Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval)"

Transkript

1 Årsmelding for FAU (Foreldrerådets arbeidsutval) Kontaktinformasjon - medlemmer i FAU ved Kolltveit skule 2013/2014: Verv Namn For klasse Mobil e-post Leder Kjersti Hauge Foss Nestleder Laila Eithun Kobbeltvedt Kasserer Irene Gihl Lindberg SMUrepr. 1 SMUrepr. 2 Lisbeth Andreassen Therese Henriksen KFU-repr. Elin Veland Referent Bjørn Erik Kronheim SFO Medlem Vilhelm Viksøy FAU = Foreldrearbeidsutvalet SMU = Skulemiljøutvalet (to representantar frå FAU skal møte i skulemiljøutvalet). KFU = Kommunalt foreldreutval Leiar og nestleiar i FAU har møteplikt i SU (Samarbeidsutvalet). Alle andre FAU-medlemmar har møterett.

2 Møter: FAU har hatt 5 møter hausten 2013, og 7 møter våren Referat frå møta er sendt til Kolltveit skule ved Rektor. Skulen har også lagt referata ut på Kolltveit skule si heimeside. I tillegg møttes FAU to ganger i to ulike grupper for å forfatte brev til skuleleiinga i kommunen samt til politikarane vedrørande skulesamanslåinga. Frå FAU har Leiar og Nestleiar, SMU medlem 1 og 2, og SFO-representant delteke på møter i SU (Samarbeidsutvalet). Leiar i FAU sit også som leiar for SU. KFU repr. har delteke på møter i KFU. Saker : Faste arrangement. Det er tradisjon for at FAU ivaretek nokre arrangement som etter kvart har vorte ein tradisjon. Det går med litt tid kvart år til planlegging av desse arrangementa. FAU 2013/14 har brukt årshjulet som førre års FAU utarbeida som rettleiing til desse arrangementa. Dette har vore til god nytte, samstundes som vi har hatt fokus på å vidareutvikla årshjulet grunna ein del manglar. Litt informasjon om dei ulike arrangementa er også gitt nedanfor. Haustlunsj: Før haustferien vart det arrangert skulelunsj. FAU skaffa brød, smør og juice. Pålegg vart fordelt på elevane av klassekontaktane. Kvar klasse hadde foreldre som var med og hjelpte til. Dette er eit koseleg og populært arrangement. Også i år tok borna med kopp og fat (ikkje eingongs ) for å redusere avfallsmengda. Dette fungerte fint. Julefestane (arrangerast av1., 4. og 7. klasse): Då det dei seinare åra har vore veldig fullt i gymsalen, gjekk ein også i år ut og oppmoda om at kvar elev berre kunne ha med seg to gjester. Komitèen for julefestane oppmoda både lærarar og foreldre til å ta del i juletregangen, og ivareta/styrke denne tradisjonen. Dette fungerte fint, og det var meldt om vel gjennomførte arrangement. Grunna ein del usikkerheit rundt kven som skulle ta initiativ til oppstart av komitèarbeid for julefestane, kom dette arbeidet noko seint i gong. Dette må avklarast tidlegare hausten I tillegg var det manglande informasjon frå tidlegare års planlegging. Referat frå arbeidet er no lagt inn på felles plattform i Dropbox, sameleis er oppdatert årshjul vedrørande det same. Inngongsprisen vart sett til kr 20 pr vaksen, og 10 pr born. Dette beløpet bør vurderast økt ved neste julefest grunna lav inntjening.

3 Alle som var tildelt oppgåver ivaretok disse på ein god måte. Overskuddet vart gitt til Streetlight, ein barneheim som vart hardt råka under katastrofen på Filippinene seinhaustes mai: 17 mai komiteen gjorde også i år ein flott jobb, og det vart ei fin feiring på skulen. 17. Mai komiteen har skrive eige referat, og utarbeidd eigen dokumentasjon. Økonomien var i år ganske god, med eit overskot på vel kr. Elevkveld 5-7. klasse: FAU har tidlegare arrangert eit diskotek om hausten og eit om våren for 5. til 7. klassingar. Profesjonell discjockey har vore leigd inn, Red Light Event ved Steffen Haganes. Disco vart i vår omgjort til ein elevstyrt «elevkveld». FAU handla inn kioskvarer som vart selt til kostpris. Elever frå Ekerhovd var invitert og fleire av dei kom. Det var god aktivitet og ein fin kveld. Eigen evaluering føreligg. Økonomisk støtte til skulen: FAU har i år gjeve økonomisk støtte til: - Bussutgiftene for 5-7. klasse sin skøytedag Kr. 3000,- (Skidag utgjekk grunna manglande snø) - Skulpturvandring/avslutning for 7. klasse kr. 3000,- - Julegåve til Streetlight, kr. 2000,- - Red Light Event, disco haust 2013 kr. 3000,- Skulesamanslåing med Ekerhovd skule. Den viktigaste saka FAU har hatt på agendaen i år er samanslåinga med Ekerhovd skule. Vi jobba mykje mot kommunen for at dei skulle oppfylla vilkåra for å gjera i stand Kolltveit Skule til å ta i mot elevane frå Ekerhovd. FAU har heile tida hatt fokus på å ynskje elevar og foreldre frå Ekerhovd velkomne til Kolltveit skule. Samstundes har vi jobba mykje for at så mykje som mogleg av eksisterande skuleplass skulle bevarst ved plassering av ny paviljong. Vi forfatta bl.a eit brev til Skulesjefen og kommunen der vi fremma saka vår. Representantar frå FAU har også delteke på diverse møter med både skuleleiinga og kommunen vedrørande saka. Det var også ei sak i Vestnytt der FAU fekk kome med argument MOT å plassera paviljongen på skuleplassen. Vidare skreiv FAU eit lesarinnlegg i Vestnytt som motsvar til skuleleiinga i kommunen der dei meinte at paviljongen kunne plasserast på skuleplassen utan særleg

4 omsyn til eksisterande uteareal. Det har vore viktig for oss å framstå saklege og med gode argument. Vi veit at vi vart teken seriøst og vart lytta til. Dette er ein av grunnane til at paviljongen vart plassert bak skulen, slik at skuleplassen framfør skulen kunne ivaretakast. Vidare har vi jobba mykje for at arealet inne skulle oppgraderast ved samanslåinga. Mykje av dette arbeidet vart gjort i samarbeid med skuleleiinga både via SU og på andre arenaer. På slutten av året dukka det også opp oppslag i Vestnytt og Bergens Tidende om at paviljongen er bygt for nær høgspentkabelen ved skulen. Det var krefter frå Ekerhovd skulekrins som fremma denne saka, og laga oppslag om at det er stor fare for å utvikle leukemi ved å opphalde seg så nære kabelen. Med bakgrunn i kampanjen som oppstod, tok FAU kontakt med BKK, Fjell Kommune og Statens Strålevern for å få verifisert desse påstandane. Det har så langt ikkje kome fram opplysningar frå dei nemnde instansar om at det er fare ved å opphalde seg i paviljongen, og FAU har valgt å halde seg til desse opplysningane. Paviljongen er bygt i godkjent avstand frå kabelen etter nasjonale føresegner. For andre enkeltsaker som har vore på agendaen, viser vi til referat som ligg tilgjengeleg på skulen si heimeside; Trafikksikring: FAU har i år hatt mykje fokus på refleksbruk, og har saman med skulen gjennomført to refleksaksjonar med konkurransar mellom klassane. Kolltveit skule har ei trafikksikringsgruppe som er ei faggruppe for FAU angåande trafikksikkerheit. Det er som regel ein eller fleire representantar frå trafikksikringsgruppa i starten av kvart FAU-møte for å informere om deira arbeid, og for å kunne ta vidare innspel frå FAU angåande trafikksikring. I følgje representantane i trafikksikringsgruppa er det ofte komplisert å få gjennomslag for sakene som blir fremma, då det er mange involverte partar. Det er mange innspel og saker som ligg inne frå tidligare, og som kjem opp igjen år etter år. Trafikksikringsgruppa forfatta hausten 2013 eit brev til Fjell Kommune i samarbeid med FAU i forbindelse med at vi ynskjer fortgang i sikring av skuleveg frå Bildøy. Kommunen fatta i ettertid vedtak om at vegen skal definerast som farleg skuleveg, og innførte heilårleg skuleskyss. Skuleskyss heldt fram også i 2014/15. Gruppa ynskjer no å fokusera på trafikktryggleig på Kolltveit. Samstundes ynskjer dei òg å få inn personar frå Ekerhovd/Lie, og dermed få fokus på skulevegen også frå dette området.

5 KFU - Kommunalt foreldreutval: 7. klasse sin representant i FAU har i år hatt vervet som KFU-representant. KFU er eit kommunalt utval, og er samansett av foreldrerådsrepresentantar for barne- og ungdomsskulane i Fjell, samt ein representant frå skuleavdelinga. Utvalet skal arbeide for fellessaker, og er ein møteplass for erfaringsutveksling. Utvalet har hatt to møter. Utvalet har vore nede det seinaste året, og det vart jobba med å få utvalet opp og stå att. Økonomi: Det er etablert ei innkjøpsordning der FAU kan få handle på kreditt på Rema 1000 på Straume, og så får kasserar tilsendt faktura. Dette for å gjere det lettare å handle, utan å måtte leggje ut av eigne pengar, når nokon i FAU skal kjøpe inn noko til dei ulike arrangementa. Boksesystem og skjema for inngangspengar, etc. til julefestene frå 2012 vart overlevert til ny kasserar og brukt på same måte i Det har vore eit problem at pengane frå 17. Mai kjem inn på konto veldig seint. Oppgjøret bør vere på konto før utgangen av skuleåret. Det er etablert oppgjørsskjema som skal brukast ved ulike arrangement, slik at det blir lettare å ha detaljoversikt over økonomien for kvart arrangement. Det har vore forslag om at ein forsøker å utforme nokre retningslinjer for kva FAU ønskjer å bruke pengane våre på. Det må gå rundt, slik at ein ikkje etter kvart sit igjen utan pengar eller med eit reelt underskot. FAU har i 2013/14 hatt ein relativt dårleg økonomi, med større utgiftar enn inntektar. Dette skuldast i stor grad lav inntekt i samband med 17. mai feiring i Rekneskap for perioden 2013/2014 er lagt ved. FAU skal omorganiserast og få organisasjonsnummer slik at vi kan opprette bankkonto uten at den må stå på en privatperson. FAU v/elin Veland har utarbeidd vedtekter for FAU, slik at vi kan gjennomføre omorganiseringa formelt. Årsmøtet skal vedta vedtektene. Årsmøte: Årsmøte vert arrangert ved Kolltveit skule 30. September Der vil det også foregå en overlevering til neste FAU.

6 Vedlagt: 1. Rekneskap 2. Faste ting for FAU ( Årshjul ) FAU har samarbeidd godt med skuleleiinga, og vi legg vekt på at det nye FAU vidareførar det gode samarbeidet også i For FAU Kolltveit skule 2013/2014 Kjersti Hauge Foss Laila Kobbeltvedt Irene Gihl Lindberg Leiar Nestleiar Kasserar

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule

TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ. Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule TILSYNSRAPPORT SKULEN SITT ARBEID MED ELEVANE SITT PSYKOSOSIALE MILJØ Vaksdal kommune Dale barne og ungdomsskule Dato: 17.12.2013 1 Innhald Innhald... 2 1. Tema for tilsynet: Skulen sitt arbeid med elevane

Detaljer

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen.

Referat. Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Referat frå styremøte 6. desember 2011 på Rica Hotel, Oslo Til stades: Frå adm: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frode Alfarnes og Romar

Detaljer

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen.

Referat. frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Referat frå styremøte 6. og 7. desember 2012 på Hotell Norge Bergen. Til stades: Finn Hoff, Liv-Julie Wågan, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Frå adm: Frode Alfarnes

Detaljer

Offentleg høyring - høyringssvar

Offentleg høyring - høyringssvar Fjell kommune Rådhuset Postboks 184 5342 Straume E-post: postmottak@fjell.kommune.no Innsendt: 25.02.2013 17:25:48 Ref.nr: QQNWNH Offentleg høyring - høyringssvar Opplysningar om parten Svaret er frå:

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Planlegging og prosjektstyring

Planlegging og prosjektstyring Planlegging og prosjektstyring Alt frivillig organisasjonsarbeid krev planlegging. Enkelte køyrer på utan å planlegge, og kan bli straffa for det. Andre planlegg og planlegg og kjem aldri så langt som

Detaljer

INNHALD. Skuleåret 2014/2015

INNHALD. Skuleåret 2014/2015 INNHALD 1. Visjon, pedagogisk plattform og satsingsområde... 3 2. Organisering... 5 3. Samarbeid skule og heim... 7 4. Skuleruta og Gaupne skule sitt årshjul... 11 5. Elevane sitt skulemiljø... 14 5. Anna

Detaljer

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud

Foto: Avisa Valdres og Tine Krange. Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud VALDRES FOLKEMUSIKKLAG Foto: Avisa Valdres og Tine Krange Haldor Røynes ærespris 2008: Erik O. Røang og Hallvard Skrindsrud ÅRSMØTE 12. mars 2009 Sakspapir til årsmøtet 12. mars 2009 Sakliste 1. OPNING,

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING

KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING SLUTTRAPPORT TIL HUSBANKEN FRÅ VOLDA KOMMUNE KOMPETANSEHEVING PÅ OMRÅDA VEDLIKEHALD BYGG, ENERGI, MILJØ OG UNIVERSELL UTFORMING -0- Samandrag Ved hjelp av økonomiske tilskot frå Husbanken, KoBE og Møre

Detaljer

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger

Referat. frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Referat frå styremøte 4. og 5. september 2012 på Hotell Victoria, Stavanger Til stades: Finn Hoff, Jørn Haugli Lunde, Jorulf Refsnes, Gjermund Stuve og Elin R. Haugen. Liv-Julie Wågan hadde meldt forfall.

Detaljer

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011

Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Kompetanseregionen Nordhordland, 2008-2011 Evalueringsrapport AUD-rapport nr. 5 11 Mai 2011 Utgivar: Hordaland fylkeskommune, Analyse, utgreiing og dokumentasjon(aud) http://www.hordaland.no/aud Tittel:

Detaljer

Merknadar / innspel til

Merknadar / innspel til Merknadar / innspel til Budsjett og økonomiplan 2015-2018 STORD KOMMUNE - - Innspel etter høyringane i komiteane Uttalar frå Eldrerådet og Rådet for funksjonshemma Andre innkomne innspel Uttalar under

Detaljer

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy.

Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA. Prosjektnummer 2005/3/0379. Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Sluttrapport. Rehabilitering /forebygging. BIKUBA Prosjektnummer 2005/3/0379 Prosjektleiar Berit Kvalvik. Lhl Radøy. Landsforeningen for Hjerte og lungesyke 1 Innhald : side Forord 3 Samandrag 4 Kapittel

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET TRANEVÅGEN UNGDOMSSKULE HAMRAMYRA 20 5363 ÅGOTNES Tlf. 55 09 63 00 Epost: TranevagenUngdomsskule@fjell.kommune.no REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSUTVALET Møtedato: 19.03.2014 Utskrift: Stad: Salongen Til

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag

KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag KLUBBHANDBOK for Lærdal Idrettslag Versjon 1.0. Vedteken styremøte 090415 1 INNHALDSLISTE Side 3 Side 5 Side 8 Side 12 Side 15 Side 18 Side 20 Side 21 Kap 1. Kort om Lærdal Idrettslag - Grunnlagsopplysningar

Detaljer

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!!

Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG. - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR. - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo-Glytten 23. årgang - September 2014 Medlemsblad GLYTTEN STATUS NYBYGG - sjå side 3!! TID FOR HAUSTLEIRAR - sjå baksida for informasjon!! Lyngmo - Glytten 23. årgang September 2014 Helsing frå Lyngmo

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE

INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE INFORMASJON SUNDE BARNEHAGE EIN DEL PRAKTISKE OPPLYSNINGAR OM SUNDE BARNEHAGE. TILVENNING / DEN FØRSTE TIDA I BARNEHAGEN: Det er viktig at barn og foreldre får ein god start i barnehagen. Barnet må få

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785

Registrerte skader for fylket i 1993: REGISTRERTE LEGEBEHANDLA SKADER I SOGN OG FJORDANE 1993. ALDER KVINNE MANN UOPPGITT Total 0-9 301 477 7 785 1. BAKGRUNN Det skadeførebyggande arbeidet i Sogn og Fjordane starta i 1990 med Sogn og Fjordane prosjektet. Dåverande fylkesordførar Julius Fure fekk eit samla fylkesting med seg i ei fylkesomfattande

Detaljer

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane

Plan for det. psykososiale. skulemiljøet til. elevane Plan for det psykososiale skulemiljøet til elevane Tellnes, januar 2015 FORORD Visjonen til Tellnes skule er ein skule der born og vaksne trivst i eit trygt og lærerikt fellesskap. Trivsel og tryggleik

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede

Spirenytt. visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede visjonar - vekst - tankar - idéar - samarbeid - mot - kunnskap - skaparglede Visjon: Finnøy Næringshage skal vere regionens mest skapande næringshage. Finnøy Næringshage skal vere Norges leiande blågrøne

Detaljer

Orden og Trivsel på Knappskog skule

Orden og Trivsel på Knappskog skule Orden og Trivsel på 1 Innhald Side Forord 3 Forskrift om ordensreglement for 4 Innereglar. 5 Utereglar 6 Reglar i undervisning.. 7 Individuell plan... 8 Reglar for bruk av datarom 9 Ordensreglar for skulane

Detaljer

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova

Elevane sitt skulemiljø. Kapittel 9a i opplæringslova Elevane sitt skulemiljø Kapittel 9a i opplæringslova Opplæringslova: Det fullstendige namnet er «Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (grunnskolelova)». Opplæringslova: http://www.lovdata.no/all/

Detaljer