Spir Arkitekter AS ENERGIUTREDNING SKOLMERØD NÆRINGSOMRÅDE SANDEFJORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spir Arkitekter AS ENERGIUTREDNING SKOLMERØD NÆRINGSOMRÅDE SANDEFJORD"

Transkript

1 Spir Arkitekter AS ENERGIUTREDNING SKOLMERØD NÆRINGSOMRÅDE SANDEFJORD Utredning av energibehov og mulighet for energiproduksjon for næringsbyggraveien 70, Sandefjord kommune.

2 Dokumentinformasjon Oppdragsgiver: Spir Arkitekter AS Tittel på rapport: Energiutredning Skolmerød Næringsområde Oppdragsnavn: Energiutredning Raveien 70 Oppdragsnummer: Utarbeidet av: Ole Harald Neergård, Cecilie Torhaug Oppdragsleder: Ole Harald Neergård Tilgjengelighet: Åpen Kort sammendrag Rapporten oppsummerer en utredning av energibehov og mulighet for energiproduksjon for næringsbygg Raveien 70 i Sandefjord kommune Kvalitetssikret og gjennomgått TTM OHN Nytt dokument TTM VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS

3 Forord Asplan Viak har vært engasjert av Spir Arkitekter AS planlegger for tiltakshaver Raveien 70 AS for vurdering av energi- og miljøtiltak i forbindelse med nye næringsbygg. Ole Harald Neergård og Cecilie Torhaug har utført arbeidet. Ole Harald Neergård har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Tønsberg, Ole Harald Neergård Oppdragsleder Ole Harald Neergård Kvalitetssikrer side 2 av 15

4 Innhold 1. INNLEDNING ENERGI OG EFFEKTBEHOV Bygningsmasse Lading av elbiler ENERGITILGANG OG MULIGHETER FOR ENERGIPRODUKSJON Bioenergi: Bioolje, pellets, flis og briketter Varmepumper Luft-til-luft-varmepumpe Luft-til-vann-varmepumpe Vann-til-vann varmepumpe Solenergi Solvarme Solceller / solstrøm Fjernvarme Elektrisitet ENERGILØSNINGER FOR PLANOMRÅDET Energiløsning 1: Minimum krav Energiløsning 2: Passivhus med varmepumpe til tappevann og oppvarming UTNYTTELSE AV OVERPRODUKSJON OG UTVEKSLING AV ENERGI I OMRÅDET MILJØMESSIGE VURDERINGER ØKONOMISKE VURDERINGER Passivhus-standard eller tilsvarende Vannbåren varme Solenergi KONKLUSJON side 3 av 15

5 1. INNLEDNING Spir Arkitekter AS planlegger for tiltakshaver Raveien 70 AS utbygging av nye næringsbygg. Byggene er på til sammen m2 Figur 1: Illustrasjonsplan for området (Spir Arkitekter) I forbindelse med arbeidet med detaljregulering, kreves det undersøkelser og vurderinger av mulige energi og miljøløsninger. Disse skal i første rekke vektlegge Tekniske, miljømessige og økonomiske vurderinger knyttet både til investerings- og driftsfasen. Vurdering av energibehov, energitilgang, energiproduksjon, kapasitet/overkapasitet m.m. Utnyttelse av eventuell overproduksjon av energi. Avveining av ulike løsninger opp mot hverandre, og mulighet for kombinasjonsløsninger og fleksibilitet. Mulighet for sambruk/utveksling av energi innenfor aktuelt område. Sambruk/utveksling må også vurderes i forhold til eksisterende eller planlagte byggeprosjekt i rimelig nærhet. side 4 av 15

6 2. ENERGI OG EFFEKTBEHOV 2.1. Bygningsmasse Til grunn for beregning av energibehov fordelt på ulike typer i henhold til tabell under. Tabell 1: Boligenheter, antall og areal Type BRA Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Sum bygninger Vi har gjort beregninger av energiforbruk basert på TEK17 krav og for passivhusstandard, med følgende enhetsforbruk lagt til grunn: Tabell 2: Energibehov i ulike typer boliger i TEK17 og Passivhus-standard Energibehov [kwh/m²] Lett industribygg Tek 17 Lett industribygg Passivhus Romoppvarming Ventilasjonsoppvarming 7 Tappevann Vifter/pumper 18 8 Belysning Teknisk utstyr Romkjøling 0 7 Ventilasjonskjøling 15 Totalt Tabellene og figurene under viser resulterende energibehov spesifisert på varme og el de forskjellige byggene side 5 av 15

7 kwh/år Tabell 3: Energibehov for planområdet ved TEK17-standard. TEK 17 m² Alle verdier oppgitt i kwh/år Totalt Type BRA kontor Varmebehov El-spesifikt energibehov Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Sum Tabell 4: Energibehov for planområdet ved passivhus-standard. Passivhus m² Alle verdier oppgitt i kwh/år Totalt Type BRA kontor Varmebehov El-spesifikt energibehov Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Bygg Sum Energibehov ved TEK 17 standard Bygg 1 Bygg 2 Bygg 3 Bygg 4 Bygg 5 Bygg 6 Bygg 7 Bygg Varmebehov El-spesifikt side 6 av 15

8 Figur 2: Energibehov i bygningsmassen ved TEK17-standard. ENERGIBEHOV VED PASSIVHUS-STANDARD Varmebehov El-spesifikt r /å h W k Bygg 1 Bygg 2 Bygg 3 Bygg 4 Bygg 5 Bygg 6 Bygg 7 Bygg Figur 3: Energibehov i bygningsmassen ved passivhus-standard Lading av elbiler Detstyres politisk mot en utfasing av nye bensin-og dieselbiler innen Hvilken betydning dette har på energi-og effektbehov i kontorprosjekterer usikkert, da det foreløpig finnes lite erfaringstall og man kanregne med store forandringer i batteri-og ladeteknologi over de neste årene. Dersom vi tar utgangspunkt i at vi i løpet av prosjektets levetid får en overgang til 100% elektrisk transport, kan vi gjøre noen beregninger for hva dette har å si for energi-og effektbehov. Vi bruker videre følgende forutsetninger: - Årlig kjørelengde på km - Forbruk på 0,20kWh/km - 80% av lading vil foregå hjemme, resten på jobb, hurtiglader og andre lademuligheter - Andel parkeringsplasser settes tilca35%av arbeidstokk Tabell 5: Lading elbiler Type Antall parkeringsplasser Energibehov kwh/år Gjennomsnittlig effekt v/7t lading kw Gjennomsnittlig effekt v30% samtidig 6kW lading Lokaler Tabellenover viser oversikt overforventetårlig energiforbruk for planområdet og et gjennomsnittlig effektbehov til elbilladingved lading 7timer per dag. Man må påregne at maksimalt effektbehov for elbillading er vesentlig høyere. Dersom 30% av bilene lader samtidig ved 6 kw effekt gir dette ytterligerebehov. Forå begrense dette anbefales det å etablere felles ladeløsning med fordeling av tilgjengelig effekt i planområdet. side7 av 15

9 side 8 av 15

10 3. ENERGITILGANG OG MULIGHETER FOR ENERGIPRODUKSJON De energiløsninger som er aktuelle til dekning av behovet for energi i planområdet, er: - Bioenergi - Varmepumper - Solenergi - Elektrisitet I det følgende gis en kort vurdering av hvert alternativ Bioenergi: Bioolje, pellets, flis og briketter Bioolje fungerer i prinsippet som vanlig (fossil) fyringsolje, men er produsert av fornybare ressurser. Bioolje brukes til oppvarmingsformål, men produseres fortsatt i relativt små mengder. Fremtidig tilgjengelighet og priser på bioolje ser ut til å kunne variere mye. Og rammebetingelsene for å bruke bioolje vurderes som mer usikre enn for andre oppvarmingsløsninger. I dette ligge bl.a. krav til dokumentasjon av bærekraft i produksjon, som i den senere tid har blitt innskjerpet. Pellets representerer en moden forsyningsløsning, både teknologisk og markedsmessig. Pelletsfyring er imidlertid forholdsvis arealkrevende både på grunn av plassbehov for brensellager og manøverområde for transport. Utslipp fra pelletsfyring vil kunne overholde nødvendige myndighetskrav. Utnyttelse av flis og briketter krever mer areal enn pelletsløsninger og egner seg i større anlegg Varmepumper Varmepumper henter energi fra omgivelsene, fra uteluft, fra vann (sjøvann eller grunnvann) eller fra grunnvarme (jord eller fjell). Ved hjelp av varmepumpen løftes temperaturen fra varmekilden f.eks. i sjøvann til et høyere nivå som kan anvendes til romoppvarming. Oppvarmingen av bygg skjer via luft eller normalt via vannbåren varme. Virkningsgraden til varmepumpen avhenger av temperaturnivået til kilden som varmen skal hentes fra og temperaturnivået man trenger i varmeanlegget. Lavt temperaturløft betyr høy varmefaktor. Varmefaktoren er forholdet mellom avgitt effekt (som tilføres som varme) og tilført elektrisk energi til kompressoren(e). Typisk varmefaktor er 2,5-3,5. Det betyr at dersom man tilfører varmepumpen 1 kwh elektrisk energi, vil man få levert 2,5 3,5 kwh som utnyttbar varme Luft-til-luft-varmepumpe En luft-til-luft varmepumpe henter energien fra uteluften, og leverer varmen inn i bygget i form av varm luft. En luft/luft varmepumpe vil typisk ha en varmefaktor på 2,5. Varmepumpene kan hente energi helt ned til ca. -20 C uteluft, men da vil varmefaktoren være lavere. Mange eneboligeiere har i de senere år investert i slike varmepumper. Luft/luft varmepumper kan være en aktuell løsning for varmeforsyning til næringsbyggene Luft-til-vann-varmepumpe En luft-til-vann-varmepumpe henter også varmen fra uteluft. Varme distribueres i bygget via vannbåren gulvvarme eller radiatorer. En varmepumpe med spesielt kuldemedium, f.eks. CO2, kan også brukes til oppvarming av tappevann opp til ca. 80 o C. En avtrekksvarmepumpe henter varme fra ventilasjonsluft. Varmen brukes som oftest til oppvarming av tappevann og til oppvarming av selve boligen via et vannbårent system. Investeringskostnadene til en luft/vann varmepumpe er noe høyere enn for luft/luft varmepumper. side 9 av 15

11 Store luft-vann varmepumper krever store utendørs installasjoner, og vil f.eks. kunne legge beslag på takareal man vil kunne ønske å benytte til andre formål (takterrasse, grønt tak, solceller). Videre vil slike installasjoner kunne medføre støyproblematikk, og under visse klimatiske betingelser vil ising kunne opptre på fordampersiden. På grunn av relativt varmt klima kan likevel luft/vann varmepumpe være en aktuell løsning for tappevann og romoppvarming i planområdet Vann-til-vann varmepumpe Grunnvarme er energi lagret i berggrunn, grunnvann og sjøvann. En vann-til-vann varmepumpe henter energien fra disse kildene. Sjøvann er ikke aktuelt for Raveien 70 AS, da avstanden til sjøen er for stor. Berggrunn energibrønner i fjell med lukket kollektor Varmen hentes fra borehull (energibrønner) i fjellet. Energipotensialet avhenger av berggrunnens egenskaper. Energibrønner i fjell er den vanligste grunnvarmeløsningen, og kan etableres stort sett i hele Norge. Fordelen med slike anlegg er at de er driftssikre, har lang levetid og stabil temperatur. Investeringskostnadene varier i forhold til størrelsen på anlegget, og grunnforholdene. Anleggene kan dimensjoneres og bygges ut trinnvis etter behov. Grunnvarmeanlegg kan utformes for kun uttak av varme (eller kjøling), eller som et energilager med balansert uttak og tilbakeføring av varme, det vil si der netto varmeuttak fra brønnene over året er null. På denne måten kan grunnen betraktes som en akkumulator eller en stor lagertank der sommerens overskuddsvarme lagres til bruk på kalde vinterdager. Forutsatt balansert, vil et energilager dekke samme energibehov med færre borehull ved bruk av mindre areal på grunn av kortere avstand mellom borehullene, energilageret har lavere investeringskostnader, kortere inntjeningstid og deretter store besparelser hvert år. Et energilager i fjell med lukket kollektor består av flere energibrønner plassert tett inntil hverandre. For bygg uten kjølebehov, kan balansen i energilageret opprettholdes ved å tilbakeføre annen overskuddsvarme, for eksempel fra overskuddsvarme fra butikkjøling, salg av kjøling til nabobygg, avkastluft fra ventilasjonsanlegget, uteluft eller varme fra solfangere montert på vegg eller tak. Grunnvann energi fra oppumpet grunnvann Store energimengder kan hentes ut fra grunnvannsbrønner forutsatt tilgjengelige grunnvannsressurser. Energipotensialet er bestemt av mengde vann som kan pumpes opp og temperaturen på vannet. Grunnvannskvaliteten har også betydning for drift av anlegget, og må undersøkes. Varmegjenvinning fra gråvann Med gråvann menes avløpsvann fra oppvask, vask og dusj. For næringsbygg med lite varmtvannsforbruk er dette sannsynligvis ikke en aktuell løsning til varmekilde. Hvis det er vaskeri eller storkjøkken med høyt varmtvannsforbruk kan det være aktuelt. temperaturnivå på gråvannet vil ligge mellom C. For å kunne utnytte gråvann på en kostnadseffektiv måte, er det viktig å få konseptet inn tidlig for utforming av hensiktsmessige rørsystemer i det aktuelle bygget. Det finnes flere ulike varmegjenvinningssystemer og tilsvarende stor variasjon i gjenvinningsgrad, typisk 20-40% gjenvunnet varme. side 10 av 15

12 3.3. Solenergi Solvarme Solvarme produseres først og fremst når solen er tilstede, og utnyttelse må enten skje i takt med produksjonen, eller så må solvarme lagres for anvendelse senere. Solvarmeanlegg kan med fordel kombineres med grunnvarme/varmepumpeløsninger. Det er primært i sommerhalvåret solvarme kan produseres, altså utenom fyringssesongen. Solvarme tilbyr dermed ikke et selvstendig alternativ for romoppvarming, og er mest interessant for oppvarming av tappevann. Dersom det etableres en varmesentral, brønnpark og en form for nærvarmesystem vil solvarme kunne etableres og mate inn varme i varmesentralen som enten kan brukes direkte eller lagres for utnyttelse i vintersesongen Solceller / solstrøm I de senere år har solceller/solstrøm har falt betydelig i enhetskostnader. Solstrøm, utover det som kan utnyttes av produsenten selv, kan selges til el-nettet, og på den måten gi anleggseier inntekter. Solstrøm produseres primært på den lyse årstiden og vil uansett bare representere en delvis energiforsyningsløsning. Solceller kan monteres på tak og i fasade på de deler av bygget som er eksponert for sol. På tak kan solceller imidlertid være i konkurranse med andre formål, som tekniske installasjoner, takterrasser og grønne tak. I Vestfold kan solceller produsere årlig opptil kwh per m 2 solcelleareal ved optimal vinkling av solcellemodulene. Dersom man ønsker å benytte seg av solcellepaneler anbefales det at man tilpasser arkitekturen med pulttak som vender i sørlig retning, for best mulig produksjon. Større flate tak kan også egne seg bra for installasjon av solcellepaneler. Dersom 50% av alle takarealer i planområdet dekkes med solcellemoduler, beregner vi at det vil være mulig å produsere ca 0,80 GWh/år solstrøm Fjernvarme Utbyggingsområdet i Raveien 70 er ikke tilknyttet noe fjernvarmeinfrastruktur. Dermed er tradisjonell fjernvarme ikke en opsjon for utbyggingen Elektrisitet Elektrisitet er nødvendig for dekning av el-spesifikke behov (lys, vifter, pumper, IT-utstyr mm), og er også den viktigste energibæreren for oppvarming av bygg. side 11 av 15

13 4. ENERGILØSNINGER FOR PLANOMRÅDET Energikravene for bygg er regulert i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 14, og har virket fra 1. januar Det stilles krav til hvor energieffektive bygg skal være, og hvilken energiforsyning bygg kan ha. Kravet til energiforsyning er regulert i Første ledd i bestemmelsen forbyr varmeinstallasjon for fossilt brensel, og innebærer at energibruk i nye bygg ikke har klimagassutslipp. Andre ledd krever at bygg over 1000 m 2 oppvarmet BRA skal ha energifleksible systemer, hvor formålet er å sikre en miljøvennlig, fleksibel og sikker energiforsyning i bygg. I forskriftsveilederen fremgår det at kravet kan oppfylles ved å bygge energifleksible systemer som dekker minimum 60 % av normert netto varmebehov Energiløsning 1: Minimum krav Byggestandard Oppvarming bygg større enn 1000 m² Tappevann bygg større enn 1000 m² Energiproduksjon Resulterende årlig netto el-forbruk* Resulterende dimensjonerende effektuttak el* *Ekskludert lading av elbil Fordeler: TEK17 Krever elkjel med vannbåren varme Felles varmtvannsbereder, elektrisk Ingen 2,58 GWh 1,3 MW - Enkel løsning. - Relativt enkelt å oppgradere til varmepumpe eller biokjel for tappevann og oppvarming Ulemper: - Vil kunne bli kostbart for leietakere. - Vil kunne føre med seg høye kostnader for effektledd i et fremtidig strømmarked der effekt prises høyere enn i dag. side 12 av 15

14 4.2. Energiløsning 2: Passivhus med varmepumpe til tappevann og oppvarming Byggestandard Oppvarming bygg større enn 1000 m² Tappevann bygg større enn 1000 m² Energiproduksjon Resulterende årlig netto el-forbruk* Resulterende dimensjonerende effektuttak el* *Ekskludert lading av elbil Fordeler: Passivhus Vannbåren varme, grunnvarmepumpe, elkjel til dekning av spisslast og reservelast. Felles varmtvannsbereder, grunnvarme Varmepumper/bergvarme: 0,66 GWh/år 0,93 GWh 0,46 MW - Lavere energikostnader for leietakere - Mulighet for effektlagring i akkumulatortanker - Reduserte kostnader til effektledd - Energifleksibel løsning (vannbåren varme og kjøling) Ulemper: - Høyere investeringskostnader enn alternativ UTNYTTELSE AV OVERPRODUKSJON OG UTVEKSLING AV ENERGI I OMRÅDET Muligheten for å utveksle varme/kjøling med andre bygg i området kan utredes nærmere. En eventuell brønnpark på planområdet kan utnyttes til sesonglagring av solvarme som kan hentes fra solfangere installert på bygninger, og eventuelt overskuddsvarme fra drivhus i sommermånedene. Eventuelle solcelleanlegg vil være tilknyttet el-nettet. I perioder med overskuddsproduksjon kan elektrisitet fra solcelleanlegget selges til kraftselskap. Best lønnsomhet oppnås når solcelleanlegget er tilpasset eierens eget el-forbruk. Da vil solstrømproduksjonen «fortrenge» kjøp fra nettet, og dermed representere en verdi som inkluderer markedspris, nettleie og avgifter, grovt regnet øre/kwh. Salg av strøm til nettet vil bare gi markedspris for strømmen (ofte spotpris), om lag øre/kwh. For å redusere for salg til det offentlige leveranse til nettet kan systemet utformes slik at det også er mulig å levere produsert el internt mellom enhetene i reguleringsområdet. Slike løsninger testes ut i flere pilotprosjekter i Norge i dag, og det er forventet en høring fra NVE i løpet av 2019, om endringer i regelverket som vil tillate lokal utveksling av strøm. Ladeløsning for elbiler bør tilrettelegges for å kunne nyttiggjøre tilgjengelig overskuddsstrøm fra solcelleanlegg til lading. Lagring av elektrisitet i batterier er per i dag ikke lønnsomt, men dette kan endre seg i løpet av få år, og man bør vurdere på utbyggingstidspunktet om man bør investere i elektrisk energilager. side 13 av 15

15 6. MILJØMESSIGE VURDERINGER Hensyn til energi (utslipp) og miljø får stadig sterkere betydning for utviklingen av de fleste prosessene i samfunnet. Myndigheter på alle nivå signaliserer ambisiøse klimamål. Forbrukere (boligkjøpere) ser på sin side også ut til å la miljøhensyn påvirke sine preferanser, og man ser at utbyggingsprosjekter med ambisiøse mål tiltrekker seg flere kunder. Det er også viktig å tenke på miljømessig bærekraft i materialvalg og i selve utbyggingsprosessen med tanke på bruk av elektriske anleggsmaskiner, minimere avfall fra byggeprosessen, etc. 7. ØKONOMISKE VURDERINGER Det er ikke gjort noen konkrete økonomiske vurderinger med hensyn på lønnsomhet, da prosjektet er på et tidlig stadium og man kan forvente endringer i kostnadsbilde og forandringer i byggeteknisk forskrift før prosjektet realiseres. Felles for tiltak for å redusere energibehov og produsere energi lokalt er at det øker investeringskostnaden samtidig som beboerne får lavere driftskostnader i byggenes levetid Passivhus-standard eller tilsvarende Det forventes at det vil være økonomisk forsvarlig å legge byggestandarden til passivhus-nivå. Det er sannsynlig at endringer i byggeteknisk forskrift vil gjøre at nivået på nødvendig byggestandard nærmer seg dagens passivhus-nivå Vannbåren varme Vannbåren varme er et konkurransedyktig alternativ. Dersom det bygges egen varmesentral og man eventuelt kan utveksle varme med nærliggende bygninger. Varmepumper og energibrønner Varmepumper av ulik type og energibrønner er økonomisk konkurransedyktige løsninger og bør utredes nærmere før en utbygging Solenergi Bruk av solenergi i boliger er en enkel løsning for å øke produksjonen av energi lokalt. Lønnsomheten avhenger av hvordan kostnadsbildet utvikler seg videre, samt regelverk for utveksling av strøm lokalt i industriområdet. Hvorvidt det er aktuelt med solvarme vil avhenge av hvilket type system som etableres for varmedistribusjon, og eventuelt en felles varmesentral vil være positivt for lønnsomheten i en investering i solvarme. side 14 av 15

16 8. KONKLUSJON Energibehovet i bygningsmassen for planområdet er estimert til 2,58 GWh/år med et varmebehov på 1,39 GWh og et elspesifikt behov på 1,19 GWh. Ved overgang til passivhus, fleksibelt varmesystem og benyttelse av varmepumper og energibrønner kan behovet for netto tilført energi til 0,93 GWh, med 0,38 GWh varmeproduksjon lokalt vha varmepumper. I tillegg regnes det som realistisk å kunne produsere 0,8 GWh solenergi ved installasjon av solcellepaneler på deler av tak og fasader. Hvilke tiltak man ønsker å gjennomføre må vurderes ut ifra krav og kostnadsbilde når utbyggingen nærmer seg. Kravene i TEK om energifleksibel løsning gjelder for bygg større enn 1000 m 2. Utbygging av egen varmesentral for produksjon og distribusjon av varme kan være interessant, og spesielt dersom man ser at det vil være overskuddsvarme og behov for kjøling i eventuell industri som etableres i fremtiden i nærområdet. side 15 av 15

Hvordan arbeide med energistrategi på områdenivå? - Case: Energiutredning for Asker sentrum og Føyka/Elvely

Hvordan arbeide med energistrategi på områdenivå? - Case: Energiutredning for Asker sentrum og Føyka/Elvely Hvordan arbeide med energistrategi på områdenivå? - Case: Energiutredning for Asker sentrum og Føyka/Elvely Liv B. Rindal, gruppeleder Miljø og fornybar, Asplan Viak AS Om energiutredningen Oppdrag fra

Detaljer

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune

1.1 Energiutredning Kongsberg kommune PK HUS AS SETRA OVERORDNET ENERGIUTREDNING ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Bakgrunn 1 1.1 Energiutredning Kongsberg kommune 1 2 Energibehov 2 2.1 Lavenergihus

Detaljer

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune

Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll: Distribusjon: Sigmund Tveit Åmli kommune NV-001 Oppdragsnavn: Sandvolleyball hall i Åmli Oppdragsnummer: 12142 Oppdragsgiver: Åmli kommune Dato: 19. oktober 2016 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Tore Settendal Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010

Terralun. - smart skolevarme. Fremtidens energiløsning for skolene. Lisa Henden Groth. Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Terralun - smart skolevarme Fremtidens energiløsning for skolene Lisa Henden Groth Asplan Viak 22. Septemebr 2010 Agenda Bakgrunn Terralun-konsept beskrivelse og illustrasjon Solenergi Borehullsbasert

Detaljer

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September

Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Driftskonferansen 2011 Color Fantasy 27-29.September Brødrene Dahl,s satsing på fornybare energikilder Hvilke standarder og direktiver finnes? Norsk Standard NS 3031 TEK 2007 med revisjon 2010. Krav om

Detaljer

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5

1 Innledning Energi og effektbehov Krav til energiforsyning i TEK Fjernvarme... 5 Oppdragsgiver: Bragerhagen AS Oppdrag: 533715 Engene. Reguleringsplan. Temautredninger Del: Dato: 2014-05-22 Skrevet av: Lars Bugge Kvalitetskontroll: Espen Løken ENERGILØSNINGER ENGENE 100 INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

14-7. Energiforsyning

14-7. Energiforsyning 14-7. Energiforsyning Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 09.10.2015 14-7. Energiforsyning (1) Det er ikke tillatt å installere oljekjel for fossilt brensel til grunnlast. (2) Bygning over 500

Detaljer

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering

Nytt sykehus i Drammen. Plusshusvurdering Prosjekt: Nytt sykehus i Drammen Tittel: Plusshusvurdering 01 Forutsetninger for definisjon som Plusshus 06.11.18 MVA IHB GED Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet Kontroll Godkjent Kontraktor/leverandørs

Detaljer

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger

Lyse LEU 2013 Lokale energiutredninger Lokale energiutredninger Forskrift om energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger "Lokale energiutredninger skal øke kunnskapen om lokal energiforsyning, stasjonær energibruk og alternativer

Detaljer

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE

NOT-RIEN-01 DRAMMEN HELSEPARK - PLUSSHUS INNHOLDSFORTEGNELSE NOT-RIEN-01 Oppdragsnavn: Drammen Helsepark Oppdragsnummer: 13707 Oppdragsgiver: Drammen Helsepark AS Dato: 30.10.2018 Revisjonsnummer: Revisjonsdato: Utarbeidet av: Karina Skjærli Hansen Sign: Sidemannskontroll:

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Kursdagene 2010 Sesjon 1, Klima, Energi og Miljø Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning Hvordan påvirker de bransjen? Hallstein Ødegård, Oras as Nye krav tekniske installasjoner og energiforsyning

Detaljer

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit

«Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015. Harry Leo Nøttveit «Energigass som spisslast i nærvarmeanlegg" Gasskonferansen i Oslo - 24. Mars 2015 Harry Leo Nøttveit Grunnlag for vurdering av energi i bygninger valg av vannbåren varme og fjernvarme Politiske målsettinger

Detaljer

Utfasing av fossil olje. Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS

Utfasing av fossil olje. Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS Utfasing av fossil olje Knut Olav Knudsen Teknisk skjef i LK Systems AS Ta frem energiforbruket ved en befaring 2 Fyre med strøm!!! Kanskje har dere allerede en el kjel som klarer hele effekten, da er

Detaljer

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014

Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Norges energidager NVE, 16. oktober 2014 Skjer energiomleggingen av seg selv? Hvorfor bruke vannbåren varme i energieffektive bygg? Marit Kindem Thyholt og Tor Helge Dokka 1 Innhold Fremtidens bygg med

Detaljer

Terralun - energilagring i grunnen - brønner

Terralun - energilagring i grunnen - brønner Terralun - energilagring i grunnen - brønner Månedens tema, Grønn Byggallianse Nær nullenergibygg 13.3.2013 Randi Kalskin Ramstad, Asplan Viak og NTNU Institutt for geologi og bergteknikk Per Daniel Pedersen,

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Enovatilskuddet 2016

Enovatilskuddet 2016 Enovatilskuddet 2016 Få tilbake penger for energitiltak i hjemmet Enova gir tilskudd til de som vil gjøre boligen enda bedre å bo i og samtidig ønsker å gjøre en innsats for klimaet. Det eneste du trenger

Detaljer

Varmesystemer i nye Energiregler TEK

Varmesystemer i nye Energiregler TEK Varmesystemer i nye Energiregler TEK muligheter for å se/e krav 3l dimensjonerende temperatur f.eks. 60 grader hvor stor andel skal omfa/es av kravet 3l fleksible løsninger mulige kostnadsbesparelser ved

Detaljer

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder Solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder Solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T 1. Generelt Sandnes kommune har bedt om få en vurdering av planen opp mot energikrav i kommunens Handlingsplan for energi og klima 2. Energikrav for prosjektet 2.1 Handlingsplan for energi og klima i Sandnes

Detaljer

Solenergi i Energimeldingen

Solenergi i Energimeldingen Solenergi i Energimeldingen Møte med Eli Jensen Olje- og energidepartementet 27.august 2015 Åse Lekang Sørensen og Yngvar Søetorp Norsk solenergiforening www.solenergi.no Norsk solenergiforening En ikke-kommersiell

Detaljer

Hovedpunkter nye energikrav i TEK

Hovedpunkter nye energikrav i TEK Hovedpunkter nye energikrav i TEK Gjennomsnittlig 25 % lavere energibehov i nye bygg Cirka 40 % innskjerpelse av kravsnivå i forskriften Cirka halvparten, minimum 40 %, av energibehovet til romoppvarming

Detaljer

Lørenskog Vinterpark

Lørenskog Vinterpark Lørenskog Vinterpark Energibruk Oslo, 25.09.2014 AJL AS Side 1 11 Innhold Sammendrag... 3 Innledning... 4 Energiproduksjon... 6 Skihallen.... 7 Energisentralen.... 10 Konsekvenser:... 11 Side 2 11 Sammendrag

Detaljer

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg.

Kjøpsveileder solfanger. Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. Kjøpsveileder solfanger Hjelp til deg som skal kjøpe solfangeranlegg. 1 Hva er en solfanger? I likhet med solceller, utnytter også en solfanger solens stråler. Forskjellen er at mens solceller lager elektrisitet,

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam

OPPDRAGSLEDER. Ove Thanke OPPRETTET AV. Mikael af Ekenstam memo01.docx 2012-03-28-14 NOTAT OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIV OPPDRAGSNUMMER 832924/832925 OPPDRAGSLEDER Ove Thanke OPPRETTET AV Mikael af Ekenstam DATO 09.12.2013 S-33 Strateginotat energi Frognerhagen

Detaljer

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse

NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15. Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse NYE ENERGIKRAV I TEK HØRINGSMØTE 17.03.15 Norsk Eiendom/ Grønn Byggallianse Program Gjennomgang av høringsnotatet v/ Katharina Bramslev Benstrekk/pause Innspill til høringsnotatet fra - Katharina Bramslev,

Detaljer

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank.

Kjøpsveileder Akkumulatortank. Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Kjøpsveileder Akkumulatortank Hjelp til deg som skal kjøpe akkumulatortank. Hva er en akkumulatortank? En akkumulatortank er et varmemagasin for varmt vann. Akkumulatortanken kan lagre varmt vann med relativt

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

1 Bakgrunn Om dette notatet Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak...

1 Bakgrunn Om dette notatet Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak... Notat Høvik senterområde Innledende energivurdering Elin Enlid 27.11.2015. 1 Bakgrunn... 2 2 Om dette notatet... 2 3 Energikrav i teknisk forskrift... 2 Energieffektivitet... 2 Energiforsyning... 3 Unntak...

Detaljer

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011

Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Smartnett for termisk energi Workshop / case Strømsø 20. september 2011 Øyvind Nilsen Hafslund Fjernvarme AS s.1 Hva er fjernvarme? s.2 Hafslund Fjernvarmes varmeproduksjon Fjernvarmeanlegg i Oslo og Akershus

Detaljer

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler

Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Løsninger for energiforsyning med reviderte energiregler Sylvia Helene Skar, frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen 9. november 2016 shs@norconsult.no 1 Begrensning i bruk av strøm er fjernet TEK 10 FØR

Detaljer

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme.

Kjøpsveileder Vannbåren varme. Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Kjøpsveileder Vannbåren varme Hjelp til deg som skal kjøpe vannbåren varme. Hva er vannbåren varme? Vannbårne varme bidrar til et godt inneklima og åpner muligheten for en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning.

Detaljer

Tekniske installasjoner i Passivhus.

Tekniske installasjoner i Passivhus. . Øivind Bjørke Berntsen 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen AS Agder Wood 1 NS 3700 Passivhusstandard. (bolig) Sintef rapport 42: Kriterier for passivhus. Yrkesbygg 06.11.2011 siv.ing. Øivind B. Berntsen

Detaljer

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603

NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 NS 3031 kap. 7 & 8 / NS-EN 15603 Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS Kurs: Nye energikrav til yrkesbygg 14.05.2008 Disposisjon Energiytelse og energisystemet for bygninger NS

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2

Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Årssimulering av energiforbruk Folkehuset 120, 180 og 240 m 2 Zijdemans Consulting Simuleringene er gjennomført i henhold til NS 3031. For evaluering mot TEK 07 er standardverdier (bla. internlaster) fra

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Energikilder og energibærere i Bergen

Energikilder og energibærere i Bergen Energikilder og energibærere i Bergen Status for byggsektoren Klimagassutslipp fra byggsektoren utgjør omlag 10 prosent av de direkte klimagassutslippene i Bergen. Feil! Fant ikke referansekilden. i Klima-

Detaljer

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013

Innovative Varmepumpeløsninger. Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Grønn Byggallianse 23 oktober 2013 Kort om ABK Etablert 1991. Hovedkontor i Oslo Norges ledende grossist, leverandør og kompetansesenter innenfor varmepumper og varmeopptak 72 ansatte hvorav 17 ingeniører

Detaljer

Energiløsningene som kan redde byggsektorens klimamål

Energiløsningene som kan redde byggsektorens klimamål Energiløsningene som kan redde byggsektorens klimamål Fremtidens bærekraftige energiløsninger er avhengige av at bygg og teknologier kommuniserer med hverandre. Hvordan kan internett, elbiler, energilager

Detaljer

Mulighetsstudie for energiløsning i Nyhaugveien boliger

Mulighetsstudie for energiløsning i Nyhaugveien boliger Mulighetsstudie for energiløsning i Nyhaugveien boliger Oppsummering 1. Prosjektet kan ved å stille krav til U-verdier og optimalisere bygningskropp ligge under kravene i TEK10 og får et årlig normert

Detaljer

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag

Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme. - problembeskrivelse og løsningsforslag Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme - problembeskrivelse og løsningsforslag 19.oktober2012 Målkonflikter mellom energisparing og fjernvarme problembeskrivelse og løsningsforslag Innhold Forord...

Detaljer

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard

Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard - Powerhouse - Et bygg med fremtidens energistandard Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Energiseminaret 2016 er «Energikappløpet med fremtiden som mål» 26. og 27. februar 2016, NMBU,

Detaljer

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain

Fornybar varme - varmesentralprogrammene. Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme - varmesentralprogrammene Regional samling Skien, 10. april 2013 Merete Knain Fornybar varme den foretrukne formen for oppvarming Bidra til økt profesjonalisering innenfor brenselsproduksjon

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje

Temamøte om utfasing av fossil olje Temamøte om utfasing av fossil olje Knut Olav Knudsen Daglig leder Norsk Varmeteknisk Forening Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler

Detaljer

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING

SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING ENERGISEMINAR AURSKOG HØLAND, 27.03.2014 SMARTE ENERGILØSNINGER FOR FREMTIDENS TETTSTEDSUTVIKLING Innlegg av: Iren Røset Aanonsen Rambøll Energi Oslo KLIMAEFFEKTIV ENERGIFORSYNING HVORDAN TILRETTELEGGE

Detaljer

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel.

(1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledningstekst sist endret 01.03.16 KAPITTEL 14 ENERGI (1) Det er ikke tillatt å installere varmeinstallasjon for fossilt brensel. Veiledning til første ledd Bestemmelsen omfatter alle varmeinstallasjoner

Detaljer

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse

Innholdsfortegnelse. KU Gretnes og Sundløkka. Energibruk og energiløsninger. 1 Energibehov. 1.1 Eksisterende bebyggelse Energibruk og energiløsninger COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Energibehov 1 11 Eksisterende bebyggelse 1 12 Offentlige

Detaljer

Bærekraftige bygninger Eksempler og veien videre. Per F. Jørgensen og Peter Bernhard Asplan Viak AS

Bærekraftige bygninger Eksempler og veien videre. Per F. Jørgensen og Peter Bernhard Asplan Viak AS Bærekraftige bygninger Eksempler og veien videre Per F. Jørgensen og Peter Bernhard Asplan Viak AS Bærekraftige bygninger Eksempler Totalt har vi deltatt i ca. 15 prosjekter knyttet til plussenergihus

Detaljer

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012

Punktvarmens fortreffelighet. Energidagene 2012 Punktvarmens fortreffelighet Energidagene 2012 Bioenergy Gr. Mål: Ledende leverandør av punktvarme Etablert: 2007 Kontrahert energimengde: ca. 73 GWh Salg av varme, kjøling, damp Salg av nøkkelferdige

Detaljer

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole

Orientering om solenergiprosjekt på Greåker videregående skole Saksnr.: 2019/6514 Løpenr.: 70045/2019 Klassering: T00 Saksbehandler: Bengt Herlitz Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Opplæringskomiteen 04.06.2019 Næring og kulturkomiteen 05.06.2019

Detaljer

REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN

REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN REGULERINGSPLAN HEKTNERÅSEN - RÆLINGEN ENERGINOTAT - OPPDATERT VERSJON 12.05.2016 - Version 1 13.01.2017 - Version 2 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Energibehov 2 2.1 Gjeldende forskrifter 2 2.2 Energibruk i planlagte

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING

OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING OMRÅDEREGULERING FOR SLEMMESTAD SENTRUM VEDLEGG: ENERGIFORSYNING Oppdragsgiver: Røyken Kommune Oppdrag: 529630 Områderegulering Slemmestad Dato: 2015-06-06 Skrevet av: Mari Lyseid Authen og Liv B. Rindal

Detaljer

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge

Solenergi muligheter i nord. Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Solenergi muligheter i nord Clara Good Postdoktor, Institutt for fysikk og teknologi Leder, Norsk Solenergiforening lokallag Nord-Norge Bygningsintegrerte solfangere, Tromsø. Foto: Solvår Wågø, NTNU/SINTEF

Detaljer

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA

Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Jon Iver Bakken CSR-manager Hafslund ASA Hafslund i dag Produksjon Varme Nett Marked Regionalnett Vannkraftproduksjon Fjernvarmeproduksjon Fjernvarmedistribusjon Distribusjonsnett Driftssentral Strøm Kundesenter

Detaljer

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA

Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslipp er det mulig hva er utfordringene? Arne Førland-Larsen Asplan Viak/GBA Nullutslippsbygg Ingen offisiell definisjon «Null klimagassutslipp knyttet til produksjon, drift og avhending av bygget»

Detaljer

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad

10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling. www.bgm.no. v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter. Arkitekt Bengt G Michalsen AS, Grimstad 10:50-11:10 Framtidens lavenergiboliger, krav og utvikling v/ Bengt G Michalsen BGM arkitekter i forkant BGM arkitekter Arkitektur Arealplan Formidling Offentlig bygg Næringsbygg Leilighetsbygg Bolig/fritidsbolig

Detaljer

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring.

Eksempelsamling. Energikalkulator Bolig. Versjon 1.0 15.09.2008. 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. Eksempelsamling Energikalkulator Bolig Versjon 1.0 15.09.2008 3 eksempler: 1: Installere nytt elvarmesystem med styring. 2: Sammenligning mellom pelletskjel med vannbåren varme og nytt elvarmesystem. 3:

Detaljer

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året?

Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året? Kan bygninger holdes varme av solvarme hele året? REGIONAL KONFERANSE OM ENERGISMARTE BYGG i Telemark, Buskerud og Vestfold Bølgen kulturhus, Larvik, 11. januar 2018 Petter Hieronymus Heyerdahl, NMBU Arrangør:

Detaljer

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo

Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Byggebransjens utfordringer med energisystemer og ny teknologi - Case Powerhouse Kjørbo Asplan Viak AS Peter Bernhard pb@asplanviak.no Solarkonferansen Kristiansand, 18. juni 2014, Bakgrunn 40% Bygg står

Detaljer

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene

Utfasing av oljefyr. Varmepumper, biovarme og solvarme. Mai 2012 COWI. Jørn Stene Utfasing av oljefyr Varmepumper, biovarme og solvarme Jørn Stene jost@cowi.no AS Divisjon Bygninger NTNU Inst. energi- og prosessteknikk 1 Mai 2012 Pelletskjel eller -brenner Uteluft som varmekilde Jord

Detaljer

AS Civitas. Bergerveien Termisk energi og energiforsyning. Utgave: 1 Dato:

AS Civitas. Bergerveien Termisk energi og energiforsyning. Utgave: 1 Dato: Bergerveien Termisk energi og energiforsyning Utgave: 1 Dato: 2016-06-03 Bergerveien Termisk energi og energiforsyning 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Bergerveien Termisk energi og

Detaljer

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14

Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Konsekvenser av ny TEK 15 dvs. endringer i TEK 10 kap.14 Seniorrådgiver Monica Berner, Enova Ikrafttredelse og overgangsperioder Kun kapittel14 -Energimed veileder som errevidert. Høring våren 2015 Trådteikraft1.

Detaljer

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04.

ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01. Energibetrakting notat, Rev01 10.04. Oppdragsgiver Rapporttype Energibetrakting notat, Rev01 10.04.2013 ENERGIBETRAKTNING DETALJREGULERING ST-03, NÆRINGSOMRÅDE MELLOM E39, RV.44 OG RV.509, PLAN 2007128-01 Oppdragsnr.: 3120132 Oppdragsnavn:

Detaljer

Høringssvar fra Multiconsult og Erichsen & Horgen

Høringssvar fra Multiconsult og Erichsen & Horgen Høringssvar fra Multiconsult og Erichsen & Horgen Høringssvaret er utarbeidet av Multiconsult Norge AS. Erichsen & Horgen AS støtter høringssvaret. Teksten støttes også av RIF (Rådgivende ingeniørers forening).

Detaljer

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris

Asplan Viak - Visjon. Vi skal være: Den fremste arena for samfunnsutvikling. Bilde fra Asplan Viaks kontor i Oslo Nominert til statens byggeskikkpris Energidagen Fornebu 2015 Powerhouse Kjørbo fra ordinært til fantastisk Peter Bernhard Energi og miljørådgiver Asplan Viak AS Dato: 6. oktober 2015 Asplan Viak - Visjon Vi skal være: Den fremste arena for

Detaljer

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim

A2 Miljøbyen Granås, Trondheim A2 Miljøbyen Granås, Trondheim Ref: Tore Wigenstad, Sintef Byggforsk A2.1 Nøkkelinformasjon Byggherre : Heimdal Utbyggingsselskap AS (HUS) Arkitekt : Madsø Sveen Utredning av energiløsninger : SINTEF Byggforsk

Detaljer

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad

Fra olje til fornybart. Gunnar Grevstad Fra olje til fornybart Gunnar Grevstad Sweco Norge AS Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk Forening Oljefri 24.09.2014 Norsk VVS- Energi- og Miljøteknisk forening Ideell organisasjon Arbeider spesielt med

Detaljer

Powerhouse + Hydrogen = Sant

Powerhouse + Hydrogen = Sant Powerhouse + Hydrogen = Sant Peter Bernhard, Asplan Viak AS pb@asplanviak.no Dato: 12.2.2019 Vi er et av Norges ledende rådgivningsselskaper innen plan-, arkitektur og ingeniørfag CA. 1000 ANSATTE OG I

Detaljer

Hva kan du varme opp boligen med i stedet for oljefyr?

Hva kan du varme opp boligen med i stedet for oljefyr? Hva kan du varme opp boligen med i stedet for oljefyr? 01 PLANLEGGING 02 LEVERANDØRVALG OG AVTALE 03 GJENNOMFØRING 04 FERDIGSTILLING OG BRUK 1 Innledning Forbudet mot å bruke mineralolje, eller såkalt

Detaljer

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen

Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10. KNUT HELGE SANDLI Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Nye energikrav i byggteknisk forskrift, TEK10 KNUT HELGE SANDLI 09.11.2016 Frokostmøte Lavenergiprogrammet, Bergen Færre og enklere krav Gamle energikrav 14-1 Generelle krav om energi 14-2 Energieffektivitet

Detaljer

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx

NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx Siv ing Netteberg AS Rådgivende ingeniør i VVS- og klimateknikk NOTAT V-04 Oslo den 11.november 2014 o:\prosjekter\273-bøler skole, bygningsfysikk\2 utgående korresp\n-04.docx 273 Bøler skole Bygningsfysikk

Detaljer

Implementering av nye krav om energiforsyning

Implementering av nye krav om energiforsyning Implementering av nye krav om energiforsyning i kommunale næringsbygg (Implementation of new official requirements for the supply of energy in municipal non residential buildings) 19.09.2008 Masteroppgave

Detaljer

Hyggelig å være her. Termosen - Et energilagringsprosjekt.

Hyggelig å være her. Termosen - Et energilagringsprosjekt. Prosjekt Hyggelig å være her. Termosen - Et energilagringsprosjekt. Teknisk leder Geir Andersen Drammen Eiendom KF. DRAMMEN EIENDOM KF Kommunens eiendomsforvalter 380.000 m2 bygg 32 ansatte Byggeprosjekt/

Detaljer

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det?

Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? Bioenergi eller varmepumpebasert varmesentral? Teknisk gjennomgang varmesentraler Styrker og svakheter Suksesskriterier og fallgruver Hva koster det? 1 Hoveddeler i varmesentralen Varmeproduksjonsenheter,

Detaljer

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon

Varmepumper. Av Thomas Lund. COWI presentasjon Varmepumper Av Thomas Lund 1 Temaer 1.Hva er en varmepumpe 2.Aktuelle varmekilder, tekniske krav og bruksområder 3.Eksempel på anlegg 2 Hva er en varmepumpe? 2deler 1del 3 deler lavtemp. + el. = varme

Detaljer

NOTAT TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ

NOTAT TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til Fagansvarlig KU Fra Kopi Iren Røset Aanonsen (IRAOSL) Anne Marit Melbye (AMMOSL) Dato 2013-10-11 TEMANOTAT ENERGI OG MILJØ Områderegulering for Øvre Hønengata Øst trekker

Detaljer

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk

Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Energi- og miljøplanlegging i kommunene - rammeverk Del II Kommunens som aktør Eivind Selvig, Civitas Kommunen har mange roller Samfunnsplanlegger Forvalter Utbygger Eier Leier Veileder, pådriver Samfunnsplanlegger

Detaljer

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi

Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi BYGG FREMTIDENS BOLIG Fremtidens bolig En bolig som gir maksimal komfort med minimal bruk av energi Fremtidens energiløsninger gode å leve med FREMTIDENS BOLIG Komfortabelt, miljøvennlig og lønnsomt Det

Detaljer

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain

Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg. Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Enovas tilbud innen fornybar varme og ulike utendørs anlegg Regionalt seminar Larvik, 3. desember 2013 Merete Knain Fornybar varme Varme til oppvarming og tappevann Vannbåren varme Forsyningssikkerhet

Detaljer

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme

Fornybar Varme. Trond Bratsberg. Enova Fornybar Varme Fornybar Varme Trond Bratsberg Rådgiver Enova Fornybar Varme Enova strategi: Fornybar varme i fremtidens bygg Framtidens bygg skal være passivhus Framtidens bygg skal være utstyrt med fleksibelt oppvarmingssystem

Detaljer

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016

Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK. Anders Ettestøl 12. Okt Fjernvarmedagene 2016 Konkurranseflaten mellom individuelle og kollektive varmeløsninger i ny TEK Anders Ettestøl 12. Okt. 2016 Fjernvarmedagene 2016 Endring i TEK TEK 10 FØR NYTTÅR (> 500 m2) Krav til minst 60 % fornybar varmeleveranse

Detaljer

Monika Zandecka Ulimoen /5

Monika Zandecka Ulimoen /5 TITTEL Energiberegning Fjellbovegen barnehage REINERTSEN AS Divisjon Engineering Besøksadresse: Lilleakerveien 8, Oslo Postadresse: Postboks 18, 0216 Oslo Tlf: 81 52 10 00 Foretaksregisteret: NO 976 810

Detaljer

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain

Støtteordninger for introduksjon av bioenergi. Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen Merete Knain Støtteordninger for introduksjon av bioenergi Kurs i Installasjon av biobrenselanlegg i varmesentralen 05.11.2013 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon

Detaljer

Lagring av overskuddsenergi fra solstrøm i form av hydrogen. Case-studie: Etterstad VGS

Lagring av overskuddsenergi fra solstrøm i form av hydrogen. Case-studie: Etterstad VGS Lagring av overskuddsenergi fra solstrøm i form av hydrogen. Case-studie: Etterstad VGS ÅF s internasjonale forretningsområder Digital Solutions Infrastructure Industry Energy http://www.afconsult.com/no

Detaljer

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe.

Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe. Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. Kjøpsveileder avtrekksvarmepumpe Hjelp til deg som skal kjøpe avtrekksvarmepumpe. 1 Hva er en avtrekksvarmepumpe? Rundt oss finnes det energi over alt. Selv om luften, bakken og sjøen føles kald så er

Detaljer

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK

Området Stavanger Forum RÅDGIVANDE INGENJÖR KYLTEKNIK Området Stavanger Forum Ny Ishall Siddishalle n Ny Utstillingshall Eks. hotell, IMI, Stavanger Forum Fremtidig hotell Fremtidig Oilers Arena Eks. idrett Eks. idrett Vedtak energibruk Stavanger Forum De

Detaljer

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole

Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole Kombinasjon med sol og geoenergi eksempel fra Ljan skole GeoEnergi 2013, Bergen 29. august Dr.ing. Randi Kalskin Ramstad Rådgiver Asplan Viak og førsteamanuensis II NTNU Institutt for geologi og bergteknikk

Detaljer

- Vi tilbyr komplette løsninger

- Vi tilbyr komplette løsninger Bli oljefri med varmepumpe - Vi tilbyr komplette løsninger - Spar opptil 80% av energikostnadene! Oljefyren din er dyr i drift, og forurensende. Et godt og lønnsomt tiltak er å bytte den ut med en varmepumpe.

Detaljer

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik.

Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Vedlegg 2 Varmeplan - Solstad Vest i Larvik. Oppdragsgivere : Stavern eiendom AS og LKE Larvik, 28.11.14 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Effekt og varmebehov 3. Varmesentral 4. Fjernvarmenettet 5.

Detaljer

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg

Grenland Bilskade Geovarmeanlegg Grenland Bilskade Geovarmeanlegg SLUTTRAPPORT Prosjekt: ENOVA SID 04-758 BB Miljøprosjekt: O2004.086 29.1.07 Bakgrunn På grunnlag av søknad til ENOVA ble prosjektet gitt en støtte på kr 50.000,- inkl.

Detaljer

Produksjonsprofil med ulike energibærere

Produksjonsprofil med ulike energibærere Produksjonsprofil med ulike energibærere GWh 1250 1000 750 Olje El-kjel Varmep. Bio Avfall 500 250 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Det er bruken av primærressurser som teller Brensel PRF

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010

Lokale energisentraler fornybar varme. Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Lokale energisentraler fornybar varme Trond Bratsberg Framtidens byer, Oslo 16. mars 2010 Enovas varmesatsning Visjon: Fornybar varme skal være den foretrukne form for oppvarming innen 2020 En konkurransedyktig

Detaljer

Temamøte om utfasing av fossil olje

Temamøte om utfasing av fossil olje Temamøte om utfasing av fossil olje Knut Olav Knudsen Forretningsutvikler i Boligenergi AS Gamle oljekjeler har dårlig virkningsgrad Årstall Oljekjeler nyere enn 1995 Oljekjeler mellom 1975-1995 Oljekjeler

Detaljer

Solenergi for landbruk

Solenergi for landbruk Solenergi for landbruk Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk! Hver dag mottar takene våre store mengder energi fra sola som ikke blir utnyttet. Med solceller

Detaljer

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad

Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt. Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Powerhouse Kjørbo, Sandvika -erfaringer så langt Bente Haukland Næss og Randi Kalskin Ramstad Passivhus til plusshus, bolig og næringsbygg. 09.02.2015 INNHOLD 1) Asplan Viak kort introduksjon 2) Powerhouse

Detaljer