Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet 26.04.2012"

Transkript

1 Vedtekter for Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 (heretter kalt sameiet). Revidert utgave etter årsmøtet Samtlige eiere utgått fra Kringkollen Borettslag 1, under gnr 163 bnr 11, Bøler, er tilsluttet sameiet. Kapittel 1. Sameiets formål. 2 Formålet med sameiet er å: 1. Ivareta driften av sameiet. 2. Administrere bruk og forsvarlig vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal samt det i 3 beskrevne ytre vedlikehold av den enkelte sameiers bruksenhet. 3. Ivareta andre saker av felles interesse. I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med vanlig flertall på sameiermøtet, jfr. kapittel 2. 3 Sameiets ansvar for ytre vedlikehold av den enkelte sameiers bruksenhet begrenses til pipestokker ned til loftsgulv, utvendige tak, fasader, gjerder som er anlagt av sameiet, utvendig hovedtrapp, takrenner, nedløp, kloakksystemer (fellesanlegg samt stikkledning til første stakeluke) samt vanntilførsel frem til stoppekran i den enkelte leilighet. Sameiets ansvar for vedlikeholdet begrenser seg til de opprinnelige, eller av sameiemøtet besluttet endrede deler av overnevnte. Dvs. at vedlikehold av påbygninger og tilbygg gjennomført av den enkelte sameier, er dennes ansvar. For øvrig skal den enkelte sameier holde sin bruksenhet forsvarlig ved like, slik at det ikke oppstår skade eller ulempe for de andre sameierne. Kapittel 2. Forholdet mellom sameierne. 4 Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin bruksenhet, herunder rett til salg, fremleie eller pantsettelse. Salg og framleie meddeles

2 forretningsfører eller styret for registrering senest 14 dager før innflytting eller overtakelse av leiligheten. 5 Fysisk tomtedeling endrer ikke sameierens rett til nødvendig ferdsel over naboeiendommen til fellesareal, jfr. tinglyste servitutter. 6 Sameiet forbeholdes panterett i hver eiendom med kr ,-til dekning av utgifter som refererer seg til fellesutgifter i samsvar med 2. Denne panterett er uten opptrinnsrett og skal ha prioritet etter kr ,-, og senere etter 90% av lånetakst avholdt etter Forsikringsrådets regler. Panteretten skal tinglyses som heftelse på leiligheten. Sameiet plikter å gjennomføre prioritetsvikninger uten unødig opphold etter anmodning fra sameieren. 7 Felleskostnadene fordeles med like store deler på den enkelte sameier, dersom ikke særlige grunner taler for å fordele kostnadene etter nytten eller forbruket til den enkelte bruksenhet, eller noe annet er besluttet av sameiermøtet. Styret fastsetter à kontobeløp som skal innbetales forskuddsvis månedsvis. Unnlatelse av å betale fastsatt beløp innen 14 dager etter påkrav anses som vesentlig mislighold. Ved forsikringsoppgjør plikter sameieren å refundere sameiets utlegg til egenandel. 8 Sameierne og evt leietakere plikter å følge de til enhver tid fastsatte husordensregler. Brudd på reglene anses som brudd med sameiernes forpliktelser overfor sameiet. 9 Alle fasadeendringer meldes skriftlig til styret. Nødvendige tillatelser fra Oslo kommune skal forelegges styret før arbeidet kan igangsettes. Kapittel 3. Sameiermøte. 10 Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøtet.

3 På møtet har hver sameier 1 stemme. Foruten sameier har ett husstandsmedlem møte-og talerett. Sameieren har rett til å ta med seg en rådgiver. En sameier kan møte ved fullmektig, som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig, datert fullmakt. Fullmakten anses å gjelde på førstkommende møte, med mindre annet er ment, og den kan når som helst trekkes tilbake. Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og evt leietakere av boligseksjoner har møte-og talerett. Styreleder og forretningsfører har møteplikt, med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. 11 Ordinært sameiermøte, årsmøtet, holdes hvert år innen utgangen av april. Styret skal i løpet av januar varsle sameierne om dato for årsmøtet og siste frist for innlevering av saker som ønskes behandlet. Styret innkaller skriftlig til årsmøtet, med minst 14 og høyst 20 dagers varsel. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal behandles på møtet. Med innkallingen skal også følge årsberetning med revidert regnskap. For at forslag som nevnt i 12, punkt 7, skal kunne behandles på møtet, må hovedinnholdet være beskrevet i møteinnkallingen. 12 På årsmøtet behandles: 1. Årsberetning fra styret 2. Godkjenning av regnskap 3. Fremleggelse av budsjett 4. Valg av styre med vararepresentanter 5. Valg av valgkomitè 6. Valg av revisor 7. Andre saker som er nevnt i møteinnkallingen 13 Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 6 sameiere skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Styret innkaller skriftlig med minst 8 dagers varsel.

4 14 Sameiermøtet ledes av styrelederen. I dennes fravær velges med vanlig flertall et tilstedeværende styremedlem til møteleder. Møteleder har ansvar for at det føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes. Protokollen skal underskrives av møtelederen og minst to av de tilstedeværende, valgt på møtet. Protokollen skal være tilgjengelig for sameierne. 15 Alle beslutninger treffes med vanlig flertall i forhold til avgitte stemmer. Blanke stemmer anses som ikke avgitt. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved loddtrekning. Det kreves dog 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 1. Nyanskaffelser samt forbedringer og utbedringer som etter forholdene eller utgiftenes størrelse må ansees som vesentlige. 2. Endring av vedtektene. 3. Salg eller bortfeste av mindre deler av fellesarealene, når vedtaket ikke i nevneverdig grad endrer utnyttelsen av den enkelte sameiers bruksrett, eller fører til nevneverdig ulempe for den enkelte sameier. Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen krever enstemmighet blant de avgitte stemmer. 16 Ingen kan selv, eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i avstemning om avtale med seg selv eller nærstående, eller om sitt eget eller nærstående ansvar. Det samme gjelder for avstemning om pålegg om salg eller fravikelse. Kapittel 4: Styre og forretningsfører. 17 Til å forestå driften som nevnt i 2 velger sameiermøtet et styre på 7 medlemmer. Styreleder velges særskilt. Alle deler (Nord-østre, Midtre og Pynten) bør være representert i styret. Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Tjenestetiden utløper idet det ordinære sameiermøtet er avsluttet.

5 18 Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak i sameiermøtet. Styret har å treffe alle beslutninger som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Avgjørelser som kan tas av et vanlig flertall i sameiermøtet, kan også tas av styret. Styret ansetter forretningsfører og evt andre, gir instruks for dem, fastsetter deres lønn, fører tilsyn med at de oppfyller sine plikter, samt sier dem opp eller avskjediger dem. 19 Styrelederen skal sørge for at styret holder møter så ofte som det trengs, dog minimum 2 ganger i året. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles. Styremøtene skal ledes av styrelederen, og hvis denne ikke er tilstede, nestleder eller møteleder valgt av styret. Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av styret er til stede. Vedtak kan gjøres med vanlig flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Protokollen skal underskrives av de fremmøtte. 20 Styret representerer sameierne og forplikter dem med sin underskrift i saker som gjelder sameiernes felles rettigheter og plikter. Underskriften til styrets formann og ett medlem i fellesskap er tilstrekkelig til å forplikte hele sameiet. 21 Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i. Det samme gjelder forretningsføreren.

6 22 Medlemmer av styret kan frasi seg vervet i valgperioden, hvoretter varamedlem trer inn i styret. Om styrelederen frasier seg vervet, skal det innkalles til ekstraordinært sameiermøte for å velge ny leder. Kapittel 5. Valgkomitè. 23 Sameiermøtet velger valgkomite bestående av to medlemmer. Medlemmene skal fremme forslag til styremedlemmer og vararepresentanter, ref 16. Forslaget skal senest fremlegges på sameiermøtet. Kapittel 6. Regnskap og revisjon. 24 Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 25 Sameiermøtet velger med vanlig flertall revisor. Revisor tjenestegjør inntil annen revisor er valgt. Vedtatt på sameiermøte den 27. april 2000 Revidert på sameiermøte den 21. april 2009 Revidert på sameiermøte den 27. april 2010 Revidert på sameiermøte den 26. april 2012

Vevelstadåsen Boligsameie

Vevelstadåsen Boligsameie V E D T E K T E R (vedtatt 08.03.99) (Endret 1, 5, 15, 16, 17 og 18 i sameiermøte 19. april 2010) (Endret 11 og 17, 20 flyttet fra 18 og nye 16 og 19 i sameiermøte 15. mars 2011) 1 Sameiets navn er "Vevelstadåsen

Detaljer

Vedtekter for Skogen boligsameie

Vedtekter for Skogen boligsameie 1 Navn og forretningssted Vedtekter for Skogen boligsameie Vedtatt av ordinært sameiermøte 25. mars 2015 Boligsameiets navn er Skogen boligsameie, stiftet den 21. juni 1983 med forretningssted i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE 1. NAVN OG OPPRETTELSE VEDTEKTER FOR VESLETJERNET SAMEIE Vedtatt i sameiermøte den 19.06.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 rev. 3.07.2014 Tilføyelse pkt. 2, 3. avsnitt (p-plasser).

Detaljer

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06

Sameiet St. Olav. Forslag til. Vedtekter. Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 Sameiet St. Olav Forslag til Vedtekter Med endringer av 19.06.90, 13.12.90, 23.04.96, 24.04.02 og 20.06.06 1. Sameiets navn Sameiets navn er St. Olav. 2. Sameiets gjenstand Gjenstand for sameie er eiendommen

Detaljer

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6

Innhold 1. NAVN OG OPPRETTELSE 2 8. HABILITETSREGLER FOR SAMEIEMØTE OG STYRET 6 2 9. BYGGNINGSMESSIGE ARBEID 6 Vedtekter for Eierseksjonssameiet Lunden 20 Tilpasset og vedtatt i sameiermøte den 28. januar 201 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr 31. Førstegang vedtatt. april 200. Revidert 26. april

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08

VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 VEDTEKTER FOR SAMEIET ST.HANSHAUGEN RANHEIM Vedtatt i sameiermøte den 06.03.08 1 NAVN, FORRETNINGSKONTOR OG FORMÅL Sameiets navn er Sameiet St. Hanshaugen Ranheim Sameiet har forretningskontor i Trondheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST. Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET HERSJØEN VEST Vedtatt i sameiermøte den 11.02.2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hersjøen Vest, og har gårdsnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40

VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 VEDTEKTER FOR SAMEIET LUNGEGÅRDSKAIEN 40 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Sameiet Lungegårdskaien 40. Sameiet ble etablert ved tinglysing av seksjoneringsbegjæring den 12.09.2011 og omfatter eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA

VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA VEDTEKTER FOR SAMEIET BLOMSTERENGA INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 NAVN OG FORMÅL 2 EIERFORHOLD 3 ENDRING AV SAMEIET 4 RÅDERETT / RETT TIL BRUK SAMEIERMØTET * * * 5 OM SAMEIERMØTET OG INNKALLING 6 SAKER SOM

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET STRANDVEIEN 134 EIENDOMMEN GNR 119 BNR 3785 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN Sameiets navn er Strandveien 134. 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen gnr 119 bnr 3785 er

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE 1 NAVN SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET JENS OLSENSGT. 6 EIENDOMMEN GNR 200 BNR 819 OG 2224 I TROMSØ KOMMUNE Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Jens Olsensgt. 6 2 EIENDOMMEN Bebyggelsen på eiendommen

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr.

VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62. Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. VEDTEKTER FOR SAMEIET Hjortefaret 24-62 Vedtatt i sameiermøte den 17.08.2012 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Hjortefaret 24-62, og

Detaljer

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom

SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom 1047814601/he SAMEIEVEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET LADEPORTEN *** 1 Sameiets navn og eiendom Sameiets navn er Eierseksjonssameiet Ladeporten. Eiendommen består av en bygning på eiet tomt med betegnelsen

Detaljer

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum

Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum Vedtekter for eierseksjonssameie - mer enn minimum VEDTEKTER FOR EIERSEKSJONSSAMEIET TYRIFJORDEN PANORAMA Dersom disse vedtektene skal innføres ved vedtektsendring i eksisterende eierseksjonssameier krever

Detaljer

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker

Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker Vedtekter for Hoegstad sameie Gnr.14 Bnr.188 i Asker 1. FORMÅL a. Hoegstad sameies formål er å ivareta drift og vedlikehold av sameiets eiendom, gnr.14 bnr. 188 i Asker kommune. Eiendommen består blant

Detaljer

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE Utskriftsdato 06.02.2015 13:46 Vedtekter for Helland Terrasse seksjonssameie Side 1 av 6 1. Eierseksjonssameiet Sameiets navn er Helland seksjonssameie. Foreløpige VEDTEKTER FOR HELLAND TERRASSE SEKSJONSSAMEIE

Detaljer

Sørumsand Park Sameie

Sørumsand Park Sameie Sørumsand Park Sameie VEDTEKTER for Sørumsand Park seksjonssameie (Fastsatt på konstituerende sameiermøte 11. august 2011, med endringer i sameiermøte 11. mars 2014 og 11. mars 2015) 1. Navn og opprettelse

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.

VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04. VEDTEKTER SAMEIET SAGAVEIEN 13 Fastsatt i forbindelsen med opprettelsen av Sameiet Sagaveien 13 Sist endret på sameiermøte 20.04.2015 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Sameiet Sagaveien 13. Sameiet

Detaljer

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1

Vedtekter. Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 Vedtekter for Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1 1. Navn og formål Sameiets navn er Sameiet Damsgårdssundet Parkering 1. Sameiet omfatter gnr. 158 bnr. 845 snr. 76 (næringsseksjon) i Bergen kommune. Eierseksjonen

Detaljer

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter

V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter V E D T E K T E R for Sameiet Bergsjø Høyfjellsleiligheter (revidert etter reseksjonering fastsatt i sameiermøte 20.03.2008) (revidert etter endring i driftsmodell, vedtatt i sameiermøtet 03.04.2015) 1

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE

VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtekter for Løvlia Boligsameie, vedtatt på sameiermøte 23/4-2014 1 Løvlia Boligsameie Siden 1989................................................ VEDTEKTER FOR LØVLIA BOLIGSAMEIE Vedtatt i sameiermøte

Detaljer

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene.

Vedtekter. for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I. eiere og hjemmelshavere til disse eiendommene. Vedtekter for eierseksjonssameiet Tulipanhagen I Vedtatt i sameiermøte den xx. måned 201x i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 3. 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er eierseksjonssameiet Tulipanhagen

Detaljer

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter

VEDTEKTER. for. SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D. 1 Navn. Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter VEDTEKTER for SAMEIET ELVEHAVN BRYGGE C og D Vedtatt i sameiermøte den 26.03.07, sist revidert 22.03.2010 1 Navn Sameiets navn er Sameiet Elvehavn Brygge C og D. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av

Detaljer

VEDTEKTER FOR LEKVEN II EIERSEKSJONSSAMEIE

VEDTEKTER FOR LEKVEN II EIERSEKSJONSSAMEIE Foreløpige utkast til vedtekter for Lekven II eierseksjonssameie. Side 1 av 6 VEDTEKTER FOR LEKVEN II EIERSEKSJONSSAMEIE Vedtatt på stiftelsesmøte den: 1 Navn, forretningskontor og formål Eierseksjonssameiets

Detaljer

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013.

VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE. gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013. Sameiets navn er Kolbotnveien Garasjesameie. VEDTEKTER for KOLBOTNVEIEN GARASJESAMEIE gnr. 40 bnr. 1019 i Oppegård kommune Endret ved vedtak av sameiermøtet 10.05.2013 1 Navn 2 Hva sameiet omfatter Sameiet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE

VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE VEDTEKTER FOR SAMEIET HUSEBY TERRASSE Vedtatt i sameiermøte 03.11.1994, 19.11.07, 15.05.08, 22.10.08 og 17.04.12 1 Formål Sameiet omfatter gnr. 29 bnr. 162, seksjon 1-60 i Oslo med påstående bygninger.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1

VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 VEDTEKTER FOR BOLIGSAMEIET JESSHEIM HAGEBY 1 Vedtatt i konstituerende sameiermøtet 19.06.2007. Endret i ordinært sameiermøtet 22.03.2012, 21.03.2013, 18.03.2014 og 12.03.2015. 1. Boligsameiets navn Boligsameiets

Detaljer

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie. 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo. VEDTEKTER for Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 1 Navn Sameiets navn er Hans Nordahls Gate 98 Boligsameie 2 Hva sameiet omfatter Sameiet består av 38 boligseksjoner på eiendommen gnr. 76 bnr. 274 i Oslo.

Detaljer

VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN

VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN VEDTEKTER SAMEIET GRØNLANDSHAGEN Innhold I. Innledning... 1 1. Navn... 1 2. Sameiet... 1 II. Tillitsverv... 1 3. Styret... 1 4. Valgkomitéen... 2 III. Sameiermøter... 2 5. Sameiermøtet... 2 6. Innkalling

Detaljer

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010.

VEDTEKTER for. Sognsveien 66 Sameie. Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. VEDTEKTER for Sognsveien 66 Sameie Vedtatt i fbm. seksjonering 02.10.2009. Endret på ekstraordinært sameiermøte 01.03.2010. 1 Sameiets navn Sameiets navn er Sognsveien 66 Sameie. 2 Hva sameiet omfatter

Detaljer