Innovasjon Norge-milliardene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innovasjon Norge-milliardene"

Transkript

1 Metoderapport til SKUP 2014 Innovasjon Norge-milliardene Av: Line Midtsjø journalist, Marius Lorentzen journalist, Eric Utheim - journalist, Sindre Gulseth webutvikler, og Lasse Lunde webutvikler E24. 1

2 Hvor og når publisert: E24 fra 18. mars 2013 Redaksjon og adresse og telefonnummer: E24 Akersgata 55, 0180 Oslo Telefon: Journalistenes adresse og telefonnummer: Line Midtsjø, mobil , Marius Lorentzen, mobil , Eric B. Utheim, mobil , Sindre Gulseth, mobil , Lasse Lunde, mobil , 2

3 1. Innledning det handler om mye penger: Innovasjon Norge (IN) fordelte 6,9 milliarder kroner i fjor. Fra 2005 til og med 2011 er summen av tilskudd og lån 44,9 milliarder kroner. Hvor disse pengene har havnet, og den manglende kontrollen på pengebruken som er tema for E24s artikler. Dette er med andre ord ikke en historie om en forbrytelse eller skurk. Våre artikler har dokumentert et mangelfullt system, hvor de som skal bevilge milliarder av offentlige midler hvert år har et misvisende faktagrunnlag å støtte seg til. Vårt viktigste funn er dette: Konkursraten IN har rapportert til sine eiere i regjering og fylkeskommunene er sterkt underspilt. Mens IN har meldt om 3,5 og 3,8 prosent for aksjeselskaper kan vi dokumentere at den minst er tre ganger høyere, altså 12 prosent i løpet av en fireårsperiode. Legger man til tre år, ser man i vår analyse at det nærmer seg en konkursandel på 20 prosent. IN har ingen oversikt over faktiske konkurser, eller hvilke prosjekter som ender i fallitt. De har kun estimat knyttet til en rutinemessig spørreundersøkelse. Mer om konkursanalysen i punkt 1.3, 5.1 og 6.2. Videre har vi fått frem at daværende næringsminister heller ikke har stilt IN et av de mest åpenbare spørsmålene i løpet av sine fire år som hovedeier: Hvor mye penger bruker organisasjonen på prosjekter som ikke lykkes og hva kan man lære av dette? 1.1 Kort om IN IN er en kompleks organisasjon om ble opprettet i 2004 av Bondevik 2-regjeringen. De slo da sammen virksomheten til Norges Turistråd, Norges Eksportråd, Statens nærings- og distriktsutviklingsfond (SND) og Statens Veiledningskontor for Oppfinnere (SVO). IN skal kort sagt stimulere til nyskaping i næringslivet, være næringsministerens viktigste redskap i den berømte «verktøykassa» for en aktiv næringspolitikk, og til slutt gi mer tradisjonell landbruks- og distriktsstøtte. Hver av disse oppgavene har flere hundre delmål, definert i detalj i såkalte oppdragsbrev fra eierne. IN er et særlovselskap underlagt Nærings- og handelsdepartementet. Dette departementet er hovedeier med 51 prosent, og fylkeskommunene eier 49 prosent. IN forvalter i tillegg midler fra Kommunal- og regionaldepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Utenriksdepartementet og fylkesmennene. 3

4 IN har avdelinger i samtlige fylker, og er representert i 32 land utenfor Norge. Videre forvalter IN over tre milliarder kroner i investeringer i spesielt Øst-Europa, per år. Innovasjon Norge fremhever at deres mål er å «supplere tilbudet i det private kapitalmarkedet og bidrar til å realisere næringslivsprosjekter som ellers ikke ville blitt gjennomført» (se egenpresentasjonen på hjemmesidene Pengestrømmen følger imidlertid motsatt retning: Landbruket og primærnæringene får klart mest av pengene. Dette er et område IN selv hevder på egne nettsider at ikke har et internasjonalt marked. Mens IKT-næringen må dele på knappe 4 prosent av midlene. Dette viser tall fra vår database i grove trekk: 39 prosent av de 6,9 milliardene havnet i fjor til jordbruk, skog og fiske. Industrien fikk 12 prosent IKT-næringen fikk 4 prosent. Innovasjon Norge hadde 734 ansatte i /

5 Riksrevisjonen påpekte i 2008 at det kommer lite innovasjon ut av INs prioriteringer. Den gang opererte IN selv med at 45 prosent av milliardene gikk til innovasjon, men at over halvparten av dette igjen er prosjekter med såkalt «innovasjonsgrad 1». Det vil i at det kun er nyskapende/nytt for den enkelte bedriften som mottar pengene. IN argumenterer på sin side for at for eksempel en ny melkemaskin til en bonde er å anse som innovasjon, da dette er utviklende for denne ene gården. 1.2 Databasen: Som underlag for all vår journalistikk laget vi en egen database som også er publisert. Denne inneholder alle tildelinger av tilskudd, rentestøtte, garantistøtte og lån fra IN i perioden 2005 til i dag. Dette er første gang det lages en søketjeneste som kartlegger til hvem og hvor INs milliarder havner. Åpenheten rundt pengetildelingene er dermed merkbart forbedret med E24s database. Søkene kan kategoriseres etter type støtte, firmanavn, år, bransje, og sted i Norge mottakeren hører til. Ut i fra dette kommer det et varmekart, som viser for eksempel hvor i landet IN har delt ut mest i støtte til bedrifter innen kultur. Databasen ble påbegynt med tall fra 2005 til 2011, og deretter oppdatert med 2012 da disse tallene kom fra IN i juni i fjor. Vi hadde imidlertid store problemer med kommunikasjonen med IN på dette tidspunkt, og etterspurt informasjon fikk vi generelt svært tregt. Dermed bestemte vi oss for å «scrappe» IN-data rett fra deres hjemmesider: 5

6 Slik kunne vi også holde basen løpende oppdatert. En viktig forskjell i dataene vi mottok fra IN tidligere, og dataen vi nå scrapper fra deres hjemmeside, er at sistnevnte er tilsagn om tilskudd, lån etc., der alt nødvendigvis ikke er utbetalt. I tallene Innovasjon Norge sendte oss, var disse i all hovedsak fjernet. Det er uansett tallene fra 2005 til 2011 som er viktig for denne rapporten. Det er tallene vi startet arbeidet med, og som legger grunnlaget for konkursanalysen. Det dreier seg totalt om tildelinger. I tillegg til å dele ut støtte i form av rene tilskudd opererer også IN som bank. Vi skulle gjerne hatt med lånene som per i dag utgjør 23 milliarder kroner. Vi valgte dette bort da det ville vært enda vanskeligere å ettergå hvor mye som er nedbetalt, for å sikre høyest mulig presisjon i analysen vår. Men oversikten over lån finnes i databasen. IN har en egen database på hjemmesidene, men i motsetning til E24s er den ikke søkbar eller kategorisert i det hele tatt. Den fungerer kun som oppramsing av de ulike tildelingene fordelt på periode tildelingen ble gitt Databasen ledet til konkursanalysen: I tillegg til databasen laget vi vår egen konkursanalyse, med dataene fra basen som grunnlag. Det er denne konkursanalysen som har gitt ny informasjon om hvor mye IN buker på bedrifter som ikke lykkes. Mer om funnene i konkursanalysen i punkt 5.1. og

7 2. Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele? Man hadde i E24 i flere år snakket om å se nærmere på INs prioriteringer, og hva de betyr for norsk næringsliv. Som mange redaksjoner sikkert kjenner igjen er dette et av de faste temaene det drodles litt rundt, men hvor det har vært vanskelig å finne en vei inn. 22. desember 2012 ble vi kontaktet av Digitutvalget. De hadde laget en database med samtlige tildelinger fra IN fra 2005 til og med Denne skulle bli forløperen til vår egen og grunnlaget for over 30 artikler hittil. IN er fortsatt et av våre satsingsområder. 3. Hva var den sentrale problemstillingen ved starten av prosjektet? Den redaksjonelle ideen var først å kartlegge hva IN bruker penger på og presentere en analyse av pengestrømmen basert på bransjer. 5. januar 2013: En dag etter at vi hadde hatt idémøte basert på databasen vi hadde fått tilgang til av Digitutvalget fant vi ut at VG Nett for under ett år siden hadde analysert INs tildelinger og fordelt tilskuddene på kommunene i Norge. På dette tidspunktet vurderte ledelsen å avslutte arbeidet, men siden prosjektets to journalister «hadde kastet seg ut i det med liv og lyst» ble det bestemt at vi kunne se om det var noen saker å skrive ut, basert på vår raske research. At dette skulle bli et prosjekt var ikke planlagt. Der og da lå det an til å bli noen enkeltstående artikler. Målet på dette tidspunktet var å kartlegge hva IN brukte pengene på. Hovedtesen var at det var mye av midlene som ikke gikk til innovasjon eller næringsliv overhodet. Og, at en del av skattekronene havnet til prosjekter som oppleves på siden av hva som enkelt sagt virker fornuftig. Men, vi erkjente raskt at denne problemstillingen ikke føltes bra nok, eller ny nok, til å sette ressurser på saken. 4. Manglende kontroll på pengebruken ble temaet for våre saker Gradvis ble vi mer interesserte i å finne ut hvor mye penger IN har brukt på prosjekter som ikke har lykkes. Fra 18. januar var dette hovedspørsmålet vårt hvor mange selskaper som har lagt ned driften etter at de har mottatt penger av IN. 5.1 Hva er genuint nytt i saken? E24 har dokumentert følgende: 1) E24 har som første medium kunnet slå fast at IN har ikke samlet oversikt statistikk eller oversikt over konkurser, etter at de har gått inn med støtte. Dermed har ikke IN tall på hvor mange milliarder de har delt ut til prosjekter som har mislykkes. IN har med andre ord ikke mulighet til å lære av feil eller se sammenhenger på for eksempel bransjer eller type prosjekter som er spesielt krevende å få på beina. 7

8 2) Ifølge E24s analyse har IN brukt 1,1 milliarder kroner i perioden på selskaper som endte i konkurs eller lignende. Dette er nye tall som ikke har blitt beregnet tidligere. Hverken av bevilgende myndigheter, kontrollorganer, eller IN selv. 3) IN har kun to anslag om antall konkurser som ble presentert i 2012 og Her skilter IN med en konkursandel på henholdsvis 3,5 og 3,8 prosent (se punkt 12 for mer om utregningen). For nøyaktig samme periode viser derimot E24s tall 12 prosent, altså over tre ganger så mye. Dette dokumenterer at beslutningsgrunnlaget til bevilgende myndigheter er feil. Videre viser E24s analyse at hvis man ser på utdelinger fra er konkursandelen 19 prosent. Forklaringer på differansen i konkurstallene der vi har nøyaktig samme tidsperiode (fire år) skyldes sannsynligvis metodeulikhet: INs konkurstall er basert på spørreundersøkelse. E24s tall er basert på faktiske registreringer i Brønnøysundregisteret. IN har selv bare undersøkt fire år etter at en bedrift har mottatt støtte via nevnte spørreundersøkelse. Med andre ord - selskaper som har forsvunnet etter dette er ikke med i INs konkursoversikt over hodet. 5.2 Konsekvens: Feilrapportering om arbeidsplasser En konsekvens av svært dårlig oversikt over selskaper som ikke lykkes er at IN nødvendigvis overrapporterer antall arbeidsplasser. IN hevder at de skapte og reddet i underkant av arbeidsplasser i Våre undersøkelser viser at de ikke har talt med antall arbeidsplasser som legges ned. Dermed blir tallet nødvendigvis misvisende. Til sammenligning opplyser SSB at det ble skapt nye arbeidsplasser i

9 6 Metode slik jobbet vi motstand- kildebruk IN gir støtte til en rekke forskjellige type foretak. Men i vår analyse ønsket vi å se spesielt på næringslivet. For å finne en måte å sortere dette på i databasen med tildelinger (alle typer lån og tilskudd) valgte vi å se kun på aksjeselskapene, da disse kan sorteres ut basert på at alle har «AS» i selskapsnavnet. Av de totalt mottakerne (bedrifter eller enkeltpersoner) er det aksjeselskaper (28 prosent). 6.1 Holdt på å gi opp prosjektet (igjen): Fredag 18. januar hadde vi et bakgrunnsmøte med INs representanter hvor de presenterte organisasjonen. Her snappet vi opp at de ikke hadde konkurstall første gang. Dette skulle vise seg å bli helt sentral informasjon. Men, manglende konkurstall var på dette stadiet kun nevnt i en bisetning, og vi var usikre på om vi hadde oppfattet dette presist. I etterkant av møtet begynte vi å nøste i dette. Bekreftelsen kom gradvis og i ulike biter før vi fikk dette på plass en måned senere. Vi holdt derfor på å legge fra oss konkurssporet etter det første intervjuet med INs direktør Gunn Ovesen 24. januar. Intervjuet skulle etter planen handle om at IN ikke registrerte antall konkurser. I stedet hevdet Ovesen at de hadde god oversikt, og mye statistikk. Dermed virket det som om hypotesen vår rett og slett ikke holdt, og vi hadde ingen andre gode spor å følge på dette tidspunktet. Vi ba for sikkerhets skyld om at de skulle sende oss dokumentasjonen skriftlig i etterkant. Etter en måned og en del henvendelser fikk vi tilslutt dokumentasjonen om INs konkurstall som avtalt. Da viste det seg at IN-direktøren ikke hadde snakket om faktiske registrerte konkurser, men to anslag basert på spørreundersøkelser fra 2011 og Slik jobbet vi med konkursanalysen: Siden vi i en lang periode ikke kunne stole på at det 1) fantes et konkurstall fra IN, og 2) at de ville sende oss tallene bestemte vi oss for å lage vår egen konkursanalyse i mellomtiden. Et sentralt helt hinder skulle bli at IN ikke ville gi oss organisasjonsnummer på selskapene som hadde fått penger fra IN. Dette skyldes ifølge IN at mange av mottagerne er bønder, og disse er oppført med fødselsnummer i deres register. Fødselsnummer anses som sensitiv informasjon. Igjen vurderte vi å skrinlegge prosjektet. Uten en konkursanalyse ville vi ikke ha ny relevant informasjon om pengebruken mente vi. 9

10 Løsningen ble at vi la opp alle tildelingene vi hadde fått fra Digitutvalget i en CSV-fil over i excel, og sorterte frem alle med «AS» i navnet. For å koble dette opp mot selskapets status i Brønnøysundregisteret trengte vi hjelp, og det fikk vi at søketjenesten Proff. Proff leverer blant annet en søketjeneste som er koblet opp mot Brønnøysundregisterets informasjon om norske bedrifter. Deres database er grunnlaget for E24s, DN.no. og Hegnar Online sine bedriftssøkemotorer som ligger på nettsidene. Proff hjalp oss først med å matche de om lag selskapene vi hadde på en excelfil med rett organisasjonsnummer. Dette skjedde basert på fonetisk kobling på selskapsnavnene. Ved en del tilfeller vasket vi listen der selskapsnavnet var koblet opp mot feil organisasjonsnummer ved hjelp av postnummer. En teknisk detalj er at da vi så fikk en excelfil tilbake med organisasjonsnummer så vi at en god del selskaper hadde fått flere tildelinger. Vi satte derfor opp en sortering som gjorde at hvert selskap kun ble talt en gang, selv om det var oppført med flere tildelinger. Deretter foretok Proff en datakjøring som klargjorde hvilke av selskapene som var registrert som konkurs. Dette ble om bare lag 2 til 3 prosent, da veien frem til et selskap faktisk når konkursstatus er lang. Proff gjorde derfor en ny kjøring for oss, hvor vi også fikk med selskapene som var oppløst, slettet eller avviklet i Brønnøysundregisteret. Men, siden «oppløst for fusjon» ofte er det samme som å bli kjøpt opp vasket vi dette ut av listene igjen, fordi vi mente dette i hovedsak kan ses på som suksess og ikke fallitt (som de øvrige statusene viser) for INprosjektene. Vi var lenge i tvil om hvor vi skulle plassere selskaper som ikke var aktive, det vil si at selskapene var uten omsetning i ett eller flere år. Disse valgte vi å ikke ta med i konkurstallene, da slike selskaper kan utvikle seg positivt i fremtiden. Det ville også ha svekket presisjonen på tallene våre. Vår konkursanalyse er derfor en konservativ fremstilling av mislykkede IN-prosjekter. Vi satte i gang 13. februar med selve analysearbeidet med tallene. En måned senere, den 12. mars, hadde vi endelig en oversikt helt klar i excel. En journalist jobbet med dette hovedsakelig i kombinasjon med andre saker i denne perioden. Et annet problem og potensiell feilkilde er at vi ikke fikk tilgang til NACE-kodene altså næringskodene for selskaper fra som hadde fått IN-støtte i årene før Myndighetene endret standard for disse i Løsning var der delvis i forkant for vår del, da Digitutvalget hadde gjort en stor manuell innsats ved å legge til dette selv. I noen tilfeller var ikke alle endret, så før vi korrigerte dette ble blant annet flere melkebønder oppført som druedyrkere (gammel NACE-kode for melkebonde har blitt ny kode for druedyrker). Dette rettet vi opp før publisering. 10

11 Da listen ble publisert, oppdaget vi fort en feil i systemet. Flere bønder gjorde oss nemlig oppmerksomme på at de ikke hadde fått så store tildelinger som de var satt opp med i databasen. Dette dreide som om en spesiell tildeling som kalles rentestøtte. Rentestøtte er et tilskudd man får for å hjelpe til med nedbetaling av lån. Problemet er bare at rentestøtten, altså selve tilskuddet, er en beregning som gjøres i etterkant. Beløpet man søker med, er lånebeløpet for rentestøtten, og det var dette beløpet vi fikk i tallene fra Innovasjon Norge. Dermed sto bønder oppført med tilskudd i millionklassen, men som i virkeligheten var lånebeløpet rentestøtten blir beregnet fra. Det virkelige tilskuddet var nærmere noen titusenlapper. Denne beregningen kunne vi ikke gjøre selv, så vi endret databasen. Den fikk et eget valg for rentestøtte, der det også sto tydelig under hver sum at dette var lånebeløpet for rentestøtte. Vi ble fortalt av IN at alle tildelingene vi hadde i databasen ikke er det samme som hva som faktisk har blitt tildelt, i noen tilfeller velger bedriften å ikke takke ja til hele eller deler av summen. Problemet var at IN ikke ville gi oss noe nærmere informasjon eller anslag om hvor stor overrapportering det trolig ville være snakk om. Vi fikk heller ikke svar på hvor mye som senere ikke ble utbetalt, da de mente de ikke kunne gå god for våre lister. Begrunnelsen for dette er nevnte endring i NACE-kodene og at Digitutvalget hadde gitt oss dataene. Frem til vi fikk konkret svar var vi derfor svært usikre på hvor stor andel av tilskuddene og lånene som vi satte som var reelle. For sakens utvikling var det et av flere springende punkt for oss. Etter flere henvendelser muntlig og skriftlig fikk vi til slutt en oppklaring i en epost fra INs kommunikasjonsavdeling 22. februar. Da informerte de om at listene de hadde gitt til Digitutvalget var vasket for tildelinger som ikke var utbetalt frem til mai 2011, og at det var snakk om små endringer. Denne nøkkeloppklaringen skjedde mens kommunikasjonssjefen var på vinterferie. Vi har derfor valgt å kjøre listene videre med et lite forbehold om dette i en artikkel om metoden vår som har vært publisert samtidig med databasen. 6.3 Gjennombruddet Vi hadde i mellomtiden bestemt oss for at en konkursanalyse i seg selv ikke var nok. Nå måtte vi dokumentere hva IN selv hadde gått ut med, og hva de hadde eventuelt hadde av konkurstall. Målet var å sammenligne våre funn med INs informasjon. Dette skulle også vise seg å bli en større jobb enn antatt. Dette gjennombruddet kom også fredag 22. februar da vi fikk undersøkelsene som dokumenterte INs egne konkursprognoser - som Gunn Ovesen hadde snakket om i intervjuet 24. januar. Frem til da hadde kommunikasjonsdirektøren i hovedsak latt være å svare på våre mange henvendelser, og kun gitt oss et mangelfullt bruddstykke uten kilde. 11

12 Dokumentasjonen fikk av INs kommunikasjonsavdeling mens kommunikasjonsdirektøren var på vinterferie. Når vi hadde disse utregningene, kunne vi kontrollere presist at våre tall og deres tall hadde samme forutsetninger. Det viste seg til vår lettelse at de hadde lagt samme kriterier til grunn, det vil si at et selskap ble kategorisert som «dødt», hvis det var registrert i Brønnøysundregisteret som konkurs avviklet, slettet eller oppløst (men ikke oppløst for fusjon). Videre hadde vi mulighet til å sammenligne nøyaktig samme tidsperiode fra IN-støtten var gikk til selskapet var nede for telling direkte med INs tall. Nå visste vi at vi kunne «sammenligne epler med epler». Dermed kunne vi slå fast at INs metode med å beregne konkurser gir tre ganger så lav konkursandel som når man teller faktiske registreringer i Brønnøysundregisteret (vår metode). Da gjenstod det kun å få dokumentert fra IN at de selv ikke hadde et konkursregister. 15. mars, fredagen før vi publiserte hovedsaken mandag morgen den 18. mars, bekreftet INs kommunikasjonsdirektør skriftlig at alt de hadde av konkret materiale var de tidligere nevnte to spørreundersøkelsene kl. 17 om ettermiddagen. Dermed hadde vi det vi trengte for å publisere databasen og de første artiklene våre. 6.4 Hvor mye arbeidstid og eventuell fritid er brukt på prosjektet? Vi jobbet med prosjektet fra første uken i januar og holder fortsatt på, men nå med et annet trykk en tidligere. De første ukene i januar var vi to journalister som jobbet fulltid med å hente inn informasjon og bearbeide tallene i egne analyser. Deretter jobbet hovedsakelig en journalist med stoffet, sammen med ledelsen. En måned før vi publiserte hovedsaken med konkursanalysen 18. mars var vi tre journalister som jobbet på prosjektet delvis i kombinasjon med andre saker. Dette varte ut publiseringsuken med siste sak ute 22. mars. Etter at hovedbolken var publisert jobbet en journalist videre med mulige IN-spor og politiske konsekvenser ved siden av å dekke helt andre saker. Videre jobbet en annen journalist sammen med VG videre med en analyse av styresammensetningen til IN. Det ble brukt lite overtid på hovedprosjektet, ca. 10 timer totalt, i tillegg til cirka det samme av fritid. Dette er den største satsingen for en relativt liten redaksjon. E24 består av 11 fast ansatte journalister. 7 Dette oppnådde vi 12

13 Antall tips: I kjølvann av sakene fikk vi over 50 konkrete tips som vi vurderer som relevante. Redaksjonen har ikke opplevd et så høyt antall i noen sak tidligere. Politisk debatt: Vår påstand er at E24s saker har vist at beslutningsgrunnlaget til regjeringen som bestemmer hvor mye av skattebetalernes midler som skal brukes til Innovasjon Norge er mangelfullt. Daværende næringsminister Trond Giske bekreftet at en konkursoversikt ville være ønskelig. Videre har det kommet frem at han aldri har bedt IN om tall for hvor mange av bedriftene som mislykkes etter at de har fått støtte. Dette ble sterkt kritisert fra opposisjonen ved Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, nå parlamentariske leder, Tom Harald Nesvik. Han tok saken til Stortinget hvor han ba om skriftlig redegjørelse fra statsråden. Nåværende statssekretær Paul Chaffey i moderniseringsdepartementet var også en av kritikerne vi fikk på banen. Avgangen til Gunn Ovesen: 12. desember sendte IN en pressemelding om at administrerende direktør Gunn Ovesen 13

14 forlater IN. Hun fikk sluttpakke på 16 måneder som ikke var avtalefestet, og avgangen ble annonsert to uker før hun sluttet. Vi kan ikke dokumentere en direkte sammenheng mellom avgangen og vår dekning. Kommunikasjonsdirektør Kjetil Svorkmo Bergmann har fått andre oppgaver: Stillingen om kommunikasjonsdirektør i IN er også lyst ut når denne rapporten skrives. Han forlot stillingen ved årsskiftet til 2014, men skal fortsette i kommunikasjonsavdelingen som pressetalsperson. 8 Bred dekning av IN Vi nevner også to ytterligere saker for å vise bredden i vår dekning. 8.1 Styresakene: Konkursanalysen var vår første satsing. I forbindelse med dette prosjektet ble vi også nysgjerrige på om det var noe i alle tipsene om dobbeltroller og inhabile IN-ansatte. IN har som nevnt 15 lokale fylkeskontorer, i tillegg til hovedkontoret i Oslo. Hver avdeling har et eget styre. Vi skulle gjerne sjekket om IN-ansatte delte ut til seg selv, men det ble for omfattende. Men å sjekke styremedlemmer lot seg gjøre med en digital løsning. Vi koblet en database med samtlige styremedlemmer i IN opp mot rolleregisteret i vår egen bedriftssøketjeneste og sjekket dette opp mot informasjon på «roller» og relasjoner med andre. Vi satt igjen med en håndfull treff mellom utdelinger og mulig egeninteresse. Disse ble tatt videre av én journalist i E24 og én fra VG som sjekket ut sakene. Vi fant ingen brudd på habilitetsreglene med personer som på daværende tidspunkt satt i IN-styrene. Vi laget deretter en søkbar database om sammensetningen i styrene, for å vise hvilke interessegrupper som er sterkest representert. Denne ble publisert. Basert på et tips til VG etter deres tidligere IN-runde i 2012, fikk vi frem denne saken: 14

15 8.2 Nofas Det kom inn flere tips om bedriften Nofas som bistår norske bedrifter med å søke offentlige midler. Betalingen er en prosentdel av pengene klienten får. Vi nevner også denne saken fordi vi mener det illustrerer at næringslivet kan oppleve apparatet rundt IN og andre offentlige støtteinstanser som så kompliserte å forholde seg til at de velger å kjøpe hjelp av andre til å søke penger. Denne saken viser også at en del av pengene som er øremerket innovasjon ikke når frem dit de er tiltenkt. 10 Spesielle opplevelser Riksrevisjonen beskriver virkemiddelporteføljen til IN som uoversiktlig. Det er også vår oppfatning. Bedre blir det ikke når man blir møtte med en vegg av en informasjonsavdeling, som både veileder, villeder og plukker ut de spørsmålene de ikke vil svare på. 15

16 Journalister vet at man ikke kan stole på én kilde. Utfordringen vår var at IN selv har store deler av det som er sentral informasjon for våre saker. Dermed ble det krevende når informasjonen vi fikk til tider var fullstendig feil, andre ganger uforståelig. Åpenhet rundt virksomheten til IN burde være en selvfølge, særlig tatt i betraktning at det er offentlige midler de forvalter. Ledere og samtlige ansatte i Innovasjon Norge ble underveis instruert til å ikke uttale seg til oss uten at kommunikasjonsdirektøren godkjente uttalelsene, alternativt selv stod for dem. Med kun én person som kontaktpunkt ble vårt arbeid vesentlig forsinket. Dette ga oss også betydelig med merarbeid. All kommunikasjon mellom fagansvarlige i IN og E24-journalister ble avhengig av kommunikasjonsdirektørens tolkning siden han satte seg som mellommann. Dette tror vi kan være noe av grunnen til at vi ikke fikk svar på en del av det vi lurte på, og at vi fikk feil svar på vårt viktigste spørsmål, ikke bare en gang men to ganger: Hva har IN av konkurstall? Både 8. februar og 18. februar hevdet nemlig kommunikasjonsdirektøren skriftlig at de kun hadde én undersøkelse på konkurstall. Dermed ble det allerede lite oversiktlige IN enda vanskeligere å navigere seg i Eksempler på treg fremdrift: 1) I januar 2013 ba vi om en liste over alle tildelinger for Disse legges løpende ut på Innovasjon Norges nettsider og det burde derfor være en liten sak å sende dem til oss samlet. Det skulle ta fem måneder, og først etter gjentatte purringer. 2) 7. februar 2013 henvendte vi oss pr telefon og mail med spørsmål om et styremedlem vi hadde grunn til å tro var inhabil i en milliontildeling. Svaret kom seks uker senere, ettermiddagen fredag 22. mars da Norge var på vei til påskefjellet. Også da etter en rekke purringer. 3) Det vi ser på som gjennombruddet for saken kom som tidligere nevnt da kommunikasjonsdirektøren var på vinterferie og en annen rådgiver tok over. Da fikk vi endelig INs egne konkurstall. Det vi fikk er ikke vanskelig tilgjengelig informasjon (de er publisert i to rapporter som finnes på Oxford Research sine nettsider), men det var viktig at IN selv gjorde koblingen mellom egen påstand og dokumentasjon. Bare slik kunne vi begynne å kartlegge hva IN selv hadde av fakta om konkursene. Tiden det tok: Vi ba om konkurstallene første gang 18. januar februar fikk vi dem etter gjentatte purringer Utenriksdepartementet kjente ikke til 200 IN-millioner I arbeidet med å kartlegge antall ulike oppdragsbrev, (det vil si ulike mål og føringer fra samtlige eiere av IN) kontaktet vi Utenriksdepartementet. Da fikk vi til vår store overraskelse først svar at Utenriksdepartementet (UD) ikke hadde noe med Innovasjon Norges midler å gjøre. Vi ringte flere ganger for i det hele tatt å få bekreftet at UD er en av oppdragsgiverne til IN. Det viser også noe av kaoset som følger i kjølevannet av INs organisering. UD er oppdragsgiver for rundt 200 millioner kroner som årlig går via IN til spesielt Øst-Europa. 16

17 Et siste eksempel, er kanskje mer illustrerende enn alvorlig: En styreprotokoll E24 ba om innsyn i ble sendt med store deler av teksten sladdet i gult i stedet for svart som vanlig. I en mail til en kollega skriver kommunikasjonsdirektør: «Sladding med gult var søtt, det synes jeg vi skal fortsette med. Mye hyggeligere (og nå er jeg faktisk seriøs) og mindre dramatisk enn svart». Konkrete eksempler kan virke ufarlige og banale. Det er summen av dem som har gjort vårt arbeid vesentlig mer tidkrevende og problemfylt enn på forhånd antatt. På den andre siden ser vi selvsagt at IN har helt rett i at vi ba om mye informasjon, og tok opp en stor del av kapasiteten deres. 11 Kilder til grunn for artiklene Her er en oversikt over brukte nettressurser, artikler, arkiver og innsynsbegjæringer. Sentrale nettressurser: Innovasjon Norges oversikt over årsrapporter, statistikkvedlegg, blogg. ( /#.Us6nvfTuLzg - Innsynsbegjæringer: Innsynsbegjæring om Innovasjon Norges tilbudsbrev til Sverresgate 33 AS, viste seg å være «rockehotellet» i Namsos. Denne anonyme informasjonen ledet oss til en sak om at to hoteller slet kraftig i Namsos etter at IN valgte å støtte byggingen av et tredje. Vi ba også om innsyn i (dette er det vi fikk som ble brukt): Samtlige tilbud fra IN til i underkant av 50 bedrifter. Tilbudsbrevene er den eneste informasjonen Innovasjon Norge gir ut om tildelingene. Her er det som regel skissert hva pengene skal brukes til. Videre fikk vi innsyn i styreprotokoll fra IN Oslo Akershus og Østfold 12. november Rapporter: Vi har brukt analysebyrået Oxford Researchs rapporter om effekten av Innovasjon Norge sin innsats, hvor spesielt de tre siste ble viktige: 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 og

18 Pöyrys evaluering av Innovasjon Norge i 2010, på oppdrag fra Nærings- og handelsdepartementet. Riksrevisjonens rapport «Riksrevisjonens undersøkelse av Innovasjon Norge som statlig næringsutviklingsaktør» fra / /Dok_3_4_2008_2009.pdf Riksrevisjonens etterrapport overlevert Stortinget november *12 Om vår benyttelse av INs egne beregninger INs konkursanalyse er basert på de som ikke svarer på spørreundersøkelsen kalt «effektundersøkelsen». Denne er utført av analysefirmaet Oxford Research på vegne av IN. Her har man laget en analyse over hvor mange av de som ikke svarer på undersøkelsen sin status, det vil si om de var registrert som konkurs eller lignende. Men, tallene i rapporten inkluderer alle mulige typer aktører, også bønder og andre som vi ikke ville ha med. Basert på deres analyse har vi derfor her skilt ut hvor mange av AS-ene som var konkurs ifølge deres tall, og hvor stor andel dette utgjør. Slik fikk vi helt presist direkte sammenlignet våre konkurstall med det IN har av informasjon. Kilde: 2011-etterundersøkelsen s _pdf 2_.pdf AS-er som er konkurs (35), oppløst (14), i skifteretten (1), Oppløst for fusjon (26), slettet (1), inaktivt (1). Sum (minus oppløst for fusjon): AS-er (s. 28) av totalt 1465 bedrifter som fikk undersøkelsen. =3,5% Kilde: 2012-etterundersøkelse s. 28 df AS-er som er konkurs (57) begrenset drift(2), ingen drift(4), oppløst (22), Oppløst for fusjon (17), slettet (5), Under avvikling (1). Sum (minus oppløst for fusjon): AS-er av totalt 2365 (s. 26) = 3,8% 13 E24s artikler (vedlegg i klikkbar PDF fra Atekst): Hovedsak: Innovasjon Norge deler ut milliarder - har ingen oversikt over hvor mange som mislykkes ( ) 18

19 Oppfølgere: * Innovasjon Norges største konkursprosjekter ( ) * Hun deler ut 13 millioner om dagen ( ) * Røkke har fått millioner i statsstøtte ( ) * Legger ned etter at staten ga millioner til konkurrent ( ) * Giske vil vurdere IT-løsning som har eksistert i to år ( ) * Slik blir til Bløffet om jobbeffekt ( ) Vi legger også ved lenkeliste til flere IN-saker her: Flytter bedrifter for å få støtte ( ) - Alt må endres fundamentalt ( ) Disse logoene kostet det offentlige kroner ( ) Har gitt millioner i nissestøtte ( ) Giske åpner for konkursregister ( ) Giske må svare Stortinget om Innovasjon Norge-flopper ( ) Frp-Nesvik krevde Giskes fiaskotall: Fikk overhodet ikke svar ( ) Bruker mer enn Statoil, Tine og Telenor på styrehonorar ( ) Innovasjon Norge kvittet seg med 100 og ansatte 34 ( ) - Mer opptatt av å ha rett i stedet for å lære ( ) Drar inn 60 mill. på å skrive søknader for andre ( ) 19

20 Trond Giske: - En sløsing med ressurser ( ) Ovesen forlater Innovasjon Norge ( ) 20

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken

1881-saken. 1. Journalist: Sindre Øgar. 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 1. Journalist: Sindre Øgar 2. Tittel på arbeid: 1881-saken 3. Publisering: Slik får du nummeret kjappest og billigst, VG, 9. november 2009. Slik flås du av 1881, VG, 19. januar 2010. Irritert over 1881

Detaljer

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser».

PFU-SAK NR. 093/12. Sør-Trøndelag (ST) brakte torsdag 16. februar 2012 en nyhetsartikkel med tittelen «Knykenprosjektets mange byggeklosser». PFU-SAK NR. 093/12 KLAGER: Hans Kringstad ADRESSE: Thamshavnveien 39, 7300 Orkanger TELEFON: PUBLIKASJON: Sør-Trøndelag PUBLISERINGSDATO: 16.02.2012 STOFFOMRÅDE: Offentlig forvaltning GENRE: Nyhetsartikkel

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Artiklene ble publisert i Dagsavisen i perioden 13. juli 14. desember 2002:

Artiklene ble publisert i Dagsavisen i perioden 13. juli 14. desember 2002: SKUP 2002 32 Prosjekt: Minerva-saken Minerva-saken 1. Navn på journalistene som har gjort jobben: Karen R. Tjernshaugen og Karin Lillian Fladberg, Kristin Kornberg, Anne Lindeberg, Heidi Katrine Bang,

Detaljer

Ann Christiansen, telefon 97525902, ann.christiansen@aftenposten.no Brekkeveien 19, 0884 Oslo

Ann Christiansen, telefon 97525902, ann.christiansen@aftenposten.no Brekkeveien 19, 0884 Oslo Kulturhus-boomen 1 Innhold 1. Sammendrag 3 2. Når og hvordan kom arbeidet i gang, hva var ideen som startet det hele?...4 3. Hva var de sentrale problemstillingene ved starten av prosjektet?...4 4. Ble

Detaljer

Metoderapport til Skup 2006: Posttesten. Av Anders Horntvedt, Nationen

Metoderapport til Skup 2006: Posttesten. Av Anders Horntvedt, Nationen Metoderapport til Skup 2006: Posttesten Av Anders Horntvedt, Nationen Dette beklager vi. Sånn skal det ikke være. Robert Morberg, informasjonssjef i Posten etter at Nationen hadde målt hvor lang tid det

Detaljer

Om å delta i forskningen etter 22. juli

Om å delta i forskningen etter 22. juli Kapittel 2 Om å delta i forskningen etter 22. juli Ragnar Eikeland 1 Tema for dette kapittelet er spørreundersøkelse versus intervju etter den tragiske hendelsen på Utøya 22. juli 2011. Min kompetanse

Detaljer

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad

Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner. 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Evaluering av Innovasjon Norge hovedkonklusjoner 16. august 2010 Econ Pöyry, Agenda og Damvad Innovasjon Norge forvalter en unik og bred portefølje av virkemidler Etablert 1. januar 2004 som en fusjon

Detaljer

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT

Ordfører fremmet følgende forslag; Høringsuttalelse: OM KONSESJONSLOV OG BOPLIKT Behandling i Formannskap: Rita Roaldsen leverte/fremmet følgende forslag i saken før hun forlot møtet; Gratangen kommune går imot en fullstendig avskaffelse av konsesjonsloven og boplikten. Konsesjonsloven

Detaljer

SKUP 2002 17. Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema:

SKUP 2002 17. Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema: SKUP 2002 17 Prosjekt: Rubina Rana-saken Medarbeider: Trond Sundnes Publikasjon: VG Publisert: Juni oktober 02 Medium: Avis Tema: Metoderapport til SKUP Journalist: Trond Sundnes Tittel på prosjektet:

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje

Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Per Valebrokk Fikk aldri sin siste vilje Publisert: VG 21. oktober 2000 Journalist: Per Valebrokk Verdens Gang Samfunnsavdelingen Postboks 1185 Sentrum 0107 Oslo Telefon: 22 00 00 00 Telefaks: 22 00 06

Detaljer

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring

Språkrådet. Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring Språkrådet Undersøkelse blant næringslivsledere om bruk av engelsk språk i reklame og markedsføring TNS Gallup desember 200 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig sektor Innhold Fakta om undersøkelsen

Detaljer

PFU-SAK NR. 354/15. «Sjekk en gang. Sjekk helst en eller to ganger til før du bestiller mobilt bredbånd fra Ice net.»

PFU-SAK NR. 354/15. «Sjekk en gang. Sjekk helst en eller to ganger til før du bestiller mobilt bredbånd fra Ice net.» PFU-SAK NR. 354/15 KLAGER: Ice Norge AS (ice.net) ADRESSE: PUBLIKASJON: Troms Folkeblad (papir og nett) PUBLISERINGSDATO: 09.11.2015 STOFFOMRÅDE: Forbruker SJANGER: Nyhetsartikkel SØKERSTIKKORD: Kildebruk

Detaljer

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte

Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte Kvinne ble diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver ikke ønsket å inngå skriftlig arbeidskontrakt og arbeidsforholdet opphørte En kvinne mente seg diskriminert på grunn av graviditet da arbeidsgiver

Detaljer

"De gode hjelperne" M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4. N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e

De gode hjelperne M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4. N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e "De gode hjelperne" M e t o d e r a p p o r t S K U P 2 0 0 4 N R K F o r b r u k e r i n s p e k t ø r e n e 1. Innledning 1.1. Navn på journalistene som arbeidet med saken Det innsendte bidraget er produsert

Detaljer

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003)

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 13 (2002-2003) FOR BUDSJETTERMINEN 2003 Endringer av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2003 under Nærings- og Tilråding fra Nærings- og av 8. november 2002, godkjent i statsråd

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER

HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER HVORDAN SØKE OM SPILLEMIDLER Side 1 av 8 Vi har her laget en huskeliste og mal som vil hjelpe deg i arbeidet med å skaffe din klubb eller avdeling spillemidler til utbygging av baneanlegg. Alle klubber

Detaljer

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet.

DAGBOK. Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. DAGBOK Uke 43: Torsdag 28/10 Patrick - Opprettet blogside for å kunne legge ut informasjon om hva som skjer underveis i prosjektet. Uke 44: Mandag 1/11 Gruppen utformet den første statusrapporten til prosjektet.

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond Innovasjon Norge Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201202895-/SIG 02.07.2012 Oppdragsbrev til Innovasjon Norge med oppdrag om å opprette nye landsdekkende såkornfond 1. INNLEDNING Nærings-

Detaljer

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1

V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 V1999-36 25.06.99 Telenor Mobil AS' bruk av NMT-databasen til markedsføring og salg av GSM - pålegg om meldeplikt etter konkurranseloven 6-1 Sammendrag: Telenor Mobil pålegges å informere Konkurransetilsynet

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

Livslinjeråd. Petter Klette

Livslinjeråd. Petter Klette Livslinjeråd Petter Klette Google 2013 Hvorfor livslinjeråd i Tine? Stort fokus på dekningsbidrag Store forskjeller på rente og soliditet Manglende rådgivning rundt pensjon for bønder Lite optimalisering

Detaljer

Undersøkelse om utdanning

Undersøkelse om utdanning Undersøkelse om utdanning I dag er det flere som lurer på om det er en sammenheng mellom barn og foreldre når det kommer til valg av utdanningsnivå. Vi er veldig nysgjerrige på dette emnet, og har derfor

Detaljer

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder

Innledning. De tre rådene jeg vil ta for meg i denne e boken er: 1. Sett på turboen 2. Bytt jobb 3. Skaff deg flere inntektskilder TRE RÅD FOR VIDEREKOMNE http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning I denne e boken skal jeg ta for meg tre råd for hvordan man kan komme videre, gitt at man har det grunnleggende på plass. Dette er altså

Detaljer

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE:

PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: PFU-SAK NR. 342/15 KLAGER: Odd Kalsnes ADRESSE: odd.kalsnes@privatmegleren.no PUBLIKASJON: Nettavisen PUBLISERINGSDATO: 11.11.2015 STOFFOMRÅDE: Næringsliv SJANGER: Nyhet SØKERSTIKKORD: Samtidig imøtegåelse

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger

Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger Endring i bruksstørrelser, eiendom og rådighet til jordbruksareal årsaker og mulige følger Magnar Forbord Norsk senter for bygdeforskning Seminar om strukturendringer i landbruket Norges forskningsråd,

Detaljer

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009

Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Forskerforbundet: Oppfatninger om arbeidstidsregistrering Delrapport fra medlemsundersøkelse våren 2009 Skriftserien nr 5/2009 INNHOLD: 1. SAMMENDRAG 3 2. BAKGRUNN 4 3. DATAMATERIALET 4 4. TIDSREGISTRERING

Detaljer

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling

FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling Side 1 av 5 FOR 2009-01-28 nr 75: Forskrift om midler til bygdeutvikling DATO: FOR-2009-01-28-75 DEPARTEMENT: LMD (Landbruks- og matdepartementet) AVD/DIR: Landbrukspolitisk avd. PUBLISERT: I 2009 hefte

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 29. april 2016 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud

Detaljer

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet

Foto: Philip Schuler/World Bank. Rapport om økonomiske mislighetssaker Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Foto: Philip Schuler/World Bank Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 Sentral kontrollenhet Utenriksdepartementet Sentral kontrollenhet: Rapport om økonomiske mislighetssaker 217 1. Innledning Sentral

Detaljer

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov

Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Karriereveiledning tilfredshet, utbytte og behov Fagsamling Tromsø november 2014 Avdelingsdirektør Ingjerd E. Gaarder Temaer som blir belyst: Hvem er brukerne? Hvorfor går de til karriereveiledning? Hvordan

Detaljer

Fagerjord sier følgende:

