Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan. Aurskog-Høland kommune. Vedtatt i kommunestyret 17.12.2012 . 11"

Transkript

1 Økonomiplan Aurskog-Høland kommune Vedtatt i kommunestyret

2 1

3 Innhold 0. Vedtatt økonomiplan Kommunestyrets vedtak Vedtatt hovedoversikt drift Vedtatt hovedoversikt investering Innledning Kommunens sentrale plansystem og styringssystem Kommunal planstrategi Kommuneplanen Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Årsbudsjettet Rapportering og regnskap Øvrig planverk Kommunens styringssystem Fokusområdene Verdigrunnlag og personalpolitikk Verdigrunnlag Kommunens visjon Kommunens verdigrunnlag Kommunens personalpolitikk Hovedmål Konsekvenser av statsbudsjettet Regjeringens signaler på kort og lang sikt Kommunal deflator Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i Omsorgsplan Skole Kulturskole Barnehager Barnevern Skatt og rammetilskudd Skatt Rammetilskudd

4 4.3 Tilskuddsordninger Integreringstilskudd Generelt tilskudd rentekompensasjon Mva-kompensasjon investeringer og egenkapital til investeringer Ressurskrevende tjenester Rente- og avdragsutvikling Avdrag på lån Renteutgifter Renteinntekter Lønns- og pensjonsutgifter Lønn Pensjon Pensjonsforsikring Tjenesteproduksjon Befolkningsutvikling og boligbygging Boligbygging de siste 4 år: Boligbyggeprogram Statistikk, befolkningsutvikling siste 10 år ( ) Beskrivelse av tjenesteproduksjon Sektor: Oppvekst og utdanning Sektor: Helse og rehabilitering Sektor: Teknisk drift og kultur Stab: Plan og utvikling Stab: Økonomi Stab: Personal Stab: Informasjon og service Den økonomiske balansen Hovedoversikt drift Hovedoversikt investeringer Salg av kommunal eiendomsmasse Styrking og saldering av budsjettet Fokusområder Boligbygging og sentrumsutvikling

5 7.2 Miljøvern Barn og unge Næringsutvikling Folkehelse Økonomi Kultur og frivillig arbeid Eldre Flyktning- og integreringspolitikk Vedlegg Inndekking av avgiftsbelagte tjenester Betalingssatser og gebyrer ÅRSGEBYR RENOVASJON HUSHOLDNINGSAVFALL Tømmegebyr HUSHOLDNINGSAVFALL GEBYRER FOR LEVERING AV NÆRINGSAVFALL OVER VEKT PÅ SPILLHAUG HENTEGEBYR RENOVASJON NÆRINGSAVFALL GEBYRREGULATIV VANN OG AVLØP Gebyrregulativ 2013 ved behandling av byggesaker, kart og oppmalingsarbeider, eierseksjonering og betalingssatser ved annen saksbehandling, kontroller o.l, eiendomsforespørsler, utskrifter, kopier

6 5

7 0. Vedtatt økonomiplan Kommunestyrets vedtak SAMLET SAKSFRAMSTILLING Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING /12 KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING /12 KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR /12 FORMANNSKAPET /12 KOMMUNESTYRET /12 Arkivsaksnr.: 12/3361 Arkivnøkkel.: 151 Saksbeh.: Eva Marie Gran ØKONOMIPLAN MED ØKONOMISKE RAMMER FOR 2013 Vedlegg: 1. Økonomiplan Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte 3. Utskrift fra møte i AMU 4. Utskrift fra møte i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 5. Utskrift fra møte i eldrerådet 6. Utskrift fra møte i kirkelig fellesråd 7. Notat Forslag om å avvikle 6 trygghetsplasser 8. Notat Kuttforslag oppvekst og utdanning 9. Notat Kontrollgebyr minirenseanlegg Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Statsbudsjettet for 2013 Aktuarberegning fra KLP og SPK Informasjon om regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 fra fylkesmannen i Oslo og Akershus Saksopplysninger: Rådmannen legger med dette fram økonomiplan og med bindende rammer for budsjettåret I tjenesteproduksjonsdelen (kap 5) har både kommunalsjefene og stabssjefene gitt fyldige beskrivelser av eget område og dette inkluderer både drift og investeringer. I prosessen har kommunalsjefer og stabssjefer fremmet forslag til tiltak innenfor en +/-3%- effekt. I forbindelse med rådmannens saldering er tiltakene vurdert og rådmannens innstilling fremmes uten at denne oversikt vedlegges. 6

8 Relevante bestemmelser: Kommuneloven med tilhørende forskrifter. Økonomiske vurderinger: Kap 6 omfatter den økonomiske balansen og det henvises spesielt til: Kap 6.1 Hovedoversikt drift Hovedoversikten omfatter de føringer som er gitt i statsbudsjettet, tidligere kommunale vedtak, kommunens driftsnivå og utfordringer på nåværende tidspunkt. Kap 6.2 Hovedoversikt investeringer Forslag til investeringer i perioden tar utgangspunkt i tidligere økonomiplan og de føringer som er gitt i forhold til finansiering av disse, samt salg av kommunal eiendomsmasse. Detaljerte beskrivelser framkommer på den enkelte sektor og stab under kap 5 Tjenesteproduksjon. Kap 6.3 Styrking og saldering av budsjettet Rådmannens saldering omfatter en oppsummering og prioritering av nye tiltak og omstillingstiltak i perioden. I tillegg foreligger en detaljert beskrivelse på den enkelte sektor og stab under kap 5 Tjenesteproduksjon. Anbud på pensjonsforsikring I K-sak 70/10 Handlingsplan med økonomiske rammer for 2011, ble følgende vedtatt: Pkt 10) Kommunen innhenter anbud på pensjonsforsikring (gjerne i samarbeid med andre kommuner). I kap 4.5 Lønns- og pensjonsutgifter, er dette nærmere vurdert og det vil være svært ressurskrevende å foreta en slik anbudsgjennomgang. I henhold til regelverket er kommunene heller ikke pålagt å legge pensjonsforsikring ut på anbud. Rådmannen vil med dette anbefale at dette ikke gjøres og ber om at K-sak 70/10, pkt 10) oppheves. Tilskuddssatser til private barnehager Barnehagesatsene for private barnehager er beregnet ut fra budsjett 2013 og KS sin beregningsmodell er benyttet. Tilskuddssatsene beregnes i forhold til 100%-dekning og for den enkelte private barnehage vil satsene variere fra 92/94 til 100%. Det benyttes nasjonale satser for kapitalkostnader og åpen barnehage... Forskuttering av spillemidler Etter at rådmannens forslag til økonomiplan er framlagt, viser det seg at tiltaket «Forskuttering av spillemidler til lag og foreninger med 3,5 mill kr» ved en inkurie er uteblitt i dokumentet. Tiltaket er en oppfølging av fjorårets budsjettvedtak og kommer i tillegg til det som ble forskuttert i Det understrekes at tiltaket kun er lagt inn i 2013 og altså ikke for årene

9 Konklusjon: Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan , hvor rammene for 2013 er bindende. Rådmannens innstilling:. 1. Økonomiplan godkjennes. For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100%. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer Behandling i KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Forslag fra representanten Holmedahl (KRF) 1. Administrasjonen bes se på muligheten for at 3 plasser isteden for 6 kan dreies til hjemmetjenesten på Hemnes sykehjem; betyr kr innspart. Dekkes ved å redusere barnevern med kr , økt bemanning skjermet enhet med kr og tjenestekontor med kr Primært med tanke på kortidsplass behov sykehjem. FOR: 1 (KRF) MOT: 5 2. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning. (planens s. 32) Enstemmig. 8

10 3. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 ( kulepunkt 2) Enstemmig. Innstilling fra KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgende kommentarer: En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning. (planens s. 32) En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 ( kulepunkt 2) Behandling i KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Representanten Per B. Jacobsen (AP) fremmet følgende forslag: 1. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til 3 lærerstillinger. 2. Utekontakttilbudet reduseres ikke. Dekkes opp av disposisjonsfond. 3. Det er urimelig at halleie til kroppsøving skal dekkes innenfor skolens rammer uten at ressurser tilføres, da dette går ut over skolens drift (lønn og materiell). En ber om at finansieringen dekkes opp av disposisjonsfond og legges inn under Eiendom. 4. Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. Enstemmig Innstilling fra KOMITE FOR OPPVEKST OG UTDANNING: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med følgene endringer i økonomiplan: 1. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til 3 lærerstillinger. 2. Utekontakttilbudet reduseres ikke. Dekkes opp av disposisjonsfond. 3. Det er urimelig at halleie til kroppsøving skal dekkes innenfor skolens rammer uten at ressurser tilføres, da dette går ut over skolens drift (lønn og materiell). En ber om at finansieringen dekkes opp av disposisjonsfond og legges inn under Eiendom. 4. Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt 9

11 nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. Innstilling fra KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i FORMANNSKAPET: Forslag fra Kari Mikkelrud (FRP): Tilskudd lag og foreninger tilknyttet idrett økes med 1.mill. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Tilskudd lag og foreninger ikke tilknyttet idrett økes med 0.7 mill. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Huskestua avvikles ikke tas av overskudd. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Oppgradering av rådhus reduseres med kr. 2. mill. Pengene setets på fond. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Veivedlikehold styrkes med 1 mill kr tas av overskudd. 2 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Forslag fra repr. Hans Aanerud Sauge (H): Kutte ut økt kostnad til advokat kr ). 1 stemme avgitt for forslaget. (H) Mitt nabolag bør inn i planen under informasjon og service som mål og satsningsområde. 2 stemmer avgitt for forslaget (H + KRF) Forslag fra repr. Aina Sletner ( AP): SFO satsene økes med 6 %. 4 stemmer avgitt for forslaget (AP) Veivedlikehold økes med kr ,-. 5 stemmer avgitt for forslaget (AP 4 + SP 1) Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7 stemmer avgitt for forslaget ( AP 4 + H1 + SP 1 + KRF 1) Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og stemmer avgitt for forslaget (4 AP+ SP 1+ KRF 1) 10

12 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen våren/mai Forslaget enstemmig vedtatt. Økning av forskuddtering av spillemidler til 5 mill kr. 6 stemmer avgitt for forslaget (AP4 + H1+ SP1) Innstilling fra komite for oppvekst og utdanning videreføres med fl. endring i pkt. 3. Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Forslaget enstemmig vedtatt. Punkt 1 siste setning i innstilling fra komite for oppvekst og utdanning endres fra 3 lærerstillinger til lærerstillingsmidler. Enstemmig. Fellesforslag fra H,SP og KRF: Redusere rammen til barnevern med kr stemmer avgitt for forslaget (H1+SP1 + KRF1) Redusere budsjettposten prosjektleder AHK/RK samhandlingsprosjektet og delfinansiering samhandlingsreformen kr ,-. 3 stemmer avgitt for forslaget (H1+ SP1+ KRF 1) Aurskog-Høland bygdetun tilføres kr ,-. Redusere til to trygghetsplasser fra dagens 13 medfører redusert innsparing på kr ,-. 3 stemmer avgitt for forslaget (FRP 1 + H 1 + KRF 1) Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr ,-. 5 stemmer avgitt for forslaget (H1+ SP1+KRF 1 + FRP2) Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr ,-. Enstemmig vedtatt. Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 7 stemmer avgitt for forslaget (AP 4 H 1 + SP 1 + KRF 1) Det ble fremmet følgende forslag: Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. Enstemmig vedtatt. 11

13 Innstilling fra FORMANNSKAPET: 1. Økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkom i formannskapets møte For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100%. Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Veivedlikehold økes med kr ,-. 6. Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7. Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og Økning av forskuddtering av spillemidler til 5 mill kr. 9. Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr ,-. 10 Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr , Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 12. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til lærerstillingsmidler 13. Utekontakttilbudet reduseres ikke. 14 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen 12

14 våren/mai Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. 17. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning (planens s. 32) 18. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 (kulepunkt 2) 19. Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. 20. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. Behandling i KOMMUNESTYRET: Forslag fra FRP: Bygdebokprosjektet avsluttes, men påbegynte bok ferdigstilles innen 31. mars stemmer avgitt for forslaget ( FRP) Tilskudd til lag og foreninger tilknyttet idrett økes med kr 1 mill. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Tilskudd til lag og foreninger ikke tilknyttet idrett økes med kr 0,7 mill., men bare lag og foreninger som driver med barn og ungdomsaktiviteter. Pengene tas innenfor rammen teknisk /kultur. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Oppgradering av rådhuset reduseres med kr 2 mill. Pengene settes på fond. 7 stemmer avgitt for forslaget (FRP) Veivedlikeholdet styrkes med kr tas av overskuddet. 20 stemmer avgitt for forslaget ( FRP 7 AP 13) Forslag fra representanten Trond A Ydersbond (SV): 13

15 Det bevilges ekstra til idrettslagene til ekstra støtte/ avgiftskompensasjon og forsøk med fast leie av idrettshallene på dagtid en del av uka. Dekkes inn med kr fra samhandlingsmidler og kr fra disposisjonsfond. 1 stemme avgitt for forslaget (SV) Administrasjonen starter arbeidet med sosialt gode modeller for eiendomsskatt. 13 stemmer avgitt for forslaget (SV 1 AP 12) Fellesforslag fra SP, H, KRF, FRP, SV: Innsparing knyttet til trygghetsplasser på Hemnes reduseres til kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Mindre økning barnevern med kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Prosjekt samhandling reduseres med kr stemmer avgitt for forslaget ( SP 5, H 6, KRF 3, FRP 7, SV 1) Fellesforslag fra SP, H, KRF, SV: Reduksjon av rammen til stabene med kr stemmer avgitt for forslaget ( H 6, SP 5, KRF 3, SV 1) Forslag fra representanten Aina Sletner (AP): Styrke skolen med 5 lærerstillinger med virkning fra Enstemmig Inndekning for 2013, kr tas fra momskompensasjonen. Investeringene reduseres tilsvarende. 26 stemmer avgitt for forslaget ( AP 13, FRP 7, SP 5, SV 1) En økning i budsjetteringen fra 2014 på kr 3 mill. Tas av disposisjonsfond. Enstemmig 14

16 Vedtak i KOMMUNESTYRET: 1. Økonomiplan godkjennes med de endringer som fremkom i kommunestyrets møte For budsjettåret 2013 er rammene bindende. 2. Gebyrer og betalingssatser godkjennes i samsvar med Kap 8 Vedlegg. Det er innarbeidet 100% dekning innenfor selvkostområdene. 3. Tilskuddssatsene til private barnehager utgjør ved 100%-dekning: Heltidsplass små barn 0-2 år kr Heltidsplass store barn 3-6 år kr Kapitalkostnad (fjoråret + påslag deflator) kr Tilskudd åpen barnehage(fjoråret + påslag deflator) kr Tilskuddssatsene for 2013 fastsettes mellom 92/94 og 100% Rådmannen gis fullmakt til å fastsette endelige satser når endelig opptak er foretatt Vedtak i K-sak 70/10 Handlingsplan , pkt) 10 Innhenting av anbud på pensjonsforsikring, oppheves. 5. Veivedlikehold økes med kr ,-. 6. Aurskog-Høland bygdetun styrkes med kr ,- i perioden. 7. Halsnes styrkes med kr ,- i 2013, 2014 og Økning av forskuttering av spillemidler til 5 mill kr. 9. Øremerking av midler til SFO-ansatte - kompetanseheving i økonomiplanen fra kr , Øremerket midler til dokumentasjonsverktøy for utekontaktene kr , Styrking av idrettsrådets budsjett med kr til egen prioritering. 12. Grunnskoleplanens mål om lærertetthet er fortsatt ikke oppfylt. Til en ytterligere styrking foreslås oppretting av flere lærerstillinger fra for å bedre læringskvaliteten i skolen, og gi mulighet for en målrettet tilpasset opplæring til elever i sine skolemiljøer. Midlene overføres fra Huskestua, som legges ned fra , til lærerstillingsmidler. 13. Utekontakttilbudet reduseres ikke. 14 I fm.utvikling av boligområde ber vi om en kostandskalkyle på Engeråsen innen våren/mai

17 15. Det iverksettes et prosjekt for å synliggjøre skolenes behov for leie av idrettshaller. Skal være klart i god tid før budsjettbehandling for Den store IT-satsingen generelt, og i skolen spesielt, krever tidsressurser og kompetanse ute på skolen for de som er ansvarlig for den daglige driften. Dette er helt nødvendig for at lærere og elever fullt ut skal kunne nyttiggjøre seg teknologien. En ber rådmannen ta dette inn i økonomiplanen. 17. En ønsker at neste års økonomiplan inneholder måltall for sykepleiere og helsefagarbeidere som skal ta utdanning (planens s. 32). 18. En ønsker endret ordlyd i mål for sektor helse og rehabilitering s. 30 (kulepunkt 2). 19. Innsparing knyttet til trygghetsplasser på Hemnes reduseres til kr Mindre økning barnevern med kr Prosjekt samhandling reduseres med kr Styrke skolen med 5 lærerstillinger med virkning fra Inndekning for 2013, kr tas fra momskompensasjonen. Investeringene reduseres tilsvarende. 24. En økning i budsjetteringen fra 2014 på kr 3 mill. Tas av disposisjonsfond. 25. Vedtatte forslag utover rådmannens innstilling dekkes inn ved å redusere avsetning til disposisjonsfond. 26. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettreguleringer. 16

18 17

19 0.2 Vedtatt hovedoversikt drift i kr Regnskap Prognose Budsjett Øk.plan Øk.plan Øk.plan e. 2. tert -12 Økonomiplan R-2011 B Skatt inntekt Rammetilskudd Integreringstilskudd flyktninger Feriepenger på sykepenger Gen tilskudd - rentekompensasjon Tilskudd ressurskrevende tjenester Mva komp investering Sum frie disp inntekter Renteutgifter Renteinntekter Avdrag lån Renteutgifter- husbanklån Renteinntekter - husbanklån Premieavvik pensjon Motpost kap.kostnader/internkostnader Overføring til investeringsbudsjett Egenkapital KLP Egenkapital investeringer Finansutg/inntekt og overføring invest Sum inntekter til fordeling drift Bereg netto drift sektor/stab eks tiltak Pensjonsutgifter Tiltak fra sektor/stab: Effektiviseringsgevinst (innkjøp/ehandel) Omstillingstiltak Lærlinger Helårseffekt lokale forhandlinger høst (året i forveien) Lønnsreserve i budsjettåret Formannskapets tilleggsbev Endringer fra kommunestyrets vedtak Overskudd hvorav: Bruk av tidligere års udisponert overskudd -99 Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundet driftsfond 736, Avsatt til disposisjonsfond - barnevern/levekår Udisponert overskudd

20 0.3 Vedtatt hovedoversikt investering Investeringer (i kr) Alle inkl mva, unntatt KTD Økplan 2013 Økplan 2014 Økplan 2015 Økplan 2016 SUM HELSE OG REHABILITERING SUM OPPVEKST OG UTDANNING SUM TEKNISK DRIFT OG KULTUR SUM KTD - SELVKOSTOMRÅDER SUM INFO OG SERVICE SUM ØKONOMI SUM PLAN OG UTVIKLING SUM PERSONAL Uspesifisert reduksjon (K-sak 91/12) Sum totale investeringer FINANSIERING Egenkapital/Overføring fra drift (moms-komp) Ubundet investeringsfond Nye låneopptak Sum finansiering

21 1. Innledning Rådmannen legger med dette fram forslag til økonomiplan for Aurskog-Høland kommune er en kommune i sterk vekst. Dette er en spennende og interessant utvikling, samtidig som den er utfordrende. Økonomiplanen som nå presenteres tar sikte på å styrke tjenestetilbudet for kommunens innbyggere der det er nødvendig, og opprettholde tilbudet der det er tilstrekkelig. Som eksempler på områder som er styrket i budsjett 2013 vil rådmannen spesielt nevne barnevern og barnehage, hjemmetjenesten og kultur. Investeringsbudsjettet bærer også bud om en bevisst satsning innenfor enkelte områder: IT (Handlingsplan IT-strategi) Kommunalteknisk drift selvkost Boligsosial handlingsplan Kommuneplan for , som ble vedtatt i 2011, trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer. Økonomiplanen er et strategisk dokument som bryter dette ned i satsningsområder, mål og tiltak for de kommende fire årene. Satsningen vil kreve økonomiske tilpasninger på driftssiden i tiden som kommer. Arbeidet med økonomiplan for synliggjør de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor, og hvilke konsekvenser det får for tjenestetilbudet. Sentralt i arbeidet med økonomiplan har vært å bevare balansen mellom følgende forhold: Styrking og videreutvikling av tjenestetilbudet. Styrking av rammene på deler av virksomheten hvor det erfaringsmessig har vært vanskelig å holde rammene uten å svekke tjenestetilbudet. Styrking av handlingsrommet. Det ligger en forpliktelse både hos ledere og ansatte å gjennomføre målene og tiltakene som beskrives i økonomiplan , inkludert vårt verdigrunnlag. Aurskog-Hølands verdigrunnlag «RAUS» står for respekt, ansvar, utvikling og service, og tar utgangspunkt i kommunens visjon, «Den romslige kommunen». Dette skal ligge til grunn for alt arbeid som utføres i kommunen. Status for gjennomføring, inkludert oversikt over den økonomiske utviklingen, rapporteres i tertialrapporter og årsrapport. Slik sett vil dokumentet få stor betydning for ansatte, og for utviklingen av tjenestetilbudet i kommunen i fireårsperioden. Bjørkelangen, 1. november 2012 Siri Hovde Rådmann 20

22 2. Kommunens sentrale plansystem og styringssystem Kommunens sentrale plansystem består av følgende elementer: Kommunal planstrategi Kommuneplanen Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Årsbudsjett Rapportering og regnskap I tillegg kommer kommunens planer og kommunedelplaner. Kommunal planstrategi Bestemmelsen om kommunal planstrategi er nedfelt i den nye Plan og bygningsloven I bestemmelsen heter det at kommunestyret minst én gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien skal omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Ved behandlingen av planstrategien skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan (se under) eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommuneplanen Kommuneplanen trekker opp målsettinger og hovedprioriteringer for kommunen i et 12 års perspektiv og består av en samfunnsdel og en arealdel. Aurskog- Høland kommune har tidligere i år vedtatt gjeldende kommuneplan for perioden for I kommuneplanens samfunnsdel har de folkevalgte beskrevet hvordan kommunen skal utvikles i årene som kommer og uttrykt kommunens visjoner, målsetninger og satsingsområder gjennom 9 fokusområder. Økonomiplanen (kommuneplanens kortsiktige del) Økonomiplanen har et fireårig perspektiv og rulleres hvert år. Økonomiplanen skal beskrive kommunestyrets mål og strategier de nærmeste årene basert på forutsetninger og føringer lagt i kommuneplanen. Økonomiplanen skal settes opp med balanse mellom utgifter og inntekter hvert år. I Aurskog Høland behandler kommunestyret økonomiplanen i desember og behandlingen skjer parallelt med behandlingen av årsbudsjettet. Årsbudsjettet Årsbudsjettet er identisk med det første året i økonomiplanen og, til forskjell fra de tre neste årene, bindende for kommunen. Årsbudsjettet skal settes opp i balanse og skal bestå både av et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett. Det er ikke lov å budsjettere med underskudd. Rapportering og regnskap I løpet av året er det to hovedrapporteringer (tertialrapporter) som behandles av kommunestyret, med rapporteringstidspunkt 30. april og 31. august. Her foretas det en grundig gjennomgang av regnskapet i forhold til budsjettet. Årsbudsjettet bestemmer nivået på tjenesteproduksjonen og 21

23 utgifts- og inntektsnivået i budsjettet; tertialrapportene er rene avviksrapporter sett opp mot vedtatt budsjett. Administrasjonen er gitt fullmakter til å justere budsjettet i løpet av året innenfor hver enkelt sektor / budsjettområde. I forbindelse med tertialrapportene foretas det budsjettjusteringer etter behov både i de folkevalgte organer og administrativt. Kommunen er pålagt å avgi løpende informasjon om ressursbruk og tjenesteproduksjon til bruk i nasjonale informasjonssystemer, jfr. kommuneloven 49 og forskrift om rapportering p.r. 15. februar hvert år. Kommunestyret er pålagt å behandle årsregnskapet og årsrapporten innen 1. juli det påfølgende år, jfr. kommuneloven 48 og regnskapsforskriften 10. Øvrig planverk I tillegg til kommuneplan og økonomiplan utarbeides det årlig i kommunen en rekke øvrige planer. Planene er knyttet til utvikling av enkeltstående tjenesteområder, som f.eks. grunnskole, barnehage, eldre osv. Slike planer inneholder ofte en rekke forslag til nye tiltak som krever økte økonomiske rammer, og skal sees i sammenheng med utarbeidelsen av økonomiplanen. I forbindelse med utarbeidelsen av kommunens planstrategi i 2012 vil rådmannen legge frem en oversikt over sektorenes planbehov i perioden. Kommunens styringssystem Kommunens styringssystem er under utarbeidelse. Systemet skal bygges opp rundt de 9 fokusområdene som er vedtatt i kommuneplanen for Fokusområdene Fokusområdene er: Boligbygging og sentrumsutvikling Miljøvern Barn og unge Næringsutvikling Folkehelse Økonomi Kultur og frivillig arbeid Eldre Flyktning og integreringspolitikk Under hvert av disse fokusområdene har kommunestyret fastsatt politiske føringer og mål som er førende for administrasjonen. Fokusområdene er nærmere omtalt i kapitel 7 i økonomiplanen. I tillegg arbeider administrasjonen med å bygge opp et administrativt styringssystem som i større grad er rettet inn mot resultater og måloppnåelse i den enkelte kommunale virksomhet. Dette styringssystemet baserer seg på å gjennomføre systematiske målinger av hhv økonomisk balanse, sykefravær, medarbeidertilfredshet, brukertilfredshet og kvantitative resultater innenfor den enkelte virksomhet. Dette som grunnlag for den administrative styringen av kommunens virksomheter. Den styringsinformasjonen som fremkommer i dette systemet vil også bli gjort tilgjengelig for den politiske ledelsen i kommunen. Systemet er under utvikling og kommenteres derfor ikke ytterligere i denne økonomiplanen. 22

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet

Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. Budsjett 2015 Handlingsplan 2015-2018. - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Regnbue over Lensene. Fotograf: Trine Myrvold Wikstrøm. 2015 Handlingsplan 2015-2018 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet 2 Innholdsfortegnelse 1 KOMMUNENS SENTRALE STYRINGSDOKUMENTER... 7 2 VISJON,

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument

Budsjett 2013. Handlingsplan 2013-2016. Eidsvoll kommune. Rådmannens grunnlagsdokument Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Eidsvoll kommune INNHOLD SAMMENDRAG... 4 1 KOMMUNENS STYRINGSSYSTEM... 8 2 1.1 KOMMUNESTYRETS STYRINGSDOKUMENTER... 8 1.2 VISJON, HOVEDMÅL OG DELMÅL I KOMMUNEPLANEN...

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling:

Frosta kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012. Politisk behandling: Frosta kommune ØKONOMIPLAN 212 215 ÅRSBUDSJETT 212 Politisk behandling: Utvalg/komité: Utvalg/Råd Formannskap Off. ettersyn Kommunestyre Saksnr. Dato 29.1113.12.211 22.11.211 29.11.211 13.12.211 ØKONOMIPLAN

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14

Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018. Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Offentlig ettersyn av Budsjett 2015/ Økonomiplan 2015 2018 Ettersynsperiode: 04.12.14 18.12.14 Eventuelle innspill må være innsendt innen 18.12.14 Innhold: Rådmannens forslag Budsjettskjemaer Formannskapets

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune

Tertialrapport 2/2014. Aurskog-Høland kommune Tertialrapport 2/2014 Aurskog-Høland kommune 1 Innhold 1. PERSONAL... 4 2. FOKUSOMRÅDER... 5 BOLIGBYGGING OG SENTRUMSUTVIKLING... 5 MILJØVERN... 6 BARN OG UNGE... 7 NÆRINGSUTVIKLING... 9 FOLKEHELSE...

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09)

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010. Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2010 2014 ÅRSBUDSJETT 2010 Vedtatt i kommunestyret 14.12.2008 (sak k-067/09) Kommunestyret endelige vedtak i Økonomiplan 2010 2014 Årsbudsjett 2010: K-067/09 Vedtak Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret

Saksframlegg. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Engerdal kommune Saksmappe: 2013/643-7563/2013 Saksbehandler: Gunn Vesterheim Arkivkode: 151 Engerdal kommune - årsbudsjett Saksframlegg Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 13/186 Formannskapet 26.11.2013

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Side 3 2 Budsjett og økonomiplan 2015-2018 Side 4 3 Styringssystem Side 20 4 Organisering Side 23 5 Sentraladministrasjon/felles

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer