FERIEUNDERSØKELSEN 1982

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FERIEUNDERSØKELSEN 1982"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

3 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

4 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra datainnsamlingen om nordmenns ferievaner i perioden 1. september 1981 til 31. august 1982 med hovedvekt pa sommerferien Konsulent Trygve Solheim har planlagt underskelsenog stått for gjennomforingen av den. Konsulent BOrre Nordby har ledet arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 11. juli 1983 Arne Oien Helge Herigstad

5 PREFACE In this publication the Central Bureau of Statistics present findings from the data collection on the holiday habits of Norwegians during the period September 1, 1981 to August 31, 1982, with special emphasis on summer holidays The survey was planned by W. Trygve Solheim who has also been in charge of the accomplishment of the survey. This publication has been prepared under the supervision of Mr. BOrre Nordby. Central Bureau of Statistics, Oslo, 11 July 1983 Arne Oien Helge Herigstad

6 INNHOLD Side Tabellregister oofoloseos00000g000efreos e.000.ottoeo4rowoodoeeiesooroeoweee;o41.414o4loso 7 Tekstdel. 10 Formal Opplegg of gjennomføring Utvalg Datainnsamling Feilkilder og mål for usikkerheten i resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet og frafall Innsamlings- og bearbeidingsfeil Begrep og kjennemerker Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med hovedtall fra ferieundersøkelsene 1970, 1974 og Noen hovedresultater OOOOOO 17 Tekst ps engelsk 18 Appendiks 1.Usikkerhet til forskjeller oloolpoeftell0000p0000lir00000sesesesql0000liooliwoo.oelpooso.o.. 25 Særskilt tabelldel 1. Ferieturer sommeren 1970, 1974, 1978 og Tabellene Ferieturer i perioden 1. september 1981 til 31. august Tabellene Lengste sommerferietur Tabellene Ferieturer generelt. Tabellene Vedlegg Spørreskjema 73 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneomrket... Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli 1982 Standarder for norsk statistikk (SNS) Standardtegn i tabeller - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten : Tall kan ikke offentliggjøres

7 CONTENTS Page Index of tables 9 Text Purpose Survey design Sampling procedur e 2.2. Collection of data Errors and reliability of estimates Sampling variance Sample bias and non-response Collection and processing errors... ' Terms and variables Use of tables and some results 5.1. Use of tables...' Comparison of the main findings from the holiday surveys from 1970, 1974 and Some main results Appendix 1. Uncertainty of differences Separate tables 1. Summer holidays 1970, 1974, 1978 and Tables Holiday trips during the period September 1, 1981 to August 31, Tables The longest summer holiday Tables Holiday trips in general. Tables Annex Questionnaire... 73, Publications Previously issued on the subject... Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Standards for Norwegian Statistics (SNS) Explanation of Symbols in Tables - Nil 0 Less than 0,5 of unit employed : Not for publication

8 7 TABELLREGISTER Side FERIETURER SOMMEREN 1970, 1974, 1978 OG Personer etter om de var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og 1982, etter måned ferieturen startet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og 1982, etter tallet på ferieturdager : Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og 1982, etter feriested. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974,,1978 og 1982, etter type natur på feriestedet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og 1982, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 7. Personer som var på ferietur sommeren 1970, 1974, 1978 og 1982, etter viktigste transportmiddel pa den lengste ferieturen. Prosent FERIETURER I PERIODEN 1. SEPTEMBER 1981 TIL 31. AUGUST Personer i grupper for kjønn/alder, etter tallet på ferieturdager i alt i perioden 1. september 1981 til 31. august Personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted, etter tallet på ferieturdager i alt i perioden 1. september 1981 til 31. august Personer som var på ferietur i perioden 1. september 1981 til 30. april 1982 i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/landsdel for bosted, etter tallet på ferieturdager i utlandet i samme periode 11. Personer som var på ferietur sommeren 1982 i grupper for kjonn/alder/husholdningsinntekt/ landsdel for hosted, etter tallet på feriedager i utlandet på lengste ferietur Andel av personer i grupper for kjonn/alder som var på ferietur forskjellige årstider 1981/1982 Prosent Andel av personer i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted som var på ferietur forskjellige årstider 1981/1982. Prosent Personer som var på ferietur forskjellige årstider 1981/1982, etter tallet på ferieturdager LENGSTE SOMMERFERIETUR Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjonn/alder, etter måned ferieturen startet. Prosent 16. Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted, etter måned ferieturen startet. Prosent 17. Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjonn/alder, etter tallet på ferieturdager Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for yrke/husholdningsinntekt/bosted, etter tallet på ferieturdager Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for feriested/måned ferieturen startet, etter tallet på ferieturdager Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjonn/alder/yrke/husholdningsinntekt, etter feriested. Prosent 21. Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for utdanning/bosted/landsdel for bosted, etter feriested. Prosent 22. Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/familiefase, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent

9 8 23. Personer som var pg ferietur sommeren 1982, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til fritidshus/feriested/bosted, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1980, i grupper for kjønn/alder/familiefase, etter viktigste transportmiddel. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for husholdningsinntekt/tilgang til personbil/bosted, etter viktigste transportmiddel. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/feriested/bosted, etter type natur på feriestedet. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for feriested/viktigste overnattingsmåte/viktigste transportmiddel, etter om de reiste til ett eller flere steder. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/ familiefase, etter reisefølges Prosent * Personer som var på ferietur sommeren 1982, etter hvor mange dager de brukte på forskjellige ferieaktiviteters Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/ måned lengste sommerferieturen startet, etter måned nest lengste sommerferietur startet. Prosent Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/ varighet av lengste sommerferietur, etter varighet av nest lengste sommerferietur Personer som var på to eller flere ferieturer sommeren 1982, i grupper for kjønn/alder/ feriested for den lengste sommerferieturen, etter feriested for den nest lengste sommerferieturen. Prosent 59 Side FERIETURER GENERELT 34. Personer i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/familiefase/bosted, etter når de reiste på sommerferie siste gang. Prosent 35. Yrkesaktive personer i grupper for kjønn/yrke/husholdningsinntekt, etter tallet på fridager i perioden 1. september 1981 til 31. august Andel av yrkesaktive personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt, som hadde fri fra arbeidet til forskjellige tider i perioden 1. september 1981 til 31. august Prosent 37. Personer som ikke reiste på ferietur sommeren 1982 i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt, etter årsak til at de ikke dro på ferie. Prosent 38. Personer som ikke reiste på ferietur sommeren 1982 i grupper for yrke/bosted/familiefase, etter årsak til at de ikke dro på ferie. Prosent 39. Personer som var på ferietur sommeren 1982 i grupper for kjønn/alder/husholdningsinntekt/ familiefase, etter årsak til valg av reisemål på lengste sommerferietur. Prosent 40. Andel av personer som var på lengste sommerferietur med personbil i grupper for kjønn/ alder/inntekt/familiefase og som oppgav bestemte grunner til bruk av personbil. Prosent 41. Personer som var på ferietur forskjellige årstider 1981/1982, etter viktigste reisemål. Prosent ,

10 9 INDEX OF TABLES Page SUMMER HOLIDAYS 1970, 1974, 1978 AND Persons by whether or not they had a summer holiday 1970, 1974, 1978 and Per cent Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982, by number of days on holiday Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982 by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982, by type of nature in holiday area. Per cent Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982, by main type of accomodation. Per cent 7. Persons on summer holiday 1970, 1974, 1978 and 1982, by main type of transportation on the longest summer holiday. Per cent HOLIDAY TRIPS DURING THE PERIOD SEPTEMBER 1, 1981 TO AUGUST 31, Persons in groups for sex/age, by number of days on holiday during the period September 1, 1981 to August 31, Persons in groups for occupation/household income/place of residence, by number of days on holiday during the period September 1, 1981 to August 31, Persons on holiday during the period September 1, 1981 to April 30, 1982 in groups for sex/age/household income/region of residence, by number of days on holiday abroad during the same period Persons on summer holiday 1982 in groups for sex/age/household income/region of residence, by number of days abroad during the longest summer holiday Percentage of persons in groups for sex/age on holiday at different times of the year 1981/ OOOOO Percentage of persons in groups for occupation/household income/place of residence on holiday at different times of the year 1 981/ Persons on holiday at different times of the year 1981/1982, by number of days on holiday 36 THE LONGEST SUMMER HOLIDAY Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age, by month the holiday started. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for occupation/household income/place of residence, by month the holiday started. Per cent , Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age, by number of days on holiday Persons on summer holiday 1982, in groups for occupation/household income/place of residense, by number of days on holiday Persons on summer holiday 1982, in groups for holiday area/month the holiday started, by number of days on holiday... OOOOO Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age/occupation/household income, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for education/place of residence/region, by holiday area. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age/family cycle, by main type of accomodations Per cent... OOOOO... 46

11 Persons on summer holiday 1982, in groups for household income/access to holiday house/ holiday area/place of residence, by main type of accomodation. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age/family cycle, by main type of transportation. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for household income/access to private car/place of residence, by main type of transportation used in the holiday. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age/holiday area/place of residence, by type of nature in holiday area. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for sex/age, by number of locations during the holiday. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for holiday area/main type of accomodation/main type of transportation, by number of locations during the holiday. Per cent Persons on summer holiday 1982, in groups for sex)age/house.hold income/family cycle, by holiday companion. Per cent Persons on summer holiday 1982, by number of days spent on different activities. Per cent Persons on two or more summer holidays 1982, in groups for sex/age/month the longest summer holiday started, by month when the next longest summer holiday started. Per cent Persons on two or more summer holidays 1982, in groups for sex/age/number of days on the longest summer holiday, by number of days on next longest summer holiday Persons on two or more summer holidays 1982, in groups for sex/age/holiday area for the longest summer holiday, by holiday area on the next longest summer holiday. Per cent 59 Page HOLIDAY TRIPS IN GENERAL 34. Persons in groups for sex/age/household income/family cycle/place of residence, by time since their last summer holiday. Per cent Employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, by number of days off from work during the period September 1, 1981 to August 31, Rercentage of employed persons in groups for sex/age/occupation/household income, having days off at different times during the period September 1, 1981 to August 31, Persons that did not go for summer holiday 1982, in groups for sex/age/household income, by reasons for not going. Per cent Persons that did not go for summer holiday 1982, in groups for occupation/place of residence/family cycle, by reasons for not going. Per cent Persons on summer holiday 1982 in groups for sex/age/household income/family cycle, by reasons choosing travel object on the longest summer holiday. Per cent Percentage of persons on the longest summer holiday using private car, in groups for sex/ age/household income/family cycle, by reasons for choosing private car Persons on holiday at different times 1981/1982, by main travel object. Per cent 71

12 11 1. FORMAL Formålet med undersøkelsen har vært å følge opp den kartleggingen av nordmenns ferievaner ogatferd som begynte med ferieundersøkelsen i Undersøkelsen i 1982 tar først og fremst sikte på - å registrere sommerferieturene for personer i forskjellige grupper av befolkningen og fordelingen av turene etter reisemål, bruk av transportmiddel, reisens varighet, måned for avreise mv. i tillegg gir undersøkelsen opplysninger om ferieturer i perioden 1. september 1981 til 30. april Undersøkelsen registrerer også i hvilken grad yrkesaktive personer har fri fra arbeidet og fordelingen av fridager ovèr året. Årsaker til at enkelte grupper ikke reiser på ferie blir også tatt opp. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.1. Utvalg Utvalget av personer er trukket i to trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. 'Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er først gruppert i 10 regioner. Innen hver av disse regionene er kommuner med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på første trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgs-områdene innen de andre strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. Det endelige utvalg er i annet trinn trukket tilfeldig blant personer i alderen år fra disse mindre områdene. Utvalgsplanen er nærmere beskrevet i Samfunnsøkonomiske studier (SOS) nr. 33. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 30: august til 24. september Personer som en ikke hadde truffet i denne perioden kunne oppsøkes på nytt fram til 8. oktober. I alt ble det oppnådd intervju med personer eller 80, prosent av utvalget. 3. FEILKILDER OG MIL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE 3.1. Utvalgsvarians Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. Størrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan en lage ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger for a lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A har en antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall). For a illustrere usikkerheten kan en bruket et intervall for angi nivået på den sanne verdi av en beregnet størrelse (den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M vare den beregnede størrelse og la S were et anslag for standardavviket til H. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M - 2 S) og (M + 2.S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.

13 12 Følgende eksempel illustrer hvordan en kan bruke tabell A til å finne konfidensintervaller: Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene 70 ± 2 3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent. Tabell A. Størrelsesordenen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Ta et p observasjoner Prosenttall Percentages Number of res ondents,5(95) 10(90 ) 15(85 ) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) peo. wee illogp0000s ,3 7,4 8,8 9,8 10,6 11,2 11,7 12,0 12,2 12,3 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 3,1 3,2 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7,1 2,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6,1 2,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5,0 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8. 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3 1,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3,9 1,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3,5 1,3 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 1,1-1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 0,9 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2 0,8 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 0,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,6 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1, Utvalgsskjevhet og frafall Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at uttrukne personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall, eller ved at de flytter oftere enn andre. I alt ble personer trukket ut til undersøkelsen. Frafallet var på 609 personer, eller 20 prosent av utvalget. Av frafallet var det 289 personer, eller 47 prosent, som nektet a la seg intervjue. Omtrent 30 prosent av frafallet skyldes at intervjupersonen var bortreist på grunn av arbeid, skole, ferie eller ikke varå treffe. Tabell B viser hvordan de oppsøkte personer og de som svarte er fordelt etter kjønn, alder og landsdel.

14 13 Tabell B. Personer som ble oppsøkt og personer som svarte, etter kjønn/alder/landsdel Total sample, non-respondents and respondents, by sex/age/region Personer oppsøkt Personer som svarte Total sample Respondents Antall Prosent Number Per cent Antall Prosent I alt Total KJØNN SEX Menn Males ***** OOOOO Kvinner Females ALDER AGE år years... OOOOO " " " LANDSDEL "REGIO'N Østlandet Eastern Norway Agder/Rogaland Southern Norway Vestlandet Western Norway Trøndelag Middle Norway Nord-Norge Northern Norway Tabell B viser at det er svært små forskjeller mellom svarerne og det opprinnelige utvalget med hensyn til kjønn, alder og landsdel. Feil i prosentanslagene på grunn av frafallet vil derfor i de fleste tilfeller være mindre enn usikkerheten i tallene som følge av at vi bare ser på et utvalg av personer Innsamlings- og bearbeidingsfeil Observasjonsmetoden som er nyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet. Målingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren kan misforstå spørsmål, ikke husker riktig eller gir feil svar. Minnesfeil må en anta forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne undersøkelsen ble f.eks. intervjupersonene spurt om ferieturer og friperioder som de hadde hatt relativt lang tid forut for intervjuene. Dette kunne medføre at oppgavegiverne ikke kunne gi korrekte svar for ferieturer og friperioder. Målingsfeil kan også oppstå ved at intervjusituasjonen påvirker oppgavegiverens svar, eller ved at intervjueren krysser av i feil rubrikk på spørreskjemaet. Mulige bearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overforingene av opplysningene i spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prøver en å avsløre og rette opp slike feil. Det er imidlertid klart at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen. Statistisk Sentralbyrå regner ikke med at resultatene i denne publikasjonen er beheftet med - alvorlige innsamlings- og bearbeidingsfeil.

15 14 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfellene gar betydningen av kjennemerker og begrep fram av tabelloverskriftene eller spørreskjemaet som er tatt inn som vedlegg. I det følgende er det gitt utfyllende merknader til en del sentrale kjennemerker. Fri fra arbeid Det er registrert friperioder som omfatter minst 3 fridager utenom frilørdager, søn- og helgedager, og som ikke er avbrutt av noen arbeids- eller skoledag. Sykefravær, permisjon, arbeidsloshet e.l. er ikke regnet med. Ferietur Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Forretnings-/studiereiser og rekonvalesensopphold på sykehus, syke- /pleiehjem e.l. er ikke regnet som ferietur. "Helsereiser" (invalidereiser) o.l. som er lagt opp som ferietilbud, er derimot regnet som ferietur. Varighet av ferieturen Varighet av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilørdager, søn- og helgedager mv. er regnet med. Varigheten av en ferietur vil ifølge definisjonen av ferietur, være minst 5 dager. Lengste ferietur Folk ble spurt om de var på en eller flere ferieturer sommeren For de som var på to eller flere ferieturer sommeren 1982 regnes den ferieturen som varte flest dager som den lengste ferieturen. Undersøkelsesåret Undersøkelsesåret er delt opp i følgende perioder: Høsten 1981 Julen 1981 Vinteren 1982 Påsken 1982 Våren 1982 Sommeren september desember 16. desember - 4. januar 5. januar - 1. april 2. april april 14. april - 30, april 1. mai august I enkelte tilfeller kan ferieturen ha falt innenfor mer enn en periode. Slike ferieturer er vanligvis regnet til den perioden som ferieturen begynte i. Dersom ferieturen har vart over flere hele perioder, har en registrert atskilte ferieturer for hver periode turen omfattet.

16 15 Feriested For gruppering av feriesteder er nyttet denne inndelingen: Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trøndelag Nord-Norge Danmark, Sverige Finnland, Island No ellers og Mellom-Europa SO.-Europa, KanariOyene og Nord-Afrika Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold og Telemark Aust- og Vest-Agder og Rogaland Hordaland, Sogn og Fjordane, Moire og Romsdal Sr- og Nord-Trøndelag Nordland, Troms og Finnmark Storbritannia, Vest-Tyskland, Irland, Belgia, Luxembourg, Nederland, Nord-Frankrike, Øst-Tyskland, Polen og de nordlige deler av Sovjetsamveldet vest for Ural-fjellene, Sveits, Mellom-Frankrike, Østerrike, Ungarn, Tsjekkoslovakia og resten av Sovjetsamveldet vest for Ural-fjellene Spania, Portugal, Sør-Frankrike, Italia, Jugoslavia, Romania, Bulgaria, Hellas, Tyrkia (den Europeiske delen), Kypros, KanariOyene, Nord-Afrika For personer som oppholdt seg flere steder på samme ferietur, har en registrert det stedet som lå lengst fra hjemstedet som feriested. Type på natur på feriested Dette kjennemerket er ment S karakterisere feriestedet rent landskapsmessig. F.eks. er feriested som ligger i større by, men er landlig og ligger ved sjøen, avmerket "ved kysten" - ikke "større by". Det er brukt samme inndeling til 1 betegne feriesteder i Norge og utlandet. Større byer Ved kysten PS fjellet I skogstrakter I innlandet ellers Byer med minst innbyggere. OmrSde som ligger mindre 3 km fra sjøen (saltvann). Område som ligger over eller i umiddelbar nærhet av tregrensen. Område (mer enn 3 km fra sjøen) med sammenhengende skog over store arealer. Alle andre omrsder/naturtyper. Ferie-/reisefølge Her menes personlig reisefølge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreiser o.l. er ikke regnet med (jfr. definisjon av husholdning på neste side). Disponering av hytte, bil mv. Med disponering menes her at hytte/bil mv. som eies av andre (slekt, venner, firma mv.), kan brukes forholdsvis fritt uten vederlag. Yrke/levevei Personer som arbeidde minst halvparten av vanlig arbeidstid i et yrke, er regnet som yrkesaktive. Yrkesklassifiseringen er foretatt etter gjeldende Standard for yrkesgruppering i offentlig norsk statistikk. Ikke yrkesaktive personer født før 1915 (67 år og eldre) er klassifisert som pensjonister. Utdanninpnivå Det er tatt hensyn til samlet utdanningstid (allmennutdanning og yrkesutdanning) ved bestemmelse av utdanningsnivå. Klassifiseringen er i samsvar med den nivåinndeling som er brukt i Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk.

17 16 Husholdning Til husholdningen er regnet personer som bor sammen og som spiser minst ett daglig måltid sammen. Leieboere er ikke medregnet. Husholdningsinntekt Som husholdningsinntekt er registrert den samlede antatte nettoinntekt i husholdningen for Beløpet er oppgitt av den som ble intervjuet. Bosted Oslo, Bergen, Trondheim Tettbygd i kommune med innbyggere og mer Tettbygd i kommune med under innbyggere Spredtbygd Som tettbygd er regnet Område med minst 200 bosatte der aystanden mellom husene - som hovedregel - ikke overstiger 50 meter. Som spredtbygd strek er regnet all spredt bosetting, også husklynger Med færre enn 200 bosatte. Landsdel for bosted Østlandet Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus, Telemark, Østfold, Vestfold Agder/Rogaland : Aust- og Vest-Agder, Rogaland Vestlandet Hordaland, Sogn og Fjordane, MOre og Romsdal Trøndelag SOr- og Nord-Trøndelag Nord-Norge Nordland, Troms og Finnmark 5. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 5.1. Bruk av tabellene Som nevnt i 3.2 bygger denne undersøkelsen på svar fra et 'utvalg på personer. For enkelte av disse personene er det likevel ett eller flere sporsmål som vi ikke har fått svar på. Tallet på personer som svarte (ytterste hyre kolonne i tabellene) kan derfor for enkelte kjennemerker i forspalten være mindre enn tallet 10 personer i alt som svarte (tall øverst i tabellen). Alle prosenttallene i tabellene er avrundet til nærmeste hele tall. I enkelte fordelingstabeller kan prosenttallene avvike fra 100 prosent med 1-2 prosentenheter begge veier. Dersom en persongruppe består av færre enn 25 personer, er det i tabellene ikke gitt noen resultater for denne gruppen Sammenliknbarhet med hovedtall fra ferieundersekelsene 1970, 1974 o 1978 Ferieundersøkelsene 1970, 1974, 1978 og 1982 felger det samme opplegg for registrering av ferieturer og ferieatferd. Det kan likevel være mulighet for usikkerhet ved en sammenlikning av de fire undersøkelsene på grunn av gjennomføring, bearbeiding my. av undersøkelsene, selv om en har provd å følge de samme regler fra gang til gang. I tabellene 1-7 sammenholder en tallene fra fire uavhengige undersøkelser. Siden dette er utvalgsundersøkelser, knytter det seg utvalgsvarians til resultatene fra alle fire. Skal en derfor sammenlikne forskjeller mellom tilsvarende tall fra to av undersøkelsene, krever dette noe mer omfattende metoder enn som nevnt i aysnitt 3.1. Disse metoder er nærmere beskrevet i appendiks 1.

18 Noen hovedresultater Ferieturer sommeren 1982 I alt 68 prosent av alle personer som ble spurt, hadde vært på ferietur sommeren 1982 (jfr. tabell 13). 49 prosent av de spurte hadde vært ps 1 ferietur, mens 19 prosent hadde vært på 2 eller flere ferieturer. I 1978 var 48 prosent på 1 ferietur om sommeren, mens 23 prosent var på 2 eller flere ferieturer. De tilsvarende tall for 1974 var 47 og 19 prosent (tabell 1). Dersom vi ser på den lengste sommerferieturen, varte denne i gjennomsnitt 14 dager i 1982 (tabell 3). 4 av disse dagene ble i gjennomsnitt brukt i utlandet. Tallene for 1978 var 15 og 3 dager. I 1970 varte derimot den lengste ferieturen om sommeren 17 dager i gjennomsnitt, hvorav 2 dager i utlandet. Den nest lengste sommerferieturen i 1982 varte gjennomsnittlig i 8 dager (tabell 3). Også i 1970, 1974 Og 1978 varte denne ferieturen i 8 dager. Av de som reiste bort sommeren 1982, var 21 prosent pa ferietur 21 dager eller mer på den lengste ferieturen (tabell 17). Feriesteder på Vestlandet, Agder/Rogaland og Østlandet ble oppgitt av henholdsvis 12, 11 og 29 prosent. 35 prosent oppgav at de hadde vært på steder i utlandet på (lengste) ferieturen (tabell 4). 16 prosent oppgav egen hytte eller fritidshus som viktigste overnattingsmåte på (lengste) ferieturen (tabell 22). Til sammen oppgav 25 prosent at den viktigste overnattingsmåten var hotell, pensjonat, gjestgiveri, turistheim, motell eller campinghytte. 23 prosent oppgav at den viktigste overnattingsmåten var A ta inn hos slektninger. 67 prosent oppgav at viktigste transportmiddel var personbil eller leiebil (tabell 24). 4 prosent oppgav buss, 7 prosent jernbane, 2 prosent båt eller ferge, og 14 prosent oppgav fly som viktigste transportmiddel på (lengste) ferieturen. Av personer som-oppgav at de hadde vært på 2 eller flere ferieturer sommeren 1982, var det 8 prosent som svarte at den nest lengste ferieturen varte 14 dager eller mer (tabell 32). Fridager fra arbeid Yrkesaktive personer hadde i gjennomsnitt 20 dager fri fra arbeidet i perioden 1. september 1981 til 31. august Av disse hadde ansatte 22 dager fri i gjennomsnitt, sammenliknet med 18 dager for selvstendige (tabell 35).

19 18 1. PURPOSE The purpose of this survey has been to update statistics on the holiday habits of the Norwegian population. The bureau has previously conducted surveys on holiday patterns and behaviour in 1968, 1970, 1974 and in This survey aims primarily at recording summer holidays for various population groups, and the distribution of trips by holiday area, type of transportation, duration, season, etc. In addition the survey gives information about holidays during the period September 1, 1981 to April 30, The survey also records to what extent employed persons are free from work, how the days off are distributed throughout the year, and the reasons why some groups did not take a summer holiday trip. 2. SURVEY DESIGN 2.1. Sampling procedure The sample is selected in two stages. To the selection on the first stage the whole country is divided into sample areas. The sample areas are municipalities. Municipalities with less than inhabitants are incorporated with other areas. The sample areas are first grouped by part of ten regions. Within each region municipalities with more than inhabitants are taken out as separate strata. The remaining sample areas are stratified by type of municipality (i.e. industrial structure and cen-trality) and number of inhabitants. For each of 102 strata, one sample area has been drawn. The first stage was selecting sample areas. which represented one stratum with 100 per cent probability. The sample areas within the remaining strata were selected with a probability proportional to the number of inhabitants in each area. The final sample on the second stage is drawn at random among persons years of age from these smaller areas. Totally persons were drawn for the survey. The sampling methods applied by the Central Bureau of Statistics of Norway are described in the publication "SamfunnsOkonomiske studier (SOS) nr. 33" Collection of data The interviews were conducted between August 30 and September 24, Persons we did not meet during this period could be called on again between September 24 and October 8, Interviews were succesfully completed with persons or 80 per cent of the total sample. 3. ERRORS AND RELIABILITY OF ESTIMATES 3.1. Sampling variance The uncertainty of findings based on only a part of the population, is often called sampling variance. Standard deviation is a measure of this uncertainty. The size of standard deviation depends among other factors on the number of observations in the sample and on the distribution of the current variable in the whole population. An estimate of standard deviation can be constructed by means of the observations in the sample. The Central Bureau of Statistics has not made exact calculations to construct such estimates for the findings in this publication. However, in table A, the approximate size of standard deviation is given for observed percentages.

20 19 To illustrate the uncertainty associated with a percentage, one can use an interval to give the level of the true value of an estimated quantity (the value obtained if making observations on the whole population instead of observations based on a part of the population). Such intervals are called confidence intervals if constructed in a special way. In this connection one can use the following method. Let M be the estimated quantity, and S the estimate of standard deviation of M. The confidence interval will be an interval with limits (M - 2.S) and (M + 2.5). This method will give, with appoximately 95 per cent probability, an interval containing the true value. The following example illustrates the use of table A for finding confidence intervals. The estimate of standard deviation for 70 per cent, is 3.2,when the estimate is based on 300 observations. The confidence interval for the true value has limits , which means the interval is from 63.6 to 76.4 per cent Sample bias and non-response Sampling bias occurs when persons with particular characteristics and behaviour are not represented in the sample in the same degree in which they occur in the population. This may be caused, for example, by a high percentage of non-response in the sample from particular groups of persons or by a high mobility rate. The sample is composed of persons. The number of non-respondents is 609 or 20 per cent of the original sample. Of the non-respondents 289 were unwilling to participate in the interview. About 30 per cent of the non-respondents were away from home because of work, school, holidays or temporary absence from home. Table B (page 13) gives the distribution of the total sample, the non-respondents and the respondents by sex, age and region. From tables B one can see that there are very small differences between the respondents and the total sample regarding sex, age and region. The differences are so small that the resulting uncertainty in the estimates is less than the uncertainty connected with the fact that the findings are based on a sample of persons Collection and processingerrors The method of observation used is also a source of error and uncertainty. Measurement errors may occur due to misinterpretation of the question, failing memory'or misrepresentation of the actual conditions. We may suppose that a slip of the memory occurs in connection with questions about what happened during a longer period of time. In this survey, for example, the respondents were asked about holidays and days off occuring a long time before the interview. This could lead to the respondent giving incorrect answers about holidays and days off. Measurement errors may also occur when the respondent's answer is influenced by the interview situation or by the fact that the interviewer may record the answer incorrectly. Processing errors, possible in this survey, are errors occuring when transferring the informations from the questionnaire to a machine-readable medium. Such errors are controlled and corrected by means of machine-control-systems, though it is clearly impossible to find all such errors. However, Central Bureau of Statistics does not consider it likely that serious sample and prosessing errors occur in this publication. 4. TERMS AND VARIABLES The content of most variables can be read from the table titles or from the questionnaire which is included as appendix 1. Further explanatory remarks on some central variables are presented below.

21 20 Days off from work Only periods including 3 or more consecutive days off have been recorded. Ordinary Saturdays off, Sundays and holidays, and absence caused by illness, leave or unemployments are not included. Holiday A holiday is defined as a stay outside home for health and recreational purposes lasting at least four consecutive nights. Business trips, study tours and convalescense in hospitals, nursing homes etc. are excluded. Journeys with curative purposes planned as a holiday are, however, included. The year of inquiry The year for inquiry is divided into the following seasons: Autumn 1981 Christmas 1981 Winter 1982 Easter 1982 Spring 1982 Summer 1982 September 1 to December 15 December 16 to January 4 January 5 to April 1 April 2 to April 13 April 14 to April 30 May 1 to August 31 A few holidays started in one season and continued through parts of another. Such holidays are recorded in the season in which the holiday started. If the holiday continued throughout two or more seasons, one separate holiday is recorded for each season. Holiday area/region Holiday areas at--e classified as follows: Eastern Norway Agder/Rogaland (Southern Norway) Western Norway Trøndelag (Middle Norway) Northern Norway Denmark, Sweden, Finland, Iceland Rest of Northern and Central Europe Southern Europe, Canary Islands and North Africa The counties Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Østfold, Vestfold and Telemark The counties Aust-Agder, Vest-Agder and Rogaland The counties Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal The counties Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag The counties Nordland, Troms and Finnmark Great Britain, West Germany, Ireland, Belgium, Luxemburg, the Netherlands, Northern France, Eastern Germany, Poland and the northern parts of Soviet Union, west of Ural, Switzerland, Middle France, Austria, Czechoslovakia, Hungary and the rest of Soviet Union west of Ural : Spain, Portugal, Southern France, Italy, Yogoslavia, Roumania, Bulgaria, Greece, Turkey (the Eupopean part), Cyprus, Canary Islands and North Africa For people having visited more than one area, the most remote area is recorded.

22 21 Type of nature in holiday area This variable is meant to describe the environment in which the holiday was spent. For instance, a rural, coastal holiday area within a larger city area is recorded as "costal area" - not as "larger city area". The same classification is used to describe holiday areas in Norway and abroad: Larger city area A city with more than inhabitants. Coastal area An area less than three km from the coast, except larger city areas. Mountain area The area about or near timber line. Forest area Larger forests. Rest of inland country : The remaining types of areas. Holiday companions Holiday companions are defined as personal travel companions. Unknown fellow travellers on tours etc. are not included. (See definition of household below.) Disposal of holiday house/private car etc. The respondent is free to use the holiday house/private car, but does not own the house/car. Occupation/economic activity Persons working more than 50 per cent of the ordinary working hours in an occupation are recorded as employed persons. The classification of principal economic activity (occupation) is based upon the Norwegian Standard Classification of Occupation. Non-employed persons born before 1915 (67 years of age or more) are classified as pensioners. Level of education Total time (years) of education (primary and secondary school plus years of special education completed) is considered when defining the level of education. The classification is based on the Norwegian Standard Classification of Education. Household The household is composed of persons living together and eating at least one daily meal together. Lodgers are not considered as members of the household. Household income The aggregate assessed income of all the household members is recorded. The amount is reported by the respondent. Place of residence Oslo, Bergen, Trondheim Densely populated area in municipalities with inhabitants or more Densely populated area in municipalities with less than inhabitants Sparsely populated area Densely populated areas are areas with at least 200 residents and a distance between houses of - as a rule - not more than 50 metres. Sparsely populated area includes in addition to all scattered population, also groups of houses with less than 200 residents.

23 22 Region of residence Eastern Norway Agder/Rogaland (Southern Norway) Western Norway Trøndelag (Middle Norway) Northern Norway : The counties Hedmark, Oppland, Østfold, Buskerud, Vestfold and Telemark : The counties Aust-Agder, Vest-Agder and Rogaland : The counties Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal : The counties Sør-Trøndelag and Nord-Trøndelag : The counties Nordland, Troms and Finnmark 5. USE OF TABELS AND SOME RESULTS 5.1. Use of tables As mentioned in 3.2 this survey is based on answers from respondents, Some of the respondents did not answer all the questions. The number of respondents (the column to the right of the table) may therefore for some variables be less than the total number of respondents at the top of the table. All percentages are rounded off to the nearest whole number. In some frequency tables the sum of the percentages may diverge from 100 per cent with 1-2 per cent both ways.. Results are not presented in the tables for groups with less than 25 persons Comparison of the main findings from the holiday surveys from 1970, 1974 and 1978 The holiday surveys from 1970, 1974, 1978 and 1982 were conducted in accordance to the same survey design. We have also attempted to follow the same rules for data collection and processing. There can, however, be possibilities for uncertainty when comparing results from these four surveys. In tables 1-7 findings from four independent surveys are compared. Since the four surveys are based on information from only a part of the population, there is sampling variance connected with the findings from all four surveys. Therefore, when comparing differences between corresponding estimates from two of the surveys, or accessing trends, it is necessary to use more complete methods than mentioned in Some main results Summer holidays 68 per cent of the respondents had been on summer holiday in 1982 (table 13). 4 per cent had been on 1 summer holiday, and 19 per cent had been on 2 or more summer holidays. In per cent had been on 1 summer holiday, 23 per cent on 2 or more summer holidays. The corresponding figures for 1974 were 47 and 19 per cent (table 1). The average number of days spent on the longest summer holiday was 14 in 1982 (table 3). 4 of these days were spent abroad. The figures for 1978 were 15 and 3 days. Corresponding figures for 1970 were 17 days on the average, with 2 days abroad. On the second longest summer holiday in 1982 the respondents spent on the average 8 days (table 3), of these 1 day abroad. Also in 1970, 1974 and 1978 this holiday lasted for 8 days on the average.

24 23 In per cent spent 21 days or more on the longest summer holiday (table 17). Holiday areas in Western Norway, Southern Norway and Eastern Norway were mentioned by respectively 12, 11 and 29 per cent. 35 per cent said they had been abroad during the (longest) holiday (table 4). 16 per cent used their own cottage or holiday house as their main type of accommodation on their (longest) summer holiday. Altogether 25 per cent used hotel, boarding house, inn, motel or camping cottage as their main type of accommodation, and 23 per cent stated that their main type of accommodation was staying with relatives (table 22). 67 per cent used private or rented cars as their main type of transportation on their (longest) summer holiday. 4 per cent used bus, 7 per cent used railways, 2 per cent used ships or ferries, and 14 per cent used aircraft as main type of accommodation (table 24). Among those having been on 2 or more summer holidays in 1982, 8 per cent had spent 14 days or more on the second longest summer holiday. Days off from work Employed persons had on average 20 days off from work during the period September 1, 1981 to August 31, Employees had on average 22 days off and self-employed 18 days off.

25

26 25 Appendiks 1 Appendix 1 Usikkerhet til forskjeller Uncertainty of differences I tabellene 1-7 sammenholder en tallene fra fire uavhengige undersøkelser. Siden dette er utvalgsundersøkelser, knytter det seg utvalgsvarians til resultatene fra alle fire. Utvalgsvariansen til forskjeller (differansen) mellom tilsvarende tall fra to av undersøkelsene er større enn utvalgsvariansen til enkelttallene. Standardavviket til en slik forskjell er lik kvadratroten av summen av kvadratene av standardavvikene til enkelttallene. Av tabell 2 ser en f.eks. at i 1970 og 1974 oppgav henholdsvis 29 og 24 prosent av de som var p8 ferietur om sommeren at de begynte turen juli. Av tabell A foran ser en at standardavvikene er omtrent 1,5 og 1,4 prosent. Et anslag for standardavviket til prosentdifferansen, 5, blir da 2,05141,5 2+1,4 2! Når en har anslag for standardavviket til en differanse, kan en lage konfidensintervall for den sanne verdien på tilsvarende måte som beskrevet foran i aysnittet 3.1. Dersom et beregnet intervall ikke omfatter 0,0, kan en ta det som sterk indikasjon på at det er forskjell mellom de sanne verdier på de to tidspunktene. Denne regel kan en bruke dersom en på forhånd har besluttet å underske en bestemt forskjell i en tabell. Leter en derimot rundt i tabellen etter påfallende observerte forskjeller, og vil vurdere disse, m& en bruke andre metoder som gir bredere konfidensintervaller. (Dette har sammenheng med det store antall forskjeller som kan tenkes undersøkt i en tabell.) I tabell 2 er det fire tidspunkter og åtte kategorier. Selv om en begrenser seg til parvise sammenlikninger og aystår fra å slå sammen kategorier, har en 48 forskjeller som en kan undersøke. Dersom det ikke er forskjell i de sanne verdier på de tre tidspunktene, er det likevel sannsynlig at minst ett av de 48 separate konfidensintervallene ikke vil inneholde 0,0. Dette skyldes tilfeldige variasjoner som en må regne med når en trekker utvalg.

27 TABELL 1. PERSONER 1) ETTER OM DE VAR PA FERIETUR SOMMEREN 1970, 1974, 1978 OG PROSENT PERSONS 1) BY WHETHER OR NOT THEY HAD A SUMMER HOLIDAY 1970, 1974, 1978 AND PER CENT 26 AR YEAR I ALT TOTAL HAR IKKE %HIRT PA SOMMERFERIETUR NO SUMMER HOLIDAY I ALT TOTAL HAR VART PA SOMMERFERIETUR HAVE BEEN ON SUMMER HOLIDAY AV DETTE OF WHICH 2 ELLER FLERE 1 FERIETUR FERIETURER 1 HOLIDAY 2 OR MORE HOLIDAYS TALLET PR PER- SONER SOM SVARTE NUMBER OF RES- PONDENTS )I FERIEUNDERSOKELSEN 1970, 1974 OG 1978 VAR UTVALGET TRUKKET BLANT PERSONER I ALDEREN AR. I UNDERSØKELSEN BESTOD UTVALGET AV PERSONER I ALDEREN AR. 1)IN THE HOLIDAY SURVEY OF 1970, 1974 AND 1978 THE SAMPLE WAS DRAWN AMONG PERSONS YEARS OF AGE. IN THE HOLIDAY SURVEY OF 1982 THE SAMPLE WAS DRAWN AMONG PERSONS YEARS OF AGE. TABELL 2. PERSONER 1) SOM VAR PA FERIETUR SOMMEREN 1970, 1974, 1978 OG 1982P ETTER MANED FERIETUREN STARTET. PROSENT PERSONS 1) ON SUMMER HOLIDAY 1970, 1974, 1978 AND 1982, BY MONTH. THE HOLI- DAY STARTED. PER CENT I ALT TOTAL MAI/JUNI MAY/JUNE FOR JUNI JUNI JUNE JULI JULY JULI JULI JULI JULY AUGUST TALLET AUGUST UOPP- PA PER- GITT SONER UN- SOM AUGUST AUGUST KNOWN SVARTE AUGUST NUMBER OF RES- PONDENTS LENGSTE SOMMERFERIETUR THE LONGEST SUMMER HOLIDAY NEST LENGSTE SOMMERFERIETUR THE NEXT LONGEST SUMMER HOLIDAY )SE NOTE 1, TABELL 1. 1)SEE NOTE 1, TABLE 1.

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8

ELDRE I ALDERSHJEM STATISTISKE ANALYSER NR. 42 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 ISBN 82-537-0997-8 STATISTISKE ANALYSER NR. 4 ELDRE I ALDERSHJEM 977 PEOPLE IN OLD AGE HOMES 977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-0997-8 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994

C 317. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Forbruksundersøkelsen 1992-19Ø. Survey of Consumer Expenditure 1992-1994 C 37 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Forbruksundersøkelsen 99-9Ø Survey of Consumer Expenditure 99-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B861 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995

C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Fylkestingsvalget 1995. County Council Election 1995 C 343 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Fylkestingsvalget 1995 County Council Election 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2005

Gjesteundersøkelsen 2005 Arne Rideng Jan Vidar Haukeland TØI rapport 813/2005 Gjesteundersøkelsen 2005 Arne Rideng og Jan Vidar Haukeland Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler.

Detaljer

NORDMENNS FERIEREISER

NORDMENNS FERIEREISER SAMFUNNSØKONOMISKE STUDIER NR, 41 NORDMENNS FERIEREISER HOLIDAY TRIPS BY NORWEGIANS Av/By TOVE L. MORDAL STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0999-4 FORORD

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2007

Gjesteundersøkelsen 2007 Arne Rideng Jan Vidar Haukeland Bente Heimtun Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 928/2007 Gjesteundersøkelsen 2007 Utenlandske ferie- og forretningsreiser

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer