemmelser. Parkering på huseierforenings parkeringsareal skal kun skje på oppmerkede felter. Parkering kun for registrerte kjøretøy. Uregistrerte kjøretøy, samt uregistrerte tilhengere og -campingvogner, borttaues uten varsel for eiers regning og risiko. 10. Bråtebrenning. Det er ikke tillatt å brenne bråte o.l. på HF s område. 11. Husdyrhold. - Det er båndtvang for hunder innenfor HF s område. Side 3 av 6

4 - Alle hunde- og katteeiere skal sørge for at dyrenes avføring straks blir fjernet. 12. Følgende vedtak krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer på Generalforsamling. - Fastsetting av nye vedtekter eller endringer i gjeldende vedtekter. - Nyanskaffelser, oppgraderinger og utbedringer (tiltak) som går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg ekstraordinære utgifter for HF for mer enn 40 % av Grunnbeløpet i folketrygden. Slike tiltak kan dog vedtas med simpelt flertall dersom tiltaket finansieres gjennom frivillighet og uten å belaste HF. - Omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende bruksenheter - Oppløsning av Huseierforeningen, enten helt eller delvis. Dette må også godkjennes av Lier Kommune. - All avhending av HF s eiendom. 13. Tvister. Eventuelle tvister mellom huseierforeningen og en huseier skal avgjøres ved de alminnelige domstoler. Partene vedtar eiendommens verneting som eneste verneting. Side 4 av 6

5 Vedlegg 1: Side 5 av 6

6 Side 6 av 6

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie

Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtekter for Skøyenåsen boligsameie Vedtatt på konstituerende sameiermøte 07.12.2010 1. Navn Sameiets navn skal være Skøyenåsen Boligsameie. Adresse: Skøyenåsveien 9 A, B, C, D E og F, 0686 Oslo. 2. Eierforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5.

Vedtekter for Oksval II Sameie. 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985. 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. Vedtekter for Oksval II Sameie 1. Vedtatt på konstituerende generalforsamling 25. mars 1985 2. Revidert på ekstraordinært sameiermøte 5. sept 1989 3. Revidert på sameiemøte 17. april 2002 4. Revidert på

Detaljer

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR

VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR VEDTEKTER FOR VELFORENINGEN SKADBERG SØR Vedtatt på konstituerende generalforsamling 09.03.2006 med senere endringer, senest av 18. april 2013. 1 Definisjon Velforeningen Skadberg Sør er en forening hvor

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015

VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI. Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 VEDTEKTER FOR GRANLY BOLIGSAMEIE 1406 SKI Fastsatt av sameiermøtet 16.04.2007 Endret på ordinært sameiermøte 25.03.2015 1 Sameiets navn er GRANLY BOLIGSAMEIE. Sameiet består av eiendommen gnr. 129, bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE

VEDTEKTER KIRKEVEIEN 71SAMEIE VEDTEKTER for KIRKEVEIEN 71SAMEIE Vedtatt på konstituerende sameiermøte 17. oktober 2012. (Endret på ordinært sameiermøte 25.04.2013, 27. mars 2014 og 19. mars 2015. ) 1 Innledning Eiendommen gnr. 8 bnr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr:

Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Ut 1 av 6 Utkast til vedtekter for Sameiet Storgt. 51 Org.nr: Vedtektene er fastsatt i forbindelse med seksjonering i [ ] 2014, i medhold av lov om eierseksjoner av 12. september 2009 nr. 93. 1 Eiendommen

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4

SAMEIEVEDTEKTER. for. Boligsameiet Sognsveien 4 SAMEIEVEDTEKTER for Boligsameiet Sognsveien 4 Vedtatt på ordinært sameiermøte 12.04.11. (Erstatter vedtekter av 03.04.2003.) 1 «Boligsameiet Sognsveien 4» Sameiets navn er «Boligsameiet Sognsveien 4».

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET BORGGATA 12 Vedtekter for sameiet, sist endret på ordinært sameiermøte 31.mars 2011. 1 OMFANG OG FORDELING Boligsameiet Borggata 12 består av 97 boligseksjoner og 3 næringsseksjoner,

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning

VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE. fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet. Innledning VEDTEKTER for MALMØGATA 11-13 SAMEIE fastsatt i forbindelse med opprettelsen av sameiet 1 Innledning Eiendommen gnr. 227 bnr. 309 i Oslo kommune er i overensstemmelse med seksjoneringsbegjæring med vedheftede

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet St. Hanshaugen Ranheim Sameiet har forretningskontor i Trondheim.

Detaljer

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet.

for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. VEDTEKTER for EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 Sist endret i sameiermøte 20.04.2015. 1 Navn Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Hagebyen 2 heretter kalt Sameiet. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer