FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN

3

4 FORORD Statistisk Sentralbyrå har i 978/79 gjennomført en ferieundersøkelse i to trinn. Den første datainnsamlingen foregikk i september 978 og dekker perioden. september august 978. Den andre datainnsamlingen foregikk i mai 979 og dekker perioden. mai april 979. I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra den første datainnsamlingen om nordmenns ferievaner høsten og julen 977, vinteren, påsken og sommeren 978 med hovedvekt på sommerferien 978. Publikasjonen er hefte I av Ferieundersøkelsen 978/79. Hefte II gir resultatene fra den andre datainnsamlingen som dekker nordmenns ferievaner sommeren, høsten og julen 978, vinteren og påsken 979. En del av resultater fra Ferieundersøkelsen 978/79 Hefte I er tidligere publisert i Statistisk Ukehefte nr. 40, 979 og i NOS Reiselivsstatistikk 978. Undersøkelsen er planlagt av førstekonsulent Tove L. Mordal og konsulent Berit Rosvoll. Berit Rosvoll har stått for gjennomføringen av undersøkelsen og har ledet arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 27. juni 980 Petter Jakob Bjerve Helge Herigstad

5 PREFACE The Central Bureau of Statistics has in 978/79 carried out a holiday survey in two steps. The first data collection took place in September 978 and covers the period September August 978. The second data collection took place in May 979 and covers the period May April 979. In this publication the Central Bureau of Statistics presents findings from the first data collection on the holiday habits of norwegians during the autumn and christmas seasons 977, winter, easter and summer seasons 978 with special emphasis on summer holidays 978. The publication is Volume I of the Holiday Survey 978/79. Volume II gives findings from the second data collection on holiday habits of norwegians during the summer, autumn and christmas seasons 978, winter and easter 979. The survey was planned by Ms Tove L. Mordal and Ms Berit Rosvoll. Berit Rosvoll has been in charge of the accomplishment of the survey and the preparing of this publication. Central Bureau of Statistics, Oslo, 27 June 980 Petter Jakob Bjerve Helge Herigstad

6 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel 5. Formål 5 2. Opplegg og gjennomføring Utvalg Datainnsamling 5 3. Feilkilder og mål for usikkerheten i resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet og frafall Innsamlings- og bearbeidingsfeil 8 4. Begrep og kjennemerker 8 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med hovedtall fra Ferieundersøkelsen 970 og Noen hovedresultater 2 Tekst på engelsk 23 Appendiks. Usikkerhet til forskjeller og trender 3 Særskilt tabelldel. Ferieturer sommeren 970, 974 og 978. Tabellene Ferieturer i perioden. september august 978. Tabellene Lengste sommerferietur 978. Tabellene Nest lengste sommerferietur 978. Tabellene Sommerferieturer generelt. Tabellene Helgeturer generelt. Tabellene Friperioder og ferieordninger. Tabellene Vedlegg Spørreskjema - 97 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 2 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 8 Standardtegn i tabeller - Null Mindre enn 0,5 av den brukte enhet : Tall kan ikke offentliggjøres

7 CONTENTS Page Index of tables. Purpose Survey design Sampling procedure Collection of data Errors and reliability of estimation Sampling variance Sample bias and non-response Collection and processing errors Terms and variables Use of tables and some results Use of tables Comparison of the main findings from the holiday surveys from 970 and Some main results 29 Appendix. Uncertainty of differences and trends 3 Separate tables. Summer holidays 970, 974 and 978. Tables Holiday trips during the period September August 978. Tables The longest summer holiday 978. Tables The next longest summer holiday 978. Tables Summer holidays in general. Tables Week-end trips in general. Tables Periods of days off and holiday arrangements. Tables Annex Questionnaire 97 Publications Previously issued on the subject 2 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publication in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 8 Explanation of Symbols in Tables - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed Not for publication

8 7 TABELLREGISTER FERIETURER SOMMEREN OG 978 Side. Personer etter om de var n& ferietur sommeren 970, 974 og 978. Prosent 32 z' Personer som var på ferietur sommeren 970, 974 og 978, etter måned ferieturen startet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren og e78, etter tallet p& ferieturdager 33 4' Personer som var på ferietur sommeren 970, e74 og 978, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 970, 974 og e78, etter type natur på feriestedet. Prosent 34 o.personersom var på ferietur sommerenze70,zg74 ogly78,etterviktgste overnattingsmåte. p rnsent '',,',_,,,,~,...'.^.'.~~~-~ ' ,,,..,,,~,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,, 34 7.personer som var på ferietur sommerenzg7o,zm4og 978,ettervktigste transportmiddel. prosent ~..~~...~~~,,,,,,,,,,~,,~,,,,,,,,,,,,, 35 FERIETURER I PERIODEN. SEPTEMBER AUGUST Personer i grupper for kjønn/alder, etter tallet på ferieturdager i alt siste å r Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, otter tallet på ferieturdager i alt siste år.~,' Personer som var p å ferietur 977/7e, grupper for kjønn/alder, etter tallet på ferieturdager i utlandet siste år 37. Personer som var p å ferietur 977/78 ` i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype fo r bosted, et ter talle t på ferieturdager i utlandet siste år 38 2' Andel av permneri grupper for kjønn/alder somvar på ferietur forskjellige årstider Andel av personer i grupper for yrke/ousmolomingsnntext/kommunatape for bosted/tilgang til fritidshus, som var på ferietur forskjellige årstider *77/78 40 LENGSTE SOMMERFERIETUR Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter måned ferieturen startet. Prosent 4 6. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, etter måned feri eturen s ta rtet. Prosent 42 D. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter tal let på ferieturdager Personer som var på feri etu r sommeren 978, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunety pe for bosted, e tter tallet på ferieturdager Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for feriested/måned ferieturen startet. etter tallet på ferieturdager Personer som va r pa ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kommunetype for bosted/landsdel for basted, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978 i grupper for kjønn/alder, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 48 23' Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til rrtushus/rereste4/kommunetype For bosted, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 50 24' Personer smn var på ferietur sommeren 978 ~ i grupper for kjønn/alder/familietilknytning, enter ~iktite traosoortmiuoel' Prosent 52

9 8 LENGSTE SOMMERFERIETUR 978 (forts.) Side 25. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til personbil/kommunetype for bosted, etter viktigste transportmiddel som ble brukt på turen. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/feriested/kommunetype for bosted, etter type natur på feriestedet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for feriested/viktigste overnattingsmåte/viktigste transportmiddel, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/kommunetype for bosted/feriested, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for viktigste overnattingsmåte/viktigste transportmiddel, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/ familietilknytning/kommunetype for bosted, etter reisefølge. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, etter hvor mange dager de brukte på forskjellige ferieaktiviteter. Prosent 60 NEST LENGSTE SOMMERFERIETUR Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ måned lengste sommerferietur startet, etter måned nest lengste sommerferietur startet. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ varighet av lengste sommerferietur, etter varighet av nest lengste sommerferietur Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ tallet på ferieturdager i utlandet på den lengste sommerferieturen, etter tallet på ferieturdager i utlandet på den nest lengste sommerferieturen Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ feriested for den lengste sommerferieturen, etter feriested forden nest lengste sommerferieturen. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ type natur på feriestedet på lengste sommerferietur, etter type natur på feriestedet på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ viktigste overnattingsmåte på lengste sommerferietur, etter viktigste overnattingsmåte på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ viktigste transportmiddel på lengste sommerferietur, etter viktigste transportmiddel på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere sommerferieturer 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde kontakt med reisebyrå på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ familietilknytning, etter reisefølge på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, etter hvor mange dager de brukte til forskjellige ferieaktiviteter på den nest lengste sommerferieturen. Prosent 72 SOMMERFERIETURER GENERELT 44. Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/ feriested/viktigste transportmiddel, etter om de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, og som hadde tegnet reiseforsikring, i grupper for kjønn/alder/feriested, etter hvor de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent 74

10 9 SOMMERFERIETURER GENERELT (forts., 47~ Andel æv personer som var på ferietur med ml eller motorsykkel i Norge sommeren 978, i grupper for xjmnn/uluer/xusxmlunngsinntækt/*erestou, som stenset ved forskjelliqe hvle- Side 75 4a' Personer som var på ferietur med m} æller motorsykkel i Norge sommeren 978, og SoD stunset ved rasteplmss(or) ~ i grupper for xjmnn/ajoer/»usxmuningsnnte»t/feriesten, etter om 4g' Andel am personer som var på ferietur meu ml ænler motorsykkel i Norge sommeren 978, i grupper for Wmnn/*)uer/husoolunngs ^ "mtekt, og som oppgav forskjellige grunner til mia- 5. Personer som var p? ferietur Led bil eller motorsykkel i utlandet sommeren 978, som stan- 50. Andel av personer sun var på ferietur med mi eller motorsykkel i utlandet sommeren 978, i grupper for :Jmnniuluer/nusxoldningsmntekc/fer/ested ~ som stanset ved forskjellige hvile- eller spisesteder. Prosent _ set ved rasteplass(er), i g rupper for kjønn/alder, etter am de var mrnoyumed rasteplassen(e). Prosent...~.~.~..~-.~,~.~,~',,..,,,,,,,~, ~U0~.,~~_-_,._~ ~,^,~,,,~`~ Personer i grupper for kjpnm/unmymusxolunimsmntext/familieu7knytning/kommunetyve for bosted, etter om de foretrakk a reise umrt på sommerferie. prosent..''..-.~.'... ao 53. Personer i grupper for r/famil/etimnytnvng/ousho)uningsnntekt/kmmmunetype for HELGETURER GENERELT 54' Personer i grupper for Wmmm/a/umr/famoezn,nytn[ng ~ etter tallet på me eeturer i alt Personer i grupper for husuolunvmmsinntekt/kommonetype fur bosted/landsdel for bosted/tilgang til fritmshusitilgæn pe rsonml, etle ns helgeturer i alt s i ste &r. 56. Personer som var pa nelgotor sistæ &r ` i grfwr for kjmnx/eqoer/hushmluni fnntewvtil- F7. Personer med tilgang til fritidshus / grup er for kjmnn/a)uer/mmnetnxnytnrm, et ter tellet på helgeturer til fritidshus siste 4r. Prosent Personer meu t,lganm ti/ fritmshus / gruprer for husmzluo/ngsnntext/xommunetype for bosteu/landsdel for tosteu/tilgæno til ne,s u nm>, ettær tallet ph helgeturer tvl fritids- FRIPERIODER OG FERIEORDNINGER 59. Ansatte i grupper forwmnn/alder/vrke, etter hvor sange riedager med 7mnn de tok ut sommenen e78....~...~ ^ Selvstendiomringsdrimndefgrupper for aider/yrke,ettertal'et på fridager sommeren '.-.,'',~'''--~_'.-~~,_,,'~,''-~''~~~'~~.'''..~---~-~-'.'-..,'..~''..''' Yrkesaktive personer f grupper for Wmnn/alder/yrke/husholdningsnntekt, etter tallet på fridager siste år. Prosent ',.''.~' '-.--'..''...' ~-.'^^^^^ ^- 62. Andel av yrkesaktive pe,soner i grupper for kjenm/anver/yrke/mushmlumingsmntekt, som Ansatte i - upperfor Wmnm/al4er/yrke, etter tolet pa ferieuker pr. år, etter lov eller Selvstendig næringsdrivende i grupper fo r,uuer/yrke, e tter hvor mange ferieuker de pleier ha pr. ar. Prosent 6: Yrkesaktive personer grupper for kjorir/ddp j yrk,2,..ter 2rieordnin Prosent 66. Yrkesaktive personer som ikke selv kunne velge marietilen i sru4,er for 'Arstm for l e ngs te friperiode,,..t,t2r hvilken annen cie vfile ha valt ta )velferien ders.olo de kunne velge fritt. Prosent 90 9.,

11 0 FRIPERIODER OG FERIEORDNINGER (forts.) 67. Yrkesaktive personer i grupper for kjønn/alder/yrke/yrkesstatus, etter lørdagsfriordning. Prosent Yrkesaktive personer i grupper for kjønn/alder/yrke/yrkesstatus, etter muligheter for å i nnarbeide fridager. Prosent Skoleelever og studenter i grupper for kjønn/husholdningsinntekt, etter tallet på dager i inntektsgivende arbeid i friperioder siste år. Prosent 70. Skoleelever og studenter i grupper for kjønn/husholdningsinntekt, etter tallet på uker fri fra skolearbeid, studier, lønnet arbeid sommeren 978. Prosent 7. Personer med husarbeid i hjemmet i forskjellige aldersgrupper, etter hvor mange dager de har hatt delvis fri fra husarbeidet sommeren Personer med husarbeid i hjemmet i forskjellige aldersgrupper, etter hvor mange dager de har hatt helt fri fra husarbeidet sommeren 978 Side

12 INDEX OF TABLES SUMMER HOLIDAYS 970, 974 AND 978 Page. Persons by whether or not they had a summer holiday 970, 974 and 978. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by number of days on holiday Persons on summer holiday and 978, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by type of nature in holiday area. Per cent Persons on suraner holiday 970, 974 and 978, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by main type of transportation. Per cent 35 HOLIDAY TRIPS DURING THE PERIOD SEPTEMBER AUGUST Persons in groups for sex/age, by number of all days on holiday last year Persons in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of all days on holiday last year Persons on holiday 977/78 in groups for sex/age, by number of days on holiday abroad last year 37. Persons on holiday 977/78 in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday abroad last year Percentage of persons in groups for sex/age on holiday at different times of the year 977/ Percentage of persons in groups for occupation/household income/type of municipality of residence/access to holiday house, on holiday at different times of the year 977/ Persons on holiday at different times of the year 977/78, by number of days on holiday... 4 THE LONGEST SUMMER HOLIDAY Persons on summer holiday 978 in groups for sex/age, by month the holiday started. Per cent 4 6. Persons on summer holiday 978, in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by number of days on holiday 8. Persons on summer holiday 978, in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday 9. Persons on summer holiday 978, in groups for holiday area/month the holiday started, by number of days on holiday 20. Persons on summer loliday 978, in groups for sex/age/occupation/household income, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for type of municipality of residence/region, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for household income/access to holiday house/holiday area/type of municipality of residence, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age/family type, by main type of transportation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for household income/access to private car/type of municipality of residence, by main type of transportation used in the holiday. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age/holiday area/type of municipality of residence, by type of nature in holiday area. Per cent 54

13 2 Page THE LONGEST SUMMER HOLIDAY 978 (cont.) 27. Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by number of locations during the holiday. Per cent 28. Persons on summer holiday 978, in groups for holiday area/main type of accommodation/ main type of transportation, by number of locations during the holiday. Per cent 29. Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by tourist agency contact. Per cent 30. Persons on summer holiday 978, in groups for household income/type of municipality of residence/holiday area, by tourist agency contact. Per cent 3. Persons on summer holiday 978, in groups for main type of accommodation/main type of transportation, by tourist agency contact. Per cent 32. Persons on suraner holiday 978, in groups for sex/age/household income/family type/type of municipality of residence, by holiday companion. Per cent 33. Persons on summer holiday 978, by number of days spent on different holiday activities. Per cent THE NEXT LONGEST SUMMER HOLIDAY Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/month the longest suraner holiday started, by month when the next longest summer holiday started. Per cent Persons on two or more sumper holidays 978, in groups for sex/age/number of days on the longest summer holiday, by number of days on the next longest summer holiday Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/number of days abroad on the longest summer holiday, by number of days abroad on the next longest summer holiday Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/holiday area for the longest summer holiday, by holiday area for the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/type of nature in holiday area for the longest summer holiday, by type of nature in holiday area for the next longest sumper holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/main type of accommodation on the longest summer holiday, by main type of accommodation on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/main type of transportation on the longest summer holiday, by main type of transportation on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age, by tourist agency contact on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/family type, by holiday companion on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, by number of days spent on different holiday activities on the next longest summer holiday. Per cent 72 SUMMER HOLIDAYS IN GENERAL 44. Persons on summer holiday abroad 978, in groups for sex/age, by use of travel insurance. Per cent * 45. Persons on summer holiday abroad 978, in groups for household income/holiday area/main type of transportation, by use of travel insurance. Per cent 46. Persons on summer holiday abroad 978, with travel insurance, in groups for sex/age/ holiday area, by agency for travel insurance. Per cent 47. Percentage of persons on summer holiday, by car or motor bicycle in Norway 978, in groups for sex/age/household income/holiday area/stopping at different resting places Persons on summer holiday by car or motor bicycle in Norway 978, stopping at resting place(s), in groups for sex/age/household income/holiday area, by satisfaction with the road picnic area(s). Per cent

14 3 SUMMER HOLIDAY IN GENERAL (cont.) " Page 49. Percentage of persons on summer holiday by car or motor bicycle in Norway 978, in groups for sex/age/household income/holiday area, with different reasons for dissatisfaction with the road picnic area(s) Percentage of persons on summer holiday abroad by car or motor bicycle 978, in groups for sex/age/household income/holiday area, stopping at different resting places Persons on summer holiday abroad by car or motor bicycle 978, stopping at resting place(s), in groups for sex/age, by satisfaction with the road picnic area(s). Per cent Persons in groups for sex/age/household income/family type/type of municipality of residence, by preference of going away on summer holiday. Per cent Persons in groups for sex/age/family type/household income/type of municipality of residence, by time since their last summer holiday. Per cent 8 WEEK-END TRIPS IN GENERAL 54. Persons in groups for sex/age/family type, by total number of week-end trips last year. Per cent Persons in groups for household income/type of municipality of residence/region/access to holiday house/access to private car, by total number of week-end trips last year. Per cent Persons on week-end trips last year, in groups for sex/age/household income/access to holiday house/access to private car, by last time on week-end trip. Per cent Persons with access to holiday house, in groups for sex/age/family type, by number of week-end trips to holiday house last year. Per cent Persons with access to holiday house, in groups for household income/type of municipality of residence/region/access to private car, by number of week-end trips to holiday house last year. Per cent 86 PERIODS OF DAYS OFF AND HOLIDAY ARRANGEMENTS 59. Employers in groups for sex/age/occupation, by number of paid holidays last summer Self-employed in groups for age/occupation, by number of days off last summer Employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, by number of days off last year. Per cent Percentage of employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, having days off at different times last year Employees in groups for sex/age/occupation, by number of holiday weeks per year by law or tariff. Per cent Self-employed in groups for age/occupation, by average number of holiday weeks per year. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation, by holiday arrangement (at work). Per cent Employed persons not having optional holidays, of the year they had their longest period of days off, by other time of the year they would have chosen for their main holiday if they could have optional holidays. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation/occupation status, by arrangement for Saturday off. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation/occupation status, by possibility of getting days off when working more than the usual time in the job. Per cent Pupils and students in groups for sex/household income, by number of days of paid work during periods off last year. Per cent 94

15 4 PERIODS OF DAYS OFF AND HOLIDAY ARRANGEMENTS (cont.) Page 70. Pupils and students in groups for sex/household income, by number of weeks free from school-work, studies, paid work during the summer 978. Per cent Persons with housework as main occupation in groups for age, by number of days partially free from housework during the summer Persons with housework as main occupation in groups for age, by number of days off from housework during the summer

16 5. FORMAL Formålet med undersøkelsen har vært å følge opp den kartleggingen av nordmenns ferievaner og -atferd som begynte med ferieundersøkelsen i 968. Undersøkelsen i 978 tar først og fremst sikte på å registrere sommerferieturene for personer i forskjellige grupper av befolkningen og fordelingen av turene etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte mv. I tillegg gir undersøkelsen opplysninger om ferieturer i perioden september april 978. Undersøkelsen registrerer også i hvilken grad yrkesaktive personer har fri fra arbeidet og hvordan fridagene er fordelt over året. Det er også gitt opplysninger om ferieordninger og hvor mange uker hovedferien pleier å vare. Undersøkelsen har med noen spørsmål om folks bruk av rasteplasser her i landet og i utlandet, og noen spørsmål om kjennskap til og bruk av Norske Ungdomsherberger. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.. Utvalg Utvalget av personer er trukket i tre trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De øvrige utvalgsområdene er strati fi sert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 02 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 00 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområder er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble to av disse tre mindre områdene trukket ut fra hvert enkelt utvalgsområde. Det endelige utvalg er i tredje trinn trukket tilfeldig blant pe rsoner i alderen 5-74 år fra disse mindre områdene. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 25. september til 25. oktober 978. Personer som en ikke hadde truffet i denne perioden, kunne oppsøkes på nytt i tiden 26. oktober til 0. november. Personer som var psykisk syke eller døve er regnet som frafall. Det samme gjelder personer som var midlertidig bortreist f.eks. i forbindelse med skolegang, arbeid eller ferie. Personer som hadde flyttet, er erstattet med den person fra samme bolig som i alder og kjønn var mest lik personen som var trukket til utvalget. Dersom dette intervjuet ikke ble gjennomført, er den nye intervjupersonen regnet som frafall. I alt ble det oppnådd intervju med personer, eller 77 prosent av utvalget.

17 6 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE 3.. Utvalgsvarians Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, kalles ofte utval gsvari ans. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en la ge ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for å lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor har en antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall). For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en total telling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M - 2-S) og (M + 2-S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å finne konfidensintervaller: anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2.3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent. Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Tallet på observasjoner Prosenttall Percentages Number of respondents 5(95) 0(90) 5(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 25 5,3 7,4 8,8 9,8 0,6,2,7 2,0 2,2 2,3 50 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 75 3, 3,2 5, 5,7 6, 6,5 6,8 6,9 7,0 7, 00 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6, 6, 50 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 200,9 2,6 3, 3,5 3,8 4,0 4, 4,2 4,3 4,3 250,7 2,3 2,8 3, 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 300,5 2, 2,5 2,8 3, 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 400,3,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3, 3, 600,,5,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2, ,9,3,6,7,9 2,0 2, 2, 2,2 2, ,8,2,4,6,7,8,9,9,9, ,7,0,,3,4,5,5,6,6, ,6 0,8,0,,2,3,3,3,4, ,5 0,7 0,9,0,,,2,2,2,2

18 Utvalgsskjevhet og frafall Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f. eks. skje ved at uttrukne personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall, eller ved at de flytter oftere enn andre og derfor erstattes med den annen person. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen. Frafallet var på 660 personer, eller 23 prosent av utvalget. Av frafallet var det 205 personer, eller 3, prosent, som nektet å la seg intervjue. Omtrent halvparten av frafallet skyldes at intervjupersonen var bortreist på grunn av arbeid, skole, ferie eller ikke var å treffe. Tabell B viser hvordan de oppsøkte personer, frafallet og de som svarte er fordelt etter kjønn, alder og landsdel. Tabell B. Personer som er oppsøkt, frafall og personer som svarte, etter kjønn, alder og landsdel Total sam le, non-res ondents and respondents, by sex, ase and re ion Personer oppsøkt Frafall Personer som svarte Total sample Non-respondents Respondents Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Number Per cent I alt Total KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females Uoppgitt Unknown ALDER AGE 5-24 år years " " " Uoppgitt LANDSDEL REGION Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet Tabell B viser at det er svært små forskjeller mellom svarerne og det opprinnelige utvalget med hensyn til kjønn, alder og landsdel. Feil i prosentanslagene pga. frafallet vil derfor i de fleste tilfeller være mindre enn usikkerheten i tallene som følge av at vi bare ser på et utvalg av personer.

19 Innsamlings- og bearbeidingsfeil Observasjonsmetoden som er nyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet. Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren kan misforstå spørsmål, ikke husker riktig eller gir feil svar. Minnesfeil må en anta forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne undersøkelsen ble f.eks. intervjupersonene spurt om ferieturer og friperioder som de hadde hatt relativt lang tid forut for intervjuene. Dette kunne medføre at oppgavegiverne ikke kunne gi korrekte svar for ferieturer og friperioder. Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet. Mulige bearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overføringene av opplysningene i spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prøver en å avsløre og rette opp slike feil. Det er imidlertid klart at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfellene går betydningen av kjennemerker og begrep fram av tabelloverskriftene el l r spørreskjemaet som er tatt inn som vedlegg. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til en del sentrale kjennemerker. Fri fra arbeid/skole Det er registrert friperioder som omfatter minst 3 fridager utenom frilørdager, søn- og helgedager, og som ikke er avbrutt av noen arbeids- eller skoledag. Sykefravær, permisjon, arbeidsløshet e.l. er ikke regnet med. Tallet på fridager er basert på registreringen av fridager i friperioder som definert over. Hovedferien Den lengste sammenhengende ferie(fri-)periode i løpet av året. Helgetur hjemmet. Helgetur er en kortere tur i forbindelse med lørdag og søndag med -3 overnattinger utenfor Ferietur Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkl uderer minst 4 overnattinger. Forretnings-/studiereiser og rekonval esensopphol d på sykehus, syke- /pleiehjem e.l. er ikke regnet som ferietur. "Helsereiser" (invalidereiser) o.l. som er lagt opp som ferietilbud, er derimot regnet som ferietur. Varighet av ferieturen Varighet av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilørdager, søn- og helgedager mv. er regnet med. Varigheten av en ferietur vil ifølge definisjonen av ferietur, være minst 5 dager. Den mål te varigheten av en ferietur vil oftest være lengre enn den tilsvarende friperiode hvor bare fri fra arbeid/skole er tatt med. Lengste ferietur Folk ble spurt om de var på en eller flere ferieturer sommeren 978. For de som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, regnes den ferieturen som varte flest dager som den lengste ferieturen.

20 9 Nest lengste ferietur Dette er den ferieturen sommeren 978 som varte nest flest dager for de som var på to eller flere sommerferieturer. Undersøkelsesåret Undersøkelsesåret er delt opp i følgende perioder: Høsten 977 :. september - 8. desember Julen 977 : 9. desember januar 978 Vinteren 978 : 5. januar - 4. mars Påsken 978 : 5. mars mars Våren 978 : 28. mars april Sommeren 978 :. mai - 3. august I enkelte tilfelle kan ferieturen ha falt innenfor mer enn én periode. Slike ferieturer er vanligvis regnet til den perioden som omfatter de fleste ferieturdagene. Dersom ferieturen har vart over flere hele perioder, har en registrert atskilte ferieturer for hver periode turen omfattet. Feriested/landsdel For gruppering av feriesteder innenlands er nyttet denne landsdelinndelingen: Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland fylker Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylker Vestlandet: Øre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker Sørlandet: Aust- og Vest-Agder fylker Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Telemark, Østfold og Vestfold fylker Nord- og Mellom-Europa ellers er landene: Storbritannia, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Sveits, Nord- og Mellom-Frankrike, Tyskland (øst- og Vest-), Østerrike, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn og de nordlige deler av Sovjetunionen vest for Uralfjellene Sør-Europa ellers er landene:portugal, Sør-Frankrike, Italia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Hellas, Tyrkia (europeiske del), Kypros For personer som oppholdt seg flere steder på samme ferietur, har en registrert det stedet som 'å lengst fra hjemstedet som feriested. Type natur på feriestedet Dette kjennemerket er ment å karakterisere feriestedet rent landskapsmessig. F.eks. er feriested som ligger i større by, men er landlig og ligger ved sjøen, avmerket "ved kysten" - ikke "større by". Det er brukt samme inndeling til å betegne feriesteder i Norge og utlandet. Større byer: Ved kysten: På fjellet: I skogstrakter: byer med minst innbyggere. område som ligger mindre enn 3 km fra sjøen (saltvann). område som ligger over eller i umiddelbar nærhet av tregrensen. område (mer enn 3 km fra sjøen) med sammenhengende skog over store arealer. I innlandet ellers: alle øvrige områder/naturtyper. Ferie-/reisefølge Her menes personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreiser o.l. er ikke regnet med (jfr. definisjon av husholdning nedenfor).

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. FERIEREISER OG FERIEPLANER SEPTEMBER 1985 av Hege KitterOd og Arne Faye. Innhold Side TABELLREGISTER 1

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ. FERIEREISER OG FERIEPLANER SEPTEMBER 1985 av Hege KitterOd og Arne Faye. Innhold Side TABELLREGISTER 1 Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ 8/. februar 98 FERIEREISER OG FERIEPLANER SEPTEMBER 98 av Hege KitterOd og Arne Faye Innhold Side TABELLREGISTER TEKSTDEL. Formål. Opplegg og gjennomføring. Innledning.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 WORKING PAPERS FROM THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY TO 71/6 4. juni 1971 TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 Av Ib Thomsen I N N H O L D: Page A. On the effects of non-response

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Working Environment 1993

Working Environment 1993 C 228 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmiljø 1993 Working Environment 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

FERIEREISER OG FERIEPLANER

FERIEREISER OG FERIEPLANER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8/ FERIEREISER OG FERIEPLANER UNDERSØKELSE I MAI-JUNI 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-7-- ISSN 0-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 - Geografi i praksis - Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Jan Ketil Rød Tlf.: 99556432 Eksamensdato: 28.05.2015 Eksamenstid: 3 timer Studiepoeng:

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

HVEM REISER IKKE PÅ FERIE?

HVEM REISER IKKE PÅ FERIE? RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/8 HVEM REISER IKKE PÅ FERIE? EN ANALYSE AV IKKE-REISENDE I NORGE, SVERIGE, DANMARK OG FINLAND WHO SPENDS THEIR HOLIDAY AT HOME? AN ANALYSIS ON NON-TRAVELLERS IN

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

NORSKE FERIEFORMER AV TOR HALDORSEN

NORSKE FERIEFORMER AV TOR HALDORSEN NORSKE FERIEFORMER AV TOR HALDORSEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 81/25 NORSKE FERIEFORMER AV TOR HALDORSEN OSLO 1981 ISBN 82-537-1611-7 ISSN 0332-8422 FORORD Denne publikasjonen inneholder resultatene

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser

Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser Undersøkelse blant norske bedrifter og offentlige virksomheter om Danmark som land for arrangering av kurs og konferanser - Gjennomført i januar 200 Om undersøkelsen (1) Undersøkelsen er gjennomført som

Detaljer

HOLIDAY SURVEY 1978/79

HOLIDAY SURVEY 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 1 6 5 HOLIDAY SURVEY 1978/79 VOLUME II STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1204-9 FORORD Statistisk Sentralbyrå gjennomførte

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi

Ferieplaner i sommeren litt om camping og wifi Ferieplaner i sommeren 2015 + litt om camping og wifi Innhold 1 Ferieplaner sommeren 2015 4 2 4 Tilgang til wifi 19 5 Camping 21 Reisemål og ferieform i Norge 10 3 Ferieform i utlandet 15 2 Prosjektbekrivelse

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer