O V E R E N S K O M S T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O V E R E N S K O M S T"

Transkript

1 Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT OPPLAG DNMF 600 NR 300 I alt 900

2 DEL I HOVEDAVTALE...5 DEL II GENERELLE BESTEMMELSER ANSETTELSE OG OPPSIGELSE ANSETTELSE AVVIKLING AV TJENESTEFORHOLDET, JF. SJØMANNSLOVEN OPPSIGELSESTIDENS HENLEGGELSE, JF. SJØMANNSLOVEN NEMND VED AVSKJED OG OPPSIGELSE ANSIENNITET OG FORTRINNSRETT SEILINGSPERIODER - TURNUSPLAN TJENESTETID, FERIE/FRITID TURNUSPLAN TJENESTETIDS- OG FRITIDSREGNSKAP AVVIK FRA OPPSATT TURNUSPLAN GODTGJØRELSE FOR EKSTRA TJENESTE LØNNSBESTEMMELSER LØNNSUTBETALING OG LØNNSBEREGNING Maskinsjefens lønnsfastsettelse SPESIELLE HYREPLASSERINGER - 2. MASKINIST JR SÆRLIGE TILLEGG Kostpenger under avspasering av ferie/fritid Ekstra overtidsbetaling Kompetansetillegg Assessortillegg Godtgjørelse for stopptørn når skipet ligger ved verksted Hel uke under land Hjelpemaskineritillegg Beredskapsvakt i sjøen Security officer (SSO) tillegg Oppgjør ved forlis TJENESTE PÅ SKIP I LAVERE HYREKLASSE VERNEOMBUD TJENESTETILLEGG ANTALL TILLEGG OPPTJENINGSTID ARBEIDSTID OG ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER OVERTIDSBESTEMMELSER DEN ALMINNELIGE ARBEIDSPLIKT SJØVAKTER I HAVN ARBEIDSPLANER OG VAKTLISTER HVILETID FRIDAGER I HAVN KOMPENSASJON FOR SJØVAKTER I HAVN, STOPPTØRN, LUGARVAKT M.V DAGMANNENS OVERTIDSBETALING VERKSTEDSOPPHOLD UTGIFTER VED ANSETTELSE, REISEUTGIFTER OG REISETID REISEUTGIFTER OG TRANSPORT BEFORDRING MED JERNBANE BAGASJE VAKSINE MARITIME PERSONELLSERTIFIKATER BEREGNING AV TJENESTETID - ARBEID I HJEMREISEDØGN VERNEUTSTYR, ARBEIDSTØY OG UNIFORM VERNEUTSTYR OG ARBEIDSKLÆR... 17

3 7.2 OVERLEVELSESDRAKT UNIFORM FORSIKRINGER OG TILLEGGSPENSJON TRYGGHETSFORSIKRING TILLEGGSPENSJON DØDSFALLSFORSIKRING EFFEKTERSTATNING Erstatningens størrelse Dokumentasjon VELFERDSPERMISJONER SYKDOM SYKELØNN VARSLING/PLIKT TIL Å OPPSØKE LEGE TURNUS OG FERIE/FRITIDSAVSPASERING GJENINNTREDELSE OPPSIGELSE AV SYK ARBEIDSTAGER GODTGJØRELSE FOR DELTAGELSE PÅ PÅLAGTE KURS OG MØTER SAMT FAGKURS/ETTERTDANNING PÅLAGTE KURS PÅLAGT MØTE OPPDATERING AV SERTIFIKATER IHT. STCW KONVENSJONEN FAGKURS/ETTERUTDANNING TREKK AV KONTINGENT/AVGIFT TIL DET NORSKE MASKINISTFORBUND OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET FORLENGELSE AV TJENESTEFORHOLDET VED FORSEILING SLUTTBESTEMMELSER VARIGHET AVTALEÅR PROTOKOLLTILFØRSLER NYE STILLINGER SJØMANNSFRADRAGET VEDLEGG 1A FRITIDSREGNSKAP VEDLEGG 1B AVVIK FRA TURNUS VEDLEGG 1C UTFYLLENDE VEILEDNING VEDRØRENDE 2.2, 2.4 OG VEDLEGG 2 ETTER- OG VIDEREUTDANNING VEDLEGG 3 KOMMENTARER TIL AVTALEN VEDLEGG 4 FASTLØNNSSYSTEMER A. PRINSIPPER FOR LØNNSFASTSETTELSEN B. PRINSIPPER FOR FORHANDLING OM FASTLØNNSAVTALE C FORHOLD TIL ANDRE PROTOKOLLER D FØLGENDE BESTEMMELSER I AVTALEN GJELDER IKKE FOR ANSATTE SOM ER OMFATTET AV FASTLØNNSAVTALE: E MINSTELØNNSSATER... 41

4 5 DEL I HOVEDAVTALE Hovedavtalen er første del av denne overenskomsten og er således en integrert del av avtalen. Dette gjelder ikke hvis avtalen brukes om bord i skip som er registrert i annet register enn NOR-skipsregister. Partene lokalt kan i en særavtale, etter Hovedavtalens kap. 9, bli enige om at deler av Hovedavtalen skal legges til grunn i rederiet. DEL II GENERELLE BESTEMMELSER Avtalen gjelder for skip som i hovedsak er engasjert i transport fra oljeinstallasjoner eller er lagerskip ved slike installasjoner i nord-europeiske farvann. Hyreskalaene for maskinister bygger på kilowatt-tonn (kwt). Med kwt forstås summen av skipets bruttotonnasje (BT) og hovedmaskineriets bremseeffekt i kilowatt (kw). For turbo- og dieselelektrisk drevne skip er bremseeffekten den ytelse i kw som hovedgeneratorene yter, dividert med virkningsgraden som verkstedet oppgir. For elektrikere bygger hyreskalaene på det elektriske anleggets ytelse i kilowatt. Hverdagsovertid pr. time: Grunnhyre/154x1,4, og tillagt lov- og avtalefestede feriepenger. For overtid på søn- og helgedag, se 3.2, siste avsnitt. Begrepet maskinoffiser omfatter stillingskategoriene maskinist og elektriker. Overenskomsten gjelder for samtlige maskinister og for elektrikere som er medlemmer av Det norske maskinistforbund og som tjenestegjør i de rederier som er omfattet av denne overenskomsten. 1 ANSETTELSE OG OPPSIGELSE 1.1 Ansettelse Arbeidstakeren ansettes i rederiet etter nærmere avtale mellom rederiet og den enkelte arbeidstaker., jf sjømannsloven 3 med forskrifter av 3 febr. 86 nr Ved ansettelsen skal arbeidstakeren gjøres kjent med denne avtale, og ansettelsesavtalen skal vise til denne. Ved ansettelse betales grunnhyre (jfr. hyretabellene) tillagt de lov- og avtalefestede feriepenger pluss eventuelle kompetansetillegg samt oppholdsgodtgjørelse med den til enhver tid gjeldende sats pr. døgn for tiden mellom ansettelse og tiltredelse av tjenesten (jfr. Sjømannslovens 21). Denne tid medtas ikke i det etterfølgende tjenestetids- og fritidsregnskap som skal føres. Før overflytting fra et skip til et annet i rederiet, skal overflyttingen drøftes med den det gjelder. 1.2 Avvikling av tjenesteforholdet, jf. sjømannsloven 5. Den gjensidige oppsigelsesfristen er 1 måned, etter 5 års sammenhengende tjeneste i rederiet er den 2 måneder, og etter 10 år er den 3 måneder. For maskinsjefen er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 mnd.

5 6 Oppsigelse skal være skriftlig. Dersom arbeidstakeren ber om det, skal oppsigelsen begrunnes. Skipsfører kan alltid avvikle arbeidstakerens tjenesteforhold på det enkelte skip. Rederiansettelsen kan bare bringes til opphør av rederiet. 1.3 Oppsigelsestidens henleggelse, jf. sjømannsloven 5. Oppsigelse regnes fra dato til dato, slik at oppsigelsestiden kan avvikles om bord og/eller i land. For arbeidstakere som er i land på det tidspunkt oppsigelsen meddeles, gjelder at oppsigelse anses mottatt samme dag som Postverket har levert melding om at rekommandert sending kan hentes. Den adresse arbeidstakeren sist oppga til rederiet skal benyttes ved oppsigelse/avskjed fra rederiet. Når oppsigelsen gis av rederiet skal ferie/fridager opptjent før oppsigelsestiden er begynt å dreie, ikke medregnes i oppsigelsestiden. Arbeidstakeren plikter å stå til rederiets disposisjon frem til oppsigelsestidens utløp. Ferie/fridager opptjent i tjeneste om bord etter at oppsigelsestid er begynt å dreie, kan gå inn i oppsigelsestiden. Ferie/fritid som ikke er avspasert skal utbetales kontant når oppsigelsestiden er utløpt. 1.4 Nemnd ved avskjed og oppsigelse Hvis oppsigelsen begrunnes med arbeidstakerens tjenstlige forhold, bør det opptas forklaring om bord av en nemnd, slik som fastsatt i Sjømannslovens 16, pkt. 1, 2 og 3. Utskrift av møteprotokollen utleveres til arbeidstakeren, som kan ta opp saken med sitt forbund. 1.5 Ansiennitet og fortrinnsrett Ved oppsigelse på grunn av innskrenkninger skal det ved avgjørelsen av hvem som skal sies opp tas hensyn til ansiennitet i rederiet. Det samme gjelder ved permittering ut over 11 ukers varighet, jf. Hovedavtalens kap VII. Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av innskrenkninger har inntil ett år etter oppsigelsen fortrinnsrett ved nyansettelser i rederiet. Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstaker som har vært ansatt til sammen 12 måneder i de to siste år. Fortrinnsretten kan fravikes når rederiet må ansette en arbeidstaker straks, og fortrinnsberettiget arbeidstaker ikke vil kunne varsles eller tiltre i tide. Ved slik ansettelse skal det tas hensyn til ansiennitet i rederiet. 2 SEILINGSPERIODER - TURNUSPLAN 2.1 Tjenestetid, ferie/fritid Avtalen er basert på et 1:1-avløsningssystem. Avspaseringsperioden (6 måneder pr. år) inkluderer den lov- og avtalefestede ferie. Det kan mellom besetningen eller den enkelte og rederiet avtales kortere eller lengre tjenestetid pr. år enn 6 måneder.

6 7 2.2 Turnusplan I samråd med tillitsvalgte skal det settes opp en skriftlig turnusplan for tjenestetid om bord og ferie/fritid i land. Tjenestetiden om bord skal ikke være kortere enn 4 uker og ikke lenger enn 6 uker når skipet er beskjeftiget i nord-europeisk og andre nærliggende farvann. Det skal føres regnskap over den enkeltes tjenestetid om bord og avspasert ferie/fritid i land. Seilingsperiodenes lengde skal normalt være 6 uker etterfulgt av tilsvarende fri. I det enkelte rederi kan det imidlertid avtales at tjenesteperioden settes til 1,5 måned. Rederiet kan avtale med besetningen på fartøy som skifter farvann gjennom året en fast rotasjonsordning "world wide". Ved varig endring av turnusplanen, skal en slik endring drøftes med tillitsvalgt/besetningen senest innen 50% av angjeldende tur er avviklet. En slik varig endring innen tidsfristen vil ikke gi rett til kompensasjon for avvik fra oppsatt turnus, jf pkt 2.4, eller tilsvarende. De som er hjemme får minusdager i fritidsregnskapet og disse behandles på vanlig måte etter reglene i henhold til overenskomstens vedlegg Tjenestetids- og fritidsregnskap Ved utløpet av hver 12-måneders tjenesteperiode skal det settes opp en oversikt som viser arbeids- og fritidsperioder i den forløpne 12-månedersperiode. Oppgjørsmåten for overskytende eller manglende ferie/fridager fremgår av vedlegg 1. Hvis det er avtalt varierende tjenesteperioder over året, jfr. punkt 2.2, vil resultatet kunne bli at forutsetningen om lik tid om bord og i land ikke oppfylles i løpet av en 12- måneders periode. I slike tilfelle gjøres regnskapet opp etter en periode som er så lang at tjenestetidsforutsetningen oppfylles, dog ikke en lenger periode enn 24 måneder. Oppgjøret skal først skje ved utløpet av en friperiode. Ved ansettelsesforholdets opphør foretas kontantoppgjør for eventuelle gjenstående ferie/fridager. 2.4 Avvik fra oppsatt turnusplan Det gis en ekstra kompensasjon etter nedenstående regler hvis avløsningen avviker fra oppsatt avløsningsdag, jf. også 2.2. turnusplan. I vedlegg 1b finnes eksempler på hvordan denne bestemmelsen skal praktiseres. a. Hvis avløsningen foregår før avtalt avløsningsdag: Ansatt som reiser om bord før avtalt avløsningsdag, gis følgende: - Faktisk avløsningsdag gir 1/30 av månedslønn + tjenestedag jf. bestemmelsen i 6.6, første avsnitt (avløsningsdag er tjenestedag). - For hver av de øvrige dager hvor arbeidstakeren skulle vært på avspasering i henhold til turnusplanen gir 1/30 av månedslønn og dagene føres som tjenestedager. Ansatt som reiser hjem før avtalt avløsningsdag, gis følgende: - Faktisk avløsningsdag føres i henhold til 6.6, tredje og fjerde avsnitt. (avløsningsdag er avspaseringsdag)

7 8 - For hver av de øvrige dager hvor arbeidstakeren skulle vært ombord i henhold til turnusplanen regnes disse som 0-dager frem til og med dagen før avtalte avløsningsdag i henhold til turnusplanen. b. Hvis avløsningen foregår etter avtalt avløsningsdag: Ansatt som må stå om bord etter avtalt avløsningsdag gis følgende: - Fra og med turnusplanens avtalte avløsningsdag og frem til dagen før faktiske avløsningsdag gis 1/30 månedslønn pr dag og dagene føres som tjenestedager. - Faktiske avløsningsdag føres i henhold til 6.6, tredje og fjerde avsnitt. (avløsningsdag er avspaseringsdag) Ansatt som er hjemme etter avtalt avløsningsdag gis følgende: - Avtalt avløsningsdag er vanlig avspasering - Påfølgende dager regnes som 0-dager frem til og med dagen før faktisk avløsningsdag. - Faktisk avløsningsdag blir i henhold til 6.6, første avsnitt (avløsningsdag er tjenestedag) Alle avvik skal om mulig varsles med minimum 2 dagers frist. Den ekstra kompensasjonen skal utbetales ved første lønnsavregning, mens tjeneste-/fridagene går inn i fritidsregnskapet. Merknad: Reglene om avvik fra oppsatt turnusplan gjelder bare ved fart i nord- europeisk farvann (nord for Brest). For bøyelastere som får en reise utenfor nord-europeisk fart, og hvor avløsning skal skje i løpet av den kommende rundreisen, skal det mellom rederiet og de tillitsvalgte avtales en praktikabel ordning i forbindelse med avløsningen. 2.5 Godtgjørelse for ekstra tjeneste Godtgjørelse for ekstra tjeneste utenom turnusplanen skal utbetales ved første månedsavregning. Slik ekstra tjeneste utenom turnusplanen godgjøres med 3/30 månedslønn for hver slik dag. Ved avløsning/ekstra tjeneste for en annen arbeidstaker som er innvilget velferdspermisjon etter sjømannsloven 11 kompenseres dette med 2/30 månedslønn pr. dag. Ved denne avregningen er all godtgjørelse for ekstra tjeneste om bord oppgjort. Under slik forlenget tid om bord dreier månedslønnen. Fridager trekkes i henhold til turnusplanen.

8 9 3 LØNNSBESTEMMELSER 3.1 Lønnsutbetaling og Lønnsberegning Lønnen utbetales over bankkonto ved utløpet av måneden. tjenesteforholdet foretas endelig sluttoppgjør. Ved avslutning av Den fastsatte lønn skal dreie i ansettelsestiden med mindre reglene om sykelønn kommer til anvendelse. Satsene fremgår av egne hyretabeller. Lønnen inkluderer kompensasjon for den i 5 fastsatte arbeidstid og arbeidsplikt, fritidskompensasjon og den lov- og avtalefestede ferie m.v. Godtgjørelse for bevegelige helgedager om bord og i land er også innregulert i lønnssatsene. For de øvrige satser i overenskomsten (unntatt stopptørn og kompensasjonstillegget), er feriegodtgjørelse inkludert. Lønnsberegningen er vedlagt hyretabellen Maskinsjefens lønnsfastsettelse Maskinsjefens årslønn fastsettes til 12 ganger hyre. arbeidstid. Denne lønnen dekker all Partene er enige om at maskinsjefen normalt skal være den best betalte innen maskindepartementet. Denne bestemmelsen gjelder ikke for skip med to maskinister. 3.2 Spesielle hyreplasseringer - 2. maskinist jr. Det er fastsatt egne hyrer for 2. maskinist jr. Satsene fremgår av hyretabellene. 2. maskinist jr., som tidligere har tjenestegjort i rederiet i "voksen" underordnet stilling, innplasseres i hyreskalaen for 2.maskinist jr. på hyretrinnet "6 12 måneder". 3.3 Særlige tillegg Ved hver månedsavregning eller ved fratredelse utbetales i tillegg til den faste månedslønnen: Kostpenger under avspasering av ferie/fritid Under avspasering av ferie/fritid i land og for eventuell fritid som kontantavregnes, utbetales den til enhver tid gjeldende sats for fridagskostpenger Ekstra overtidsbetaling Opptjent overtidsgodtgjørelse ut over den innlagte arbeidstid betales iht. overtidssatsene i lønnstabellen Kompetansetillegg a) Maskinsjef som innehar DNV-servey sertifikat gis et kompetansetillegg. b) 1. maskinist som innehar maskinoffiser sertifikat klasse 1, gis etter 12 måneders tjeneste i stilling som 1. maskinist et kompetansetillegg.

9 10 c) 2. maskinist med høyere maskinoffisersertifikat enn stillingen krever, gis et kompetansetillegg. d) 2. maskinist med eksamen fra maritim høyskole, gis et kompetansetillegg. e) Krever rederiet at elektriker skal ha tilleggskompetanse utover de krav som settes i kvalifikasjonsforskriften og bemanningsoppgaven, (eks. div. montørsertifikater) gis et kompetansetillegg. f) Elektriker på skip hvor det av rederiet eller sjøfartsmyndigheter kreves høyspentkompetanse, gis et kompetansetillegg. g) Dersom rederiet for Elektriker stiller krav til bestått høyskoleutdanning innen elektrofag feltet i tillegg til de kvalifikasjonskrav Sjøfartsdirektoratet setter for å være elektriker om bord, gis et kompetansetillegg. h) Teknisk fagskole gis et kompetansetillegg. Ovenfor nevnte tillegg fremgår av hyretabellen Assessortillegg Oppnevnt assessor for kadett gis et tillegg pr. måned om bord. Tillegget fremgår av hyretabellen Godtgjørelse for stopptørn når skipet ligger ved verksted Hvis en arbeidstaker 1 ) under skipets opphold ved verksted (dager med avgang mellom kl og kl unntatt) får ordre om å være om bord i tiden mellom kl og kl etter å ha vært i arbeid om dagen, har han krav på 7 timer fri i havn for hver slik natt. 1) Gjelder ikke for maskinsjef som er unntatt fra Arbeidstidsloven. Får en arbeidstaker ordre om å være om bord mellom kl og kl på søn- og helgedager, har han krav på 5 timer fri i havn for hver slik dag. Får han ordre om å være om bord mellom kl og kl på lørdager, har han krav på 2 timer fri i havn for hver slik periode. Denne tjenesten regnes ikke med i den ordinære arbeidstid. Hvis arbeidstiden på hverdager slutter før kl eller begynner etter kl kan stopptørnet utvides tilsvarende mot en økning av fritidsgodtgjørelsen med en halv time for hver times utvidelse av stopptørnet. Beskjed om stopptørn skal såvidt mulig gis innen kl Godtgjørelse etter 1. og 2. ledd betales ikke for sikkerhetstjeneste som foranlediges av uforutsett plutselig oppstått fare, eller i det enkelte tilfelle kreves på grunn av et etter sin natur mer tilfeldig forhold. Opptjent fritid etter ovenstående bestemmelser kontantavregnes med 1/154 av grunnhyren pr. time tillagt de lov- og avtalefestede feriepenger. Stopptørn i andre situasjoner er kompensert med en fast godtgjørelse, se 5.9.

10 11 Anmerkning I henhold til Arbeidsrettens dom av 13. oktober 1980 gjelder ikke 5.2, 4. avsnitt når maskinisten er pålagt stopptørn Hel uke under land Hvis et havneopphold går over syv sammenhengende dager, uavhengig av hvilken dag i uken som er den første dagen, skal det gis overtid for arbeidstid ut over 48 timer pr. uke. Overtidsbetaling ut over den som er innregnet i den faste lønnen avregnes mot innregnet tid eller utbetales kontant. Syvdagersperioden begynner å løpe fra det tidspunkt endelig ankring eller fortøyning er foretatt. Forutsatt at det er opprettet eller skal opprettes båtsamband, gjelder det samme om skipet ligger oppankret eller fortøyd selv om skipet ikke befinner seg i havn Hjelpemaskineritillegg På skip hvor hjelpemaskineriet utvikler fra 35 til og med 50 % av hovedmaskineriets effekt, gis maskinoffiserene et tillegg tilsvarende 3 % av grunnhyren. Hvor hjelpemaskineriet utvikler over 50 % av hovedmaskineriets effekt tilsvarer tillegget 6 % av grunnhyren. Effekt fra akselgenerator påhengt fremdriftsmaskineri medregnes ikke ved beregning av hjelpemaskineritillegg. Tillegg utbetalt etter denne bestemmelse skal ikke medtas ved beregning av andre ytelser som baseres på grunnhyren. Hjelpemaskineritillegget kommer ikke til anvendelse på diesel/gass elektrisk drevne skip, da det på slike skip er den totale KW som ligger til grunn for fastsettelse av hyreklassen Beredskapsvakt i sjøen På skip med E0-klasse hvor det i rom sjø ikke gås kontinuerlig vakt i maskinrommet, gis maskinisten (unntatt maskinsjefen på skip med tre eller flere maskinister om bord) en godtgjørelse på ¼ fritidstime for hver times pålagt hvilende beredskap fra arbeidstidens slutt. I denne brøken er feriegodtgjørelse og kostpenger inkludert. Godtgjørelse etter denne paragraf gis når skipet er underveis, dvs. når skipet ikke ligger til ankers, er gjort fast i land eller står på grunn. Ved beregning av overtidsbetaling under beredskapsperioder gjelder ikke 2 1/2 timersbestemmelsen Security officer (SSO) tillegg Utpekt SSO iht. ISPS-koden gis et tillegg pr. måned. Tillegget fremgår av hyretabellen Oppgjør ved forlis I forlistilfelle betales forlishyre etter Sjømannslovens regler, dog minst hyre for en måned.

11 12 Til arbeidstaker utsatt for forlis som har sin direkte årsak i krigsforanstaltninger, betales et avtalt beløp, i tillegg til ytelser etter sjømannslovens 47, med mindre tilfellet dekkes av gjeldende avtale om krigsulykkeserstatning. Tillegget fremgår av hyretabellen. For øvrig gjelder regler om erstatning ved krigsulykker fastsatt i lov om yrkesskadetrygd. 3.4 Tjeneste på skip i lavere hyreklasse Arbeidstaker som etter 12 måneders tjeneste har tjenestegjort minimum 8 måneder om bord på rederiets skip i samme hyreklasse - hvorav minst 4 måneder sammenhengende 1 ) - skal beholde den høyere hyreklasse ved overgang til tjeneste på rederiets skip i lavere hyreklasse. Dog skal ingen arbeidstaker få sin hyre beregnet etter hyreklasse som ligger høyere enn hyren på det av rederiets skip som til enhver tid har den høyeste hyreklasse for vedkommende stilling. Ovennevnte gjelder ikke ved overgang fra en tariffavtale til en annen. Ved overgang fra tank- til tørrlastskip beholdes samme hyreklasse. Ovennevnte gjelder heller ikke ved opprykk eller overgang til annet skip etter eget ønske. 3.5 Verneombud Verneombud valgt av og blant de ansatte godgjøres med kroner 500,. pr måned om bord. 1) Som "sammenhengende" i denne forbindelse regnes perioder om bord så lenge tjenesteforholdet i rederiet består. 4 TJENESTETILLEGG 4.1 Antall tillegg Det opptjenes tjenestetillegg i stilling som maskinist eller elektriker. For maskinister er hvert tjenestetillegg 2,2 % av grunnhyren (0 år) for stillingen, for elektriker er tilleggene fastsatt som kronebeløp. Tilleggene er innregulert i hyreskalaene. 4.2 Opptjeningstid Opptjeningstiden regnes fra den dag vedkommende har tiltrådt eller tiltrer tjeneste om bord i stilling som maskinist eller elektriker og til fratreden. Avvikling av opptjente ferie og fridager medregnes også som opptjeningstid, og det samme gjelder for medgått tid til kurs og sykdomsperioder opp til 12 måneder. Tjenestetilleggene opptjenes for maskinister bare ved tjeneste som maskinist på skip som eies eller disponeres av nordisk rederi. For elektriker medregnes bare tjeneste som skipselektriker samt praksis som elektriker ved bedrift i land etter utstått prøve for montørsertifikat. For å få det riktige antall tjenestetillegg plikter arbeidstakeren mens han er om bord å legitimere tidligere tjenestetid og andre forhold som er av betydning for å oppnå tjenestetillegg.

12 13 5 ARBEIDSTID OG ARBEIDSOMRÅDE 5.1 Arbeidstidsbestemmelser Arbeidstiden som er dekket av den faste lønnen fremgår av 5.5 nedenfor. Rederiene skal så langt det er mulig unngå å kalle ut ansatte til arbeid på frivakt. 5.2 Overtidsbestemmelser I den faste månedslønnen er det innregnet overtid. Denne innregnede overtiden skal dekkes inn før det utbetales ekstra for utført overtidsarbeid. Overtid på søn- og helgedager avregnes mot innlagt variabel tid eller kontantavregnes med 1 1/2 hverdagsovertidstime pr. time arbeid. Ekstraarbeid p.g.a. sikkerhetstjeneste som nevnt i lov om arbeidstid for skip 7 (så vel dagens regler som de regler som gjaldt før lovendringen 28. juni 2002) må utføres uten særskilt godtgjørelse. Arbeidstaker med rett til overtidsbetaling pr. time som kalles ut til overtidsarbeid, skal være sikret 2 1/2 times overtidsbetaling for hver utkalling. Gjelder ikke maskinsjef som er unntatt fra Arbeidstidsloven. Garantien gjelder: Når den som kalles ut har frivakt. For hver ny utkalling. Dog gjelder den ikke hvis den neste utkallingen skjer innenfor 2 ½ time etter forrige utkalling. Garantien gjelder ikke: Når den ansatte har stopptørn, beredskapsvakt i sjøen (E0-vakt) eller lugarvakt under land. Når utkallingen foregår innenfor de overtidstimer som er innlagt i den faste lønnen og som er innlagt som daglig arbeidstid. Hvis overtidsarbeidet fortsetter umiddelbart etter at den ordinære arbeidstiden er over, selv om vedkommende har en pause (for eksempel spisepause) før overtidsarbeidet begynner. Det forutsettes imidlertid at den ansatte har fått beskjed om overtidsarbeidet før den ordinære arbeidstiden er avsluttet. Når utkallingen skjer på et tidspunkt hvor arbeidet fortsetter direkte over i den ordinære arbeidstiden (uten utskei mellom overtidsarbeidet og den ordinære arbeidstiden), dvs. det er mindre enn 2 ½ time fra utkallingen og til den ordinære arbeidstidens begynnelse. Spisepause regnes ikke som utskei. 5.3 Den alminnelige arbeidsplikt Den ansattes alminnelige arbeidsplikt omfatter alt arbeid som skipenes spesielle beskjeftigelse gjør nødvendig. Det vises i den forbindelse til Sjømannslovens 38.

13 Sjøvakter i havn Sjøvaktene kan holdes dreiende ved havneopphold under 36 timer etter at endelig ankring eller fortøyning er foretatt. Ved havneopphold ut over 36 timer kommer arbeidstidslovens regler til anvendelse fra og med den første timen etter at 36-timers grensen er passert, og for den resterende del av havneoppholdet. 5.5 Arbeidsplaner og vaktlister Arbeidsplaner (vaktlister) utarbeides av skipsledelsen i samarbeid med maskinoffiserene. Det skal settes opp en arbeidsplan (vaktliste) hvor det sørges for at arbeidstiden som er spesifisert i tabellen nedenfor blir effektivt utnyttet. Det skal også tas sikte på å begrense det ukentlige overtidsarbeid til det antall timer som er innkalkulert i hyren. Dagmannens arbeidstid skal legges innenfor tidsrommet 0700 til Ved utarbeidelse av arbeidsplan (vaktliste) skal det tas hensyn til de driftsmessige behov, likeså de ansattes behov for å få sin fritid mest mulig sammenhengende, og på en slik måte at de i størst mulig utstrekning kan gjøre seg nytte av den. Fordelingen av den innregnede arbeidstiden fastsettes som følger: Dagmann 1) Vaktgåend e Mandag tom fredag 9 8 Lørdag 9 8 Søndag 6 8 Variabel overtid pr. uke Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid pr. uke 74,0 76,0 Kompensasjon, se 5.8 4,5 4,5 I alt, timer pr. uke 78,5 80,5 Pro rata overtid 2) 2,0 3,0 1) Ref om definisjon av dagmann 2) Gjennomsnittlig antall overtidstimer pr. dag ved forlenget tjenesteperiode om bord I tillegg til den faste daglige arbeidstiden skal det disponeres et antall overtidstimer som spesifisert ovenfor etter ledelsens vurdering. Variabel overtid skal avregnes hver uke regnet fra ombordperiodens start. 5.6 Hviletid Den enkelte ansatte har krav på en sammenhengende hviletid av tilstrekkelig lengde pr. 24-timers periode regnet fra et avtalt tidspunkt i døgnet. Hvis mulig skal denne hviletiden være 10 timer, men ikke mindre enn 6 timer sammenhengende en gang pr. døgn, jf Forskrift om arbeidstiden og hviletiden på skip. Hviletiden skal inngå i arbeidsplanen, jfr. pkt. 5.5.

14 15 Ansatt som kommer om bord etter utreise til skipet skal gis nødvendig hvile før tiltørning. 5.7 Fridager i havn Det kan innvilges hel eller halv fridag i havn når dette ikke er til hinder for driften av skipet. De ikke arbeidede timene på slik fridag skal innarbeides time for time i løpet av tjenesteperioden om bord, eller mot trekk av 1/30 månedslønn pr. fridag (8 timer). 5.8 Kompensasjon for sjøvakter i havn, stopptørn, lugarvakt m.v. Det er i lønnsberegningen innlagt en standard kompensasjon pr. uke for sjøvakter i havn, stopptørn, lugarvakt etc. tilsvarende 4,5 timer hverdagsovertid pr. uke. 5.9 Dagmannens overtidsbetaling Den som tjenestegjør som dagmann skal ha overtidsbetaling for arbeidstid ut over 6 timer på søndag. Forutsetningen er at maskinoffiseren i dette tidsrom har vært dagmann i minst 3 hverdager. Maskinoffiseren anses i denne forbindelse å ha vært dagmann hvis han på disse dager har hatt sin alminnelige arbeidstid iht. 5.5 i tidsrommet 0700 til Verkstedsopphold Fastlønnen dreier under verkstedsopphold. I det enkelte tilfelle eller på generelt grunnlag skal det i rederiet drøftes med de tillitsvalgte en avtale som presiserer hviletidsbestemmelser og eventuelle endringer i arbeidstidsordninger og ressurser. Øvrige forhold av betydning for verkstedsoppholdet kan inntas i avtalen dersom partene lokalt er enige om dette. 6 UTGIFTER VED ANSETTELSE, REISEUTGIFTER OG REISETID 6.1 Reiseutgifter og transport Ansettelse, til- og fratredelse, foregår uten utgifter for arbeidstakeren. Arbeidstakeren skal ikke påføres utgifter i forbindelse med hjemreise og tilbakereise til skipet i forbindelse med avspasering av ferie/fritid. Reise skal foregå med offentlig transportmiddel og ordnes på hurtigste måte. Bruk av drosje eller egen bil skal avtales med rederiet på forhånd. Arbeidstakeren er fri for utgifter til pass, passfornyelse og visum. Tid medgått til innhenting av visum godtgjøres med 1/30 månedslønn pr. dag. Når ansatt i tjeneste ikke kan få kost og/eller ikke har anledning til å bo om bord, dekkes utgiftene av rederiet.

15 16 Merknad 1: Rederiets plikt til dekning av reiseutgifter gjelder kun i forhold til det sted arbeidstakeren var bosatt ved ansettelsen. Ved senere flytting må det inngås egen avtale etter dette punkt. Dersom arbeidstakeren flytter til annen permanent bolig i Norge godtas denne som hjemsted i avtalens forstand. For reiser som er dyrere gjelder dette bare når de er foretatt etter at arbeidsgiver har fått skriftlig melding om flyttingen. Ved flytting til annet land vil arbeidstakeren ikke ha krav på å få dekket mer enn kostnaden til det bostedet vedkommende hadde ved ansettelsen evt. bosted før flyttingen. Reisemåten fastsettes etter avtale mellom rederiet og arbeidstakeren. Avløsningen skal søkes ordnet slik at arbeidstakeren ikke får unødig ventetid i forbindelse med reisene. Merknad 2: Avløsning skal så langt det er mulig foregå iht. den oppsatte turnusplan og den skal primært foregå i havn dersom det ikke kan skje pr. helikopter. Hvis avløsning foregår med MOB-båt skal dette ikke foregå i åpent farvann. 6.2 Befordring med jernbane Befordringen med jernbane skjer på 1. klasse. Om natten har arbeidstakeren krav på soveplass når det kan skaffes. 6.3 Bagasje Ved befordring med fly er arbeidstakeren berettiget til for rederiets regning å medta bagasje på i alt inntil 30 kg. 6.4 Vaksine For personer som er allokert som førstehjelpere/medisinsk ansvarlig om bord dekker rederiet utgifter til Hepatitt A og B vaksine. 6.5 Maritime personellsertifikater Gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av maritime personellsertifikater, inkl. eventuelt GOC-sertifikat, dekkes av rederiet. 6.6 Beregning av tjenestetid - arbeid i hjemreisedøgn Utreisetid til skipet regnes som tjenestetid om bord. Beregning av tjenestetid begynner på det tidspunkt arbeidstakeren reiser hjemmefra. Avløsningsdag er den dag avløser er kommet om bord, forutsatt at det ikke arbeides den påfølgende dag. For arbeidstaker som er omfattet av Lov om arbeidstiden og hviletiden på skip regnes avløsningsdag som ferie/fritid i land, og arbeid på denne dag betales med overtidsbetaling pr. time.

16 17 For arbeidstaker som ikke er omfattet av Lov om arbeidstiden og hviletiden på skip regnes avløsningsdag som tjenestedag. 7 VERNEUTSTYR, ARBEIDSTØY OG UNIFORM 7.1 Verneutstyr og arbeidsklær Verneutstyr og arbeidsklær utleveres vederlagsfritt iht. dem enhver tid gjeldene regler. Arbeidstakeren plikter å bruke utlevert verneutstyr. 7.2 Overlevelsesdrakt Ved tiltredelse skal arbeidstakeren få utlevert godkjent overlevelsesdrakt m/hansker og bag. Arbeidstakeren skal til enhver tid ha sin drakt forskriftsmessig i orden og skal uten opphold sørge for at nødvendig vedlikehold, eller utskiftning blir foretatt uten kostnad for arbeidstakeren. Overlevelsesdrakten er rederiets eiendom og skal tilbakeleveres ved opphør av tjenesteforholdet. 7.3 Uniform På skip hvor rederiet pålegger offiserene å bære uniform skal denne enten holdes av rederiet, eller offiserene betales et uniformstillegg pr. måned som bidrag til å anskaffe og holde uniform. Uniformstillegget fremgår av hyretabellene. 8 FORSIKRINGER OG TILLEGGSPENSJON 8.1 Trygghetsforsikring Arbeidstakere som er omfattet av denne avtale er dekket av en "Trygghetsforsikring" som bl.a. omfatter vanlig ulykkesforsikring, forsikring mot yrkessykdom og tap av legegodkjennelse. 8.2 Tilleggspensjon Det er fra 1. januar 1995 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for Sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen ved fylte 60 år etter 30 års medlemstid i ordningen. Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på arbeidstakerens rett til å arbeide etter fylte 60 år. Opplysning: For vilkår; se NRs rammeavtale med forsikringsselskapet samt gjeldende Lov om foretakspensjon (Lov av nr 16). Medlemskap i NRT-pensjonsordningen forutsetter pliktig medlemskap i norsk folketrygd, jf Lov om Foretakspensjon (LoF). En arbeidstaker som ikke kan være medlem (typisk borgere utenfor EØS-området eller EØS borgere som innvilges

17 18 medlemsskap i eget lands trygdeordning) skal gis en (pensjons-) ordning med lik kostnad for rederiet. Merknad: Partene er enige om at fremtidige kostnadsøkninger skal tas hensyn til ved de kommende tariffoppgjør. 8.3 Dødsfallsforsikring Arbeidstakeren er dekket av en dødsfallsforsikring (gruppelivsforsikring) som dekker sykdom/naturlig død. Forsikringsbeløpet er minimum 8 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) og gjelder for dødsfall før fylte 62 år. 8.4 Effekterstatning Erstatningens størrelse Ved havari, brann eller annen ulykke som tilstøter skipet og hvorved arbeidstakernes effekter blir beskadiget eller tapes, betaler rederiet en erstatning på inntil det beløp som er fastsatt etter sjømannsloven, fortiden 2/3 av Folketrygdens grunnbeløp (G). Inntil samme erstatningsbeløp betaler rederiet for effekter arbeidstakeren har tapt eller som er blitt beskadiget på reise til eller fra det skip han er eller var forhyrt til. Dette gjelder dog ikke hvis tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra arbeidstakerens side Dokumentasjon For å kunne få erstatning etter foranstående punkt må arbeidstakeren melde tapet/skaden, så snart som mulig etter at han blir klar over forholdet, til representant for vedkommende transportselskap, hotell o.l. Det vises for øvrig til Sjømannslovens VELFERDSPERMISJONER Velferdspermisjon kan gis med inntil 14 dager pr. år i de tilfeller som er nevnt i Sjømannslovens 11, 1. ledd. Arbeidstakeren opprettholder sin faste lønn i permisjonstiden og i den tilhørende fritid han ville ha opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord. Ved permisjon i henhold til Forskrift av 14. februar nr 382 om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv. 5 (fars rett til 4 ukers omsorgspermisjon ved fødsel), gis rett til permisjon med lønn inntil 14 dager med tilhørende fritid. Retten til lønn gjelder 14 dager fra og med fødsel, eventuelt fra den dagen sjømannen kommer hjem fra fartøyet. Rett til lønn gjelder kun for de dager som faller i en arbeidsperiode. For å få rett til permisjon med lønn må arbeidstaker snarest mulig, og senest fire måneder før termindato, varsle arbeidsgiver om at vedkommende vil ta ut omsorgspermisjon. Varselet skal gis skriftlig og angi fødselsterminen. Rederiet kan i

18 19 slike tilfeller gjøre nødvendige endringer i turnusplanen, samt endring av skip den ansatte tjenestegjør på. Retten til lønn etter denne bestemmelsen reduseres i den utstrekning sjømannen i fremtiden får rett til ytelser fra Folketrygden ved omsorgspermisjonen etter forskriftens 5. Gravid arbeidstaker har rett på fast avtalt månedslønn når hun har fått innvilget permisjon etter FOR : Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv. 3 eller 4. Retten til lønn faller bort i den utstrekning som er fastsatt for svangerskapspenger i Folketrygdloven. Merknad Gruppen som omfattes av sjømannslovens ledd er utvidet til å gjelde også: søsken, svigerforeldre, samboer, barnebarn, mor/far til egne barn, samt samboers barn (med samboer menes i denne sammenheng personer som er registrert i folkeregisteret på samme adresse i minimum 1 år) 10 SYKDOM 10.1 Sykelønn Arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til fast avtalt månedslønn, jf sjømannsloven 28, nr 2. Retten til lønn faller bort i den utstrekning som er fastsatt for sykepenger i Folketrygdloven Varsling/plikt til å oppsøke lege En arbeidstaker som ved fratredelse fra tjeneste om bord vet at han er syk, plikter å gjøre oppmerksom på det, og på forlangende omgående søke lege. Skipsføreren skal medvirke hertil. Arbeidstakeren plikter på forlangende av skipets fører eller rederi å gjennomgå fornyet legeundersøkelse. Skipsfører/rederi skal i Norge henvise arbeidstakeren til offentlig legekontor for sjømenn eller de autoriserte sjømannsleger, i utlandet de norske legekontorer eller tillitslegene for Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Hvor slik mulighet ikke foreligger, utpekes legen av norsk konsulat. For arbeidstaker som fortsatt skal tjenestegjøre i rederiet, gjelder at ved sykemelding under avspasering av ferie/fritid og i ventehyreperioder, skal rederiet informeres senest dagen etter sykemeldingsdagen. Hvis arbeidstakerens sykemelding går ut under avspasering av ferie/fritid og arbeidstakeren har grunn til å tro at han fortsatt ikke er arbeidsdyktig, plikter arbeidstaker å oppsøke lege for å få avklart hvorvidt det foreligger grunnlag for fortsatt sykemelding. Arbeidstakeren er berettiget til å benytte egenmelding etter gjeldende regler i Folketrygdloven med forskrifter. Egenmelding kan ikke benyttes hvis arbeidsuførhet vil medføre utsatt utreise til skipet, slik at arbeidstakeren ikke kan begynne i arbeid umiddelbart etter et kortvarig sykefravær.

19 10.3 Turnus og ferie/fritidsavspasering 20 For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land. Ved sykdom under ferie eller fritid i land, tilkommer arbeidstakeren ikke ny ferie eller fritid. Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet. Hvis sykdommen medfører at arbeidstakeren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilingsperioder. Har arbeidstakeren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager. Etter 6 måneders sykdom kan den arbeidstakeren tas ut av turnus når tilgodehavende fridager er avspasert. Ved friskmelding må arbeidstakeren tiltre i den stilling og på det skip som rederiet har ledig på friskmeldingstidspunktet Gjeninntredelse Arbeidstaker som har vært borte fra tjeneste på grunn av sykdom/skade, skal ha rett til å tiltre rederiets tjeneste i samme eller lik stilling. Arbeidstakeren må gi varsel om friskmelding, slik at avtale med vikar kan avvikles, jfr. nedenfor. Vikar som måtte være ansatt for vedkommende arbeidstaker, skal ha minst 2 dagers varsel om fratredelse. Dette skal fremgå av vikarens kontrakt Oppsigelse av syk arbeidstager Arbeidstaker som er arbeidsufør og berettiget til sykehyre/sykepenger i oppsigelsestid, er ikke i tillegg berettiget til oppsigelseslønn. Hvis oppsigelsen er gitt av arbeidsgiver, er arbeidstakeren berettiget til feriepenger av sykehyre/sykepenger i oppsigelsestiden. 11 GODTGJØRELSE FOR DELTAGELSE PÅ PÅLAGTE KURS OG MØTER SAMT FAGKURS/ETTERTDANNING 11.1 Pålagte kurs Arbeidstaker som etter pålegg fra rederiet deltar i kurs utbetales for den tid av kursperioden som går av den ferie/fritid vedkommende har opparbeidet ved sin tjeneste om bord, 1/30 av månedslønnen pr. kursdag i tillegg til dreiende lønn. Tiden som går med til kurs regnes som avspasert ferie/fritid, og er herved oppgjort. Utgifter til kost, losji, reise m.m. dekkes etter særskilt avtale mellom arbeidstakeren og rederi. Hvis vedkommende kan bo hjemme eller har annen privat innkvartering tilkommer en diett som fastsatt i hyretabellen. Protokoll om videreutdanning, se vedlegg 2. Praktisering og kompensasjon av pålagt PC-baserte kurs i fritiden avtales lokalt.

20 Møter innkalt og dekket av oppdragsgiver Blir den ansatte av rederiet innkalt i sin friperiode til møte kompenseres dette med 1/30 pr. møtedag i tillegg til dreiende lønn. Tiden som går med til møtet regnes som avspasert ferie/fritid, og er herved oppgjort. Dersom den ansatte må reise hjemmefra tidligere enn 1800 dagen før møtet kompenseres dette som over. Tilsvarende gjelder dersom den ansatte kommer hjem senere enn 0800 dagen etter møtet. Utgifter til reise, kost og losji m.m. dekkes av rederiet Oppdatering av sertifikater iht. STCW konvensjonen Rederiet betaler kursutgifter, reise og opphold, samt 1/30 månedshyre for hver medgått kursdag. Alle gebyrer i forbindelse med sertifikatet dekkes av rederiet Fagkurs/etterutdanning Maskinoffiseren har, i samråd med rederiet, rett til å ta inntil en ukes fagkurs eller annen form for relevant etterutdanning for maskinoffiserer pr. år. Slike kurs kompenseres med 1/30 grunnhyre pr. kursdag. Protokoll om videreutdanning, se vedlegg TREKK AV KONTINGENT/AVGIFT TIL DET NORSKE MASKINISTFORBUND Se Hovedavtalen kap. XIII 13 OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET Avtalen mellom Norges Rederiforbund og Det norske maskinistforbund om et Opplysnings- og utviklingsfond er en del av denne overenskomst. Den til enhver tid gjeldende avgift fremgår av hyretabellen. 14 FORLENGELSE AV TJENESTEFORHOLDET VED FORSEILING Er ansettelsesavtalen av arbeidstakeren eller rederi/skipsfører sagt opp til utløp i siste lossehavn før forseiling til reparasjons-, klassifikasjons-, overleverings- eller opplagshavn, må arbeidstakeren på forlangende medfølge skipet ved slik forseiling mot å få utbetalt dobbelt hyre fra det tidspunkt kontrakten i henhold til oppsigelsen skulle ha utløpt. Godtgjørelsen for overtidsarbeid skal være tariffens satser fordoblet. Hvis fratredelsen i den nye havn medfører økede hjemreiseomkostninger for arbeidstakeren, plikter rederiet å dekke disse. Arbeidstakeren plikter ikke å medfølge hvis forseilingstiden normalt utgjør mer enn 7 dager eller hvis det er en velferdssak for ham å kunne fratre. Arbeidstakeren har krav på varsel om forlengelse av kontraktstiden senest 3 dager før kontrakten uten slikt varsel ville ha utløpt. Er arbeidstakeren blitt oppsagt til fratredelse "i overleveringshavn", "i verkstedshavn", "i opplagshavn", eller "i siste lossehavn" uten angivelse av navnet på vedkommende havn, skal han ha de samme ytelser som nevnt ovenfor i den tid han fortsetter tjenesten etter anløp av første havn etter at vanlig oppsigelsesfrist er utløpt.

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende Besetningene

Detaljer

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom.

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom. Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober2016 Overenskomst mellom NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT og KARTVERKET vedrørende mønstret sjopersonell 1. ANSETTELSE

Detaljer

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND

cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND cn1g\1nal NHO nr 475 OVERENSKOMST 2 0 14 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND for maskinoffiserer på passasjerskip i kystfart 2 INNHOLD Del I Hovedavtalen Del

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL DE SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALE FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL * * * Overenskomsten omfatter personell i

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL SAMMENSLUTNINGEN AV FAGORGANISERTE I ENERGISEKTOREN Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2014 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL OLJEARBEIDERNES FELLESSAMMENSLUTNING Gjelder fra 1. juni 2000 til 31. mai 2002 Unknown Deleted: NSOK-NOP NORSK OLJE- OG PETROKJEMISK FAGFORBUND... [1] TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER

Detaljer

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL INDUSTRI ENERGI Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING OG FORPLEINING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

Detaljer

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL

TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL NSoF 2014 NORSK SJØOFFISERSFORBUND Gjelder fra 1. juni 2014 til 31. mai 2016 TARIFFAVTALE FOR PLATTFORMSJEFER PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER PÅ NORSK KONTINENTALSOKKEL 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter Overenskomst av 2014 125 Oljeboringsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeboringsbedrifter

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side

Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. på den ene side 123 Forpleiningsbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående forpleiningsbedrifter på den

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og de i foreningene stående operatørbedrifter Overenskomst av 2014 129 Operatørbedrifter (Industri Energi) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående operatørbedrifter

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no

OPERATØRAVTALEN LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS MELLOM ABC OG BP. Utløp 31.5.2016 www.abclub.no OPERATØRAVTALEN MELLOM INDUSTRI ENERGI OG NORSK OLJE OG GASS LOKAL LØNNSAVTALE MELLOM ABC OG BP Utløp 31.5.2016 www.abclub.no INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I... 3 DEL II... 3 1. VIRKEOMRÅDE... 3 2. ANSETTELSE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass

O V E R E N S K O M S T. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass Overenskomst av 2014 526 Brønnserviceavtale (SAFE) Utløp 31. mai 2016 O V E R E N S K O M S T m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og de i foreningene stående oljeservice- og

Detaljer

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen

Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016. Landsavtalen Hovedorganisasjonen Virke og Luftfartens Funsjonksjonærforening 2014-2016 Landsavtalen LANDSAVTALEN 1. april 2014 31. mars 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden og Luftfartens Funksjonærforening

Detaljer

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE

LANDSOVERENSKOMSTEN HSH/HK 2004-2006 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE Del I Hovedavtalen med tilleggsavtaler (se egen trykksak)... 3 Del II Landsoverenskomsten... 3 1 Overenskomstens omfang og definisjoner... 3 2 Arbeidstid... 4 3 Overtidsarbeid... 11

Detaljer

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom

Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T. mellom Overenskomst av 2014 124 Landbaser Industri Energi Utløp 31.05.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon / Norsk olje og gass og deres medlemmer som driver service- og forsyningsbase

Detaljer

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014

Tariffperioden 01.06.2012 31.05.2014 Energiavtale I Hovedtariffavtalen for energiverk og datterselskap med selvstendig medlemskap i KS Bedrift Inngått mellom KS Bedrift og EL&IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Det Norske Maskinistforbund

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2014 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5.2016 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget

Overenskomst for Heisfaget Utløp14.05.2016 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2014 2016 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående

O V E R E N S K O M S T. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass. og i de foreningene stående Overenskomst av 2012 284 Operatør-, Oljeboringsog Forpleiningsbedrifter (SAFE) Utløp 31.5 2014 O V E R E N S K O M S T mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/Norsk olje og gass og i de foreningene stående

Detaljer

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016

Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014-2016 Avtalenr. 56 Overenskomst Trykkerier og grafiske bedrifter 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Industri på den

Detaljer

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet

Overenskomst for Heisfaget. 2012 2014 mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi. Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet Utløp14.05.2014 Overenskomst nr. 59 Overenskomst for Heisfaget 2012 2014 mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og Norsk Teknologi på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge EL & IT Forbundet og Heismontørenes

Detaljer

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side

Riksavtalen 2014 2016. Overenskomst. mellom. Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side Avtalenr. 79 Riksavtalen 2014 2016 Overenskomst mellom Næringslivets Hovedorganisasjon og NHO Reiseliv på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge og Fellesforbundet på den annen side Gjelder f.o.m.

Detaljer