Storkurshelga Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Storkurshelga 2013. Innhaldsliste: Psykisk Førstehjelp 3. Voice Broadcast 3. Administrativ Leiing 4. Grunnkurs Organisasjon 4"

Transkript

1 Kurskatalog sept. Storkurshelga 2013 Innhaldsliste: side Psykisk Førstehjelp 3 Voice Broadcast 3 Administrativ Leiing 4 Grunnkurs Organisasjon 4 Temakurs Valnemdarbeid 5 Temakurs Mangfold 5 Introduksjon til Røde Kors 8 Psykososial Førstehjelp 8 Norsk Grunnkurs Førstehjelp 9 Workshop media 9

2 Velkomen til kurs! Storkurshelga denne hausten er på Skei Hotel helga september. Målet er å gje dei som ønskjer å kome i frivillig aktivitet den grunnleggande opplæringa og for dei som er godt i gong, meir og ny kunnskap i Røde Kors arbeidet. Lis Maria Munkvold Opplæringskoordinator Lukke til med lærerike, kjekke og sosiale kurs! Det er difor med stor entusiasme at vi tilbyr dei obligatoriske dagkursa på heile grunnmodulen for nye frivillige, og dei nyttige organisasjonskursa for leiarar og andre med interesse for desse, i tillegg til dei tidlegare overnattingskursa. Dagkursa er lagt opp til at du sjølv kan setje saman dei du treng, og gjerne kombinere med eit Workshop som vert køyrt ein gong per dag. I midten av katalogen kan du sjå oppsettet med kurs, tider og prisar, og finne ut kva som passar akkurat deg. Du kan vere med delar av helga, eller heile. Det vert likevel ei sosial helg. Vi samlast til felles måltid alle dagane. Alle kursa har påmeldingsfrist 6.september. Det står under kursinformasjonen om påmelding skal gå via på Ressurssystemet eller til vår e-post for påmelding. Hugs å skrive kva måltid du ynskjer å ha, om det ikkje er inkludert i kursprisen. Sjå også til at namn, tel.nr. og foreining er med, samt overnatting og evnt. andre merknader. Din nøkkel for å hjelpe andre er kunnskap, øving og erfaring. Rammeprogram: Fredag: kl.17:30 kl.21:00 Lørdag: kl.09:30 Rundstykker, frukt, kaffe v/ oppmøte/ registrering Fellesmiddag Rundstykker, frukt, kaffe v/ nye til oppmøte/ registrering kl.13: -14:00 Lunsj, buffé, felles kl. 16:00 Kaffe og gjærbakst kl. 20:00 Fellesmiddag Søndag: kl. 11:00 Kaffe og frukt kl.13: -14:00 Lunsj, felles. Utsjekk KURSKATALOGEN ER MED ATTER- HALD OM ENDRINGAR Prisar: Dagpakke = møterom og forfriskningar i pausene Om ein deltek på fleire dagskurs same dag, betalar ein kun for ekstra mat. Ønskje om overnatting ved fleire dagskurs? Pris kurs og heilpensjon: Fredag til søndag enkeltrom: kr 1153,- /døgn pr.person dobbeltrom: kr 923,-/ døgn pr.person Fredag til lørdag enkeltrom: kr 1195,- pr.person dobbeltrom: kr 965,- pr.person Lørdag til søndag enkeltrom: kr 1225,- pr.person dobbeltrom: kr 955,- pr.person Kursavgift til distriktet kjem i tillegg. Sjå kursinformasjonen. 2

3 1. Psykisk Førstehjelp Fredag til sundag Kurset tek for seg menneskevettreglar i krisesituasjonar, definisjon på psykisk førstehjelp, og grupper som er utsette for psykiske traumar. Dessutan fasar i krisesituasjonen, stressreaksjonar hos innsatspersonell og sorg hos barn. I det direkte tiltaksarbeidet tek kurset for seg prinsipp for satalar og prosessorienterte gruppesamtalar. Føremål: : Førebu deltakarane på korleis ein kan møte mennesker som er utsett for traumer. Målgruppe: Alle som kan møte traumatiserte mennesker eller andre i spesielt sårbare livssituasjonar i Røde Kors virke. Krav for deltaking: alder 20 år Kursavgift: Pris opphald og kurs: kr 1500,- Påmelding med namn, avdeling, mobil og e-post. Kjell Sævre Påmelding til: 2. Voice Broadcast Fredag til sundag Dette kurset tek for seg grunnivået av oppbygginga og bruken av VOICE BROADCAST, dataprogrammet som forenklar varslinga i Røde Kors. Dette systemet er komt i ny versjon i haust, med ny layout og mange fleire mogelegheiter. Årets kurs vil difor vere retta mot både nye og gamle alarmhovud/ brukarar i Røde Kors. Føremål: Å gjere deltakarane i stand til å forvalte grunnlaget for god varsling i Røde Kors, som er eit viktig ledd i god beredskap Målgruppe: Primært leiinga i alle spesialavdelingane og lokalforeiningane i heile distriktet. Førebuingar: Eigen PC, oppdaterte navnelister med telefonnummer på alle i foreiningane. Påmelding: namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakar til: Pris opphald og kurs: kr 2500,- Jonny Sollid Påmelding: 3

4 3. Administrativ Leiing Laurdag Henning A. Hellebust Påmelding: Kurset gjev ei innføring i Ressurssystemet og Korsveien med desse programma sine funksjonar for aktive i Røde Kors. Fokuset i kurset er administrering av nyttige og viktige verktøy for administrative leiarar, som for eksempel bestilling av ID-kort, oppretting av kurs og individuell bruk av Min side til kompetanseregistrering og cv. Dessutan innføring i økonomi og budsjett, søknad om støtte og kjennskap til regelverk og instruksar. Føremål: Gje innføring, oversikt og tryggleik i administrative oppgåver og hjelpemiddel. Målgruppe: Leiarar i hjelpekorpset, spesielt administrativ leiar. Førebuingar: Eigen PC. Brukartilgong på Ressurssystemet og Korsveien Pris dagpakke og kurs: kr 500,- Påmelding med namn, avdeling, e-post og mobil til kvar deltakarane 4. Grunnkurs Organisasjon Laurdag Kurshaldarar: Reidun Sørefjord Øivind Granlund Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs organisasjon ) Korleis gjere jobben? Dette er kurset som tek for seg dei lokale tillitsvalgte sine oppgåver og ansvar. Her får du innblikk i Instruks for lokalstyra i RK, Lokalforeiningshandboka, Røde Kors-mandatet, handlingsplan, rapportering og evaluering. Dessutan metodar for samarbeid i styret, og om betydninga av frivilligheit og tilrettelegging av denne. Føremål: Gje deltakarane grunnleggande forståing for lokalstyret sitt ansvar, deira oppgåver og korleis samarbeide innad i styret. Deltakarane skal 4 få kunnskap, tryggleik og verktøy til å drive lokalt Røde Kors på ein god måte. Målgruppe: Tillitsvalgte og ansatte som bidreg til styring og drift av lokalt Røde Kors. Personar som kunne tenkje seg å påta seg verv. Tillitsvalgte i distriktet vil og ha nytte av kurset. Førebuing: 2 timar før kursstart (info seinare Kursavgift: kr 300,-

5 5. Temakurs Valnemdarbeid Sundag Korleis finne gode kandidatar? Valkomiteen har stor innflyting. Engasjerte og dyktige tillitsvalgte gjer Røde Kors i stand til å dekke lokale behov. Kurset gjev deg tips og trening i korleis du kan finne eigna kandidatar. Formål: Kurset skal bidra til velfungerande styrer, råd og komitear på alle nivå i Røde Kors, og sikre at tillitsvalgte attspeglar mangfoldet i befolkningen. Deltakarane skal få forståing for valkomiteen sitt ansvar og mogelegheit til å påverke i Røde Kors. Dessutan få kunnskap og trening i å planlegge, gjennomføre og evaluere arbeidet i valkomiteen. Målgruppe: : Medlemar av valkomitear lokalt, i distriktet og sentralt, og frivillige som kan tenkje seg å bli medlem av ein valkomité Kursavgift: kr 300,- Øivind Granlund Påmelding: Ressurssystemet (registrert som temakurs organisasjon-valgkomité ) 6. Temakurs Mangfold Fredag På dette kurset vert du bevisstgjort betydninga av det kulturelle mangfoldet i Røde Kors, om mogelegheiter og utfordringar. Dessutan får du kunnskap om korleis vi arbeidar for å få fleire personar med etnisk minoritetsbakgrunn i organisasjonen. Formål: Gje deltakarane forståing for betydninga av mangfold i RK, kunnskap om etniske minoritetar og frivilligheita og planlegging av inkluderingstiltak. Målgruppe: Medlemmar i styrer, råd og utval. Egnar seg også for dei i RK som arbeidar ed rekruttering eller koordinering av frivillige, tillitsvalgte og ansatte. Det oppfordrast til at fleire frå eit styre, råd, utval eller arbeidsgruppe tek kurset i lag for å skape ei felles forståing for nytten av mangfold og arbeid mot eit slikt mål. Kursavgift: kr 300,- Øivind Granlund Påmelding: Ressurssystemet registrert som temakurs organisasjon-mangfald ) 5

6 Rammeprogrammet Fredag, laurdag og sundag 6

7 7

8 7. Introduksjon til Røde Kors Fredag Kurshaldarar: Sigurd Strand Lis Maria Munkvold Påmelding: Ressurssystemet Er du heilt ny i Røde Kors? Då skal du få lære om den fantastiske historia om korleis det heile starta kvelden den 24.juni Då kom den unge forretningsmannen Henry Dunant med hest og vogn gjennom slagmarken i Solferino frå Genève. Han var kledd i ein lys tropedress, og folk i området snakka seinare om han som «mannen i kvitt». Lidingane han såg der etter at røyken etter harde kampar hadde lagt seg, endra livet hans, -og verdshistoria. Dette er eitt av dei tre obligatoriske kursa i Røde Kors du som frivillig i aktivitet må ha. Kurset gjev deg den grunnleggande innføringa og kunnskapen om Røde Kors si historie, verdigrunnlag og prinsippa. Dessutan mandatet og rolla nasjonalt og internasjonalt. Formål: Gje bevisstheit og forståing for kva det vil seie å gjere ein frivillig innsats for Røde Kors. Målgruppe: Obligatorisk for alle frivillige og ansatte i Røde Kors. Kursavgift: kr 300,- 8. Psykososial Førstehjelp Laurdag Anni Felde Påmelding: Ressurssystemet (registrert som grunnkurs psykososial førstehjelp ) Sjansen er stor for at du, som frivillig eller tilsett i Røde Kors, eller som privatperson, før eller sidan vil møte menneske som heilt nyleg vart ramma av ei krise, ulykke eller katastrofe. Som hjelper kan ein verte usikker i møte med eit traumatisert menneske. Ein spør seg gjerne «er eg god nok til å hjelpe?», «skal eg vere stille, snakke, halde rundt eller gå vekk?» Dette kurset er obligatorisk for alle frivillige og tilsett i Røde Kors, og gjev innsikt, styrker ferdigheiter og formidlar ei rekke råd og strategiar til deltakarane og gjerd ei i stand til å yte god psykososial førstehjelp. Formål: Bidra til å gjere deltakarane trygg i rolla som hjelpar i timane og dei første dagane etter at ei krise, ulukke eller katastrofe har funne stad. Kurset er også eit bidrag i å styrke Røde Kors si rolle som beredskapsorganisasjon lokalt og sentralt. Målgruppe: Obligatorisk for alle frivillige og tilsette i Røde Kors. Kursavgift: kr 300,- 8

9 9. Norsk Grunnkurs Førstehjelp Laurdag Kjeden som reddar liv! Røde Kors er ein beredskapsorganisasjon, med mål om å lære opp medlemane i førstehjelp. Kurset er obligatorisk, og tek for seg førstehjelp og livredning på vaksne og barn. Formål: Deltakarane skal kunne grunnleggande førstehjelp ved dei vanlegaste sjukdoms- og skadetilfelle. Målgruppe: Obligatorisk for alle Røde Korsarar. Kursavgift: kr 300,- Påmelding: Ressurssystemet 10. Workshop media Fredag, laurdag og sundag Workshop en tek for seg dei kanalane som Sogn og Fjordane Røde Kors publiserer og deler informasjon på. Det er lagt opp til øvingar, diskusjonar og presentasjonar av metode, strategi og retningsliner. Formål: Gjennom innsikt og kunnskap om å dele informasjon, ta ein meir aktiv rolle i sjølv å formidle. Målgruppe: Workshop passar for alle som deltek på storkurshelga. Kursavgift: kr 0,- Workshop vert: Margunn Masdal Påmelding: 9

10 Påmelding via resurssystemet leiinga i foreininga di skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller leiinga melder deg på kurset i Ressurssystemet eller e-post der dette er oppgitt. 1. Logg på med ditt medlemsnummer. 2. Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne. 3. Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke. 4. Klikk på Søk. 5. Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst. 6. Klikk på ønska kurs. 7. Klikk Meld på kurs nedst til venstre. 8. NB- Hugs alltid å melde frå om spesielle forhold som allergiar. Om problem med pålogging sendast e-post til med medlemsnummer, e-post og kort kva som er problemet. Det vil bli opna for påmelding seinast to veker før påmeldingsrist. Hugs at påmeldinga er bindande og på gjeldande vilkår. Ved fråver meld frå til kontaktperson nedanfor snarast råd. Manglande oppmøte utan gyldig fråver kan likevel resultere i fakturering. For spørsmål om innhald i kursa til opplæringskoordinator Lis Maria Munkvold på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, på telefon / , epost: Spørsmål vedgåande påmelding, avmelding eller forpleining rettast òg til Lis Maria Munkvold. 10

11 Velkommen til Best Western Skei Hotel Hyggeleg og komfortabelt hotell med tradisjonar sidan Hotellet ligg vakkert til ved nordenden av Jølstravatnet. Litt om hotellet 250 senger i 129 rom med bad/dusj/wc/telefon og TV/radio. 31 rom har eigen balkong. Tre rom er spesielt tilpassa rullestolbrukarar og 21 rom har ekstra breie dører for rullestolbruk. 15 rom spesielt innreidde og utstyrte for allergikarar. 98 rom rom for ikkjerøykjarar. Hotellet har store og hyggelege salongar og fleire rom for større eller mindre selskap. Stor konferanseavdeling med 16 velutstyrte kurs- og møtelokale og plenumssal med plass for inntil 400 personar. Matsal/Bar/Dans Stor og hyggeleg matsal med utsikt mot Jølstravatnet der vi legg vekt på å servere rikeleg og god mat. Her vert servert både norske og internasjonale matrettar alt frå kaff og smørbrød til koldtbord og à la carte. To barar med alle skjenkerettar. Fast, levande musikk til underhaldning og dans. Folkedansoppvisningar kvar veke i sommarmånadene. Symjehall Flott symjehall med behageleg sommartemperur heile året. Både vatn og luft kan varmast opp til ca. 35 C. Aktivitetsavdeling med boblebad, sauna, tyrkisk dampbad og solarium. Velutstyrt trimrom og eige leikerom for born. 11 BestWestern Skei Hotel Postboks 23, N-6841 Skei i Jølster, Norway Telefon : Telefax : E-post:

12 AVDEKKE, HINDRE OG LINDRE Sogn og Fjordane Røde Kors 6800 FØRDE Faktura adresse: Tlf: E-post: Bank: Langebruvegen 28 Postboks 6585 Faks: Org.nr: NO Trondheim 12

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars.

Ordførar i Jølster kommune, Oddmund Klakegg heldt opningstalen til årsmøtet på Skei, helga 23.-25. mars. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors t nr. 2 - april 2012 u tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane.

Helseministeren ønska å møte opp personleg for å takke hjelpemannskapa for den jobben dei har gjort dei siste dagane. Nyheiter og meldingar frå Sogn og Fjordane Røde Kors nr. 3 juli 2011 tutti fratelli Tutti fratelli vi er alle brør! sa verdas første frivillige i Røde Kors, Castegliones kvinner på slagmarka i Solferino

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014

Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Invitasjon til kurs og haustsamling 2014 Det er også i år to samlingar som vert haldne slik: 21., 22. og 23. oktober Quality Airport Hotel Gardermoen. Påmeldingsfrist 2. oktober. Sogn og Fjordane, Hordaland,

Detaljer

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR

VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR VELKOMMEN TIL NHH INFORMASJON FOR NYE STUDENTAR INNHALD VELKOMMEN...3 FØR DU STARTAR PÅ STUDIET...5 FØRSTE MØTE MED NHH...6 PRAKTISK INFORMASJON VED SEMESTERSTART...9 LÆRINGSMILJØ...11 DATAUTSTYR OG NETTVERK...12

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

VURDERINGSINNLEVERING

VURDERINGSINNLEVERING VURDERINGSINNLEVERING Emnekode: FN-BACH15 Emnenamn: Bacheloroppgåve i natur og friluft Vurderingsform: Bacheloroppgave: skriftleg rapport, individ. eller i smågrupper Kandidatnr: 810 Liv Anne Bortne Leveringsfrist:

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling

Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling 1 Innhald Pålogging... 2 Viktige knappar... 3 Fronter som rom... 3 Leggje inn ei oppgåve i Fronter... 4 Litt om nokre ulike format for tekstbehandling og visse konsekvensar:... 6 Ulike roller i Fronter...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR 1772 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 174/07 07/561 YMSE BUDSJETTJUSTERINGAR

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord

Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord Vestlandsforsking-rapport nr. 14/2012 Evaluering av skuleprosjekt i Nordfjord - Evaluering av elektronisk verktøy til kommunikasjon mellom lærarar, elevar og foreldre i Nordfjordskulane Øyvind Heimset

Detaljer

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland

Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Årsmelding 2010 Senter for yrkesrettleiing i Hordaland Forord Senter for yrkesrettleiing i Hordaland vart etablert som eit treårig prosjekt i Hordaland fylkeskommune frå 2005. Ein viktig aktør i samband

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT

Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF rapport 14/2003 BIT REISELIV FORPROSJEKT HOTELLGRUPPA I SOGN PÅ INTERNETT KARTLEGGING AV STATUS OG BEHOV Øyvind

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne

Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne Notat 10/2005 Randi Bergem Leiing i frivillig og offentleg samarbeid Evaluering av eit studieemne VOLDA 2005 2 Prosjekttittel Prosjektansvarleg Finansiering Prosjektleiar Ansvarleg utgjevar ISSN Distribusjon

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011

System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane. Opplæringsdirektøren Februar 2011 System for verksemdsbasert vurdering og oppfølging av dei vidaregåande skolane Opplæringsdirektøren Februar 2011 Forord Hordaland fylkeskommune utarbeidd i 2009 eit system for korleis skolane sjølv kan

Detaljer

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5

HF AVISA. Sotra i sterk framgong. Side 5 HF AVISA G r at i s F ESTIVA LAVIS 2 2. å rg. T i llegg t i l Su nnh o r d land Foto: Roy Danielsen Bli best, bli heime Sotra i sterk framgong Mykje leik, litt alvor Side 4 Side 5 Side 10 Møt opp og sjå

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon

VERSJON. BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon VERSJON 20 11 BRUKAR- RETTLEIING Kontakt-, teknisk og fakturainformasjon Velkomen som kunde FYRST AV ALT vil eg takke for at Du har valt Enivest som leverandør og ynskjer deg velkomen som kunde. EINVEST

Detaljer

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010

ÅRSMELDING. Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 1 ÅRSMELDING Dyrebeskyttelsen Norge Avdeling Sogn og Fjordane 2010 Ida er ein av våre flinke ungdommar frå Naustdal. Ho har laga dette framsidebiletet, og bilde under opning av årsmøte PÅ SIDE 2 FINN DU

Detaljer

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07:

Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Tale ved prost Svein Arne Theodorsen ved Nyårsmottaking i Sunnhordland prosti 07.01.07: Gode medarbeidarar, kjære gjester! Godt nytt år. Velkomen Nå har leiaren i det nye prostirådet, Jofrid Bjørkvik,

Detaljer