FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN

3

4 FORORD Statistisk Sentralbyrå har i 978/79 gjennomført en ferieundersøkelse i to trinn. Den første datainnsamlingen foregikk i september 978 og dekker perioden. september august 978. Den andre datainnsamlingen foregikk i mai 979 og dekker perioden. mai april 979. I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra den første datainnsamlingen om nordmenns ferievaner høsten og julen 977, vinteren, påsken og sommeren 978 med hovedvekt på sommerferien 978. Publikasjonen er hefte I av Ferieundersøkelsen 978/79. Hefte II gir resultatene fra den andre datainnsamlingen som dekker nordmenns ferievaner sommeren, høsten og julen 978, vinteren og påsken 979. En del av resultater fra Ferieundersøkelsen 978/79 Hefte I er tidligere publisert i Statistisk Ukehefte nr. 40, 979 og i NOS Reiselivsstatistikk 978. Undersøkelsen er planlagt av førstekonsulent Tove L. Mordal og konsulent Berit Rosvoll. Berit Rosvoll har stått for gjennomføringen av undersøkelsen og har ledet arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 27. juni 980 Petter Jakob Bjerve Helge Herigstad

5 PREFACE The Central Bureau of Statistics has in 978/79 carried out a holiday survey in two steps. The first data collection took place in September 978 and covers the period September August 978. The second data collection took place in May 979 and covers the period May April 979. In this publication the Central Bureau of Statistics presents findings from the first data collection on the holiday habits of norwegians during the autumn and christmas seasons 977, winter, easter and summer seasons 978 with special emphasis on summer holidays 978. The publication is Volume I of the Holiday Survey 978/79. Volume II gives findings from the second data collection on holiday habits of norwegians during the summer, autumn and christmas seasons 978, winter and easter 979. The survey was planned by Ms Tove L. Mordal and Ms Berit Rosvoll. Berit Rosvoll has been in charge of the accomplishment of the survey and the preparing of this publication. Central Bureau of Statistics, Oslo, 27 June 980 Petter Jakob Bjerve Helge Herigstad

6 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel 5. Formål 5 2. Opplegg og gjennomføring Utvalg Datainnsamling 5 3. Feilkilder og mål for usikkerheten i resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet og frafall Innsamlings- og bearbeidingsfeil 8 4. Begrep og kjennemerker 8 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med hovedtall fra Ferieundersøkelsen 970 og Noen hovedresultater 2 Tekst på engelsk 23 Appendiks. Usikkerhet til forskjeller og trender 3 Særskilt tabelldel. Ferieturer sommeren 970, 974 og 978. Tabellene Ferieturer i perioden. september august 978. Tabellene Lengste sommerferietur 978. Tabellene Nest lengste sommerferietur 978. Tabellene Sommerferieturer generelt. Tabellene Helgeturer generelt. Tabellene Friperioder og ferieordninger. Tabellene Vedlegg Spørreskjema - 97 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 2 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 8 Standardtegn i tabeller - Null Mindre enn 0,5 av den brukte enhet : Tall kan ikke offentliggjøres

7 CONTENTS Page Index of tables. Purpose Survey design Sampling procedure Collection of data Errors and reliability of estimation Sampling variance Sample bias and non-response Collection and processing errors Terms and variables Use of tables and some results Use of tables Comparison of the main findings from the holiday surveys from 970 and Some main results 29 Appendix. Uncertainty of differences and trends 3 Separate tables. Summer holidays 970, 974 and 978. Tables Holiday trips during the period September August 978. Tables The longest summer holiday 978. Tables The next longest summer holiday 978. Tables Summer holidays in general. Tables Week-end trips in general. Tables Periods of days off and holiday arrangements. Tables Annex Questionnaire 97 Publications Previously issued on the subject 2 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publication in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 8 Explanation of Symbols in Tables - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed Not for publication

8 7 TABELLREGISTER FERIETURER SOMMEREN OG 978 Side. Personer etter om de var n& ferietur sommeren 970, 974 og 978. Prosent 32 z' Personer som var på ferietur sommeren 970, 974 og 978, etter måned ferieturen startet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren og e78, etter tallet p& ferieturdager 33 4' Personer som var på ferietur sommeren 970, e74 og 978, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 970, 974 og e78, etter type natur på feriestedet. Prosent 34 o.personersom var på ferietur sommerenze70,zg74 ogly78,etterviktgste overnattingsmåte. p rnsent '',,',_,,,,~,...'.^.'.~~~-~ ' ,,,..,,,~,,,,,,,,,,,,,~,,,,,,,,,, 34 7.personer som var på ferietur sommerenzg7o,zm4og 978,ettervktigste transportmiddel. prosent ~..~~...~~~,,,,,,,,,,~,,~,,,,,,,,,,,,, 35 FERIETURER I PERIODEN. SEPTEMBER AUGUST Personer i grupper for kjønn/alder, etter tallet på ferieturdager i alt siste å r Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, otter tallet på ferieturdager i alt siste år.~,' Personer som var p å ferietur 977/7e, grupper for kjønn/alder, etter tallet på ferieturdager i utlandet siste år 37. Personer som var p å ferietur 977/78 ` i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype fo r bosted, et ter talle t på ferieturdager i utlandet siste år 38 2' Andel av permneri grupper for kjønn/alder somvar på ferietur forskjellige årstider Andel av personer i grupper for yrke/ousmolomingsnntext/kommunatape for bosted/tilgang til fritidshus, som var på ferietur forskjellige årstider *77/78 40 LENGSTE SOMMERFERIETUR Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter måned ferieturen startet. Prosent 4 6. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, etter måned feri eturen s ta rtet. Prosent 42 D. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter tal let på ferieturdager Personer som var på feri etu r sommeren 978, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/kommunety pe for bosted, e tter tallet på ferieturdager Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for feriested/måned ferieturen startet. etter tallet på ferieturdager Personer som va r pa ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kommunetype for bosted/landsdel for basted, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978 i grupper for kjønn/alder, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 48 23' Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til rrtushus/rereste4/kommunetype For bosted, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 50 24' Personer smn var på ferietur sommeren 978 ~ i grupper for kjønn/alder/familietilknytning, enter ~iktite traosoortmiuoel' Prosent 52

9 8 LENGSTE SOMMERFERIETUR 978 (forts.) Side 25. Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til personbil/kommunetype for bosted, etter viktigste transportmiddel som ble brukt på turen. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/feriested/kommunetype for bosted, etter type natur på feriestedet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for feriested/viktigste overnattingsmåte/viktigste transportmiddel, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/kommunetype for bosted/feriested, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for viktigste overnattingsmåte/viktigste transportmiddel, etter om de hadde kontakt med reisebyrå. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/ familietilknytning/kommunetype for bosted, etter reisefølge. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 978, etter hvor mange dager de brukte på forskjellige ferieaktiviteter. Prosent 60 NEST LENGSTE SOMMERFERIETUR Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ måned lengste sommerferietur startet, etter måned nest lengste sommerferietur startet. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ varighet av lengste sommerferietur, etter varighet av nest lengste sommerferietur Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ tallet på ferieturdager i utlandet på den lengste sommerferieturen, etter tallet på ferieturdager i utlandet på den nest lengste sommerferieturen Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ feriested for den lengste sommerferieturen, etter feriested forden nest lengste sommerferieturen. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ type natur på feriestedet på lengste sommerferietur, etter type natur på feriestedet på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ viktigste overnattingsmåte på lengste sommerferietur, etter viktigste overnattingsmåte på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ viktigste transportmiddel på lengste sommerferietur, etter viktigste transportmiddel på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere sommerferieturer 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde kontakt med reisebyrå på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, i grupper for kjønn/alder/ familietilknytning, etter reisefølge på nest lengste sommerferietur. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, etter hvor mange dager de brukte til forskjellige ferieaktiviteter på den nest lengste sommerferieturen. Prosent 72 SOMMERFERIETURER GENERELT 44. Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, i grupper for kjønn/alder, etter om de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, i grupper for husholdningsinntekt/ feriested/viktigste transportmiddel, etter om de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent Personer som var på ferietur i utlandet sommeren 978, og som hadde tegnet reiseforsikring, i grupper for kjønn/alder/feriested, etter hvor de hadde tegnet reiseforsikring. Prosent 74

10 9 SOMMERFERIETURER GENERELT (forts., 47~ Andel æv personer som var på ferietur med ml eller motorsykkel i Norge sommeren 978, i grupper for xjmnn/uluer/xusxmlunngsinntækt/*erestou, som stenset ved forskjelliqe hvle- Side 75 4a' Personer som var på ferietur med m} æller motorsykkel i Norge sommeren 978, og SoD stunset ved rasteplmss(or) ~ i grupper for xjmnn/ajoer/»usxmuningsnnte»t/feriesten, etter om 4g' Andel am personer som var på ferietur meu ml ænler motorsykkel i Norge sommeren 978, i grupper for Wmnn/*)uer/husoolunngs ^ "mtekt, og som oppgav forskjellige grunner til mia- 5. Personer som var p? ferietur Led bil eller motorsykkel i utlandet sommeren 978, som stan- 50. Andel av personer sun var på ferietur med mi eller motorsykkel i utlandet sommeren 978, i grupper for :Jmnniuluer/nusxoldningsmntekc/fer/ested ~ som stanset ved forskjellige hvile- eller spisesteder. Prosent _ set ved rasteplass(er), i g rupper for kjønn/alder, etter am de var mrnoyumed rasteplassen(e). Prosent...~.~.~..~-.~,~.~,~',,..,,,,,,,~, ~U0~.,~~_-_,._~ ~,^,~,,,~`~ Personer i grupper for kjpnm/unmymusxolunimsmntext/familieu7knytning/kommunetyve for bosted, etter om de foretrakk a reise umrt på sommerferie. prosent..''..-.~.'... ao 53. Personer i grupper for r/famil/etimnytnvng/ousho)uningsnntekt/kmmmunetype for HELGETURER GENERELT 54' Personer i grupper for Wmmm/a/umr/famoezn,nytn[ng ~ etter tallet på me eeturer i alt Personer i grupper for husuolunvmmsinntekt/kommonetype fur bosted/landsdel for bosted/tilgang til fritmshusitilgæn pe rsonml, etle ns helgeturer i alt s i ste &r. 56. Personer som var pa nelgotor sistæ &r ` i grfwr for kjmnx/eqoer/hushmluni fnntewvtil- F7. Personer med tilgang til fritidshus / grup er for kjmnn/a)uer/mmnetnxnytnrm, et ter tellet på helgeturer til fritidshus siste 4r. Prosent Personer meu t,lganm ti/ fritmshus / gruprer for husmzluo/ngsnntext/xommunetype for bosteu/landsdel for tosteu/tilgæno til ne,s u nm>, ettær tallet ph helgeturer tvl fritids- FRIPERIODER OG FERIEORDNINGER 59. Ansatte i grupper forwmnn/alder/vrke, etter hvor sange riedager med 7mnn de tok ut sommenen e78....~...~ ^ Selvstendiomringsdrimndefgrupper for aider/yrke,ettertal'et på fridager sommeren '.-.,'',~'''--~_'.-~~,_,,'~,''-~''~~~'~~.'''..~---~-~-'.'-..,'..~''..''' Yrkesaktive personer f grupper for Wmnn/alder/yrke/husholdningsnntekt, etter tallet på fridager siste år. Prosent ',.''.~' '-.--'..''...' ~-.'^^^^^ ^- 62. Andel av yrkesaktive pe,soner i grupper for kjenm/anver/yrke/mushmlumingsmntekt, som Ansatte i - upperfor Wmnm/al4er/yrke, etter tolet pa ferieuker pr. år, etter lov eller Selvstendig næringsdrivende i grupper fo r,uuer/yrke, e tter hvor mange ferieuker de pleier ha pr. ar. Prosent 6: Yrkesaktive personer grupper for kjorir/ddp j yrk,2,..ter 2rieordnin Prosent 66. Yrkesaktive personer som ikke selv kunne velge marietilen i sru4,er for 'Arstm for l e ngs te friperiode,,..t,t2r hvilken annen cie vfile ha valt ta )velferien ders.olo de kunne velge fritt. Prosent 90 9.,

11 0 FRIPERIODER OG FERIEORDNINGER (forts.) 67. Yrkesaktive personer i grupper for kjønn/alder/yrke/yrkesstatus, etter lørdagsfriordning. Prosent Yrkesaktive personer i grupper for kjønn/alder/yrke/yrkesstatus, etter muligheter for å i nnarbeide fridager. Prosent Skoleelever og studenter i grupper for kjønn/husholdningsinntekt, etter tallet på dager i inntektsgivende arbeid i friperioder siste år. Prosent 70. Skoleelever og studenter i grupper for kjønn/husholdningsinntekt, etter tallet på uker fri fra skolearbeid, studier, lønnet arbeid sommeren 978. Prosent 7. Personer med husarbeid i hjemmet i forskjellige aldersgrupper, etter hvor mange dager de har hatt delvis fri fra husarbeidet sommeren Personer med husarbeid i hjemmet i forskjellige aldersgrupper, etter hvor mange dager de har hatt helt fri fra husarbeidet sommeren 978 Side

12 INDEX OF TABLES SUMMER HOLIDAYS 970, 974 AND 978 Page. Persons by whether or not they had a summer holiday 970, 974 and 978. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by number of days on holiday Persons on summer holiday and 978, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by type of nature in holiday area. Per cent Persons on suraner holiday 970, 974 and 978, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 970, 974 and 978, by main type of transportation. Per cent 35 HOLIDAY TRIPS DURING THE PERIOD SEPTEMBER AUGUST Persons in groups for sex/age, by number of all days on holiday last year Persons in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of all days on holiday last year Persons on holiday 977/78 in groups for sex/age, by number of days on holiday abroad last year 37. Persons on holiday 977/78 in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday abroad last year Percentage of persons in groups for sex/age on holiday at different times of the year 977/ Percentage of persons in groups for occupation/household income/type of municipality of residence/access to holiday house, on holiday at different times of the year 977/ Persons on holiday at different times of the year 977/78, by number of days on holiday... 4 THE LONGEST SUMMER HOLIDAY Persons on summer holiday 978 in groups for sex/age, by month the holiday started. Per cent 4 6. Persons on summer holiday 978, in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by number of days on holiday 8. Persons on summer holiday 978, in groups for occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday 9. Persons on summer holiday 978, in groups for holiday area/month the holiday started, by number of days on holiday 20. Persons on summer loliday 978, in groups for sex/age/occupation/household income, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for type of municipality of residence/region, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for household income/access to holiday house/holiday area/type of municipality of residence, by main type of accommodation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age/family type, by main type of transportation. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for household income/access to private car/type of municipality of residence, by main type of transportation used in the holiday. Per cent Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age/holiday area/type of municipality of residence, by type of nature in holiday area. Per cent 54

13 2 Page THE LONGEST SUMMER HOLIDAY 978 (cont.) 27. Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by number of locations during the holiday. Per cent 28. Persons on summer holiday 978, in groups for holiday area/main type of accommodation/ main type of transportation, by number of locations during the holiday. Per cent 29. Persons on summer holiday 978, in groups for sex/age, by tourist agency contact. Per cent 30. Persons on summer holiday 978, in groups for household income/type of municipality of residence/holiday area, by tourist agency contact. Per cent 3. Persons on summer holiday 978, in groups for main type of accommodation/main type of transportation, by tourist agency contact. Per cent 32. Persons on suraner holiday 978, in groups for sex/age/household income/family type/type of municipality of residence, by holiday companion. Per cent 33. Persons on summer holiday 978, by number of days spent on different holiday activities. Per cent THE NEXT LONGEST SUMMER HOLIDAY Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/month the longest suraner holiday started, by month when the next longest summer holiday started. Per cent Persons on two or more sumper holidays 978, in groups for sex/age/number of days on the longest summer holiday, by number of days on the next longest summer holiday Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/number of days abroad on the longest summer holiday, by number of days abroad on the next longest summer holiday Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/holiday area for the longest summer holiday, by holiday area for the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/type of nature in holiday area for the longest summer holiday, by type of nature in holiday area for the next longest sumper holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/main type of accommodation on the longest summer holiday, by main type of accommodation on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/main type of transportation on the longest summer holiday, by main type of transportation on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age, by tourist agency contact on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, in groups for sex/age/family type, by holiday companion on the next longest summer holiday. Per cent Persons on two or more summer holidays 978, by number of days spent on different holiday activities on the next longest summer holiday. Per cent 72 SUMMER HOLIDAYS IN GENERAL 44. Persons on summer holiday abroad 978, in groups for sex/age, by use of travel insurance. Per cent * 45. Persons on summer holiday abroad 978, in groups for household income/holiday area/main type of transportation, by use of travel insurance. Per cent 46. Persons on summer holiday abroad 978, with travel insurance, in groups for sex/age/ holiday area, by agency for travel insurance. Per cent 47. Percentage of persons on summer holiday, by car or motor bicycle in Norway 978, in groups for sex/age/household income/holiday area/stopping at different resting places Persons on summer holiday by car or motor bicycle in Norway 978, stopping at resting place(s), in groups for sex/age/household income/holiday area, by satisfaction with the road picnic area(s). Per cent

14 3 SUMMER HOLIDAY IN GENERAL (cont.) " Page 49. Percentage of persons on summer holiday by car or motor bicycle in Norway 978, in groups for sex/age/household income/holiday area, with different reasons for dissatisfaction with the road picnic area(s) Percentage of persons on summer holiday abroad by car or motor bicycle 978, in groups for sex/age/household income/holiday area, stopping at different resting places Persons on summer holiday abroad by car or motor bicycle 978, stopping at resting place(s), in groups for sex/age, by satisfaction with the road picnic area(s). Per cent Persons in groups for sex/age/household income/family type/type of municipality of residence, by preference of going away on summer holiday. Per cent Persons in groups for sex/age/family type/household income/type of municipality of residence, by time since their last summer holiday. Per cent 8 WEEK-END TRIPS IN GENERAL 54. Persons in groups for sex/age/family type, by total number of week-end trips last year. Per cent Persons in groups for household income/type of municipality of residence/region/access to holiday house/access to private car, by total number of week-end trips last year. Per cent Persons on week-end trips last year, in groups for sex/age/household income/access to holiday house/access to private car, by last time on week-end trip. Per cent Persons with access to holiday house, in groups for sex/age/family type, by number of week-end trips to holiday house last year. Per cent Persons with access to holiday house, in groups for household income/type of municipality of residence/region/access to private car, by number of week-end trips to holiday house last year. Per cent 86 PERIODS OF DAYS OFF AND HOLIDAY ARRANGEMENTS 59. Employers in groups for sex/age/occupation, by number of paid holidays last summer Self-employed in groups for age/occupation, by number of days off last summer Employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, by number of days off last year. Per cent Percentage of employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, having days off at different times last year Employees in groups for sex/age/occupation, by number of holiday weeks per year by law or tariff. Per cent Self-employed in groups for age/occupation, by average number of holiday weeks per year. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation, by holiday arrangement (at work). Per cent Employed persons not having optional holidays, of the year they had their longest period of days off, by other time of the year they would have chosen for their main holiday if they could have optional holidays. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation/occupation status, by arrangement for Saturday off. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation/occupation status, by possibility of getting days off when working more than the usual time in the job. Per cent Pupils and students in groups for sex/household income, by number of days of paid work during periods off last year. Per cent 94

15 4 PERIODS OF DAYS OFF AND HOLIDAY ARRANGEMENTS (cont.) Page 70. Pupils and students in groups for sex/household income, by number of weeks free from school-work, studies, paid work during the summer 978. Per cent Persons with housework as main occupation in groups for age, by number of days partially free from housework during the summer Persons with housework as main occupation in groups for age, by number of days off from housework during the summer

16 5. FORMAL Formålet med undersøkelsen har vært å følge opp den kartleggingen av nordmenns ferievaner og -atferd som begynte med ferieundersøkelsen i 968. Undersøkelsen i 978 tar først og fremst sikte på å registrere sommerferieturene for personer i forskjellige grupper av befolkningen og fordelingen av turene etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte mv. I tillegg gir undersøkelsen opplysninger om ferieturer i perioden september april 978. Undersøkelsen registrerer også i hvilken grad yrkesaktive personer har fri fra arbeidet og hvordan fridagene er fordelt over året. Det er også gitt opplysninger om ferieordninger og hvor mange uker hovedferien pleier å vare. Undersøkelsen har med noen spørsmål om folks bruk av rasteplasser her i landet og i utlandet, og noen spørsmål om kjennskap til og bruk av Norske Ungdomsherberger. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.. Utvalg Utvalget av personer er trukket i tre trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De øvrige utvalgsområdene er strati fi sert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 02 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 00 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområder er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble to av disse tre mindre områdene trukket ut fra hvert enkelt utvalgsområde. Det endelige utvalg er i tredje trinn trukket tilfeldig blant pe rsoner i alderen 5-74 år fra disse mindre områdene. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 25. september til 25. oktober 978. Personer som en ikke hadde truffet i denne perioden, kunne oppsøkes på nytt i tiden 26. oktober til 0. november. Personer som var psykisk syke eller døve er regnet som frafall. Det samme gjelder personer som var midlertidig bortreist f.eks. i forbindelse med skolegang, arbeid eller ferie. Personer som hadde flyttet, er erstattet med den person fra samme bolig som i alder og kjønn var mest lik personen som var trukket til utvalget. Dersom dette intervjuet ikke ble gjennomført, er den nye intervjupersonen regnet som frafall. I alt ble det oppnådd intervju med personer, eller 77 prosent av utvalget.

17 6 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE 3.. Utvalgsvarians Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, kalles ofte utval gsvari ans. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en la ge ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for å lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor har en antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall). For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en total telling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M - 2-S) og (M + 2-S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å finne konfidensintervaller: anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2.3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent. Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Tallet på observasjoner Prosenttall Percentages Number of respondents 5(95) 0(90) 5(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 25 5,3 7,4 8,8 9,8 0,6,2,7 2,0 2,2 2,3 50 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 75 3, 3,2 5, 5,7 6, 6,5 6,8 6,9 7,0 7, 00 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6, 6, 50 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 200,9 2,6 3, 3,5 3,8 4,0 4, 4,2 4,3 4,3 250,7 2,3 2,8 3, 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 300,5 2, 2,5 2,8 3, 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 400,3,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3, 3, 600,,5,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2, ,9,3,6,7,9 2,0 2, 2, 2,2 2, ,8,2,4,6,7,8,9,9,9, ,7,0,,3,4,5,5,6,6, ,6 0,8,0,,2,3,3,3,4, ,5 0,7 0,9,0,,,2,2,2,2

18 Utvalgsskjevhet og frafall Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f. eks. skje ved at uttrukne personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall, eller ved at de flytter oftere enn andre og derfor erstattes med den annen person. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen. Frafallet var på 660 personer, eller 23 prosent av utvalget. Av frafallet var det 205 personer, eller 3, prosent, som nektet å la seg intervjue. Omtrent halvparten av frafallet skyldes at intervjupersonen var bortreist på grunn av arbeid, skole, ferie eller ikke var å treffe. Tabell B viser hvordan de oppsøkte personer, frafallet og de som svarte er fordelt etter kjønn, alder og landsdel. Tabell B. Personer som er oppsøkt, frafall og personer som svarte, etter kjønn, alder og landsdel Total sam le, non-res ondents and respondents, by sex, ase and re ion Personer oppsøkt Frafall Personer som svarte Total sample Non-respondents Respondents Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Number Per cent I alt Total KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females Uoppgitt Unknown ALDER AGE 5-24 år years " " " Uoppgitt LANDSDEL REGION Nord-Norge Trøndelag Vestlandet Sørlandet Østlandet Tabell B viser at det er svært små forskjeller mellom svarerne og det opprinnelige utvalget med hensyn til kjønn, alder og landsdel. Feil i prosentanslagene pga. frafallet vil derfor i de fleste tilfeller være mindre enn usikkerheten i tallene som følge av at vi bare ser på et utvalg av personer.

19 Innsamlings- og bearbeidingsfeil Observasjonsmetoden som er nyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet. Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren kan misforstå spørsmål, ikke husker riktig eller gir feil svar. Minnesfeil må en anta forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne undersøkelsen ble f.eks. intervjupersonene spurt om ferieturer og friperioder som de hadde hatt relativt lang tid forut for intervjuene. Dette kunne medføre at oppgavegiverne ikke kunne gi korrekte svar for ferieturer og friperioder. Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet. Mulige bearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overføringene av opplysningene i spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prøver en å avsløre og rette opp slike feil. Det er imidlertid klart at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfellene går betydningen av kjennemerker og begrep fram av tabelloverskriftene el l r spørreskjemaet som er tatt inn som vedlegg. Nedenfor er det gitt utfyllende merknader til en del sentrale kjennemerker. Fri fra arbeid/skole Det er registrert friperioder som omfatter minst 3 fridager utenom frilørdager, søn- og helgedager, og som ikke er avbrutt av noen arbeids- eller skoledag. Sykefravær, permisjon, arbeidsløshet e.l. er ikke regnet med. Tallet på fridager er basert på registreringen av fridager i friperioder som definert over. Hovedferien Den lengste sammenhengende ferie(fri-)periode i løpet av året. Helgetur hjemmet. Helgetur er en kortere tur i forbindelse med lørdag og søndag med -3 overnattinger utenfor Ferietur Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkl uderer minst 4 overnattinger. Forretnings-/studiereiser og rekonval esensopphol d på sykehus, syke- /pleiehjem e.l. er ikke regnet som ferietur. "Helsereiser" (invalidereiser) o.l. som er lagt opp som ferietilbud, er derimot regnet som ferietur. Varighet av ferieturen Varighet av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilørdager, søn- og helgedager mv. er regnet med. Varigheten av en ferietur vil ifølge definisjonen av ferietur, være minst 5 dager. Den mål te varigheten av en ferietur vil oftest være lengre enn den tilsvarende friperiode hvor bare fri fra arbeid/skole er tatt med. Lengste ferietur Folk ble spurt om de var på en eller flere ferieturer sommeren 978. For de som var på to eller flere ferieturer sommeren 978, regnes den ferieturen som varte flest dager som den lengste ferieturen.

20 9 Nest lengste ferietur Dette er den ferieturen sommeren 978 som varte nest flest dager for de som var på to eller flere sommerferieturer. Undersøkelsesåret Undersøkelsesåret er delt opp i følgende perioder: Høsten 977 :. september - 8. desember Julen 977 : 9. desember januar 978 Vinteren 978 : 5. januar - 4. mars Påsken 978 : 5. mars mars Våren 978 : 28. mars april Sommeren 978 :. mai - 3. august I enkelte tilfelle kan ferieturen ha falt innenfor mer enn én periode. Slike ferieturer er vanligvis regnet til den perioden som omfatter de fleste ferieturdagene. Dersom ferieturen har vart over flere hele perioder, har en registrert atskilte ferieturer for hver periode turen omfattet. Feriested/landsdel For gruppering av feriesteder innenlands er nyttet denne landsdelinndelingen: Nord-Norge: Finnmark, Troms og Nordland fylker Trøndelag: Nord- og Sør-Trøndelag fylker Vestlandet: Øre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylker Sørlandet: Aust- og Vest-Agder fylker Østlandet: Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Telemark, Østfold og Vestfold fylker Nord- og Mellom-Europa ellers er landene: Storbritannia, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Sveits, Nord- og Mellom-Frankrike, Tyskland (øst- og Vest-), Østerrike, Polen, Tsjekkoslovakia, Ungarn og de nordlige deler av Sovjetunionen vest for Uralfjellene Sør-Europa ellers er landene:portugal, Sør-Frankrike, Italia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Hellas, Tyrkia (europeiske del), Kypros For personer som oppholdt seg flere steder på samme ferietur, har en registrert det stedet som 'å lengst fra hjemstedet som feriested. Type natur på feriestedet Dette kjennemerket er ment å karakterisere feriestedet rent landskapsmessig. F.eks. er feriested som ligger i større by, men er landlig og ligger ved sjøen, avmerket "ved kysten" - ikke "større by". Det er brukt samme inndeling til å betegne feriesteder i Norge og utlandet. Større byer: Ved kysten: På fjellet: I skogstrakter: byer med minst innbyggere. område som ligger mindre enn 3 km fra sjøen (saltvann). område som ligger over eller i umiddelbar nærhet av tregrensen. område (mer enn 3 km fra sjøen) med sammenhengende skog over store arealer. I innlandet ellers: alle øvrige områder/naturtyper. Ferie-/reisefølge Her menes personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreiser o.l. er ikke regnet med (jfr. definisjon av husholdning nedenfor).

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer