FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN"

Transkript

1

2 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN

3 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra en undersokelse om eieforhold og bruk av fritidshus i Norge. UndersOkelsen er planlagt av forstekonsulent Tove L. Mordal og konsulent Berit Rosvoll. Sistnevnte har stått for gjennomforingen av undersøkelsen og har utfort arbeidet med publikasjonen. Undersøkelsen er finansiert av Miljøverndepartementet. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 3. desember 979 Petter Jakob Bjerve Sverre Hove

4 PREFACE In this publication the Central Bureau of Statistics presents results from a survey on ownership and use of holiday houses in Norway. The survey has been planned by Na. Tove L. Mordal and Ms. Berit Rosvoll. The publication has been prepared under the supervision of Ms. Berit Rosvoll. Central Bureau of Statistics, Oslo, 3 December 97 9 Petter Jakob Bjerve Sverre Hove

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel I. Innledning. Opplegg og gjennomføring.. Utvalg.. Datainnsamling 3. Feilkilder og mål for usikkerheten 3.. Utvalgsvarians 3.. Utvalgsskjevhet og frafall 3.3. Innsamlings- og bearbeidingsfeil 3 4. Begrep og kjennemerker 3 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 5 Tekst på engelsk 6 Særskilt tabelldel 0 Vedlegg. Spørreskjema 55 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 70 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 77 Standardtegn i tabeller - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet : Tall kan ikke offentliggjøres

6 CONTENTS Page Index of tables Text. Introduction 6. Survey design. 6.. The sample 6.. Data collection 6 3. Errors and reliability of estimates Sampling variance Sample bias Errors and reliability of estimation 7 4. Terms and variables 7 5. Use of tables and some main results Use of tables Some main results 9 Separate tables 0 Annex I. Questionnaire 55 Publications Previously issued on the subject 70 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July Selected publications in the series Manual from the Central Bureau of Statistics (MAN) 77 - Nil Explanationlof Symbols in Tables 0 Less than 0:5 of the unit employed Not for publication

7 TABELLREGISTER Side EIE OG BRUK AV EGET FRITIDSHUS. Personer i grupper for kjonnialder/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted/landsdel, etter om husholdningen eier fritidshus. Prosent.. 0. Personer i husholdninger som eier fritidshus alene eller sammen med andre, i grupper for husholdningsinntekt/landsdel, etter bruksmåte av fritidshus. Prosent 3. Personer som bruker eget eller egne fritidshus privat, i grupper for kjønn/alder/familietilknytning, etter tallet på ferieturer til fritidshus siste år. Prosent 4. Personer som bruker eget eller egne fritidshus privat, i grupper for husholdningsinntekt/ kommunetype for bosted/landsdel, etter tallet på ferieturer til fritidshus siste år. Prosent 3 5. Personer som bruker eget eller egne fritidshus privat, i grupper for kjonn/alder/familietilknytning, etter tallet på helgeturer til fritidshus siste år. Prosent 4 6. Personer som bruker eget eller egne fritidshus privet, i grupper for husholdningsinntekt/ kommunetype for bosted/landsdel, etter tallet på helgeturer til fritidshus siste år. Prosent 5 7. Personer som har vært på ferie- eller helgeturer til eget eller egne fritidshus, i grupper for kjonn/alder/familietilknytning, etter tallet på dager i alt tilbrakt i fritidshus siste år. Prosent 6 8. Personer som har vært på ferie- eller helgeturer til eget eller egne fritidshus, i grupper for husholdningsinntekt/kommunetype for bosted/landsdel, etter tallet på dager i alt tilbrakt i fritidshus sisteår. Prosent 7 9. Personer som bruker eget eller egne fritidshus privat, i grupper for alder/familetilknytning/husholdningsinntekt/landsdel, etter årstid for bruk. Prosent 8 BRUK AV LEIDE ELLER LAME FRITIDSHUS 0. Personer i grupper for kjonn/alder/familetilknytning, etter om de har leid fritidshus til ferietur siste år. Prosent 9. Personer i grupper for husholdningsinntekt/landsdel/tilgang til fritidshus, etter cam de har leid fritidshus til ferietur siste år. Prosent 30. Personer som har leid eller lånt fritidshus til ferietur i grupper for kjonn/alder/familetilknytning, etter tallet på ferieturer i alt til fritidshus siste år. Prosent 3 3. Personer som har leid eller lånt fritidshus til ferietur, i grupper for husholdningsinntekt/ landsdel/tilgang på fritidshus, etter tallet på ferieturer i alt til fritidshus siste år. Prosent 3 4. Personer i grupper for kjonn/alder/familietilknytning, etter leie eller lån av fritidshus til helgeturer siste år. Prosent Personer i grupper for husholdningsinntekt/landsdel/tilgang til fritidshus, etter leie eller lån av fritidshus til helgeturer siste år. Prosent Personer som har leid eller lånt fritidshus til helgetur, i grupper for kjonn/alder/familietilknytning, etter tallet på helgeturer i alt til fritidshus siste år. Prosent Personer som har leid eller lånt fritidshus til helgetur, i gruppper for husholdningsinntekt/landsdel/tilgang til fritidshus, etter tallet på helgeturer i alt til fritidshus siste år. Prosent Personer som har leid eller lånt fritidshus, i grupper for kjonn/alder/familietilknytning, etter tallet på dager i alt tilbrakt i leid eller lånt fritidshus siste år. Prosent Personer som har leid eller lånt fritidshus, i grupper for husholdningsinntekt/landsdel/ tilgang til fritidshus, etter tallet på dager i alt tilbrakt i leid eller lånt fritidshus siste år. Prosent Andel av personer som har leid eller lånt fritidshus på forskjellige måter, i grupper for kjønnialder/husholdningsinntekt/landsdel. Prosent 39 ØNSKER OM A ANSKAFFE FRITIDSHUS. Personer i husholdninger som ikke eier fritidshus, i grupper for kjonn/alder/familietilknytning/husholdningsinntekt, etter planer eller Ønsker om å anskaffe eget fritidshus. Prosent 40. Andel av personer som har anskaffet eller har planer/ønsker om a anskaffe tomt eller fritidshus, og som legger spesiell vekt på forskjellige forhold ved tomta eller fritidshuset, i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/familietilknytning. Prosent 4

8 8 Side ØNSKER ON A ANSKAFFE FRITIDSHUS (forts.) 3. Personer som har anskaffet eller har planer/onsker om å anskaffe tomt eller fritidshus, i grupper for idonn/alder/husholdningsinntekt/familietilknytning, etter den viktigste grunnen til at de anskaffer seg fritidshus. Pro isent Personer i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "I Norge er det plass nok til alle som OnSker å bygge seg egetfritidshus." Prosent Personer i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "Deter viktig at myndighetene kontrollerer planleggingen av hyttebyggingen her i landet." Prosent Personer i grupper for kjonn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "Alt for mange av de peneste naturområdene i landet er Odelagt eller skjemt av fritidshusbebyggelse". Prosent Personer i grupper for kjonn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "Det tar for lang tid eller det er for vanskelig å få tillatelse til å bygge fritidshus her i landet." Prosent Personer i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "Fritidshus br bygges samlet i bestemte områder med ordnede forhold når det gjelder renovasjon, framforing av vei og strommv." Prosent Personer i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel, etter enighet i utsagnet: "Det legges ned for mye arbeid og penger i fritidshusene i forhold til bruken av dem." Prosent 5 EGNE FRITIDSHUS ETTER BELIGGENHET 30. Andel av personer i husholdninger med fritidshus i forskjellige områder, i grupper for husholdningsinntek/landsdel. Prosent 5 3. Andel av personer i husholdninger med fritidshus i grupper for husholdningsinntekt/landsdel, og som har fritidshus med forskjellig topografisk beliggenhet. Prosent 5 3. Andel av personer i husholdninger med fritidshus, i grupper for husholdningsinntekt/region, og som har fritidshus med varierende aystand til sjøen. Prosent Andel av personer i husholdninger med fritidshus i grupper for husholdningsinntekt/landsdel, og som har fritidshus i områder med eller uten skogsdrift. Prosent Andel av personer i husholdninger med fritidshus,i grupper for husholdningsinntekt/landsdel, og som har fritidshus med forskjellig tomtestørrelse. Prosent 54

9 INDEX OF TABLES Page OWNERSHIP AND USE OF OWN HOLIDAY HOUSES. Persons in groups for sex/age/household income/type of municipality of residence/region, by household's ownership of holiday house. Per cent. Persons in households owning holiday houses alone or with others, in groups for household income/region, by way of using holiday house. Per cent 3. Persons making private use of their holiday house(s), in groups for sex/age/family type, by number of holiday trips to holiday house(s) during the last year. Per cent 4. Persons making private use of their holiday house(s), in groups for household income/type of municipality of residence/region, by number of holiday trips to holiday house(s) during the last year. Per cent 3 5. Persons making private use of their holiday house(s), in groups for sex/age/family type, by number of weekend trips to holiday houses(s) during the last year. Per cent 4 6. Persons making private use of their holiday house(s), in groups for household income/type of municipality of residence/region, by number of weekend trips to holiday house(s) during the last year. Per cent 5 7. Persons having been on holiday or weekend trips to own holiday house(s), in groups for sex/age/family type, by number of all days spent in holiday house(s) during the last year. Per cent 6 8. Persons having been on holiday or weekend trips to own holiday house(s), in groups for household income/type of municipality of residence/region, by number of all days spent in holiday house(s) during the last year. Per cent 7 9. Persons making private use of their holiday house(s), in groups for age/family type/ household income/region, by season of private use. Per cent 8 0 USE OF RENTED OR BORROWED HOLIDAY HOUSES 0. Persons in groups for sex/age/family type, by renting holiday house for holiday trip during the last year. Per cent 9. Persons in groups for household income/region/access to holiday house, by renting holiday house for holiday trip during the last year. Per cent 30. Persons renting or borrowing holiday house for holiday trip, in groups for sex/age/family type,by total number of holiday trips to holiday house during the last year. Per cent 3 3. Persons renting or borrowing holiday house for holiday trip, in groups for household income region, by total number of all holiday trips to holiday house during the last year. Per cent 3 4. Persons in groups for sex/age/family type, by renting or borrowing holiday house for weekend trips during the last year. Per cent Persons in groups for household income/region/access to holiday house, by renting or borrowing holiday house for weekend trips during the last year. Per cent Persons renting or borrowing holiday house for weekend trip, in groups for sex/age/family type, by total number of weekend trips to holiday house during the last year. Per cent Persons renting or borrowing holiday house for weekend trip, in groups for household income/ region/access to holiday house, by. total number of weekend trips to holiday house during the last year. Per cent Persons renting or borrowing holiday house, in groups for sex/age/family type, by total number of days spent in rented or borrowed holiday house during the last year. Per cent Persons renting or borrowing holiday house, in groups for household income/region/access to holiday house, by total number of days spent in rented or borrowed holiday house during the last year. Per cent Percentage of persons renting or borrowing holiday house in different ways, in groups for sex/age/household income/region 39 WISHES TO ACQUIRE OWN HOLIDAY HOUSE. Persons in households not owning holiday houses, in groups for sex/age/family type/household income, by plans or wishes to acquire their own holiday house. Per cent. Percentage of persons having bought a lot or with plans/wishes for buying a lot or holiday house, placing special emphasis on different conditions of the lot or holiday house, in groups for sex/age/household income/family type 4 40

10 0 Page WISHES TO ACQUIRE OWN HOLIDAY HOUSE (cont.) 3. Persons owning or having plans/wishes to buy a lot or holiday house, in groups for sex/age/household income/family type,by the most important reason for buying it. Per cent 4. Persons in groups for sex/age/houshold income/region, by agreement with the statement, "There is enough space in Norway for all Who want to build their own holiday house." Per cent 5. Persons in groups for sex/age/household income/region,by agreement with the statement, It is important that the authorities control the planning of the building of holiday houses in this country." Per cent Personsin groups for sex/age/household income/region, by agreement with the statement, "Toomany of the most beautyful places in the country are destroyed or made less beautiful by the building of holiday houses." Per Cent Persons in groups for sex/age/household income/region, by agreement with the statement, "It takes too long time or is too difficult to get permission to build holiday houses in this country." Per cent Persons in groups for sex/age/household income/region, by agreement with the statement, "Building of holiday houses should be concentrated in special areas with regulation on garbage deposition, provision of electricity etc." Per cent 9. Persons in groups for sex/age/household income/region, by agreement with the statement, "There are too much work and money invested in the holiday houses in relation to how much they are used." Per cent ' TOPOGRAPHICAL LOCATIONS OF HOLIDAY HOUSES 30. Percentage of persons in households owning holiday houses in different areas, in groups for household income/region 5 3. Percentage of persons in households owning holiday houses, in groups for household income/ region, and having holiday houses in different topographical locations 5 3. Percentage of persons in households owning holiday houses, in groups for household income/ region, and having holiday houses with various distances to the sea or beach Percentage of persons in households owning holiday houses, in groups for household income/ region, and having holiday houses in areas with or without forestry Percentage of persons in households owning holiday houses, in groups for household income/ region, and having holiday houses with different sizes of lots 54

11 . INNLEDNING Problemer i tilknytning til bygging og bruk av fritidshus er ofte framme i den offentlige debatt. Det er enighet om at myndighetene må trekke opp retningslinjer for bygging av fritidshus, både av hensyn til naturvern og for å hindre en fritidshusbebyggelse som ikke fyller visse kvalitetsmål. En av forutsetningene for planleggingen av fritidshusbebyggelsen er kjennskap til folks bruk av eksisterende fritidshus, og nsker og planer om å anskaffe fritidshus. Formålet med Fritidsundersøkelse 978 er å skaffe til veie opplysninger om folks bruk av egne fritidshus eller fritidshus som de leier eller låner. Det er også tatt med spørsmål of folks nsker og planer om å anskaffe eget fritidshus.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING.. Utvalg Utvalget av personer er trukket i tre trinn. Til trekkingen påforstetrinn nyttes en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har farre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og. innbyggertall. For hvert av de 0 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 00 prosents sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de øvrige strata ble trukket ut med ensannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområder er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble det trukket ut to av disse tre mindre områdene fra hvert enkelt utvalgsområde. Det endelige utvalg er i tredje trinn trukket tilfeldig blant personer i alderen 5-74 år fra disse mindre områdene. I alt ble 959 personer trukket ut til undersøkelsen... Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 5. september til 5. oktober 978. Personer som en ikke hadde truffet i denne perioden, kunne oppsøkes på nytt i tiden 6. oktober til 0. november. Personer som var psykisk syke eller dove, er regnet som frafall. Det samme gjelder personer som var midlertidig bortreist, f.eks. i forbindelse med skolegang, arbeid eller ferie. Personer som hadde flyttet etter at registeret ble ajourfort, ble erstattet. I samme leilighet valgte en den person som i alder og kjønn var mest lik personen som var trukket til utvalget. Dersom dette intervjuet ikke ble gjennomført, er den nye intervjupersonen regnet som frafall. I alt ble det oppnådd intervju med 99 personer, eller 77 prosent av utvalget. 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN 3.. Utvalgsvarians Utvalgsvariansen er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved å beregne en størrelse som kalles standardavviket, får en et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Byrået har ikke foretatt nøyaktige beregninger av størrelsen på standardavviket for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor er antydet storrelsesordenen på standardavviket for forskjellige verdier av tallet på observasjoner og prosenttall. Hvis standardavviket er kjent, kan en finne et intervall som med en bestemt sannsynlighet inneholder den sanne verdien av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en

12 totaltelling i stedet for en utvalgsundersokelse). Dette intervallet kalles konfidensintervallet. For en beregnet verdi M, vil f.eks. intervallet m4d yttergrensene M minus ganger standardavviket og M pluss ganger standardavviket, inneholde den sanne verdien med 95 prosent sannsynlighet. Folgende eksempel illustrerer bruken 47 tabell A: Standardavviket til et prosenttall på 70, er 3, prosent når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Intervallet med grensene ,, dvs. fra 63,6 til 76,4 prosent, antyder da med 95 prosent sannsynlighet at den "sanne" verdien på prosenttallet ligger i dette tallområdet. Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Tallet på Prosenttall Percenta es observasjoner Number of 30(70) 5(95) 0(90) 5(85) 0(80) 5(75) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) respondents 5 5,3 7,4 8,8 9,8 0,6 50 3,8 5, 6, 6;9 7, , 3, 5, 5,7 6, 00,7 3,7 4,4 49 5,3 50, 3,0 3,6 40 4,3 00,9,6 3, 35 3,8 50,7,3,8 3 3,4 300,5,,5,8 3, 400,3,8,,5,7 600,,5,8 ;0, i 800 0,9,3,6 47, ,8,,4 6, ,7,0,,3, ,6 0,8,0,, 500 0,5 0,7 0,9,0,,,7,0,,3 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 6,5 6,8 6,9 7,0 7, 5,6 5,8 6,0 6, 6, 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 4,0 4, 4, 4,3 4,3 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 3, 3,4 3,5 3,5 3,5,8,9 3,0 3, 3,,3,4,5,5,5,0,,,,,8,9,9,9,9,5,5,6,6,6,3,3,3,4,4,,,,, Sammenlikning av tall. Foran er vist hvordan tabellen kan nyttes til å si noe om prosenttallene i befolkningen på basis av tall fra en uo iralgsundersokelse. For undergrupper med et lite antall observasjoner, vil usikkerheten bli svært stor, mens den vil være mindre for grupper med mange observasjoner. I praksis vil en ikke nøye seg med kbetrakte ett og ett prosenttall særskilt, men Onske å sammenlikne prosenttall for ulike undergrupper. Det er da nødvendig å være oppmerksom på at begge tallene en sammenlikner er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir storre enn usikkerheten på hvert tall. 3.. Utvalgsskjevhet og frafall Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekoinmer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at uttrukne personer i bestemte grupper har særlig hyt frafall, eller ved at de flytter oftere enn andre og derfor erstattes med en annen person. I alt ble 959 personer trukket ut til undersøkelsen. Frafallet var på 660 personer eller 3 prosent av utvalget. Av frafallet var det 0Š personer eller 3 prosent som nektet å la seg intervjue. Omtrent halvparten av frafallet skyldtes at intervjupersonen var bortreist på grunn av arbeid, skole, ferie eller ikke å treffe. Tabell B viser hvordan de oppsokte personer, frafallet og de som svarte er fordelt etter kjonn, alder og landsdel.

13 3 Tabell B. Personer oppsøkt, frafall og personet som svarte etter kjønn/alder/landsdel Persons sampled, non-respondents and respondents by sex/age/region Personer Personer oppsøkt Frafall som svarte Persons sampled Non-respondents Respondents Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Numbers Per cent I alt Total KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females Uoppgitt Unknown ALDER AGE years 5-4 år 5-34 " " " Uoppgitt LANDSDEL REGION Nord-Norge Trøndelag Vestlandet SOrlandet Østlandet Tabell B viser at det er svært må forskjeller mellom svarene og det opprinnelige utvalg med hensyn til kjønn, alder og landsdel. De forskjellene som finnes er så små at de feil i anslagene som disse resulterer i, vil i de fleste tilfeller være mindre enn den usikkerhet som knytter seg til at resultatene er basert på et utvalg av personer Innsamlings- og bearbeidingsfeil Observasjonsmetoden som er nyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet. Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren kan misforstå spørsmål, på grunn av minnesfeil, eller gi feil svar av annen grunn. Minnesfeil må en anta forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne undersøkelsen ble f.eks. intervjupersonen spurt om ferieturer og helgeturer som han hadde hatt relativt lang tid forut for intervjuene. Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonene påvirker oppgavegiverens svar eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet. Muligebearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overforingen av opplysningene på spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prover vi å avsløre og rette opp feil. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfellene går betydningen av kjennemerker og begrep fram av tabelloverskriftene eller spørreskjemaet, som er tatt inn som Vedlegg. I det følgende er det gitt utfyllende merknader til en del sentrale kjennemerker. Fritidshus. Som fritidshus er regnet permanente hytter, campinghytter, landsteder, setrer, støler, skogskoier, naust, rorbuer, våningshus og andre hus som nyttes bare for fritidsformål ved privat bruk og/eller utleie, og som kan nyttes for overnatting, uten hensyn til størrelse eller standard.

14 4 Setrer, stoler, skogskoier, naust, rorbuer og andre hus som også nyttes i forbindelse med husdyrhold eller annen virksomhet i jordbruk, skogbruk, yrkesfiske e.., er folgelig ikke regnet som fritidshus. Det samme gjelder hytter og hus med fåst bosatte. Lysthus, campinvogner, husbåter o.l. er heller ikke regnet som fritidshus. Fritidshus-eier. Person som er juridisk eier av fritidshus, alene eller sammen med andre eiere. Ferietur. Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Korttur/helgetur. Som korttur/helgeturer regnet opphold utenfor helårsboligen som inkluderer overnatting utenfor hjemmet -3 netter. Landsdel. Nord-Norge er fylkene Nordland, Troms og Finnmark. Trondelag er Nord- og Sr-TrOndelag fylke. Vestlandet er fylkene MOre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. SOrlandet er Agder-fylkene. Østlandet er de andre fylkene i landet (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark). Topografisk beliggenhet. Ved kysten: Alle områder med en avstand til kysten som ikke overstiger 3 km. På fjellet over tregrensen: På snaufjellet. På fjellet under tregrensen: Området umiddelbar nærhet avtregrensen som gir lett adgang til snaufjell og vidder. I skogstrakter og i innlandet ellers: Områder som ligger minst 3 km fra kysten, og som ikke gir lett adgang til snaufjell og vidder. Kommunetype for bosted. Standard for kommuneklassifiering (Statistisk Sentralbyrås håndboker) deler kommunene inn i 9 kommunetyper etter næringsstruktur, bosettingstetthet og sentralitet. I denne rapporten er de 9 kommunetypene slått sammen til folgende 4 grupper:. Landbruks-, fiskeri-, mindre sentrale blandede landbruks- og industrikommuner, andre kommuner.. Sentale, blandede landbruks- og industrikommuner, mindre sentrale industrikommuner, sentrale industrikommuner. 3. Særlig sentrale, blandede tjenestey ltings- og industrikommuner. 4. Øvrige blandede tjenesteytings- og industrikommuner. Husholdning. Til husholdningen er regnet personer som bor sammen og som spiser minst ett daglig måltid sammen. Leieboere er ikke medregnet. Husholdningsinntekt. Som husholdningsinntekt er registrert den samlede netto inntekt i husholdningen for 977. BelOpet er oppgitt av den som ble intervjuet. Yrke/levevei. Personer som arbeidet mist halvparten av vanlig arbeidstid i et yrke er regnet som yrkesaktive. Yrkesklassifiseringen er foretatt etter gjeldende Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. Ikke-yrkesaktive personer fodt fr 9 (67 år eller eldre) er klassifisert som pensjonister. 5. -BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.. Bruk av tabellene For enkelte personer har en ikke fått opplysninger om ett eller flere bakgrunnskjennemerker. Summen av tallet på personer som svarte kan for enkelte kjennemerker derfor være mindre enn tallet på personer som svarte i alt. For grupper med mindre enn 5 observasjoner er det ikke foretatt tallberegninger. Prosenttallene i tabellene er avrundet til nærmeste hele tall. I vanlige fordelingstabeller kan summen av prosenttallene i fordelingen derfor i enkelte tilfelle avvike fra 00 prosent med - prosentenheter begge veier.

15 5 5.. Noen hovedresultater Ei e og bruk av eget fritidshus Det var 0 prosent av oppgavegiverne som var medlemmer i husholdninger som eide ett eller flere fritidshus. 8 prosent var medlemmer i husholdninger som har andel i ett eller flere fritidshus. 7 prosent av oppgavegiverne var medlem av husholdninger som ikke eide eller hadde andel i fritidshus. Av dem som eide fritidshus alene eller sammen med andre var det 9 prosent som bare brukte fritidshuset(ene) privat, 6 prosent brukte fritidshuset(ene) både privat og til utleie. ) Av dem som brukte egne fritidshus privat, var det 8 prosent som ikke hadde vært på ferietur til egne fritidshus siste år, 6 prosent hadde vært på en ferietur, prosent hadde vært på ferieturer, 0 prosent på 3 ferieturer, 7 prosent på 4, og 9 prosent på 5 eller flere ferieturer. Av dem som brukte egne fritidshus privat, var det 0 prosent som ikke hadde vært på helgetur til fritidshusene siste ar. Det var prosent som hadde vært på - helgeturer, 8 prosent på 3-5 helgeturer, 3 prosent på 6-9 helgeturer, 0 prosent hadde vært på 0-4 helgeturer. 6 prosent hadde vært på 5 eller flere helgeturer. Bruk av leide/lånte fritidshus Av oppgavegiverne var det 4 prosent som leide fritidshus til ferietur siste år, 9 prosent lånte fritidshus til ferietur, og prosent både leide og lånte fritidshus. 75 prosent oppgav at de verken leide eller lånte fritidshus til ferietur. 0 prosent av oppgavegiverne leide fritidshus til helgeturer siste år, 0 prosent lånte fritidshus til helgeturer, og prosent både leide og lånte fritidshus. Dat var 79 prosent som verken leide eller lånte fritidshus til helgeturer. Ønsker om å anskaf fe fritidshus Av dem som er medlemmer i husholdninger som ikke eier eller har andel i fritidshus, oppgav 4 prosent at de overhodet ikke hadde nsker om å anskaffe fritidshus, 30 prosent oppgav at de ikke hadde spesielle nsker om å anskaffe eget fritidshus, mens 8 prosent visste ikke. Det var 5 prosent som leide eller lånte etter behov, og prosent hadde fritidshus på åremål og hadde ikke behov for å kjope. 4 prosent hadde tout, men hadde ennå ikke begynt å bygge, prosent hadde tomt og har begynt å bygge. 3 prosent oppgav at de arbeidet ned å få kj0pt tomt eller ferdigbygget fritidshus, 9 prosent svarte at de ville prove å få kjopt tomt eller ferdigbygget fritidshus, og 6 prosent ville overveie å kjope tomt eller ferdigbygget fritidshus dersom de kom over noe som passet. Egne fritidshus etter beliggenhet Av personer i husholdninger med ett eller to fritidshus, var det en andel på prosent som hadde fritidshus i Nord-Norge, 7 prosent i TrOndelag, 5 prosent på Vestlandet, 7 prosent på SOrlandet, 45 prosent på Østlandet. En andel på 4 prosent av personer i husholdninger med ett eller to fritidshus hadde fritidshus ved kysten, 3 prosent på fjellet over tregrensen, 4 på fjellet under tregrensen, og en andel på 8 prosent hadde fritidshus i skogstrakter og innlandet ellers. ) Tallet på personer i husholdninger som leide ut fritidshus var bare 47 personer. Det er derfor ikke publisert tabeller i forbindelse med utleie av fritidshus i denne publikasjonen.

16 6. INTRODUCTION Problems in connection with the building and use of holiday houses are often debated. There are agreement on the necessity of principal lines drawn by the authorities for the building of holiday houses in order to preserve natural resources and to avoid the building of holiday houses which do not meet certain demands of quality. One of the necessary conditions for the planning of the authorities in this field is information about people's use of the existing holiday houses, and abdut people's plans or wishes to aquire holiday houses. The purpose of the Holiday House Survey 978 is to obtain information about people's use of their own holiday houses and of houses borrowed or rented. The survey also includes questions about people's plans or wishes to aquire holiday houses.. SURVEY DESIGN.. The sample The sample is selected in three stages. In the first stage the whole country is divided into a set of sample areas. The sample areas are municipalities. Municipalitieswith less than 3,000 inhabitants are grouped together with other municipalities. The sample areas are first grouped by part of country and region. Within each group towns with more than 30,000 inhabitants are taken out as separate strata. The remaining sample areas are stratified by type of municipality (on the basis of industrial structure and centrality) and number of inhabitants. For each of the 0 strata one sample area has been drawn. In the first stage of sampling, sample areas which represented separate strata were drawn with 00 per cent probability. The sample areas within the remaining strata were drawn with a probability proportionate to the number of inhabitants in the individual area. The individual sample areas are further divided into three smaller areas. On the second stage of sampling, two of these smaller areas were selected from wach individual sample area In the third stage the final sample is drawn at random among persons 5-74 years of age from these smaller areas. In total 959 persons were drawn for the survey.. Data collection Interviewing took place between September 5 and October Persons whom we did not contact during this period, could be called on again between October 6 and November 0. Persons who were psychic ill or deaf are recorded as non-respondents, as well as persons temporarily absent from home in connection with schooling, work or holidays. Persons who had moved were replaced by the person living in the same dwelling who mostly equalled the person who had moved as to sex and age. If an interview with this person was unsuccessful, it was recorded as non-response. Interviews were successfully completed with 99 persons, or 77 per cent of the sample. 3. ERRORS AND RELIABILITY OF ESTIMATES 3.. Sampling variance Sampling variance is an expression for the uncertainty of the results based on only a part of the population. Standard deviation is a measure of the size of this uncertainty. The Central Bureau of Statistics has not made exact calculations of the standard deviations in this publication, but in Table A (page ) the approximate size of standard deviation(s) is given for different numbers of observations and estimates.

17 7 If the standard deviation was known, an interval could be constructed which would, with a particular probability, cover the true value of the estimated quantity. The true value is the one which would be found from a complete census instead of a sample survey. This interval is called the confidence interval. The interval formed by the estimated quantity M minus twice the standard deviation and M plus twice the standard deviation will, with 95 per cent probability, cover the true value. The following example illustrates the use of Table A: The standard deviation of an estimate of 70 per cent is 3., when the estimate is based on 300 obse,rvations. The interval with limits (from 63.6 to 76.4) suggests the order of magnitude of the 95 per cent confidence interval. Comparing different estimates Table A (page ) may be used when estimating percentages of the population which are based on results from a sample survey. For subgroups with a small number of observations the uncertainty will be greater than for subgroups with a larger number of observations. When comparing different estimates one should be aware that each of these estimates are uncertain, and that the uncertainty of the difference between them is generally larger than the uncertainty of each estimate. 3.. Sampling bias Sampling bias occurs when persons with particular characteristics and behaviour are not represented in the sample in the same degree in which they occur in the population. This may be caused, for example, by a high percentage of non-response in the sample population from particular groups of persons or by their higher frequency of migration bringing about replacements. The sample is composed of 959 persons. The number of non-respondents totally is 660 or 3 per cent of the original sample. Of the non-respondents 05 were unwilling to participate in the survey. About one half of the non-respondents were temporarily absent from home because of work, school or holidays, or not found at home. Table B (page 3) gives the distribution of the sãmpled persons, the non-respondents and the respondents, by sex, age and region. From Table B one can see that there are very small differences between the respondents and the sampled persons regarding sex, age and region. The existing differences are so small that the resulting uncertainty in the estimates is less than the uncertainty connected with the fact that the results are based on a sample of persons Errors and reliability of estimation The method of observation used is also a source of error and uncertainty. Measurement errors occur when the respondents misinterpret questions or give wrong answers due to failing memory etc. We assume that recall problems occur in connection with questions about what happened over a longer period of time. In this survey, for example, the respondents were asked about holidays and days off taken a relatively long time before the interview. Measurement errors may also occur if the interviewing situation influences the answer or if the interviewer records the answer incorrectly. Processing errors possible in this survey are errors which occurred when transferring the information from the questionnaire to an edp-medium. Efforts are made to control and correct such errors by means of machine control-systems. 4. TERMS AND VARIABLES The content of most variables can be read from the table titles or from the questionnaire which is included as annex. Further explanatory remarks on some central variables are presented below. Holiday house. A holiday house is any permanently erected building, regardless of size of standard, where it is possible to spend the night, and which is used in leisure time only.

18 8 Hunting and fishing cabins and "saeters" (summer farmsin the mountains) which are also used in connection with animal husbandry, farming, forestry, professional fishing etc., are not considered as holiday houses, nor are houses or cabins with permanent residents. Caravans, houseboats etc., are also excluded. others. Owner of holiday house. A person who i s legal owner of a holiday house, alone or together with Holiday. Holiday means a stay outside home for health and recreation purposes lasting at least four consecutive nights. Business trips, study tours and convalescence at hospitals, nursing homes etc. are excluded. Journeys with curative purposes planned as holiday are, however, included. Short trips, weekend trips. A short trip or weekend trip is an over-night stay outside home lasting -3 nights. Region for holiday houses. Regions for holiday houses are classified by groups of counties: Northern Norway: The counties Finnmark, Troms and Nordland. Central Norway: The counties Nord- and Sr-TrOndelag. Western Norway: The counties MOre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland and Rogaland. Southern Norway: The counties Aust- and Vest-Agder. Eastern Norway: The counties Hedmark, l Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Telemark, Østfold and Vestfold. Topographical location: Coastal area: The area less than 3 km from the coast. In the mountains below the timber line: Areas near the timber line, which give easy access to the mountains above timber line. Forest areas and other parts of the inland country: Areas at least 3 km from the coast, not giving easy access to the mountains. Type of municipality of residence. "Standard for classification of municipalities" (Manuals from the Central Bureau of Statistics) dividing the municipalities into 9 groups by industry, density of population and centrality. In this publication the 9 groups are further grouped into the following 4:. Agricultural, fishing, less central, mixed agricultural and manufacturing municipalities, other municipalities.. Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities, less central and central municipalities. 3. Highly central, mixed service and manufacturing municipalities. 4. Other mixed service and manufacturing municipalities. Household. The household is composed Of persons living together and eating at least one daily meal together. Lodgers are not considered as Members of the household. Household income. The aggregate assessed income of all the household members is recorded. The amount is given by the respondent. Occupation/economic activity. Personsiworking more than 50 per cent of the ordinary working hours are recorded as employed persons. The classification of principal economic activity (occupation) is based upon the Norwegian Standard Classification of Occupation. Not employed persons born before 9 (67 years of age or more) are classified as pensioners. 5. USE OF TABLES AND SOME MAIN RESULTS 5.. Use of tables For some respondents we failed to get information about one or more variables. The number of respondents may therefore for some variables be less than the total number of respondents. For groups with less than 5 observations there are no estimates. The percentages in the tables are rounded off to the nearest whole figure. In ordinary frequency tables the sum of the percentages may therefore occasionally diverge from 00 per cent with - per cent either way.

19 9 5.. Some main results O wnership and use of holiday houses 0 per cent of the respondents were members of households owning one or more holiday houses. 8 per cent were members of households owning part in one or more holiday houses. 7 per cent of the respondents were members of households not owning or owning parts in holiday houses. Of those owning holiday houses or a part in a holiday house, 9 per cent used the property only themselves while 6 per cent used the holiday houses both privatly and to let.) 8 per cent of those who did not let their holiday houses, did not go to the holiday house on a holiday trip last year 6 per cent had been on holiday trip, per cent on holiday trips, 0 per cent on 3 holiday trips, 7 per cent on 4, and 9 per cent had been on 5 or more holiday trips last year. 0 per cent of those who did not let their holiday house had not been there on a weekend trip last year. per cent had been on - weekend trips, 8 per cent on 3-5 weekend trips, 3 per cent on 6-9 weekend trips, 0 per cent on 0-4, and 6 per cent had been on 5 or more weekend trips last year. U se of rented or borrowed holiday houses 4 per cent of the respondents rented holiday houses for holiday trips last year, 9 per cent borrowed, and per cent both rented and borrowed. 75 per cent neither rented nor borrowed holiday houses for holiday trips last year. 0 per cent of the respondents rented holiday houses for weekend trips last year, 0 per cent borrowed, and per cent both rented and borrowed. 79 per cent neither rented nor borrowed holiday houses for weekend trips last year. W ishes to acquire own holiday house Of the respondents who were members of households not owning holiday houses or owning parts in holiday houses, 4 per cent stated that they had no particular wish at all to acquire a holiday house. 8 per cent had no opinion. 5 per cent rented or borrowed a holiday house when they wanted to and per cent went into long-term rent and had no need to bay a holiday house. per cent owned a lot and was now building a holiday house, 4 per cent owned a lot but had not yet started the building. 3 per cent reported to be trying to purchase a lot or acquiring a holiday house, 9 per cent will try to get a lot or a holiday house, and 6 per cent would consider getting a lot or a holiday house if they could find something suitable. L ocations of holiday houses Of those households owning one or two holiday houses, per cent had holiday houses in Northern Norway, 7 per cent in Middle Norway, 5 per cent in Western Norway, 7 per cent in SouthernNorway, 45 per cent in Eastern Norway. Of persons in households owning one or two holiday houses, 4 per cent had holiday houses in coastal areas, 3 per cent had holiday houses in the mountains above the timberline, 4 per cent in the mountains below the timber line, and 8 per cent had - holiday houses in forest areas and other parts of the inland country. ) Number of respondents letting holiday houses is only 47. Therefore, tables in connection with letting holiday houses are not included in this report.

20 0 Tabell. Personer i grupper for kjonn/alder/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted/landsdel, etter om husholdningen eier fritidshus. Prosent Persons in groups for sex/age/household income/type of municipality of residence/region, by household's ownership of holiday house. Per cent Eier andel i Eier fritidshus fritidshus alene Owning parts in Owning holiday holiday house house alonetallet Eier to på per- Eier ikke Andel i alt I eller Uopp- soner fritidshus to eller Eier ett Total Not owning ndel i flere,a flere gitt som fritidsett fri- fritids- Un - holiday svarte s fritids- hu alene tidshushus alene house known Number hus Part in Owning Owning of res- Part in one hol one hall,- -t- two or day house pondents day house two or more ho - more hol -t- alone, day houses day houses alone ALLER PERSONER ALL _PERSONS KJØNN SEX Menn Males Kvinner Females 00 7 ALDER AGE 5-4 år years " " " HUSHOLDNINGSINNTEKT HOUSEHOLD INCOME Under kr Less than kroner kr " -00, H" : "... 4, kr og over and over Uoppgitt Unknown KOMMUNETYPE FOR BOSTED TYPE OF MUNICIPALITY OF RESIDENCE Landbruks-, fiskeri-, mindre sentrale, blandede landbruksog industrikommuner, andre kommuner Agricultural, less central, mixed agricultural and manufacturing municipalities, fishing municipalities, other municipalities Sentrale, blandede landbruks- og industrikommuner, mindre sentrale industrikommuner, sentral industrikommuner Central, mixed agricultural and manufacturing municipalities, less central manufacturing municipalities, central manufacturing municipalities

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals

The Norwegian Citizen Panel, Accepted Proposals PROGRAMMER NOTE: There are 4 ways question is asked. That is, each of these one of these 4 questions. Please be sure to use a truly random assignment method to determine

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test

What is is expertise expertise? Individual Individual differ diff ences ences (three (thr ee cent cen r t a r l a lones): easy eas to to test Expertise in planning & estimation What is it and can one improve it? Jo Hannay (Simula) 1 What is expertise? Individual differences (three central ones): easy to test Personality easy to test Intelligence

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs)

Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Department of (Biology) Examination paper for (BI 2015) (Molekylærbiologi, laboratoriekurs) Academic contact during examination: Thorsten Hamann Phone: 91825937 Examination date: 19.12.2016 Examination

Detaljer

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm

https://sandefjord.ist-asp.com/sandefjordpub/login.htm Søknad om plass i barnehage eller SFO i Sandefjord kommune Application for a place in kindergarten or day care facilities for school children, this will be referred to as SFO. Søknad om plass skal legges

Detaljer

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 WORKING PAPERS FROM THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY TO 71/6 4. juni 1971 TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 Av Ib Thomsen I N N H O L D: Page A. On the effects of non-response

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time:

MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN. Wednesday 3 th Mars Time: Side 1 av 8 Norwegian University of Science and Technology DEPARTMENT OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE MID-TERM EXAM TDT4258 MICROCONTROLLER SYSTEM DESIGN Wednesday 3 th Mars 2010 Time: 1615-1745 Allowed

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva.

Newtons fargeskive. Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Newtons fargeskive Regnbuens farger blir til hvitt. Sett skiva i rask rotasjon ved hjelp av sveiva. Se hva som skjer med fargene. Hvitt lys består av en blanding av alle farger. Når fargeskiva roterer

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer