Byrådssak /11. Dato: 2. november Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak /11. Dato: 2. november Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder:"

Transkript

1 Dato: 2. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken OEJO SARK Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rapport fra DKS skoleåret Byrådet gjorde vedtak om tildeling for kr i sak 1160/10. Dette var den stipulerte sum for tildeling fra tippemidlene på basis av tidligere års erfaringer. Imidlertid ble fordelingsnøkkelen endret for Tildeling over tippemidlene ble kr Fordelingen av tippemidlene er bl.a. basert på antall elever. Bergens elevtall har økt i forhold til de andre kommunene i fylket. Differansen kr ble fordelt til to av tilskuddsmottakerne: kr til Skolefilmfestivalen, for å øke opp antall deltakende klasser og kr 7000 til Fargespill, til kompetanseoverføring. Antall deltakende elever i DKS Bergen i skoleåret var mot i skoleåret I tillegg kommer andre tilbud i skoletiden og samlet registrert elevbesøk var Omlag 340 kunstnere har deltatt i DKS Bergen, foruten 100 musikere i Filharmonien, samt kunstnere i de ulike operaensembler. Hele klassetrinn-modellen, som ble vedtatt i DKS plan av 2009, viser en god utvikling. Kvalitet i programmene, samt organisering og samspill med skolene øker. En når flere skoler gjennom denne modellen. De skolene som har vanskelige transportforhold mottar i tillegg årlige særskilte tilbud. Til sammen må en kunne konkludere med at disse plangrepene medfører en bedre fordeling av kulturprogrammene i bergensskolen. Dette gir en mulighet til å nå målet om kulturmøter til alle elever. Forankringen i skolens læreplaner Kunnskapsløftet, både generell del og fagplanene, gir erfaringsvis god støtte til at DKS på en god måte kan komplettere lærerens undervisning og elevens læring. Programmer i DKS skal aldri erstatte undervisningen, men kan være en god hjelp til å nå læringsmål i de ulike fagene. Skolene anbefales derfor stadig om å legge inn DKS i egne utviklingsplaner og/ eller lokale læreplaner i fag. Hver skole har sin egen kulturkontakt som har i oppgave å gjøre programmer og tilbud kjent på skolen. 1

2 Begrunnelse for fremleggelse for komitè for kultur, idrett og næring. Byrådets fullmakter vedtatt av bystyret 24.april 2006 i sak 10-06, 1.4 Bystyrekomiteenes kompetanse og fullmakter: "Bystyrekomiteene skal følge opp langsiktige strategier, mål og retningslinjer fastsatt av bystyret i plenum, innenfor komiteenes ansvarsområder". Byrådet innstiller til Komite for kultur, idrett og næring å fatte følgende vedtak: 1. Komité for kultur, idrett og næring godkjenner rapport og evaluering av Den Kulturelle Skolesekken Komité for kultur, idrett og næring ser særlig positivt på den betydning DKS har som kultur- og skolepolitisk virkemiddel for å formidle byens kunst- og kulturressurser til barn og unge slik rapporten viser. 3. Rapporten sendes Komite for oppvekst til orientering Monica Mæland byrådsleder Gunnar Bakke byråd for kultur, næring, idrett og kirke To vedlegg følger saken:. Vedlegg I presenterer de enkelte programmer i DKS Vedlegg II presenterer statistikk for elevdeltakelse fra den enkelte skole i det enkelte program. 2

3 Saksutredning: Byens kunstliv og aktive elever. DKS i Bergen baserer seg på samarbeid med byens kunstliv, som skal være et utvidet læringsrom for elevene. DKS skal gi elevene mulighet til å være deltakere i byens kunstliv på linje med andre borgere. Dette medfører at byens kunstliv også må utvikle sin formidling til barn og unge og sin kommunikasjon med skolene. Byens kunstliv er rimelig internasjonalt, der det arbeides lokalt med et internasjonalt bakteppe. Samarbeid med byens festivaler er likevel en særlig mulighet til også å møte kunst fra hele nasjonen, hele Norden og verden for øvrig. DKS samarbeider derfor med både Oktoberdans/ Meteor og Mini - Midi - Maxi i regi av Vestlandske Teatersenter. Festspillene er en stor bidragsyter i DKS, selv om institusjonen selv står for finansiering av egne tilbud. Plan for DKS i Bergen slår fast at kunstprogrammene i DKS skal invitere elevene inn i kunstneriske prosesser, så langt det er mulig. De fleste av programmene i DKS kobler møte med profesjonell kunst med elevenes egen aktivitet og kulturskaping. Mange av samarbeidspartene i DKS har kommet langt i metodeutviklingen på dette området, og mange av kunstinstitusjonene har også barn og unge som en naturlig målgruppe for formidling. Elevaktivitet er nedfelt som et av kriteriene: I valget mellom likeverdige programmer, velges ofte det programmet som også har verksted og elevaktivitet. Kommunens vektlegging av aktivitet og egen kulturskaping medfører ofte mer kostbare programmer, der kunstnere arbeider med elevene og elevene skaper egne uttrykk, knyttet til de profesjonelle møtene som skal skje. Flerkulturrelle programmer kan en finne flere av under ulike sjangre, bl.a. Fargespills forestillinger og Abu Adonabas Afrikanske konsert som kanskje er de mest åpenbare. Videre har Lars Kolstads trommesirkel har sterke innslag av afrikansk musikk. Under litteratur møter elevene eventyr og fortellinger fra mange kulturer. Dukkenikkernes forestilling Månefabler tar i bruk en samisk lavvo og Dukkenikkernes forestilling Godnatthistorier baseres på grøssere samlet fra våre trakter, samt fra Somalia i sør, Chile i vest, Vietnam i øst. Det er derfor riktig å ikke bruke flerkultur som en egen sjanger, og heller se på møte med ulike kulturer innenfor alle sjangre, ut fra erkjennelsen av at vi lever et flerkulturelt samfunn. Tverrkunstneriske programmer finner en flere av. Alle programmene er riktignok presentert under en sjanger, men inneholder likevel møte med flere kunstområder. Fortelling og drama er viktige metoder i arbeidet med kulturarv i Barnas Kulturhus og Dukkenikkernes forestilling Månefabler knyttes til malerier/billedkunst. Plan 2009: Fordeling av bruk av DKS mellom skolene. I 2009 vedtok Bystyret en ny plan for DKS - og la inn flere tiltak for å sikre en bedre fordeling av tilbudene i DKS. En viktig nasjonal målsetting for DKS er at alle elever skal ha et møte med kunst og kultur i løpet av skoletiden.. Bergens styringsstruktur innebærer at det er skolene selv som beslutter om og hva den enkelte lærer/klasse og det enkelte trinn skal delta på av kulturprogrammer. DKS i Bergen opererer derfor ikke med obligatoriske programmer. Følgende strategiske grep ble fastsatt i planen: 3

4 a. Å gi alle elever på hele trinn et tilbud: I disse tilbudene er skolene allerede påmeldt og må melde seg av, om de ikke ønsker å benytte programmene. Skolene og lærerne slipper dermed å skaffe seg informasjon om tilbudet og slipper også å bestille. b. Skolene som hadde dårlige transportforhold, skal få tildelt turnerende programmer til skolen, før disse blir lagt ut til allmenn bestilling. c. DKS bør legges inn i skolenes lokale læreplaner, slik at forpliktelsen og fokus på kulturprogrammene økes i den enkelte skole. Antall deltakende elever i DKS Bergen dette skoleåret var Ut over dette hadde Bergen Kunstmuseum besøk av 6162 elever. Kunstindustrimuseet hadde 4899 elever og Festspillene hadde 3560 elever på 4 arrangementer. Estimert elevtall i bibliotekbesøk ligger på Dette gir et samlet elevtall på vel elever i kulturmøte i skoletiden for Utover dette gir Skolekonsertene to konserter pr. skole pr. skoleår og i tillegg til dette får alle elever i løpet av mellomtrinnet et besøk på Troldhaugen med programmet " Grieg på Troldhaugen". Dette skoleåret er det elever i grunnskolen. Omlag 340 kunstnere har deltatt i DKS Bergen, foruten 100 musikere i Filharmonien, samt kunstnere i de ulike operaensembler Erfaringer. Skoleåret var 2. år for gjennomføring av den nye planen. Tilbud til hele klassetrinn gis fra Bergen Filharmoniske Orkester(BFO) til 6.trinn, Den Nye Opera (DNO) til 8. trinn og Bergensfest UNG til 7.og 9.trinn. Generelt er musikkinstitusjonen svært positive til å nå alle elever på et trinn. Elevene kan møte en kunstform de ellers kanskje ikke ville møtt. Erfaringene tilsier at flere av skolene bruker tilbudet, siden de er påmeldt i utgangspunktet. Dette er trolig hemmeligheten ved at hele trinn-programmet fungerer etter hensikten. At kunstpedagoger arbeider med elevene ute i hver klasse er fundamentalt for måloppnåelsen og at prosjektene blir så vellykkete: I BFO-prosjektet (Bli inspirert!) arbeider en musikkpedagog i en time i hver klasse. I DNO-prosjektet (Prosjekt opera) arbeider to kunstpedagoger i to timer i hver klasse. Elevene arbeider selv aktivt med forestilling /konsert de skal møte. Bergenfest UNG har ikke pedagoger ute i klassen, men produserer forarbeidet på Music Delta på It`learning. Årets musikere frigir et par låter til bruk for elevene, som kan arbeide med musikk, instrumenter, tekst etc før konserten. At elevene selv kan iscenesette en operascene, komponere /nykomponere en melodi/deler av et musikkverk, gir elevene mulighet til å prøve ut de profesjonelle elementene de møter og bruke disse til egne uttrykk. Slik gir programmene både et møte med den klassiske eller populærkulturelle kulturen, og gir også verktøy til egen kulturskaping/utprøving. Virksomhetene forbedrer programmet i tråd med de erfaringer de gjør: 4

5 BFO og DNO understreker at mottaket i Grieghallens foaje er viktig. Elevene møter igjen de kunstpedagogene de har møtt i klassen, de får en repetisjon av forarbeidet og får informasjon om hva som skal skje inne i salen. De blir minnet på "reglene" for klassiske konserter og operaforestillinger og de kan i enkelte tilfeller også møte dirigenten eller komponisten. Ikke alle konserter/forestillinger/verk bør legges inn i programmet til elevene. Erfaringer tilsier at konsertens/forestillingens varighet også bør vurderes når en velger inn programmer til prosjektet. Inne i salen presenterer orkesteret de ulike instrumentfamiliene og konsert/forestilling kan starte. Bergenfest UNGs program ligger nærmere det uttrykket de unge kjenner: populærmusikken. Men også her er det koder å "knekke": de unge er uvant med live konserter, siden de møter adgangsbegrensninger før 18 /20 år. De er ofte vant med å se konserter på TV/video. At de må ta hensyn til levende musikere, men at de også kan kommuniserer med bandet, er en ny oppdagelse. Mottaket i og kommunikasjon med skolene blir stadig bedre. Problemene finnes nå på "individnivå". Men kommunikasjon med lærerne er ressurskrevende - programmene tar faktisk mye tid. Og det er utfordrende å tilpasse seg en travel skolehverdag. Dagen-før-kontakt /påminninger er særlig viktig. Fleksibilitet fra kunstarrangørens side er nødvendig. Bergensfest UNG har hatt særlige utfordringer med hensyn til busstransporten. For disse konsertene skal alle elever fra skolene reise på samme tidspunkt, ikke bare noen få klasser om gangen. Bergensfest Ung gjennomfører sine konserter over to dager og har lite muligheter for å flytte klasser til andre tider, om dagen ikke passer for skolen. Dette fikk konsekvenser for 9.trinn dette skoleåret. BFO og DNO kan være mer fleksible i å imøtekomme ønsker fra skoler om tidspunkt, siden de gir konsert/forestilling gjennom hele året. Kunstinstitusjonene melder at de ønsker å videreføre prosjektene i fremtiden. De vil utvikle det musikkpedagogiske arbeidet slik at elevenes arbeid kan knyttes enda tettere opp til forestillingen. Det planlegges en utvidelse av samspillet med skolene bl.a. til 4.trinn i samarbeid med kulturskolen. Teknologiutviklingen vil også muliggjøre nye samhandlingsformer med skolen. For eksempel vil en kunne se for seg muligheter til også å kunne ha direkte overføringer fra Grieghallen til skolene gjennom video-streaming. Også lærerne lærer i programmet. At lærerne bruker Music Delta har betydning. Skoleseksjonens utviklingsprogram for å øke læreres kompetanse på Music Delta og It`learning vil støtte opp under disse kulturprogrammene. BFO lager en lærerveiledning med CD for hver konsert og denne er med tiden blitt mer og mer elevvennlig. Elevene kan selv knytte seg opp til Music Delta, også hjemme og privat. BFO har også laget en informasjonsbrosjyre til foreldrene. Fordeling av programmer direkte til skoler med vanskelige kommmunikasjonstilbud er godt mottatt i disse skolene. Tilbudene dekker flere alderstrinn og ulike kunstarter hvert år. 5

6 På tross av transportforholdene, viser det seg at også disse skolene kan utnytte hele trinn - programmene. Direktefordelingen dette skoleåret var slik: Skole Program Program Program Program Alvøen Drageverksted Fortellerversted Trommesirkel Afrikansk dans Haugland Drageverksted Afrikansk dans Haukås Fortellerverksted Trommesirkel Ofelias Hjellestad Drageverksted Fortellerverksted Afrikansk dans Krokeide Afrikansk dans Ofelias Mathopen Drageverksted Fortellerverksted Trommesirkel Afrikansk dans Nordvik Drageverksted Fortellerverksted Afrikansk dans Ofelias Riple Fortellerverksted Trommesirkel Ofelias Trengereid Fortellerverksted Trommesirkel Ytrebygda Trommesirkel Afrikansk dans Naturvitenskaplig teater Ytre Arna Trommesirkel Afrikansk dans Ofelias Foreløpige konklusjoner: Hele klassetrinn-modellen viser en god utvikling. Kvalitet i programmene, samt organisering og samspill med skolene øker. En når flere skoler gjennom denne modellen. De skolene som har vanskelige transportforhold mottar i tillegg årlige særskilte tilbud. Til sammen må en kunne konkludere med at disse plangrepene medfører en bedre fordeling av kulturprogrammene i bergensskolen. Dette gir en mulighet til å nå målet om kulturmøter til alle elever. Det vedlagte tallmateriale viser at alle skolene har benyttet seg av kulturprogrammer. Elevtallet i DKS er også økende. Dette skoleåret deltok elever mot i Økningen kan trolig tilskrives de omtalte plangrepene samt økt vektlegging av informasjon til skolenes ledelse. Formidlingsnettverk/Publikumsundersøkelsen Sammen med Norsk publikumsutvikling gjorde et nettverk av formidlere fra byens kunstinstitusjoner og museer en undersøkelse våren Undersøkelsen så på lærernes holdninger til å bruke kulturelle aktiviteter som en del av undervisningen og viser at: - lærerne mener at DKS - tilbudene gjennomgående holder høy kvalitet - 70 % av lærerne mener at ordningen med kulturkontakter fungerer bra - 85 % av lærerne mener at informasjonen fra institusjoner og museer er relevant og forståelig - majoriteten av lærene ønsker seg en formidling fra kunstfaglige personer som bygger på dialog med elevene - 44 % foretrekker halvdagarrangementer i byen og 25 % foretrekker heldagsarrangementer - majoriteten av lærerne ønsker å beholde muligheten til å velge selv hva de vil at klassen/ trinnet skal delta på - 92 % svarer at de har benyttet kulturarrangementer som en del av undervisningen 6

7 Lærerne opplever nytteverdi i tilbudene. Tidsbruken og transportutfordringene, sammen med press i forhold til timeplanen, er de største hindringene for bruk av kulturtilbud. Faktorer som er viktige for lærerne når de skal bruke kulturelle aktiviteter som del av undervisninger: - 92 % svarer at det gir rom for annerledes formidling av kunnskap - 84 % svarer at aktiviteten er relevant i forhold til kompetansemålene i læreplanen - 75 % svarer at det viktig at det gir elevene sosial trening Undersøkelsen ble finansiert av Norsk Publikumsutvikling og utført av Perspektiv Analyse Undersøkelsen ble sendt på e-post til alle grunnskolelærere (ca. 3000). Drøyt 1000 svarte, hvorav 851 svarte på samtlige spørsmål. 7

Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rapport fra Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret

Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rapport fra Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret Byrådssak 362/12 Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken 2011-2012 ELVA SARK-3017-201205088-9 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rapport fra Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret 2011-2012. Byrådet

Detaljer

Byrådssak 1510 /13. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken ESARK

Byrådssak 1510 /13. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken ESARK Byrådssak 1510 /13 Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken 2012-2013 ELVA ESARK-3017-201205088-39 Hva saken gjelder: Denne saken omhandler rapport for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) skoleåret 2012-2013.

Detaljer

Byrådssak 402/09. Dato: 19. oktober Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 402/09. Dato: 19. oktober Byrådet. Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder: Dato: 19. oktober 2009 Byrådssak 402/09 Byrådet Rapport fra Den Kulturelle Skolesekken 2008-2009 OEJO SARK-3011-200900172-114 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett legger her i

Detaljer

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy

KOMMUNALPLAN. Den kulturelle skolesekken i Meløy KOMMUNALPLAN Den kulturelle skolesekken i Meløy 2016-2020 Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 Den kulturelle skolesekken en nasjonal satsning... 3 2.0 Mål og prinsipper for den kulturelle skolesekken... 3 Målene

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN ASKØY 2016 2020 Innhold INNLEDNING ORGANISERING FOKUS OG INNHOLD LOKAL MÅLSETTING HANDLINGSPLAN ØKONOMI Budsjett 2016/17 Innledning: Mål for Den kulturelle skolesekken

Detaljer

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM

HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM HANDLINGS- OG STRATEGIPLAN 2009-2012 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKK I MODUM 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle

Detaljer

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad

Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN Den Kulturelle Skolesekken - Driftskomiteen , Tone V Rostad Levanger kommune Den Kulturelle Skolesekken LEVANGER PLAN 2007 2009 Mål Den kulturelle skolesekken Å medvirke til at elever i grunnskolen får et profesjonelt kulturtilbud Å legge til rette for at elevene

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Tjeldsund kommune Plan for Den kulturelle skolesekken 2017-2020 VEDTATT PLAN i kommunestyremøte den 21.06.2012, rullert 21.06.2017. INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Hva planen gjelder Hva er Den kulturelle skolesekken?

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN

DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN DEN KULTURELLE SKOLESEKK I SIGDAL HANDLINGSPLAN 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Løten kommune Besøksadresse: Kildevegen 1 postadresse: Postboks 113 telefon: 62564000 faks: 62564001 epostadresse:

Detaljer

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune

Steigen kommune OSS Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen. Plan for Den Kulturelle Skolesekken. Steigen kommune Plan for Den Kulturelle Skolesekken Steigen kommune Oppvekst, 8283 Leinesfjord tlf: 75 77 88 08 1 INNLEDNING Hva er den Kulturelle Skolesekken? Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som har

Detaljer

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune

Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Temaplan for den kulturelle skolesekken 2015-2019 Levanger kommune Innhold FORORD FORMÅLET MED PLANEN HOVEDMÅL TEMAPLAN KLASSETRINN ORGANISERING KULTURKONTAKTENES ROLLE OG ANSVAR PRAKTISKE OPPLYSNINGER

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN INDRE FOSEN KOMMUNE 2018-2019 09.05.2018 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 MÅL:... 2 1.2.1 Prinsipp for ordninga:... 2 1.2.2 Rolle- og ansvarsfordeling...

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2016-2019 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015

PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I SIGDAL 2012-2015 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS) er et nasjonalt satsningsområde for å sikre profesjonelle kulturtilbud til alle elever i grunnskolen.

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201002034 : E: 243 B50 : Richard Olsen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 06.12.2010 70/10 DEN KULTURELLE

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune. skoleårene 2012/ /16 Beiarn kommune Skole- og barnehageavdelingen 8110 MOLDJORD Saksnr./Arkivkode 12/98 - A30 Sted MOLDJORD Dato 11.01.2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) plan for Beiarn kommune skoleårene 2012/13 2015/16

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) I MODUM

HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) I MODUM HANDLINGSPLAN 2019-2022 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) I MODUM Street art-workshop med gatekunstneren Peacetu for 4. klassingene i Modum våren 2018. 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring...

Detaljer

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1

Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 Tilbudskatalog DKS Røyken 2012-2013 27.04.2012 1 INNLEDNING s. 3 FYLKETS ABONNEMENTSORDNING s. 4 LOKALE AKTIVITETER s. 5-8 Obligatoriske Valgfrie LÆRERKURS s. 9 Takk til våre samarbeidspartnere s. 10 Tilbudskatalog

Detaljer

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken fagseminar, visuell kunst 3. nov 2011 Målsetting: å skape en arena for diskusjon om visuell kunst i DKS i Sør-Trøndelag Målgruppe: Kunstnere, kunstmiljø, kunst- og utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS

Fra Storfjorduka 2008. DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune. 03.02.2009 14:14:54 Årsplan DKS Fra Storfjorduka 2008 DKS - 2008-2011 Storfjord Kommune 1 3-ÅRIG PLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Gjelder fra 1. november 2008-1. august 2011 Den kulturelle skolesekken i Storfjord kommune Region Nord-Troms

Detaljer

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011

SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 SEND INN PÅMELDINGSSKJEMA FØR 3. JUNI 2011 INNHOLD Innledning Fylkets abonnementsordning Det lokale aktivitetstilbudet Obligatoriske aktiviteter Valgfrie aktiviteter Kurs og etterutdanning Innledning Velkommen

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune

Plan. Den kulturelle skolesekken. Narvik kommune Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 1 Plan Den kulturelle skolesekken Narvik kommune 2013-2016 Den kulturelle skolesekken i Narvik kommune 2013-2016 Side 2 Innhold Innhold... 2 HVOR

Detaljer

Orientering om kultursekken

Orientering om kultursekken Orientering om kultursekken DK den 16.01.2008 Visjon: SAMMEN SKAL VI GJØRE SKOLEN I LEVANGER BEDRE DET ER DEN DRAUMEN Olav H Hauge DET ER DEN DRAUMEN ME BÆR PÅ AT NOKO VEDUNDERLEG SKAL SKJE AT DET MÅ SKJE

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale for

Detaljer

Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret

Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret Byrådssak 1402 /13 Tildeling av ekstra midler til kunst- og kulturtilbud innen Den Kulturelle Skolesekken for skoleåret 2013-2014 GENI ESARK-3017-201205088-32 Hva saken gjelder: Saken omhandler anbefalt

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune ble startet i 2006, og er et prosjekt som baserer seg på skolenes egne kunst-

Detaljer

Byrådssak 120/09. Dato: 13.mars Byrådet. Plan for Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder:

Byrådssak 120/09. Dato: 13.mars Byrådet. Plan for Den Kulturelle Skolesekken SARK Hva saken gjelder: Dato: 13.mars 2009 Byrådssak 120/09 Byrådet Plan for Den Kulturelle Skolesekken 2009-2014 OEJO SARK-3011-200900172-24 Hva saken gjelder: Herved presenters forslag til plan for Den Kulturelle Skolesekken

Detaljer

PLAN FOR LURØY-SEKKEN

PLAN FOR LURØY-SEKKEN PLAN FOR LURØY-SEKKEN Den kulturelle skolesekken i Lurøy 2012-2016 Der hav og himmel møtes, flyter tankene fritt Vedtatt i sak 29/12 Tilsyns- og rettighetsstyre 04.06.2012 1 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Innledning

Detaljer

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK

Byrådssak 24/17. Elevenes vurdering av læring ESARK Byrådssak 24/17 Elevenes vurdering av læring LIGA ESARK-2237-201700916-1 Hva saken gjelder: Bakgrunnen for saken er en interpellasjon om elevvurdering fra representantene Sondre L. Rasch og Peter Christian

Detaljer

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune

HVA ER BODØPILOTEN? Foto: 2 DKS Bodø kommune BODØPILOTEN 2012-2015 HVA ER BODØPILOTEN? Bodø kommune, Nordland fylkeskommune (Nfk), Universitetet i Nordland (UiN) og Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen (KKS) har inngått en samarbeidsavtale

Detaljer

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014

Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 Strategiplan for Kulturskrinet, Karmøy kommune, 2011-2014 1. STATLIGE FØRINGER FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) Stortingsmelding nr. 8/2008 Den kulturelle skolesekken i framtida ble behandlet og vedtatt

Detaljer

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT

SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais SVAR PÅ SKJEMA FØR 1. MAI 2017 BENYTT EASYFACT LINK SOM SENDES TIL KULTURKONTAKT 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord

Detaljer

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar"

Nye retningslinjer for tilskuddsordningene Lokal Kulturaktivitet  og Kjapt Svar Dato: 3. desember 2010 Byrådssak 1009/11 Byrådet Nye retningslinjer for tilskuddsordningene "Lokal Kulturaktivitet " og "Kjapt Svar" OEJO SARK-3300-201014092-6 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1358/10

Detaljer

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken

håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken håndbok for kulturkontaktene i Snåsa Den kulturelle skolesekken - utarbeidet som hjelp til skolene og for å sikre kvalitet, standard og kontinuitet i det arbeidet som gjøres. En konkret håndbok for det

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Stor-Elvdal kommune Besøksadresse: Skoleveien 50 postadresse: 2480 Koppang telefon: faks: epostadresse: koppang.skole@storelvdal.kommune

Detaljer

Byrådssak 505/10. Dato: 11. oktober 2010. Byrådet. Rapport for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2009-2010. SARK-3011-201000102-84

Byrådssak 505/10. Dato: 11. oktober 2010. Byrådet. Rapport for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2009-2010. SARK-3011-201000102-84 Dato: 11. oktober 2010 Byrådssak 505/10 Byrådet Rapport for Den Kulturelle Skolesekken (DKS) 2009-2010. OEJO SARK-3011-201000102-84 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett legger

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget sal og scene

Elevbedrift i valgfaget sal og scene Elevbedrift i valgfaget sal og scene Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer i kunsten er i stadig utvikling og kan sprenge grenser. Samtidig bidrar kunst til å bygge broer mellom

Detaljer

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais

Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais Barn er ikke en vase som skal bli fylt, men et bål som skal bli tent. Brancois Rabelais 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Forord 2. Føringer 3. Mål 4. Organisering og økonomi 6. Lokal plan 7. Eksempler 2 1. FORORD

Detaljer

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen

LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011. Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM 12.03.2011 Undersøkelse av lærernes holdninger til å bruke kulturelle arrangementer som del av undervisningen LÆREREN SOM PUBLIKUM U N D E R S Ø K E L S E U T F Ø R T P Å W E B 2 8.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Programmering for Dks Oslo Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor. November ca medio januar Vurderingsmateriell deles

Detaljer

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623

Saksframlegg. HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 04/21623 Saksframlegg HANDLINGSPLAN FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS) TRONDHEIM KOMMUNE 2004-2007 Arkivsaksnr.: 04/21623 Forslag til vedtak: - Formannskapet slutter seg til Trondheim kommunes deltakelse i Sør-Trøndelag

Detaljer

Hva skjer når. litteraturen i Den. kulturelle. skolesekken blir. virtuell? Trondheim June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken

Hva skjer når. litteraturen i Den. kulturelle. skolesekken blir. virtuell? Trondheim June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken Hva skjer når litteraturen i Den kulturelle skolesekken blir virtuell? Trondheim 09.05.2019 June M. Breivik Avdelingsdirektør, Kulturtanken KULTURTANKEN Kulturtanken Forskning og Utvikling Kulturtanken

Detaljer

Program Den kulturelle skolesekken 2014/2015

Program Den kulturelle skolesekken 2014/2015 Informasjon Vi håper dere finner mye til glede og interesse i årets program. Både fylket og kommunen har obligatorisk program. Det kommunale programmet består både av et fast tilbud fra år til år, og nye

Detaljer

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene

Elevbedrift i valgfaget produksjon for sal og scene Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap TELEFON E-POSTADRESSE WEB Essendropsgate 3, PB 5250 Majorstua],0303 Oslo 23 08 82 10 ue@ue.no www.ue.no Alle former for kunst skapes og formidles. Ulike uttrykksformer

Detaljer

Plan for Den kulturelle skolesekken

Plan for Den kulturelle skolesekken Plan for Den kulturelle skolesekken Gildeskål kommune 2012/13 2015/16 1.0 Innholdsfortegnelse 1.0 Innholdsfortegnelse Side: 2 2.0 Innledning Side: 3 3.0 Den kulturelle skolesekken i Gildeskål kommune Side:

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten

Oslo kommune Utdanningsetaten Fagutvalg / programråd Alle produksjoner behandles i fagutvalg / programråd. I fagutvalgene sitter representanter fra både kultur- og skolesektor innen hver sjanger. Fremdrift fagutvalg / programråd 1.Oppstartsmøte

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter et tilsagn på inntil: Saknr. 13/726-58 Saksbehandler: Øyvind Midtskogen Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner blant de innkomne DKS-søknadene å gi følgende prosjekter

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17

VEIVISER TIL DKS. Skoleåret 2016/17 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2016/17 Veiviseren inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens egen kulturelle

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Britt Humstad Medlem ÅF-H Møteprotokoll Utvalg: Åfjord - Komite for livsløp Møtested: Kommunestyresalen, Åfjord Rådhus Dato: 13.02.2017 Tid: 08:30 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Singsaas Leder

Detaljer

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken

Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Nærhet, autonomi og demokratisering - Evaluering av direktekommuneordningen i Den kulturelle skolesekken Elisabet S. Hauge, prosjektleder Vegard Solhjem Knudsen, analytiker Marthe Rosenvinge Ervik, analytiker

Detaljer

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16

VEIVISER TIL DKS. For skoleledere, kulturkontakter og lærere. Skoleåret 2015/16 VEIVISER TIL DKS For skoleledere, kulturkontakter og lærere Skoleåret 2015/16 Veiviser til DKS 2015/16 inneholder informasjon om: Side 3 Mål for DKS Side 4 DKS-modellen i Oslo Side 5 Støtte til skolens

Detaljer

FORNYELSE SAMARBEID KVALITET STRATEGIDOKUMENT FOR KULTURTANKEN

FORNYELSE SAMARBEID KVALITET STRATEGIDOKUMENT FOR KULTURTANKEN FORNYELSE SAMARBEID KVALITET VÅR VISJON Vi åpner dører til kunsten og framtiden for alle elever i Norge! VÅRE KJERNEOPPGAVER Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS),

Detaljer

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom:

Direkte støtte til tiltak for barn og ungdom: Kulturmidler som er med og finansiere tiltak for barn og ungdom: Utviklingsplanen for Rogaland er basert på Stortingsmeldingene 38 og 39 fra 2002-2003 og på Melding om fordeling av spelemidlar for skuleåret 2004/2005 og om fordelingsordning til og med skuleåret 2006/2007

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Sørfold. Handlingsplan

Den kulturelle skolesekken i Sørfold. Handlingsplan Den kulturelle skolesekken i Sørfold Handlingsplan 2012-2016 * Alle barn har gnist i seg. Alt vi trenger er å tenne den. Roald Dahl Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing, som skal bidra til

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN for SLAGVERK

LOKAL LÆREPLAN for SLAGVERK LOKAL LÆREPLAN for SLAGVERK Felles pedagogisk plattform Dette står vi for som lærere 1. Vi vil at elevene skal få lære, oppleve, skape og formidle kunst og kultur gjennom egen aktivitet og i fellesskap

Detaljer

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst :

Vedtak: Byråd for kultur, næring og idrett bevilger tilskudd til følgende 6 søknader innen tilskuddsordningen Prosjektstøtte elektronisk kunst : Dato: 22. mai 2008 Fullmaktssak /08 Tilskudd elektronisk kunst 2008 TTJE SARK-3315-200801325-9 Hva saken gjelder: På tjeneste 37760 Tverrestetisk er det i 2008 avsatt kr. 150 000,- som frie tilskuddsmidler

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM

HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM HANDLINGSPLAN 2015-2018 FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I MODUM «Til overs» - interaktiv installasjonsforestilling for 6. klassingene i Modum høsten 2014. 1. Innledning Den kulturelle skolesekken (DKS)

Detaljer

Læreplan Juniororkesteret

Læreplan Juniororkesteret Læreplan Juniororkesteret Om Stavanger kulturskole Stavanger kulturskole er en offentlig skole som skal gi undervisningstilbud fortrinnsvis til aldersgruppen 0-19 år bosatt i Stavanger kommune. Som elev

Detaljer

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune

Norsk kulturindeks Resultater for Hamar kommune Norsk kulturindeks 2017 Resultater for Hamar kommune Kolofonside Tittel: Norsk kulturindeks 2016 Resultater for Hamar kommune TF-notat nr.: 41/2017 Forfatter(e): Bård Kleppe Dato: 05.01.2018 ISBN: 978-82-336-0076-1

Detaljer

Samarbeidsavtalen

Samarbeidsavtalen Samarbeidsavtalen 2012-2015 Politiske føringer Stortingsmelding 10 ( 2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking Stortingsmelding 20 ( 2012 2013) På rett vei kvalitet og mangfold i fellesskolen NOU- Kulturutredningen

Detaljer

Programlegging og kvalitetskriterier

Programlegging og kvalitetskriterier Programlegging og kvalitetskriterier Frist for innsending av forslag til DKS sitt program er 1. november. Produksjonene behandles i to faser og to programråd. Vurdering av kvalitet gjøres i henhold til

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/16

Plan for DKS skoleåret 2015/16 Plan for DKS skoleåret 2015/16 Den kulturelle skolesekken i Åmot kommune Besøksadresse: Torget 1 postadresse: Torget 1 telefon: 62434044 faks: epostadresse: postmottak@amot.kommune.no hjemmeside: Amot.kommune.no

Detaljer

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring.

Formålet er å gi informasjon om elevens kompetanse i norsk, matematikk og engelsk som bakgrunn for videre læring. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for barnehage og skole Rundskriv Rundskriv nr.: 24/2015 Dato: 21. oktober 2015 Saksnr.: 201500011-24 Saksbehandler: LASA Emnekode: ESARK-20 Til skoler med mellomtrinn Skriftlig

Detaljer

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole

KULTURLEK OG KULTURVERKSTED. Fagplan. Tromsø Kulturskole OG Fagplan Tromsø Kulturskole Alle skal lykkes Utarbeidet høst 2008 Red: Janne A. Nordberg Teamkoordinator kulturlek og verksted Fagplan kulturlek og verksted Side 2 Forord Norsk Kulturskoleråd bestemte

Detaljer

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold

STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE. VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013. Innhold STRATEGI FOR DKS-ARBEID I NÆRØY KOMMUNE VEDTATT I KULTURFORUM NÆRØY 9. januar 2013 Innhold 1. BAKGRUNN:... 3 2. OM DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN (DKS):... 4 3. DKS i NÆRØY KOMMUNE:... 5 I) DKS-KOORDINATOREN...

Detaljer

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober)

Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Plan for DKS skoleåret (frist for innlevering 1. oktober) Den kulturelle skolesekken i Folldal kommune Besøksadresse: Folldal skole postadresse: 2580 Folldal telefon: 624 91 000 faks: 624 90 584 epostadresse:

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune

Strategiplan for Den kulturelle skolesekken i Drammen kommune Strategiplan for Den kulturelle skolesekken 2008 2012 i Drammen kommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 1.1 Historikk 3 1.2 Intensjon 3 1.2 DKS er 3 2. Evaluering av forrige plan 4 3. Begrunnelse og

Detaljer

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN

DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DU SKULLE BARE VISST HVA BARNA DINE OPPLEVER PÅ SKOLEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing. Den er et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Detaljer

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga!

Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole. RUSK og RASK kampen om søppeldynga! Rapport fra skoleutviklingsprosjekt i Den kulturelle skolesekken 2008, Kampen skole RUSK og RASK kampen om søppeldynga! 1. Tittel på prosjektet, skolens navn og hjemmeside RUSK og RASK kampen om søppeldynga

Detaljer

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud

Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud Dks skal bidra til å styrke og virkeliggjøre den estetiske dimensjonen i opplæringen. Dks skal sikre elever i grunnskolen profesjonelle kulturtilbud og heve deres kulturelle kompetanse. Den kulturelle

Detaljer

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt?

Kreativt Europa. Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Kreativt Europa Hva skiller et EU prosjekt fra et nasjonalt prosjekt? Programmet vil kun støtte tiltak og aktiviteter som tilfører en europeisk tilleggsverdi og som kan bidra til å nå målene satt for EUs

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 48 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling

Kulturskolen i Ås. Vi har som mål å Opprettholde kulturelle tradisjoner, og - Bidra til nyskapende utvikling Kulturskolen i Ås Etablert i 1970 - ny utvikling basert på 47 års erfaring Utnevnt til - Årets kulturskolekommune 2017 og Fyrtårnkulturskole 2012-2014 Undervisning av barn og unge 0-20 år i - Musikk Dans

Detaljer

Magdaplan 2012-2016 Side 1

Magdaplan 2012-2016 Side 1 Magdaplan 2012-2016 Side 1 Planen er utarbeidet av koordinator for Magda/DKS: Per-Kåre Mæhlum og Tone Valland Mailadresse: per-kare.mahlum@porsgrunn.kommune.no Tlf.: 35 54 72 20-952 41 178 Magdaplan 2012-2016

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE Kommunal plan for DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 2012-2016 INNHOLD INNLEDNING s. 3 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN I FAUSKE KOMMUNE s. 4 GRUNNALG, ENDRINGER OG UTFORDRINGER s. 4 ORGANISERING OG SAMARBEIDSPARTNERE

Detaljer

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli

Den kulturelle skolesekken i Oslo. Foto: Pål Laukli Den kulturelle skolesekken i Oslo Foto: Pål Laukli DKS - hvorfor? Svar fra lærer på spørsmål om hva som er viktigst med DKS For meg er den kulturelle skolesekken en viktig døråpner til ulike kulturelle

Detaljer

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn

Ugress. Konsert for 1. - 7. årstrinn 2012 2013 Ugress Konsert for 1. - 7. årstrinn : Ugress programmet Ugress er et funky, filmatisk, og spennende pop-eletronika prosjekt, fra den gærne vitenskapsmannen og lyd-etterforskeren Gisle Martens

Detaljer

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole

Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole Utviklingsplan for Lindesnes kulturskole 2006 2010 Lindesnes kommune på lag med framtida 1 Grunnleggende målsettinger Kulturskolen skal gi alle barn, unge og voksne som ønsker det muligheter til å få opplæring

Detaljer

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by.

I sak 110-07 fattet Bergen bystyre den 21.05.07 vedtak om at Bergen skulle arbeide for å bli en Fairtrade-by. Dato: 30. januar 2012 Byrådssak 34/12 Byrådet Videreføring av Bergen som Fairtradeby ESDR SARK-1252-201100319-107 Hva saken gjelder: Fairtrade er et handelssystem som er basert på partnerskap mellom produsenter

Detaljer

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015)

Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Plan for DKS skoleåret 2015/2016 (frist for innlevering 1. oktober 2015) Den kulturelle skolesekken i Våler i Solør kommune Besøksadresse: Vålgutua 259 postadresse: telefon: 62424000 faks: epostadresse:

Detaljer

Formål og hovedinnhold musikk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold musikk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold musikk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Alle barn, unge og voksne i vårt samfunn har et forhold til musikk. Musikk brukes i mange forskjellige sammenhenger og har dermed

Detaljer

Utlysning av utviklingsmidler for kulturskolene i region øst

Utlysning av utviklingsmidler for kulturskolene i region øst Region Øst Utlysning av utviklingsmidler for kulturskolene i region øst Med forankring i strategi 2020, punkt 1.1, 1.2 og 1.3, ønsker styret i region øst å stimulere til utvikling av kulturskolene i regionen.

Detaljer

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014

DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT 13/571- Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret 2013-2014 DET KONGELIGE KULTURDEPARTEMENT Sør-Trøndelagfylkeskommune Postboks2350Sluppen 7004TRONDHEIM Deres ref. Vår ref. 13/571- Dato 17.06.2013 Den kulturelle skolesekken: Fordeling av spillemidler for skoleåret

Detaljer

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE.

BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. BAKGRUNN FØRSTE GANG GJENNOMFØRT SOM ET EU-PROSJEKT I 2010 INITIERT AV DET BELGISKE SCENEKUNST KOMPANIET ZONZO COMPAGNIE. SAMARBEID MED LEDENDE KULTURINSTITUSJONER I EUROPA Bozar Centre for fine Arts,

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN PLAN FOR VERDAL KOMMUNE 2009-2012 "Oppfostringen skal gi elevene lyst på livet, mot til å gå løs på det og ønske om å bruke og utvikle videre det de lærer." 1 Innledning... 3

Detaljer

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK

Byrådssak 185/15. Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen ESARK Byrådssak 185/15 Skriftlig vurdering på mellomtrinnet i grunnskolen LIGA ESARK-20-201419666-7 Hva saken gjelder: Byrådet har i sin politiske plattform fra 2011 uttrykt at det vil «innføre skriftlig vurdering

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2016 Prioritert tiltaksliste Kortsiktige tiltak (2012-2013) 2.1.2 Det legges til rette for et bredt spekter av tilbud rettet mot barn og unge Videreutvikling av gode bibliotektjenester

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Fagplan: TEGNE- OG MALEKURS. Skedsmo musikk- og kulturskole

Fagplan: TEGNE- OG MALEKURS. Skedsmo musikk- og kulturskole Fagplan: TEGNE- OG MALEKURS Skedsmo musikk- og kulturskole Lokale fagplaner for Skedsmo musikk- og kulturskole Innledning. Skedsmo musikk- og kulturskole har som visjon å være et lokalt ressurssenter for

Detaljer

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan

Den kulturelle skolesekken. Lokal handlingsplan for Siljan Den kulturelle skolesekken Lokal handlingsplan for Siljan 2016-2019 Den kulturelle skolesekken Nasjonal satsing på kunst og kultur for alle elver Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal

Detaljer

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN KOMMUNAL PLAN 2005 2008 Innhold DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN...1 1. Forord...3 2. Forankring...3 3. Mål...3 4. Organisering...3 4.1 Skolens kontaktperson...3 4.2 Samarbeide med

Detaljer

Generell informasjon om Gjerdrum kulturskole og vårt skoleslag. Innholdsfortegnelse

Generell informasjon om Gjerdrum kulturskole og vårt skoleslag. Innholdsfortegnelse Generell informasjon om Gjerdrum kulturskole og vårt skoleslag Innholdsfortegnelse Kulturskolens samfunnsoppdrag s 2 Kulturskolens mål s 3 Kulturskolens verdiforankring s 4 Ny rammeplan «Rammeplan for

Detaljer

Program Den kulturelle skolesekken 2013/2014

Program Den kulturelle skolesekken 2013/2014 Informasjon Vi håper dere finner mye til glede og interesse i årets program. Både fylket og kommunen har obligatorisk program. Det kommunale programmet består både av et fast tilbud fra år til år, og nye

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN for GITAR

LOKAL LÆREPLAN for GITAR LOKAL LÆREPLAN for GITAR Felles pedagogisk plattform Dette står vi for som lærere 1. Vi vil at elevene skal få lære, oppleve, skape og formidle kunst og kultur gjennom egen aktivitet og i fellesskap med

Detaljer

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG

KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET, SPYDEBERG 1 Innhold: KULTURSKOLEPLAN FOR KULTURSKOLEN ASKIM, SKIPTVET OG SPYDEBERG... 3 Bakgrunn for planen:... 3 Planprosessen... 3 Visjon og mål for planen... 4 Målsetting:... 4 KULTURSKOLEN I DAG... 6 FREMTIDENS

Detaljer