SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK"

Transkript

1 SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 65/15 Behandling: Nesheim (H) fremmet følgende fellesforslag fra H, FrP, KrF og Ap: 1. Karmøy formannskap er innstilt på å selge Torvastad Kulturhus til Torvastad KFUM-KFUK. 2. Salgssummen fastsettes til samme m2-nivå pr arealenhet som det gamle aldersheim-/barnehagebygget ble solgt for. 3. Kirkelig Fellesråd og øvrige leietakere sine behov må ivaretas på en best mulig måte i salgsforhandlingene. 4. Avtale legges fram for formannskapet for godkjenning. Fellesforslaget fremmet av Nesheim enstemmig vedtatt. Vedtak: Vedtak: 1. Karmøy formannskap er innstilt på å selge Torvastad Kulturhus til Torvastad KFUM- KFUK. 2. Salgssummen fastsettes til samme m2-nivå pr arealenhet som det gamle aldersheim- /barnehage-bygget ble solgt for. 3. Kirkelig Fellesråd og øvrige leietakere sine behov må ivaretas på en best mulig måte i salgsforhandlingene. 4. Avtale legges fram for formannskapet for godkjenning. Saknr. 66/15

2 SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 53/15 Behandling: Thorheim (FrP) viste til pkt 2. i formannskapets vedtak i sak 39/15 Eventuelt 27.3: Karmøy kommune skal møte aktuelle brukere i lokalmiljøet for å avstemme behov og inngå leieavtale etter ideelle prinsipper. Thorheim foreslo at saken utsettes til det har vært slik kontakt. Thorheims utsettelsesforslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes.

3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet Formannskapet Formannskapet TORVASTAD KULTURHUS - AVTALE OM SALG TIL KFUK-KFUM Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner utkast til avtale om salg av Torvastad kulturhus til Torvastad KFUK-KFUM. 2. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked dersom generalforsamlingen i Torvastad KFUK-KFUM ikke vedtar kjøp i tråd med avtalens vilkår. 3. Hovedregel for salg av kommunale eiendommer skal være salg på det åpne marked med åpen budrunde.

4 SAKSFRAMSTILLING Fakta/saksopplysninger: I formannskapet den , saksnr. 65/15 ble følgende vedtatt : 1. Karmøy formannskap er innstilt på å selge Torvastad kulturhus til Torvastad KFUM-KFUK. 2. Salgssummen fastsettes til samme m2-nivå pr arealenhet som det gamle aldersheim-/barnehage-bygget ble solgt for. 3. Kirkelig Fellesråd og øvrige leietakere sine behov må ivaretas på best mulig måte i salgsforhandlingene. 4. Avtale legges fram for formannskapet for godkjenning. Problemanalyse Den 2.juni 2015 ble det avholdt møte med representanter fra Torvastad KFUM-KFUK der vedtaket fra formannskapet ble gjennomgått. Det ble avklart at Torvastad KFUK-KFUM fortsatt var interessert i å overta bygget, men at organisasjonens generalforsamling må godkjenne et event. kjøp. Organisasjonens oppfatning av formannskapsvedtakets pkt. 2 var at salgssummen skulle beregnes utfra tomtearealene, som gir følgende salgssum : kr (salgssum oppnådd ) x 5477 m2/8.018 m2 = kr ,- Rådmannen har for øvrig den oppfatning av vedtaket at det er arealet på byggene som skal legges til grunn for å beregne salgssum. Det er imidlertid noe uklart for rådmannen hvilke salgssum som skal legges til grunn. Kommunen solgte den aldersheim-/barnehagebygget for kroner ,-. Den , etter noe oppussing, ble bygget solgt videre av den nye eieren for kroner ,-. Det er sistnevnte sum som er nevnt i saksframlegget som ble behandlet i formannskapet den I utgangspunktet er det da etter vår oppfatning sistnevnte sum som skal legges til grunn for beregningene. Kommunen velger likevel å legge laveste salgssum til grunn for beregningene, altså den sum kommunen oppnådde ved salget kombinert med vilkår knyttet til fremtid bruksbetingelser i bygget : Kr x m2 / 857 m2 = Kr (brukt i avtaleutkast) (Kr x m2 / 857 m2 = Kr (beregnet etter høyeste salgssum) Etter møtet med representanter fra Torvastad KFUK-KFUM oversendte kommunen et forslag til avtale om salg til organisasjonen der Kirkelig Fellesråd og øvrige leietakere (brukere) sine behov ble ivaretatt. Avtaleutkastet vedlegges saksframlegget (vedlegg 1).

5 Ved salg og avhending av kommunal eiendom gir EØS regelverket om offentlig støtte klare føringer i forhold til hvordan salg skal gjennomføres for å sikre at regelverket etterleves. Salg av eiendom til høystbydende etter annonsering i et åpent marked eventuelt salg til forhåndsinnhentet takst vil sikre at både kommunen som selger og ny eier ikke senere påføres tilleggskostnader som følge av en eventuell ESA klage/dom. Karmøy kommune innhentet derfor en uavhengig verdivurdering fra megler. Den mottok kommunen en slik verdivurdering fra Meglerhuset Solveig Hansen AS (vedlegg 3). Eiendommens salgsverdi i det åpne marked ble etter deres vurdering satt til kroner ,-. Forpliktelser som er lagt inn i forslag til avtale som kommunen har forelagt Torvastad KFUK- KFUM, er ikke hensynstatt i denne verdivurderingen. Dette er vilkår som binder kjøper i 5 år til at Karmøy Kirkelig fellesråd og foreninger/lag prioriteres på visse vilkår, og som må antas å redusere verdien av bygg og eiendom i det åpne markedet. Det er også lagt inn i avtalen at kommunen skal ha forkjøpsrett dersom bygget selges før det er gått 5 år. Den ble det avholdt nytt møte med representanter fra Torvastad KFUK-KFUM, der forslag til avtale ble gjennomgått. Organisasjonen reagerte på en salgssum på 4,3 millioner kroner som var vesentlig høyere enn deres forståelse av formannskapets vedtak. Det planlegges generalforsamling i organisasjonen den , der vil det eventuelt gis fullmakt til kjøp innenfor en ramme som sannsynligvis ikke blir høyere enn 1,5 millioner kroner. Mer om EØS-reglement om offentlig støtte EØS regelverket skiller mellom aktører som driver økonomisk aktivitet eller ideelle organisasjoner. I utgangspunktet driver ikke Torvastad KFUK-KFUM økonomisk aktivitet. I veileder for EØS-avtalens regler om offentlig støtte, pkt. 2.3, finner vi en beskrivelse på hva som kan regnes som økonomisk aktivitet : «Selv om en idrettsorganisasjon eller sosial/kulturell organisasjon i utgangspuktet ikke driver økonomisk aktivitet som sitt kjerneområde, kan det ikke utelukkes at den i enkelte tilfeller gjør det. Dersom for eksempel en idrettsorganisasjon også driver med utleie av næringslokaler for å finansiere sin virksomhet, vil organisasjonens utleievirksomhet sannsynligvis anses å utgjøre økonomisk aktivitet. Tildeling av offentlige midler, for eksempel i form av direkte tilskudd eller billig eller gratis tomt som også kommer utleievirksomheten til gode, kan derfor være i strid med EØS-avtalen artikkel 61 såfremt de øvrige vilkårene er oppfylt.» Med denne beskrivelsen av økonomisk aktivitet, kan det stilles spørsmål om også Torvastad KFUK-KFUM kommer inn under EØS-avtalens regler dersom organisasjonen etter kjøp av Torvastad Kulturhus driver utleie og kommersiell aktivitet i bygget. Utdrag av Veileder vedlegges saken (vedlegg 2). Andre opplysninger

