AN 5 Betale og bokføre faktura

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AN 5 Betale og bokføre faktura"

Transkript

1 Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige fakturaer innen forfall Belastningen i banken skjer korrekt med signatur og fullmakt Virksomhetens hobok og reskontro blir oppdatert korrekt og til riktig tid Feil utbetalinger blir stanset tidligst mulig Rutinen er gjeldende for alle som bokfører og betaler inngående faktura. Ansvar Økonomidirektøren er ansvarlig for utarbeidelse og revisjon av rutinen og for at rutinen gjøres kjent og følges. Hyppighet - Tidsfrister Økonomiseksjonen remitterer to ganger hver uke, hver tirsdag og torsdag. Siste bokføringsdag er mandag for remittering på tirsdag, og tilsvarende blir siste bokføringsdag onsdag for remittering torsdag. Frister Den norske Bank Type betaling Innleveringsfrist i banken Valutering Valutering kredit debet Ordinær Kl Samme dag Samme dag innenlandsbetaling Hastebetaling Kl Samme dag Samme dag innland Ordinær utenlandsbetaling Kl Samme dag Bankdag 2 Fremføringstid til mottakers bank EU/EØS Land Resten av verden Lavpris 1-2 bankdager 1-7 bankdager Ordinær betaling 2-4 bankdager 2-8 bankdager unntak: *** Ekspressbetaling og Internoverføring 0-2 bankdager ** 2-8 bankdager unntak: *** ** I mottakerlandets valuta, EUR/USD. *** Algerie, Bangladesh, Brasil, Eritrea, Etiopia, India, Kenya, Liberia, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Tanzania, Nigeria. Til disse landene er fremføringstiden inntil 15 dager. Side 1 av 9

2 Fremgangsmåte remittering Definisjoner Betalingsformidler = Høgskolens bankforbindelse, for tiden den norske Bank ASA. Kontofører = Høgskolens bankforbindelse, for tiden den norske Bank ASA. SU07 = Remitteringsforslag SU08 = Remitteringsbekreftelse SU11A = Innenlandsbetaling Telepay SU11B = Utenlandsbetaling Telepay SU12 = Avregningsretur SU9 = Bokføring betalingsoppdrag SIGILL. En metode/algoritme som systemleverandører og banker bruker for å beskytte/forsegle/kontrollere den endelige betalingsfilen for endring. Legges inn i Agresso. Oppbevares HiT og sendes rekommandert til betalingsformidler. CDV-kontroll. Kontroll av at kontonummer har rett kontroll siffer. Utføres av Aktivitet Referanse Genererer et Remitteringsforslag fra reskontrosystemet (SU07) for anviste fakturaer. Remitteringsforslaget tar med seg fakturaer som har forfallsdato frem til foreslått dato. Kontrollerer remitteringsforslaget rørende total saldo, kreditnota ikke er relatert til noen faktura, forfallsdato, riktig bankkonto, adresse m.m. Eventuelle rettelser foretas i Ajourhold remitteringsforslag. Når remitteringsforslaget er korrekt, genereres det endelige betalingsoppdraget å kjøre remitteringsbekreftelse (SU08). Bekreftede betalingsoppdrag får status K som kan gjenfinnes i skjermbildet ajourhold betalingsoppdrag. Det endelige betalingsoppdraget blir produsert som betalingsfil via funksjon (SU11A), og blir forseglet med SIGILL. Betalingsfilen legges deretter over elektronisk til kontofører via filoverføring DnB. Overføring av filer til DnB logges. Betalingsoppdraget listes ut på en oppdragsliste via funksjon (SU08B). Oppdragslisten viser alle betalingstransaksjoner, samt totalsum og antall transaksjoner. Oppdragslisten signeres av økonomimedarbeideren. Oppdragslisten leveres til signaturhavere som trenger dokumentasjonen for senere kontroll og godkjenning og belastning av virksomhetens konto hos kontofører. Betalingsformidler Når kontofører mottar oppdraget, blir det kontrollert i henhold til forsegling, sekvensnummer, formater og gyldig debet kontonummer (mot avtale), samt kontroll på at betalingsoppdraget ikke er mottatt tidligere og behandlet videre. Dersom noe av dette er feil, blir hele oppdraget avvist. Side 2 av 9

3 Utføres av Aktivitet Referanse Videre kontrolleres gyldig transaksjonskode, postnummer, gyldig forfallsdato, gyldig kontonummer i egen bank (åpen og gyldig) og CDV-kontroll på konto i annen bank. Dersom noen av disse er feil, kan enkelttransaksjonen avvises. De transaksjoner som er korrekte og godkjent av DnB, legges over i et venteregister for ettergodkjenning. Samtidig sender/legger DnB ut en mottaksretur til virksomheten. Mottaksreturen fra kontofører skal i virksomhetens økonomisystem produsere en mottaksliste som viser: Totalsum på mottaksretur og antall godkjente transaksjoner Samt enkeltvis alle avviste transaksjoner med detaljinformasjon og sum totalt avviste med antall og beløp En avviksliste. På avvikslisten skal det fremkomme om beløp er endret i forhold til betalingsoppdraget og om kredit kontonummer på mottakeren er endret Serverprosessen Avregningsretur Telepay (SU12) kjøres for å lese inn mottaksreturfil fra kontofører i Agresso økonomisystem. Rapporten "mottaksliste Interpay" blir skrevet ut, (Mottakskvittering = status M og Feilmeldinger = status E) Med utgangspunkt i mottaksreturen skal virksomheten oppdage om: Hele betalingsoppdraget er avvist og årsak til avvisning Enkelt transaksjoner er avvist og årsak til avvisning Hvilke transaksjoner som er endret i forhold til betalingsoppdraget. Dersom hele oppdraget har blitt avvist p.g.a. feil i segl, skal det foretas bytte av segl. Se egen rutine for Bytte av nøkkel. For avviste transaksjoner settes verdien for feltet M i skjermbildet "ajourhold betalingsoppdrag" til B når kommandoen "reverser" velges. Transaksjonene blir fjernet fra betalingsoppdraget og fakturaposten oppdatert med status = N (dvs. ikke betalt). Transaksjonen må korrigeres i henhold til feilliste fra kontofører før de kan komme med på et nytt betalingsoppdrag. De transaksjoner som er korrekte, vil nå være oppdatert med kontoførers referansenummer. De transaksjoner som er rapportert med avvik, må kontrolleres slik at de ikke medfører feilutbetaling. Se egen rutine for Stoppeoppdrag. Etter at betalingsoppdraget er kontrollert og behandlet rørende avvik, skal oppdragsliste, mottaksliste og avviksliste Side 3 av 9

4 Utføres av Aktivitet Referanse leveres til signaturhavere for videre kontroll i DnB on-line for autorisasjon. for disponering Neste trinn er autorisasjon. Denne blir beskrevet i en egen rutine. Side 4 av 9

5 Fremgangsmåte autorisasjon Definisjoner : Ved HiT har høgskoledirektør, økonomidirektør, drifts- og innkjøpssjef og en rådgiver i (med budsjettdisponeringsmyndighet), og 6 økonomimedarbeidere autorisasjon til å disponere konti i banken. To med autorisasjon må ettergodkjenne utbetalingen, minst en av disse må ha budsjettdisponeringsmyndighet. Elektronisk signatur: Kontofører har et fullmaktsregister der de personer som har fullmakt er registrert. Kontofører fører en logg over hvilke personer som har autorisert å legge på signatur med dato og klokkeslett. Utføres av Aktivitet Referanse Når regnskapsmedarbeider har kontrollert mottaks-, avvist- og avviksliste mot oppdragsliste, leveres listene til de en uavhengig fullmaktshaver som skal autorisere/godkjenne betalingsoppdraget. må deretter utføre oppgaver som beskrevet nedenfor som fullmaktshaver. ne logger seg uavhengig av den andre på kontoførerens bedriftsterminalsystem via linje til DnB, med eget brukernavn og passord. Passord genereres gjennom personlig passordkalkulator. Gå til Sende og hente filer - Godkjenn filer hos DnB. Det kommer opp en oversikt over filer til godkjenning. Det kontrolleres at betalingsoppdraget hos kontofører er i tråd med HiTs tidligere kontroller av oppdragsliste, mottaksliste, samt avviksliste. Dersom dette er i orden, autoriseres oppdraget å huke av den enkelte filen og trykke Godkjenn. Betalingsoppdragene vil bli sendt til avregning. DnB vil deretter logge denne transaksjonen med fullmaktshaver, brukerkode, dato og klokkeslett. Den samme fullmaktshaveren kan ikke godkjenne/autorisere for den andre fullmaktshaveren. Systemet vil returnere med en feilmelding. Dersom betalingsoppdraget ikke stemmer overens, må fullmaktshaver ta kontakt med. Er hele oppdraget eller enkelttransaksjoner feil, må det kjøres et stoppeoppdrag. Når betalingsoppdraget er autorisert, vil det bli lagt over i et venteregister hos kontofører og formidles på angitt forfallsdato. Logger seg av kommunikasjonsløsningen. På oppdragsliste, mottaks- og avviksliste påfører fullmaktshaver Side 5 av 9

6 Utføres av Aktivitet Referanse dato og underskrift for autorisasjon. Listene leveres til regnskapsmedarbeider for arkivering av utført autorisasjon. Side 6 av 9

7 Fremgangsmåte avregning Definisjoner Avregning: Avregning er foretatt når kontofører har overført betalingsbeløpet til mottaker og deretter overfører elektronisk en fil til virksomheten for oppdatering av virksomhetens reskontro og hobok. Utføres av Aktivitet Referanse Kontofører Når kontofører har overført penger til mottakers konto, eller utbetalingskort er produsert, oversendes en elektronisk avregningsretur på utbetalingsoppdraget til virksomhetens reskontro. Leser inn avregningsreturen i reskontro via funksjon (SU12). Avregningsreturen vil oppdatere reskontrotransaksjonen med status = A betalingsoppdrag utført, med motpost mot hobok. Avregningsreturen blir skrevet ut på papir for å brukes som bokføringsgrunnlag. Virksomheten må kontrollere at transaksjonene i avregningsreturen ikke er endret i forhold til betalingsoppdraget. Dersom det har skjedd, må saken umiddelbart tas opp med kontofører. Når betalingsoppdraget er avregnet, kjøres serverprosessen Bokføring av betalingsoppdrag SU09. Prosessen bokfører alle betalingsoppdrag som er merket med S (status) = A/B i skjermbildet Ajourhold betalingsoppdrag. Side 7 av 9

8 Fremgangsmåte stoppeoppdrag Definisjoner Avregning. Avregning er foretatt når kontofører har overført betalingsbeløpet til mottaker og deretter overfører elektronisk en fil til virksomheten for oppdatering av virksomhetens reskontro og hobok. Utføres av Aktivitet Referanse Genererer stoppeoppdrag fra reskontrosystemet på basis av arkivreferansen og dersom hele oppdraget skal stoppes på betalingsoppdragets nummer. Et stoppeoppdrag kan inneholde en eller flere stoppetransaksjoner. Stoppeoppdraget skal kontrolleres rørende saldo og forfallsdato. Når stoppeoppdraget er korrekt, må det endelige oppdraget genereres slik at det blir forseglet med SIGILL. Stoppeoppdraget legges deretter over elektronisk til kontofører. Se egen rutine for overføring av fil og pålogging av bedriftsterminal. Når endelig stoppeoppdrag er ferdig, skal det fra økonomisystemet produseres en "Stoppeliste", som skal leveres til fullmaktshaverne som grunnlag for autorisasjon. Oppdraget ser helt likt ut som selve betalingsoppdraget, men med påført transaksjonskode for stopping og kontoførers referanse. Kontofører Når kontofører mottar oppdraget, blir det kontrollert i henhold til forsegling, sekvensnummer, formater og ugyldig kontonummer. Dersom noe av dette er feil, blir hele oppdraget avvist og påført årsakskode. Når stoppeoppdraget er kontrollert, oversender kontofører en stopperetur til virksomheten. Stoppereturen må kontrolleres for å se om stoppeoppdraget er OK, eller om det har blitt avvist. For de transaksjoner som er avvist, settes koden stopping tilbake til sendt bank. Disse må korrigeres. Når kontofører har sendt over stoppereturen på stoppeoppdraget og den er kontrollert, leveres stoppelisten til en fullmaktshaver som skal autorisere. må deretter utføre oppgaver som beskrevet nedenfor som fullmaktshaver. ne logger seg uavhengig av hverandre på kontoførerens bedriftsterminalsystem via den lokale kommunikasjonsløsningen. Se egen rutine for innlogging. Side 8 av 9

9 Utføres av Aktivitet Referanse Kontrollerer at stoppeoppdraget stemmer overens med stoppereturen fra kontofører. Dersom dette er OK, setter fullmaktshaverne et G for godkjent. Dersom det ikke stemmer overens, må han/hun ta kontakt med Økonomiseksjonen. Logger seg av kommunikasjonsløsningen. På stoppelisten påfører fullmaktshaverne dato og underskrift. Leverer stoppelisten til seksjonen for økonomi og drift for arkivering av utført autorisasjon. Kontofører Ikke før stoppeoppdraget er autorisert av to fullmaktshavere kan kontofører stoppe transaksjonen. Hvis virksomheten ikke har hatt tid til å autorisere stoppeoppdraget vil de bli utbetalt og komme med i ordinære avregningsreturen fra kontofører. Vedlegg Ingen. Side 9 av 9

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift

Versjon 04.2015. Ansatt. Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 04.2015 Ansatt Kvikkguide Nettbank bedrift 1 Innlogging Gå til bankens nettside. Klikk på fanen Bedrift, fyll inn fødselsnummer (11 siffer) og klikk på knappen Logg inn. I fanen øverst velger du

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift 1 Kvikk guide Nettbank bedrift Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift - kontoinformasjon - enkeltutbetalinger inn- og utland - kreditorregister inn- og utland - lønns- og betalingslistefunksjon - transaskjonshistorikk

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1

Visma AutoPay. Helautomatisk betalingsformidling. Versjon 3.1 Visma AutoPay Helautomatisk betalingsformidling Versjon 3.1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 1 Om denne brukerdokumentasjonen... 1 Nødvendige forkunnskaper... 1 Hvordan komme i gang med Visma AutoPay?...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v2.8 s. 1-35 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler...

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011

TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 TELEPAYFORMATET Versjon 2.1 3. februar 2011 Bankenes Standardiseringskontor Tlf.: 22 28 45 10 Postboks 2644, Solli 0203 OSLO www.bsk.no TEKNISK BESKRIVELSE FILBASERT BETALINGSFORMIDLING 3. februar 2011

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013

BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT 2013 Innhold Brukerhåndbok for Nettbank Bedrift 1. produktbeskrivelse 2. Pålogging og avlogging 3. kom i gang 4. menyer 1.1 Nettbank Bedrift uten filutveksling 6 1.2 Nettbank

Detaljer

Veiledning til Nettbank Bedrift

Veiledning til Nettbank Bedrift Veiledning til Nettbank Bedrift Innhold Nettbank Bedrift Logg inn... 2 Logg inn med Sikkerhetskort:... 2 Logg inn med BankID... 2 Logg inn med BankID på Mobil... 3 Nettbank Bedrift Portal... 4 Oversiktsbilde...

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04.

Visma AutoCollect. Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business. AutoPay for purring og inkasso. Versjon 2.2. Sist revidert 10.04. Visma AutoCollect Helautomatisk purre- og inkassossytem for Visma Business AutoPay for purring og inkasso Versjon 2.2 Sist revidert 10.04.2012 Et samarbeid mellom Visma Software og Visma Collectors Innholdsfortegnelse

Detaljer

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING

UNGS MEDLEMSREGISTRERING/ FRIFONDRAPPORTERING Adr: Christian Krohgs g 34, N-0186 OSLO Tlf: +47-23 32 57 50 Faks: +47-22 98 01 69 Bank: 3000.15.09000 Org.no.: 970 545 204 E-post: UNG@misjonsforbundet.no Internett: www.misjonsforbundet.no UNGS MEDLEMSREGISTRERING/

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Business Online - Generelt

Business Online - Generelt Business Online - Generelt Toppmeny I Business Online kan du navigere til programmets mange funksjoner på forskjellig måte. Du finner bl.a. inngangen til funksjonene i toppemenyen. Toppmenyen er delt i

Detaljer

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting

Komme i gang med Visma Avendo eaccounting Komme i gang med Visma Avendo eaccounting For å begynne å bruke Visma Avendo eaccounting, må du logge inn på http://vismaonline.no Klikk på linken Til tjenesten under Visma Avendo eaccounting for å åpne

Detaljer

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9

AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 AVSTEMMINGSRUTINER SAP HR HØGSKOLEVERSJONEN VERSJON 1.9 Mange har bidratt til denne rapporten som er utarbeidet på vegne av arbeidsutvalget for TROFAST-samarbeidspartnernes SAP-brukerforum og sammenfattet

Detaljer

AGRESSO BUSINESS WORLD

AGRESSO BUSINESS WORLD AGRESSO BUSINESS WORLD Attestasjon/anvisning av elektroniske leverandørfakturaer Økonomisenteret september 2012 ----------------------------------------------------------------- Økonomisenteret: budsjett

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40

Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Kom i gang med Visma Avendo Økonomi 40 Velkommen som bruker av Visma Avendo Økonomi 40. Det er alltid mye nytt å sette seg inn i når man velger et nytt regnskapsprogram. Vi har derfor laget en brukermanual

Detaljer

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring

MekoEasy Verksted. 10. Bokføring. brukerhåndbok. Versjon 2.12. Vedlegg til. No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring No_MekoEasy 2.12 Appendix 10. Bokføring 10. Bokføring Vedlegg til brukerhåndbok Versjon 2.12 MekoEasy Verksted Utgave 2: Versjon 2.12.11 Jan. 2011 Sida 1 av 44 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 10.1

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger

Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av. Elektronisk behandling av rettemeldinger Brukerdokumentasjon for Installatør i bruk av Elektronisk behandling av rettemeldinger Versjon 1.10 04.09.13 Side 1 av 18 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 BRUKERDOKUMENTASJON FOR ELEKTRONISK

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer