Brattholmen, Referent: Stine Hamre Karlsen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brattholmen, 19.01.11 Referent: Stine Hamre Karlsen"

Transkript

1 FAU-Brattholmen Skule Tid: Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Monica Falck-Olsen (1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Kristine Lund Kvalsvik(5a), Line Nordland(6a), Håkon Winterseth(6b), Britt Helen Jacobsen(7b), Arne Bjorøy(Rektor) Fråver: Linda Løtvedt Aas(3b), Trine Telle Fredriksen(4a), Anne Britt Asbjørnsen(5b) Lillian Ekerhovd(7a), Øyvind Haukenes (4b) Sak 2 Referat frå forrige møte -Trafikksikringsgruppa jobber med vegvesen men får dårleg tilbakemelding. Sak 3 Skulegensar 2011 Anne Britt ikkje tilstades. Alle sender en mail til Anne Britt om klassa si er interessert i å kjøpe skulegenser. Sak 4 Henvendelse frå elevråd Øyvind Haukenes og Trine T Fredriksen skulle orientera men var ikkje tilstede. Sak 5 Framdrift av planar om skuleutbygging:arne informerar: Framdrifta er veldig bra, alt er i rute. FAU planlegg ein befaring på på neste møte.. Sak 6 Gjennomgang av klasseperm Styret i FAU har fått tilsendt passord for tilgong til its learning. Mange har ikkje moteke passord endå, dei det gjeld sender mail til Arne. Sak 7 Kommunedelsplan, skule- og utdanning, høyring: Høyringa ligg på nettet. Skulestrukturen er ikkje teken med og burde vore lagt inn i kommunedelsplanen. Sak 8 Trafikksikring John Kroken informerar: (tidlegare med å starte opp trafikksikringsgruppa) Han vil avslutte denne gruppa som ble starta i høsten 2000 og overføre pengane som står på deira konto. Den gruppa hadde som mål å få gang/ sykkelveg frå Straume- Knarrevik - Straume-Storskaret - Storskaret-Brattholmen Dette er nå gjennomført. Dei har 2243,- på konto som overførast til dagens gruppe slik at dei kan jobbe vidare. Karianne opplyser om kontonr og pengane overførast. Sak 8 Julekomite (Sissel) Juleavslutningen gikk veldig bra, det ble solgt for 20600,- i lodd. Tilbakemelding frå skulen: Litt mykje roting og løping i gangene. Det er foreldra sitt ansvar å rydde klasserommet etterpå. Referat ligg på It s learning. Sak Mai komite(lillian) Lillian ikkje tilstades. Sak 10 Eventuelt Strøing av skuleplassen? Skulen sitt ansvar å strø plassen så godt som mogelig. I det siste har det vore litt lite sand i kassen. Elevar må hjelpe til hvis dei skal få strødd skikkeleg på skuleplassen. Brattholmen, Referent: Stine Hamre Karlsen

2 FAU-Brattholmen Skule Tid: Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a), Stine Hamre Karlsen(2a), Karianne Fjeld Løvaas(3a), Linda Løtvedt Aas (3b), Trine Telle Fredriksen (4a), Øyvind Haukenes (4b), Kristina Lund Kvalsvik(5a), Line Nordland(6a), Håkon Winterseth(6b), Lillian Ekerhovd (7a), Arne Bjorøy(Rektor) Fråver: Representanter frå 1b, 2b, 5b, 7b. Sak 2 Referat frå forrige møte Ok Sak 3 Skulegensar 2011 Anne Britt ikkje tilstades. Saken utsetjast til hausten. Sak 4 Henvendelse frå elevråd: Nett til ballbinge Øyvind Haukenes orienterar: Kurt Kvalsvik skal sjekka kva nett som er og kva Som eventuelt må kjøpast. Sak 5 Framdrift av planar om skuleutbygging:arne informerar: Vi var på befaring i nybygget, alt er i rute. Sak 6 Gjennomgang av klasseperm Saka blir tatt opp på neste møte. Sak 8 Trafikksikring Det er ikkje trafikkvaktar på skulen for tida, dette på grunn av at dei største elevane startar tidlegare på skulen og kan difor ikkje stå vakt når dei små byrjar på skulen. Trafikksikringsgruppa treng difor ikkje kjøpe premiar slik dei har gjort før. Dei ynskjer å bruke nokre pengar på ulike dataspel, som omhandlar trafikksikring, til bruk i skulen. FAU er positiv til dette. Sak Mai komite(lillian) Dei er godt i gong med planlegginga. Sak 10 Eventuelt -Strøing av skuleplassen: skulen gjer dette etter behov, elevar hjelp til når det trengs. -Brattis Disco: Veldig vellykka. Håkon kom med forslag om at 5, 6 og 7 klasse arrangerer disco ein gong kvar i løpet av eit skuleår, d.v.s ein gong på hausten og to gonger på våren. Oppfordrar dei andre klassane til å arrangera kvar for seg. -Skuleruta for neste år blei lagt fram og godkjent av FAU. -Skulen ynskjer frå hausten at skulen skal byrje kl for alle klassar. -Ein av ulempane ved å byrje ein halv time tidlegare er den stygge skulevegen frå Arefjord. -FAU ynskjer å leggje grus bak betongkanten i Svingen og vil betale nokre tusenlapper for å få dette gjort dersom ikkje kommunen betaler dette. -Det blir søkt om gratis busskyss for elevane i Arefjord/Svingen p.g.a den farlege skulevegen. Brattholmen, Referent: Stine Hamre Karlsen

3 FAU-Brattholmen Skule Tid: Stad: Brattholmen Skule Tilstades: Monica Hauge(1a),Monica Falck Olsen(1b), Stine Hamre Karlsen(2a), Sissel Soltvedt(2b),Karianne Fjeld Løvaas(3a), Linda Løtvedt Aas (3b), Trine Telle Fredriksen (4a), Øyvind Haukenes (4b), Kristina Lund Kvalsvik(5a), Håkon Winterseth(6b), Lillian Ekerhovd (7a), Arne Bjorøy(Rektor) Fråver: Representanter frå 5b, 6a, 7b Sak 2 Referat frå forrige møte Ok Sak 3 Henvendelse frå elevråd: Nett til ballbinge Ok Sak 4 Framdrift, nybygg Dei ligg godt an med det nye skulebygget Sak 5 Gjennomgang av klasseperm Utsatt til neste møte Sak 6 Trafikksikring Linda sendte inn søknad om skulebuss frå Svingen/Arefjord. Ho fekk avslag men har sendt inn søknad på nytt. Det blei ikkje aktuelt med grusing bak den nye muren i Svingen for dette vil ikkje på sikt vera ein god løysning. Dataspel til klassane har Linda skaffa gratis. Web-siden til trafikkgruppa skal fortsetja men leggjes ned dersom det er få treff. Dette blir undersøkt. Sak Mai Dei er godt i gong med oppgåvene Sak 8 Oppretting av ny komite/zero programmet Det blei ikkje danna komité. Sak 9 Brattis Disco Dei klassane som ynskjer er i gong med planlegging/gjennomføring av disco. Neste år ynskjer vi å arrangere Disco ein gong i halvåret for dei minste. Klassane og ein gong kvar for 5-7 klasse men dei inviterer kvarandre. Sak10 Eventuelt -Søknad om å dekke busstur til Kvamskogen. FAU dekker halvparten 9072,-. -Skulestart frå hausten? Litt tidlieg ferdig om tirsdagane for dei minste? -Når eit barn er sjukt skal skulen få beskjed til Aud, Arne, eller kontaktlærar. Dette gjeld berre 1-4 klasse. -FAU ved kvar skule betaler ein årleg kontingent på 200,-til KFU.Dette skal dekke ulike utgifter. -SFO:Ikkje setje ned pris, heller betre tilbud. -Ingen småskuler blir lagt ned i år. -Miljølærar: Ikkje på barneskulane, men Brattholmen har sosiallærar. Desse fungerar som ein forlengande arm for kontaktlærarane. -Sykkeldag-kun for 4 klassane, denne arrangerast saman med trygg trafikk. -I veke 15:eksterne skulevurderare skal vurdera skulen. FAU representerar foreldrene. -Dugnad: Rektor kjem med forslag om kva som skal gjerast før 17 Mai. Brattholmen, Referent: Stine Hamre Karlsen

4 FAU Brattholmen skole Tid: Sted: Brattholmen skule Tilstede: Monica Straume (1A), Renate Angelvik (1A), Håkon Winterseth (1B), Monica Hauge (2a), Monica Falck-Olsen (2B), Jorunn Holm (3A), Christian Lie (3B), Elisabeth Møll Jung (4A), Vidar Straume (4B), Sissel Soltvedt (5B), Kristina Lund Kvalsvik (6A), Helene Thorbjørnsen (6B) og Line Nordland (7A) Fråvær: Inger Sekkingstad (5A), Nina Eide (7B) Sak 2 Gjennomgang av førre referat Førre referat låg ikkje føre før dette møtet.. Sak 3 Fordeling av ansvarsområder i FAU Håkon orienterte, og vi fordelte oppgåver og ansvarsområder, sjå vedlagte liste. Håkon Winterseth held fram som leiar for FAU. Christian Lie blei ny nestleiar, og Monica Straume blei vald til ny kasserar for skuleåret 2011/2012, etter Karianne Fjeld Løvaas. Monica Straume får då fullmakt til å disponere FAU Brattholmen Skule sin sparekonto: og brukskonto: Sak 4 Årsplan for 2011/2012 Forslag til årsplan var vedlagt innkallinga til møtet. Denne blei gjennomgått, og vi gjorde nokre mindre endringar, sjå vedlegg. Sak 5 Trafikksikringsgruppa Mykje viktig arbeid også framover, og det trengs fleire som kan sitje i gruppa. Jorunn Holm vil vere ny FAU-representant i gruppa, og i tillegg vil vi prøve å oppmoda foreldre om å bli med i gruppa, når dei kjem på felles foreldremøte i haust.. Sak 6 Nye klassekontaktar - klassekontaktansvarleg informerte Monica Hauge informerte om dette. Ho har laga ein oversikt over klassekontaktansvar, og denne vil bli delt ut i samband med klassekontaktmøtet i seinare i september.. Sak 7 Trivselsleiarar forslag til sosialt tiltak for skulen Sak 8 Sak 9 Monica Hauge informerte om dette tiltaket, som verkar veldig bra, og som Brattholmen skule skal vere med på.. No har dei fyrste trivselsleiarane vore på kurs, og alt ligg klart til oppstart. Men det er viktig at kulturelle tilbod på Sotra òg kjem med på TL-kortet, så alle som kjenner til slike, kan tipse leiinga for TL sentralt, evt via Monica H.. Brattisdisco Monica H informerte om planane for dette skuleåret. Vi diskuterte økonomien for dette, mellom anna leige av lyd- og lysanlegg. Christian Lie vil sjekke om dette kan lønne seg å kjøpe. Elles går mogelege datoar for Brattisdisco ut til klassekontaktane, og så er det opp til dei om dei vil gjennomføre dette. For klasse blir det kun for eige klassetrinn, men frå 5.-7.klasse blir det for alle på mellomtrinnet. Klassekassen må bere den økonomiske risikoen. Eventuelt Monica H informerte om Redd Barna sitt tilbod om nettbruk, og det var semje om at dette er interessant for oss på eit foreldrearrangement. Håkon/Sissel

5 (programsjef) avklarar dette med rektor og Redd Barna. 17.maikomiteen: Det er viktig at ny 17.maiansvarleg (Helene Thorbjørnsen) får informasjon og evaluering frå førre 17.maikomite, v/ Kåre Bjorøy. FAU på It s Learning: Elisabeth M J skal kontakte kommunen sin IT-avdeling og etterlyse ei eiga FAU-mappe på It s Learning, slik at nyttig informasjon kan leggas der, til gjennomsyn for FAU-representantar. Dette for mellom anna å kvalitetssikre informasjonsgangen frå gamle til nye representantar. Neste møte blir tysdag den klokken Straume, Referent: Elisabeth Møll Jung

6 FAU Brattholmen Skule Tid: 18/ kl 19:00 Møte avslutta kl 21:30 Sted: Brattholmen Skule Oppmøtt: Monica Straume (1A), Håkon Winterseth (1B), Monica Hauge (2A), Tone Bærtvedt (2B, for Monica Falch Olsen), Jorunn Holm (3A), Inger Sekkingstad (5A), Sissel Soltvedt (5B), Kristina Lund Kvalsvik (6A), Helene Thorbjørnsen (6B), Line Nordland (7A), Nina Eide (7B) Rektor Arne Bjorøy Ikkje møtt: Elisabeth Møll Jung (4A) Meldt fråfall Christian Lie (3B) Vidar Straume (4B) Sak 2 Gjennomgangav forrige møtes referat Kommentar til sak 8, Brattisdisco Skulen har noko utstyr til anlegg ståande. Me skal sjå kva som manglar, og evt supplere til dette i staden for å kjøpe alt nytt. Monica H tek kontakt med Vidar Straume slik at dei kan sjå på dette ilag. Kommentar til sak 3, fordeling av ansvarsområder i FAU: Inger Sekkingstad har ikkje fått oppgåver. Ho vert vara-sekretær samt luseansvarleg (sjå sak 5). Elles ingen kommentar til referat. Sak 3 Årsplan 2011/2012 Vert utsatt då Elisabeth er sjuk Sak 4 Trafikksikringsgruppa Jorunn har oversikt over medlemmane og kallar inn til møte. Inger Sekkingstad ynskjer også å gå inn i gruppa. Det er viktig å få gruppa opp og gå att. Innspel frå Arne Bjorøy at det bør vere vakt nokre morningar for trafikken er kaotisk. Sak 5 Lus Årets «luse-sesong» er i gang. Det vart vedtatt innkjøp av lusekammar som skal delast ut til elevane. Forslag til «Luseaksjon» i veke 35 kvar haust; då delast kammar og informasjon ut. På denne måte håpar vi å minske problemet. Skulen har levert ut informasjon til alle elevane. Sak 6 It s learning Klassekontaktar og FAU medlemmar har motteke innlogging frå It s learing. Arne oppfordrar alle å logga seg på med den informasjonen me har motteke. Vi tek ein gjennomgang av bruk på neste møte. Sak 7 Trivselsleiarar Arne informerer at leiarane har gått godt inn i rollene sine og det fungerar bra. Nokre aktivitetar er meir populære, og aktivitetar som gjev problemstillingar (eit born vart skada under leik) vert innskrenka. Elles er det så langt eit positivt tiltak. Sak 8 Brattisdisco Monica H informerer. Første brattisdisco vart avlyst på kort varsel. Monica ynskjer å vere strengare i forhold til avlysningar, disco en er noko ungane gledar seg til. Det vart bestemt at 5-klasse skal arrangere disco 02/12. Monica H sender ut revidert liste. Sak 9 Skulegensar FAU ynskjer ikkje å ta saka vidare. Sak 10 Julekomite Arne informerer angåande årets arrangement. Det vert ikkje arrangert den tradisjonelle juleavslutninga. Det nye skulebygget skal ferdigstillast i januar 2012, og i den samanheng skal det vere stor feiring på Brattholmen Skule. Elevane skal ha framsyningar i den samanheng og det vert difor ikkje kapasitet til å øve inn noko til før jul. FAU vil og få mulighet til å delta, med loddsal eller liknande. Kvar klasse står fritt til å arrangere si eiga avslutning. Sak mai komite Helene informerer. Ho har mail adressene til alle medlemmane på plass, samt logg

7 frå fjoråret. Helene og Håkon kallar inn til møte for å setje framdriftsplan og retningslinjer. Kåre Bjorøy har sendt ut mail med arbeidslister for klassene. Sak 12 Eventuelt På heimesida kan vi legge ut informasjon som f.eks malar til klassekontaktene og «bruksanvisning» for gjennomføring av Brattisdisco. Det er godkjent av Arne. Konferansetimar dersom foreldre treng meir tid enn dei oppsatte 20 minutta kan dei få time etter at alle konferansetimar er gjennomført. Dersom foreldra har ting dei vil ta opp ta kontakt med læraren! Regnskap fjorårets regnskap vart gjennomgått. Monica S set opp budsjett for komande år. Zero revisjon. Antimobbeplana skal reviderast kvart å, og Arne inviterar no til å kome med forslag til endringar. SMU går gjennom planen og kjem med forslag til endringar til neste FAU møte. Tema arrangement Sissel informerer om Barnevakten sine foredragstema. Dei har opplegg for både born og foreldre i forhold til nettvett, digital mobbing, mobilvett og liknande. Forslag: Redd barna vert kontakta for å høyre kva tema og tilbod dei har. Redd Barna sine opplegg er gratis, medan Barnevakten tek betalt. Det var einighet om at det passar best å legge eit slikt opplegg på nyåret.

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Referat Studenttingsmøte 2012/2013

Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Referat Studenttingsmøte 2012/2013 Tid 31. oktober 2012, klokka 17.00 Stad Tilstades med stemmerett Tilstades utan stemmerett Rokken, konferanserommet AMF: Marthe Njåstad, Mia Amalie L. Johnsen, Fredrik

Detaljer

Skuleinformasjon. frå

Skuleinformasjon. frå Skuleinformasjon frå Skuleåret 2009/2010 Forord Velkommen til endå eit nytt skuleår ved Jærtun Lutherske Friskule! Me startar med 95 elevar. Det er alltid spanande med eit nytt skuleår. Særleg dei 9 førsteklassingane

Detaljer

Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no. Årsskriv 2011. HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger.

Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no. Årsskriv 2011. HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg. Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger. Hosanger Montessoriskule www.hosanger.no Årsskriv 2011 Hosanger Montessoriskule HOSANGER MONTESSORISKULE Hosanger, 5282 Lonevåg Telefon: 56191980 e-post: post@hosanger.no www.hosanger.no 1 Årsskriv 2011

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG

ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Side 1 av 12 Sak 2: ÅRSMELDING 2014 KVINNHERAD SKYTTARLAG Kvinnherad skyttarlag har i 2014 hatt følgjande tillitsvalde: Styret: Arnt Orholm Nestleiar: Unni Gorm-Hansen Kasserar: Elisabet Epland Næs Sekretær:

Detaljer

Skuleinformasjon frå

Skuleinformasjon frå Skuleinformasjon frå Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2013/2014 Velkommen til nytt skuleår! 107 elevar! Det er verkeleg eit stor glede og eit stort ansvar å starta eit nytt år med denne store elevgruppa.

Detaljer

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel

Skule- informasjon. Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skule- informasjon Framtid og håp Læring, arbeid og trivsel Skuleåret 2015/2016 Velkommen til nytt skuleår! «Lær den unge den vegen han skal gå! Så vik han ikkje frå han når han vert gammal». Ord 22,6

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING TELLNES SKULE TSK Forord Skulen sin visjon: Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Her på skulen kan vi ikkje godta at nokon

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL.

LYE VELLAG, ET LAG FOR ALLE PÅ LYEFJELL. Side: 1 Lyeblekkå... Årgang 2, Nummer 2 Opplag 650 stk. Medlemsavis for Lye Vellag November 2003 VISDOMSORDET: Lat ikkje ein dag gå utan ein god tanke! Du får heller stela han om du ikkje kjem på han sjølv.

Detaljer

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.

Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof. Sogndal Studentbarnehage Dalavegen 10 6856 SOGNDAL Tlf. Kontor: 901 61 334 Måne: 480 31 132 Sol/ Stjerne: 480 64 858 E-post: karin.uglum@sisof.no Då er vi i gang igjen med eit nytt barnehage år og vi tilsette

Detaljer

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Kva gjer vi når nokon blir mobba- HANDLINGSPLAN MOT MOBBING Skulen har nulltoleranse i forhold til mobbing, både verbalt, non-verbalt, digitalt og fysisk. Skulen aksepterer heller ikkje rasisme, vald,

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova

Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015. LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova Til deg som er ny i GAMLESTOVA BARNEHAGE 2014-2015 LUSTER KOMMUNE www.oppvekst.luster.no/gamlestova 1 VEL MØTT SOM FORELDRE I GAMLESTOVA BARNEHAGE! Fredag 15. august byrjar eit nytt barnehageår, og det

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring

Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring Forvaltningsrevisjon Klepp kommune Grunnskuleopplæring November 2012 Samandrag Deloitte har med utgangspunkt i bestilling frå kontrollutvalet, datert 01.03.2012, gjennomført forvaltningsrevisjon av grunnskuleopplæringa

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd

Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs. Opplæringsloven 9a-3,2ledd Handlingsplan mot mobbing på Strand vgs Opplæringsloven 9a-3,2ledd Godkjent av leiinga sep. 2010 Revidert juni 2014 Føreord av rektor: Mobbing skjer dessverre på kvar einaste skule. Konsekvensane av å

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.

Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30. Protokoll frå årsmøtet. Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05. Årsmøte Eidfjord Idrettslag Fredag 9. mai 2014 på Vik pensjonat kl. 19.30 Protokoll frå årsmøtet Eidfjord IL protokoll årsmøtet 09.05.14 Sakliste: 1. Godkjenne dei som har stemmerett 2. Godkjenne innkallinga,

Detaljer

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret.

REFERAT. Sak 42/08 Rekneskap pr. 31.11.2008 Frode orienterte om rekneskapen hittil og forventa utgifter og inntekter fram til nyåret. REFERAT Frå styremøte 2. 3. desember, Quality Airport Hotel Gardermoen. Desse møtte: Astrid Westberg, Finn Hoff, Jorulf Refsnes, Widar Skogan, Ellen Svarstad, Ingrid Løset. Frå administrasjonen: Frode

Detaljer

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR

HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR HEILSKAPLEG PLAN FOR EIT GODT LÆRINGSMILJØ VED NORDBYGDA SKULE VENNER OG VINNARAR Mål: Saman skaper me eit trygt og godt miljø der alle får lære mest mogleg Vedteken i skulemiljøutvalet 13.11.14 Innhald

Detaljer

Innkalling Kommunestyret

Innkalling Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Innkalling Kommunestyret Møtedato: 24.06.2014 Møtested: Austrheim samfunnshus Møtetid: 18:00 Forfall skal meldast til Servicekontoret t. 56162000/post@austrheim.kommune.no Varamedlem

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015

Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Lopenr. A rkívkocle Avd/Sakshandsamar Dato 2015/929 6929/2015 A20 SVK/ US 23.06.2015 MELDING OM POLITISK

Detaljer