6 Torvastad KFUK-KFUM er en del av Norges KFUK-KFUM som har følgende formålsparagraf : Norges KFUK-KFUM-speideres mål er å fremme og drive et speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunnsmessig engasjement, mellomfolkelig forståelse og respekt for naturens verdi. Torvastad KFUK-KFUM beskriver sitt arbeid slik : Vi er en kristen organisasjon for og med barn og unge Ungt ansvar med voksent nærvær i et positivt og trygt miljø Vi jobber for at ungdom skal bli engasjert og ta samfunnsansvar Vi jobber for at ungdom skal gjøre bevisste valg Vi jobber for at ungdom skal føle ansvar for sin neste, for samfunnet, for miljøet. Vi utfordrer ungdom ved å gi dem ansvar og myndighet, og jobber for at de skal ha tro på egne evner og ressurser. Vi er tydelige i vår kristen tro og oppfordrer ungdom til å lære,vurdere og ta stilling til det kristne budskapet. Foreningen er registrert i Enhetsregisteret som en ideell organisasjon, stiftet Vurdering: Forslag til løsning Det er viktig for kommunen at ressurser som medgår til å forvalte og drifte denne eiendommen, kan brukes til å forvalte og drifte bygg der det utføres lovpålagte oppgaver. Det vil derfor være viktig for kommunen å kunne avhende bygget. Salg til høystbydende i det åpne markedet vil være foretrukket praksis. Å selge eiendommen direkte til Torvastad KFUK-KFUM, bør gjennomføres i tråd med EØSreglene om offentlig støtte. Dette innebærer at begge parter er godt ivaretatt dersom salgssum settes til takst. For kjøpers del vil avslag i salgssum, dersom dette vurderes av ESA som ulovlig støtte, måtte tilbakebetales til selger. Denne risikoen løper kjøper ved gjennomføring av salg til under takst. Dersom Karmøy kommune ønsker å støtte videre drift av kulturhus i nåværende Torvastad kulturhus i regi av ny eier, kan dette fullt lovlig gjøres over driftsbudsjettet i form av bagatellmessig støtte som kan ytes innenfor EUR /NOK over en tre årsperiode. Godkjenner ikke generalforsamlingen i Torvastad KFUK-KFUM avtalen som formannskapet har godkjent, legges eiendommen ut for salg på det åpne markedet. Konsekvenser Fordeler med å selge eiendommen til KFUK-KFUM : Kommunen kan avhende bygget raskt og drifts-/vedlikeholdskostnader utgår. En unngår en tidkrevende omregulering. Bygda kan dra nytte av å få disponere bygget. Parkeringsarealet kan fortsatt nyttes i forbindelse med aktiviteter i området.

7 KFUK-KFUM og andre foreninger/lag har mulighet til å utvikle sine aktiviteter. Ulemper med å selge eiendommen til KFUK-KFUM til lav pris : Fare for at EØS-avtalens regler om offentlig støtte brytes. Salget blir mindre innbringende for kommunen dvs. mindre ressurser til oppgraderingsfondet for øvrig kommunal bygningsmasse. Smitte-effekt når andre kommunale bygg skal legges ut for salg. Rådmannens kommentar og konklusjon : Kommunen har de siste årene arbeidet med å avhende bygg som kommunen ikke nyttiggjør seg av, dette i tråd med KST, saksnr. 1/10. Rådmannen presiserer derfor viktigheten av at Torvastad kulturhus må utgå av kommunal eie. Samtidig understrekes at foreninger/organisasjoner gjør en formidabel innsats i lokalsamfunnene i kommunen. Rådmannen tilrår formannskapet å fatte vedtak som foreslått på første side. Rådmannen i Karmøy, Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Avtaleutkast Utdrag av EØS veileder Takst Nøkkelopplysninger fra Enhetsregisteret

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 SAKSPROTOKOLL - TORVASTAD KULTURHUS - AVTALE OM SALG TIL KFUK-KFUM Formannskapet behandlet saken den , saksnr. 94/15 Behandling: Knutsen (KrF) fremmet følgende fellesforslag fra KrF, H, Ap og FrP: 1. Formannskapet ønsker at Torvastad Kulturhus fortsatt skal være et samlingssted i bygda til bruk for aktivitet i regi av frivillige lag og foreninger. 2. Formannskapet godkjenner utkast til avtale om salg av Torvastad Kulturhus til Torvastad KFUK- KFUM med følgende endringer: Punkt 3 a) Salgssum settes til kr Punkt 4) Nevnte forpliktelse skal ha en varighet i 10 år fra overtakelse Punkt 7) Avtalen forutsettes å være innenfor regelverket for offentlig støtte. Torvastad KFUK- KFUM er kjent med risiko som påhviler kjøper dersom salget skulle falle utenfor regelverket. 3. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked dersom generalforsamlingen i Torvastad KFUK- KFUM ikke vedtar kjøp i tråd med avtalens vilkår. Fellesforslaget fremmet av Knutsen enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet ønsker at Torvastad Kulturhus fortsatt skal være et samlingssted i bygda til bruk for aktivitet i regi av frivillige lag og foreninger. 2. Formannskapet godkjenner utkast til avtale om salg av Torvastad Kulturhus til Torvastad KFUK-KFUM med følgende endringer: Punkt 3 a) Salgssum settes til kr Punkt 4) Nevnte forpliktelse skal ha en varighet i 10 år fra overtakelse Punkt 7) Avtalen forutsettes å være innenfor regelverket for offentlig støtte. Torvastad KFUK-KFUM er kjent med risiko som påhviler kjøper dersom salget skulle falle utenfor regelverket. 3. Eiendommen legges ut for salg på det åpne marked dersom generalforsamlingen i Torvastad KFUK-KFUM ikke vedtar kjøp i tråd med avtalens vilkår.

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015

Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281. Formannskapet 27.04.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Samuelsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 14/2281 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 27.04.2015 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Rådmannens forslag til vedtak: 1. Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 64/15 15/1699 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. 65/15 14/2281 TORVASTAD KULTURHUS - ETTERBRUK Utvalg: Formannskapet Møtested: Karmøy Folkehøgskule Møtedato: 18.05.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på

Detaljer

TOMTESALG KALLERUDLIA 9

TOMTESALG KALLERUDLIA 9 TOMTESALG KALLERUDLIA 9 Gjøvik kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 4-2013 2013-514/ALJ/BH Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING...

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR Arkivsaksnr.: 10/810-3 Arkivnr.: A10 &13 Saksbehandler: Barnehagefaglig rådgiver, Geir Albertsen HØRINGSUTTALELSE - NYTT FINANSIERINGSSYSTEM FOR IKKE- KOMMUNALE BARNEHAGER I EN RAMMEFINANSIERING SEKTOR

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER

SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER SAKSPROTOKOLL - RETTNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER Formannskapet behandlet saken den 26.01.2015, saksnr. 3/15 Behandling: Nilsen (Ap) og Alsaker (KrF) stilte

Detaljer

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038

Skien Lufthavn AS. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 706 038 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier... 1 1.3

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015

Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287. Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Elise Mølstre Arkiv: 252 &00 Arkivsaksnr.: 15/1287 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 01.06.2015 Kommunestyret 16.06.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksframlegg Ark.: Lnr.: 2261/15 Arkivsaksnr.: 15/518-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren LILLEHAMMER KUNNSKAPSPARK AS - GARANTI Vedlegg: 1. Referat fra eiermøte 2. Avtale om nytt selskap 3. Protokoll fra

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK 2009/14. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2009/1259 Klassering: Saksbehandler: Torunn Austheim EIERSKAPSPOLITIKK - UTFORMING OG GJENNOMFØRING. TIDLIGERE SAK

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg

Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Rapport 01/2009 F Næringsareal i Trondheim kommune tilrettelegging, kjøp og salg Februar 2009 Publikasjoner fra Trondheim kommunerevisjon: F = Forvaltningsrevisjon R=Regnskapsrevisjon, N=Notat, G=Granskning

Detaljer

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015

Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930. Formannskapet 26.01.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Peder Christiansen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1930 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 26.01.2015 REVIDERING AV RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL FRILUFTSLIVANLEGG Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling

MØTEINNKALLING. Det blir orientering og omvisning på Brekkåsen i forkant av ordinær saksbehandling MØTEINNKALLING Utvalg Møtedato Møtested : KONTROLLUTVALGET : 09.06.2008 15.00 OBS: merk tid : Brekkåsen skole Sakliste: SAK 20/2008 SAK 21/2008 SAK 22/2008 SAK 23/2008 SAK 24/2008 SAK 25/2008 GODKJENNING

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2

MØTEINNKALLING DEL 2 Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 6 FE-033 13/857 14/2361 Asgeir Almås 31.03.2014 Strategiplan/Forretningsplan - Hattfjelldal Vekst som kommunens næringsutviklingsselskap.

Detaljer

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG.

EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. EIERSKAPS LØSNING HATTFJELLDAL SERVICE- /NÆRINGSBYGG. Stian Skjærvik Hattfjelldal kommune 13.11.2014 Innhold BAKGRUNN... 2 INNLEDNING... 2 INTERESSENTER I SERVICE-/NÆRINGSBYGG PR. NOV. 2014.... 3 EIERSKAPSMODELL....

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag SØKNAD OM LÅNEGARANTI - ØYANE SYKEHJEM STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO EBT-14/15139-1 74935/14 08.08.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap Stavanger bystyre /

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Ekstraordinært møte Møtedato: 14.12.2010 Tid: Kl. 17.15 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer