Brukerhåndbok Autogiro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukerhåndbok Autogiro"

Transkript

1 Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37

2 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO HVA ER AUTOGIRO TJENESTEN KORT BESKREVET DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK RUTINEN BESKREVET I DETALJ TRANSAKSJONER PÅ VENTEREGISTER AVTALE OM BRUK AV AUTOGIRO Betalingsmottaker/betalingsmottakers bank Betalingsmottaker/betaler Betalingsmottakers bank/betalers bank OPPSIGELSE AV AVTALE/BYTTE AV BANKKONTO AUTOGIRO MELDING OM BELASTNING Betalingsmottaker varsler betaler Melding om belastning fra Nets Blankettens utforming Forsendelse fra Nets Eksempel på melding om belastning TEKST PÅ KONTOUTSKRIFT TIL BETALER FORKLARING AV FULLMAKTER Fullmaktsblankettens forside Fullmaktsblankettens bakside Fullmaktens ramme Fullmaktsrutinen Melding om ny fullmakt Oppsigelse av fullmakter Endring av fullmakter KORREKSJONER/ SLETTINGER NÅR TRANSAKSJONEN AVREGNES Utvidet mulighet for tilbakeføring DATA FRA NETS FREMGANGSMÅTE VED OPPSTART Test DETTE BØR KUNDE VITE FØR OPPSTART Bestilling av fullmaktsblanketter Eksempel på kvitteringslister Beskrivelse av mulige feilmeldinger FM-saldo overskredet Fullmakt finnes ikke Fullmakt avsluttet Fullmakt ikke aktiv Avvist i betalers bank Konto sperret Konto finnes ikke Sendt til repetering Avvist etter repetering RUTINEN I DRIFT Kommunikasjonsløsning Innleveringsfrister Mottakskontroll Filer fra Nets Avstemmingskontroller Fakturering Dekningskontroll Repetisjon for avviste autogirotransaksjoner Betalingspåminnelse DATAKOMMUNIKASJON ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 2-37

3 1 DETTE ER AUTOGIRO Etter innføring av ny Finansavtale-lov fra , kan autogiro-tjenesten kun benyttes i betalingsforhold mellom bedrifter. For tilsvarende tjeneste brukt ved elektronisk innkreving fra privatpersoner, henvises det til AvtaleGirotjenesten. 1.1 Hva er autogiro Autogiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som tilbys betaler og betalingsmottaker. Autogiro er tilpasset alle betalingsmottakere med fast kundemasse, hvor betalingsmottaker belaster betaler på forfallsdato. Autogiro tjenesten kan kun benyttes mellom bedrifter. For belastning i privatmarkedet er AvtaleGiro et alternativ. Fordeler for betalingsmottaker Betalingsmottaker slipper manuelt arbeid med utsendelse av papir fakturaer. Beløpene belastes direkte fra betalers konto på forfallsdato. For å unngå flest mulig purringer kan bedriften velge at transaksjonen skal repetere fra 1-3 dager ved manglende dekning. I tillegg kan Nets tilby å sende ut betalingspåminnelse til betaler etter siste repetering. Fordeler for betaler Betaler blir automatisk belastet på forfallsdato. 1.2 Tjenesten kort beskrevet Autogiro er en innkrevingsrutine hvor betalingsmottaker sender inn en fil til Nets med transaksjoner for automatisk belastning av betaler. Filen innholder opplysninger om betalingsmottakers betalingskrav. Betalingsmottaker skal selv gi betalerne varsel/melding om belastningen. Nets kan dersom betalingsmottaker ønsker det sende melding til betaler. Det må opprettes en avtale mellom betalingsmottaker og banken. Rutinen forutsetter at betalingsmottaker har innhentet fullmakt til å belaste betalers bankkonto. Avtalen er mellom betalingsmottaker og banken, avtalen sendes Nets for registrering. Fullmakten er en avtale mellom betaler og betalingsmottaker som registreres i Nets. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 3-37

4 1.3 Definisjoner av viktige uttrykk Avtale-ID Nets-dato Nets behandlingsdato Belastningsdato/forfallsdato Betalers referansenummer/ Deb.refnr BOLT/Nets online Kundeenhet-ID/Fil-/dataavsender Distributørid - En unik identifikasjon av betalingsmottakers avtale i Nets. Det kan opprettes flere avtale-id på samme oppdragskonto. - Behandlingsdato i Nets. - Den dato Nets foretar avregning av transaksjonene. - Den dato betaler skal belastes. Dersom belastningsdato/ forfallsdato faller på en lørdag/søndag/bevegelig helligdag, foretas belastning påfølgende virkedag. - Betalingsmottakers referanse/identifikasjon av betaler knyttet til fullmakten. - En portal som benyttes av bank - Avsender av data for en eller flere avtaler. Dataavsender kan være avtalekunden selv, eller via en annen datasentral. Id som oppgis i filnavnet fra en dataavsender. Eks filer som sendes via bankens bedriftsnettbank Kundeenhet-ID/listemottaker Deloppdrag Egenreferanse enett - Mottaker av listemateriell fra Nets. Listemottaker kan være avtalekunden selv, eller f. eks. et regnskapskontor. - Transaksjoner i et oppdrag som har samme forfallsdato. - Betalingsmottakers referanse/identifikasjon av transaksjon/betaler. Hvis feltet er utfylt, vil egenreferansen fremkomme på data fra Nets. Portal for innsending og nedlasting av data Format - Oppbygging av recordene. Forsendelse Forsendelsesnummer Fremmedreferanse Fullmaktens løpenummer Fullmaktstype Kunde-ID - En datafil som sendes til/fra Nets. En forsendelse åpner med en startrecord for forsendelse og avsluttes med en sluttrecord for forsendelse. - Unik nummerering av forsendelser fra/til dataavsender/mottaker. - Betalers referanse/identifikasjon av transaksjon/betalingsmottaker. Hvis feltet er utfylt, vil fremmedreferansen fremkomme på kontoutskriften til betaler. - Fortløpende nummerering av fullmakter pr oppdrag. Oppgis av dataavsender. - Kode som angir hvordan Nets behandler fullmaktene. - Organisasjonsnummer, eller personnummer (personkunder). Alternativt et unikt løpenummer i Nets. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 4-37

5 Layout Oppdrag Oppdragskonto Oppdragsnr Transaksjon Transaksjonsnummer Transaksjonstype Venteregister - Organisering av feltene i recorden. - Transaksjoner tilhørende en og samme avtale-id. - Den konto som skal godskrives - Fortløpende unik nummerering av oppdrag pr. avtale-id. Oppgis av den som danner oppdraget kan være avtale kunden eller dataavsender. - En enkelt postering på en bankkonto. - Fortløpende nummerering av transaksjonene i oppdraget. Oppgis av kunden eller dataavsender. - Kode som angir hvordan Nets behandler transaksjonene. Et register i Nets der transaksjonene blir liggende frem til forfallsdato. 1.4 Rutinen beskrevet i detalj Datamottaker Dataavsender Betalingsmottaker (1) Melding om belastnin g Betale r Kvitteringsliste (2) (3) Oppdrag Melding om belastnin g (5) (7) Kontoutdrag Feilliste ee Kontoutdrag (7) (6) Konteringsdat a (4) (4) Mottakers Bank/ Bankdatasentra l kredit debet Betaler Konteringsdat Konteringsdat Bank/Bankdata s a a - sentra (8) (8) l Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 5-37

6 Hovedtrekkene i systemet: 1. Betaler skal underrettes om belastningen. Betalingsmottaker og betaler kan avtale at periodisk melding, underliggende kontrakt e.l., skal være varsel til betaler. 2. Betalingsmottaker/dataavsender sender inn en fil med betalingskrav til Nets. Filen kan inneholde betalingskrav med forfall inntil 12 måneder frem i tid. 3. Nets kontrollerer den mottatte filen og tilgjengeliggjør kvittering for innleste forsendelser til dataavsender i postkassen for de kundene som benytter e-nett eller som et alternativ sendes på e- post ihht avtale. Kvittering for innleste oppdrag sendes til registrert listemottaker på avtaleskjemaet 4. Transaksjonene avregnes i Nets på angitte forfallsdato. Betaler blir belastet på forfallsdato og betalingsmottaker blir godskrevet samme dag. Avviste transaksjoner skrives ut på feilliste til betalingsmottaker som sendes postalt eller på fil dersom betalingsmottaker har valgt en slik løsning. 5. Nets sender melding til betaler dersom dette er oppgitt i transaksjonsrecorden i filen. 6. Betalingsmottaker kan velge å få oversendt fil fra Nets med følgende informasjon: Godkjente/avregnede transaksjoner Avviste transaksjoner Fullmaktsdata 7. Totalsummer for avregnede deloppdrag fremkommer på betalingsmottakers kontoutskrift. Beløpet kan fremkomme på betalers kontoutskrift med: Referanse til betalingsmottakers avtale-id i Nets Fast tekst som angitt i autogiro-avtalen Fremmedreferanse i den enkelte transaksjon. 8. Konteringsdata sendes bankene/bankdatasentralene for oppdatering av de enkelte konti. 1.5 Transaksjoner på venteregister Betalingsmottaker har mulighet til å levere transaksjoner med forfall inntil 12 måneder frem i tid. Transaksjonene blir først kontrollert mot fullmaktsregisteret på belastningsdato. Betalingsmottaker kan endre eller slette enkelttransaksjoner på venteregisteret frem til belastningsdato. 1.6 Avtale om bruk av autogiro Betalingsmottaker/betalingsmottakers bank Ved bruk av autogiro skal det inngås en avtale mellom betalingsmottaker og dennes bank. Avtalen fylles ut av banken i samarbeid med betalingsmottaker. Avtalen skal underskrives av betalingsmottaker og leveres bank. Banken sørger for at betalingsmottaker får kopi av inngått avtale. Banken sender avtalen til Nets i pdf format. Når avtalen er registrert i Nets vil Nets sende en e-post til betalingsmottaker og bank om at avtalen er registrert og klar til bruk. For at Nets skal kunne sende e-post til bankkunden og banken må e-postadresse på avtaleskjemaet være utfylt.. Testdata bør sendes Nets så fort avtalen er sendt. Etter at test er godkjent, vil Nets registrere avtalen om autogiro. Dersom dataavsender, datamottaker eller listemottaker ikke er registrert i Nets fra før og det er en annen enn avtalekunden(eks. regnskapsbyrå) må det inngås egen avtale. Opplysninger om egen dataavsender, datamottaker og listemottaker fås ved å kontakte Nets v/ Kundeservice på telefon eller e-post: Avtalen skal også signeres av banken. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 6-37

7 Opplysninger om egen dataavsender etc. blir tildelt egen kundeenhetsid som identifiserer regnskapsbyrået, og hvem som sender og mottar data for ulike oppdragskonti. I tillegg vil alle kvitteringslister tilknyttet samme kundeenhetsid samsorteres slik at alle lister blir sendt til regnskapsbyrået. Til kundeenhetsid skal det knyttes en faktureringskonto. Er regnskapsbyrået kunde fra tidligere er det ikke nødvendig å inngå egen avtale. Dersom regnskapsbyrået endrer konto må ny avtale inngås Betalingsmottaker/betaler Betaler må ha gitt betalingsmottaker fullmakt til å belaste på sin konto innen den ramme fullmakten setter. (Se punkt ). Fullmaktene må registreres i Nets Betalingsmottakers bank/betalers bank Forholdet mellom bankene er regulert i eget regelverk. 1.7 Oppsigelse av avtale/bytte av bankkonto Bank må sende skriftlig oppsigelse av avtalen til: Nets v/ Registerhold via e-post: Ved bytte av bankkonto må det opprettes ny avtale. Gammel avtale-id kan beholdes slik at fullmakter som er registrert, og transaksjoner på venteregister ikke blir berørt, men flyttet over til ny konto. NB! Ved bytte av bankkonto må gammelt kontonummer opplyses på den nye avtalen. I forbindelse med bankbytte vil det ofte medføre at kunden endrer Filavsender/Dataavsender dette må oppgis på avtaleskjemaet under distributørid. Feil oppgitt/registrert distributørid på avtalen vil medføre at oppdraget avvises ved innlesning. 1.8 Autogiro melding om belastning Betalingsmottaker varsler betaler Betalingsmottaker er ansvarlig for at betaler varsles før belastning finner sted. Betalingsmottaker og betaler kan avtale at periodisk melding, underliggende kontrakt e.l., skal være varsel til betaler. Dette kan gjøres i forbindelse med utsending av fakturaer, regninger e.l., eventuelt ved inngåelse av kontrakt for faste betalinger. Dato og beløp for belastning ved autogiro påføres da formularet. Belastningene vil i tillegg fremkomme på kontoutskriften fra betalers bank med referanse til betalingsmottakers avtale-id i Nets eller eventuelt med fast/variabel tekst Melding om belastning fra Nets Dersom Nets skal sende en melding om belastning til betaler etter avregning, må dette oppgis i transaksjonsrecord på filen som sendes. Bank sender Nets informasjon om kontoeier og hvor meldinger skal sendes. Navn og adresserecorder må likevel følge med transaksjonen for at melding skal bli produsert. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 7-37

8 1.8.3 Blankettens utforming Forsiden på blanketten inneholder betalers navn og adresse, beløpet som skal eller er belastet, fra og til bankkonto og blankettnummer. Dersom en transaksjon inneholder spesifikasjonsrecord, vil disse fremkomme på blankettens bakside. Teksten "Spesifikasjoner se baksiden" vil fremkomme på blankettens venstre forside. Blankettens bakside, nederste linje, vil alltid inneholde dato, beløp og blankettnummer identisk med forsiden. I tillegg vil blankettens høyre side inneholde Nets-dato, til og fra bankkontonummer og beløp. I spesifikasjonsdelen kan det angis maksimalt 42 linjer fordelt på 2 kolonner à 40 posisjoner med 21 linjer i hver kolonne Forsendelse fra Nets Banken kan velge alternative kanaler for postforsendelse; postalt, giromail, eller via nettpost. Det vil være betalers bank som avtaler hvilken kanal meldingen skal distribueres til betaler. En postforsendelse kan inneholde meldinger fra de elektroniske tjenestene. Hver konvolutt har et adressekort hvor innholdet er spesifisert. Se eksempel på neste side Eksempel på melding om belastning Melding om belastning Meldingsmottaker Navn: ALBERT HANSEN Adr 1: POSTBOKS 54 Adr 2: Post nr & sted: 0902 OSLO Fra konto / debet Kroner,øre Blankettnummer Ref.nr ID nr , * Beløpet gjelder Faktura Tekst på kontoutskrift til betaler Det er mulig å overføre en tekst til betalers kontoutskrift, som identifiserer transaksjon/betalingsmottaker. Fast tekst: Betalingsmottaker kan oppgi en fast tekst (maks 30 posisjoner) i autogiro-avtalen som blir overført til betalers kontoutskrift. Dersom feltet ikke er utfylt vil avtalens navn bli benyttet Variabel tekst: Betalingsmottaker oppgir en variabel tekst til betalers kontoutskrift ved å benytte feltet for fremmedreferanse i transaksjonsrecorden. (Maks 25 posisjoner.) Fremmedreferansen vil overstyre fast tekst. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 8-37

9 1.10 Forklaring av fullmakter En forutsetning for autogiro er at det foreligger en fullmakt fra betaler til betalingsmottaker. Fullmakten gir betalingsmottaker rett til å belaste en angitt konto for sitt tilgodehavende. Betalingsmottaker kan velge mellom to typer fullmakter: 1. Standardfullmakt skal angi et maksimumsbeløp som betalingsmottaker kan belaste betaler i en bestemt periode. 2. Forenklet fullmakt der beløpsgrense og periode ikke er angitt. For å kunne benytte denne fullmaktstypen SKAL betalingsmottaker sende varsel om belastning 8 virkedager før belastning finner sted. Ønsker betalingsmottaker å utforme/trykke sine egne fullmakter skal disse inneholde samme opplysninger som en standard fullmakt. Eksempel på standard fullmakt finner du på side 11, punkt Spørsmål ta kontakt med Kundeservice tlf eller på e-post I tillegg skal fullmaktene inneholde opplysninger om betalers og betalingsmottakers navn, adresse og kontonummer. Betaler skal underskrive fullmakten. Blanketten har videre felt for følgende informasjon: Betalingsmottakers: 1. Navn og adresse 2. Avtale-ID i Nets (denne må påføres fullmakten før utsendelse til betaler) 3. Kontonummer 4. Avkrysning for ny/endring Betalers: 5. Navn og adresse 6. Kontonummer 7. Betalers referansenummer - Referansenummer i betalingsmottagers system (inntil 11 siffer). Referansenummeret kan f.eks. være et kundenummer, e.l., som betalingsmottaker kan benytte i forbindelse med belastningene i stedet for kontonummer. Hvis referansenummer oppgis på fullmakten, må dette alltid oppgis på filen inn til Nets. Fordelen ved å benytte betalers referansenummer kan være: Det kan registreres flere fullmakter med samme kontonummer under samme avtale-id. Oppdatering i eget kundesystem kan være enklere hvis man benytter betalers referanse/kundenummer som referanse på betaler. Etter at AvtaleGiro ble innført kan det allikevel være en fordel å benytte debet konto som betalers referanse med tanke på en eventuell konvertering til AvtaleGiro i fremtiden. 8. Underskrift av betaler 9. Moduluskode - K1 for betalers referansenummer 10. Periodekode - K2 for oppgitt periode 11. Beløpsgrense - K3 i hele hundre kroner 12. Dato fullmakten skal gjelde fra 13. Dato fullmakten skal gjelde til ved å benytte feltene "gyldig fra og med dato" og "gyldig til og med dato" på fullmakten, vil man avgrense fullmaktens gyldighet til et bestemt tidsrom. Skal fullmaktens gyldighet utvides må det sendes endring minst en uke før "til dato" er passert. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 9-37

10 Fullmaktsblankettens forside FULLMAKT FOR AUTOGIRO BILAG FOR BETALINGSMOTTAKER LES INFORMASJON PÅ BLANKETTENS BAKSIDE UNDERTEGNEDE GIR HERVED MIN/VÅR BANK FULLMAKT TIL Å BELASTE OPPGITT KONTO FOR TILGODEHAVENDE TIL NEVNTE BETALINGSMOTTAKER, MAKSIMUM-S- BELØP FOR PERIODEN KAN JUSTERES PGA PRISØKNING (4) NY, GJELDER F.O.M...(12)..... T.O.M. DATO...(13).... ENDRINGEN GJELDER F.O.M DATO (8) STED/DATO BETALERS UNDERSKRIFT BETALERENS NAVN,ADRESSE,POSTNR./STED (5) BETALINGSMOTTAKERENS NAVN,ADRESSE,POSTNR./STED (1) H AVTALE-ID (2) K1 (9) BETALERS REF NR (7) BETALERENS BANKKONTO (6) BETALINGSMOTTAKERS BANKKONTO (3) K2 (10) K3 (11) K1 = MODULUSKODE: 1 = MODULUS 10 2 = MODULUS 11 3= NUMERISK KONTROLL K2 = PERIODEKODE 1 = DAG 2 = UKE 3 = MÅNED 4 = KVARTAL 5 = HALVÅR 6 = ÅR K3 = BELØPSGRENSE I HELE HUNDRE KRONER eks: = 100 kr = 1000 kr Fullmaktsblankettens bakside UTDRAG FRA AVTALE (REGLER) OM BRUK AV AUTOGIRO 1. FULLMAKTENS RAMME Betaler kan belastes for inntil avtalt beløp pr. periode. Betalingsmottaker må sørge for at betaler blir informert om hvilke beløp som blir belastet, og når belastningen finner sted. 2. TILBAKEFØRING Hvis det ikke er dekning for en belastning på betalerens bankkonto eller når betalerens bank av andre grunner ikke vil godta en belastning, kan betalerens bank, uten å angi grunn, kreve transaksjonen tilbakeført innen utløpet av tredje virkedag etter at belastningen har funnet sted. 3. ENDRING/OPPSIGELSE AV FULLMAKT Betaler eller betalerens bank kan med øyeblikkelig virkning si opp fullmaktsforholdet. Betaler må henvende seg til sin bankforbindelse når fullmakten ønskes endret eller sagt opp. Fullmakter kan bestilles fra: Bording AS - tlf Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

11 Fullmaktens ramme Fullmaktens ramme reguleres ved: Et maksimumsbeløp som kan belastes i en periode, angitt i hele hundre kroner. Det kan foretas flere belastninger i perioden så lenge beløpsgrensen ikke overskrides. Definisjon av perioden: 1. Dag = 1 virkedag. 2. Uke = Mandag til og med fredag. 3. Måned = Fra 1. til og med siste virkedag i måneden. 4. Kvartal = Halvår = År = Periodene følger kalenderåret Fullmaktsrutinen Datamottaker Dataavsender Betalingsmottaker (1) Fullmakt Betaler (2) (5) Fullmaktsdata (3) eller fullmaktsblankettens hoveddel (3) (2) Fullmakt Kvitteringsliste Fullmakt (4) (6) Kvitteringsliste Betalingsmottakers Bank/Bankdatasentral Forklaring på neste side Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

12 1. Betalingsmottaker sørger for at betaler mottar fullmaktsblanketten i utfylt stand. 2. Betaler påfører sitt kontonummer, underskriver og sender fullmaktens hoveddel i retur til betalingsmottaker, eller til sin bankforbindelse. Det må alltid fremkomme i eget skriv eller på fullmakten hvor hoveddelen av fullmakten skal sendes. Betaler beholder eventuell kopi, merket "Bilag for betaler". 3. Betalingsmottaker registrerer og oversender nødvendige fullmaktsdata som avtalt enten på fil til Nets eller ved å sende fullmaktsblankettens hoveddel. 4. Fullmaktsdata registreres i Nets. Videre sendes kvitteringsliste om fullmaktsforhold (L01121) til betalingsmottaker. Kvitteringslisten inneholder opplysninger om registrerte, endrede og slettede fullmakter. Opplysningene kan også oversendes på fil dersom dette er avtalt. Dersom fullmaktsopplysningene er innsendt på en fil til Nets, spesifiseres forkastede fullmakter på feilliste over avviste fullmakter(l01105). Fullmakten vil være sperret for belastning i 8 bankdager etter registreringsdato i Nets, slik at betalers bank kan vurdere fullmaktsforholdet. Informasjon om nye, endrede og slettede fullmakter distribueres til bank via ajourholdsrutinen. Det er mulig å forhåndsgodkjenne en fullmakt, men dette forutsetter at fullmakten har vært innom betalers bank for godkjenning. Betalers bank må stemple og signere fullmakten og oversende fullmakten til Nets for manuell registrering. Det er ikke mulig å sende inn forhåndsgodkjente fullmaktsopplysninger på fil til Nets. Nets kan på anmodning levere ajourført oversikt over betalingsmottakers registrerte fullmakter i Nets. Hver gang det opprettes ny fullmakt, eller det inntreffer endringer i et fullmaktsforhold for en betaler, sendes informasjon via ajourholdsrutinen til betalers bank/bankdatasentral. Betalingsmottaker mottar ajourført oversikt over den enkelte betalers inngåtte fullmakter Melding om ny fullmakt Når ny fullmakt er registrert på betalers bankkonto, vil betalers bank eller Nets sende melding til kontoeier om at det er registrert ny fullmakt på dennes konto. Til denne fullmaktsbekreftelsen vil det, hvis Nets skal sende melding, bli benyttet navn og adresse til kontoeier oppgitt av betalers bank. Dette for å sikre at det er riktig adressat som mottar melding om ny fullmakt Oppsigelse av fullmakter Dersom betalingsmottaker ønsker å avslutte et fullmaktsforhold, sendes melding om dette til Nets. Melding om oppsigelse sendes på samme måte som øvrige fullmaktsdata. Hvis betaler ønsker å si opp fullmaktsforholdet kan betaler henvende seg til betalingsmottaker eller sin bankforbindelse. Betalers bank kan med bakgrunn i egen vurdering, eller ved henvendelse fra betaler si opp eller sperre fullmakten. Nets Bl "Oppsigelse av autogiro-fullmakt" fylles ut. (Se Fig 1.), men Banken kan også registrere oppsigelser via BOLT (Nets online), men må allikevel sende melding til betaler. Alternativt kan banken sende e-post til Belastninger vedrørende denne fullmakt vil ikke bli effektuert etter at oppsigelse er registrert i Nets. Fullmaktsforholdet er opphørt når betalingsmottaker har mottatt "Varsel om fullmaktsforhold" (liste L01121) hvor fullmakten fremkommer som slettet. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

13 Fig 1 Blanketten består av 4 kopier: Original av blanketten sendes Nets v/avtaleregistrering Kopi 1 sendes betaler. Kopi 2 sendes betalingsmottaker som forhåndsvarsel. Kopi 3 beholdes av banken Endring av fullmakter Endring er i prinsippet det samme som opprettelse av nytt fullmaktsforhold. De samme rutinene er derfor gjeldende, og ny fullmakt må innhentes fra betaler. Betalingsmottaker kan imidlertid heve beløpsgrensen på grunn av prisstigning uten at det må underskrives en ny fullmakt. Fullmakten må da ha inneholdt opplysninger om dette, og fullmaktsopplysningene må sendes Nets på fil. Nets kan også påta seg å oppjustere fullmaktenes beløpsgrenser % vis. Alle fullmaktene som er registrert under en avtale-id blir da oppjustert. Det er ikke mulig å kunne oppjustere mer enn 5 % Ved endring av fullmakten benyttes Fullmakt for autogiro (Nets BL H). Det skal krysses av for endring på blankettens venstre side. Følgende felt kan endres: Beløpsgrense Periodekode Betalers navn, adresse, postnr/sted Gyldig fra dato Gyldig til dato. Oppsigelse/endring av et fullmaktsforhold kan sendes til Avtaleregistrering på e-post: 1.11 Korreksjoner/ slettinger Korreksjoner/slettinger kan utføres på enkelttransaksjoner, dette er transaksjoner som ligger på venteregister i Nets og som ikke er avregnet. Alle beløpstransaksjoner som ikke er avregnet kan endres. Det er utarbeidet en egen blankett for korreksjon av enkelttransaksjoner. NB! Det er ikke mulig å endre eller slette transaksjoner som har gått til repetering. Se eksempel på korreksjonsskjema under. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

14 Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

15 Forklaring til korreksjonsskjemaet: Følgende endringer kan utføres på en enkelttransaksjon: Reduksjon av beløp Sletting av en transaksjon Endring av egenreferanse Endring av fremmedreferanse Endring av forfallsdato (kun frem i tid) Korreksjonsskjemaet sendes til: Korreksjonsskjema må være Nets i hende senest kl dagen før forfallsdato. Skjemaet kan sendes på e-post til: via telefaks / Et oppdrag som ikke er avregnet kan sperres, endres eller slettes. For endring eller sletting av oppdrag må kunden ta kontakt med Nets v/autoriseringsgruppen på telefon , telefaks / eller e-post: 1.12 Når transaksjonen avregnes Transaksjonene avregnes i Nets på angitt forfallsdato. Normalt vil betaler bli belastet på forfallsdato, og betalingsmottaker blir godskrevet samme dag. Dersom det ikke foreligger gyldig fullmakt på forfallsdato vil transaksjonen avvises. Avviste transaksjoner vil dokumenteres på kvitteringsliste for avregnede oppdrag. Det er også mulig å motta oversikt over avviste transaksjoner ved avregning elektronisk om ønskelig. Se også systemspesifikasjon for teknisk beskrivelse. Ønske om å få avviste transaksjoner levert elektronisk krysses av på avtalen mellom betalingsmottaker og banken som sendes Nets. Hvis angitt forfallsdato ikke er en virkedag, avregnes transaksjonene påfølgende virkedag. NB! Vær oppmerksom på at transaksjonene da kan bli flyttet over i en ny periode i forhold til fullmaktens ramme (Se pkt ) Data må være mottatt i Nets innen kl 10:45 på forfallsdato. Transaksjoner hvor oppgitt forfallsdato ligger tilbake i tid, blir avregnet ved mottak i Nets. Transaksjonene vil ikke bli tilbakedatert. NB! Alle transaksjoner blir dekningskontrollert på forfallsdato, eller første virkedag etter forfallsdato dersom denne faller på en lørdag/søndag/bevegelig helligdag. Transaksjoner kan sendes med forfall 12 måneder frem i tid. En fullmakt som i sin tid ble opprettet kan i mellomtiden ha blitt endret. Derfor kontrolleres det alltid på forfallsdato at det foreligger en gyldig fullmakt for transaksjonen. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

16 Tilbakeføring av enkelttransaksjoner Oppdrag som er avregnet kan ikke tilbakeføres av betaler iht. Finansavtaleloven. Unntaksvis kan banken/nets ved egne driftsavvik foreta tilbakeføring innen 3 dager. Når loven setter slik stopper for tilbakeføring, har man likevel mulighet til å få tilbake beløpet etter alminnelige regler, dvs. å rette et krav mot vedkommende kontohaver Tilbakeføring av enkelttransaksjoner må skje innen utløpet av tredje virkedag etter at belastningen har funnet sted. Tilbakeføring skjer ved at betalers bank benytter blanketten "Tilbakeførsel av autogiro" (Nets BL 53216A) som sendes i pdf format til senest kl 13:00 tredje virkedag etter belastningen Tilbakeføringen må ikke anses som utført før stemplet original av blanketten mottas fra Nets. Fig 2 Blanketten består av 4 kopier: Original av blanketten sendes Nets for behandling Kopi 1 sendes betaler Kopi 2 sendes betalingsmottaker (forhåndsvarsel) Kopi 3 beholdes av banken Utvidet mulighet for tilbakeføring Dersom betalingsmottaker ikke kan fremlegge gyldig fullmakt ved forespørsel, kan betaler eller betalers bank kreve beløpet tilbakeført også utover 3 dagers fristen. Betaler har ikke rett til å kreve beløpet tilbakebetalt etter finansavtaleloven 33 da autogiro kun gjelder for næringsdrivende. Tilbakeføring av hele oppdrag som er avregnet: Unntaksvis kan hele oppdrag som er avregnet tilbakeføres. I slike tilfeller må betalingsmottaker kontakte sin bankforbindelse, som vil gi Nets fullmakt til å foreta tilbakeføring av oppdraget. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

17 1.13 Data fra Nets Konteringsdata kunde gjelder for tjenestene OCR giro, direkte remittering, autogiro og betaling med engangsfullmakt verdipapirhandel. Dersom man har avtale om bruk av alle tjenester vil det sendes konteringsdata samlet i en fil til avtalt periodisering. Konteringsdata kunde inneholder status etter avregning for både godkjente og avviste transaksjoner, men er avhengig av den enkelte tjenestes driftsmønster. Eksempelvis leveres autogiro fullmakter kun én gang pr døgn, men det er mulig å velge til hvilket oppgjør data skal leveres. OCR-innbetalinger kan leveres til morgen-, og/eller formiddags-, og/eller ettermiddags- og/eller sluttoppgjør. Bankkunden velger leveringstidspunkt på sin avtale/konto. Tidspunkt for tilgang/oversendelse av filer vil være innen: Kl.08:00 for morgenoppgjør Kl 12:30 for formiddagsoppgjøret kl.15:00 for ettermiddagsoppgjør kl.17:30 for sluttoppgjør Nets har backup av dataene i 30 virkedager. Nets kan tilby følgende periodisering: Daglig. Ukentlig, 1 3 ganger pr. uke. Valgfrie ukedager. Månedlig, 1 3 ganger pr. måned. Valgfrie dager. Det kan tilbys maksimum 3 kombinasjoner av periodisering per avtale (for eksempel 3 ganger pr. måned eller 3 ganger i uken). Betalingsmottakere som benytter flere ulike betalingstjenester, kan få data fra Nets i samme forsendelse. Konteringsdata i kombinasjon med andre betalingstjenester Dersom man har avtale om bruk av alle tjenester vil det sendes konteringsdata samlet i en fil til avtalt periodisering. Autogiro med fullmakt Avviste og avregnede transaksjoner kan leveres til morgen-, og/eller formiddags-, og/eller ettermiddagsog/eller sluttoppgjør avhengig av når kunden har sendt inn fil og når den enkelte betaling er godkjent i dekningskontroll. Fullmakter for autogiro(nye, endrede og slettede) kan leveres enten til ettermiddags- eller sluttoppgjør. Eksempel for autogiro med fullmakt: Autogiro oppdrag innsendt til fristen og som godkjennes i dekningskontroll til morgenoppgjøret blir sendt i konteringsdata innen kl.08:00. Dersom det ikke er dekning på betalers konto for beløp til belastning, vil transaksjonen sendes til ny dekningskontroll til neste oppgjør samme dag. Siste DKO forespørsel er til sluttoppgjøret, hvis fortsatt ikke dekning blir transaksjonen avvist, og rapportert i konteringsdata. Dette er avhengig av om betalingsmottaker har valgt repetering av avviste transaksjoner på sin avtale med banken. Driftsmessige tilpasninger Driftsmessig vil dette medføre endringer hos den enkelte bankkunde/bank. Bankkunder som henter filer manuelt via Nets vil se flere forekomster av filer med samme dato klare til nedlasting. Filene vil være merket med ulike bokstaver for det enkelte oppgjør. Bankkunder som har automatisk overføring via FTP må kontakte Nets for å opprette nye filnavn før mottak av konteringsdata fra flere oppgjør. Dette kan medføre endringer i bankkundens rutiner og må avklares før endring på avtale iverksettes. Nets v/testgruppen kan kontaktes på e-post: for koordinering. Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

18 Endring av avtale Når bankkunden ønsker å endre tidspunkt for levering av konteringsdata kan bekreftelse, sendes til Nets v/ Registerhold på e-post: E-post må inneholde bedriftens organisasjonsnummer, kundeenhetsid og kontonummer. Teknisk tilrettelegging mellom bankkunde/bank og Nets ivaretas av Testgruppen i Nets når den enkelte avtale mottas Fremgangsmåte ved oppstart I god tid før oppstart av rutinen, må produksjonstest foretas og godkjennes av Nets. I de tilfeller betalingsmottaker skal benytte et godkjent regnskapsbyrå som har testet og fått godkjent tjenesten, er det ikke nødvendig å teste. Avtalen og fullmakter må være registrert i Nets før oppstart. Tilrettelegging Betalingsmottakere/regnskapskontorer som har egne regnskapssystemer kan selv velge å tilrettelegge for autogiro, eller alternativt kontakte en programvareleverandør som tilbyr tjenesten. Det bør kontrolleres hvilke funksjonalitet som er tilrettelagt i programvaren Test Nedenfor følger punktvis beskrivelse av hvordan test utføres i Nets. Eventuelle spørsmål kan rettes til Kundetest på e-post: eller Kundeservice e-post: 1. Avtalen sendes Nets. 2. Avtalen blir registrert når test er godkjent av Nets. 3. Nets v/ testgruppen avklarer på hvilken måte filen skal sendes. 4. Fil med test av betalingskrav og fullmakter bør sendes Nets samtidig. Alle transaksjonstyper som skal benyttes i produksjon må testes. 5. Dersom fullmaktene skal registreres manuelt i Nets, må minimum ett eksemplar sendes sammen med testen. 6. Dersom debet referansenr. skal benyttes i transaksjonen(betalingskravet), må dette også fylles ut på fullmakten. Fullmaktens utforming skal alltid være godkjent av Nets før utsendelse. 7. Testfil fra Nets leveres ihht. avtale, dersom dette er ønskelig. 8. Etter at test er gjennomført vil Nets ta kontakt med kunden for å gi tilbakemelding om resultatet av testen, eventuell ny test avtales. Når test godkjent sendes avtalen til registrering, kunden og banken får e-post om at avtalen er registrert Dette bør kunde vite før oppstart Nets sender korreksjonsskjema til kunden ved oppstart. Korreksjonsskjema for autogiro og følgeseddel for forsendelse bestilles fra Nets v/ Kundeservice på telefon eller e-post: Bestilling av fullmaktsblanketter Nets BL H Fullmakt for autogiro Nets BL Oppsigelse av autogiro fullmakt Disse blankettene bestilles direkte fra: Bording AS - tlf Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

19 Eksempel på kvitteringslister Autogiro vil produsere følgende lister: L 200 L 226 L L L L L Kvitteringsliste for oversendte filforsendelser. Kvitteringen vil bli produsert i de tilfeller forsendelsesfilen ikke er på BBS format, tom forsendelsesfil eller ugyldig dataavsender. Kvitteringen legges ut i e-nett umiddelbart. Kvittering for innleste forsendelser. Dokumenterer alle godkjente og avviste forsendelser. Denne kvitteringen legges tilgjengelig i e-nett umiddelbart etter at forsendelsen er oversendt Nets. Dataavsender kan laste ned kvitteringen som må kontrollere om forsendelsen er godkjent eller avvist. Som et alternativ kan kvitteringen sendes på e-post til dataavsender eller avtalekunden. De nedenstående listene sendes registrert listemottaker. Listene kan sendes på e- post eller postalt etter hva som er avtalt. Kvittering avviste oppdrag og transaksjoner fra kundeforsendelse Kvittering avregnede oppdrag autogiro. Dokumenterer alle avregnede, godskrevne oppdrag, og spesifikasjon av avviste transaksjoner, transaksjoner til repetering og avviste pr Nets dato. Kvittering for utførte korreksjoner autogiro. Dokumenterer korreksjoner av oppdrag, deloppdrag og transaksjoner foretatt på venteregisteret. Feilliste over avviste fullmakter. Dokumenterer fullmakter som blir avvist ved innlesning i Nets. Varsel om fullmaktsforhold. Dokumenterer nye, endrede og slettede fullmakter. Autogiro vil produsere informasjon til betaler. L Melding om ny fullmakt til betaler Ved opprettelse av en fullmakt eller endringer i et fullmaktsforhold sendes det informasjon til betaler Liste L00200 Kvitteringsliste avviste forsendelsesfiler 200-KVITTERINGSLISTE AVVISTE FORSENDELSESFILER 1)Dataavsender )Innlesningdato )Status etter innlesing AVVIST 4)Feilmeldinger Tom forsendelsesfil: 1. Fil-/data avsender 2. Nets sin innlesningsdato 3. Status AVVIST 4. Feilmelding Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

20 L KVITTERINGSLISTE FOR INNLESTE FORSENDELSER L226-KVITTERINGSLISTE INNLESTE FORSENDELSER 1)Dataavsender Navn Datasentralen Adresse Poststed 0007 OSLO 2)Dataavsender oppgitt i forsendelse Navn AS Bedriften Adresse Poststed 3211 SANDEFJORD 3)Forsendelsesnummer Innlesningdato 5) )Status etter innlesing GODKJENT Antall transaksjoner Beløp Oppgitt ) Innlest Differanse Direkte remitteringsoppdrag: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Antall oppdrag avvist 0 AvtaleGiro: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Antall oppdrag avvist 0 7)Autogiro: Antall oppdrag registrert 2 Antall oppdrag sendt til behandling 1 Antall oppdrag avvist 1 Verdipapirhandel: Antall oppdrag registrert 0 Antall oppdrag sendt til behandling 0 Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Systemspesifikasjon Autogiro

Systemspesifikasjon Autogiro Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1

AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1 AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO...2 1.1 AvtaleGiro... 2 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker... 2 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV...3 1.4 Avtaleforhold...

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE...

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE... 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 2 MULIGE KOMBINASJONER... 4 3 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 4 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

Brukerhå ndbok Direkte Remittering

Brukerhå ndbok Direkte Remittering Brukerhå ndbok Direkte Remittering Innhold 1 Dette er Direkte remittering... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Tjenesten kort beskrevet... 3 Hvorfor Direkte remittering... 3 Fordeler for bedrifter... 3 Formater og begrensninger...

Detaljer

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 1 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 START FORSENDELSE... 5 2.2 INNSENDELSE AV BETALINGSKRAV... 6 2.2.1 Startrecord oppdrag betalingskrav... 6 2.2.2 Beløpspost

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK OCR giro

BRUKERHÅNDBOK OCR giro BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3

Detaljer

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104 14/3158 20.06.2014 Retningslinjer for oppgjørskontoer i Norges Bank og arbeidskontoer i banker innenfor statens konsernkontoordning

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen.

fra telefonen som skal avregistreres. Dersom telefonen som skal avregistreres, ikke er tilgjengelig, kan du oppgi telefonnummeret i meldingen. Registrere telefonen Telefonen registreres ved å sende meldingen REG Fra telefonen til SMSBankens nummer (26100). Kontonummeret er en av dine kontoer i banken. Et registrert telefonnummer

Detaljer

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling

Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Alminnelig regelverk om interbanktransaksjoner ved innenlands betalingsformidling Vedtatt av Sparebankforenings Servicekontor og Bankforeningens Servicekontor nov./des. 1989. Senest endret av styret i

Detaljer

Komme i gang med Visma AutoCollect

Komme i gang med Visma AutoCollect 1dsPage 0 of 7 Dette er en kort oppsummering av de punkter som må være på plass i Visma Business før man tar i bruk tjenesten Visma AutoCollect. Dette gir ikke en fullstendig oversikt over tjenesten så

Detaljer

DETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK 1

DETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK 1 1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.1.1 For betaler... 3 1.1.2 For betalingsmottaker... 3 1.2 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK...

Detaljer

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252)

Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) Avtale Visma AutoCollect mellom Visma Collectors AS (org.nr.984842252) og (org.nr. ) Dato Visma Collectors AS Signatur Fordringshaver Visma AutoCollect Følgende forutsetninger gjelder for løsningen: Helautomatisk

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay 1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay Generell kommentar fra DnB NOR: Det er to ting som er viktig dersom klientene skal bli riktig etablert: 1. Avtalen må være riktig utfylt. 2. Avtalen må sendes til riktig

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok

Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innrapportering av studentstatus Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 0 ENDRINGSLOGG... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 1 INNLEDNING... 3 1.1 DOKUMENTETS INNHOLD OG MÅLGRUPPE... 3 1.2 GENERELT OM UTBETALINGSORDNINGEN...

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Veiledning for betalingsmottaker Kom i gang med AvtaleGiro v 2.3 nov p. 1-16

Veiledning for betalingsmottaker Kom i gang med AvtaleGiro v 2.3 nov p. 1-16 p. 1-16 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE...3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON...3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...3 3 FUNKSJONELL KRAVSPESIFIKASJON... 4 3.1 KID - KUNDEIDENTIFIKASJON...4

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten

Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester for staten Om utfylling av maler for avrop på rammeavtaler om betalingsformidlings- og kontoholdstjenester 1. INNLEDNING Etter 17 i Reglement for økonomistyring i staten skal virksomhetene benytte felles standarder

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker

Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Prisliste gjeldende fra 1.mars 2014 Bedriftskunder Betalingstjenester Nettbank Bedrift Etablering av hovedavtale inkludert 1 bruker Ordinær 500 PRO Etablering av underavtale knyttet til hovedavtale 100

Detaljer

Prisliste for Bedriftsmarknaden

Prisliste for Bedriftsmarknaden Prisliste for Bedriftsmarknaden Sist oppdatert: 01.01.2017 Innskott og Sparing Brukskonti Foliokonto 0,05 % Driftskreditt / Kassekreditt kr. 0-99.999 0,05 % kr. 100.000 - kr. 299.999 0,05 % Over kr 300.00

Detaljer

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift

Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Kvikkguide Send og Motta efaktura bedrift i Nettbank bedrift Versjon 1/2016 Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

1. Generelt om blanketten 5

1. Generelt om blanketten 5 1. Generelt om blanketten 5 1.1. Utfylling av GIRO 5 1.1.1 Lesbarhet 5 1.1.2 Betalers navn og adresse ( Betalt av ) 5 1.1.3 Navn og adresse til mottaker ( Betalt til ) 5 1.1.4 Mottakers kontonummer ( Til

Detaljer

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank

R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007. Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank Rundskriv Samtlige departementer Statsministerens kontor Nr. Vår ref Dato R-104/2007 04/1147 C TS/GFE 30.10.2007 Retningslinjer for oppgjørskonti i konsernkontosystemet i Norges Bank 1. Innledning Statlige

Detaljer

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler

Brukerdokumentasjon for regnskapssentraler for regnskapssentraler System: Nytt mottakssystem Statsregnskapet Versjon 1 Innholdsfortegnelse FORORD... 3 MÅLGRUPPE... 3 FORMÅL... 3 OMFANG... 3 1 OPPSTART... 4 1.1 ÅPNINGSVINDU... 4 1.2 PÅLOGGING...

Detaljer

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere

Webfaktura slik bruker du det. for sluttbrukere Webfaktura slik bruker du det for sluttbrukere 24.06.2013 Innhold: Beskrivelse av Webfaktura... 3 Generelt... 3 Pålogging... 3 Første gangs pålogging... 3 Mitt firma... 3 Min bruker... 4 Vedlikehold av

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

1 Dette er AvtaleGiro

1 Dette er AvtaleGiro 1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler... 3 1.2.2 For betalingsmottaker... 3 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE

Detaljer

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS

Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS Hvordan søke om konto i elsertifikatregisteret NECS For å få opprettet elsertifikatkonto i det norske registeret for elsertifikater NECS må det søkes om konto og søknaden må aksepteres av registeransvarlig,

Detaljer

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje.

GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Til løyvehavere og sjåfører BESTEMMELSER OM TT-KJØRING I VEST-AGDER GJELDENDE FRA 01.01.14 Transporttjenesten for funksjonshemmede er et kollektivtransporttilbud som utføres med drosje. Nytt: Det innføres

Detaljer

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015

Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter. Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter Fakturering torsdag 17.sept 0930-1015 Distribusjonskanaler, egenskaper og muligheter «I denne sesjonen tar vi for oss de ulike distribusjonskanaler som kan

Detaljer

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra

I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Skjema Prosjekt Fane - Prosjekt I bildet knyttes et globalt oppdrag til prosjektregnskapet ved å taste oppdragsnummeret eller hente det fra Tabell Oppdrag ved knappen Oppdrag nr Prosjektleder til dette

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso

BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO. Side 1 av 10. Brukerdokumentasjon Kundeweb Inkasso BRUKERDOKUMENTASJON KUNDEWEB INKASSO Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse: 1. Om Kundeweb Inkasso 2. Innlogging 3. Registrere oppdrag 4. Søk oppdrag 5. Utvalg 6. Oversikt 7. Informasjon inkassobyrå 8. Fakturaer

Detaljer

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden)

Avtale om. leie av medlemssystemet Zubarus. er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og. (heretter kalt Kunden) Avtale om leie av medlemssystemet Zubarus er inngått mellom Zubarus AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Kundens underskrift Leverandørens underskrift

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 10.06.2014 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 249.999,- 0,25 % Kr. 250.000,-

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil.

Prisliste Bedrift. Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. Prisliste Bedrift Dette er den komplette prislisten til Fana Sparebank Bedrift pr 03.07.2015 Med forbehold om eventuelle trykkfeil. INNSKUDDSTJENESTER FOLIOKONTO Kr. 0,- til 499.999,- 0,05 % Kr. 500.000,-

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken Trenger du hjelp? Se sb1telemark.no eller ring 02610 1 Med nettbank får du banken inn i din egen stue Nettbanken gir deg tilgang til de fleste tjenestene vi kan tilby.

Detaljer