TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no"

Transkript

1 TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no

2 I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Arbeidsmiljø 1.7 Likestilling 1.8 Hederstegn 2. RAMMEVILKÅR 2.1. Innledning 2.2. Statlige støtteordninger Momskompensasjon Instrumentfondet Frifond Voksenopplæring (VO) 2.3 TONO og Kopinor TONO Kopinor 2.4. Nasjonale samarbeidsarenaer Grasrotandelen Frivillighet Norge Landsrådet for Norges barneog ungdomsorganisasjoner (LNU) Virke Kultur Studieforbundet Folkeuniversitetet (FU) 3. SAMARBEIDSPARTNERE 3.1. Innledning 3.2. Samarbeidspartnerne Norsk Tipping AS Yamaha Scandinavia Norsk Noteservice AS If Fredskorpset SAS Choice Ringen Forlag Notehuset.no Go local 4. KOMMUNIKASJON 4.1 Innledning 4.2 Nett-tv fra NM 4.3 Synlighet i mediene 4.4 Kampanje 5. MUSIKKFAGLIGE ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1. Innledning 5.2. Arenaer og partnere Toneheim Folkehøgskole Griegakademiet Forsvarets Musikk (FMUS) Sommerkurs Korpsdrill 5.3 Norgesmesterskapene NM brass NM janitsjar NM skolekorps, brass NM skolekorps, janitsjar NM solister og ensembler NM marsjering NM korpsdrill 5.4 Internasjonale mesterskap European Brass Band Championships World Baton Twirling Championships European Championships for Majorettes 5.5 Born to play 5.6 Zamspill 5.7 Dirigentutvikling 6. INTERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER 6.1 Innledning 6.2 Field Band Foundation 6.3 European Brass Band Association (EBBA) 6.4 NoMU og MiN 6.5 NBTA 7. STATISTIKK 7.1 Musikkorps og medlemmer 7.2 Medlemskategorier 7.3 Endringer Alder Kjønn 8. KONTROLLKOMITEENS BERETNING 9. REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

3 H Ø Y D E P U N K T E R 2013 FORBUNDSSTYRET HAR LAGT BAK SEG ET UTFORDRENDE ÅR, MED FOKUS PÅ Å SNU ØKONOMIEN. MEN DET HAR OGSÅ SKJEDD VIKTIGE TING BÅDE FAGLIG OG ARRANGEMENTSMESSIG. HER ER VÅRE HØYDEPUNKTER: Vi har ferdigstilt regionaliseringen i tråd med Landsmøtets vedtak. Vi har nye rutiner for positiv drift og opparbeiding av egenkapital. Vi har god dialog og samarbeid med regionene. Vi har arrangert vårt første internasjonale drillmesterskap i Norge. Solide tilbakemeldinger fra utlandet etter arrangementet i Håkons hall på Lillehammer. Vi har i samarbeid med Norsk Tipping etablert en prisutdelingskonsert som synliggjør viktigheten av arbeidet som legges ned i skolekorpsene. Vi har samlet 25 skolekorpsdirigenter med suksess over tid i eget dirigentnettverk. Vi har i samarbeid med Fredskorpset etablert prosjektet Pulse et prosjekt med fokus på variert kulturbakgrunn og sammensatte lærevansker Vi har nå 90 veiledere i korpsbyggingsprogrammet «Bli bedre få det bedre». 62 korps deltar i programmet. Vi har arrangert EM brass i Oslo, et flott arrangement med meget god mediedekning. Ulriken Janitsjar fra Bergen NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

4 NMF 1 O R G A N I S A S J O N E N 1.1 INNLEDNING Norges Musikkorps Forbund er musikkkorpsenes interesseorganisasjon. Organisasjonen har sitt hovedkontor etablert i Bergen. NMF har også åtte regionskontorer: NMF Nord-Norge, NMF Trøndelag, NMF Nordvest, NMF Hordaland, NMF Rogaland, NMF Sør, NMF Viken og NMF Hedmark/Oppland. Antall medlemskorps i organisasjonen er 1613 med totalt medlemmer. Virksomheten er forankret i organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. NMF er medlem i Studieforbundet Folkeuniversitetet. Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. 1.2 ØKONOMI Forbundsstyret har gjennom 2012 og 2013 hatt stor fokus på å snu den negative utviklingen i økonomien i NMF sentralt, og få på plass sunn drift i hele organisasjonen. Bunnen er nådd og Forbundsstyret forventer positivt driftsresultat fra 2014 og positiv egenkapital ved utgangen av NMF har de siste årene gjennomført en betydelig omorganisering ved sammenslåing av kretsene til åtte regioner. Den siste regionen, NMF Øst, kom på plass i I oppstartsfasen har flere av regionene hatt utfordringer med negativ egenkapital og påfølgende ubetalt gjeld til NMF sentralt. For å gi regionene det løftet som skulle til for en positiv utvikling, besluttet Forbundsstyret i 2012 å ettergi gjeld for flere regioner, unntatt region Nord-Norge. Forbundsstyret har etter en grundig vurdering besluttet å avsette til tap på krav fordringen på region Nord-Norge på til sammen 2,1 millioner kroner i 2013-regnskapet. Forbundsstyret har i samarbeid med administrasjonen og regionene drøftet og iverksatt tiltak for å sikre positiv drift, likviditet og opparbeiding av egenkapital. Dette har blant annet skjedd gjennom reduksjon av antall stillinger, sterk kostnadsfokus, nedleggelse av prosjekter, reforhandling av leieavtaler og forsikringsavtaler, og forbedrede faktureringsrutiner og fordringsoppfølging. Forbundsstyret har videre innført nye tomånedlige rapporteringsrutiner for resultatregnskap, balanse, likviditet og prosjekter. Alle viktige prosjekter skal før oppstart presenteres og forankres i Forbundsstyret. Ny økonomisjef med solid erfaring og kompetanse kom på plass i første kvartal Resultatregnskapet for 2013 for NMF sentralt viser et negativt resultat på kr og egenkapitalen er negativ med kr I samsvar med innførte tiltak og stram regnskaps- og budsjettoppfølging forutsettes de regnskapsmessige overskuddene i 2014 og 2015 å dekke opp negativ egenkapital, slik at NMF har positiv egenkapital pr Forbundsstyret har stor fokus på likviditet og vil i 2014 søke om kassekredittavtale i bank for ved behov å sikre nødvendig driftslikviditet. I henhold til ovenstående redegjørelse mener Forbundsstyret det er riktig å legge forutsetningene om fortsatt drift til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. 1.3 FORBUNDSSTYRETS ARBEID Forbundsstyrets plattform reguleres av organisasjonens vedtekter, landsmøtevedtak og handlingsplan. Hovedoppgavene har vært å bedre de økonomiske rammevilkår, organisasjonsutvikling, bedre service mot medlemmene og videreutvikle det musikalske feltet. Det er avholdt ni styremøter i perioden. Det har i samme periode vært avholdt fem møter i Arbeidsutvalget (AU). Forbundsstyrets sammensetning etter ekstraordinært Landsmøte januar 2013: President: Suzette Paasche, Sør-Trøndelag Visepresident: Alfred Stabell, Finnmark Styremedlemmer: Hilde Sandvær, Nordland Merit Kristiansen, Telemark Lise Hagen Rebbestad, Akershus Harald Eikaas, Hordaland Jørgen Foss, Oslo Varamedlemmer: 1. Hilde Vedvik Thomassen, Vestfold 2. Christian Børresen, Hedmark 3. Anita Nøring, Møre og Romsdal Ansattes repr.: Morten S. Wensberg Ansattes vararepr.: Iver Vatvedt 1.4 ANSATTE NMF har i alt 39 ansatte fordelt på 35,5 årsverk. 20 personer er tilsatt ved det nasjonale kontoret, mens 19 personer har sin arbeidsplass ved region-/avdelingskontor. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

5 Fra venstre: Hilde Vedvik Thomassen, Merit Kristiansen, Alfred Stabell, Harald Eikaas, Suzette Paasche, Christian Børresen, Lilse Hagen Rebbestad, Morten Wensberg, Anita Nøring og Jørgen Foss. Hilde Sandvær og Iver Vatvedt var ikke til stede da bildet ble tatt. Kontoret i Bergen: Anita Finnebråten, generalsekretær, sluttet Harald Eikaas, Konst. generalsekretær, Tor Abild, politisk rådgiver, sluttet Arne Amland, administrasjons- og personalsjef / konst. generalsekretær, Kenneth Helle, administrasjonskonsulent, sluttet Odd Petter Saltnes, seniorkonsulent IKT Erlend Veland Thorsen, Konsulent IKT Åse Espevik, administrasjonskonsulent (50 %) fra Geir Ulseth, musikksjef Berit Handegard, nasjonal produsent Per Einar Fon, korpsbygger Trond Brenne, korpsbygger, sluttet Øyvind Klingberg, korpsbygger, sluttet Morten S. Wensberg, nasjonal musikkonsulent (20 %) Ingrid Yerlikaya, nasjonal drillkonsulent Stig Rylan, kommunikasjonssjef, sluttet Håkon Mogstad, kommunikasjonsrådgiver / konst. kommunikasjonssjef fra Olga Wergeland, nettredaktør Birgit Berg-Olsen, markedskonsulent Elisabeth Steinset Vindi, grafiker Silvelin Havnevik, nasjonal rådgiver Trine Lise Skorpen, økonomisjef Evy Langeland, økonomikonsulent, sluttet Ann-Mari Solheim Eide, økonomikonsulent fra Unni Seim Eidsnes, regnskaps- og kontormedarbeider Sandra Halilovic, regnskaps og kontormedarbeider NMF Øst Holger Gulbrandsen, daglig leder Liv Bente Olufsen, administrasjonssekretær Iver Vatvedt, musikkonsulent Mads Myr Munthe-Kaas, produsent Ragnhild Sandbakk, musikkonsulent, sluttet NMF Hedmark-Oppland Botolv Gjeldaker, daglig leder Kristin Børresen, administrasjonssekretær (80 %) NMF Sør Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder Trond Korsgård, musikkonsulent Britt Hvidsten, administrasjonssekretær (60 %) NMF Rogaland Lilli Anne Jacobsen Grong, daglig leder Morten S Wensberg, musikkonsulent (30 %) sluttet Jonas Skartveit Rogne, produsent (50-70 %) pr NMF Hordaland Randi Kvinge, daglig leder Åse Espevik, produsent (50 %) fra NMF Nordvest Lars Alver Krum, daglig leder Jørgen André Brecke, Konstituert daglig leder / musikkonsulent fra Marion Karin Røsandnes, musikkonsulent, sluttet NMF Trøndeland Karsten Selseth Landrø, daglig leder Håvard Hinsverk, musikkonsulent Gørild Meland, administrasjonssekretær (50 %) NMF Nord-Norge Rigmor Sætherskar, daglig leder, sluttet Christina Solheim Andreassen, musikkonsulent (60 %), sluttet Karsten Selseth Landrø, konst. daglig leder fra Anne Guri Frøystein, musikkonsulent (25 %) Sør-Afrika Det er i tillegg tilsatt sju prosjektmedarbeidere i Sør- Afrika-prosjektet. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

6 1.5 KONTROLLKOMITEEN Kontrollkomiteens sammensetning frem til Landsmøtet i april: Leder: Lars Jørgen Hauge, Hordaland Medlemmer: Frank Mathisen, Nordland og Arild Eielsen, Aust-Agder Varamedlem: Bjørg Odland, Rogaland 1.6 ARBEIDSMILJØ Arbeidsmiljøutvalget (AMU) har vært sammen satt på følgende måte: Fra arbeidstakersiden Håkon Mogstad,(verneombud) Iver Vatvedt, hovedtillitsvalgt Lilli Anne Jacobsen Grong, varatillitsvalgt Fra arbeidsgiversiden Anita Finnebråten, generalsekretær Arne Amland, administrasjons- og personalsjef Karsten Selseth Landrø, daglig leder NMF Trøndelag Utvalgets sammensetning følger landsmøteperiodene. Lederfunksjonen for utvalget har vært ivaretatt av arbeidsgiversiden ved generalsekretær Anita Finnebråten / konst. generalsekretær Harald Eikaas. Etter ønske fra begge partene, har Arne Amland ivaretatt sekretærfunksjonen i samme periode. Det har vært avholdt to møter i AMU. Arbeidet i utvalget har i perioden hatt fokus på: - NMFs seniorpolitikk - Den økonomiske situasjonen i NMF og tiltak som kan sikre NMFs drift og medlemstilbud. Det har ikke vært noen tilfeller av arbeidsulykker eller skader i løpet av driftsåret. Sykefraværet har vært på 3.25 %. Det er ingen forhold ved organisasjonen som påvirker det ytre miljø. 1.7 LIKESTILLING Det er 46,2 % menn og 53,8 % kvinner ansatt i NMF. Likestilling er ivaretatt i organisasjonen gjennom NMFs arbeidsgiverpolitikk og lønnspolitiske retningslinjer vedtatt i arbeidsmiljøutvalget. NMFs arbeidsgiverpolitikk bygger på følgende tre grunnpilarer: Kompetanseutvikling, helse, miljø og sikkerhet (HMS) og lønn. De lønnspolitiske retningslinjene er nedfelt som en del av arbeidsgiverpolitikken. Lønns - politikken skal på kort og lang sikt bidra til at NMF når sine mål, ved at den oppleves som rettferdig, motiverende og stimulerende på arbeidsmiljøet. Samtidig skal den sikre sammenhengen mellom lønn, kompetanse, stillingsinnhold, innsats og måloppnåelse. Lønn skal også medvirke til å rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere og ledere. Det tilstrebes en god kjønnsmessig balanse blant organisasjonens ansatte, både sentralt og på regionskontorene. 1.8 HEDERSTEGN Det ble i løpet av året delt ut følgende hederstegn: 20 år bronse: 69 stk. 30 år sølv: 85 stk. 40 år gull: 58 stk. Dirigentmedalje: 4 stk. Fortjenestemedalje: 30 stk. Hedersdiplom: 73 stk. Totalt antall hederstegn i 2013: 319 stk. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

7 2 R A M M E V I L K Å R RAM ME VILKÅR 2.1 INNLEDNING NMFs rammevilkår er stadig under press. Endring av forskrifter, høringsuttalelser og våre tilskuddsordninger krever et målrettet fokus og kontinuerlig interessepolitisk arbeid. Momskompensasjon er et av områdene der NMF har arbeidet aktivt både på egenhånd og i samarbeid med Frivillighet Norge. Dette er en ordning som styrker både den lokale, regionale og nasjonale økonomien. 2.2 STATLIGE STØTTEORDNINGER Momskompensasjon Fullt momsfritak for korpsene har vært et prioritert område og er fremdeles en politisk sak for NMF. NMFs medlemskorps betaler årlig ca. 60 millioner kroner i moms. Momskompensasjonsordningen styrker både den lokale, regionale og nasjonale økonomien. NMF har arbeidet både på egenhånd og i samarbeid med Frivillighet Norge med budskapet «momsfritak - krone for krone». Etter regjeringens opptrapping av kompensasjonspotten med 250 millioner kroner i 2013 ble refusjonen for året 29,9 millioner kroner. Dette er en økning på 9,9 millioner, dvs nærmere 50% i forhold til Midlene fordeler seg med 25,9 millioner til lokale korps, 1,2 millioner til regionale ledd og 2,8 millioner til NMF nasjonalt INSTRUMENTFONDET Instrumentfondet er tilgjengelig for alle skolekorps, uavhengig av organisasjonstilknytning. Minimum av medlemsmassen må være i alderen 9-19 år. Tilskuddsordningen ble utvidet i 2012 fra kulturdepartementet til å inkludere barne- og ungdomsorkestre (UNOF). Instrumentfondet hadde 12,167 millioner kroner til fordeling i Av disse var 1,016 millioner øremerket UNOF. NMF mottok totalt 449 søknader fra skolekorps, og 359 søkere fikk tildelt penger i ulike kategorier FRIFOND Frifond er en statlig tilskuddsordning for barneog ungdomsorganisasjoner. Minimum 1/3 av medlemmene må være under 26 år for å få innvilget tilskudd. NMF mottok totalt 12,7 millioner kroner til fordeling og 1076 medlemskorps mottok støtte korps mottok 11,5 millioner kroner til ordinær drift, mens 21 korps fikk prosjektstøtte (ca. 4,9 % av midlene). NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

8 2.2.4 VOKSENOPPLÆRING (VO) Voksenopplæringsmidler er en statlig støtte - ordning hvor det overføres midler i henhold til voksenopplæringslovens 19. Medlemskorpsene kan få vo-midler etter innrapporterte undervisningstimer. Totalt vo-tilskudd for NMFs medlemskorps var i 2013 på millioner kroner. 2.3 TONO OG KOPINOR TONO og Kopinor forvalter og ivaretar rettigheter til musikk og beskytter skriftlig materiale med bakgrunn i norsk lov. NMF har inngått avtaler med disse organisasjonene om vederlag på vegne av medlemskorpsene TONO NMF, Norges Korforbund og alle medlemsorganisasjonene i Norsk musikkråd har forhandlet fram en ny felles rammeavtale med TONO. Avtalen gir medlemskorpsene rett til: å fremføre de musikkverk TONO forvalter uten på forhånd å innhente samtykke i hvert enkelt tilfelle. Retten omfatter korpskonserter, krets/regionstevner og konkurranser, festivaler samt NM-konkurranser. Vederlaget for 2013 var på kr 1,3 millioner kroner, inkludert en utvidet tilleggsavtale gjeldende alle NMFs nasjonale og regionale arrangementer. Våre medlemskorps er forpliktet til å sende inn en oversikt over framført musikk direkte til TONO for alle konserter de selv arrangerer. Beløpet reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindeks KOPINOR Avtalen mellom NMF og Kopinor ble inngått med virkning fra Avtalen omfatter all kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale som finner sted i vår virksomhet, og innbefatter alle medlemmer av NMF. For korpsene betyr dette kopiering av supplementsog arbeidskopier. Vederlaget for 2013 var på 0,9 millioner kroner. Beløpet reguleres årlig ut fra Statistisk sentralbyråets konsumprisindeks. Kopinoravtalen revideres i NASJONALE SAMARBEIDSARENAER GRASROTANDELEN Grasrotandelener en ordning for frivillige lag og organisasjoner. For å kunne motta grasrotmidler må det lokale korpset være registrert i Frivillighetsregisteret og 5 % av innsatsen på spill fra Norsk Tipping kan gis til et frivillig lag. Det er ca korps som har registrert seg, og korpsene mottok til sammen ca. 10 millioner kroner fra Grasrotandelen i Det korpset som mottok mest støtte, fikk utbetalt kr Tre korps mottok over kr FRIVILLIGHET NORGE Frivillighet Norge er et samarbeidsorgan for hele den frivillige sektor. Gjennom en arbeidsgruppe har Frivillighet Norge vært en aktiv pådriver i prosessen med å få innført en ordning om momskompensasjon. NMF har deltatt i følgende tema- og arbeidsgrupper i Frivillighet Norge: Momskompensasjon. NMF har vært representert på Frivillighet Norge sin årlige topplederkonferanse med president og generalsekretær LANDSRÅDET FOR NORGES BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER (LNU) LNU er et samarbeidsorgan for nærmere 100 barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske og representerer et stort mangfold av aktiviteter og verdier. NMF er representert i LNUs styre med Hilde Vedvik Thomassen VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET (VOFO) VOFO er studieforbundenes interesseorganisasjon. VOFO er en demokratisk organisasjon med 18 studieforbund som medlemmer. NMF er medlem gjennom Folkeuniversitetet. VOFOs hovedmål er å styrke studieforbundenes rammevilkår i arbeidet med å gi barn- og voksne læringsmuligheter. Anita Finnebråten er valgt som nestleder til VOFOs sentralstyre fram til april VIRKE KULTUR Virke har over medlemsorganisasjoner, hvor NMF har sitt gjeldende medlemskap. Virke har opprettet et eget «interimsstyre» i Virke Kultur. Virke Kultur sin hovedoppgave er interessepolitisk- og strategisk valg for Virke Kultur. Interimsstyret har fått mandatet til å bygge en sterkere plattform av Virke Kulturs interesser fram mot våren NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

9 3 SAMARBEIDS PART NERE S A M A R B E I D S P A R T N E R E 3.1 INNLEDNING NMF har i løpet av konsolidert avtalene med våre samarbeidspartnere. Generelt sett er sponsormarkedet stramt, og det er viktig å ha gode relasjoner til våre samarbeidspartnere. 3.2 SAMARBEIDSPARTNERNE NORSK TIPPING AS I år ble det satset ekstra på å synliggjøre arbeidet med Born to play. Det ble avholdt en konsert i Oslo konserthus 13. november, der vi gjorde stas på sentrale personer i skolekorps. Norsk Tipping finansierte både prispenger og produksjonen av konserten. Norsk Tipping er svært godt fornøyd med konserten, og vi har lagt et løp der vi skal kjøre denne konserten tre år i strekk for å se om vi kan skape en arena som oppleves som attraktiv både internt og eksternt. Det er avholdt 62 Drømmekonserter i år. Ni flere enn året før. 240 korps søkte om støtte fra ordningen, en nedgang på 66 korps fra året før. Norsk Tipping bidrar med pengepremier til NM brass og NM janitsjar. I forbindelse med NM janitsjar ble LOTTOdivisjonen arrangert for tredje år på rad. Åtte korps deltok. Divisjonen er ikke en del av NM, men er en åpen og annerledes underholdningskonkurranse der alle har samme mulighet til å vinne YAMAHA SCANDINAVIA Yamaha har også i år levert pengepremier og gavekort til NMFs norgesmesterskap. Avtalen med dem er reforhandlet og er gjeldende til NORSK NOTESERVICE AS Norsk Noteservice er vår samarbeidspartner i noteforlagsbransjen og utgir NMFs emnehefter og serien Frisk Pust. Norsk Noteservice bidrar også med pengepremier og gavekort til norgesmesterskapene våre IF Vi har i løpet av året hatt en total gjennomgang av alle våre forsikringer. If har dermed kommet med et nytt, forbedret tilbud på våre forsikringer til korpsene FREDSKORPSET Siden 2001 har NMF vært en av Fredskorpsets partnere gjennom utvekslingsprogrammet Bands Crossing Borders (BCB) mellom Norge og Sør-Afrika. BCB er nå nedlagt, men det er i stedet opprettet to nye prosjekter. «Roots» er et treårig prosjekt som skal sikre at Field Band Foundation blir selvgående på akademiet. Navnet henviser til at vi nå skal skape varige røtter, og treårsavtalen ble signert i høst under det årlige Nationals i Johannesburg. I tillegg er det nå startet opp et nytt prosjekt kalt Pulse. Fredskorpset har ønsket å vri fokus fra musikk til helse, og NMF har etter nøye vurdering valgt å delta på dette prosjektet, som gjennomføres både i Norge og Sør-Afrika. Primærmålet i Norge er å støtte korps i arbeidet med å legge til rette for at flere kan få glede av å spille i korps. I første omgang skal vi holde et spesielt fokus på korps som allerede er gode på eller ønsker å bli enda bedre på å gi et tilbud til: - medlemmer med variert kulturbakgrunn - medlemmer med fysiske funksjonshemminger - medlemmer med sammensatte lærevansker I første omgang har NMF fått innvilget midler til et treårig samarbeidsprosjekt. Prosjektet har ni utvekslingsdeltakere i første driftsår og vil øke til elleve i de siste to årene. Dersom prosjektet leverer resultater er det muligheter for utvidelse i opptil tolv år REMA 1000 Rema 1000 er blitt en viktig samarbeidspartner med sitt fokus på skolekorps, dirigenter og repertoar. Gjennom dette samarbeidet var det mulig å gjennomføre en helg der Eikanger- Bjørsvik instruerte over 100 musikanter i skolekorps fra Hardangerområdet i Hordaland. Denne instruksjonshelgen er også dokumentert på film CHOICE Også i år har vi sett en økning av folk som benytter seg av hotellavtalen med Choice. I år ble det bestilt drøyt 3000 overnattingsdøgn av medlemmer i NMF. Det er en økning på ca 10%. Avtalen gir inntil 20 % rabatt på alle overnattinger på Choice-hotell i Norge, og avtalen kan også brukes privat. I tillegg til gode overnattingstilbud kan korpsene benytte seg av rimelige overnattingspakker i forbindelse med konferanser. Sett på bakgrunn av antall overnattingsdøgn, har vi en meget god rabattavtale med Choice K. ASPELUND NMF har avtale med K. Aspelund om lotteriet Julekalenderen. Lotteriet administreres av K. Aspelund, mens NMF og korpsene som deltar, mottar provisjon i henhold til avtalen. Det ble solgt ca lodd til sammen i år, noe som gir en totalinntekt på ca kroner til korpsene og ca kroner til NMF. 83 korps benyttet seg av muligheten til å selge lodd NOTEHUSET.NO NMF har inngått en samarbeidsavtale med notehuset.no. Nettbutikken drives av tubaist Øystein Baadsvik og inneholder et stort utvalg av solo- og ensemblestykker. Avtalen sikrer NMF-medlemmer en rabatt på kjøp av noter, og i tillegg bidrar notehuset.no med til sammen kroner i gavekort til ulike norgesmesterskap hvert år. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

10 K O M M U N I K A S J O N KOM M U N I K A SJON INNLEDNING NMF jobber målrettet med å være en synlig aktør både i lokale og nasjonale medier. I år markerte vi oss med en kronikk på NRK Ytring i forbindelse med Stortingsvalget. Den ble mye lest og kommentert, i tillegg til at den ble spredt i sosiale medier. Det har i etterkant av denne kronikken vært større interesse fra sentrale mediehus, særlig i forbindelse med Statsbudsjettet, både det som den rødgrønne regjeringen la frem og det som regjeringen Solberg la frem noen uker seinere. Det er også verdt å nevne at NRK på våren sendte en dokumentarserie om Eikanger- Bjørsvik Musikklag. Serien «Korpsfiksert» inneholdt åtte programmer og hadde gode seertall. Sosiale medier er fortsatt en av våre viktigste informasjonskanaler, særlig i forbindelse med arrangementene våre. Stadig flere følger oss på Facebook og på Twitter. I løpet av 2013 har vi nesten doblet antall tilhengere av den nasjonale Facebook-siden vår, og vi har nå nesten 6000 tilhengere. Også de regionale Facebook-sidene har mange tilhengere. På Twitter har vi nå ca 1800 følgere, og siden starten har NMF publisert over 4000 «tweets». Nytt av året er at vi også har etablert konto på Instagram. Dette er en fotodelingstjeneste og sosialt nettverk som ble etablert i Vi lanserte Instagramkontoen i forbindelse med EM drill, og i løpet av konkurransen ble det tatt over 800 bilder som hadde hashtaggen EMmajorettes. Det at publikum kunne få se bilder på storskjerm bidro nok til den solide responsen. Generelt sett får alle våre sosiale medier en økt oppslutning under de store arrangementene. Musikkorps.no er populær, særlig under de store nasjonale mesterskapene. Totalt har vi hatt sidevisninger i år, med mars som beste måned med like under sidevisninger. Nyhetsbrevet vårt sendes ut til over mottakere hver tredje uke, blant annet til alle landets redaksjoner. I tillegg sendes det ut et infobrev til alle korpsledere og tillitsvalgte i hver region. 281 korps benytter seg i dag av NMFs tilbud om publiseringsverktøy til korpsets egne nettsider. 4.2 NETT-TV FRA NM NMF har fortsatt samarbeidet med TV 2 Sumo om å sende direkte fra fem av norgesmesterskapene våre. Til sammen produserte vi over70 timer innhold med både overføring av korpsenes NM-innsats, et eget NM-studio med gjester og ekspertkommentatorer, og festkonsertene med premieutdeling. Produksjonene ble gjort i samarbeid med tv-selskapet Buss og Media fra Nordhordland. Disse sendingene er blitt svært populære, men vi ser at sendingene fra NM skolekorps og NM drill er svært ressurskrevende i forhold til seertallene. 4.3 SYNLIGHET I MEDIENE I løpet av året ble korps omtalt hele ganger på nettet og i trykte medier. Norges Musikkorps Forbund er omtalt 460 ganger. Antall medieoppslag er omtrent det samme som i NM skolekorps, brass: Musikerne er fornøyd, og blir intervjuet på netttv i etterkant. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

11 5MUSIKKFAGLIGE ARRANGEMENTER, KONKURRANSER OG PROSJEKTER 5.1 INNLEDNING 2013 har vært et meget aktivt år: er det er gjennomført ett Zamspill (Alta), Norges nasjonale brassband og Norsk blåseorkester hadde vintersamling på Toneheim i vinterferien, og det var planlagt sommerturné henholdsvis til Nederland/Frankrike for brassbandet, og Nederland/Tyskland for blåseorkesteret. På grunn av manglende økonomi ble begge turneene avlyst. NMF har arrangert EM brass i Oslo og EM Majorettes på Lillehammer. Det er jobbet med videreutvikling av sommerkurs, dirigentutvikling, samt forberedelser til festival i Trondheim Det er gjennomført flere møter og forhandlinger med Rema1000, og det ble signert en treårig avtale med Rema1000 som omhandler dirigentutvikling i skolekorps, repertoar for skolekorps, samt en generell korpskampanje for å heve status for korps. Avtalen trådte i kraft Det er gjennomført revidering av NMFs studieplaner i løpet av 2013, og det er også arbeidet med å få godkjent en studieplan for drillutøverkurs. I tillegg er det også utarbeidet en egen studieplan for aktiviteten innenfor korpsbygging. 5.2 ARENAER OG PARTNERE TONEHEIM FOLKEHØGSKOLE NMF er en av eierne av Toneheim folkehøgskole. Tidligere visepresident i NMF, Erik Rastad, er styreleder. NMF samarbeider også med Toneheim når det gjelder utvekslingsprogrammet Pulse, der musikklærere fra Sør-Afrika studerer ved skolen GRIEGAKADEMIET Griegakademiet har et studietilbud innen dirigentutdanning/ensembleledelse. NMF står ansvarlig for øvingskorps til studentene FORSVARETS MUSIKK (FMUS) Det har vært et tett og nært samarbeid med FMUS også i år. Samarbeidsavtalen, som blant annet gir våre medlemmer 35 % rabatt på forsvarskorpsenes konserter, inkludert HMKG, profilering og levering av festkonserter, samt gratis lån av slagverk til noen av våre norgesmesterskap, gikk ut i Ny avtale skal revideres og signeres i SOMMERKURS Alle regioner i NMF arrangerte sommerkurs med alderskodeinndeling i fargene gult (9-12 år), rødt (12-14 år), blått (14-16 år) og svart (16-20 år). Enkelte regioner arrangerte også drillkurs, instruktørkurs og dirigentkurs. Sammen med NMFs musikkonsulenter ferdigstilte musikksjefen en rammeplan for sommerkursene i NMF høsten 2010 som ble vedtatt i Forbundsstyret, og denne rammeplanen ble fulgt for sommerkursene KORPSDRILL Med virkning fra ble retningslinjene for drillkonkurranser i NMF endret. Den største endringen var innføringen av aldersklassen Juvenile, samt kategorien Twirling Corps. Gjennom aldersklassen Juvenile ble det åpnet opp for at også de under 12 år kan delta på NM i korpsdrill. I takt med større og større konkurransedeltakelse, ble det arrangert nasjonalt drilldommerkurs på Lillehammer. I september ble den årlige dommeroppdateringen avholdt i Oslo. På regionalt plan har det i tillegg blitt arrangert utøverkurs, minidrill, instruktørkurs og sommerkurs. 5.3 NORGESMESTERSKAPENE I alt seks norgesmesterskap og et samarbeid om Ungdommens musikkmesterskap er gjennomført i NM BRASS Årets NM brass ble arrangert i Grieghallen i Bergen, februar. 74 korps deltok i seks divisjoner. Vinner elitedivisjon: Eikanger-Bjørsvik Musikklag, Hordaland NM JANITSJAR Olavshallen, Radisson SAS Royal Garden Hotell og Rica Nidelven var arenaer for NM janitsjar i Trondheim, mars. 107 korps deltok i åtte divisjoner. Vinner elitedivisjon: Christiania Blåseensemble, Oslo. Det ble utdelt kongepokal NM SKOLEKORPS, BRASS 23 korps i tre divisjoner var samlet til NM i Stavanger konserthus, 22. juni. Vinner 1. divisjon: Manger Skulemusikklag, Hordaland NM SKOLEKORPS, JANITSJAR 17 korps i tre divisjoner deltok i NM i Kulturhuset Bølgen og Sliperiet i Larvik, 22. juni. Vinner 1. divisjon: Ulriken Janitsjar, Hordaland UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP Den nasjonale finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2013 ble arrangert på Norges Musikkhøgskole 22. og 23. november. For første gang i mesterskapets tolvårige historie var Norges Musikkorps Forbund med som arrangør. Mesterskapet er en konkurranse i fremførelse av klassisk musikk for alle under 26 år. Tidligere har NMF arrangert NM for solister og ensembler. 122 unge musikere deltok i UMM, etter å ha kvalifisert seg gjennom ti regionale konkurranser. Ungdommene konkurrerte i fire aldersklasser fordelt på følgende instrumenter: piano, treblås, messingblås, slagverk, duo og ensemble. Under superfinalen ble fløytist og korpsmusiker Kristin Hammerseth fra Sarpsborg kåret til årets musiker, mens klarinettisten Daniel Ivanov fra Oslo vant publikumsprisen NM MARSJERING NM marsjering ble avlyst i 2013 på grunn av lav påmelding. Det er meget god påmelding for konkurransen i NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

12 5.3.7 NM KORPSDRILL Drillere fra hele landet var samlet til NM korpsdrill 2013, som ble arrangert juni i Arena Larvik. Til sammen var det 393 deltakere fordelt på 267 startnummer med samtlige konkurransegrener representert. Alle fremførelsene ble sendt over nett-tv. I solo og duett ble det foretatt videokvalifisering som tidligere år. Av 286 innsendte opptak, gikk 189 videre til NMfinaler. NORGESMESTERE Solo 1 Baton Preteen: Thea Hanssen, Stjørdal Drilltropp Junior: Maya Kosmo, Horten Drill Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk Solo 2 Baton Preteen: Henriette Brandsnes Bekken, Romerike drillkorps Junior: Andrea Rådahl, Manstad Skolekorps Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk Solo X Strut Preteen: Emilie Heen Schjærven, Nedre Bekkelaget Drill Junior: Maya Kosmo, Horten Drill Senior: Anett Marchelia Nilsen, Andenes Drill Drilldans solo Preteen: Silje von Trepka, Nedre Bekkelaget Drill Junior: Maya Kosmo, Horten Drill Senior: Mathias Langseth Eliassen, Sandnessjøen Skolemusikk Drilldans duett Preteen: Andrea Lund Olsen og Ingeborg Nævestad, Manstad Skolekorps Junior: Ane Ommundsen og Andrea Kvarme, Hana Skolekorps Senior: Mary Høybakken og Mina Sagbakken, Kringsjå drilltropp Twirl duett Preteen: Henriette Brandsnes Bekken og Emma Vegel Tolderlund, Romerike drillkorps Junior: Emma Kalvenes og Maya Kosmo, Horten Drill Senior: Susann Stave og Mathias Langseth Eliassen, Andenes Drill Twirl team Junior: Romerike drillkorps Senior: Oslo Drill Drilldans tropp Junior 3. divisjon: Spjelkavik drill Junior 2. divisjon: Harstad Skoles Musikkorps Junior 1. divisjon: Romerike drillkorps Senior 2. divisjon: Skudenes Drill Senior 1. divisjon: Manstad Skolekorps Pom pons Andenes/Sør-Tromsøya/Melbu/Bodø Traditional Majorettes Corps Junior: Gjøvik Skolekorps Senior: Harstad Skoles Musikkorps Exhibition Corps Junior: Spjelkavik drill Senior: Sveio drilltropp Parade Corps Junior: Manstad Skolekorps Senior: Romerike drillkorps Accessories Corps Junior: Sveio drilltropp Senior: Andenes Drill EUROPEAN BATON TWIRLING CHAMPIONSHIPS mars deltok 68 norske drillere på EM i Twirling i Amsterdam i Nederland. Disse var fordelt på 43 startnumre og kom fra elleve forskjellige korps. NMF var representert ved president i NBTA Norway og nasjonal drillkonsulent. Linn Kvade Rannekleiv (Panthers Baton Twirling) ble beste norske utøver med to andreplasser (X Strut senior og 2 baton senior) og en tredjeplass (Rhythmic twirl senior), mens Mathias Langseth Eliassen (Sandnessjøen skolemusikk) tok sølv i 1 baton senior boys. Romerike drillkorps stod for det beste norske resultatet i tropp i et Twirlingmesterskap med deres tredjeplass i Pom pons EUROPEAN CHAMPIONSHIPS FOR MAJORETTES For første gang i historien arrangerte NMF og NBTA Norge et internasjonalt drillmesterskap. EM Majorettes 2013 ble et vellykket arrangement på alle måter. Over 600 drillere fra åtte ulike land var med og konkurrerte. Norge var representert med 140 deltakere fra ni korps, fordelt på tolv startnumre. Mesterskapet ble arrangert i Håkons hall på Lillehammer oktober. Andenes Drill og Spjelkavik Drill sikret gull til Norge i klassene Accessories Corps senior og Exhibition Corps Juvenile. Sportsmanshippokalen gikk til Norge. 5.5 BORN TO PLAY Born to play er begrepet NMF og samarbeidspart Norsk Tipping bruker om korpsbygging. Korpsbygging ble i 2012 etablert som et satsningsområde i NMF. Korps over hele landet kom med i programmet fra Korpsbygging i NMF består av: - Korpsbyggerprogrammet «Bli bedre få det bedre» - Temakveldene «Status i korpset», - Intern og ekstern synliggjøring av Norsk Tipping som samarbeidspart. Temakveldene «ekstern kommunikasjon», «musikalsk utvikling» og «roller i styret» sammen med «holdningsskapende program» ble tatt ut av Born to play sommeren 2013 basert på erfaringer og resultater. Samarbeid mot kulturskole, grunnskole er også lagt innenfor korpsbygging. I tillegg til området generell opplæring. I arbeidet rundt korpsbygging var det frem til avsatt 2,7 årsverk i organisasjonen. Fra og med ble dette redusert til 1,7 årsverk. Gjennom 2013 er vi foran målsettingen av antall korps som benytter programmet, samtidig som vi opplever at korpsene i programmet har suksess korps er inne i «Bli bedre få det bedre» i hele Norge - Tre temakvelder «Status i korpset» er gjennomført - Ingen korps har gjennomført de temakveldene vi tok ut sommeren 2013 Antall veiledere pr 31.12: - 90 «bli bedre få det bedre-veiledere» - åtte temakveldveiledere Følgende møter har vært gjennomført: - Tolv kulturskoler frem til To møter med Yamaha Class Band og Kongsvinger kommune - ulike fagkonferanser og møter generelt rundt korps/kulturskole NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

13 Priskonsert arrangerte NMF priskonsert i Oslo Konserthus med Lillestrøm Musikkorps, Mathias Johan Matland (årets talent), Sirkus Eliassen, Øystein Baadsvik, Andreas Hoff og Truls Pedersen. Konserten ble i sin helhet finansiert av Norsk Tipping, inkludert prisene som ble delt ut. Prisene var Årets skolekorpsleder 1 pris a ,- hvorav ,- tilfalt dirigenten og ,- tilfalt korpset, Årets skolekorpsdirigent 1 pris a ,- hvorav ,- tilfalt lederen og ,- tilfalt korpset, Årets miljøskapere åtte priser ble delt ut a 5 000,-. Årets talent fikk ,- til videreutdanning eller instrument. Norsk Tipping var til stede på konserten og delte ut priser sammen med musikksjef. Prisvinnere: - Årets skolekorpsleder: Harald Borge, Skjold Skoles Musikkorps - Årets skolekorpsdirigent: Sigurd Grøv Skramset, Eidanger Pikeog Guttekorps - Årets talent: Mathias Johan Matland, Eikanger- Bjørsvik Musikklag - Årets miljøskapere: Marius Hølen Bakken, Kringsjå Skolemusikk Hanne Abelseth, Åsvang og Eberg Skolekorps Marlene Frøyen Vadøy, Kalvåg Skulemusikk Emilie Hettervik Vågen, Jåtten Skolekorps Karine Langgåt Jøkling, Lillestrøm Skolekorps Didrik Nygård, Ulriken Janitsjar Vegard Milde, Smørås Skolemusikk Linn Marlene Skarsholt, Sande og Mosserød Skolekorps 5.6 ZAMSPILL Som et ledd i NMFs satsing på dirigentutvikling, ble det i samarbeid med The Brazz Brothers utviklet et tilbud til dirigenter og instruktører for små skolekorps med besetningsutfordringer i Hvert korps får en fadder i The Brazz Brothers, som følger opp dirigenten og korpset i etterkant, og bidrar med tips om låtvalg og praktisk bruksarrangering tilpasset besetningen. Spille glede, fellesskap, mestring og formidling står i sentrum på seminaret, og det hele avsluttes med en konsert. I februar ble det arrangert en Zamspill-helg i Alta med svært god oppslutning og et godt resultat. Tilbakemeldinger fra Zamspill er strålende, utbyttet og måloppnåelse er god, der korpsene og dirigentene får stort faglig utbytte. 5.7 DIRIGENTUTVIKLING NMF har utviklet en egen plan for dirigentutvikling, Ungdomsprogrammet, som er forankret gjennom vedtak i forbundsstyret. Her beskrives NMFs egne kurstilbud og satsing gjennom en tydelig struktur med implementering av dirigentfaget på alle våre sommerkurs. Det har gjennom året vært arbeidet med en regional samhandlingsplan for Hordaland i samarbeid med Griegakademiet, Bergen kulturskole og NMF Hordaland. Denne planen er planlagt publisert i løpet av Dette betraktes som et viktig pilotprosjekt, som vil bli spredd til alle NMFs regioner. Det er også tatt inn eget punkt i samarbeidsavtalen med Norsk Kulturskoleråd om dirigentutvikling, der det ses på spesielle tiltak i forhold til talentutvikling og tilbud i faget ensembleledelse. NMF arrangerte for andre året Dirigentuka i Stavanger (se eget punkt). I samarbeid med REMA1000 har NMF samlet 25 av de mest suksessrike skolekorpsdirigenter med suksess over tid i et eget dirigentnettverk, der formålet Sigurd Grøv Skramset, dirigent i Eidanger Pike og Guttekorps ble kåret til årets skolekorpsdirigent i Dirigentuka i Stavanger har blitt ettertraktet på kort tid. Her er det Trond Korsgård som har teknikkundervisning på morgenkvisten. er å systematisere kompetanse og definere suksesskriterier for skolekorpsledelse. I tillegg skal dette nettverket drive veiledning for andre dirigenter i skolekorps, og dette iverksettes for fullt i januar DIRIGENTUKA Dirigentuka ble arrangert for andre gang august 2013 i Stavanger, over 100 dirigenter en økning på mer enn 35% fra året før. Dirigenter fra hele Norge deltok, i tillegg til deltakere fra Finland, Tyskland, USA og Russland. Dirigentuka er det desidert største dirigentkurset i Norge. Også internasjonalt er over 100 deltakere et usedvanlig stort antall ved et dirigentkurs. Som i fjor treffer Dirigentuka hele spekteret av korpsdirigenter fra nybegynner til ekspert. Noe av styrken i konseptet til Dirigentuka er nettopp at vi klarer å samle dirigenter på så ulike nivå og med så ulike behov på en felles arena. Den viktigste nyvinningen i 2013 var at dirigentkursdeltakerne i år kunne velge å fordype seg i skolekorpsdirigering. Norges Musikkorps Forbund har samlet 25 av landets ledende skolekorpsdirigenter i et faglig nettverk og bedt dem om å designe innholdet ved årets kurs. Resultatet var en rekke spennende foredrag med noen av våre fremste skolekorpsdirigenter. En annen nyvinning var samarbeidet med Stavanger Symfoniorkester, som stilte med sine blåsere til en mesterklasse torsdag i Dirigentuka. På denne måten la vi til ytterligere et aspekt ved kurset, ved også å kunne tilby mesterklasse med et topp internasjonalt profesjonelt ensemble. Dirigentuka arrangeres i samarbeid med UiS med støtte fra REMA1000 og Rogaland Fylkeskommune. Prosjektleder for Dirigentuka er musikkonsulent Morten Wensberg, teknisk arrangør er NMF Rogaland. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

14 6 IN TERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER INTERNASJONALT SAMARBEID OG ARRANGEMENTER 6.1 INNLEDNING NMF viderefører sitt internasjonale engasjement gjennom samarbeid med aktuelle organisasjoner som Field Band Foundation (FBF) i Sør-Afrika, Nordisk Musik Union (NoMU), European Brass Band Association (EBBA) og National Baton Twirling Association Europe (NBTA). Medlemsskapet i Musik i Norden (tidligere Samrådet for nordisk amatørmusikk) ivaretas gjennom NMFs medlemsskap av NoMU. NMF inviterte europeiske musikkorganisasjoner til møte i Oslo under EM brass for å sondere interesse for et EM for fanitsjarkorps. NMF fikk i dette møtet mandat til å lede en arbeidsgruppe i arbeidet med dannelsen av en europeisk organisasjon som tar sikte på å arrangere det første EM for janitsjarkorps i FIELD BAND FOUNDATION Siden 2001 har NMF samarbeidet med den sørafrikanske musikkorganisasjonen Field Band Foundation om en utveksling av musikklærere mellom de to landene. Utvekslingsprogrammet heter «Bands Crossing Borders» (BCB) og er fullfinansiert av Fredskorpset. BCB startet i år sin siste utvekslingsperiode. Sommeren 2013 avsluttet programmet, men NMF og Field Band Foundation har inngått en treårsavtale for å sikre at det lange samarbeidet gjør organisasjonen selvforsynt med egne lærekrefter på akademiet. I tillegg er det startet opp et nytt prosjekt pulse dette står beskrevet under pkt EUROPEAN BRASS BAND ASSOCIATION (EBBA) NMF er medlem og inviterer hvert år norgesmester i NM brass til å representere NMF i EM. Tidligere president i NMF, Ulf Rosenberg, er for tiden president i EBBA. NMF har valgt Harald Eikaas som delegat til EBBAs årsmøte, som avholdes hvert år i forbindelse med EM brass. NMF arrangerte EM Brass i Oslo i 2013 med særdeles gode tilbakemeldinger fra medlemslandene, deltakende brassband og styret i EBBA. 6.4 NORDISK MUSIK UNION (NOMU) Styre- og sekretariatsfunksjonen for Nordisk Musik Union (NoMU) er tillagt NMF. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

15 Som vanlig hadde EM et eget ungdomsbrassband med internasjonal deltakelse. Dirigent for korpset var Irene Anda. Tidligere forbundsstyremedlem Kristoffer Sundøy er president i NoMU, og ble valgt på generalforsamlingen i september I tillegg er generalsekretær eller stedfortreder kasserer og sekretær i styret. NoMU har 15 medlemsforbund fordelt på alle nordiske land. Nåværende styre er valgt for perioden MiN er et samarbeidsorgan for de nordiske paraplyorganisasjonene som Nordisk Korforum, Nordisk Musik Union, Rådet för nordiskt barn- och ungdomskörarbete, Nordisk Sangerforbund, Nordiska Arbetarsångar- och musikerförbundet, og Nordisk damkörsnätverk. NMF er medlem gjennom NoMU, og innehar for tiden ingen verv i MiN NATIONAL BATON TWIRLING ASSOCIATIONS (NBTA) NBTA har arrangert generalforsamling og to europamesterskap. Norge har vært representert på alle de tre arrangementene. Forbundsstyremedlem Merit Kristiansen er president i NBTA Norway. Berit Handegard er sekretær, og Ingrid Yerlikaya er teknisk ansvarlig. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

16 STATI STIKK S T A T I S T I K K MUSIKKORPS OG MEDLEMMER 2013 Medlemsstatistikk 2013 oppdelt (pr ) Skole-/generasjonskorps 7 Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Medlemsstatistikken viser at NMF har registrert medlemmer mot medlemmer forrige år. Antall korps er økt fra 1612 til 1613 musikkorps. Av disse er 910 skolekorps, 134 generasjonskorps og 569 amatørkorps. NMF Øst er landets klart største region med medlemmer, med NMF Nordvest som nest største region med medlemmer. Færrest medlemmer finner vi i NMF Rogaland med medlemmer. Amatørkorps Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl MUSIKKORPS OG MEDLEMMER 2013 Medlemsstatistikk 2013 oppdelt (pr ) Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark MEDLEMSSTATISTIKK 2013 Oppdelt (pr ) Totalt antall Skole-/generasjonskorps Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark/Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

17 MEDLEMSSTATISTIKK 2013 Oppdelt (pr ) Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark/Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge MEDLEMSSTATISTIKK 2013 Oppdelt (pr ) Amatørkorps Totalt Navn Korps Spill Drill Spill/Drill Andre Medl. NMF Øst NMF Hedmark/Oppland NMF Sør NMF Rogaland NMF Hordaland NMF Nordvest NMF Trøndelag NMF Nord-Norge MEDLEMSKATEGORIER Utøvende medlemmer: Det er registrert utøvende medlemmer. Av disse er registrert som musikanter, er aspiranter, er drillaspiranter og er registrert som drillere. 7.3 ENDRINGER Skole/generasjonskorps Amatørkorps Totalt antall År Korps Utøv. Andre Korps Spill/drill Andre Korps Utøv. Andre Sum Endring ,30 % ,90 % ,13 % ,65 % ,45 % ,94 % ,20 % ,59 % ,49 % ,37 % ,18 % ,82 % ,14 % ,60 % ,28 % ,40 % ,34 % ,14 % ,36 % ,09 % ,05 % ,96 % ,36 % ,52 % -43,38 % -81,03 %-13,26 % -9,66 % -77,02 %-20,19 % -34,69 %-80,46 % -50,40 % ,29 % -1,39 % -3,70 % 0,71 % -0,99 % 7,04 % 0,06 % -1,25 % -2,06 % -1,36 % Antall korps er forholdsvis stabilt, mens antall korps er redusert med to skolekorps i forhold til 2011, og antall voksenkorps er redusert med to. Antall medlemmer er redusert med 819, tilsvarende 1,36%. Størst nedgang finnes i skolekorpsene, hvor totalt medlemstall er redusert med 720, av disse er 470 registrert i avgang fra gruppen spill/drill. Regionvis har NMF Trøndelag og NMF Hordaland hatt størst reduksjon i medlemstallene, med henholdsvis 269 og 212 medlemmer. Andre medlemmer: Det er registrert andre medlemmer. De fleste finner vi i skole/generasjonskorps. Av disse er styremedlemmer, er dirigenter og 536 er registrert som andre. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

18 ENDRING I MEDLEMSTALL Sum Spill/Drill Andre KJØNNSFORDELING I MEDLEMSMASSEN 59,0% av medlemsmassen er jenter. Kjønnsfordelingen er fortsatt stabil, med små variasjoner fra år til år. En langsiktig trend er likevel at andelen jenter i korps stadig øker ALDERSFORDELING av de registrerte medlemmene (med oppgitt fødselsdato) er under 26 år. Dette tilsvarer 59,1 % av medlemsmassen (fremdeles med fødselsdato). Den største aldersgruppen er de over 26 år, med medlemmer. Nedgangen finner vi først og fremst i aldersgruppene med 653 medlemmer. Gruppen er nesten uendret, med en moderat økning på 21. Gruppen over 26 år viser en nedgang på 205, mens aldersgruppen under 10 år viser en reduksjon på 63 i forhold til Gruppen med ukjent alder er redusert til 173, men fortsatt er det en del korps som ikke registrerer korrekt fødselsdato, og manglende fødselsdata blir ikke rettet. Dette gir i enkelte tilfeller utslag på bl.a. tildeling av Frifond A, fordi det ikke er mulig å bekrefte at andel medlemmer under 26 år faktisk er 1/ År Antall Prosent Antall Prosent under ,5 % ,6 % ,6 % ,9 % ,3 % ,5 % ,7 % ,9 % over ,6 % ,8 % ,7 % ,7 % Totalt ukjent alder: ,3 % Antall Prosent År Jenter Gutter Sum Jenter Gutter ,7 % 50,3 % ,9 % 48,1 % ,2 % 45,8 % ,4 % 47,6 % ,3 % 47,7 % ,6 % 48,4 % ,1 % 41,9 % ,5 % 42,5 % ,7 % 43,3 % ,8 % 43,2 % ,1 % 42,9 % ,3 % 42,7 % ,9 % 42,1 % ,1 % 41,9 % ,4 % 41,6 % ,3 % 41,7 % ,4 % 41,6 % ,0 % 42,0 % ,2 % 41,8 % ,5 % 41,5 % ,6 % 41,4 % ,7 % 41,3 % ,0 % 41,0 % NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

19 Suzette Paasche President Morten Wensberg Bergen, mai 2014 Alfred Stabell Visepresident Lise Hagen Rebbestad 8 K O N T R O L L K O M I T E E N BE RETNING 2013 Kontrollkomiteens mandat er nedfelt i vedtektenes 9.1. For å kunne utøve de funksjonene vedtektene pålegger kontrollkomiteen, har komiteen hatt møter med presidentskapet, samt deltatt på ledermøter og ledersamlinger. I tillegg til dette har komitéen hatt separate møter, og har kommunisert på e-post og hatt samtaler på telefon. På denne bakgrunn vil kontrollkomiteen gi følgende uttale: Merit Kristiansen Jørgen Foss 1. SAKSUTREDNING OG PROTOKOLLER Kontrollkomitéen har hatt fortløpende tilgang til alle sakspapirer og protokoller, og har på den måten hatt mulighet til å følge prosessen i alle saker forbundsstyret har behandlet. 2. MØTER MED PRESIDENTSKAPET For å opprettholde god kommunikasjon er det avholdt møter med presidentskapet, og det har vært et godt samarbeid i Hilde Sandvær Harald Eikaas 3. LEDERMØTENE Ledermøtene er en viktig arena for oppfølging av landsmøtevedtak. De er også viktige med hensyn til prosesser fram mot neste landsmøte. Kontrollkomiteen mener at disse møtene i større grad bør bli en arena for strategiske diskusjoner mellom forbundsstyret og regionene. Karl Ole Midtbø Generalsekretær 4. OPPFØLGING AV LANDSMØTEVEDTAK Kontrollkomiteen har gjennomgått protokollen fra Landsmøtet 2012, og konstaterer at Forbundsstyret har fulgt opp Landsmøtets vedtak. NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

20 5. FORBUNDSSTYRETS BERETNING 2013 Kontrollkomiteen har gjennomgått forbundsstyrets beretning for 2013, og er av den oppfatning at beretningen gir en tilfredsstillende beskrivelse av utvikling og drift av organisasjonen i REGNSKAP OG ØKONOMI 2013 Kontrollkomiteen ser med stor bekymring på NMFs økonomiske situasjon. Det er svært alvorlig at organisasjonen nå er i en situasjon med negativ egenkapital. I 2012 og 2013 har sentralleddet i organisasjonen tatt ansvar for underskudd i flere regioner. Det må være en forutsetning at de enkelte regioner tar fullt ansvar for egen økonomi. Kontrollkomiteen konstaterer at økonomistyringen har vært mangelfull over tid, men at det nå er tatt grep som bør bidra til en sunn økonomi. Forbundsstyret må fortsette det arbeidet som er påbegynt for å sikre god økonomistyring i alle ledd i organisasjonen. For øvrig viser vi til Kontrollkomiteens beretning for KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING Vi vil gjenta hovedkonklusjonen for kontrollkomiteens beretning for 2012: En forutsetning for en sunn og god utvikling i organisasjonen NMF, er at det økonomiske fundamentet er på plass. Det må derfor legges avgjørende vekt på å sikre at aktivitetene i alle ledd i organisasjonen har en solid økonomisk forankring. Med dette som utgangspunkt sammen med revisors beretning vil vi anbefale at Landsmøtet godkjenner styrets beretning og regnskap for Bergen 7. mars 2014 Norges Musikkorps Forbund Kontrollkomiteen Frank Mathisen Arild Eielsen Lars Jørgen Hauge Bjørg Odland NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP NMF ÅRSMELDING OG REGNSKAP

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.

Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1. 1 Årsrapport 2015 Årsrapport 2015... 2 1. NMF-organisasjonen... 5 1.1 Innledning... 5 1.2 Økonomi... 5 1.3 Forbundsstyrets arbeid... 5 1.4 Ledermøte/Ledersamling... 6 1.5 Organisasjonsutvalget... 6 1.6

Detaljer

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no

TOTUSENOGFJORTEN. musikkorps.no Å R S R A P P O RT TOTUSENOGFJORTEN 2014 musikkorps.no I N N H O L D INN HOLD 1. NMF-organisasjonen 1.1 Innledning 1.2 Landsmøtet 1.3 Økonomi 1.4 Forbundsstyrets arbeid 1.5 Kontrollkomiteen 1.6 Ansatte

Detaljer

ÅRSMELDING. musikkorps.no

ÅRSMELDING. musikkorps.no ÅRSMELDING 2011 musikkorps.no INNHOLD HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. 1. NMF-ORGANISASJONEN 1.1 Innledning 1.2 Økonomi 1.3 Forbundsstyrets arbeid 1.4 Ansatte

Detaljer

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland

NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland NMF og kulturskolen - Hvordan møter vi fremtiden? Ved Randi Kvinge Daglig leder NMF Hordaland Agenda Presentasjon av NMF og NMF Hordaland NMF og kulturskolen møter fremtiden Hvem er NMF? Norges Musikkorps

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRS MELDING. musikkorps.no

ÅRS MELDING. musikkorps.no T O T U S E N O G T I 2010 ÅRS MELDING musikkorps.no årsmelding.indd 1 19.05.2011 14:02:51 Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter.

Detaljer

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia

EM Majorettes oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia EM Majorettes 2.-4. oktober 2015 Lignano Sabbiadoro, Italia Majorettes Traditional Majorettes Corps juvenile Florø Drill Traditional Majorettes Corps senior Grande Drilltropp Majorettes Exhibition Corps

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2014 1

Protokoll Landsmøte 2014 1 Protokoll Landsmøte 2014 1 Saksliste Landsmøtesak 01.2014 Konstituering 3 Landsmøtesak 02.2014 Årsmelding og regnskap 2014 5 Landsmøtesak 03.2014 Årsmelding og regnskap 2013 5 Landsmøtesak 04.2014 Driftsmodell

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Protokoll Landsmøte 2012 1

Protokoll Landsmøte 2012 1 Protokoll Landsmøte 2012 1 Saksliste Landsmøtesak 1.2012 Konstituering 3 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2010 5 Landsmøtesak 2.2012 Årsmelding og regnskap 2011 5 Landsmøtesak 2.2012 Innkomne

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter

Årsregnskap for 2016 AKKS OSLO 0182 OSLO. Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Årsregnskap for 2016 0182 OSLO Innhold: Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. NVBF Region Agder

Årsregnskap. NVBF Region Agder Årsregnskap NVBF Region Agder 2016 Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter Offentlige tilskudd 2 158 254 195 116 Andre inntekter 3

Detaljer

2008 Norges Musikkorps Forbund

2008 Norges Musikkorps Forbund Årsmelding 2008 2008 Norges Musikkorps Forbund Disposisjon 1 Styrets beretning 6 2 Organisasjonen NMF 8 2.1Innledning 9 2.2Økonomi 9 2.3Landsmøtet2008 9 2.4Forbundsstyretsarbeid 9 2.5Ansatte 10 2.6Kontrollkomiteen

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. BRB Vekst AS. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for BRB Vekst AS Foretaksnr. 911 784 505 Resultatregnskap Note 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Drifts- og prosjektinntekter 1 1 048 000 Sum driftsinntekter 1 048

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2015 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2016. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 12. 13. mars 2016 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD

ÅRSOPPGJØR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD ÅRSOPPGJØR 2015 SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Resultatregnskap Sør-Trøndelag musikkråd Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Formidling 261 635 110 480 Tilskudd Musikkens studieforbund 572 079 277

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no

Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009. musikkorps.no 09 Norges Musikkorps Forbund ÅRSMELDING 2009 musikkorps.no Innhold 1. Organisasjonen NMF SIDE 1.1 Innledning 5 1.2 Økonomi 5 1.3 Regionenes årsmøter 5 1.4 Forbundsstyrets arbeid 6 1.5 Ansatte 6 1.6 Kontrollkomiteen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Brumunddal Alpin. Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 7 430 007 430 210 Annen driftsinntekt 6 266 464 285

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017

VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 INVITASJON VELKOMMEN TIL MIDTNORSK MESTERSKAP 2017 NMF Nordvest har gleden av å invitere til Midtnorsk Mesterskap i Drill 2017. Sted: Træffhuset Dato: Lørdag og søndag 1. 2. april 2017 NMF Nordvest arrangerer,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Østfold Skikrets

Årsregnskap. Østfold Skikrets Årsregnskap Østfold Skikrets 2013 Østfold Skikrets Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2013 2012 1 Offentlige tilskudd 2 266 117 231 822 Andre inntekter 3 511 282 457 447 Sum driftsinntekter

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund

Årsregnskap. Norges Bueskytterforbund Årsregnskap Norges Bueskytterforbund 2016 Norges Bueskytterforbund Resultatregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2016 2015 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 162 736 210 756 Offentlige

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Referat Regionstyremøte

Referat Regionstyremøte Referat Regionstyremøte Dato 10.06.2015. Møtenr. 4 Saker 21/15-32/15 Sted Kontoret til NMF Rogaland Referent Lilli Anne J. Grong Tilstede Fra Regionstyret Fra administrasjonen Forfall Liv Elgheim, Vidar

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer