OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE"

Transkript

1 OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE MASKINIOFFISERER PÅ FRAKTEFARTØYER OG BRØNNBÅTER Gjeldene fra den 1. september

2 INNHOLD SIDE 1 Overenskomstens omfang 4 2 Ansettelse og oppsigelse 4 3 Tjenestetid om bord ferie/fritid 5 4 Lønnsvilkår 6 5 Arbeidstid og arbeidsordninger 9 6 Arbeid på bevegelige helgedager 9 7 Faste tillegg 9 8 Kostgodtgjørelse 10 9 Sykdom Tjenestetillegg Køyklær Uniform Arbeidsklær Vern og verneutstyr Erstatning for effekter Trygghetsforsikring Reiseutgifter ved avspasering av ferie/fritid Trekk av avgift til Det norske maskinistforbund Opplysnings- og utviklingsfond Supplerende bemerkninger Korte velferdspermisjoner Permisjon i forbindelse med utdanning i maritime fag Sysselsettingsspørsmål Deltakelse i kurs/møter Beordring til tjenestegjøring i annet skip Rengjøring av maskinrommet Maskinistplikt og vakttjeneste 16 2

3 26 Dekkstjeneste Tilleggspensjon Adgang til skip for forbundets ansatte Kollektiv oppsigelse Varighet og regulering for 2. avtaleår 17 Protokolltilførsler 18 Protokoll 20 3

4 1 Overenskomstens omfang 1. Overenskomsten gjelder maskinoffiserer ansatt på skip tilhørende rederier tilsluttet Fraktefartøyenes Rederiforening. 2. Avtalen gjelder for maskinoffiserer på brønnbåter med hyre etter tankskipssatsene. 3. Avtaleforholdet er underlagt norsk arbeidsrett og sjømannslovgivning. 2 Ansettelse og oppsigelse 1. Maskinoffiseren ansettes fast i rederiet. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra dato til dato. Har maskinoffiseren vært ansatt i rederiet sammenhengende i minst 5 år, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 2 måneder, og på minst 3 måneder dersom ansettelsen i rederiet har vart i minst 10 år. Maskinsjefens oppsigelsestid er 3 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig og jfr. Sjømannslovens 5, 5A og 20. Oppsigelsestiden kan avvikles om bord eller i land og regnes fortløpende. Ferie og fritid opptjent før oppsigelsen, kontantavregnes separat og går ikke inn i oppsigelsestiden. I ekstraordinære tilfeller hvor skipet får et lengre driftsavbrudd, er oppsigelsestiden som bestemt i 1. avsnitt, regnet fra dato til dato. Maskinoffiserer som sies opp i henhold til denne bestemmelse, har i slike tilfeller rett til lønn tilsvarende oppsigelsestidens lengde, medregnet eventuelle fridager opptjent etter at oppsigelsen ble gitt. Opptjente fridager kontantavregnes. Ved ansettelse av nye maskinoffiserer i det første året skal den eller de som måtte fratre ha fortrinnsrett til ansettelse med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike denne regel. Det forutsettes at de maskinoffiserer som blir ledige, på forespørsel fra rederiet har meddelt at de er interessert i å bli kontaktet ved senere ledig stilling. Hvis vedkommende ikke ønsker å ta hyre på det skip rederiet anviser, faller vedkommendes fortrinnsrett til nyansettelse bort. Etter 6 måneders tjeneste i rederiet må oppsigelse fra rederiets side være saklig begrunnet i rederiets eller maskinoffiserens forhold. Kfr. for øvrig Sjømannslovens bestemmelser. 2. Hyrekontrakten skal vise til nærværende avtale, og maskinoffiseren skal gjøres kjent med denne. 3. Tiden fra ansettelsesdato til 1. gangs tiltredelse om bord regnes hverken som tjenestetid om bord eller som avspasert fritid. I denne perioden oppebærer maskinoffiseren en godtgjørelse tilsvarende 8/154 av grunnhyren pr. dag tillagt feriegodtgjørelse. 4

5 4. Arbeidstakeren er fri for utgifter til pass, passfornyelse og visum knyttet til tjenesteforholdet. For fast ansatte styrmenn, skipsførere og maskinister skal gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av maritime personellsertifikater knyttet til tjenesteforholdet, dekkes av rederiet. 3 Tjenestetid om bord ferie/fritid 1. Denne avtale er basert på at 6 måneder av tjenestetiden pr. år skal være om bord og at 6måneder skal avspaseres som ferie/fritid i land - det vil si det opptjenes 1fridag pr. tjenestedag om bord. Månedslønnsberegningen for avløsningssystem, samt lønns- og overtids-satser er inntatt som bilag til denne avtale. Ved beregning av tjenestetid om bord i til- og fratredelsesdøgn er man enig om: a. Utreisetid til skip regnes som tjenestetid om bord, og hjemreise fra skip regnes som ferie/fritid i land. b. Er det arbeidet 8 timer alminnelig arbeidstid, regnes dagen som tjenestetid om bord. c. Er det arbeidet 4 timer alminnelig arbeidstid eller mer, men under 8 timer, regnes dagen som ½ tjenestedag om bord. Arbeidstid mellom 4 og 8 timer godtgjøres som overtid. d. Er det arbeidet under 4 timer alminnelig arbeidstid, regnes ikke dagen som tjenestetid om bord. Arbeidet tid godtgjøres med overtid. 2. Den lovbestemte ferie er innarbeidet i de ferie-/fritidsperioder den ansatte er i land. Det skal legges opp til en fritidsperiode på minst 3 uker ferie/fritid i tidsrommet 1. juni til 30. september. 3. Mellom rederiet og maskinoffiseren på det enkelte skip skal det settes opp en turnusplan over tjenestetid og ferie/fritid i land, basert på 1:1-system. Tjenestetiden om bord skal normalt ikke være over 8 uker. Maskinoffiseren skal så vidt mulig sikres annenhver jul og nyttår hjemme. 4. Ekstratjeneste: Når en maskinoffiser får forlenget tjenestetid om bord i henhold til oppsatt turnusplan, utover 3 dager, godtgjøres slike dager med 3/30 månedslønn pr. fra 4. dag. I tilfeller hvor ekstratjeneste blir pålagt i friperioden godtgjøres dette med 3/30 månedslønn pr. dag. Ekstragodtgjørelsen skal utbetales ved første månedsavregning. 5. Tjenestetids-og fritidsregnskap. Ved utløpet av hver 12-måneders tjenesteperiode, dog først ved utløpet av en fritidsperiode, skal det settes opp en oversikt som viser arbeids- og fritidsperioder i den forløpne 12-månedersperiode. Viser det seg at sjømannen har dager til gode (har avspasert for lite ferie/fritid) 5

6 kan oppgjør skje enten ved avspasering eller kontant utbetaling. Dette avtales i det enkelte tilfelle. Minusdager kan bare trekkes hvis dette skyldes sjømannens eget forhold eller det er inngått avtale om dette i forbindelse med ekstra fritid etter sjømannens ønske. 6. Opptjent ferie/fritid som ikke er avspasert i ansettelsesperioden skal kontantavregnes når tjenesteforholdet opphører. 7. Alternativet til en 1:1-avløsningsordning er en 2:1-avløsningsordning basert på at 8 måneder av tjenestetiden pr. år skal være om bord og at 4 måneder skal avspaseres som ferie/fritid i land dvs. det opptjenes 0,5 fridag pr. tjenestedag om bord. 2:1-system skal bare kunne benyttes dersom maskinoffiserene ønsker det og rederiet er enig. Ved valg av avløsningssystem forutsettes at et flertall av de ansatte maskinoffiserer er enige om et alternativ, og at dette lar seg innpasse i rederiets totale personal-planlegging. Slike avtaler skal godkjennes av partene. 4 Lønnsvilkår 1. Lønnen dreier fortløpende i ansettelsestiden med mindre sykehyrebestemmelsen kommer til anvendelse. 2. Lønnssatsene er inntatt i hyretabellene. Med kw i hyreskalene forståes den effekt som oppgis fra motorbyggeren i nominell MCR kilowatt iht ISO Standard nr. 3046/1. I satsene for vaktgående maskinoffiserer er innregnet: a) Hyre for arbeid inntil 35,5 timer pr. uke. b) Fritidskompensasjon mellom 35,5 timer og 56 timer pr. uke. c) Godtgjørelse for 24 timers hverdagsovertid og 4 timer søndagsovertid pr. uke - arbeid mellom 56 og 84 timer pr. uke. d) Ekstragodtgjørelse for 8 timer alminnelig arbeidstid på søndager, (hyre inkl. tjenestetillegg + kostgodtgjørelse) 154 x 4 e) Bevegelige helgedager om bord og hjemme. Merknad: Lønnsberegningen som er vedlagt overenskomsten skal ha innregnet bevegelige helgedager som et hovedprinsipp. Denne skal gjelde for alle fartøyer med helkontinuerlig drift. Som alternativ for fartøyer som ikke har helkontinuerlig drift, vedlegges en alternativ lønnsberegning som ikke medtar 6

7 bevegelige helgedager. Dersom alternativ lønnsberegning benyttes skal bevegelige helgedager godtgjøres slik overenskomsten bestemmer i 6. f) Feriegodtgjørelse med 12 % av de godtgjørelser som er inntatt i pkt. a), b), c) og d). For dagmenn (maskinoffiserer på skip hvor det periodevis praktiseres ubemannet maskinrom) er, foruten hyren, innregnet kompensasjonsfritid for arbeid inntil 48 timer pr. uke og godtgjørelse for 24 timer hverdagsovertid og 8 timer søndagsovertid for arbeid mellom 48 og 80 timer pr. uke samt feriegodtgjørelse. 3. Samtlige hele arbeidsdager om bord har maskinoffiseren plikt til å arbeide de 8 timer alminnelig arbeidstid som er innlagt i lønnssystemet samt det antall timer overtid tilsvarende de hverdagsovertidstimer pr. uke som er innlagt. Med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver som kan pålegges som alminnelig arbeid på helgedager vises til Lov om arbeidstid på skip. Hvis skipet har ligget i 7 dager, plikter maskinoffiseren å stille seg til rådighet for 37,5 timers alminnelig arbeidstid pr. uke, og inntil 19 timer hverdagsovertid, jfr. denne paragrafs pkt. 3, siste punktum. Arbeidsplikten gjelder også ved opphold i havn, ved kai eller på verksted. Merknad: Vedlikeholdsarbeid må ikke uten godtgjørelse som overtid, pålegges som alminnelig arbeid i tiden mellom kl og Uten godtgjørelsen som overtid kan det på helgedager som alminnelig arbeid, ikke pålegges annen tjeneste enn slik som det er nødvendig for skipets sikkerhet, fremdrift, manøvrering eller navigering og dermed sammenhengende arbeid som ikke kan utsettes. Den alminnelige arbeidstid for tilsatte med arbeid som ikke er delt i vakter eller skift skal legges mellom kl og Godtgjørelse for overtidsarbeid skal ytes i penger, tilsvarende overtidssatser fastsatt i tariffen. Overtidsgodtgjørelse skal beregnes særskilt for hver enkelt gang det er utført overtidsarbeid. En påbegynt halvtime skal godtgjøres som en hel halvtime. 4. Følgende utbetales i tillegg til lønnen ved hver månedsavregning: a) Overtid den enkelte uke utover det som er innregnet i lønnssatsene. Slik overtid godtgjøres etter den inntatte overtidsskala. Anmerkning: I de til- og fratredelsesuker hvor maskinoffiseren ikke har vært i arbeid hele uken, beregnes overtid pro rata. 7

8 Det godtgjøres med overtid utover: For vaktgående: Antall hverdagsovertidstimer 24 x antall dager arb. 7 For dagmenn: Antall hverdagsovertidstimer 32 x antall dager arb. 7 I uker hvor maskinoffiseren har tjenestegjort vekselvis som dagmann og vaktgående, godtgjøres overtid etter ovennevnte formler i forhold til antall tjenestedager som dagmann og vaktgående. b) Hvor vaktgående maskinoffiserer innenfor deres første 8 arbeidstimer på søn- eller helgedager utfører arbeid som etter Arbeidstidslovens 4 ikke kan pålegges som alminnelig arbeid på disse dager, betales et tillegg tilsvarende ½ times hverdagsovertid pr. arbeidet time. c) Ekstra godtgjøring for alt arbeid på helge-/høystidsdager etter tabellens overtidssatser for hverdager. d) På skip hvor periodevis ubemannet maskinrom blir praktisert, gis maskinoffiseren en godtgjørelse pr. måned for pålagt hvilende beredskap tilsvarende 18 % av månedslønnen i de respektive hyreklasser. Ved havneopphold, verkstedopphold og lignende som varer ut over 14 dager, slutter godtgjørelsen å dreie for den som er om bord. e) Hvis en maskinoffiser under skipets opphold i havn blir pålagt å være om bord i tidsrom utover den ordinære arbeidstid, har han krav på en halv times kompensasjonsfritid for hver times stopptørn. Godtgjørelsen utgjør pr. time 1/154 av grunnhyre med tjenestetillegg tillagt feriegodtgjørelse og kostgodtgjørelse, jfr. 8. f) Kjemikalietillegg for brønnbåter: Det utbetales en godtgjørelse på kr. 30,- pr. time ved bunkring av Hydrogenperoksid (H202) og bruk av desifiserende midler. Godtgjørelsen utbetales: a)ved overfylling og bunkring av Hydrogenperoksid (H2O2) til den som fysisk kobler slangen til tank på land og til tank om bord. b)ved desinfisering/vask i lukket rom på fartøy uten vaskeanlegg til den som fysisk er i rommet og utfører vaskingen g) Asessortillegg kr ,- pr. måned om bord, men bare i de tilfeller det er kadett om bord. h) Kostgodtgjørelse jfr. 8. 8

9 5 Arbeidstid og arbeidsordninger For maskinoffiserer som omfattes av Arbeidstidsloven, er den faste arbeidstid inntil 12 timer i døgnet når sjøvaktene dreier. Av dette er 8 timer alminnelig arbeidstid. Maskinoffiseren kan pålegges 20 timer overtid pr. uke, og den samlede maksimale daglige arbeidstid - inklusive overtid - er 14 timer. (Arb.tidslovens 12). Den faste arbeidstid for dagmenn er 8 timer på søn- og helgedager. 6 Arbeid på bevegelige helgedager a. Maskinoffiseren som omfattes av Arbeidstidsloven, utbetales en ekstragodtgjørelse for alt arbeid på 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften etter kl. 1200, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, pinseaften etter kl.1200, 1. pinsedag, 2. pinsedag, julaften etter kl. 1200, 1. juledag, 2. juledag og nyttårsaften etter kl. 1200, beregnet etter overtidssatsene for hverdager. På dager (også helgeaftendager) som nevnt i 1. avsnitt, unntatt slike dager som faller på søndag, godskrives alltid 8 timer alminnelig arbeidstid selv om maskinoffiseren ikke har vært i arbeid. b. For hver bevegelig helgedag - bortsett fra helgedagsaftener - som faller under avspasering av ferie/fritid, betales 1/30 av grunnhyren, tillagt feriegodtgjørelse. 7 Faste tillegg 1. Fryselasttillegg På skip som regelmessig fører fryse- eller kjølelast skal maskinsjefen ha et tillegg på 10 % av grunnhyren og 1. maskinisten et tillegg på 5 % av grunnhyren. Når skipet fører slik last i containere skal tillegget gis hvis skipet har minst 2 containere om bord. 2. Hjelpemaskineritillegg På skip hvor hjelpemaskineriet utvikler fra 35 til og med 50 % av hovedmaskineriets effekt, gis maskinoffiserene et tillegg tilsvarende 3 % av hyren. Hvor hjelpemaskineriet utvikler over 50 % av hovedmaskineriets effekt tilsvarer tillegget 6 % av hyren. Effekten av fryse- og kjølemaskineri som jevnlig brukes for last skal ikke medregnes i hjelpemaskineriets effekt. 3. Skip med losseband På skip med losseband (grus/asfalt) gis et tillegg på 3 % av grunnhyren. 9

10 8 Kostgodtgjørelse Maskinoffiseren har fri kost i tjenesten. Under avspasering av ferie/fridager tilkommer maskinoffiseren kr.103,- pr. dag i kostgodtgjørelse. Det samme gjelder også for fritid som kontant avregnes. Hvis myndighetene på et senere tidspunkt endrer skattereglene skattelegger kostgodtgjørelsen fullt ut, skal partene sette seg sammen å innarbeide godtgjørelsen i den ordinære månedslønnen. Rammene for en slik innberegning blir gjeldende sats for kostgodtgjørelse tillagt 26% som kompensasjon for økt inntektskatt. 9 Sykdom 1. Sykelønn Maskinoffiseren som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til fast avtalt månedslønn så lenge arbeidsforholdet består, men ikke ut over 12 måneder. Retten til lønn faller deretter bort i den utstrekning som er fastsatt for sykepenger i Folketrygden. I de tilfeller den ansatte får sykepenger direkte fra NAV, må dette mellomregnes i hyre.avregningen. 2. Varsling En maskinoffiser som ved fratredelse fra tjeneste om bord vet at han er syk, plikter å gjøre oppmerksom på det, og på forlangende omgående søke lege. Skipsføreren skal medvirke hertil. Når en maskinoffiser må fratre tjenesten på grunn av sykdom/skade, har han krav på fri reise og opphold til sitt hjemsted med befordring som nevnt i 13. Maskinoffiseren plikter på forlangende av skipets fører eller rederi å gjennomgå fornyet legeundersøkelse. Skipsfører/rederi skal i Norge henvise maskinoffiseren til offentlig legekontor for sjømenn eller de autoriserte sjømannsleger, i utlandet de norske legekontorer eller tillitslegene for Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Hvor slik mulighet ikke foreligger, utpekes legen av norsk konsulat. For maskinoffiser som fortsatt skal tjenestegjøre i rederiet, gjelder at ved sykemelding under avspasering ferie/fritid og i venteperioder, skal rederiet informeres senest dagen etter sykmeldingsdagen. Maskinoffiseren er berettiget til å benytte egenmelding etter gjeldende regler i Folketrygdlovens 8-23 med forskrifter. Egenmelding kan ikke benyttes hvis arbeidsuførhet vil medføre utsatt utreise til skipet, slik at maskinoffiseren ikke kan begynne i arbeid umiddelbart etter et kortvarig sykefravær. 3. Turnus og ferie/fritidsavspasering For skip med faste avsløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid vedkommende skulle vært om bord eller hatt 10

11 ferie eller fritid i land. Ved sykdom under ferie eller fritid i land, tilkommer den ansatte ikke nye ferie eller fritid. Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet. Hvis sykdommen medfører at maskinoffiseren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilings-perioder. Har maskinoffiseren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager. 4. Gjeninntredelse Maskinoffiser som har vært borte fra tjeneste på grunn av sykdom/skade, skal ha rett til å tiltre rederiets tjeneste i samme eller lik stilling. Maskinoffiseren må gi varsel om friskmelding, slik at avtale med vikar kan avvikles, jfr. nedenfor. Vikar som måtte være ansatt for vedkommende, skal ha minst 7 dagers varsel om fratredelse. Dette skal fremgå av vikarens kontrakt. 5. Oppsigelse av syk medarbeider Ansatte som er arbeidsuføre og berettiget til sykehyre/sykepenger i oppsigelsestid, er ikke i tillegg berettiget til oppsigelseslønn. Hvis oppsigelsen er gitt av arbeidsgiver, er den ansatte berettiget til feriepenger av sykehyre/sykepenger i oppsigelsestiden. 10 Tjenestetillegg Etter 1, 3 og 8 års tjeneste i stilling som maskinoffiser erholdes tjenestetillegg. Tilleggene er innregulert i hyreskalaene og medregnes ved beregning av overtidssatser og andre ytelser som baseres på hyren. Opptjeningstiden regnes fra den dag vedkommende har tiltrådt eller tiltrer tjeneste om bord i maskinoffiserstilling og til fratreden. Avvikling av opptjent ferie og fridager medregnes også som opptjeningstid, og det samme gjelder for medgått tid til korte kurs og sykdomsperioder opp til 12 måneder. Tjenestetillegg opptjenes bare ved tjeneste som sertifisert maskinoffiser på skip. De forskjellige hyresatser fremgår av bilag 1. Merknad: Tjenestetillegg opptjenes under avvikling av ferie og fridager, tidsrom hvor sykehyre utbetales og under fravær i forbindelse med utdannelse i vedkommende fag, samt for kvalifiserende tjenestetid i marinen. Tjenestefravær av annen art medregnes ikke i opptjeningstiden. 11

12 11 Køyklær Uniform Arbeidsklær 1. Køyklær Skipet holder køyklær, håndklær, såpe og vaskemidler. Skifting av linklær skal såvidt mulig skje hver 7. dag. 2. Uniform På skip hvor rederiet pålegger føreren og styrmennene å bære uniform, skal dette også gjelde maskinoffiserene. Rederiet skal i tilfelle enten holde uniform eller utbetale maskinoffiseren kr. 185,- pr. måned som bidrag til å anskaffe og holde uniform. Alle maskinoffiserene får en uniformslue gratis pr. år. 3. Arbeidsklær Rederiet holder etter behov minimum varmekjeledress, kjeledress samt regntøy. 12 Vern og verneutstyr Rederiet skal på maskinoffiserens anmodning sørge for at nødvendig personlig verneutstyr er tilgjengelig for maskinbesetningen. Maskinoffiseren skal på sin side medvirke til gjennomføringen av tiltak som blir satt i verk som vern mot ulykker og helseskader. Maskinoffiserene skal følge pålegg, bruke påbudt verneutstyr, vise varsomhet og ellers gjøre sitt til at skade på liv og helse unngås. 13 Erstatning for effekter Hvis maskinoffiserens effekter beskadiges eller tapes, betaler rederiet en erstatning som bestemt i 47 i Sjømannsloven og Forskrifter utferdiget av Sjøfarts-direktoratet med hjemmel i nevnte paragraf. Ovennevnte effekterstatning gjelder også under den ansattes reise til og fra skipet. 14 Trygghetsforsikring Så lenge ansettelsesforholdet består er maskinoffiseren omfattet av trygghetsforsikring som avtalt mellom partene. Trygghetsforsikringen dekker ulykkesskade, yrkesskade og yrkessykdommer. Med virkning fra 1. januar 1997 er trygghetsforsikringen utvidet til også å omfatte erstatning for varig tap av legegodkjennelse.til også å omfatte erstatning for varig tap av legegodkjennelse. 12

13 15 Reiseutgifter ved avspasering av ferie/fritid Rederiet dekker eventuelle reiseutgifter med offentlig kommunikasjonsmiddel etter rederiets anvisning mellom det sted maskinoffiseren går i land/om bord og maskinoffiserens hjemsted (med hjemsted menes maskinoffiserens hjemsted ved forhyring). Reiseutgifter under kr. 50,- dekker maskinoffiseren selv. Merknad: Sjømannsorganisasjonene kan ta opp med Fraktefartøyenes Rederiforening tilfeller hvor hjemreisetiden er blitt urimelig lang i forhold til normal reisetid. 16 Trekk av avgift til Det norske maskinistforbund Rederiet skal hver måned trekke maskinoffiser i stilling som omfattes av denne tariffavtale den til enhver tid gjeldende kontingentsats i avgift til Det norske maskinistforbund. Ferie/fritid omfattes også av trekk. Rederiet skal minst en gang pr. kvartal innbetale den trukne avgift sammen med oppgave over hvor meget den enkelte er trukket. Oppgaven skal dessuten inneholde navn og fødselsnummer på den som er trukket. Følgende kode benyttes på trekkoppgaven: MA - Det norske maskinistforbund Trekket sendes: Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral Boks 232 Sentrum, 0103 Oslo Bankgiro: Postgiro: Trekk av slik avgift medfører ikke at maskinoffiseren automatisk blir medlem av Det norske maskinistforbund. Medlemskap i Det norske maskinistforbund omfatter bare de som er medlemmer av forbundet eller senere melder seg inn i forbundet. For medlemmer av Det norske maskinistforbund er trekket å anse som kontingenttrekk. Dersom avgiften til Det norske maskinistforbund blir endret, skal denne endring ha virkning fra det tidspunkt som fastsettes av Det norske maskinistforbund. 17 Opplysnings- og utviklingsfond Det norske maskinistforbund og Fraktefartøyenes Rederiforenings Opplysningsog utviklingsfond har til formål å gjennomføre og støtte tiltak innenfor feltene opplysning og utdannelse. Fondets midler bringes til veie ved en månedlig premie på kr. 15,- fra hver maskinoffiser og kr. 50,- fra arbeidsgiverne for hver maskinoffiser som skal være med i ordningen. 13

14 18 Supplerende bemerkninger Rederiene kan ikke ansette maskinoffiser på ringere vilkår enn i denne overenskomst bestemt. De fastsatte lønninger er ikke til hinder for at et rederi kan betale den enkelte i rederiet veltjente eller særlig kvalifiserte maskinoffiser utover tariffen, men Nordiska Maskinbefälsfederationen eller dens medlemsorganisasjoner kan ikke iverksette, godkjenne eller støtte noe krav om andre vilkår enn denne overenskomst fastsetter. 19 Korte velferdspermisjoner Avtale om korte velferdspermisjoner skal minst omfatte nedennevnte, dog slik at det er en forutsetning for permisjon at avløser kan skaffes for tilfeller som er nevnt under punktene Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder kjernefamilie. Med kjernefamilie menes ektefelle, samboer og/eller barn samt andre slektninger i rett opp- og nedstigende linje, søsken, besteforeldre, barnebarn og svigerforeldre. Med samboere menes to personer som har samboerforhold med felles boligadresse registrert i folkeregisteret. Lønnet permisjon gis også i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr. år samt for fritid han ville ha opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord. Dersom sjømannen er på fri når tilfellet inntreffer, bortfaller retten til velferdspermisjon. Permisjon ved begravelse av ansatte slik at den ansatte på vedkommende avdeling kan være representert. 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut/kiropraktor etter anvisning fra lege. Det dreier seg her om tilfelle hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I enkelte tilfelle vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder korte velferdspermisjoner. For øvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfelle som oftest være sykemeldt. 3. Permisjon på grunn av akutt sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfeller i hjemmet, forutsatt at annen hjelp, f.eks. husmorvikar, ikke kan skaffes, og arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte velferdspermisjoner for at arbeidstakeren skal kunne få ordnet seg på annen måte. 4. Permisjon for ektefelle når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. 14

15 5. Permisjon ved flytting til ny fast bolig. 6. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden. Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering. Når permisjon etter ovenstående regler skal betales, fastsettes betalingens størrelse etter forhandlinger med utgangspunkt i den faktiske fortjeneste. 20 Permisjon i forbindelse med utdanning i maritime fag. Dersom den ansatte og rederiet blir enige, gis det permisjon i forbindelse med maritim utdanning 21 Sysselsettingsspørsmål 1. Permittering kan foretas: a. Når ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutsigelige hendinger nødvendiggjør at driften helt eller delvis må innstille. b. Når konflikt som omfatter en del av skipets ansatte medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. c. Når skipet mangler beskjeftigelse, og for så vidt tilfellet ikke omfattes av pkt. a., ved verkstedopphold av over 30 dagers varighet. 2. a. Ved permittering skal det gis 14 dagers skriftlig varsel regnet fra kl den dag varselet gis. b. Den under a. nevnte frist kommer ikke til anvendelse ved permittering som skyldes konflikt med DNMF-organiserte medlemmer hos annen arbeidsgiver, eller tariffstridig konflikt med DNMF-organiserte på skip når konflikten fører til at andre maskinoffiserer ikke kan sysselsettes på rasjonell måte på skipet. Også i disse tilfelle plikter dog rederiet å gi det varsel som er mulig. c. Ved permittering av noen varighet skal det tas hensyn til ansiennitet i rederiet. Før permisjonsvarslene sendes ut skal rederiet underrette DNMF. I underretningen skal oppgis: - navn på de maskinoffiserer som er omfattet av permitteringene, - hvor lenge permitteringene antas å vare d. Når maskinoffiseren blir permittert, skal han få skriftlig bevis fra rederiet. Beviset skal angi grunnen til permitteringen og - der det er mulig - permitteringstidens sannsynlige lengde. 15

16 e. Blir en maskinoffiser, hvis arbeidsforhold ikke er sagt opp i permitteringstiden, ikke gjeninntatt etter permitteringstidens utløp, plikter rederiet å betale ham hyre for gjeldende oppsigelsestid. Etter at permittering har vart i minst 40 uker sammenhengende, kan den enkelte permitterte maskinoffiser kreve å bli oppsagt av rederiet. Avstår rederiet fra maskinoffiserens arbeidsplikt i oppsigelsestiden, skal han likevel ha lønn i 2 uker, forutsatt at han har oppebåret arbeidsledighetstrygd i de siste 4 ukene. 22 Deltakelse i kurs/møter. Maskinoffiser som etter pålegg fra rederiet i sin ferie/fritidsperiode deltar på kurs utbetales pr. kursdag 1/30 av avtalt månedslønn i tillegg til dreiende månedslønn, med mindre tiden medgått på kurs kompenseres i form av forlenget fritid i land. For reisetiden utbetales inntil 1 tjenestedag (1/30). Medgått tid til møter godtgjøres med 1/30 månedslønn pr. dag. Utgifter til kost og losji, reise m.m. dekkes etter særskilt avtale mellom maskinoffiseren og rederiet. Ved annen privat innkvartering enn hjemme er dietten kr. 212 pr. dag. 23 Beordring til tjenestegjøring i annet skip Maskinoffiser som etter 8 måneders sammenhengende tjeneste på skip i høyere hyreklasse, beordres til tjenestegjøring i stilling på skip i lavere hyreklasse, skal ikke ha sin hyre redusert. 24 Rengjøring av maskinrommet Når det nødvendige rengjøringsarbeide i maskinrommet ikke lar seg innpasse i den vanlige tjeneste, skal rederiet på maskinoffiser anmodning stille nødvendig hjelp til maskinoffiserens disposisjon. 25 Maskinistplikt og vakttjeneste Maskinistplikt inntrer på lasteskip når hovedmaskineriet yter 750 kw. Ansvarshavende på vakt i maskinen skal alltid være sertifisert maskinoffiser. Underordnede som pålegges plikter i maskinen skal være sertifisert iht. STCWkonvensjonens regel III/4. 26 Dekkstjeneste På lasteskip med fremdriftsmaskineri under 1000 kw kan maskinoffiseren i begrenset omfang delta i dekkstjeneste. Det forutsettes at slik tjeneste ikke går på bekostning av maskinisttjenesten. Maskinoffiserer som omfattes av bestemmelsen 16

17 rykker opp 1 hyreklasse. Dekkstjeneste i begrenset omfang omfatter ikke brovakttjeneste Tilleggspensjon Med opptjeningstid regnet fra 1. januar 2001 ble det for de som var ansatt pr. 1. februar 2002 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen etter 30 års medlemstid i ordningen. Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på sjømannens rett til å arbeide etter fylte 60 år. Merknad: Partene er enige om at vesentlige omlegginger av sjømannspensjonen som medfører kostnadsøkninger, skal kunne tas opp gjennom nye forhandlinger mellom partene. Når banklovkommisjonen III kommer med sin instilling i løpet av avtaleperioden, er partene innstilt på å diskutere utfallet av innstillingen mht. tilleggspensjon. 28 Adgang til skip for forbundets ansatte. Forbundets ansatte skal i organisasjonsanliggender ha adgang til skip som benytter avtaler hvor FA og de respektive organisasjoner er parter, når hensynet til skipstjenesten eller arbeidet om bord ikke er til hinder for dette. Representanten er forpliktet til på forlangende å forevise skriftlig legitimasjon fra organisasjonens ledelse i Oslo. 29 Kollektiv oppsigelse Fraktefartøyenes Rederiforening og Det Norske Maskinistforbund vil ved tariffrevisjoner eller ved varsel om arbeidsstans etter Arbeidstvistloven godta som gyldig plassoppsigelse for maskinoffiserene et varsel utvekslet mellom organisasjonene. Begge parter forplikter seg til å gi disse oppsigelser med minst 14 dagers varsel. Plassoppsigelse skal i form og innhold være i samsvar med Arbeidstvistlovens Varighet og regulering for 2. avtaleår Denne overenskomst gjelder fra 1. september 2012 til 31. august 2014 og videre 1 år ad gangen hvis ikke en av partene sier den opp skriftlig med 1 - èn - måneds varsel. Før utløpet av 1. avtaleår 31. august 2013 skal det opptas forhandlinger mellom FA og DNMF om eventuell lønnsregulering for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Hvis partene, Det Norske Maskinistforbund styre og Fraktefartøyenes Rederiforening ikke blir enige, kan den organisasjon som har framsatt krav innen 17

18 14 dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. august PROTOKOLLTILFØRSLER 1. For eventuelle skip med over kw framdriftseffekt skal det opptas forhandlinger om maskinoffiserens lønnsforhold. 2. Ingen skal på grunn av denne overenskomst få sin hyre nedsatt. 3. Lov om arbeidstid på skip Konsekvenser nye regler om arbeidstid på skip drøftes i tariffperioden. De endringer partene måtte bli enige om, skal fortrinnsvis tas opp i forbindelse med 2. års oppgjøret (2011). Frem til dette arbeid er utført så gjelder den gamle Lov om arbeidstid på skip 4. STCW-oppgradering Dersom det er påkrevet at en ansatt må oppgradere sitt sertifikat ihht STCW - konvensjonen er partene enige om at følgende skal gjelde: Rederiet dekker kurs-, oppholds- og reiseutgifter. Den ansatte avvikler kurset på sin fritid uten betaling fra rederiet såframt det lokalt ikke er inngått annen avtale. Oppgraderingen gjelder samtlige fartsområder. 5. Kostgodtgjørelse. Hvis myndighetene på et senere tidspunkt endrer skattereglene skattelegger kostgodtgjørelsen fullt ut, skal partene sette seg sammen å innarbeide godtgjørelsen i den ordinære månedslønnen. Rammene for en slik innberegning blir gjeldende sats for kostgodtgjørelse tillagt 26% som kompensasjon for økt inntektskatt. 6. Partene er enige om at det skal innføres hovedavtale. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal ha klar sin innstilling 1. mai Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utarbeide nye hyretabeller for følgende fartøyskategorier: taubåter, vaktbåt, kabelskip og båter under 15 m. Intensjonen er at utvalget skal legge frem et forslag innen 1. mai

19 8. Når banklovkommisjonen III kommer med sin instilling i løpet av avtaleperioden, er partene innstilt på å diskutere utfallet av innstillingen mht. tilleggspensjon. 9. Kadettavtalen: Overtid: Bestemmelsen om overtid på 2,5 timer ved utpurring på frivakten, skal også gjelde for kadetter. Velferdspermisjon: Bestemmelsen om velferdspermisjon skal også gjelde for kadetter. Bergen, 25. SEPTEMBER 2012 FRAKTEFARTØYENES ARBEIDSGIVERFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND 19

20 20

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. juli 2015 til 31. desember 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON A/S BUKSERBÅTER, NARVIK. på den ene side

O V E R E N S K O M S T. mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON A/S BUKSERBÅTER, NARVIK. på den ene side 1 DNMF-RLF-263-00 A/S Bukserbåter, Narvik Maskinister O V E R E N S K O M S T 2010 mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og A/S BUKSERBÅTER, NARVIK på den ene side og DET NORSKE

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 120 Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende Besetningene

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND NHO nr 476 O V E R E N S K O M S T 2 0 12 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND for maskinoffiserer på lasteskip i kystfart

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012

Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 Overenskomst mellom Ventelo Networks AS, Ventelo Wholesale og Norsk Jernbaneforbund for perioden 2010-2012 1. VIRKEOMRÅDE Overenskomsten er inngått mellom Ventelo Networks AS og Norsk Jernbaneforbund og

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør.

Virke og Parat kom torsdag 5. juni 2014 til enighet i forhandlingene om vårens tariffoppgjør. Nr: 27/2014/KH Dato: 06.06.2014 Sendt til: Virkes medlemmer som er bundet av Verkstedoverenskomsten ENIGHET I FORHANDLINGENE MELLOM VIRKE OG PARAT OM VERKSTEDOVERENSKOMSTEN Virke og Parat kom torsdag 5.

Detaljer

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS

Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Personalhåndbok for konsulenter i Bragd Engineering AS Forord Denne personalhåndboken er ment å være et oppslagsverk der du kan finne svar på noe av det du som medarbeider trenger å vite om BRAGD ENGINEERING

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100

PERSONALHÅNDBOK 2014. Vest Bemanning AS, Luramyrveien 25A, 4313 Sandnes, Tlf: 96 500 100 PERSONALHÅNDBOK 2014 Personalhåndbok for Vest Bemanning AS Ansettelsesforhold Arbeidsavtale Arbeidsavtalen du har skrevet under bekrefter at det er Vest Bemanning AS, som er din arbeidsgiver og som er

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND NHO nr 475 O V E R E N S K O M S T 2 0 12 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri. Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E OSLO Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2012 Dok. 2 19. april kl. 15:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2

Tema. Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold. Side 2 Tema Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring av ansettelsesforhold Side 2 1 Prosessen ved omstilling, oppsigelse og endring Permitteringer ved midlertidig behov for bemanningsreduksjoner Oppsigelser

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF

MØNSTERAVTALE. mellom. privatpraktiserende tannleger. tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING. Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF MØNSTERAVTALE mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet HSH/DEN NORSKE TANNLEGEFORENING og Parat/ Tannhelsesekretærenes Forbund - ThsF vedrørende tannhelsesekretærer for avtaleperioden 01.05.2006-30.04.2008

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. fra 1. april 2012. mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE DET NORSKE MASKINISTFORBUND

O V E R E N S K O M S T. fra 1. april 2012. mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF-HRF-2012 Maskinoffiserer Det norske maskinistforbund O V E R E N S K O M S T fra 1. april 2012 mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINISTFORBUND

Detaljer

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3.

Ferieloven. Lov om ferie. Jfr. lov 16 juni 1972 nr. 43. - Jfr. tidligere lover 19 juni 1936 nr. 8 23, 14 nov 1947 nr. 3. Ferieloven Tittel: Lov om ferie Dato: 29.04.1988 Sist endret: 01.07.2003 Publikasjon: ISBN 82-504-1497-7 Departement: Arbeids- og administrasjonsdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kap I. Alminnelige

Detaljer

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM

ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM ANSETTELSESAVTALE PERSONLIG ASSISTENT MELLOM OG Arbeidstaker: 1. Partene HAV AS (Arbeidsgiver) Postboks 91 Nydalen 0409 Oslo Organisasjons nr. 986587098 og Navn: 19. jan. 2015 ID: Adresse: Postnr: Sted:

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 NHO nr. 472 O. nr. 105-0 O V E R E N S K O M S T 2014 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og NORSK SJØMANNSFORBUND LANDSORGANISASJONEN I NORGE for besetning på lasteskip i kystfart 2 INNHOLD

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss.

PERSONALHÅNDBOK. I denne personalhåndboken finner du generell informasjon om konsernet, samt praktiske opplysninger om ditt arbeidsforhold hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen til People4you, konsernet som består av People4you-selskapene. Vi har kontorer i Askim, Ski, Oslo, Bergen, Stavanger og Romerike, samt spesialselskaper innen IT og Bygg & Anlegg.

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART

OVERENSKOMST. mellom NHO SJØFART NHOnr476 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på lasteskip i kysifart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del Il Generelle

Detaljer

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014

Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune. Bergenskurset ATG November 2014 Klipp fra avtaleverket -HTA, Fellesbestemmelsene -Lokale særavtaler -Personal og arbeidsreglement i Bergen kommune Bergenskurset ATG November 2014 Bente Myrtveit / Asle Flatøy HTA, Fellesbestemmelsene

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

O V E R E N S K O M S T F O R S K I P S F Ø R E R E OG S T Y R M E N N. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON.

O V E R E N S K O M S T F O R S K I P S F Ø R E R E OG S T Y R M E N N. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON. NHO nr. 474 Skipsførere og styrmenn Norsk Sjøoffisersforbund O V E R E N S K O M S T 2 0 14 F O R S K I P S F Ø R E R E OG S T Y R M E N N mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON på den ene

Detaljer

Fritid i forbindelse med helg og høytid

Fritid i forbindelse med helg og høytid Fritid i forbindelse med helg og høytid Innholdsfortegnelse Forord... 5 Fritid i forbindelse med helg og høytid... 6 Søndagsarbeid, Aml 10-10... 7 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8... 7 F1, F2,

Detaljer

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5

Forord 3. Fritid i forbindelse med helg og høytid 4. Søndagsarbeid, Aml 10-10 5. Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 1 Innholdsfortegnelse side Forord 3 Fritid i forbindelse med helg og høytid 4 Søndagsarbeid, Aml 10-10 5 Daglig og ukentlig arbeidsfri, Aml 10-8 5 F1, F2, F3, F4 og F5 markering 7 Ulike måter å utarbeide

Detaljer

Personalhåndbok for utleiepersonell

Personalhåndbok for utleiepersonell Personalhåndbok for utleiepersonell Forord 3 Selskapet 3 Velkommen 4 Ansettelse og arbeidsavtale 5 Lønn 6 Arbeidstid 8 Helligdager og offentlige høytidsdager 9 Sykdom 10 Fravær 11 Velferdspermisjoner 12

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

Informasjonshefte ved permitteringer

Informasjonshefte ved permitteringer Informasjonshefte ved permitteringer Revidert 1. oktober 2009 1 Informasjonshefte om permitteringer Dette heftet gir en beskrivelse av de lover, forskrifter og avtaler som gjelder i forbindelse med permittering

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen

A. Generelt. Gjennomgang av allmenngjøringsordningen År 2012, den 12. september ble det gjennomført tariffrevisjon av Overenskomst for Kraftlinjefirmaene mellom Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Til stede: Fra Norsk Arbeidsmandsforbund:

Detaljer

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter.

Det ble fremlagt: 1. Riksmeklingsmannens møtebok datert 11., 12. og 13. mai 2006. 2. Diverse dokumenter. RIKSMEKLINGSMANNENS MØTEBOK i sak 2006-023 mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND på den ene side og REDERIENES LANDSFORENING på den annen side vedrørende tariffrevisjonen 2006 Innenriksfart Den 24. mai 2006

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer

Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer Veiledende avtale mellom privatpraktiserende tannleger tilsluttet NTF og deres tannhelsesekretærer 1 Avtalens omfang Avtalens bestemmelser skal gjelde for tannhelsesekretærer hos privatpraktiserende tannleger.

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og

SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE. SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev. Mellom KS og SENTRAL GENERELL SÆRAVTALE VEDRØRENDE SGS 1010 Følge av pasient/klient/bruker/elev Mellom KS og LO-Kommune EL & IT-forbundet Fagforbundet Fellesforbundet Fellesorganisasjonen Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering

VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering VERDT Å VITE OM: forhandling, streik og permittering Medlemsinformasjon fra Norsk Sjøoffisersforbund 2014 Innhold: Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Hvis Norsk Sjøoffisersforbund streiker Hvis et annet

Detaljer

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv.

Sentralforbundet anbefaler kommunene/fylkeskommunene om å sørge for at alle helse- og sosiale institusjoner får tilsendt dette rundskriv. B-rundskriv nr: 24/1979 F Arkivkode: 251.3-4 ato: 2.11.1979 Saksbehandler: MF/ra Sign.: Karl Walter Tveter (sign.) Til: Kommunen/fylkeskommunen/styret K. Gundersen (sign.) I forbindelse med arbeidstidsforkortningen

Detaljer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer

Dette er nettadressen til brosjyren: http://www.fellesforbundet.no/internet/templates/section.aspx?id=803 Informasjonshefte ved permitteringer Opplysningene i denne brosjyren er basert på aktuelle avtaler og lover som var gjeldende i oktober 2008. Brosjyren finnes også i en nettbasert versjon på Fellesforbundets hjemmesider som vil bli oppdatert

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei.

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Oddrun Rønning. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Saksbehandler: Oddrun Rønning SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Ja x Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja x Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei

Detaljer

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie

30 oppgave 7: Ferieloven, 60 år og ferie Regnearket 30-2016 Aktiver innhold/makroer For å få fram gule felt som det skal skrives JA i for å vise fasitsvar: Trykk Ctrl + V For å få bort de gule feltene: Trykk Ctrl + S Hvis du vil ha skrevet JA

Detaljer

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Overenskomst. mellom. LO/Fagforbundet. NHO/NHO Mat og Landbruk. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2012 2014 521 Overenskomst mellom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Mat og Landbruk for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 Del l - Hovedavtalen mellom LO-NHO Del ll - Overenskomsten Innholdsfortegnelse: 1 Omfang

Detaljer

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege

Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår. for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Veiledende bestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår for helsesekretærer ansatt hos privatpraktiserende lege Til medlemmer ansatt på private legesenter Norsk Helsesekretærforbund og Delta får mange henvendelser

Detaljer

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta

TARIFFAVTALE. mellom. XX legekontor. Delta TARIFFAVTALE mellom XX legekontor og Delta 1. AVTALENS OMFANG Avtalens bestemmelser gjelder for heltids- og deltidsansatte arbeidstakere med medlemskap i Delta, ansatt hos XX legekontor. Del 1 Hovedavtale

Detaljer

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE

Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Hovedavtale 2012-2014 mellom PRIVATE BARNEHAGERS LANDSFORBUND Arbeidsgiverseksjonen (PBL-A) og LEDERNE Innholdsfortegnelse: HOVEDAVTALEN:...2 Kapittel I - Partsforhold og varighet...2 1-1 Partsforhold...2

Detaljer

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO

Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser. Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO Arbeidsmiljøloven i endring Lønnsbestemmelser Praktisk regnskap, NBBL, 10. november 2015, Advokat Astrid Flesland, SAMFO SAMFO er arbeidsgivernes organisasjon organiserer samvirkeforetak innen Coop Boligsamvirket

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 1 NHO nr. 471 O. nr. 102-0 O V E R E N S K O M S T 2014 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og NORSK SJØMANNSFORBUND LANDSORGANISASJONEN I NORGE for besetning på passasjerskip i kystfart

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet

Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453. 1. mai 2012-30. april 2014. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon. Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet Avtale nr. 453 OVERENSKOMST 453 1. mai 2012-30. april 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Landsorganisasjonen i Norge/ Fagforbundet DEL I DEL II HOVEDAVTALEN LO - NHO OVERENSKOMSTEN 1 Avtalens

Detaljer

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon.

Kapitel 6. Midlertidig uførepensjon og uførepensjon. Gå til ajourført versjon >> Trenger du brukerveiledning? Lov om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) Få svar på ofte stilte spørsmål her (FAQ) Fant

Detaljer

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises

Oslo kommunes krav/tilbud: 2.1., første og siste ledd, utgår. Krav avvises 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning utgår. Krav avvises VEDLEGG 1. DEL A FELLESBESTEMMELSENE Kap. 2 Ansettelser m.v. og oppsigelsesfrister 2.1 Ansettelse, opprykk og utvidelse av stilling 2.1., første og siste ledd, utgår. 2.1., fjerde ledd: 2. og 3. setning

Detaljer

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER

Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER Kapittel 5 SÆRBESTEMMELSER FOR DANSERE CARTE BLANCHE DANSETEATER 1 ANSETTELSE/ANSIENNITET 1.1 Ansiennitet - Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser. - Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse

Detaljer

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008:

Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: ARBEIDSRETTEN Norsk Sjømannsforbund (advokat Birger Mordt) mot Den 29. mai 2008 avsa Arbeidsretten dom i sak nr. 18/2007, lnr. 12/2008: Staten v/fiskeri- og kystdepartementet v/havforskningsinstituttet

Detaljer