OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE"

Transkript

1 OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE MASKINIOFFISERER PÅ FRAKTEFARTØYER OG BRØNNBÅTER Gjeldene fra den 1. september

2 INNHOLD SIDE 1 Overenskomstens omfang 4 2 Ansettelse og oppsigelse 4 3 Tjenestetid om bord ferie/fritid 5 4 Lønnsvilkår 6 5 Arbeidstid og arbeidsordninger 9 6 Arbeid på bevegelige helgedager 9 7 Faste tillegg 9 8 Kostgodtgjørelse 10 9 Sykdom Tjenestetillegg Køyklær Uniform Arbeidsklær Vern og verneutstyr Erstatning for effekter Trygghetsforsikring Reiseutgifter ved avspasering av ferie/fritid Trekk av avgift til Det norske maskinistforbund Opplysnings- og utviklingsfond Supplerende bemerkninger Korte velferdspermisjoner Permisjon i forbindelse med utdanning i maritime fag Sysselsettingsspørsmål Deltakelse i kurs/møter Beordring til tjenestegjøring i annet skip Rengjøring av maskinrommet Maskinistplikt og vakttjeneste 16 2

3 26 Dekkstjeneste Tilleggspensjon Adgang til skip for forbundets ansatte Kollektiv oppsigelse Varighet og regulering for 2. avtaleår 17 Protokolltilførsler 18 Protokoll 20 3

4 1 Overenskomstens omfang 1. Overenskomsten gjelder maskinoffiserer ansatt på skip tilhørende rederier tilsluttet Fraktefartøyenes Rederiforening. 2. Avtalen gjelder for maskinoffiserer på brønnbåter med hyre etter tankskipssatsene. 3. Avtaleforholdet er underlagt norsk arbeidsrett og sjømannslovgivning. 2 Ansettelse og oppsigelse 1. Maskinoffiseren ansettes fast i rederiet. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra dato til dato. Har maskinoffiseren vært ansatt i rederiet sammenhengende i minst 5 år, gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 2 måneder, og på minst 3 måneder dersom ansettelsen i rederiet har vart i minst 10 år. Maskinsjefens oppsigelsestid er 3 måneder. Oppsigelsen skal være skriftlig og jfr. Sjømannslovens 5, 5A og 20. Oppsigelsestiden kan avvikles om bord eller i land og regnes fortløpende. Ferie og fritid opptjent før oppsigelsen, kontantavregnes separat og går ikke inn i oppsigelsestiden. I ekstraordinære tilfeller hvor skipet får et lengre driftsavbrudd, er oppsigelsestiden som bestemt i 1. avsnitt, regnet fra dato til dato. Maskinoffiserer som sies opp i henhold til denne bestemmelse, har i slike tilfeller rett til lønn tilsvarende oppsigelsestidens lengde, medregnet eventuelle fridager opptjent etter at oppsigelsen ble gitt. Opptjente fridager kontantavregnes. Ved ansettelse av nye maskinoffiserer i det første året skal den eller de som måtte fratre ha fortrinnsrett til ansettelse med mindre det foreligger saklig grunn til å fravike denne regel. Det forutsettes at de maskinoffiserer som blir ledige, på forespørsel fra rederiet har meddelt at de er interessert i å bli kontaktet ved senere ledig stilling. Hvis vedkommende ikke ønsker å ta hyre på det skip rederiet anviser, faller vedkommendes fortrinnsrett til nyansettelse bort. Etter 6 måneders tjeneste i rederiet må oppsigelse fra rederiets side være saklig begrunnet i rederiets eller maskinoffiserens forhold. Kfr. for øvrig Sjømannslovens bestemmelser. 2. Hyrekontrakten skal vise til nærværende avtale, og maskinoffiseren skal gjøres kjent med denne. 3. Tiden fra ansettelsesdato til 1. gangs tiltredelse om bord regnes hverken som tjenestetid om bord eller som avspasert fritid. I denne perioden oppebærer maskinoffiseren en godtgjørelse tilsvarende 8/154 av grunnhyren pr. dag tillagt feriegodtgjørelse. 4

5 4. Arbeidstakeren er fri for utgifter til pass, passfornyelse og visum knyttet til tjenesteforholdet. For fast ansatte styrmenn, skipsførere og maskinister skal gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av maritime personellsertifikater knyttet til tjenesteforholdet, dekkes av rederiet. 3 Tjenestetid om bord ferie/fritid 1. Denne avtale er basert på at 6 måneder av tjenestetiden pr. år skal være om bord og at 6måneder skal avspaseres som ferie/fritid i land - det vil si det opptjenes 1fridag pr. tjenestedag om bord. Månedslønnsberegningen for avløsningssystem, samt lønns- og overtids-satser er inntatt som bilag til denne avtale. Ved beregning av tjenestetid om bord i til- og fratredelsesdøgn er man enig om: a. Utreisetid til skip regnes som tjenestetid om bord, og hjemreise fra skip regnes som ferie/fritid i land. b. Er det arbeidet 8 timer alminnelig arbeidstid, regnes dagen som tjenestetid om bord. c. Er det arbeidet 4 timer alminnelig arbeidstid eller mer, men under 8 timer, regnes dagen som ½ tjenestedag om bord. Arbeidstid mellom 4 og 8 timer godtgjøres som overtid. d. Er det arbeidet under 4 timer alminnelig arbeidstid, regnes ikke dagen som tjenestetid om bord. Arbeidet tid godtgjøres med overtid. 2. Den lovbestemte ferie er innarbeidet i de ferie-/fritidsperioder den ansatte er i land. Det skal legges opp til en fritidsperiode på minst 3 uker ferie/fritid i tidsrommet 1. juni til 30. september. 3. Mellom rederiet og maskinoffiseren på det enkelte skip skal det settes opp en turnusplan over tjenestetid og ferie/fritid i land, basert på 1:1-system. Tjenestetiden om bord skal normalt ikke være over 8 uker. Maskinoffiseren skal så vidt mulig sikres annenhver jul og nyttår hjemme. 4. Ekstratjeneste: Når en maskinoffiser får forlenget tjenestetid om bord i henhold til oppsatt turnusplan, utover 3 dager, godtgjøres slike dager med 3/30 månedslønn pr. fra 4. dag. I tilfeller hvor ekstratjeneste blir pålagt i friperioden godtgjøres dette med 3/30 månedslønn pr. dag. Ekstragodtgjørelsen skal utbetales ved første månedsavregning. 5. Tjenestetids-og fritidsregnskap. Ved utløpet av hver 12-måneders tjenesteperiode, dog først ved utløpet av en fritidsperiode, skal det settes opp en oversikt som viser arbeids- og fritidsperioder i den forløpne 12-månedersperiode. Viser det seg at sjømannen har dager til gode (har avspasert for lite ferie/fritid) 5

6 kan oppgjør skje enten ved avspasering eller kontant utbetaling. Dette avtales i det enkelte tilfelle. Minusdager kan bare trekkes hvis dette skyldes sjømannens eget forhold eller det er inngått avtale om dette i forbindelse med ekstra fritid etter sjømannens ønske. 6. Opptjent ferie/fritid som ikke er avspasert i ansettelsesperioden skal kontantavregnes når tjenesteforholdet opphører. 7. Alternativet til en 1:1-avløsningsordning er en 2:1-avløsningsordning basert på at 8 måneder av tjenestetiden pr. år skal være om bord og at 4 måneder skal avspaseres som ferie/fritid i land dvs. det opptjenes 0,5 fridag pr. tjenestedag om bord. 2:1-system skal bare kunne benyttes dersom maskinoffiserene ønsker det og rederiet er enig. Ved valg av avløsningssystem forutsettes at et flertall av de ansatte maskinoffiserer er enige om et alternativ, og at dette lar seg innpasse i rederiets totale personal-planlegging. Slike avtaler skal godkjennes av partene. 4 Lønnsvilkår 1. Lønnen dreier fortløpende i ansettelsestiden med mindre sykehyrebestemmelsen kommer til anvendelse. 2. Lønnssatsene er inntatt i hyretabellene. Med kw i hyreskalene forståes den effekt som oppgis fra motorbyggeren i nominell MCR kilowatt iht ISO Standard nr. 3046/1. I satsene for vaktgående maskinoffiserer er innregnet: a) Hyre for arbeid inntil 35,5 timer pr. uke. b) Fritidskompensasjon mellom 35,5 timer og 56 timer pr. uke. c) Godtgjørelse for 24 timers hverdagsovertid og 4 timer søndagsovertid pr. uke - arbeid mellom 56 og 84 timer pr. uke. d) Ekstragodtgjørelse for 8 timer alminnelig arbeidstid på søndager, (hyre inkl. tjenestetillegg + kostgodtgjørelse) 154 x 4 e) Bevegelige helgedager om bord og hjemme. Merknad: Lønnsberegningen som er vedlagt overenskomsten skal ha innregnet bevegelige helgedager som et hovedprinsipp. Denne skal gjelde for alle fartøyer med helkontinuerlig drift. Som alternativ for fartøyer som ikke har helkontinuerlig drift, vedlegges en alternativ lønnsberegning som ikke medtar 6

7 bevegelige helgedager. Dersom alternativ lønnsberegning benyttes skal bevegelige helgedager godtgjøres slik overenskomsten bestemmer i 6. f) Feriegodtgjørelse med 12 % av de godtgjørelser som er inntatt i pkt. a), b), c) og d). For dagmenn (maskinoffiserer på skip hvor det periodevis praktiseres ubemannet maskinrom) er, foruten hyren, innregnet kompensasjonsfritid for arbeid inntil 48 timer pr. uke og godtgjørelse for 24 timer hverdagsovertid og 8 timer søndagsovertid for arbeid mellom 48 og 80 timer pr. uke samt feriegodtgjørelse. 3. Samtlige hele arbeidsdager om bord har maskinoffiseren plikt til å arbeide de 8 timer alminnelig arbeidstid som er innlagt i lønnssystemet samt det antall timer overtid tilsvarende de hverdagsovertidstimer pr. uke som er innlagt. Med hensyn til hvilke arbeidsoppgaver som kan pålegges som alminnelig arbeid på helgedager vises til Lov om arbeidstid på skip. Hvis skipet har ligget i 7 dager, plikter maskinoffiseren å stille seg til rådighet for 37,5 timers alminnelig arbeidstid pr. uke, og inntil 19 timer hverdagsovertid, jfr. denne paragrafs pkt. 3, siste punktum. Arbeidsplikten gjelder også ved opphold i havn, ved kai eller på verksted. Merknad: Vedlikeholdsarbeid må ikke uten godtgjørelse som overtid, pålegges som alminnelig arbeid i tiden mellom kl og Uten godtgjørelsen som overtid kan det på helgedager som alminnelig arbeid, ikke pålegges annen tjeneste enn slik som det er nødvendig for skipets sikkerhet, fremdrift, manøvrering eller navigering og dermed sammenhengende arbeid som ikke kan utsettes. Den alminnelige arbeidstid for tilsatte med arbeid som ikke er delt i vakter eller skift skal legges mellom kl og Godtgjørelse for overtidsarbeid skal ytes i penger, tilsvarende overtidssatser fastsatt i tariffen. Overtidsgodtgjørelse skal beregnes særskilt for hver enkelt gang det er utført overtidsarbeid. En påbegynt halvtime skal godtgjøres som en hel halvtime. 4. Følgende utbetales i tillegg til lønnen ved hver månedsavregning: a) Overtid den enkelte uke utover det som er innregnet i lønnssatsene. Slik overtid godtgjøres etter den inntatte overtidsskala. Anmerkning: I de til- og fratredelsesuker hvor maskinoffiseren ikke har vært i arbeid hele uken, beregnes overtid pro rata. 7

8 Det godtgjøres med overtid utover: For vaktgående: Antall hverdagsovertidstimer 24 x antall dager arb. 7 For dagmenn: Antall hverdagsovertidstimer 32 x antall dager arb. 7 I uker hvor maskinoffiseren har tjenestegjort vekselvis som dagmann og vaktgående, godtgjøres overtid etter ovennevnte formler i forhold til antall tjenestedager som dagmann og vaktgående. b) Hvor vaktgående maskinoffiserer innenfor deres første 8 arbeidstimer på søn- eller helgedager utfører arbeid som etter Arbeidstidslovens 4 ikke kan pålegges som alminnelig arbeid på disse dager, betales et tillegg tilsvarende ½ times hverdagsovertid pr. arbeidet time. c) Ekstra godtgjøring for alt arbeid på helge-/høystidsdager etter tabellens overtidssatser for hverdager. d) På skip hvor periodevis ubemannet maskinrom blir praktisert, gis maskinoffiseren en godtgjørelse pr. måned for pålagt hvilende beredskap tilsvarende 18 % av månedslønnen i de respektive hyreklasser. Ved havneopphold, verkstedopphold og lignende som varer ut over 14 dager, slutter godtgjørelsen å dreie for den som er om bord. e) Hvis en maskinoffiser under skipets opphold i havn blir pålagt å være om bord i tidsrom utover den ordinære arbeidstid, har han krav på en halv times kompensasjonsfritid for hver times stopptørn. Godtgjørelsen utgjør pr. time 1/154 av grunnhyre med tjenestetillegg tillagt feriegodtgjørelse og kostgodtgjørelse, jfr. 8. f) Kjemikalietillegg for brønnbåter: Det utbetales en godtgjørelse på kr. 30,- pr. time ved bunkring av Hydrogenperoksid (H202) og bruk av desifiserende midler. Godtgjørelsen utbetales: a)ved overfylling og bunkring av Hydrogenperoksid (H2O2) til den som fysisk kobler slangen til tank på land og til tank om bord. b)ved desinfisering/vask i lukket rom på fartøy uten vaskeanlegg til den som fysisk er i rommet og utfører vaskingen g) Asessortillegg kr ,- pr. måned om bord, men bare i de tilfeller det er kadett om bord. h) Kostgodtgjørelse jfr. 8. 8

9 5 Arbeidstid og arbeidsordninger For maskinoffiserer som omfattes av Arbeidstidsloven, er den faste arbeidstid inntil 12 timer i døgnet når sjøvaktene dreier. Av dette er 8 timer alminnelig arbeidstid. Maskinoffiseren kan pålegges 20 timer overtid pr. uke, og den samlede maksimale daglige arbeidstid - inklusive overtid - er 14 timer. (Arb.tidslovens 12). Den faste arbeidstid for dagmenn er 8 timer på søn- og helgedager. 6 Arbeid på bevegelige helgedager a. Maskinoffiseren som omfattes av Arbeidstidsloven, utbetales en ekstragodtgjørelse for alt arbeid på 1. nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften etter kl. 1200, 1. påskedag, 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi himmelfartsdag, pinseaften etter kl.1200, 1. pinsedag, 2. pinsedag, julaften etter kl. 1200, 1. juledag, 2. juledag og nyttårsaften etter kl. 1200, beregnet etter overtidssatsene for hverdager. På dager (også helgeaftendager) som nevnt i 1. avsnitt, unntatt slike dager som faller på søndag, godskrives alltid 8 timer alminnelig arbeidstid selv om maskinoffiseren ikke har vært i arbeid. b. For hver bevegelig helgedag - bortsett fra helgedagsaftener - som faller under avspasering av ferie/fritid, betales 1/30 av grunnhyren, tillagt feriegodtgjørelse. 7 Faste tillegg 1. Fryselasttillegg På skip som regelmessig fører fryse- eller kjølelast skal maskinsjefen ha et tillegg på 10 % av grunnhyren og 1. maskinisten et tillegg på 5 % av grunnhyren. Når skipet fører slik last i containere skal tillegget gis hvis skipet har minst 2 containere om bord. 2. Hjelpemaskineritillegg På skip hvor hjelpemaskineriet utvikler fra 35 til og med 50 % av hovedmaskineriets effekt, gis maskinoffiserene et tillegg tilsvarende 3 % av hyren. Hvor hjelpemaskineriet utvikler over 50 % av hovedmaskineriets effekt tilsvarer tillegget 6 % av hyren. Effekten av fryse- og kjølemaskineri som jevnlig brukes for last skal ikke medregnes i hjelpemaskineriets effekt. 3. Skip med losseband På skip med losseband (grus/asfalt) gis et tillegg på 3 % av grunnhyren. 9

10 8 Kostgodtgjørelse Maskinoffiseren har fri kost i tjenesten. Under avspasering av ferie/fridager tilkommer maskinoffiseren kr.103,- pr. dag i kostgodtgjørelse. Det samme gjelder også for fritid som kontant avregnes. Hvis myndighetene på et senere tidspunkt endrer skattereglene skattelegger kostgodtgjørelsen fullt ut, skal partene sette seg sammen å innarbeide godtgjørelsen i den ordinære månedslønnen. Rammene for en slik innberegning blir gjeldende sats for kostgodtgjørelse tillagt 26% som kompensasjon for økt inntektskatt. 9 Sykdom 1. Sykelønn Maskinoffiseren som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til fast avtalt månedslønn så lenge arbeidsforholdet består, men ikke ut over 12 måneder. Retten til lønn faller deretter bort i den utstrekning som er fastsatt for sykepenger i Folketrygden. I de tilfeller den ansatte får sykepenger direkte fra NAV, må dette mellomregnes i hyre.avregningen. 2. Varsling En maskinoffiser som ved fratredelse fra tjeneste om bord vet at han er syk, plikter å gjøre oppmerksom på det, og på forlangende omgående søke lege. Skipsføreren skal medvirke hertil. Når en maskinoffiser må fratre tjenesten på grunn av sykdom/skade, har han krav på fri reise og opphold til sitt hjemsted med befordring som nevnt i 13. Maskinoffiseren plikter på forlangende av skipets fører eller rederi å gjennomgå fornyet legeundersøkelse. Skipsfører/rederi skal i Norge henvise maskinoffiseren til offentlig legekontor for sjømenn eller de autoriserte sjømannsleger, i utlandet de norske legekontorer eller tillitslegene for Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Hvor slik mulighet ikke foreligger, utpekes legen av norsk konsulat. For maskinoffiser som fortsatt skal tjenestegjøre i rederiet, gjelder at ved sykemelding under avspasering ferie/fritid og i venteperioder, skal rederiet informeres senest dagen etter sykmeldingsdagen. Maskinoffiseren er berettiget til å benytte egenmelding etter gjeldende regler i Folketrygdlovens 8-23 med forskrifter. Egenmelding kan ikke benyttes hvis arbeidsuførhet vil medføre utsatt utreise til skipet, slik at maskinoffiseren ikke kan begynne i arbeid umiddelbart etter et kortvarig sykefravær. 3. Turnus og ferie/fritidsavspasering For skip med faste avsløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid vedkommende skulle vært om bord eller hatt 10

11 ferie eller fritid i land. Ved sykdom under ferie eller fritid i land, tilkommer den ansatte ikke nye ferie eller fritid. Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet. Hvis sykdommen medfører at maskinoffiseren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilings-perioder. Har maskinoffiseren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager. 4. Gjeninntredelse Maskinoffiser som har vært borte fra tjeneste på grunn av sykdom/skade, skal ha rett til å tiltre rederiets tjeneste i samme eller lik stilling. Maskinoffiseren må gi varsel om friskmelding, slik at avtale med vikar kan avvikles, jfr. nedenfor. Vikar som måtte være ansatt for vedkommende, skal ha minst 7 dagers varsel om fratredelse. Dette skal fremgå av vikarens kontrakt. 5. Oppsigelse av syk medarbeider Ansatte som er arbeidsuføre og berettiget til sykehyre/sykepenger i oppsigelsestid, er ikke i tillegg berettiget til oppsigelseslønn. Hvis oppsigelsen er gitt av arbeidsgiver, er den ansatte berettiget til feriepenger av sykehyre/sykepenger i oppsigelsestiden. 10 Tjenestetillegg Etter 1, 3 og 8 års tjeneste i stilling som maskinoffiser erholdes tjenestetillegg. Tilleggene er innregulert i hyreskalaene og medregnes ved beregning av overtidssatser og andre ytelser som baseres på hyren. Opptjeningstiden regnes fra den dag vedkommende har tiltrådt eller tiltrer tjeneste om bord i maskinoffiserstilling og til fratreden. Avvikling av opptjent ferie og fridager medregnes også som opptjeningstid, og det samme gjelder for medgått tid til korte kurs og sykdomsperioder opp til 12 måneder. Tjenestetillegg opptjenes bare ved tjeneste som sertifisert maskinoffiser på skip. De forskjellige hyresatser fremgår av bilag 1. Merknad: Tjenestetillegg opptjenes under avvikling av ferie og fridager, tidsrom hvor sykehyre utbetales og under fravær i forbindelse med utdannelse i vedkommende fag, samt for kvalifiserende tjenestetid i marinen. Tjenestefravær av annen art medregnes ikke i opptjeningstiden. 11

12 11 Køyklær Uniform Arbeidsklær 1. Køyklær Skipet holder køyklær, håndklær, såpe og vaskemidler. Skifting av linklær skal såvidt mulig skje hver 7. dag. 2. Uniform På skip hvor rederiet pålegger føreren og styrmennene å bære uniform, skal dette også gjelde maskinoffiserene. Rederiet skal i tilfelle enten holde uniform eller utbetale maskinoffiseren kr. 185,- pr. måned som bidrag til å anskaffe og holde uniform. Alle maskinoffiserene får en uniformslue gratis pr. år. 3. Arbeidsklær Rederiet holder etter behov minimum varmekjeledress, kjeledress samt regntøy. 12 Vern og verneutstyr Rederiet skal på maskinoffiserens anmodning sørge for at nødvendig personlig verneutstyr er tilgjengelig for maskinbesetningen. Maskinoffiseren skal på sin side medvirke til gjennomføringen av tiltak som blir satt i verk som vern mot ulykker og helseskader. Maskinoffiserene skal følge pålegg, bruke påbudt verneutstyr, vise varsomhet og ellers gjøre sitt til at skade på liv og helse unngås. 13 Erstatning for effekter Hvis maskinoffiserens effekter beskadiges eller tapes, betaler rederiet en erstatning som bestemt i 47 i Sjømannsloven og Forskrifter utferdiget av Sjøfarts-direktoratet med hjemmel i nevnte paragraf. Ovennevnte effekterstatning gjelder også under den ansattes reise til og fra skipet. 14 Trygghetsforsikring Så lenge ansettelsesforholdet består er maskinoffiseren omfattet av trygghetsforsikring som avtalt mellom partene. Trygghetsforsikringen dekker ulykkesskade, yrkesskade og yrkessykdommer. Med virkning fra 1. januar 1997 er trygghetsforsikringen utvidet til også å omfatte erstatning for varig tap av legegodkjennelse.til også å omfatte erstatning for varig tap av legegodkjennelse. 12

13 15 Reiseutgifter ved avspasering av ferie/fritid Rederiet dekker eventuelle reiseutgifter med offentlig kommunikasjonsmiddel etter rederiets anvisning mellom det sted maskinoffiseren går i land/om bord og maskinoffiserens hjemsted (med hjemsted menes maskinoffiserens hjemsted ved forhyring). Reiseutgifter under kr. 50,- dekker maskinoffiseren selv. Merknad: Sjømannsorganisasjonene kan ta opp med Fraktefartøyenes Rederiforening tilfeller hvor hjemreisetiden er blitt urimelig lang i forhold til normal reisetid. 16 Trekk av avgift til Det norske maskinistforbund Rederiet skal hver måned trekke maskinoffiser i stilling som omfattes av denne tariffavtale den til enhver tid gjeldende kontingentsats i avgift til Det norske maskinistforbund. Ferie/fritid omfattes også av trekk. Rederiet skal minst en gang pr. kvartal innbetale den trukne avgift sammen med oppgave over hvor meget den enkelte er trukket. Oppgaven skal dessuten inneholde navn og fødselsnummer på den som er trukket. Følgende kode benyttes på trekkoppgaven: MA - Det norske maskinistforbund Trekket sendes: Sjømannsorganisasjonenes Fellessentral Boks 232 Sentrum, 0103 Oslo Bankgiro: Postgiro: Trekk av slik avgift medfører ikke at maskinoffiseren automatisk blir medlem av Det norske maskinistforbund. Medlemskap i Det norske maskinistforbund omfatter bare de som er medlemmer av forbundet eller senere melder seg inn i forbundet. For medlemmer av Det norske maskinistforbund er trekket å anse som kontingenttrekk. Dersom avgiften til Det norske maskinistforbund blir endret, skal denne endring ha virkning fra det tidspunkt som fastsettes av Det norske maskinistforbund. 17 Opplysnings- og utviklingsfond Det norske maskinistforbund og Fraktefartøyenes Rederiforenings Opplysningsog utviklingsfond har til formål å gjennomføre og støtte tiltak innenfor feltene opplysning og utdannelse. Fondets midler bringes til veie ved en månedlig premie på kr. 15,- fra hver maskinoffiser og kr. 50,- fra arbeidsgiverne for hver maskinoffiser som skal være med i ordningen. 13

14 18 Supplerende bemerkninger Rederiene kan ikke ansette maskinoffiser på ringere vilkår enn i denne overenskomst bestemt. De fastsatte lønninger er ikke til hinder for at et rederi kan betale den enkelte i rederiet veltjente eller særlig kvalifiserte maskinoffiser utover tariffen, men Nordiska Maskinbefälsfederationen eller dens medlemsorganisasjoner kan ikke iverksette, godkjenne eller støtte noe krav om andre vilkår enn denne overenskomst fastsetter. 19 Korte velferdspermisjoner Avtale om korte velferdspermisjoner skal minst omfatte nedennevnte, dog slik at det er en forutsetning for permisjon at avløser kan skaffes for tilfeller som er nevnt under punktene Permisjon ved dødsfall og for deltakelse i begravelse når det gjelder kjernefamilie. Med kjernefamilie menes ektefelle, samboer og/eller barn samt andre slektninger i rett opp- og nedstigende linje, søsken, besteforeldre, barnebarn og svigerforeldre. Med samboere menes to personer som har samboerforhold med felles boligadresse registrert i folkeregisteret. Lønnet permisjon gis også i forbindelse med fødsel og egen adopsjon av barn. Den ansatte opprettholder sin faste lønn i 14 dager pr. år samt for fritid han ville ha opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord. Dersom sjømannen er på fri når tilfellet inntreffer, bortfaller retten til velferdspermisjon. Permisjon ved begravelse av ansatte slik at den ansatte på vedkommende avdeling kan være representert. 2. Permisjon for undersøkelse, behandling og kontroll av tannlegespesialist og lege, samt behandling av fysioterapeut/kiropraktor etter anvisning fra lege. Det dreier seg her om tilfelle hvor det ikke er mulig å få time utenfor arbeidstiden. I enkelte tilfelle vil arbeidstakeren også måtte reise langt. Slike tilfeller faller utenfor bestemmelsene, som bare gjelder korte velferdspermisjoner. For øvrig vil arbeidstakeren i de sistnevnte tilfelle som oftest være sykemeldt. 3. Permisjon på grunn av akutt sykdomstilfelle i hjemmet. Det siktes til akutte sykdomstilfeller i hjemmet, forutsatt at annen hjelp, f.eks. husmorvikar, ikke kan skaffes, og arbeidstakerens tilstedeværelse i hjemmet er ubetinget nødvendig. Også her gjelder bestemmelsene om korte velferdspermisjoner for at arbeidstakeren skal kunne få ordnet seg på annen måte. 4. Permisjon for ektefelle når det er nødvendig i forbindelse med fødsel i hjemmet eller ved innleggelse på sykehus. 14

15 5. Permisjon ved flytting til ny fast bolig. 6. Permisjon i forbindelse med blodgivning dersom det er vanskelig å få dette gjennomført utenfor arbeidstiden. Partene på den enkelte bedrift treffer nærmere avtale om retningslinjer for ordningens praktisering. Når permisjon etter ovenstående regler skal betales, fastsettes betalingens størrelse etter forhandlinger med utgangspunkt i den faktiske fortjeneste. 20 Permisjon i forbindelse med utdanning i maritime fag. Dersom den ansatte og rederiet blir enige, gis det permisjon i forbindelse med maritim utdanning 21 Sysselsettingsspørsmål 1. Permittering kan foretas: a. Når ulykker, naturomstendigheter eller andre uforutsigelige hendinger nødvendiggjør at driften helt eller delvis må innstille. b. Når konflikt som omfatter en del av skipets ansatte medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på rasjonell måte. c. Når skipet mangler beskjeftigelse, og for så vidt tilfellet ikke omfattes av pkt. a., ved verkstedopphold av over 30 dagers varighet. 2. a. Ved permittering skal det gis 14 dagers skriftlig varsel regnet fra kl den dag varselet gis. b. Den under a. nevnte frist kommer ikke til anvendelse ved permittering som skyldes konflikt med DNMF-organiserte medlemmer hos annen arbeidsgiver, eller tariffstridig konflikt med DNMF-organiserte på skip når konflikten fører til at andre maskinoffiserer ikke kan sysselsettes på rasjonell måte på skipet. Også i disse tilfelle plikter dog rederiet å gi det varsel som er mulig. c. Ved permittering av noen varighet skal det tas hensyn til ansiennitet i rederiet. Før permisjonsvarslene sendes ut skal rederiet underrette DNMF. I underretningen skal oppgis: - navn på de maskinoffiserer som er omfattet av permitteringene, - hvor lenge permitteringene antas å vare d. Når maskinoffiseren blir permittert, skal han få skriftlig bevis fra rederiet. Beviset skal angi grunnen til permitteringen og - der det er mulig - permitteringstidens sannsynlige lengde. 15

16 e. Blir en maskinoffiser, hvis arbeidsforhold ikke er sagt opp i permitteringstiden, ikke gjeninntatt etter permitteringstidens utløp, plikter rederiet å betale ham hyre for gjeldende oppsigelsestid. Etter at permittering har vart i minst 40 uker sammenhengende, kan den enkelte permitterte maskinoffiser kreve å bli oppsagt av rederiet. Avstår rederiet fra maskinoffiserens arbeidsplikt i oppsigelsestiden, skal han likevel ha lønn i 2 uker, forutsatt at han har oppebåret arbeidsledighetstrygd i de siste 4 ukene. 22 Deltakelse i kurs/møter. Maskinoffiser som etter pålegg fra rederiet i sin ferie/fritidsperiode deltar på kurs utbetales pr. kursdag 1/30 av avtalt månedslønn i tillegg til dreiende månedslønn, med mindre tiden medgått på kurs kompenseres i form av forlenget fritid i land. For reisetiden utbetales inntil 1 tjenestedag (1/30). Medgått tid til møter godtgjøres med 1/30 månedslønn pr. dag. Utgifter til kost og losji, reise m.m. dekkes etter særskilt avtale mellom maskinoffiseren og rederiet. Ved annen privat innkvartering enn hjemme er dietten kr. 212 pr. dag. 23 Beordring til tjenestegjøring i annet skip Maskinoffiser som etter 8 måneders sammenhengende tjeneste på skip i høyere hyreklasse, beordres til tjenestegjøring i stilling på skip i lavere hyreklasse, skal ikke ha sin hyre redusert. 24 Rengjøring av maskinrommet Når det nødvendige rengjøringsarbeide i maskinrommet ikke lar seg innpasse i den vanlige tjeneste, skal rederiet på maskinoffiser anmodning stille nødvendig hjelp til maskinoffiserens disposisjon. 25 Maskinistplikt og vakttjeneste Maskinistplikt inntrer på lasteskip når hovedmaskineriet yter 750 kw. Ansvarshavende på vakt i maskinen skal alltid være sertifisert maskinoffiser. Underordnede som pålegges plikter i maskinen skal være sertifisert iht. STCWkonvensjonens regel III/4. 26 Dekkstjeneste På lasteskip med fremdriftsmaskineri under 1000 kw kan maskinoffiseren i begrenset omfang delta i dekkstjeneste. Det forutsettes at slik tjeneste ikke går på bekostning av maskinisttjenesten. Maskinoffiserer som omfattes av bestemmelsen 16

17 rykker opp 1 hyreklasse. Dekkstjeneste i begrenset omfang omfatter ikke brovakttjeneste Tilleggspensjon Med opptjeningstid regnet fra 1. januar 2001 ble det for de som var ansatt pr. 1. februar 2002 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen etter 30 års medlemstid i ordningen. Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på sjømannens rett til å arbeide etter fylte 60 år. Merknad: Partene er enige om at vesentlige omlegginger av sjømannspensjonen som medfører kostnadsøkninger, skal kunne tas opp gjennom nye forhandlinger mellom partene. Når banklovkommisjonen III kommer med sin instilling i løpet av avtaleperioden, er partene innstilt på å diskutere utfallet av innstillingen mht. tilleggspensjon. 28 Adgang til skip for forbundets ansatte. Forbundets ansatte skal i organisasjonsanliggender ha adgang til skip som benytter avtaler hvor FA og de respektive organisasjoner er parter, når hensynet til skipstjenesten eller arbeidet om bord ikke er til hinder for dette. Representanten er forpliktet til på forlangende å forevise skriftlig legitimasjon fra organisasjonens ledelse i Oslo. 29 Kollektiv oppsigelse Fraktefartøyenes Rederiforening og Det Norske Maskinistforbund vil ved tariffrevisjoner eller ved varsel om arbeidsstans etter Arbeidstvistloven godta som gyldig plassoppsigelse for maskinoffiserene et varsel utvekslet mellom organisasjonene. Begge parter forplikter seg til å gi disse oppsigelser med minst 14 dagers varsel. Plassoppsigelse skal i form og innhold være i samsvar med Arbeidstvistlovens Varighet og regulering for 2. avtaleår Denne overenskomst gjelder fra 1. september 2012 til 31. august 2014 og videre 1 år ad gangen hvis ikke en av partene sier den opp skriftlig med 1 - èn - måneds varsel. Før utløpet av 1. avtaleår 31. august 2013 skal det opptas forhandlinger mellom FA og DNMF om eventuell lønnsregulering for 2. avtaleår. Partene er enige om at forhandlingene skal føres på grunnlag av den alminnelige økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet, og utsiktene for 2. avtaleår, samt pris- og lønnsutviklingen i 1. avtaleår. Hvis partene, Det Norske Maskinistforbund styre og Fraktefartøyenes Rederiforening ikke blir enige, kan den organisasjon som har framsatt krav innen 17

18 14 dager etter forhandlingenes avslutning, si opp de enkelte tariffavtaler med 14 dagers varsel (dog ikke til utløp før 1. august PROTOKOLLTILFØRSLER 1. For eventuelle skip med over kw framdriftseffekt skal det opptas forhandlinger om maskinoffiserens lønnsforhold. 2. Ingen skal på grunn av denne overenskomst få sin hyre nedsatt. 3. Lov om arbeidstid på skip Konsekvenser nye regler om arbeidstid på skip drøftes i tariffperioden. De endringer partene måtte bli enige om, skal fortrinnsvis tas opp i forbindelse med 2. års oppgjøret (2011). Frem til dette arbeid er utført så gjelder den gamle Lov om arbeidstid på skip 4. STCW-oppgradering Dersom det er påkrevet at en ansatt må oppgradere sitt sertifikat ihht STCW - konvensjonen er partene enige om at følgende skal gjelde: Rederiet dekker kurs-, oppholds- og reiseutgifter. Den ansatte avvikler kurset på sin fritid uten betaling fra rederiet såframt det lokalt ikke er inngått annen avtale. Oppgraderingen gjelder samtlige fartsområder. 5. Kostgodtgjørelse. Hvis myndighetene på et senere tidspunkt endrer skattereglene skattelegger kostgodtgjørelsen fullt ut, skal partene sette seg sammen å innarbeide godtgjørelsen i den ordinære månedslønnen. Rammene for en slik innberegning blir gjeldende sats for kostgodtgjørelse tillagt 26% som kompensasjon for økt inntektskatt. 6. Partene er enige om at det skal innføres hovedavtale. Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal ha klar sin innstilling 1. mai Det nedsettes et partssammensatt utvalg som skal utarbeide nye hyretabeller for følgende fartøyskategorier: taubåter, vaktbåt, kabelskip og båter under 15 m. Intensjonen er at utvalget skal legge frem et forslag innen 1. mai

19 8. Når banklovkommisjonen III kommer med sin instilling i løpet av avtaleperioden, er partene innstilt på å diskutere utfallet av innstillingen mht. tilleggspensjon. 9. Kadettavtalen: Overtid: Bestemmelsen om overtid på 2,5 timer ved utpurring på frivakten, skal også gjelde for kadetter. Velferdspermisjon: Bestemmelsen om velferdspermisjon skal også gjelde for kadetter. Bergen, 25. SEPTEMBER 2012 FRAKTEFARTØYENES ARBEIDSGIVERFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND 19

20 20

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende Besetningene

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Serigrafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 441 Overenskomst for serigrafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014. Mønsteravtale tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/Den Norske Tannlegeforening og Parat 2012-2014 Mønsteravtale tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2012-30. april 2014 mellom privatpraktiserende tannleger

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening

Overenskomst for Heisfaget 2002-2004. Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening Overenskomst nr. 59 Utløp 14.05.2004 Overenskomst for Heisfaget 2002-2004 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Tekniske Entreprenørers Landsforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer

Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016. Mønsteravtalen tannhelsesekretærer Hovedorganisasjonen Virke/ Den Norske Tannlegeforening og Fagforbundet 2014-2016 Mønsteravtalen tannhelsesekretærer MØNSTERAVTALE TANNHELSESEKRETÆRER 1. mai 2014-30. april 2016 mellom privatpraktiserende

Detaljer

Fritids- og opplevelsesavtalen

Fritids- og opplevelsesavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Arbeidsmandsforbund 2014-2016 Fritids- og opplevelsesavtalen FRITIDS- OG OPPLEVELSESAVTALEN 2014-2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

Tunnel-, bom- og bruselskaper

Tunnel-, bom- og bruselskaper Tunnel-, bom- og bruselskaper 2008 2010 Tunnel-, bom- og broselskaper Gjelder 01.04.2008-31.03.2010 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen

Detaljer

Overenskomst nr 299. av 2014. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S.

Overenskomst nr 299. av 2014. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. Overenskomst nr 299 av 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon, Norsk Industri og Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge, Norsk Arbeidsmandsforbund

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund

O V E R E N S K O M S T. Næringslivets Hovedorganisasjon. på den ene side. Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund Avtale nr. 11 Utløp 30.04.2012 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side om lønns- og

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Overenskomst nr. 199 O V E R E N S K O M S T for Arbeidsledere Inngått: 1. desember 2014 Utløp: 30. november 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon med tilsluttede landsforeninger på den ene side

Detaljer

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom.

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom. Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober2016 Overenskomst mellom NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT og KARTVERKET vedrørende mønstret sjopersonell 1. ANSETTELSE

Detaljer

Vekter- overenskomsten

Vekter- overenskomsten Vekter- overenskomsten 2008 2010 1 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Service på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund på den annen side vedrørende

Detaljer

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og

Overenskomst. av 2012. mellom Næringslivets Hovedorganisasjon. Norsk Industri og. Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S. på den ene side og Overenskomst av 2012 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon Norsk Industri og Store Norske Spitsbergen Grubekompani A/S på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Arbeidsmandsforbund og Gruveklubben

Detaljer

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side

Overenskomst for. Meieribruket 2010-2012. mellom. Landbrukets Arbeidsgiverforening. på den ene side Overenskomst for Meieribruket 2010-2012 mellom Landbrukets Arbeidsgiverforening på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund på den annen side om lønns-

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Produsenttjenestens Fagforening Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Produsenttjenestens Fagforening 2010 2012 Ettertrykk forbudt 2010 2012 OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte

Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST. mellom. LA Landbrukets Arbeidsgiverforening. Negotia. for. Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte Til innholdsfortegnelse > OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets Arbeidsgiverforening og Negotia for Regnskapskontorer i landbruket og deres ansatte 2008 2010 Ettertrykk forbudt 2008 2010 Regnskapskontorer

Detaljer

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012

Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 Overenskomst for Regnskapskontor 2010-2012 mellom LA og Negotia Landbrukets Arbeidsgiverforening tariffavtale nr. 24 2 ETTERTRYKK FORBUDT 2010 2012 Regnskapskontorer OVERENSKOMST mellom LA Landbrukets

Detaljer