Fagerjord sier følgende: Arbeidskrav 2A I denne oppgaven skal jeg utføre en analyse av hjemmesiden til Tattoo Temple (http://www.tattootemple.hk) basert på lenker. Analysen er noe basert på et tidligere gruppearbeid. Hjemmesiden

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

Telle i kor steg på 120 frå 120

Telle i kor steg på 120 frå 120 Telle i kor steg på 120 frå 120 Erfaringer fra utprøving Erfaringene som er beskrevet i det følgende er gjort med lærere og elever som gjennomfører denne typen aktivitet for første gang. Det var fire erfarne

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre:

PFU-SAK 269/11. Nettavisen digi.no publiserte fredag 30. september 2011 et oppslag med tittelen «Fritt fram for snikerne». Videre: PFU-SAK 269/11 KLAGER: Ruter v/ informasjonssjef Gry Isberg ADRESSE: Postboks 1030 Sentrum TELEFON/TELEFAX: 46409304 REDAKSJON: Digi.no PUBLISERINGSDATO 30. 09.2011 (kl. 12.01) STOFFOMRÅDE: Næringsliv/samferdsel

Detaljer

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319

Fra: Kommunalavdelingen Dato: Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Notat Fra: Kommunalavdelingen Dato: 24.09.2009 Til: Riksvalgstyret Saksnr.: 09/2319 Kopi: Stortinget Saksbehandler: MAR Stortingsvalget 2009 Redegjørelse for opptelling og innrapportering av stemmer Det

Detaljer

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge

Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til tiltak og prosjekter i Finnmark i regi av Innovasjon Norge Statsråden Innovasjon Norge hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 04/3657-25 TIH Statsbudsjettet 2004 kap. 552 post 72 Nasjonale tiltak for regional utvikling: Tilskudd til

Detaljer

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler

Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Kjøreplan møte 13 (del II) Gode og dårlige samtaler Bakgrunnen for møte 13 (I og II) I forbindelse med uønskede hendelser i Statoil, skal det skrives en Rapport Uønsket Hendelse (RUH). Rapporten skal inneholde

Detaljer

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep

Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep POSTADRESSE: Postboks 2233, 3103 Tønsberg Rundskriv Sentralbord: 466 15 000 bufdir.no 9 / 2017 Regelverk for drifts- og prosjekttilskudd til tiltak mot vold og overgrep Innhold Innledning... 3 1. Mål...

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INNOVASJON NORGE

HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INNOVASJON NORGE HØRING FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INNOVASJON NORGE 1 Innledning Nærings- og handelsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov 19. desember 2003 nr. 130 om Innovasjon Norge.

Detaljer

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget

:11 QuestBack eksport - Lokallagsarbeid i Bondelaget Lokallagsarbeid i Bondelaget Publisert fra 09.12.2011 til 12.01.2012 58 respondenter (58 unike) Filter: Nordland "I hvilket fylke bor du?" = "Nordland" 1. Er du Vi vil først stille noen spørsmål om deg

Detaljer

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo

Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo Reglement for godkjenning og registrering av studentforeninger ved Universitetet i Oslo 1) Registrering av studentforeninger Studentforeninger ved Universitetet i Oslo (UiO) skal være registrert i henhold

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer.

Figur 1. Andelen av sysselsatte innen enkeltnæringer i Sogn og Fjordane i perioden 1998 2006. Prosent. 100 % Andre næringer. Tradisjonelle næringer stadig viktig i Selv om utviklingen går mot at næringslivet i stadig mer ligner på næringslivet i resten av landet mht næringssammensetning, er det fremdeles slik at mange er sysselsatt

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354

NOTAT. Spørreundersøkelser personvern. Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 03.06.2011 Saksnummer: 11-354 Spørreundersøkelser personvern På det siste møtet før landsmøtet behandlet AU en søknad fra Svarte Nattakonferansen om bruk

Detaljer

Hvorfor er dette viktig?

Hvorfor er dette viktig? Sammendrag Denne rapporten handler om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner. Rapporten består av ti kapittel, der prosjektets problemstillinger besvares ved hjelp av ulike datakilder.

Detaljer

Markedsplan Radio Revolt:

Markedsplan Radio Revolt: Markedsplan Radio Revolt: De aller største utfordringene til Radio Revolt slik radioens markedsgruppe ser det i dag er som følger: Studenter og unge svarer altfor mye Ikke hørt om / ingen kjennskap til,

Detaljer

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE

Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE Focusportal brukerveiledning hovedleder SØNDAGSSKOLEN NORGE # 1 Innlogging # 2 Introduksjon # 3 Registrere nye barn/ledere # 4 Hvordan finne barn/ledere som tidligere har vært medlemmer # 5 Dubletter #

Detaljer

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse

Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag og anonymisert versjon av ombudets uttalelse Sammendrag En mann som kommer fra Sudan hevder at Nav diskriminerte ham på grunn av nasjonal opprinnelse i forbindelse med utbetaling av sykepenger.

Detaljer

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn

TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn TINE M&D AUTOMATER - HVA SYNTES EGENTLIG ELEVENE PÅ BRANNFJELL SKOLE OM M&D AUTOMATEN? Forskere: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn Rapport skrevet av: Petter Tidemann Hals og Oliver Gran Fehn, Våren

Detaljer

ORG109 1 Organisasjonsteori

ORG109 1 Organisasjonsteori ORG109 1 Organisasjonsteori Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 ORG109, forside Flervalg Automatisk poengsum 2 ORG109, oppgave 1 a) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 ORG109, oppgave 1 b) Skriveoppgave Manuell

Detaljer

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3.

Dag 1. (fredag 14.3.08) Dag 2.(torsdag 20.3.08) Dag3.(fredag 21.3.08) Dag4.(tirsdag 25.3.08) Dag5.(Onsdag 26.3.08) Dag6.(Torsdag 27.3. Dag 1. (fredag 14.3.08) I dag hadde vi startmøte med oppdragsgiver og veileder. Det ble bestemt en del ting om prosjektet og om hva som er viktig i starten av en hovedoppgave. For mer info se møtereferatet

Detaljer

Bruk av engelsk i norske bedrifter

Bruk av engelsk i norske bedrifter Contents 1 Hovedfunn 3 3 Bruk av engelsk i norsk næringsliv 13 4 Metode 7 Offisielt arbeidsspråk og konsernets / styrets betydning 1 Hovedfunn Hovedfunn Bruk av engelsk i norsk næringsliv 67 % av bedriftene

Detaljer

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren

Mystiske meldinger. Hei, Arve Sjekk mailen din. Mvh Veiviseren 1 Mystiske meldinger Arve fisker mobilen opp av lomma. Han har fått en melding. Men han kjenner ikke igjen nummeret som sms-en har kommet fra. «Pussig,» mumler han og åpner meldingen. «Hva er dette for

Detaljer

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016

Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 Leker gutter mest med gutter og jenter mest med jenter? Et nysgjerrigpersprosjekt av 2. klasse, Hedemarken Friskole 2016 1 Forord 2. klasse ved Hedemarken friskole har hatt mange spennende og morsomme

Detaljer

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Oddby Arkiv: 041 Arkivsaksnr.: 14/2364-1 Dato: 24.2.2014 PRAKTISERING AV ÅPENHET OG INNSYN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

Avslutning og veien videre

Avslutning og veien videre 121 122 Avslutning og veien videre Når du har kommet hit har du vært igjennom hele selvhjelpsprogrammet. Er det dermed slutt på all eksponeringstreningen? Både ja og nei. Ja, fordi du nå forhåpentligvis

Detaljer

Skriftlig innlevering

Skriftlig innlevering 2011 Skriftlig innlevering Spørre undersøkelse VG2 sosiologi Vi valgte temaet kantinebruk og ville finne ut hvem som handlet oftest i kantinen av første-, andre- og tredje klasse. Dette var en problem

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi

Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Rapport til undersøkelse i sosiologi og sosialantropologi Problemstilling: Er det en sammenheng mellom kjønn og hva de velger å gjøre etter videregående? Er det noen hindringer for ønske av utdanning og

Detaljer

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt

Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nyhetsbrev for tillitsvalgte i Landkreditt Nå er vi godt i gang med jubileumsåret, og det har allerede skjedd såpass mye at det er på tide å sende ut et kort nyhetsbrev! Landkreditt SA, eller «Norges Kreditforening

Detaljer

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015

Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 Oslo kommune Utdanningsetaten Fra elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass i 2015 lllustrasjon: Herman Zander. Vinnerbidrag i illustrasjonskonkurranse blant elever på Bjørnholt

Detaljer

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett

Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse om betaling ved kjøp på internett Befolkningsundersøkelse gjennomført for Forbrukerrådet / Forbruker Europa av Norstat november 2015 Utvalg og metode Bakgrunn og formål Kartlegge

Detaljer

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE:

PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: PFU-SAK NR. 151/15 KLAGER: Lasse Robert Øverlier ADRESSE: 442 Street, 2825 Phnom Penh, Kambodsja fairtrade@caring-hands.no PUBLIKASJON: Oppland Arbeiderblad PUBLISERINGSDATO: 07.05.2015 STOFFOMRÅDE: Diverse

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner.

Ombudets uttalelse. Sakens bakgrunn 12 15.03.2013. 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. Vår ref.: Dato: 12 15.03.2013 Ombudets uttalelse Sakens bakgrunn 26. september 2012 oppsøkte A NAV-kontoret på Stovner. A skulle snakke med en veileder om sin arbeidssituasjon, og hun ønsket veiledning

Detaljer

Taus om Se og Hør-penger (22.august) http://www.propaganda-as.no/hovedseksjon/media/taus+om+se+og+hørpenger/art315533.html

Taus om Se og Hør-penger (22.august) http://www.propaganda-as.no/hovedseksjon/media/taus+om+se+og+hørpenger/art315533.html Til: SKUPs prisjury Institutt for Journalistikk Postboks 1432 1602 Fredrikstad METODERAPPORT «CARL I HAGEN OG SE OG HØR» 1. Navn på journalist(ene) som har gjort jobben. Sigvald Sveinbjørnsson og David

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øivind Nyhus Arkiv: 17/8932-1 Dato: 24.08.2017 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN "PLANLEGGING OG STYRING AV BYGGEPROSJEKTER I TIDLIGFASEN" Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister

Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister NORSK PRESSEFORBUND Finansdepartementet postmottak@fin.dep.no Deres ref Vår ref Dato 09/5279 SL MLF/KR 030-11 04.03.2011 Høring om endringer i reglene om offentliggjøring av skattelister Norsk Presseforbund

Detaljer

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11.

Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Forklaring på hvorfor jeg trakk meg som FPS-leder med øyeblikkelig virkning onsdag 9.11. Av Carl I Hagen 1. For to år siden underrettet jeg Siv Jensen om at jeg hadde et sterkt ønske og stor interesse

Detaljer

4 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT

4 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT 4 DET KONGELIGE NÆRINGS- OG HANDELSDEPARTEMENT Sta tsraden Stortingets president Stortinget 0023 Oslo Deres ref Vår ref Dato 13/1636 april 2013 Spørsmål nr. 1116 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant

Detaljer

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv?

Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Hvorfor kiler det ikke når vi kiler oss selv? Innlevert av 7.trinn ved Bispehaugen skole (Trondheim, Sør-Trøndelag) Årets nysgjerrigper 2011 Da sjuende trinn startet skoleåret med naturfag, ble ideen om

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner. Trekker i trådene Av Inger Anne Hovland 03.03.2009 01:02 Kulturminneåret er i gang, og prosjektleder Sidsel Hindal er travel med å bistå, organisere og tjene høy og lav for å få markeringsåret på skinner.

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 21.09.2017 Tid: Etter formannskapsmøtet. Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon,

Detaljer

Mappeoppgave om sannsynlighet

Mappeoppgave om sannsynlighet Mappeoppgave om sannsynlighet Statistiske eksperimenter Første situasjon Vi kom frem til å bruke Yatzy som et spill vi ønsket å beregne sannsynlighet ut ifra. Vi valgte ut tre like og to par. Etter en

Detaljer

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret.

3. Også kommunene har stor innflytelse på frivillighetens rammevilkår. Jeg er derfor veldig glad for at også KS er til stede på dette seminaret. INNSPILLSSEMINAR OM INTENSJONSERKLÆRING FOR SAMSPILLET MELLOM REGJERINGEN OG FRIVILLIG SEKTOR 3.9.2014 innlegg fra generalsekretær Birgitte Brekke 1. Aller først vil jeg takke for invitasjonen til seminaret.

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET

REGJERINGSADVOKATEN. Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET Advokat Anders Flatabø Postboks 2469 Solli N-0202 Oslo Deres ref Vår ref Dato 2007-0769 CL/cl 15.06.2009 KRAV FRA HENRY ØSTHASSEL MOT STATEN V/FINANSDEPARTEMENTET 1 INNLEDNING Det vises til deres brev

Detaljer

Kystkafeen November 4, 2014

Kystkafeen November 4, 2014 Kystkafeen November 4, 2014 Innhold Innledning... 2 Forretningside og visjon... 2 Organisasjonsform... 3 Organisasjonsplan... 4 Sikkerhetsrutiner... 5 Markedsplan... 5 Sammendrag... 5 Målsetting... 5 Markedsstrategi

Detaljer

Hva koster det å spille fotball i Norge?

Hva koster det å spille fotball i Norge? Hva koster det å spille fotball i Norge? EN RAPPORT OM KOSTNADENE VED Å DELTA PÅ ALDERSBESTEMTE FOTBALL-LAG N F F 2 0 1 1 INNLEDNING Det foreligger lite empiri på hva det koster å drive med aldersbestemt

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK

Saknr. 12/ Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim MIDLERTIDIG LØSNING PÅ DRIFT AV TELLUS-DATABASEN FOR HEDMARK Saknr. 12/6310-11 Ark.nr. U64 Saksbehandler: Kjetil Storeheier Norheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Midlertidig løsning

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003

St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 St.prp. nr. 44 (2002 2003) Styrket innsats mot arbeidsledighet og endringer på statsbudsjettet for 2003 Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet av 7. februar 2003, godkjent i statsråd samme

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

KANDIDATUNDERSØKELSE

KANDIDATUNDERSØKELSE KANDIDATUNDERSØKELSE BACHELOR PROGRAMMET AVGANGSKULL 2005-2007 INSTITUTT FOR HELSELEDELSE OG HELSEØKONOMI, MEDISINSK FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO VÅREN 2008 Forord Våren 2008 ble det gjennomført en spørreundersøkelse

Detaljer

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: %

Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Oppsummering av evalueringsskjema for Trøndelagsmøtet 2016 Det var totalt 91 personer som svarte på evalueringen. SPØRSMÅL: ANTALL: % Antall som har deltatt tidligere: 52 57,1% Antall som ikke har deltatt

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Fra god idé til god butikk

Fra god idé til god butikk Fra god idé til god butikk Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Perspektivkonferansen 2003 Hamar, 31. oktober 2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende

Detaljer