Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11"

Transkript

1 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret

2 1

3 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan Kommunestyrets vedtak Vedtatt hovedoversikt drift Vedtatt hovedoversikt investering Innledning Kommunens sentrale plansystem og styringssystem Kommunal planstrategi Kommuneplanen Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Årsbudsjettet Rapportering og regnskap Øvrig planverk Kommunens styringssystem Fokusområdene Verdigrunnlag og personalpolitikk Verdigrunnlag Kommunens visjon Kommunens verdigrunnlag Kommunens personalpolitikk Hovedmål Konsekvenser av statsbudsjettet Regjeringens signaler på kort og lang sikt Kommunal deflator Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Omsorgsplan Skole Kulturskole Barnehager Barnevern Skatt og rammetilskudd Skatt Rammetilskudd

4 4.3 Tilskuddsordninger Integreringstilskudd Generelt tilskudd rentekompensasjon Mva-kompensasjon investeringer og egenkapital til investeringer Ressurskrevende tjenester Rente- og avdragsutvikling Avdrag på lån Renteutgifter Renteinntekter Lønns- og pensjonsutgifter Lønn Pensjon Pensjonsforsikring Tjenesteproduksjon Befolkningsutvikling og boligbygging Boligbygging de siste 4 år: Boligbyggeprogram Statistikk, befolkningsutvikling siste 10 år ( ) Beskrivelse av tjenesteproduksjon Sektor: Oppvekst og utdanning Sektor: Helse og rehabilitering Sektor: Teknisk drift og kultur Stab: Plan og utvikling Stab: Økonomi Stab: Personal Stab: Informasjon og service Den økonomiske balansen Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer Salg av kommunal eiendomsmasse Styrking og saldering av budsjettet Fokusområder Boligbygging og sentrumsutvikling

5 7.2 Miljøvern Barn og unge Næringsutvikling Folkehelse Økonomi Kultur og frivillig arbeid Eldre Flyktning- og integreringspolitikk Vedlegg Inndekking av avgiftsbelagte tjenester Betalingssatser og gebyrer ÅRSGEBYR RENOVASJON HUSHOLDNINGSAVFALL Tømmegebyr HUSHOLDNINGSAVFALL GEBYRER FOR LEVERING AV NÆRINGSAVFALL OVER VEKT PÅ SPILLHAUG HENTEGEBYR RENOVASJON NÆRINGSAVFALL GEBYRREGULATIV VANN OG AVLØP Gebyrregulativ 2013 ved behandling av byggesaker, kart og oppmalingsarbeider, eierseksjonering og betalingssatser ved annen saksbehandling, kontroller o.l, eiendomsforespørsler, utskrifter, kopier

6 5

7 0. Vedtatt økonomiplan Kommunestyrets vedtak SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING /12 KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING /12 KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR /12 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 Arkivsaksnr.: 12/3361 Arkivnøkkel.: 151 Saksbeh.: Eva Marie Gran ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2013 Vedlegg: 1. Økonomiplan Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte 3. Utskrift fra møte i AMU 4. Utskrift fra møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5. Utskrift fra møte i eldrerådet 6. Utskrift fra møte i kirkelig fellesråd 7. Notat Forslag om å avvikle 6 trygghetsplasser 8. Notat Kuttforslag oppvekst og utdanning 9. Notat Kontrollgebyr minirenseanlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjettet for 2013 Aktuarberegning fra KLP og SPK Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan og med bindende rammer for budsjettåret I tjenesteproduksjonsdelen (kap 5) har både kommunalsjefene og stabssjefene gitt fyldige beskrivelser av eget område og dette inkluderer både drift og investeringer. I prosessen har kommunalsjefer og stabssjefer fremmet forslag til tiltak innenfor en +/-3%- effekt. I forbindelse med rådmannens saldering er tiltakene vurdert og rådmannens innstilling fremmes uten at denne oversikt vedlegges. 6

8 Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiske vurderinger: Kap 6 omfatter den økonomiske balansen og det henvises spesielt til: Kap 6.1 Hovedoversikt drift Hovedoversikten omfatter de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Kap 6.2 Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse, samt salg av kommunal eiendomsmasse. Detaljerte beskrivelser framkommer på den enkelte sektor og stab under kap 5 Tjenesteproduksjon. Kap 6.3 Styrking og saldering av budsjettet Rådmannens saldering omfatter en oppsummering og prioritering av nye tiltak og omstillingstiltak i perioden. I tillegg foreligger en detaljert beskrivelse på den enkelte sektor og stab under kap 5 Tjenesteproduksjon. Anbud på pensjonsforsikring I K-sak 70/10 Handlingsplan med økonomiske rammer for 2011, ble følgende vedtatt: Pkt 10) Kommunen innhenter anbud på pensjonsforsikring (gjerne i samarbeid med andre kommuner). I kap 4.5 Lønns- og pensjonsutgifter, er dette nærmere vurdert og det vil være svært ressurskrevende å foreta en slik anbudsgjennomgang. I henhold til regelverket er kommunene heller ikke pålagt å legge pensjonsforsikring ut på anbud. Rådmannen vil med dette anbefale at dette ikke gjøres og ber om at K-sak 70/10, pkt 10) oppheves. Tilskuddssatser til private barnehager Barnehagesatsene for private barnehager er beregnet ut fra budsjett 2013 og KS sin beregningsmodell er benyttet. Tilskuddssatsene beregnes i forhold til 100%-dekning og for den enkelte private barnehage vil satsene variere fra 92/94 til 100%. Det benyttes nasjonale satser for kapitalkostnader og åpen barnehage... Forskuttering av spillemidler Etter at rådmannens forslag til økonomiplan er framlagt, viser det seg at tiltaket «Forskuttering av spillemidler til lag og foreninger med 3,5 mill kr» ved en inkurie er uteblitt i dokumentet. Tiltaket er en oppfølging av fjorårets budsjettvedtak og kommer i tillegg til det som ble forskuttert i Det understrekes at tiltaket kun er lagt inn i 2013 og altså ikke for årene

9 Konklusjon: Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan , hvor rammene for 2013 er bindende. Rådmannens innstilling:. 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100%. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Forslag fra representanten Holmedahl (KRF) 1. Administrasjonen bes se på muligheten for at 3 plasser isteden for 6 kan dreies til hjemmetjenesten på Hemnes sykehjem; betyr kr innspart. Dekkes ved å redusere barnevern med kr , økt bemanning skjermet enhet med kr og tjenestekontor med kr Primært med tanke på kortidsplass behov sykehjem. FOR: 1 (KRF) MOT: 5 2. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning. (planens s. 32) Enstemmig. 8

10 3. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 ( kulepunkt 2) Enstemmig. Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning. (planens s. 32) En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 ( kulepunkt 2) Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Representanten Per B. Jacobsen (AP) fremmet følgende forslag: 1. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til 3 lærerstillinger. 2. Utekontakttilbudet reduseres ikke. Dekkes opp av disposisjonsfond. 3. Det er urimelig at halleie til kroppsøving skal dekkes innenfor skolens rammer uten at ressurser tilføres, da dette går ut over skolens drift (lønn og materiell). En ber om at finansieringen dekkes opp av disposisjonsfond og legges inn under Eiendom. 4. Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. Enstemmig Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgene endringer i økonomiplan: 1. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til 3 lærerstillinger. 2. Utekontakttilbudet reduseres ikke. Dekkes opp av disposisjonsfond. 3. Det er urimelig at halleie til kroppsøving skal dekkes innenfor skolens rammer uten at ressurser tilføres, da dette går ut over skolens drift (lønn og materiell). En ber om at finansieringen dekkes opp av disposisjonsfond og legges inn under Eiendom. 4. Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt 9

11 nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i FORMANNSKAPET: Forslag fra Kari Mikkelrud (FRP): Tilskudd lag og foreninger tilknyttet idrett økes med 1.mill. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Tilskudd lag og foreninger ikke tilknyttet idrett økes med 0.7 mill. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Huskestua avvikles ikke tas av overskudd. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Oppgradering av rådhus reduseres med kr. 2. mill. Pengene setets på fond. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Veivedlikehold styrkes med 1 mill kr tas av overskudd. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Forslag fra repr. Hans Aanerud Sauge (H): Kutte ut økt kostnad til advokat kr ). 1 stemme avgitt for forslaget. (H) Mitt nabolag bør inn i planen under informasjon og service som mål og satsningsområde. 2 stemmer avgitt for forslaget (H + KRF) Forslag fra repr. Aina Sletner ( AP): SFO satsene økes med 6 %. 4 stemmer avgitt for forslaget (AP) Veivedlikehold økes med kr ,-. 5 stemmer avgitt for forslaget (AP 4 + SP 1) Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7 stemmer avgitt for forslaget ( AP 4 + H1 + SP 1 + KRF 1) Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og stemmer avgitt for forslaget (4 AP+ SP 1+ KRF 1) 10

12 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen våren/mai Forslaget enstemmig vedtatt. Økning av forskuddtering av spillemidler til 5 mill kr. 6 stemmer avgitt for forslaget (AP4 + H1+ SP1) Innstilling fra komite for oppvekst og utdanning videreføres med fl. endring i pkt. 3. Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Forslaget enstemmig vedtatt. Punkt 1 siste setning i innstilling fra komite for oppvekst og utdanning endres fra 3 lærerstillinger til lærerstillingsmidler. Enstemmig. Fellesforslag fra H,SP og KRF: Redusere rammen til barnevern med kr stemmer avgitt for forslaget (H1+SP1 + KRF1) Redusere budsjettposten prosjektleder AHK/RK samhandlingsprosjektet og delfinansiering samhandlingsreformen kr ,-. 3 stemmer avgitt for forslaget (H1+ SP1+ KRF 1) Aurskog-Høland bygdetun tilføres kr ,-. Redusere til to trygghetsplasser fra dagens 13 medfører redusert innsparing på kr ,-. 3 stemmer avgitt for forslaget (FRP 1 + H 1 + KRF 1) Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr ,-. 5 stemmer avgitt for forslaget (H1+ SP1+KRF 1 + FRP2) Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr ,-. Enstemmig vedtatt. Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 7 stemmer avgitt for forslaget (AP 4 H 1 + SP 1 + KRF 1) Det ble fremmet følgende forslag: Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt. 11

13 Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkom i formannskapets møte For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100%. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Veivedlikehold økes med kr ,-. 6. Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7. Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og Økning av forskuddtering av spillemidler til 5 mill kr. 9. Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr ,-. 10 Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr , Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 12. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til lærerstillingsmidler 13. Utekontakttilbudet reduseres ikke. 14 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen 12

14 våren/mai Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. 17. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning (planens s. 32) 18. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 (kulepunkt 2) 19. Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. 20. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. Behandling i KOMMUNESTYRET: Forslag fra FRP: Bygdebokprosjektet avsluttes, men påbegynte bok ferdigstilles innen 31. mars stemmer avgitt for forslaget ( FRP) Tilskudd til lag og foreninger tilknyttet idrett økes med kr 1 mill. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Tilskudd til lag og foreninger ikke tilknyttet idrett økes med kr 0,7 mill., men bare lag og foreninger som driver med barn og ungdomsaktiviteter. Pengene tas innenfor rammen teknisk /kultur. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Oppgradering av rådhuset reduseres med kr 2 mill. Pengene settes på fond. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Veivedlikeholdet styrkes med kr tas av overskuddet. 20 stemmer avgitt for forslaget ( FRP 7 AP 13) Forslag fra representanten Trond A Ydersbond (SV): 13

15 Det bevilges ekstra til idrettslagene til ekstra støtte/ avgiftskompensasjon og forsøk med fast leie av idrettshallene på dagtid en del av uka. Dekkes inn med kr fra samhandlingsmidler og kr fra disposisjonsfond. 1 stemme avgitt for forslaget (SV) Administrasjonen starter arbeidet med sosialt gode modeller for eiendomsskatt. 13 stemmer avgitt for forslaget (SV 1 AP 12) Fellesforslag fra SP, H, KRF, FRP, SV: Innsparing knyttet til trygghetsplasser på Hemnes reduseres til kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Mindre økning barnevern med kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Prosjekt samhandling reduseres med kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Fellesforslag fra SP, H, KRF, SV: Reduksjon av rammen til stabene med kr stemmer avgitt for forslaget ( H 6, SP 5, KRF 3, SV 1) Forslag fra representanten Aina Sletner (AP): Styrke skolen med 5 lærerstillinger med virkning fra Enstemmig Inndekning for 2013, kr tas fra momskompensasjonen. Investeringene reduseres tilsvarende. 26 stemmer avgitt for forslaget ( AP 13, FRP 7, SP 5, SV 1) En økning i budsjetteringen fra 2014 på kr 3 mill. Tas av disposisjonsfond. Enstemmig 14

16 Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkom i kommunestyrets møte For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100% Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Veivedlikehold økes med kr ,-. 6. Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7. Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og Økning av forskuttering av spillemidler til 5 mill kr. 9. Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr , Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr , Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 12. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til lærerstillingsmidler. 13. Utekontakttilbudet reduseres ikke. 14 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen våren/mai

17 15. Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. 17. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning (planens s. 32). 18. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 (kulepunkt 2). 19. Innsparing knyttet til trygghetsplasser på Hemnes reduseres til kr Mindre økning barnevern med kr Prosjekt samhandling reduseres med kr Styrke skolen med 5 lærerstillinger med virkning fra Inndekning for 2013, kr tas fra momskompensasjonen. Investeringene reduseres tilsvarende. 24. En økning i budsjetteringen fra 2014 på kr 3 mill. Tas av disposisjonsfond. 25. Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. 26. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. 16

18 17

19 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift i kr Regnskap Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan e. 2. tert -12 Økonomiplan R-2011 B Skatt inntekt Rammetilskudd Integreringstilskudd flyktninger Feriepenger på sykepenger Gen tilskudd - rentekompensasjon Tilskudd ressurskrevende tjenester Mva komp investering Sum frie disp inntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdrag lån Renteutgifter- husbanklån Renteinntekter - husbanklån Premieavvik pensjon Motpost kap.kostnader/internkostnader Overføring til investeringsbudsjett Egenkapital KLP Egenkapital investeringer Finansutg/inntekt og overføring invest Sum inntekter til fordeling drift Bereg netto drift sektor/stab eks tiltak Pensjonsutgifter Tiltak fra sektor/stab: Effektiviseringsgevinst (innkjøp/ehandel) Omstillingstiltak Lærlinger Helårseffekt lokale forhandlinger høst (året i forveien) Lønnsreserve i budsjettåret Formannskapets tilleggsbev Endringer fra kommunestyrets vedtak Overskudd hvorav: Bruk av tidligere års udisponert overskudd -99 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundet driftsfond 736, Avsatt til disposisjonsfond - barnevern/levekår Udisponert overskudd

20 0.3 Vedtatt hovedoversikt investering Investeringer (i kr) Alle inkl mva, unntatt KTD Økplan 2013 Økplan 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 SUM HELSE OG REHABILITERING SUM OPPVEKST OG UTDANNING SUM TEKNISK DRIFT OG KULTUR SUM KTD - SELVKOSTOMRÅDER SUM INFO OG SERVICE SUM ØKONOMI SUM PLAN OG UTVIKLING SUM PERSONAL Uspesifisert reduksjon (K-sak 91/12) Sum totale investeringer FINANSIERING Egenkapital/Overføring fra drift (moms-komp) Ubundet investeringsfond Nye låneopptak Sum finansiering

21 1. Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan for Aurskog-Høland kommune er en kommune i sterk vekst. Dette er en spennende og interessant utvikling, samtidig som den er utfordrende. Økonomiplanen som nå presenteres tar sikte på å styrke tjenestetilbudet for kommunens innbyggere der det er nødvendig, og opprettholde tilbudet der det er tilstrekkelig. Som eksempler på områder som er styrket i budsjett 2013 vil rådmannen spesielt nevne barnevern og barnehage, hjemmetjenesten og kultur. Investeringsbudsjettet bærer også bud om en bevisst satsning innenfor enkelte områder: IT (Handlingsplan IT-strategi) Kommunalteknisk drift selvkost Boligsosial handlingsplan Kommuneplan for , som ble vedtatt i 2011, trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bryter dette ned i satsningsområder, mål og tiltak for de kommende fire årene. Satsningen vil kreve økonomiske tilpasninger på driftssiden i tiden som kommer. Arbeidet med økonomiplan for synliggjør de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor, og hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudet. Sentralt i arbeidet med økonomiplan har vært å bevare balansen mellom følgende forhold: Styrking og videreutvikling av tjenestetilbudet. Styrking av rammene på deler av virksomheten hvor det erfaringsmessig har vært vanskelig å holde rammene uten å svekke tjenestetilbudet. Styrking av handlingsrommet. Det ligger en forpliktelse både hos ledere og ansatte å gjennomføre målene og tiltakene som beskrives i økonomiplan , inkludert vårt verdigrunnlag. Aurskog-Hølands verdigrunnlag «RAUS» står for respekt, ansvar, utvikling og service, og tar utgangspunkt i kommunens visjon, «Den romslige kommunen». Dette skal ligge til grunn for alt arbeid som utføres i kommunen. Status for gjennomføring, inkludert oversikt over den økonomiske utviklingen, rapporteres i tertialrapporter og årsrapport. Slik sett vil dokumentet få stor betydning for ansatte, og for utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen i fireårsperioden. Bjørkelangen, 1. november 2012 Siri Hovde Rådmann 20

22 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem Kommunens sentrale plansystem består av følgende elementer: Kommunal planstrategi Kommuneplanen Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Årsbudsjett Rapportering og regnskap I tillegg kommer kommunens planer og kommunedelplaner. Kommunal planstrategi Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i den nye Plan og bygningsloven I bestemmelsen heter det at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan (se under) eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommuneplanen Kommuneplanen trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen i et 12 års perspektiv og består av en samfunnsdel og en arealdel. Aurskog- Høland kommune har tidligere i år vedtatt gjeldende kommuneplan for perioden for I kommuneplanens samfunnsdel har de folkevalgte beskrevet hvordan kommunen skal utvikles i årene som kommer og uttrykt kommunens visjoner, målsetninger og satsingsområder gjennom 9 fokusområder. Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Økonomiplanen har et fireårig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger og føringer lagt i kommuneplanen. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. I Aurskog Høland behandler kommunestyret økonomiplanen i desember og behandlingen skjer parallelt med behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen og, til forskjell fra de tre neste årene, bindende for kommunen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Det er ikke lov å budsjettere med underskudd. Rapportering og regnskap I løpet av året er det to hovedrapporteringer (tertialrapporter) som behandles av kommunestyret, med rapporteringstidspunkt 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og 21

23 utgifts- og inntektsnivået i budsjettet; tertialrapportene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett. Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt sektor / budsjettområde. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettjusteringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt. Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr. kommuneloven 49 og forskrift om rapportering p.r. 15. februar hvert år. Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år, jfr. kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 10. Øvrig planverk I tillegg til kommuneplan og økonomiplan utarbeides det årlig i kommunen en rekke øvrige planer. Planene er knyttet til utvikling av enkeltstående tjenesteområder, som f.eks. grunnskole, barnehage, eldre osv. Slike planer inneholder ofte en rekke forslag til nye tiltak som krever økte økonomiske rammer, og skal sees i sammenheng med utarbeidelsen av økonomiplanen. I forbindelse med utarbeidelsen av kommunens planstrategi i 2012 vil rådmannen legge frem en oversikt over sektorenes planbehov i perioden. Kommunens styringssystem Kommunens styringssystem er under utarbeidelse. Systemet skal bygges opp rundt de 9 fokusområdene som er vedtatt i kommuneplanen for Fokusområdene Fokusområdene er: Boligbygging og sentrumsutvikling Miljøvern Barn og unge Næringsutvikling Folkehelse Økonomi Kultur og frivillig arbeid Eldre Flyktning og integreringspolitikk Under hvert av disse fokusområdene har kommunestyret fastsatt politiske føringer og mål som er førende for administrasjonen. Fokusområdene er nærmere omtalt i kapitel 7 i økonomiplanen. I tillegg arbeider administrasjonen med å bygge opp et administrativt styringssystem som i større grad er rettet inn mot resultater og måloppnåelse i den enkelte kommunale virksomhet. Dette styringssystemet baserer seg på å gjennomføre systematiske målinger av hhv økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet og kvantitative resultater innenfor den enkelte virksomhet. Dette som grunnlag for den administrative styringen av kommunens virksomheter. Den styringsinformasjonen som fremkommer i dette systemet vil også bli gjort tilgjengelig for den politiske ledelsen i kommunen. Systemet er under utvikling og kommenteres derfor ikke ytterligere i denne økonomiplanen. 22

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET

P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2012 Fra kl. 17:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 82/12 Til saknr.: 98/12 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier

Økonomiplan gjennomføring, vekst og utvikling. Presentasjon for formannskapet og politiske partier Økonomiplan 2016-2019 - gjennomføring, vekst og utvikling Presentasjon for formannskapet og politiske partier 16.11.2015 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN

STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Arkivsaksnr.: 14/1520-6 Arkivnr.: 145 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn Hjemmel: Rådmannens innstilling: Rådet

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/2898 BUDSJETTPROSESSEN OG RAMMER FOR BUDSJETTARBEIDET Rådmannens innstilling: Rammer for budsjettarbeidet tas til orientering.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN

Detaljer

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1

Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017. 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Budsjett 2014 Finansplan 2014-2017 04.12.2013 Felles budsjett- finansplan fra AP, SV og H 1 Politiske prioriteringer Politiske prioriteringer - DRIFT UTGIFTER INNTEKTER 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon

Økonomiplan gjennomføring og konsolidering. Presentasjon Økonomiplan 2017-2020 - gjennomføring og konsolidering Presentasjon 10.11.2016 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014

Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2013/4257-56 Vår ref.: 2013/4812 331.1 BOV Vår dato: 13.06.2014 Halden kommune ny behandling av årsbudsjett 2014 Halden

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014

Økonom ØKONOMIPLAN. Aurskog-Høland kommune. Aurskog-Høland Kommune. Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 Økonom Aurskog-Høland kommune ØKONOMIPLAN Aurskog-Høland Kommune Vedtatt i kommunestyret 17. mars 2014 2014-2017 1 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan 2014-2017... 6 0.1 Kommunestyrets vedtak... 6 0.2 Vedtatt

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2017 og økonomiplan , vedtatt i bystyremøte 14.desember 2016. Saksbehandler, telefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 10.03.2017 Deres dato 15.01.2017 Vår referanse 2017/862 331.1 Deres referanse Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/ Aud Norunn Strand SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1748 151 Aud Norunn Strand STATSBUDSJETTET 2011 - VIRKNING FOR MODUM RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering Vedlegg: Ingen Saksopplysninger:

Detaljer

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10. Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag 11.11.2014 kl. 10.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl.

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 12251/17 Ark.: Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsregler for finansielle måltall Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Netto driftsresultat

Detaljer

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN

REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN REGLEMENT FOR VIRKSOMHETSPLANEN 1 Kommunens økonomiske styringssystem Vedtatt 25.5.04 Kommunenes økonomiske styringssystem består av følgende elementer: 1) Virksomhetsplanen, som inneholder: Økonomiplan

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet

Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og Årshjulet Økonomiske prinsipper Økonomireglementet Lovverk og årshjulet Sentrale lovbestemmelser Kommunelovens økonomibestemmelser Kapittel 8 Økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og rapportering.

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet

Økonomiplan konsolidering og utvikling. Presentasjon for formannskapet Økonomiplan 2018-2021 - konsolidering og utvikling Presentasjon 6.11.2017 for formannskapet Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og

Detaljer

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet

Rådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016 Hensikt med utvidet formannskapsmøte Avklare politiske satsningsområder/prioriteringer som grunnlag for rådmannens forslag til foreløpige økonomiske

Detaljer

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen

Folkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

Alt henger sammen med alt

Alt henger sammen med alt Alt henger sammen med alt om planverk, økonomi og styring Kommunaldirektør Kristin W. Wieland 15. oktober 2015 Visjon Virksomhetside Verdier Langsiktige mål og strategier Kommuneplan Kommunedelplaner/meldinger/

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Saksfremlegg Saksnr.: 07/1743-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: FORELØPIGE BUDSJETTRAMMER 2008 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 11.11.2014 072/14 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget 13.11.2014 018/14 KAMO Formannskap 25.11.2014 086/14 KAMO Kommunestyret

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan og årsbudsjett 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-21og årsbudsjett 2018 Regjeringens opplegg i statsbudsjett 2018 Skatteinngang for kommunesektoren i 2017 oppjusteres med 4 mrd i forhold til RNB utgjør ca 1,6 mill

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte sak 118/16. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 16/4595 151 SADM/ØKO/GØ 03.01.2017 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 09.12.2016 sak 118/16. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11. Annet forslag vedtatt. Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2011 Sak: PS 90/11 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 11/3376 Tittel: SP - ØKONOMIPLAN 2012-2015 Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING

Lørenskog kommune ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG. TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Lørenskog kommune PUBLISERT: 30. MAI 2016 ØKONOMIDIREKTØR GRETE OLSEN ØSTERENG TEMA: Lørenskog kommune OMRÅDE: EFFEKTIV ØKONOMISTYRING Tema for presentasjonen Kort info om kommunen / nøkkeltall Kommunens

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG

ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ORDFØRERENS FORSLAG TIL ENDRINGER AV RÅDMANNENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN/HANDLINGSPLAN 2014-2017 Eiendomsskatt Jevnaker kommune er i en krevende økonomisk situasjon. Det er 428 kommuner

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag

Oslo 7. desember Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Oslo 7. desember 2016 Resultater budsjettundersøkelse 2017 basert på rådmannens budsjettforslag Store variasjoner i oppgavekorrigert vekst 2016 2017 Landssnitt Kommunene er sortert stigende etter innbyggertall

Detaljer

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017

Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 Forutsetninger i økonomi og handlingsplanen for perioden 2014 2017 1. Finansinntekter a) Pr. 1. januar 2014 er det antatt at verdien av porteføljen som ligger til langsiktig forvaltning utgjør 123,6 mill.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/200-2 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Namsos kommune - Budsjettendring Årsbudsjett 2015 med økonomiplan 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte

Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi. Folkevalgte Folkevalgtopplæring Plansystem og økonomi Folkevalgte 22.10.2015 Agenda - Plansystem og økonomi Plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens arealdel Årshjulet Økonomiplan

Detaljer