AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALEGIRO INNHOLD. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: 24.09.01 Side 1"

Transkript

1 AVTALEGIRO INNHOLD 1. DETTE ER AVTALEGIRO AvtaleGiro Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker Definisjon av viktige ord og uttrykk... 3 BETALINGSKRAV Avtaleforhold Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Betalingsmottakers avtale med egen bank Avtaleforhold mellom betalingsmottakers bank og betalers bank Rutinen beskrevet i detalj Spesielt for betalingsmottaker Krav til KID Informasjon om egne kunders faste betalingsoppdrag Kvalitetssikring i forbindelse med oppstart av AvtaleGiro Varsel til betaler, og betalers mulighet til å velge bort varsel Sletting av betalingskrav Konteringsdata Mulige tilpasninger i betalingsmottakers systemer og rutiner SIGILL - Elektronisk forsegling AvtaleGiro info FREMGANGSMÅTE VED OPPSTART EDB-tilgjengelighet Minimumskrav til testdata til BBS Produksjonstest DETTE BØR BETALINGSMOTTAKER VITE FØR OPPSTART Listemateriell Anbefalt bruk av lister hos betalingsmottaker RUTINEN I DRIFT Datakommunikasjon mellom betalingsmottaker og BBS Diskettforsendelse / sikkerhetskonvolutt Innleverings- og varslingsfrister Betalingskrav varslet via bank Betalingskrav varslet direkte fra betalingsmottaker Sletteanmodninger Bekreftelse av forsendelse til BBS DATAFON Følgeseddel Kontroll av mottatte forsendelser i BBS Konteringsdata via datakommunikasjon Avstemmingskontroller hos betalingsmottaker Fakturering EDB-MEDIUM Oversikt over datakommunikasjon Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 1

2 ENDRINGSLOGG FOR DENNE HÅNDBOKEN DETTE ER AVTALEGIRO 1.1 AvtaleGiro AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som tilbys betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro som betalingsform. Banksystemet sørger for at betaler trekkes automatisk på forfallsdato. Betaler varsles før forfall alltid skriftlig om kommende betalinger, og har mulighet til å stoppe betalingen, hvis noe er galt. Varsel til betaler om kommende betaling kan formidles via betalers bank på vegne av betalingsmottaker, eller det kan sendes direkte fra betalingsmottaker. 1.2 Fordeler med AvtaleGiro for betaler og betalingsmottaker For betaler Ved å inngå avtale om bruk av AvtaleGiro med sin bank, tilbys betaler en sikker og enkel måte å betale faste regninger på. Betaler får fortløpende oversikt fra sin bank over alle de betalingsmottakere som det er gjort avtale med banken om å betale med AvtaleGiro til. Før forfall blir betaler alltid skriftlig varslet om kommende betalinger, og har mulighet til å stoppe betalingen hvis noe er galt. Betaler gis på denne måte kontroll og sikkerhet ved bruk av AvtaleGiro. (Se eget punkt vedr. Varsel til betaler, og betalers mulighet til å velge bort varsel) Kvittering for betalt/trukket beløp, fremkommer på betalers kontoutskrift. For betalingsmottaker I AvtaleGiro registrerer bankene hvilke kunder (betalere) som har valgt AvtaleGiro. Dette oversendes til betalingsmottaker via datakommunikasjon, slik at betalingsmottaker kan oppdatere sitt kunderegister med korrekt betalingstype. Dette betyr at betalingsmottaker slipper manuelt registreringsarbeid. I AvtaleGiro sender betalingsmottaker betalingskrav for de betalere som har valgt å benytte AvtaleGiro, inn til BBS via datakommunikasjon. Varsling til betaler om den kommende betalingen kan betalingsmottaker sende via kundens bank. For betalingsmottaker betyr dette redusert arbeid og kostnader i forbindelse med fakturabehandling. Hvis betalingsmottaker selv ønsker å varsle sine betalere om kommende betalinger er dette mulig. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 2

3 Betalernes konti blir belastet på forfallsdato, dersom det er penger på konto og betaler ikke har stoppet betalingen. Informasjon om innbetalinger vil bli oversendt betalingsmottaker som konteringsdata i OCRGiro, eller betalingsmottaker kan velge egiro innbetaling (CREMUL). Da all behandling av innbetalingene skjer elektronisk er betalingsmottaker sikret at KID alltid følger med innbetalingene. egiro innbetaling tilbys som automatisk kontering mot åpne poster i reskontro også for andre typer innbetalinger enn OCR- og KID-betalinger. På den måten kan betalingsmottaker for AvtaleGiro motta alle sine innbetalinger til en og samme konto, som samlede konteringsdata for ett døgn. Fordelene oppnås uavhengig av om bedriftens handelspartner har tatt i bruk egirotjenestene. Mer informasjon om egiro kan innhentes på NB: Denne brukerhåndbok beskriver kun innbetalinger levert som konteringsdata OCRGiro 1.3 Definisjon av viktige ord og uttrykk Listen er i alfabetisk rekkefølge. Avtale-ID AvtaleGiro-avtale AvtaleGiro info BBS-dato Beløpsgrense Betaleravtale Betalingskrav - En unik identifikasjon av mottakers avtale i BBS. - Er blitt vanlig betegnelse på fast betalingsoppdrag (FBO), i markedskommunikasjon mot betalere. (Fast betalingsoppdrag se under.) - En periodisk oversikt som sendes betalere med AvtaleGiro. Oversikten viser betalinger som forfaller den kommende betalingsperioden, samt status for alle betalers faste betalingsoppdrag. - Behandlingsdato i BBS, dvs, den dato BBS foretar avregning av transaksjonene. - Når betaler setter en øvre beløpsgrense, gjelder denne i dag per betaling. Finansavtaleloven 26 sier: For hver betalingsmottaker skal avtalen angi en høyeste belastningsgrense og det tidsrommet belastningsgrensen knytter seg til. Å knytte beløpsgrense til periode (tidsrom) er planlagt iverksatt i løpet av første halvdel av november Periode defineres som hel kalendermåned. - Betaleravtale må inngås mellom betaler og betalers bank før AvtaleGiro kan tas i bruk. Avtalen regulerer betalers og bankens rettigheter og plikter. - Det beløp, evt. med tilhørende informasjon, som skal belastes betalers bankkonto. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 3

4 Betalingsperiode Fast betalingsoppdrag Forfallsdato (Betalingsdato) Format Forsendelse - En forhåndsbestemt periode hvor varslede betalinger forfaller. Perioden er definert som fom. 15. i en måned, tom. 14. i etterfølgende måned. - Et fast betalingsoppdrag er en instruks fra betaler til egen bank, som sier at en bestemt betalingstype (regningstype) til en bestemt betalingsmottaker ønskes betalt med AvtaleGiro. Ofte benyttes FBO som forkortelse for fast betalingsoppdrag. - Den dato betaler trekkes automatisk. Dersom forfalls-/ betalingsdato faller på lørdag/søndag/bevegelig helligdag, foretas automatisk trekk påfølgende virkedag. - Oppbygning av recordene. - Datakommunikasjonsfiler som sendes fra/til betalingsmottakers dataavsender/ datamottaker. Forsendelse åpner med en startrecord for forsendelse og avsluttes med en sluttrecord for forsendelse. Forsendelsesnummer - Unik nummerering av forsendelser innen 14 dager, fra/til dataavsender/-mottaker. Fremmedreferanse KID - Betalers identifikasjon av betaling/betalingsmottaker. Hvis feltet for fremmedreferanse i betalingskravet er utfylt, vil fremmedreferanse fremkomme på AvtaleGiro info og kontoutskrift til betaler. - KID, kundeidentifikasjon, er betalingsmottakers identifikasjon av et betalingskrav. KID skal inneholde kundenummer, eller annen unik identifikasjon av betaler, og evt. betalingstype hvis betaler har flere kundeforhold til samme betalingsmottaker. Kunde-ID - Kontoeiers Organisasjonsnummer (for bedrifter/foretak), personnummer (for personkunde). Kunde-ID benyttes som høyeste begrep i BBS for å samle en betalingsmottakers konti og avtaler. Kundeenhet-ID/ Dataavsender Kundeenhet-ID/ Datamottaker Kundeenhet-ID/ Listemottaker - Avsender av data for en eller flere avtaler. Dataavsender kan være avtalekunden selv, eller f.eks. en datasentral. - Mottaker av data for en eller flere avtaler. Datamottaker kan være avtalekunden selv, eller f.eks. en datasentral. - Mottaker av listemateriell. Listemottaker kan være avtalekunden selv, eller f.eks. et regnskapskontor. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 4

5 Kundereferanse - Kundereferanse er knytning mellom betalingsmottaker og betaler i AvtaleGiro. Kundereferansen ligger i KID-feltet og består av betalers unike identifikasjon hos betalingsmottaker, og evt. betalingstype. Kundenummer og betalingstype skal ligge på faste definerte steder i KID-feltet for hver enkelt KID-alternativ som er angitt på registreringsskjemaet for AvtaleGiro. Mottakeravtale Oppdrag Oppdragskonto Oppdragsnummer Record SIGILL Transaksjon - Avtale om bruk av AvtaleGiro må opprettes mellom betalingsmottaker og betalingsmottakers bank før AvtaleGiro kan tas i bruk. Avtalen regulerer betalingsmottakers og bankens rettigheter og plikter i forbindelse med mottakers bruk av AvtaleGiro. Det opprettes kun én avtale om bruk av AvtaleGiro per oppdragskonto. - Samling av transaksjoner, f.eks. betalingskrav, i en forsendelse. Alle transaksjoner i oppdraget må tilhøre samme oppdragskonto. Det kan ligge flere oppdrag i én forsendelse. - Betalingsmottakers konto som skal godskrives - Fortløpende unik nummerering av oppdrag. Oppdragsnummeret må være unikt innen de siste 12 måneder + 1 dag. Oppgis av dataavsender. - En transaksjon kan være delt opp i flere recorder, der hver record inneholder definerte deler av transaksjonen. - Navnet på en metode som gjør det mulig å beskytte transaksjoner mot endringer underveis til BBS. - Brukes i AvtaleGiro som betegnelse på en logisk enhet i et oppdrag til/fra BBS. Transaksjonsnummer - Fortløpende nummerering av transaksjonene i oppdraget. Transaksjonsnummer starter på 1, og adderes med 1 per logisk transaksjon. Alle recorder tilhørende en logisk transaksjon, skal ha samme transaksjonsnummer. Oppgis av dataavsender. Transaksjonstype Venteregister - Kode som angir hvordan en transaksjon skal bli/har blitt behandlet. - Et register der mottatte transaksjoner blir liggende frem til forfallsdato. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 5

6 1.4 Avtaleforhold Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Betaleravtale Betalers bank er betalers avtalepartner. Betaler tegner derfor først en avtale med sin bank om bruk av AvtaleGiro. Dette er en overordnet avtale som gir betaler rett til å benytte AvtaleGiro for å betale sine faste regninger. Avtalen knyttes til den kontoen som skal trekkes automatisk. Faste betalingsoppdrag Når betaler har tegnet en betaleravtale, kan den tilknyttes et eller flere faste betalingsoppdrag. Betaler oppretter et fast betalingsoppdrag for hver fast regning som ønskes betalt automatisk. Følgende informasjon registreres på det faste betalingsoppdraget: KID Betalingsmottakers navn og kontonummer Evt. beløpsgrense Evt. varighet for det faste betalingsoppdrag Informasjonen gir knytning mellom betaler og betalingsmottaker i AvtaleGiro. Betaler kan kun opprette faste betalingsoppdrag mot betalingsmottakere som selv tilbyr AvtaleGiro. Informasjon om hvilke betalingsmottakere som tilbyr AvtaleGiro kan gis av banken. Betalers inngåelse av fast betalingsoppdrag mot betalingsmottaker kan initieres på ulike måter: Betaler kan henvende seg i banken med giroblankett som benyttes som grunnlag for registrering. Betalers bank kan gi betaler forslag om hvilke betalingsmottakere som kan tilby tjenesten. Forslag kan for eksempel gis på AvtaleGiro info eller i form av DM. Hvis betaler ønsker fast betalingsoppdrag kan betaler bekrefte dette overfor banken ved bruk av f.eks. Nettbank eller på annen måte. Betalingsmottaker kan selv foreslå overfor sine betalere å ta i bruk AvtaleGiro. Dette kan skje ved at betalingsmottaker sender ut en DM til sine kunder. AvtaleGiro-logo og forslag til mal for DM kan lastes ned fra BBS hjemmeside: Betaler har mulighet til å endre navn, adresse og debet kontonummer knyttet til betaleravtalen, debet konto på faste betallingsoppdrag, samt beløpsgrense knyttet til det enkelte faste betalingsoppdrag. Betaler har også mulighet til å sperre ett eller flere faste betalingsoppdrag for en periode. I sperreperioden utføres ikke automatiske trekk mot betalers konto. I stedet vil betalers bank tilby betaler en alternativ betalingsmåte. Dersom betaler sletter et fast betalingsoppdrag, sørger betalers bank for at det mottas tilbud om alternativ betalingsmåte for evt. betalinger som ligger på venteregister. Samtidig gis betalingsmottaker informasjon om at det faste betalingsoppdraget er avsluttet. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 6

7 1.4.2 Betalingsmottakers avtale med egen bank Opprettelse av avtale om bruk av AvtaleGiro Bruk av tjenesten AvtaleGiro betinger at det inngås en avtale mellom betalingsmottaker og dennes bankforbindelse. Avtalen består av 3 deler: Avtaleskjema med avtalevilkår, registreringsskjema 1, og registreringsskjema 2. Avtaleskjema med avtalevilkår Avtaleskjema fylles ut og underskrives av betalingsmottaker og banken. Betalingsmottaker skal ha kopi av både avtaleskjema og avtalevilkår. Banken arkiverer egen gjenpart. (Avtaleskjema og avtalevilkår skal ikke sendes BBS) Registreringsskjema 1 og 2 Registreringsskjema 1 og 2 fylles ut av betalingsmottaker og banken, og sendes BBS for registrering. BBS vil arkivere eget eksemplar og returnere betalingsmottakers og bankens eksemplar påført dato som avtalen ble registrert gyldig for bruk i BBS. Fordi KID benyttes i alle betalingsoppdrag, og konteringsdata leveres i OCR-format, er det en forutsetning at betalingsmottaker har gyldig avtale om OCRGiro på samme konto som AvtaleGiro. Kreditorbetalt gebyr Normalt belastes både betaler og betalingsmottaker et gebyr av sine respektive banker i forbindelse med bruk av AvtaleGiro. Hvis betalingsmottaker ønsker det, kan han påta seg å betale det gebyret betaler ville blitt belastet. Dette Kreditorbetalte gebyret, er et standardgebyr, uavhengig av hva betalers bank reelt tar i gebyr. Betalingsmottakers bank, kan opplyse størrelsen på gebyret. Hvis betalingsmottaker ønsker en slik ordning, må mottakeravtalen i merknadsfelt ha tydelig angitt: Kreditorbetalt gebyr = JA Opprettelse av ny konto i forbindelse med AvtaleGiro I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å opprette ny konto ved oppstart av AvtaleGiro, f.eks. når: Betalingsmottaker endrer KID-oppbygning i forbindelse med oppstart av AvtaleGiro. Betalingsmottaker ikke tilbyr AvtaleGiro på alle sine tjenester. F.eks. når en kommune som har flere tjenester, kun tilbyr AvtaleGiro som betalingsform for enkelte av disse. Hvis ikke ny konto opprettes, kan det bli opprettet fast betalingsoppdrag med KID som ikke er gyldig i AvtaleGiro, eller det kan opprettes fast betalingsoppdrag på tjenestetyper hvor betalingsmottaker ikke tilbyr AvtaleGiro. Ved registrering av et fast betalingsoppdrag kontrolleres kun riktighet av mottakers kontonummer, KID-lengde og modulus. Hva KID ellers inneholder har ikke banksystemet mulighet til å kontrollere. I begge tilfeller vil betaler og hans bank tro at fast betalingsoppdrag er opprettet, men dette vil ikke bli registrert hos betalingsmottaker. Dette kan virke forvirrende og bør unngås. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 7

8 Hvis det opprettes ny konto, må det i tillegg til å opprette avtale om bruk av AvtaleGiro, også opprettes avtale om OCRGiro mot den nye kontoen. Dette fordi konteringsdata leveres i OCR-format Endring av avtalen Enhver endring/oppsigelse av inngått avtale gjøres gjennom betalingsmottakers bankforbindelse. Banken vil sørge for at dette blir registrert. Betalingsmottaker endrer kontonummer Hvis betalingsmottaker etter oppstart av AvtaleGiro skal endre kontonummer, skal det i BBS foreligge følgende: Avtale om bruk av AvtaleGiro på mottakers nye konto Utfylt avtale på ny konto skal være underskrevet av betalingsmottaker og betalingsmottakers (nye) bankforbindelse. Mottakeravtalen må i merknadsfelt ha tydelig angitt: Kontobytte fra konto. nr. XXXX.XX.XXXXX Skal gjelde fra og med dato: XX.XX.XX. Omnummereringsblankett BBS bl Registrering av konto for omnummerering underskrevet av betalingsmottakers bank, evt. også av ny bankforbindelse ved skifte av bank. Avtale om OCRGiro på ny konto Utfylt avtale om OCRGiro, underskrevet av betalingsmottaker og betalingsmottakers (nye) bankforbindelse. De tre blankettene nevnt over, sendes samlet til BBS v/ Test/Implementering. Standardbrev som bekrefter kontobytte, sendes betalingsmottaker sammen med kopi av avtaleformularene. Både ny og gammel konto må registreres under samme Kunde-ID. NB: Alle betalingskrav som er innsendt før kontobytte, og som allerede ligger på venteregistret, blir godskrevet ny konto. Betalingskrav som sendes inn etter at kontobytte er foretatt, må inneholde nytt kontonummer. Husk å melde inn nytt kontonummer hos evt. egen datasentral. Betalingsmottaker endrer KID Hvis betalingsmottaker endrer regnskapssystem, kan dette medføre endring av kundenummer, som videre fører til endring av KID. Det er i banksystemet tilrettelagt for endring av KID (Kundereferanse) på allerede registrerte faste betalingsoppdrag. Dette skjer ved at det sendes inn fil med ny og gammel KID for hvert fast betalingsoppdrag. Av sikkerhetsmessige årsaker er det en forutsetning at de nye KID`ene registreres mot ny mottakerkonto. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 8

9 Hvis betalingsmottaker ønsker å opprette faste betalingsoppdrag og innbetalinger, til den opprinnelige mottakerkontoen, er det mulig å foreta kontobytte (se punkt over vedr Betalingsmottaker endrer kontonummer). Ved behov for å endre KID, eller ved splitting / samling av faste betalingsoppdrag mellom flere mottakerkonti, må BBS v/kundeservice kontaktes i god tid før dette skal gjøres. Betalingsmottaker vil da få tilsendt komplett dokumentasjon på KID-bytte Oppsigelse av avtalen Oppsigelse av avtalen skal sendes BBS av betalingsmottakers bank. Skriftlig oppsigelse skal adresseres til: BBS v/registerhold 0045 OSLO Ved oppsigelse av mottakeravtalen, vil innsendte betalingskrav som ligger på venteregister ikke bli avregnet. Dersom noen av betalingskravene er varslet betaler, vil betalers bank sende melding til betaler om at betalingskravet bortfaller Avtaleforhold mellom betalingsmottakers bank og betalers bank Forholdet mellom bankene er regulert i eget regelverk. 1.5 Rutinen beskrevet i detalj Betalingsmottaker (1) Varsel om belastning Betaler (2) Kvitteringslister/ feillister (3) Oppdrag betalingskrav/ sletteanmodninger AvtaleGiro info (1) Tilbud alternativ bet.måte (5) Konteringsdata/ faste betalingsoppdrag (7) (6) (4) Stopp av betaling Kontoutdrag Kontoutdrag (9) (9) Betalingsmottakers bank (8) Kredit Debet (8) Konteringsdata Konteringsdata Betalers bank Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 9

10 Hovedtrekkene i systemet: 1. Betaler som har AvtaleGiro med fast betalingsoppdrag skal varsles om alle kommende betalinger. Varsel kan sendes fra betalers bank på vegne av betalingsmottaker som AvtaleGiro info, eller direkte fra betalingsmottaker. 2. Betalingsmottaker sender betalingskrav for de betalere som har AvtaleGiro med faste betalingsoppdrag. Data sendes via datakommunikasjon. Betalingskrav kan sendes med forfallsdato inntil 12 måneder frem i tid. Betalingsmottaker har mulighet for å slette innsendte betalingskrav. Hvis betalingskravet allerede er varslet til betaler fra bank eller direkte fra betalingsmottaker, vil betaler motta melding om at betalingen bortfaller. 3. Alle innsendelser fra betalingsmottaker blir kontrollert. Kvittering for innlest forsendelse sendes dataavsender, og kvittering for innleste oppdrag med betalingskrav og sletteanmodninger sendes listemottaker registrert i BBS. Dersom frist for innlevering av betalingskrav og sletteanmodninger ikke overholdes, avvises transaksjonene. 4. Betaler har mulighet til å spørre på enhver betaling som forfaller inntil 7 dager frem i tid. Dette kan f.eks. gjøres ved å kontakte banken eller ved å bruke Nettbank eller lignende. Betaler har også mulighet for å stoppe en betaling. Dette gjøres ved å kontakte banken eller ved å bruke Nettbank eller lignende. 5. Hvis betaler har stoppet en betaling, vil betalers bank alltid sende betaler informasjon om alternativ betalingsmåte. 6. På forfallsdato belastes betalers konto automatisk, og betalingsmottakers konto godskrives. Dersom det ikke er dekning på betalers konto, konto er sperret eller avsluttet, eller beløpsgrensen for det faste betalingsoppdraget ville blitt overskredet, mottar betaler informasjon om dette fra sin bank sammen med tilbud om alternativ betalingsmåte. Ved manglende dekning på betalers konto på forfallsdato, kan betalers bank også de 4 neste virkedager forsøke å gjennomføre betalingen. 7. Betalingsmottaker mottar informasjon om avregnede betalingskrav i form av konteringsdata og listemateriell. Konteringsdata via datakommunikasjon leveres som spesifisert i avtale om OCRGiro. Sammen med konteringsdata vil betalingsmottaker få oversendt informasjon om nye og avsluttede faste betalingsoppdrag. 8. Konteringsdata for oppdatering i bankens reskontro, sendes bankene og bankenes datasentraler samme dag som avregning skjer i BBS. 9. Betalers og betalingsmottakers bank produserer kontoutskrifter der avregnede betalingskrav fremkommer. Sum godskrevet konto per dag fremkommer på betalingsmottakers kontoutskrift. På betalers kontoutskrift fremkommer beløpet med: Betalingsmottakers navn (F.eks. Skog Borettslag) Fremmedreferanse tilknyttet det enkelte betalingskrav (f.eks. Husleie - januar 2001), eller Fast tekst angitt i mottakeravtalen (f.eks. Husleie) Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 10

11 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 11

12 1.6 Spesielt for betalingsmottaker Krav til KID I AvtaleGiro fungerer KID som knytning mellom betalingsmottaker og betaler. Det er derfor et absolutt krav at KID inneholder en unik identifikasjon av betaler, som f.eks. kundenummer, abonnementsnummer e.l. KID som kun identifiserer et objekt (f.eks. leilighetsnummer) kan ikke benyttes uten at det legges inn en identifikasjon som skiller ny eier fra forrige eier av objektet, f.eks. et fortløpende eiernummer. Betalingskravet kan ellers bli formidlet feil når objektet skifter eier. Hvis KID inneholder fakturanummer, må den i tillegg inneholde f.eks. kundenummer. Dersom betalingsmottaker har flere betalingstyper (f.eks. både husleie og garasjeleie) for samme kunde, må i tillegg betalingstype kunne identifiseres i KID-feltet, slik at man vet om betalingen gjelder hhv. husleie eller garasjeleie. Betalingsmottaker kan ha opptil 3 ulike KID-oppbygninger per avtale om OCRGiro/mottakeravtale for AvtaleGiro, men det kreves at de ulike oppbygningene har ulik lengde. I tillegg må kundereferansen i KID ha ulik lengde for hver KID-oppbygning. (Kundereferanse er betalers kundenummer + evt betalingstype, hos mottaker.) KID-opplysningene som oppgis i registreringsskjema for AvtaleGiro skal kun være det/de KID-alternativer som benyttes i AvtaleGiro-sammenheng. Hvis det er registrert flere KIDalternativer på avtale om OCRGiro enn det som reelt benyttes i dag, er det viktig at uaktuelle KID-alternativer blir slettet. Endring av avtale om OCRGiro, f.eks. sletting av gamle uaktuelle KID-alternativer, sendes skriftlig til BBS. Det kan kun tegnes én mottakeravtale for AvtaleGiro per konto som har avtale om OCRGiro. Ytterligere informasjon vedr. avtale om OCRGiro finnes i egen brukerhåndbok for OCRGiro Informasjon om egne kunders faste betalingsoppdrag For å kunne merke hvilke kunder som har bekreftet ønske om AvtaleGiro, må betalingsmottaker motta oversikt over disse via datakommunikasjon fra BBS. Betalingsmottaker får oversendt KID fra faste betalingsoppdrag, f.eks. fra giroblankett som betalers bank har benyttet som grunnlag for registrering. Da KID inneholder identifikasjon av betaler, og evt. betalingstype, har betalingsmottaker grunnlag for automatisk merking i sitt kunderegister av den enkelte kundes ønskede betalingsform. Sammen med nye faste betalingsoppdrag, oversendes også evt. avsluttede faste betalingsoppdrag. Fra ca 1.mai 2002, vil oversendelsen også inneholde informasjon om den enkelte betaler ønsker skriftlig varsel eller ikke (se eget avsnitt vedr dette). Ved behov kan betalingsmottaker i tillegg bestille en rapport som viser alle betalere med fast betalingsoppdrag. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 12

13 1.6.3 Kvalitetssikring i forbindelse med oppstart av AvtaleGiro I AvtaleGiro vil bankene ha en aktiv rolle i forbindelse med å selge AvtaleGiro til betalerne. Bankene vil derfor gjensidig informere hverandre om hvilke betalingsmottakere som til enhver tid tilbyr AvtaleGiro. Hvis betalingsmottaker ved oppstart av AvtaleGiro ønsker å benytte tjenesten i begrenset omfang, dvs. å redusere antall betalere som tegner faste betalingsoppdrag, er dette mulig. Dette kan f.eks. være aktuelt i de tilfeller hvor betalingsmottaker ønsker å forsikre seg om at egne rutiner/systemer fungerer tilfredsstillende før tjenesten lanseres for fullt. Ved oppstart er det mulig å begrense betalere til kun å være kunder i samme bank som betalingsmottaker selv. Andre banker enn betalingsmottakers egen bank, vil ikke kunne registrere faste betalingsoppdrag for sine kunder. Ønsker betalingsmottaker en slik begrensning må dette opplyses når avtale om bruk av AvtaleGiro og registreringsskjema sendes BBS for registrering. Det noteres da i merknadsfeltet på mottakeravtalen: Åpen for alle: NEI Når betalingsmottaker ønsker begrensningen opphevet, sendes skriftlig melding om dette til BBS. Når begrensningen er opphevet, er det ikke mulig å legge inn begrensning på nytt Varsel til betaler, og betalers mulighet til å velge bort varsel Varsel til betaler Dersom ikke annet er uttrykkelig avtalt mellom betaler og dennes bank, skal betaler alltid varsles om kommende betalinger. Dette kan gjøres av betalers bank på vegne av betalingsmottaker, eller av betalingsmottaker selv. Dersom betalingsmottaker skal varsle betaler og unnlater å gjøre det, kan dette medføre at banken kan kreve betalingen tilbakeført. Varsel til betaler om kommende betaling, skal minst inneholde opplysninger om: betalingsmottaker beløpets størrelse hva beløpet gjelder forfallsdato Ved varsling gjennom betalers bank, kan varslet i tillegg inneholde detaljspesifikasjoner fra betalingsmottaker til betaler om hva betalingen gjelder. Det er mulig å sende 42 spesifikasjonslinjer, med totalt 80 tegn per linje. For innleverings- og varslingsfrister, se egne avsnitt og Betalers mulighet til å velge bort varsel Betaler kan avtale med sin bank, at det ikke er ønskelig med varsel om kommende betaling. Informasjon om betaler ønsker varsel eller ikke, sendes betalingsmottaker som en del av filen med opplysninger om "egne kunders faste betalingsoppdrag ". Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 13

14 Betalingsmottaker som varsler via bank, kan for betalere som ikke ønsker varsel, endre fra kode = 21 (bankvarsling) til kode = 02 (egenvarsling) i betalingskravet. Sendes krav merket bankvarsling, og betaler har valgt bort varsel, vil banken ikke sende varsel. Har betalingsmottaker "kritisk" informasjon, som skal formidles til betaler, må dette sendes direkte fra betalingsmottaker til betaler. Betalingsmottaker som varsler selv, kan unnlate å sende varsel, hvis betaler har valgt dette bort. Det må vurderes om det er forhold (lover/forskrifter) som tilsier at varsel likevel må sendes. NB: Endring i grensesnitt fra BBS til betalingsmottaker For å gjøre denne endringen så enkel som mulig for betalingsmottaker/programvareleverandør, skjer følgende endring i grensesnittet: Oversikt egne kunders faste betalingsoppdrag. Informasjon om betalers ønske om varsel, legges i et felt som i dag ikke benyttes. Nytt fast betalingsoppdrag, der betaler skal varsles, har registreringstype 1 (ny) og "J" for skriftlig varsel. Nytt fast betalingsoppdrag der betaler ikke skal varsles, har registreringstype = 1 (ny) og "N" for skriftlig varsel. Ved endring av ønske om varsel, har fast betalingsoppdrag registreringstype = 1 (ny) og "J" eller "N" i feltet for varsel. NB: Det er ingen kode for endring. Dette for å gjøre innføring av valgfritt varsel så enkelt for betalingsmottaker som mulig. Hvis det faste betalingsoppdraget allerede finnes hos betalingsmottaker, må det sikres at systemet klarer å oppdatere kode for valgfritt varsel. Følgende forhold understrekes: Uansett om betalingsmottaker/programvareleverandør tilpasser seg betalers ønske eller ikke, må det sikres at endringen i grensesnittet ikke medfører konsekvenser i forbindelse med innlesning av filen med faste betalingsoppdrag Når endringen er etablert i bank, må svarkuponger for AvtaleGiro (faste betalingsoppdrag) endres, slik at betaler får mulighet til å velge bort varsel. Endringen er beregnet å tre i kraft fra 1. mai 2002, og det må sikres at dette ikke vil medføre problemer Sletting av betalingskrav Etter at betalingskrav er oversendt BBS, har betalingsmottaker mulighet til å slette betalingskravet. Dette kan gjøres ved å sende en sletteanmodning via datakommunikasjon Når betalingskrav skal slettes må opprinnelig transaksjon spesifiseres. Dette gjelder også ved sletting av hele innsendte oppdrag. Betalingsmottaker må derfor kunne rekonstruere enkelttransaksjoner. Dersom betalingsmottaker skulle ønske å endre et betalingskrav (beløp, forfallsdato, e.l.), må opprinnelig betalingskrav slettes og nytt betalingskrav sendes inn. Det nye betalingskravet må forholde seg til tidsfrister for AvtaleGiro som ethvert annet betalingskrav. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 14

15 Kvittering for mottatte sletteanmodninger, og gjennomførte/ikke gjennomførte slettinger sendes listemottaker som er angitt på registreringsskjema for AvtaleGiro. For innleveringsfrist av sletteanmodninger, se eget avsnitt Konteringsdata Konteringsdata er spesifikasjoner av avregnede betalingskrav. For betalingsmottakere som vil foreta automatisk oppdatering av reskontro, tilbys konteringsdata via datakommunikasjon. Dette spesifiseres i avtale om OCRGiro. Se brukerhåndbok for OCRGiro for nærmere beskrivelse av hvordan konteringsdata leveres. To forhold er imidlertid spesielt for betalingskrav som avregnes som AvtaleGiro: Tjenestekoden er alltid 09 Kode for transaksjonstype er alltid Mulige tilpasninger i betalingsmottakers systemer og rutiner I tabellen nedenfor er en oversikt over all funksjonalitet det kan tilrettelegges for i AvtaleGiro. I kommentarkolonnen er det merket om dette er forhold som betalingsmottaker: MÅ GJØRE, og ANBEFALES Det understrekes at selv om betalingsmottaker bare må gjøre de tilpasninger som er merket MÅ, anbefales det at de tilpasninger som er merket ANBEFALES også blir tatt med når AvtaleGiro tas i bruk. Dette er funksjoner som betalingsmottaker ellers lett vil kunne savne etter kort tids bruk av tjenesten. FUNKSJON/OMRÅDE KOMM. Mottakeravtale med egen bank MÅ KID Entydig identifikasjon av betaler som person, slik at systemet kan finne riktig MÅ betalerkonto. KID er knytningsbegrepet mellom betaler og betalingsmottaker, og må inneholde kundenummer og evt. betalingstype. Hvis KID identifiserer objekt, f.eks. leilighet, må det legges inn et entydig eiernummer av objektet, slik at person kan identifiseres. Fakturanummer alene kan ikke benyttes. Faste betalingsoppdrag Skrive ut tilbud om forslag om fast betalingsoppdrag (Direct Mail) med påført ANBEFALES KID, til egne kunder. KID må være fullstendig, med kontrollsiffer, slik at betalers bank har korrekt grunnlag for registrering av det faste betalingsoppdraget. Motta nye, endrede og slettede faste betalingsoppdrag via datakommunikasjon. MÅ Motta oversendelse av alle registrerte faste betalingsoppdrag via MÅ datakommunikasjon. Merke på kundenivå at det er bekreftet fast betalingsoppdrag. MÅ Merke på kundenivå om betaler ikke ønsker skriftlig varsel, samt kunne endre MÅ dette på grunnlag av fil fra BBS. Betalingskrav Endre driftsmønster i hht. innleveringsfrister for AvtaleGiro, slik at betaler kan MÅ varsles om kommende betaling enten direkte fra betalingsmottaker eller fra bank Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 15

16 Betalingskrav skal innsendes med: Gyldig KID Kode for om det skal varsles via bank, eller direkte fra betalingsmottaker Spesifikasjoner på AvtaleGiro info fra bank MÅ MÅ ANBEFALES Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 16

17 FUNKSJON/OMRÅDE Sletting av tidligere innsendte betalingskrav Sletting av tidligere innsendte betalingskrav skal kunne skje på både oppdragsnivå og transaksjonsnivå. Dette betyr at tidligere innsendte oppdrag og enkelttransaksjoner må kunne spesifiseres. Reskontrooppdatering NB: Reskontrooppdatering for transaksjoner avregnet som AvtaleGiro, må skje på grunnlag av konteringsdata i OCR-format. Hvis reskontrooppdatering skjer på grunnlag av kopi av innsendte betalingskrav, vil dette kunne medføre feil (dobbeltregistrering av innbetalinger). Konteringsdata avregnede transaksjoner Motta avregnede AvtaleGiro-transaksjoner i OCR-format (transaksjonstype 15). Det må ikke ligge sperre for denne transaksjonstypen. Hvis betalingsmottaker ikke ønsker det, er det ikke nødvendig å tolke eller bruke koden. KOMM. MÅ MÅ MÅ Betalingsmottaker må selv analysere om det evt. er andre tilpasninger i interne rutiner/systemer. 1.7 SIGILL - Elektronisk forsegling SIGILL er en elektronisk forsegling som gjør det mulig å beskytte transaksjoner mot endringer under forsendelse til BBS. SIGILL baseres på en avansert kryptologisk algoritme som beregner en kontrollsum ut fra de data som skal beskyttes. Ytterligere informasjon om SIGILL-metoden finnes i en egen brukerhåndbok for SIGILL. Denne fås til banken. 1.8 AvtaleGiro info Betaler skal varsles skriftlig om alle automatiske betalinger minst 7 virkedager før belastning finner sted. Dersom betalingsmottaker ikke sender varselet direkte, kan betalers bank gi dette varselet i form av AvtaleGiro info en gang per måned. Følgende informasjon kan fremkomme på AvtaleGiro info, se eksempel på neste side. (Layout på AvtaleGiro info vil kunne være forskjellig for ulike banker): Varsel om betaling Oversikt over alle faste betalingsoppdrag, evt. forslag til nye. Betaler varsles om automatiske betalinger som forfaller i betalingsperioden. Disse spesifiseres med beløp, hva betalingen gjelder, navn på betalingsmottaker, forfallsdato, samt evt. spesifikasjon av beløpet. Betaler gis også full oversikt over status på sine faste betalingsoppdrag. Status på faste betalingsoppdrag kan for eksempel være gyldig, slettet eller sperret. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 17

18 LARS LARSEN LASSESVEI 10 A.S Service Banken Utskriftsdato 2. juni TRONDHEIM AvtaleGiro info for konto Innmeldte betalinger i perioden 15. juni til 14. juli juni betales ifølge fast betalingsoppdrag nr 4 til BOLIGBYGGELAGET A/S (Bet.nr 078) kr 2.400,00 HUSLEIE FOR JUNI juli betales ifølge fast betalingsoppdrag nr 2 til ENERGIVERKET A/S (Bet.nr. 079) kr 2.200,00 FAST ABONNEMENTSAVGIFT KR STRØMFORBRUK KR SUM KR Oversikt over faste betalingsoppdrag Nr Oppdraget gjelder Oppdrag Maksimalt Status opprettet beløp 1 FORSIKRINGSSELSKAPET A/S ,00 Avsluttet FORSSIKRINGSPOLISE 2 ENERGIVERKET A/S ,00 STRØMFORSYNING 3 GASOLIN COMPAGNIET DRIVSTOFF 4 BOLIGBYGGELAGET A/S ,00 HUSLEIE 5 REGNSKOGFONDET Sperret til FRIVILLIG GAVE Noen betalinger kan bli varslet direkte fra betalingsmottaker. Disse er ikke med blant innmeldte betalinger ovenfor. Hvis De er uenig i oppgitt beløp, kan betaling stoppes ved å benytte bankens kontofon nr. xx xx xx xx, eller ved å henvende Dem i banken. Det gis også mulighet for å sperre, oppheve sperre eller endre beløpsgrense på faste betalingsoppdrag.? Forslag til nye faste betalingsoppdrag Nr Forslag til fast Forslag Forslag tilgjengelig betalingsoppdrag gjelder registrert for aktivisering til 1 TELESELSKAPET A/S TELEFONRENING 2 KRINGKASTNINGEN LISENSAVGIFT Til ovennevnte betalingsmottakere kan De benytte AvtaleGiro ved betaling. Dersom De velger å akseptere et forslag, vil fremtidige betalinger til den aktuelle betalingsmottaker bli trukket automatisk fra Deres konto. De kan akseptere forslaget ved å benytte bankens kontofon nr. xx xx xx xx, eller ved å henvende Dem i banken. Side 1 av 1 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 18

19 2. FREMGANGSMÅTE VED OPPSTART 2.1 EDB-tilgjengelighet Betalingsmottakere/dataavsendere som har egne EDB-systemer, kan selv utvikle nødvendige programmer for å ta i bruk AvtaleGiro. Benytter betalingsmottaker programvareleverandør eller datasentral må det kontrolleres at de funksjoner AvtaleGiro tilbyr, er tilrettelagt i programpakken. 2.2 Minimumskrav til testdata til BBS I god tid før betalingsmottaker tar i bruk AvtaleGiro, må produksjonstest foretas og godkjennes i BBS. Det stilles større krav til test fra programvareleverandør, enn for betalingsmottakere med selvutviklede programmer. En betalingsmottaker med selvutviklet programvare kan selv ta beslutning om ikke å ha med all funksjonalitet fra første dag, mens en betalingsmottaker som benytter programvareleverandør raskt kan savne enkelte funksjoner hvis dette ikke er tilrettelagt. FUNKSJON Programvareleverandører Betalingskrav (min. 10 transaksjoner) m/kode for at betalingsmottaker varsler selv MÅ m/kode for at varsel skal sendes via bank * uten spesifikasjonslinjer * med spesifikasjonslinjer MÅ MÅ Sletting av innsendte betalingskrav Sletting av helt oppdrag MÅ MÅ Sletting av enkelttransaksjoner MÅ MÅ Forsendelse/oppdrag Sende forsendelse med mer enn ett oppdrag MÅ Betalingsmottakere med egenutvikling Det MÅ enten sendes test på kode for egen varsling, ELLER på kode for varsel via bank. Hvis det sendes test på varsel via bank, bør det samtidig sendes test på spesifikasjonslinjer. Det anbefales at betalingsmottaker med egenutviklet programvare sender test på samme måte som programvareleverandører. Testing av ny funksjonalitet Hvis betalingsmottaker senere skulle ønske å benytte en funksjon som ikke tidligere er testet, må det sendes test på dette, før reelle produksjonsdata sendes inn. Hvis ikke dette gjøres, bærer betalingsmottaker selv ansvar for evt. feil/ avvisninger som måtte skje. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 19

20 2.3 Produksjonstest I god tid før betalingsmottaker tar i bruk AvtaleGiro, må produksjonstest foretas og godkjennes av BBS. Betalingsmottakere med selvutviklet programvare, og programvareleverandører må alltid gjennomføre test slik som beskrevet. Hvis betalingsmottaker benytter programvare fra en leverandør som er godkjent i AvtaleGiro-sammenheng, kan betalingsmottaker velge mellom å teste eller starte direkte på en kvalitetssikringsperiode slik som bekrevet i denne håndboken. Nedenfor følger punktvis beskrivelse av hvordan denne testen utføres. Evt. spørsmål kan rettes til BBS. 1) Betalingsmottakers bank sender avtalen til BBS for registrering, sammen med evt. avtale om OCRGiro. Ved datakommunikasjon må betalingsmottaker oppgi protokoll og maskintype. 2) Når avtalen(e) er mottatt i BBS, tar vår Testgruppe kontakt med betalingsmottaker og oppgir Kundeenhet-ID for test, som betalingsmottaker skal legge inn i testoppdraget. 3) Test på betalingskrav og sletteanmodninger bør sendes til BBS samtidig. 4) Test kan sendes inn på NJE/RJE/FTP, KERMIT, eller . -adresse oppgis av Testgruppen i BBS. For test som sendes inn på NJE/RJE/FTP, benyttes filnavn: = TSTIKn.Kxxxxxxx.K01 På testforsendelser fra BBS benyttes filnavn = TSTUKn.Kxxxxxxx.K01 "n" = siste siffer i Kundeenhet-ID for dataavsender (oppgitt av BBS til testbruk) "xxxxxxx" = 7 siste siffer i Kundeenhet-ID for dataavsender Datasettnr. kan endres fra K01 - K99 Ved bruk av og KERMIT kan navn velges fritt. 5) Programvareleverandører som ikke sender inn mottakeravtale, må ved innsending av test oppgi plassering av kundenummer og evt. betalingstype, samt KID-lengde og moduluskontroll. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 20

21 3. DETTE BØR BETALINGSMOTTAKER VITE FØR OPPSTART 3.1 Listemateriell I AvtaleGiro vil listene nedenfor kunne bli produsert. Eksempler på listene er vist på de etterfølgende sider. L Kvitteringsliste for innlest forsendelse Dokumenterer alle godkjente og avviste forsendelser som kommer inn til BBS. Listen sendes til dataavsender oppgitt på registreringsskjemaet. Nedenstående lister sendes til listemottaker oppgitt på registreringsskjemaet. L NB: L Kvitteringsliste for innleste oppdrag Dokumenterer alle godkjente og avviste oppdrag som er innlest i BBS. Listen dokumenterer også i detalj alle betalingskrav/slettinger / KID-bytter, som er avvist ved innlesning i BBS. Alle avvisninger av betalingskrav MÅ følges opp av betalingsmottaker, for innkreving på annen måte. Sletting på venteregister Dokumenterer sletting av transaksjoner foretatt, eller forsøkt foretatt, på venteregistret. I tillegg til de nevnte lister vil betalingsmottaker motta kvittering over avregnede transaksjoner: L Transaksjonsliste - OCRGiro OCR-liste L00701 A og B, som inneholder korrekte KID-transaksjoner er valgfri for betalingsmottaker og kan bestilles hos BBS. Disse listene er priset. OCR-liste L00701 C og D, som inneholder transaksjoner for manuell avstemming og sumposter til bankens kontoutskrift blir automatisk sendt alle betalingsmottakere kostnadsfritt. Se brukerhåndbok for OCRGiro for nærmere beskrivelse av listene. Konteringsdata som spesifiserer enkelttransaksjoner må også mottas via datakommunikasjon. Periodisering spesifiseres i registreringsskjema for OCRGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 21

22 Liste L00201: Kvitteringsliste for innlest forsendelse BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERINGSLISTE FOR INNLEST FORSENDELSE 1) BBS-DATO: KUNDENAVN : BEDRIFTENS EDB-SERVICE A/S POSTBOKS RENTEVIK 2) DATA-AVSENDER NR : ) FORSENDELSES NR : ) STATUS ETTER INNLESNING : G O D K J E N T 5) BESKRIVELSE VED AUTORISASJON : AUTORISERT AV HEIDI ANTALL TRANSAKSJONER ANTALL RECORDS BELØP 6) REGISTRERT PÅ FØLGESEDDEL : ,50 7) OPPGITT FRA KUNDEN : ,50 8) INNLEST FRA FORSENDELSEN : ,50 9) GODKJENT BELØP : , DIFFERANSE INNL. - GODKJ. : ,09 ANTALL OPPDRAG REGISTRERT : 3 10) FEILMELDINGER : ANT RECORDS OPPGITT, ULIK ANT REG 191 FEIL I SLUTT-FORSENDELSES-POST : F T T P OPPG. OPPG. OPPGITT 1.FORF K K T T ANT.TR. ANT.PO. BELØP DATO FILLER FEILMELDING : FEILKODE NY ANT RECORDS OPPGITT, ULIK ANT REG 191 FEIL FØRSTE DATO PÅ FORSENDELSEN 192 LISTENR : L00201 MOTTAKER : BEDRIFTENS EDB-SERVICE A/S UTSKRIFTS-TID : SIDENR : 1 Forsendelsene kontrolleres ved innlesning. Dersom det oppdages feil/mangler ved en forsendelse, fører dette til at hele forsendelsen blir midlertidig eller helt avvist. Ved midlertidig avviste forsendelser, vil dataavsender kontaktes for å avklare videre behandling. Unntaksvis vil BBS selv avgjøre videre behandling. Dersom en forsendelse blir helt avvist, vil dataavsender bli kontaktet for evt. innsending av nye data. Beskrivelse av felt: 1) BBS-dato for innlesning av forsendelsen. 2) Dataavsenders Kundeenhet-ID. 3) Forsendelsesnr. oppgitt av dataavsender. 4) Forsendelse med status GODKJENT er innlest i BBS, og dataene er godkjent i innlesningskontroll på forsendelsesnivå. Forsendelser med status AVVIST, er stoppet i innlesningskontrollen. Evt. feil spesifiseres lenger ned på denne listen. Ny forsendelse må sendes inn til BBS. 5) Dersom forsendelsen er blitt midlertidig avvist, fremkommer navn/avdeling til den som har utført autorisasjonen i BBS. 6) Registrerte opplysninger fra følgeseddelen for forsendelsen. 7) Oppgitte data i sluttrecord for forsendelsen. 8) Innleste data i forsendelsen. 9) Godkjente data etter innlesningskontrollen. 10) Spesifikasjon av feil ved innlesning av forsendelsen. Evt. feil må rettes til neste forsendelse. Feil som ikke rettes, kan medføre alvorlige forsinkelser i behandling av betalingskrav. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 22

23 Liste L00202: Kvitteringsliste for innleste oppdrag BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERINGSLISTE FOR INNLESTE OPPDRAG 1) BBS-DATO: ) KUNDEID : NAVN : BEDRIFTEN A/S 3) AVTALEID : NAVN : BEDRIFTEN A/S 4) OPPDRAGSKONTO : ) DATA-AVSENDER NR : ) FORSENDELSES NR : ) OPPDRAGSNR : ) OPPDRAGSTYPE : AVTALEGIRO 9) STATUS ETTER INNLESNING : G O D K J E N T 10) BESKRIVELSE VED AUTORISASJON : AUTORISERT AV HEIDI ANTALL TRANSAKSJONER ANTALL RECORDS BELØP 11) OPPGITT : ,61 12) INNLEST : ,61 13) GODKJENT : ,52 14) AVVISTE : ,09 15) OMGJORTE : 0 16) FEILMELDINGER : LIK OPPDRAGS-ID, ULIKT INNHOLD I OPPDR 119 LISTENR : L00202 MOTTAKER : BEDRIFTEN A/S UTSKRIFTS-TID : SIDENR : 1 Oppdragene kontrolleres ved innlesning. Dersom det oppdages feil/mangler ved ett eller flere oppdrag i forsendelsen, fører dette til at oppdraget/ oppdragene blir midlertidig eller helt avvist. Ved midlertidig avvist oppdrag, vil BBS selv avgjøre videre behandling, evt kontakte dataavsender/ avtalekunde. Dersom ett eller flere oppdrag blir helt avvist, vil dataavsender/ avtalekunde bli kontaktet for evt. innsending av nye data. Beskrivelse av felt: 1) BBS-dato for innlesning av oppdragene. 2) Kunde-ID for identifikasjon av kunden. 3) Avtale-ID identifiserer avtalen. 4) Oppdragskonto som skal godskrives. 5) Dataavsenders Kundeenhet-ID. 6) Forsendelsesnr. oppgitt av dataavsender. 7) Oppdragsnr. oppgitt av dataavsender. 8) Mulige oppdragstyper: - AvtaleGiro (dvs. betalingskrav) - AvtaleGiro korreksjoner (dvs. sletteanmodninger) - KID-bytte 9) Oppdrag med status GODKJENT er innlest i BBS, og dataene er godkjent i innlesningskontroll på oppdragsnivå. Oppdrag med status AVVIST, er stoppet i innlesningskontrollen. Evt. feil er spesifisert nedenfor eller på neste side. Avviste oppdrag må sendes inn på nytt. 10) Dersom oppdraget har vært midlertidig avvist, fremkommer navn/avdeling til den som har utført autorisasjonen i BBS. 11) Oppgitte data i sluttrecord for oppdraget. 12) Innleste data i oppdraget. 13) Godkjente data etter innlesningskontroll. 14) Antall avviste enkelttransaksjoner og beløp i oppdraget. 15) Viser antall enkelttransaksjoner som er omgjort fra transaksjon med spesifikasjonsslinjer, til transaksjon uten spesifikasjonslinjer. Transaksjonene spesifiseres på baksiden av listen. 16) Spesifikasjon av feil ved innlesning av oppdraget. Evt. feil må rettes til neste forsendelse. Feil som ikke rettes, kan medføre alvorlige forsinkelser i behandling av transaksjonene. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 23

24 Liste L00202: Kvitteringsliste for innleste oppdrag BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S KVITTERINGSLISTE FOR INNLESTE OPPDRAG 1) BBS-DATO: F E I L L I S T E F R A I N N L E S N I N G S K O N T R O L L FEILMELDINGER FEILKODE 2a) F T T P TRANS. FORF. K K T T LØPENR DATO FILLER BELØP KID FILLER 2b) AVVIST NY FBO ER UGYLDIG 349 2c) F T T P TRANS. KORT K K T T LØPENR NAVN FILLER FREMMEDREFERANSE FILLER 2d) NY OLSEN TINE FAKTURA a) F T T P TRANS. FORF. K K T T LØPENR DATO FILLER BELØP KID FILLER 3b) AVVIST NY FBO FINNES IKKE 348 3c) F T T P TRANS. KORT K K T T LØPENR NAVN FILLER FREMMEDREFERANSE FILLER 3d) NY OLSEN INE FAKTURA LISTENR : L00202 MOTTAKER : BEDRIFTEN A/S UTSKRIFTS-TID : SIDENR : 2 Ved innlesning av oppdraget kontrolleres hver enkelt transaksjon med hensyn til gyldige felter. Transaksjoner som avvises, blir dokumentert i detalj på baksiden av liste Kvitteringsliste innlest oppdrag. Eksemplet i listen over, viser et oppdrag med betalingskrav, hvor to transaksjoner er avvist av to ulike årsaker. Beskrivelse av felt: BBS-dato for innlesning av oppdrag/ betalingskrav. 2a) Ledetekster for beløpsost 1 i betalingskravet. 2b) Beløpspost 1 i betalingskravet, listes ut sik den er innsendt til BBS, På samme linje gis det melding om hva som er feil i betalingskravet. I dette tilfellet FBO ER UGYLDIG 2c) Ledetekster for beløpsost 2 i betalingskravet. 2d) Beløpspost 2, listes ut sik at den kan være til hjelp for å identifisere 3a) Ledetekster for beløpsost 1 i betalingskravet. 3b) Beløpspost 1 i betalingskravet, listes ut sik den er innsendt til BBS, På samme linje gis det melding om hva som er feil i betalingskravet. I dette tilfellet FBO FINNES IKKE. Dette er en kritisk feil som må følges opp. 3c) Ledetekster for beløpsost 2 i betalingskravet. 3d) Beløpspost 2, listes ut sik at den kan være til hjelp for å identifisere Se eget kapitel vedr. anbefalt bruk av lister. Feil som ikke rettes, kan medføre alvorlige forsinkelser i behandling av transaksjonene. Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 24

25 Liste L02603: Sletting på venteregister BANKENES BETALINGSSENTRAL A/S SLETTING PÅ VENTEREGISTER AVTALEGIRO 1) BBS-DATO: ) KUNDEID : KUNDE-NAVN : BEDRIFTEN A/S 3) AVTALEID : AVTALE-NAVN : BEDRIFTEN A/S 4) OPPDRAGSKONTO : ) UTFØRTE SLETTINGER AV TRANSAKSJONER : OPPDRAGS-NR FORFALLSDATO KUNDEIDENTIFIKASJON BELØP 6) ,50 5) SLETTINGER SOM IKKE KUNNE UTFØRES : OPPDRAGS-NR FORFALLSDATO KUNDEIDENTIFIKASJON BELØP 6) ,50 MELDING : FEIL TRANSAKSJON IKKE FUNNET LISTENR : L MOTTAKER : BEDRIFTEN A/S UTSKRIFTS-TID SIDENR : 1 Betalingsmottaker kan slette tidligere innsendte betalingskrav som ligger på venteregistret, ved å sende inn sletteanmodninger. Alle sletteanmodninger som forsøkes gjennomført, kvitteres på denne listen uansett om de kunne utføres eller ikke. Beskrivelse av felt: 1) BBS-dato for produksjon av rapporten. 2) Kunde-ID for identifikasjon av kunden. 3) Avtale-ID identifiserer avtalen. 4) Oppdragskonto, dvs. den konto som skulle vært godskrevet. 5) Utførte/ikke utførte slettinger av betalingskrav. 6) Spesifikasjon av slettede betalingskrav/ spesifikasjon av slettinger som ikke kunne utføres Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.1 Dato: Side 25

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Generelt. Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som BBS tilbyr betaler og betalingsmottaker. Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank

Detaljer

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag

Avtaleforhold. Betaleravtale og faste betalingsoppdrag Generelt AvtaleGiro er en tjeneste innen elektronisk betalingsformidling som Nets tilbyr betaler og Betalingsmottaker sender inn betalingskrav for kunder som har sagt ja til sin bank om å benytte AvtaleGiro

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38

Brukerhåndbok AvtaleGiro. Brukerhåndbok AvtaleGiro. Versjon 2.8. Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Versjon 2.8 Versjon 2.8 Side 1 av 38 Brukerhåndbok AvtaleGiro Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER...

Detaljer

AvtaleGiro Brukerhåndbok

AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro brukerhåndbok aug 2015 versjon 3.2 s. 1-33 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 2.9 s. - 44 Innhold DETTE ER AVTALEGIRO... 3. AVTALEGIRO... 3.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3.2. For betaler... 3.2.2

Detaljer

Brukerhåndbok AvtaleGiro

Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro Brukerhåndbok AvtaleGiro v 3.0 april 2013 s. 1-32 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1

Detaljer

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15

AvtaleGiro-KID-bytte. AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 AvtaleGiro-KID-bytte AvtaleGiro KID-bytte v 1.4 juli 2013 p. 1-15 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-bytte - AvtaleGiro

KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte - AvtaleGiro KID-bytte AvtaleGiro p. 1-14 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 3 MULIGE KOMBINASJONER... 4 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 5 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 2.9 Side 1 av 21 Innhold 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 4

Detaljer

Systemspesifikasjon AvtaleGiro

Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro Systemspesifikasjon AvtaleGiro v 3.0 april 2013 Side 1 av 22 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 STARTRECORD FORSENDELSE... 5 2.2

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.0 s. 1-23 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER... 3 1.3 TJENESTEN

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v.3.0 p. 1-32 Innhold 1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.1 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.2 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK... 3 1.3 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 5

Detaljer

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE...

MULIGE KOMBINASJONER... 4 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 INNSENDINGSFRIST FOR KID-BYTTE... 1 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 1.1 GRUNNPRINSIPPER I FORBINDELSE MED KID-BYTTE... 3 2 MULIGE KOMBINASJONER... 4 3 RUTINE FOR KID-BYTTE... 6 4 TEST AV KID-BYTTE FIL FØR INNSENDING I PRODUKSJON... 8 5 INNSENDINGSFRIST

Detaljer

KID-Bytte i NorTrim Xakt

KID-Bytte i NorTrim Xakt KID-Bytte i Innledning Bakgrunn for automatisk bytte/endring av kundeidentifikasjon (KID) i AvtaleGiro Ved skifte av programvareleverandør vil betalingsmottaker i de fleste tilfeller også endre kundenummer

Detaljer

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling

Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling Brukerhåndbok for egiro og egiro pluss innbetaling egiro Brukerhåndbok Versjon 4.0 2016 s. 1-9 BRUKERHÅNDBOK egiro I N N H O L D 1 2 3 4 5 6 6.1 6.2 6.3 7 8 9 10 FUNSKJONELL BESKRIVELSE AV EGIRO TJENESTENE...

Detaljer

Brukerhåndbok Direkte remittering

Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering Brukerhåndbok Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-25 Innhold 1 DETTE ER DIREKTE REMITTERING... 3 1.1 HVORFOR DIREKTE REMITTERING... 3 1.2 FORDELER FOR BEDRIFTER...

Detaljer

Kom i gang med AvtaleGiro

Kom i gang med AvtaleGiro Kom i gang med AvtaleGiro Veiledning for betalingsmottaker AvtaleGiro p. 1-18 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE... 3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON... 3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK OCR giro

BRUKERHÅNDBOK OCR giro BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 2 1.1 OCR GIRO... 2 1.2 FORDELER... 2 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK... 3 1.4 RUTINEN BESKREVET I DETALJ... 4 1.5 AVTALE OM BRUK AV OCR

Detaljer

Brukerhåndbok Autogiro

Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro Brukerhåndbok Autogiro v. 2.2 Juli 2013 p. 1-37 Innhold 1 DETTE ER AUTOGIRO... 3 1.1 HVA ER AUTOGIRO... 3 1.2 TJENESTEN KORT BESKREVET... 3 1.3 DEFINISJONER AV VIKTIGE UTTRYKK...

Detaljer

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura

efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura efaktura kvitteringer i BBS-format gjennomgått nov 2013 Side 1 av 32 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Spesifikasjon Kvittering for faktura i BBSformat Versjon 1.10 Teknisk håndbok Side 1 av 42 Versjon 2.6

Detaljer

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...

STRUKTUR INNDATA... 3 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 1 Innhold 1 STRUKTUR INNDATA... 3 2 FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER... 3 2.1 START FORSENDELSE... 5 2.2 INNSENDELSE AV BETALINGSKRAV... 6 2.2.1 Startrecord oppdrag betalingskrav... 6 2.2.2 Beløpspost

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.5 juni 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL

Detaljer

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO

SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO I N N H O L D 1. SYSTEMSPESIFIKASJON FOR AVTALEGIRO...2 2. JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 3. FORSENDELSE FRA BETALINGSMOTTAKER...2 3.1 STARTRECORD FORSENDELSE...3

Detaljer

Brukerhåndbok OCR giro

Brukerhåndbok OCR giro Brukerhåndbok OCR giro OCR giro Brukerhåndbok Versjon 6 2016 s. 1-16 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER I OCR-FIL ELLER

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

Veiledning og vilkår

Veiledning og vilkår Veiledning og vilkår Dette dokumentet inneholder en veiledning for utfylling av bestillingsskjema for tjenestene OCR og Direkte remittering fra Nets i tilknytning til 24SevenOffices regnskapssystem, samt

Detaljer

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2

1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 SYSTEMSPESIFIKASJON FOR OCR giro I N N H O L D 1 JUSTERING OG BLANKING AV FELTER...2 2 RECORDTYPER, RECORDLAYOUT, ORGANISERING AV RECORDS...2 2.1 STARTRECORD FOR FORSENDELSE...3 2.2 STARTRECORD FOR OPPDRAG...4

Detaljer

Veiledning for betalingsmottaker Kom i gang med AvtaleGiro v 2.3 nov p. 1-16

Veiledning for betalingsmottaker Kom i gang med AvtaleGiro v 2.3 nov p. 1-16 p. 1-16 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BETALINGSMOTTAKER / BANK... 3 2.1 DELTAKERE...3 2.2 BESKRIVE DAGENS SITUASJON...3 2.3 ARBEIDSGRUPPE...3 3 FUNKSJONELL KRAVSPESIFIKASJON... 4 3.1 KID - KUNDEIDENTIFIKASJON...4

Detaljer

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice

Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice Brukerhåndbok OCR innbetalingsservice OCR giro Brukerhåndbok Versjon 4.4 mai 2013 s. 1-20 BRUKERHÅNDBOK OCR giro I N N H O L D DETTE ER OCR GIRO... 3 1.1 OCR GIRO... 3 1.2 FORDELER... 3 1.3 KORTTRANSAKSJONER

Detaljer

Systemspesifikasjon Direkte remittering

Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering Systemspesifikasjon Direkte remittering v 4.5 april 2014 s. 1-28 Innhold SYSTEM SPESIFIKATION FOR DIREKTE REMITTERING... 3 1. STRUKTUR INNDATA... 3 2. RECORDTYPER,

Detaljer

DETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK 1

DETTE ER AVTALEGIRO FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK 1 1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.1.1 For betaler... 3 1.1.2 For betalingsmottaker... 3 1.2 DEFINISJON AV VIKTIGE ORD OG UTTRYKK...

Detaljer

1 Dette er AvtaleGiro

1 Dette er AvtaleGiro 1 Innhold 1 DETTE ER AVTALEGIRO... 3 1.1 AVTALEGIRO... 3 1.2 FORDELER MED AVTALEGIRO FOR BETALER OG BETALINGSMOTTAKER... 3 1.2.1 For betaler... 3 1.2.2 For betalingsmottaker... 3 1.3 DEFINISJON AV VIKTIGE

Detaljer

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

Kapittel 1. Innledende bestemmelser Regler om AvtaleGiro Fastsatt av styret i Bankforeningens Servicekontor 14.06.95 og styret i Sparebankforeningens Servicekontor 01.05.95. Reglene trådte i kraft 01.09.95. Reglene er sist endret 10.06.2015

Detaljer

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro

Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Syklistenes Landsforening Systembeskrivelse AvtaleGiro Dette dokumentet er tiltenkt regnskapsansvarlig hos Syklistenes Landsforening og kontaktpersoner i bank og hos Nets. Eilert Sundt Systemdesign AS

Detaljer

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET

BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET BSK STANDARD FOR OMNUMMERERINGSREGISTERET Versjon: 1.11 2.jan. 2014 Bankenes Standardiseringskontor Postboks 2644 Solli Tlf. 23 28 45 10 0203 OSLO E-post: post@bsk.no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Systemspesifikasjon Autogiro

Systemspesifikasjon Autogiro Systemspesifikasjon Autogiro Innhold 1. Struktur inndata:... 3 2. Recordtyper, recordlayout og utfylling... 3 2.1 Startrecord for forsendelse... 4 2.2 Startrecord for betalingskrav-oppdrag... 5 2.3 Transaksjonsrecord...

Detaljer

Hvordan komme i gang med

Hvordan komme i gang med Hvordan komme i gang med AvtaleGiro AvtaleGiro er et praktisk og lettvint system for faste betalingsoppdrag (FBO) som vi sterkt anbefaler at sentrene tar i bruk. Avtalegiro medfører at kundene trekkes

Detaljer

VEDLEGG 2 UTBETALINGER

VEDLEGG 2 UTBETALINGER VEDLEGG 2 UTBETALINGER 1. BETALINGSINSTRUMENT 1.1 Bankens betalingsformidling vedrørende utbetalinger i Statens konsernkontoordning skal utføres i henhold til dette Vedlegg 2 samt øvrige Vedlegg, samt

Detaljer

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0

K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 K-Link Online Brukerveiledning Versjon 1.0 Sist oppdatert 15/9-2010 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Navigering, funksjonsknapper og ikoner... 4 3 Pålogging... 5 4 Velkomstside... 6 5 Betalingsoppdrag...

Detaljer

Spareavtale for tegning i SEB

Spareavtale for tegning i SEB Returadresse: SEB Postboks 1843 Vika 0123 OSLO Telefon: 22 82 70 00 Faks: 22 82 67 90 Spareavtale for tegning i SEB Generell informasjon Etternavn, fornavn: Personnummer (11 siffer): Tlf privat: Tlf arbeid:

Detaljer

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll

Fenistra as Brynsveien Oslo Telefon Org. nr AVTALEGIRO. Fenistra Eiendom. Dokumentkontroll Fenistra as Brynsveien 13 0667 Oslo Telefon 22 02 08 30 Org. nr. 967 82 2760 AVTALEGIRO Fenistra Eiendom Dokumentkontroll Fenistra versjon 9 Utgivelsesdato 10.03.2016 Sist endret dato 04.11.2016 Innhold

Detaljer

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05.

Avtalegiro. Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Avtalegiro Retningslinjer for å opprette AvtaleGiro- trekk i Extensor 05. Noen nøkkelord/begreper: Virksomhet = bedrift, treningssenter etc som ønsker at deres kunder skal betale ved hjelp av avtalegiro.

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell

Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av kvitteringsfiler fra Nets fakturahotell p. 1-13 Teknisk håndbok efaktura Spesifikasjon av

Detaljer

Prisliste Norge - 2016

Prisliste Norge - 2016 liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift

Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Brukerveiledning for Remittering/Filoverføring Nettbank bedrift Versjon 10-2012 1 Filoverføring - integrering mot regnskaps- og lønnssystem Nettbank bedrift integreres enkelt med de fleste økonomisystemer,

Detaljer

Brukerhå ndbok Direkte Remittering

Brukerhå ndbok Direkte Remittering Brukerhå ndbok Direkte Remittering Innhold 1 Dette er Direkte remittering... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 Tjenesten kort beskrevet... 3 Hvorfor Direkte remittering... 3 Fordeler for bedrifter... 3 Formater og begrensninger...

Detaljer

Business Online - Tredjepartsfullmakt

Business Online - Tredjepartsfullmakt Business Online - Tredjepartsfullmakt (bedrift til bedrift) Fullmaktsgiver Firmanavn Bankens eksemplar Side 1 av 3 Fødselsnr./Organisasjonsnr. Adresse, Fullmaktshaver Firmanavn PROCOUNTOR NORGE AS Adresse

Detaljer

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00

Brukerveiledning K-Link for Windows 9.00 K-Link for Windows 9.00 Dersom du har spørsmål, ring Brukerstøtte Bedrift på telefon 6002, valg 3 Fra utlandet:+47 915 06002. Overførsel Utland +47 22 48 64 70 INNHOLD PÅLOGGING TIL K-LINK FOR WINDOWS...

Detaljer

Prisliste Bedriftskunder

Prisliste Bedriftskunder Prisliste Bedriftskunder Gjeldende per 1. februar 2009 oppdatert per 15. juli 2009 Prislisten omfatter de viktigste finansielle banktjenester for bedriftskunder som tilbys av Swedbank. 1 Konto og nettbank

Detaljer

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Regler om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll

Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Avtale om kontroll av krediteringstransaksjoner og distribusjon av informasjon som grunnlag for slik kontroll Vedtatt av Bransjestyre bank og betalingsformidling i Finansnæringens Servicekontor den 25.

Detaljer

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS

Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Regler for forholdet mellom oppgjørsbanker for nivå 2 og NICS Fastsatt 10.11.2011 av styret i NICS Operatørkontor etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling i FNO Servicekontor 04.11.2011.

Detaljer

AN 5 Betale og bokføre faktura

AN 5 Betale og bokføre faktura Rutine: AN 5 Betale og bokføre faktura Versjon: 0.1 Utarbeidet av: Økonomidirektør Gyldig fra: 01.01.2010 Godkjent av: Høgskoledirektøren Hensikt og omfang Rutinen skal sikre at: HiT betaler sine rettmessige

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.6. Side 1 av 42 Versjon 2.6 Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.6 Side 1 av 42 Versjon 2.6 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 OM DETTE DOKUMENTET... 4 1.2 BEGREPSDEFINISJONER... 4 2 DETTE ER EFAKTURA... 6 2.1 EFAKTURA-TJENESTEN...

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl

Print i BBS format side 1 av 30. Teknisk håndbok SPESIFIKASJON. Fakturaprint i BBS format. versjon 1.0. Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 1 av 30 Teknisk håndbok SPESIFIKASJON Fakturaprint i BBS format versjon 1.0 Dokument ansvarlig: Terje Dahl Print i BBS format side 2 av 30 Endringslogg Ver. Kap. Beskrivelse av

Detaljer

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc

Last ned Abonnentavtale AutoPay og AutoCollect Visma Software AS.doc Generelt AutoPay er både et program og en skytjeneste. Det er ikke vanskelig å starte opp med AutoPay, men det er allikevel flere parter som blir involvert når en slik tjeneste skal settes i gang. Nedenfor

Detaljer

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank

Ny funksjonalitet i nettbank bedrift. Swedbank Ny funksjonalitet i nettbank bedrift Swedbank Ny og forbedret funksjonalitet i nettbanken for bedrifter Hva er nytt? Forbedret betalingsfunksjonalitet Forbedret informasjon Forbedret filfunksjonalitet

Detaljer

Prisliste Norge

Prisliste Norge liste Norge - 2016 Detaljert prisliste bedrift Konto og nettbank Bedriftspakke EXTRA Betaling med strukturert informasjon Driftskonto med nettbank Kr 200,- per måned Betaling med melding Kr 4,50,-/st Antall

Detaljer

Kvikkguide Nettbank bedrift

Kvikkguide Nettbank bedrift Kvikkguide Nettbank bedrift Versjon 01.2014 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Konto- og saldooversikt. Forfallsregister med oversikt over alle betalinger. Integrasjon med regnskaps- og økonomisystem.

Detaljer

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner

1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner Sentral vergemålsmyndighets Rammevilkår for innskudd 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Rammevilkårene fastsetter innskuddsvilkårene for konti som opprettes for forvaltning av finansielle

Detaljer

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll

Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM. Dokument kontroll Arbeide med : Avtalegiro I FENISTRA EIENDOM Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 15.06.2003 Sist Endret dato 15.06.2003 Innhold Forutsetninger... 3 Hensikt... 3 FENISTRA AVTALEGIRO... 3 Applikasjonsvindu...

Detaljer

Nettbedrift www.sor.no/bedrift

Nettbedrift www.sor.no/bedrift Nettbedrift www.sor.no/bedrift Hvordan komme i gang Support Kundesenteret i Sparebanken Sør tlf 09200 valg 3 1 Hvordan komme i gang... 1 1. Innlogging... 3 2. Administrasjon... 4 Leverandør innland...

Detaljer

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål

Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål Sentral Vergemålsmyndighets Generelle Vilkår for innskudd på Kapitalkonto tilhørende Person med vergemål 1 Bakgrunn, virkeområde og definisjoner 1.1 Disse Generelle Vilkårene fastsetter innskuddsvilkårene

Detaljer

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift

Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Versjon 1/2017 Kvikkguide Send og motta efaktura i Nettbank bedrift Innhold Denne kvikkguiden gir en kort beskrivelse av tjenestene Send efaktura enkeltvis i Nettbank bedrift Motta efaktura enkeltvis i

Detaljer

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1

Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 Generelle vilkår for fakturatjenestene fra SpareBank 1 1 Innledning SpareBank 1-bankene (Banken) tilbyr fakturatjenester til bedrifter som ønsker å sende eller motta faktura elektronisk. Disse generelle

Detaljer

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN

SPV SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN SLIK LOGGER DU INN OG BETALER REGNINGER I NETTBANKEN 1. Slik logger du inn første gang 2. Se liste over kontoer 3. Se siste bevegelser på kontoen (kontoutskrift) 4. Overføre mellom egne kontoer 5. Betale

Detaljer

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum

Prisliste Bedriftsmarked SpareBank 1 Modum PRO PRO pr mnd (enkelt nettbank bedrift) 50,00 PRO pr mnd (integret nettbank bedrift) 150,00 PRO landbruk pr. mnd 50,00 PRO etablerer, gratis første år, pr.mnd 150,00 Nettbank bedrift Etablering av hovedavtale

Detaljer

Brukerveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Brukerveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Brukerveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 28.10.2014 Side 1 av 8 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3 Kontaktinformasjon...

Detaljer

Enklere bank. snn.no/bruk

Enklere bank. snn.no/bruk Enklere bank Internett, telefon eller mobil er i praksis din nærmeste bank. Her finner du en oversikt over hvordan du enkelt kan logge inn i nettbank og mobilbank, sjekke saldo, betale regninger og avtale

Detaljer

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40

Brukerhåndbok Utsteder efaktura. Brukerhåndbok efaktura Utsteder. Versjon 2.8. Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Brukerhåndbok Utsteder efaktura Brukerhåndbok efaktura Utsteder Versjon 2.8 Brukerhåndbok Utsteder efaktura B2C Page 1 of 40 Innhold Contents 1 Innledning... 5 1.1 Om dette dokumentet... 5 1.2 Begrepsdefinisjoner...

Detaljer

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker

Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Regler om innenlandske kreditoverføringer mellom banker Fastsatt av Bankforeningens Servicekontor 5. desember 1995 og Sparebankforeningens Servicekontor 28. november 1995. Reglene trådte i kraft 1. juni

Detaljer

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2

1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 Innhold 1. Bakgrunn 2 2. Engelsk versjon 2 3. Registrerte utbetalinger filtrering på bruker 2 4. Forbedret filfunksjonalitet 2 4.1 Splitting/gruppering av filer (OCR, Cremul og FBO) 2 4.2 Valg av oppsett

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Nytt og nyttig Fakturering

Nytt og nyttig Fakturering Nytt og nyttig Fakturering Vedlikehold kunder, oppdr.givere, varer Etablere fakturagrunnlag Fakturere, kontrollere, utsending av fakturaer Purringer inkassorutiner GODE INTERNE RUTINER SAMHANDLING ØKONOMI

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON

TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON TEGNINGSBLANKETT JURIDISK PERSON KUNDEOPPLYSNINGER FIRMANAVN POSTANDRESSE GATEADRESSE PORTNUMMER/STED/LAND TELEFON/MOBIL E-PORT ORGANISASJONSNUMMER VPS-KONTO Opprett ny VPS-konto Jeg ønsker endringsmeldinger

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank Innledning I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full

Detaljer

Kvikk guide Nettbank bedrift

Kvikk guide Nettbank bedrift Kvikk guide Nettbank bedrift Versjon 10.2011 1 Hovedfunksjoner i Nettbank bedrift Kontoinformasjon med konto- og saldooversikt Enkeltutbetalinger innland/utland Kontoregulering mellom egne kontoer Lønnslistefunksjon

Detaljer

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format

Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Teknisk håndbok efaktura - Spesifikasjon av faktura i Nets-format Spesifikasjon efaktura - Faktura i Nets format p. 1-31 Innhold 1 OVERORDNET SYSTEMBESKRIVELSE... 3 1.1 MINIMUMSKRAV TIL INNSENDING AV RECORDS...

Detaljer

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering

Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Brukerhåndbok og implementasjonsguide - efaktura med elektronisk signering Innhold 1 FUNKSJONELL DOKUMENTASJON... 3 1.1 EFAKTURA IDENTIFISERING - KORT BESKREVET... 3 1 FLYTSKJEMA FOR EFAKTURA IDENTIFISERING...

Detaljer

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no

Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Forbedringer i Nettbank Bedrift november 2012 28. november lanserer vi en rekke forbedringer i Nettbank Bedrift Ny innloggingsside Alle tjenester på én side Innlogging gjør du som vanlig via Spv.no Den

Detaljer

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay

1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay 1 Prosedyrer DnB NOR / AutoPay Generell kommentar fra DnB NOR: Det er to ting som er viktig dersom klientene skal bli riktig etablert: 1. Avtalen må være riktig utfylt. 2. Avtalen må sendes til riktig

Detaljer

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6

IS Documentation Site > IS Customer 8.0 brukerdokumentasjon > Rapportmanual PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING - Side 1 / 6 R106 PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Beskrivelse sist revidert: År: 2008. Måned: 07. Dag: 02. PURRING PÅ BETALING - BESTILLING Hensikt Forhåndsbetingelser

Detaljer

Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions. Kostnader

Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions. Kostnader Produkt: Personforsikring ved død og uførhet Leverandør: Moore Solutions Produkt passer for Ektepar, samboere, enslige, bedrifter og andre som vil ha trygghet Egenskaper Forsikring gir erstatning ved død

Detaljer

Slik tar du i bruk nettbanken

Slik tar du i bruk nettbanken NETTBANK Slik tar du i bruk nettbanken For nybegynnere 1 Enklere hverdag med nettbank I nettbanken kan du selv utføre en rekke banktjenester når som helst i døgnet. Fordeler med nettbank Full oversikt

Detaljer

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold

Trekkeier Utbetaling. Trekkeier Utbetaling. Innhold Innhold Trekkeier Utbetaling... 1 Oppsett på trekkart... 2 Bedriftskontering... 3 KID ved betaling til trekkeiere... 4 Trekkeiere... 4 Lønnsart... 5 Registrering... 5 Import transer... 5 Bankliste med

Detaljer

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura

Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Implementeringsveiledning for Elektronisk Avtaleinngåelse med AvtaleGiro og efaktura Versjon 1.0 Dato 15.06.2015 Side 1 av 10 Innhold 1 Introduksjon... 3 1.1 Kort om tjenesten... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3

Detaljer

BETALING TIL UTLANDET

BETALING TIL UTLANDET BETALING TIL UTLANDET - enkel å bruke - tilgjengelig 24 timer i døgnet - mulighet til å legge betalinger på forfall frem i tid - mottakerregister 1.1 Før du begynner Før du begynner å registrere en betaling

Detaljer

Rutiner for purring og innfordring i Xakt

Rutiner for purring og innfordring i Xakt Rutiner for purring og innfordring i Xakt Purring og innfordring i Xakt Innhold Blankettekster (For de som ikke benytter inkassobyrå)... 3 Innstillinger for innfordring... 4 Inkassoprofiler... 6 Forarbeider

Detaljer

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011

Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 Avtalevilkår for efaktura B2C mellom fakturautsteder og banken, av 11.11. 2011 A. Innledende bestemmelser 1. Kort beskrivelse av tjenesten efaktura B2C er en tjeneste for elektronisk formidling og presentasjon

Detaljer

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt

Registrere innbetalinger i NorTrim Xakt i Innholdsfortegnelse Innstillinger for manuell betaling.... 3 Engangsinnstilling:... 3 Hente og lese inn innbetalinger fra Nets/BBS (OCR og Avtalegiro)... 4 Manuell registrering av betalinger.... 5 For

Detaljer

5. ADMINISTRASJON. 5. Administrasjon

5. ADMINISTRASJON. 5. Administrasjon 5. ADMINISTRASJON 5. Administrasjon 15 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 5.1 Brukere (Brukeradministrasjon) Administrasjon av brukere utføres kun av administrator i bedriften. Det er kunden selv

Detaljer

Tegningsblankett for barn/umyndige

Tegningsblankett for barn/umyndige Kundeservice hjelper deg» Du kan ringe Kundeservice på telefon 04001, hverdager mellom kl 8 21 (fredag 8-17), eller sende en e-post til kundeservice@skagenfondene.no. Du kan også gjerne besøke et av våre

Detaljer

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger

6. INNBETALINGER. 6. Innbetalinger 6. INNBETALINGER 6. Innbetalinger 39 BRUKERHÅNDBOK NETTBANK BEDRIFT LANDKREDITT 6.1 Innbetalinger I denne funksjonen kan du søke inntil tre måneder tilbake i tid og få en oversikt over alle innbetalinger

Detaljer

Utbetaling til utenlandsk bank

Utbetaling til utenlandsk bank 03.09.2012 Utbetaling til utenlandsk bank Firmaopplysninger På skillekortet bankoverføring skriver du inn opplysninger under Telepay format. Foretaksnummer Fyll inn ditt foretaksnummer. Dette nummeret

Detaljer

Når kunden betaler med kort

Når kunden betaler med kort 5201749. 2010.011. Kampen Grafi sk. 3.000 Når kunden betaler med kort Nordea Bank Norge ASA Middelthunsgate 17 Postboks 1166 Sentrum 0107 Oslo Dette er en kort veiledning for deg som tar i mot kort som

Detaljer

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS)

Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Regler for avregning og oppgjør av transaksjoner som inngår i Norwegian Interbank Clearing System (NICS) Fastsatt av styret i NICS Operatørkontor 06.07.2010 etter behandling i Bransjestyre bank og betalingsformidling

Detaljer

Vilkår for MobilePay by Danske Bank

Vilkår for MobilePay by Danske Bank Vilkår for MobilePay by Danske Bank Innledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (heretter kalt MobilePay) fra Danske Bank som kan lastes ned som en applikasjon på mobile enheter. Danske

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING

TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E. av 3.10.2006. mellom. SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN. vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING TILLEGGSAVTALE TIL R A M M E A V T A L E av 3.10.2006 mellom SENTER FOR STATLIG ØKONOMISTYRING og BANKEN vedrørende STATENS KONSERNKONTOORDNING Denne tilleggsavtalen ( Tilleggsavtalen ) er inngått den

Detaljer