O V E R E N S K O M S T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "O V E R E N S K O M S T"

Transkript

1 Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT OPPLAG DNMF 600 NR 300 I alt 900

2 DEL I HOVEDAVTALE...5 DEL II GENERELLE BESTEMMELSER ANSETTELSE OG OPPSIGELSE ANSETTELSE AVVIKLING AV TJENESTEFORHOLDET, JF. SJØMANNSLOVEN OPPSIGELSESTIDENS HENLEGGELSE, JF. SJØMANNSLOVEN NEMND VED AVSKJED OG OPPSIGELSE ANSIENNITET OG FORTRINNSRETT SEILINGSPERIODER - TURNUSPLAN TJENESTETID, FERIE/FRITID TURNUSPLAN TJENESTETIDS- OG FRITIDSREGNSKAP AVVIK FRA OPPSATT TURNUSPLAN GODTGJØRELSE FOR EKSTRA TJENESTE LØNNSBESTEMMELSER LØNNSUTBETALING OG LØNNSBEREGNING Maskinsjefens lønnsfastsettelse SPESIELLE HYREPLASSERINGER - 2. MASKINIST JR SÆRLIGE TILLEGG Kostpenger under avspasering av ferie/fritid Ekstra overtidsbetaling Kompetansetillegg Assessortillegg Godtgjørelse for stopptørn når skipet ligger ved verksted Hel uke under land Hjelpemaskineritillegg Beredskapsvakt i sjøen Security officer (SSO) tillegg Oppgjør ved forlis TJENESTE PÅ SKIP I LAVERE HYREKLASSE VERNEOMBUD TJENESTETILLEGG ANTALL TILLEGG OPPTJENINGSTID ARBEIDSTID OG ARBEIDSOMRÅDE ARBEIDSTIDSBESTEMMELSER OVERTIDSBESTEMMELSER DEN ALMINNELIGE ARBEIDSPLIKT SJØVAKTER I HAVN ARBEIDSPLANER OG VAKTLISTER HVILETID FRIDAGER I HAVN KOMPENSASJON FOR SJØVAKTER I HAVN, STOPPTØRN, LUGARVAKT M.V DAGMANNENS OVERTIDSBETALING VERKSTEDSOPPHOLD UTGIFTER VED ANSETTELSE, REISEUTGIFTER OG REISETID REISEUTGIFTER OG TRANSPORT BEFORDRING MED JERNBANE BAGASJE VAKSINE MARITIME PERSONELLSERTIFIKATER BEREGNING AV TJENESTETID - ARBEID I HJEMREISEDØGN VERNEUTSTYR, ARBEIDSTØY OG UNIFORM VERNEUTSTYR OG ARBEIDSKLÆR... 17

3 7.2 OVERLEVELSESDRAKT UNIFORM FORSIKRINGER OG TILLEGGSPENSJON TRYGGHETSFORSIKRING TILLEGGSPENSJON DØDSFALLSFORSIKRING EFFEKTERSTATNING Erstatningens størrelse Dokumentasjon VELFERDSPERMISJONER SYKDOM SYKELØNN VARSLING/PLIKT TIL Å OPPSØKE LEGE TURNUS OG FERIE/FRITIDSAVSPASERING GJENINNTREDELSE OPPSIGELSE AV SYK ARBEIDSTAGER GODTGJØRELSE FOR DELTAGELSE PÅ PÅLAGTE KURS OG MØTER SAMT FAGKURS/ETTERTDANNING PÅLAGTE KURS PÅLAGT MØTE OPPDATERING AV SERTIFIKATER IHT. STCW KONVENSJONEN FAGKURS/ETTERUTDANNING TREKK AV KONTINGENT/AVGIFT TIL DET NORSKE MASKINISTFORBUND OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET FORLENGELSE AV TJENESTEFORHOLDET VED FORSEILING SLUTTBESTEMMELSER VARIGHET AVTALEÅR PROTOKOLLTILFØRSLER NYE STILLINGER SJØMANNSFRADRAGET VEDLEGG 1A FRITIDSREGNSKAP VEDLEGG 1B AVVIK FRA TURNUS VEDLEGG 1C UTFYLLENDE VEILEDNING VEDRØRENDE 2.2, 2.4 OG VEDLEGG 2 ETTER- OG VIDEREUTDANNING VEDLEGG 3 KOMMENTARER TIL AVTALEN VEDLEGG 4 FASTLØNNSSYSTEMER A. PRINSIPPER FOR LØNNSFASTSETTELSEN B. PRINSIPPER FOR FORHANDLING OM FASTLØNNSAVTALE C FORHOLD TIL ANDRE PROTOKOLLER D FØLGENDE BESTEMMELSER I AVTALEN GJELDER IKKE FOR ANSATTE SOM ER OMFATTET AV FASTLØNNSAVTALE: E MINSTELØNNSSATER... 41

4 5 DEL I HOVEDAVTALE Hovedavtalen er første del av denne overenskomsten og er således en integrert del av avtalen. Dette gjelder ikke hvis avtalen brukes om bord i skip som er registrert i annet register enn NOR-skipsregister. Partene lokalt kan i en særavtale, etter Hovedavtalens kap. 9, bli enige om at deler av Hovedavtalen skal legges til grunn i rederiet. DEL II GENERELLE BESTEMMELSER Avtalen gjelder for skip som i hovedsak er engasjert i transport fra oljeinstallasjoner eller er lagerskip ved slike installasjoner i nord-europeiske farvann. Hyreskalaene for maskinister bygger på kilowatt-tonn (kwt). Med kwt forstås summen av skipets bruttotonnasje (BT) og hovedmaskineriets bremseeffekt i kilowatt (kw). For turbo- og dieselelektrisk drevne skip er bremseeffekten den ytelse i kw som hovedgeneratorene yter, dividert med virkningsgraden som verkstedet oppgir. For elektrikere bygger hyreskalaene på det elektriske anleggets ytelse i kilowatt. Hverdagsovertid pr. time: Grunnhyre/154x1,4, og tillagt lov- og avtalefestede feriepenger. For overtid på søn- og helgedag, se 3.2, siste avsnitt. Begrepet maskinoffiser omfatter stillingskategoriene maskinist og elektriker. Overenskomsten gjelder for samtlige maskinister og for elektrikere som er medlemmer av Det norske maskinistforbund og som tjenestegjør i de rederier som er omfattet av denne overenskomsten. 1 ANSETTELSE OG OPPSIGELSE 1.1 Ansettelse Arbeidstakeren ansettes i rederiet etter nærmere avtale mellom rederiet og den enkelte arbeidstaker., jf sjømannsloven 3 med forskrifter av 3 febr. 86 nr Ved ansettelsen skal arbeidstakeren gjøres kjent med denne avtale, og ansettelsesavtalen skal vise til denne. Ved ansettelse betales grunnhyre (jfr. hyretabellene) tillagt de lov- og avtalefestede feriepenger pluss eventuelle kompetansetillegg samt oppholdsgodtgjørelse med den til enhver tid gjeldende sats pr. døgn for tiden mellom ansettelse og tiltredelse av tjenesten (jfr. Sjømannslovens 21). Denne tid medtas ikke i det etterfølgende tjenestetids- og fritidsregnskap som skal føres. Før overflytting fra et skip til et annet i rederiet, skal overflyttingen drøftes med den det gjelder. 1.2 Avvikling av tjenesteforholdet, jf. sjømannsloven 5. Den gjensidige oppsigelsesfristen er 1 måned, etter 5 års sammenhengende tjeneste i rederiet er den 2 måneder, og etter 10 år er den 3 måneder. For maskinsjefen er den gjensidige oppsigelsesfristen 3 mnd.

5 6 Oppsigelse skal være skriftlig. Dersom arbeidstakeren ber om det, skal oppsigelsen begrunnes. Skipsfører kan alltid avvikle arbeidstakerens tjenesteforhold på det enkelte skip. Rederiansettelsen kan bare bringes til opphør av rederiet. 1.3 Oppsigelsestidens henleggelse, jf. sjømannsloven 5. Oppsigelse regnes fra dato til dato, slik at oppsigelsestiden kan avvikles om bord og/eller i land. For arbeidstakere som er i land på det tidspunkt oppsigelsen meddeles, gjelder at oppsigelse anses mottatt samme dag som Postverket har levert melding om at rekommandert sending kan hentes. Den adresse arbeidstakeren sist oppga til rederiet skal benyttes ved oppsigelse/avskjed fra rederiet. Når oppsigelsen gis av rederiet skal ferie/fridager opptjent før oppsigelsestiden er begynt å dreie, ikke medregnes i oppsigelsestiden. Arbeidstakeren plikter å stå til rederiets disposisjon frem til oppsigelsestidens utløp. Ferie/fridager opptjent i tjeneste om bord etter at oppsigelsestid er begynt å dreie, kan gå inn i oppsigelsestiden. Ferie/fritid som ikke er avspasert skal utbetales kontant når oppsigelsestiden er utløpt. 1.4 Nemnd ved avskjed og oppsigelse Hvis oppsigelsen begrunnes med arbeidstakerens tjenstlige forhold, bør det opptas forklaring om bord av en nemnd, slik som fastsatt i Sjømannslovens 16, pkt. 1, 2 og 3. Utskrift av møteprotokollen utleveres til arbeidstakeren, som kan ta opp saken med sitt forbund. 1.5 Ansiennitet og fortrinnsrett Ved oppsigelse på grunn av innskrenkninger skal det ved avgjørelsen av hvem som skal sies opp tas hensyn til ansiennitet i rederiet. Det samme gjelder ved permittering ut over 11 ukers varighet, jf. Hovedavtalens kap VII. Arbeidstaker som er sagt opp på grunn av innskrenkninger har inntil ett år etter oppsigelsen fortrinnsrett ved nyansettelser i rederiet. Fortrinnsretten gjelder bare for arbeidstaker som har vært ansatt til sammen 12 måneder i de to siste år. Fortrinnsretten kan fravikes når rederiet må ansette en arbeidstaker straks, og fortrinnsberettiget arbeidstaker ikke vil kunne varsles eller tiltre i tide. Ved slik ansettelse skal det tas hensyn til ansiennitet i rederiet. 2 SEILINGSPERIODER - TURNUSPLAN 2.1 Tjenestetid, ferie/fritid Avtalen er basert på et 1:1-avløsningssystem. Avspaseringsperioden (6 måneder pr. år) inkluderer den lov- og avtalefestede ferie. Det kan mellom besetningen eller den enkelte og rederiet avtales kortere eller lengre tjenestetid pr. år enn 6 måneder.

6 7 2.2 Turnusplan I samråd med tillitsvalgte skal det settes opp en skriftlig turnusplan for tjenestetid om bord og ferie/fritid i land. Tjenestetiden om bord skal ikke være kortere enn 4 uker og ikke lenger enn 6 uker når skipet er beskjeftiget i nord-europeisk og andre nærliggende farvann. Det skal føres regnskap over den enkeltes tjenestetid om bord og avspasert ferie/fritid i land. Seilingsperiodenes lengde skal normalt være 6 uker etterfulgt av tilsvarende fri. I det enkelte rederi kan det imidlertid avtales at tjenesteperioden settes til 1,5 måned. Rederiet kan avtale med besetningen på fartøy som skifter farvann gjennom året en fast rotasjonsordning "world wide". Ved varig endring av turnusplanen, skal en slik endring drøftes med tillitsvalgt/besetningen senest innen 50% av angjeldende tur er avviklet. En slik varig endring innen tidsfristen vil ikke gi rett til kompensasjon for avvik fra oppsatt turnus, jf pkt 2.4, eller tilsvarende. De som er hjemme får minusdager i fritidsregnskapet og disse behandles på vanlig måte etter reglene i henhold til overenskomstens vedlegg Tjenestetids- og fritidsregnskap Ved utløpet av hver 12-måneders tjenesteperiode skal det settes opp en oversikt som viser arbeids- og fritidsperioder i den forløpne 12-månedersperiode. Oppgjørsmåten for overskytende eller manglende ferie/fridager fremgår av vedlegg 1. Hvis det er avtalt varierende tjenesteperioder over året, jfr. punkt 2.2, vil resultatet kunne bli at forutsetningen om lik tid om bord og i land ikke oppfylles i løpet av en 12- måneders periode. I slike tilfelle gjøres regnskapet opp etter en periode som er så lang at tjenestetidsforutsetningen oppfylles, dog ikke en lenger periode enn 24 måneder. Oppgjøret skal først skje ved utløpet av en friperiode. Ved ansettelsesforholdets opphør foretas kontantoppgjør for eventuelle gjenstående ferie/fridager. 2.4 Avvik fra oppsatt turnusplan Det gis en ekstra kompensasjon etter nedenstående regler hvis avløsningen avviker fra oppsatt avløsningsdag, jf. også 2.2. turnusplan. I vedlegg 1b finnes eksempler på hvordan denne bestemmelsen skal praktiseres. a. Hvis avløsningen foregår før avtalt avløsningsdag: Ansatt som reiser om bord før avtalt avløsningsdag, gis følgende: - Faktisk avløsningsdag gir 1/30 av månedslønn + tjenestedag jf. bestemmelsen i 6.6, første avsnitt (avløsningsdag er tjenestedag). - For hver av de øvrige dager hvor arbeidstakeren skulle vært på avspasering i henhold til turnusplanen gir 1/30 av månedslønn og dagene føres som tjenestedager. Ansatt som reiser hjem før avtalt avløsningsdag, gis følgende: - Faktisk avløsningsdag føres i henhold til 6.6, tredje og fjerde avsnitt. (avløsningsdag er avspaseringsdag)

7 8 - For hver av de øvrige dager hvor arbeidstakeren skulle vært ombord i henhold til turnusplanen regnes disse som 0-dager frem til og med dagen før avtalte avløsningsdag i henhold til turnusplanen. b. Hvis avløsningen foregår etter avtalt avløsningsdag: Ansatt som må stå om bord etter avtalt avløsningsdag gis følgende: - Fra og med turnusplanens avtalte avløsningsdag og frem til dagen før faktiske avløsningsdag gis 1/30 månedslønn pr dag og dagene føres som tjenestedager. - Faktiske avløsningsdag føres i henhold til 6.6, tredje og fjerde avsnitt. (avløsningsdag er avspaseringsdag) Ansatt som er hjemme etter avtalt avløsningsdag gis følgende: - Avtalt avløsningsdag er vanlig avspasering - Påfølgende dager regnes som 0-dager frem til og med dagen før faktisk avløsningsdag. - Faktisk avløsningsdag blir i henhold til 6.6, første avsnitt (avløsningsdag er tjenestedag) Alle avvik skal om mulig varsles med minimum 2 dagers frist. Den ekstra kompensasjonen skal utbetales ved første lønnsavregning, mens tjeneste-/fridagene går inn i fritidsregnskapet. Merknad: Reglene om avvik fra oppsatt turnusplan gjelder bare ved fart i nord- europeisk farvann (nord for Brest). For bøyelastere som får en reise utenfor nord-europeisk fart, og hvor avløsning skal skje i løpet av den kommende rundreisen, skal det mellom rederiet og de tillitsvalgte avtales en praktikabel ordning i forbindelse med avløsningen. 2.5 Godtgjørelse for ekstra tjeneste Godtgjørelse for ekstra tjeneste utenom turnusplanen skal utbetales ved første månedsavregning. Slik ekstra tjeneste utenom turnusplanen godgjøres med 3/30 månedslønn for hver slik dag. Ved avløsning/ekstra tjeneste for en annen arbeidstaker som er innvilget velferdspermisjon etter sjømannsloven 11 kompenseres dette med 2/30 månedslønn pr. dag. Ved denne avregningen er all godtgjørelse for ekstra tjeneste om bord oppgjort. Under slik forlenget tid om bord dreier månedslønnen. Fridager trekkes i henhold til turnusplanen.

8 9 3 LØNNSBESTEMMELSER 3.1 Lønnsutbetaling og Lønnsberegning Lønnen utbetales over bankkonto ved utløpet av måneden. tjenesteforholdet foretas endelig sluttoppgjør. Ved avslutning av Den fastsatte lønn skal dreie i ansettelsestiden med mindre reglene om sykelønn kommer til anvendelse. Satsene fremgår av egne hyretabeller. Lønnen inkluderer kompensasjon for den i 5 fastsatte arbeidstid og arbeidsplikt, fritidskompensasjon og den lov- og avtalefestede ferie m.v. Godtgjørelse for bevegelige helgedager om bord og i land er også innregulert i lønnssatsene. For de øvrige satser i overenskomsten (unntatt stopptørn og kompensasjonstillegget), er feriegodtgjørelse inkludert. Lønnsberegningen er vedlagt hyretabellen Maskinsjefens lønnsfastsettelse Maskinsjefens årslønn fastsettes til 12 ganger hyre. arbeidstid. Denne lønnen dekker all Partene er enige om at maskinsjefen normalt skal være den best betalte innen maskindepartementet. Denne bestemmelsen gjelder ikke for skip med to maskinister. 3.2 Spesielle hyreplasseringer - 2. maskinist jr. Det er fastsatt egne hyrer for 2. maskinist jr. Satsene fremgår av hyretabellene. 2. maskinist jr., som tidligere har tjenestegjort i rederiet i "voksen" underordnet stilling, innplasseres i hyreskalaen for 2.maskinist jr. på hyretrinnet "6 12 måneder". 3.3 Særlige tillegg Ved hver månedsavregning eller ved fratredelse utbetales i tillegg til den faste månedslønnen: Kostpenger under avspasering av ferie/fritid Under avspasering av ferie/fritid i land og for eventuell fritid som kontantavregnes, utbetales den til enhver tid gjeldende sats for fridagskostpenger Ekstra overtidsbetaling Opptjent overtidsgodtgjørelse ut over den innlagte arbeidstid betales iht. overtidssatsene i lønnstabellen Kompetansetillegg a) Maskinsjef som innehar DNV-servey sertifikat gis et kompetansetillegg. b) 1. maskinist som innehar maskinoffiser sertifikat klasse 1, gis etter 12 måneders tjeneste i stilling som 1. maskinist et kompetansetillegg.

9 10 c) 2. maskinist med høyere maskinoffisersertifikat enn stillingen krever, gis et kompetansetillegg. d) 2. maskinist med eksamen fra maritim høyskole, gis et kompetansetillegg. e) Krever rederiet at elektriker skal ha tilleggskompetanse utover de krav som settes i kvalifikasjonsforskriften og bemanningsoppgaven, (eks. div. montørsertifikater) gis et kompetansetillegg. f) Elektriker på skip hvor det av rederiet eller sjøfartsmyndigheter kreves høyspentkompetanse, gis et kompetansetillegg. g) Dersom rederiet for Elektriker stiller krav til bestått høyskoleutdanning innen elektrofag feltet i tillegg til de kvalifikasjonskrav Sjøfartsdirektoratet setter for å være elektriker om bord, gis et kompetansetillegg. h) Teknisk fagskole gis et kompetansetillegg. Ovenfor nevnte tillegg fremgår av hyretabellen Assessortillegg Oppnevnt assessor for kadett gis et tillegg pr. måned om bord. Tillegget fremgår av hyretabellen Godtgjørelse for stopptørn når skipet ligger ved verksted Hvis en arbeidstaker 1 ) under skipets opphold ved verksted (dager med avgang mellom kl og kl unntatt) får ordre om å være om bord i tiden mellom kl og kl etter å ha vært i arbeid om dagen, har han krav på 7 timer fri i havn for hver slik natt. 1) Gjelder ikke for maskinsjef som er unntatt fra Arbeidstidsloven. Får en arbeidstaker ordre om å være om bord mellom kl og kl på søn- og helgedager, har han krav på 5 timer fri i havn for hver slik dag. Får han ordre om å være om bord mellom kl og kl på lørdager, har han krav på 2 timer fri i havn for hver slik periode. Denne tjenesten regnes ikke med i den ordinære arbeidstid. Hvis arbeidstiden på hverdager slutter før kl eller begynner etter kl kan stopptørnet utvides tilsvarende mot en økning av fritidsgodtgjørelsen med en halv time for hver times utvidelse av stopptørnet. Beskjed om stopptørn skal såvidt mulig gis innen kl Godtgjørelse etter 1. og 2. ledd betales ikke for sikkerhetstjeneste som foranlediges av uforutsett plutselig oppstått fare, eller i det enkelte tilfelle kreves på grunn av et etter sin natur mer tilfeldig forhold. Opptjent fritid etter ovenstående bestemmelser kontantavregnes med 1/154 av grunnhyren pr. time tillagt de lov- og avtalefestede feriepenger. Stopptørn i andre situasjoner er kompensert med en fast godtgjørelse, se 5.9.

10 11 Anmerkning I henhold til Arbeidsrettens dom av 13. oktober 1980 gjelder ikke 5.2, 4. avsnitt når maskinisten er pålagt stopptørn Hel uke under land Hvis et havneopphold går over syv sammenhengende dager, uavhengig av hvilken dag i uken som er den første dagen, skal det gis overtid for arbeidstid ut over 48 timer pr. uke. Overtidsbetaling ut over den som er innregnet i den faste lønnen avregnes mot innregnet tid eller utbetales kontant. Syvdagersperioden begynner å løpe fra det tidspunkt endelig ankring eller fortøyning er foretatt. Forutsatt at det er opprettet eller skal opprettes båtsamband, gjelder det samme om skipet ligger oppankret eller fortøyd selv om skipet ikke befinner seg i havn Hjelpemaskineritillegg På skip hvor hjelpemaskineriet utvikler fra 35 til og med 50 % av hovedmaskineriets effekt, gis maskinoffiserene et tillegg tilsvarende 3 % av grunnhyren. Hvor hjelpemaskineriet utvikler over 50 % av hovedmaskineriets effekt tilsvarer tillegget 6 % av grunnhyren. Effekt fra akselgenerator påhengt fremdriftsmaskineri medregnes ikke ved beregning av hjelpemaskineritillegg. Tillegg utbetalt etter denne bestemmelse skal ikke medtas ved beregning av andre ytelser som baseres på grunnhyren. Hjelpemaskineritillegget kommer ikke til anvendelse på diesel/gass elektrisk drevne skip, da det på slike skip er den totale KW som ligger til grunn for fastsettelse av hyreklassen Beredskapsvakt i sjøen På skip med E0-klasse hvor det i rom sjø ikke gås kontinuerlig vakt i maskinrommet, gis maskinisten (unntatt maskinsjefen på skip med tre eller flere maskinister om bord) en godtgjørelse på ¼ fritidstime for hver times pålagt hvilende beredskap fra arbeidstidens slutt. I denne brøken er feriegodtgjørelse og kostpenger inkludert. Godtgjørelse etter denne paragraf gis når skipet er underveis, dvs. når skipet ikke ligger til ankers, er gjort fast i land eller står på grunn. Ved beregning av overtidsbetaling under beredskapsperioder gjelder ikke 2 1/2 timersbestemmelsen Security officer (SSO) tillegg Utpekt SSO iht. ISPS-koden gis et tillegg pr. måned. Tillegget fremgår av hyretabellen Oppgjør ved forlis I forlistilfelle betales forlishyre etter Sjømannslovens regler, dog minst hyre for en måned.

11 12 Til arbeidstaker utsatt for forlis som har sin direkte årsak i krigsforanstaltninger, betales et avtalt beløp, i tillegg til ytelser etter sjømannslovens 47, med mindre tilfellet dekkes av gjeldende avtale om krigsulykkeserstatning. Tillegget fremgår av hyretabellen. For øvrig gjelder regler om erstatning ved krigsulykker fastsatt i lov om yrkesskadetrygd. 3.4 Tjeneste på skip i lavere hyreklasse Arbeidstaker som etter 12 måneders tjeneste har tjenestegjort minimum 8 måneder om bord på rederiets skip i samme hyreklasse - hvorav minst 4 måneder sammenhengende 1 ) - skal beholde den høyere hyreklasse ved overgang til tjeneste på rederiets skip i lavere hyreklasse. Dog skal ingen arbeidstaker få sin hyre beregnet etter hyreklasse som ligger høyere enn hyren på det av rederiets skip som til enhver tid har den høyeste hyreklasse for vedkommende stilling. Ovennevnte gjelder ikke ved overgang fra en tariffavtale til en annen. Ved overgang fra tank- til tørrlastskip beholdes samme hyreklasse. Ovennevnte gjelder heller ikke ved opprykk eller overgang til annet skip etter eget ønske. 3.5 Verneombud Verneombud valgt av og blant de ansatte godgjøres med kroner 500,. pr måned om bord. 1) Som "sammenhengende" i denne forbindelse regnes perioder om bord så lenge tjenesteforholdet i rederiet består. 4 TJENESTETILLEGG 4.1 Antall tillegg Det opptjenes tjenestetillegg i stilling som maskinist eller elektriker. For maskinister er hvert tjenestetillegg 2,2 % av grunnhyren (0 år) for stillingen, for elektriker er tilleggene fastsatt som kronebeløp. Tilleggene er innregulert i hyreskalaene. 4.2 Opptjeningstid Opptjeningstiden regnes fra den dag vedkommende har tiltrådt eller tiltrer tjeneste om bord i stilling som maskinist eller elektriker og til fratreden. Avvikling av opptjente ferie og fridager medregnes også som opptjeningstid, og det samme gjelder for medgått tid til kurs og sykdomsperioder opp til 12 måneder. Tjenestetilleggene opptjenes for maskinister bare ved tjeneste som maskinist på skip som eies eller disponeres av nordisk rederi. For elektriker medregnes bare tjeneste som skipselektriker samt praksis som elektriker ved bedrift i land etter utstått prøve for montørsertifikat. For å få det riktige antall tjenestetillegg plikter arbeidstakeren mens han er om bord å legitimere tidligere tjenestetid og andre forhold som er av betydning for å oppnå tjenestetillegg.

12 13 5 ARBEIDSTID OG ARBEIDSOMRÅDE 5.1 Arbeidstidsbestemmelser Arbeidstiden som er dekket av den faste lønnen fremgår av 5.5 nedenfor. Rederiene skal så langt det er mulig unngå å kalle ut ansatte til arbeid på frivakt. 5.2 Overtidsbestemmelser I den faste månedslønnen er det innregnet overtid. Denne innregnede overtiden skal dekkes inn før det utbetales ekstra for utført overtidsarbeid. Overtid på søn- og helgedager avregnes mot innlagt variabel tid eller kontantavregnes med 1 1/2 hverdagsovertidstime pr. time arbeid. Ekstraarbeid p.g.a. sikkerhetstjeneste som nevnt i lov om arbeidstid for skip 7 (så vel dagens regler som de regler som gjaldt før lovendringen 28. juni 2002) må utføres uten særskilt godtgjørelse. Arbeidstaker med rett til overtidsbetaling pr. time som kalles ut til overtidsarbeid, skal være sikret 2 1/2 times overtidsbetaling for hver utkalling. Gjelder ikke maskinsjef som er unntatt fra Arbeidstidsloven. Garantien gjelder: Når den som kalles ut har frivakt. For hver ny utkalling. Dog gjelder den ikke hvis den neste utkallingen skjer innenfor 2 ½ time etter forrige utkalling. Garantien gjelder ikke: Når den ansatte har stopptørn, beredskapsvakt i sjøen (E0-vakt) eller lugarvakt under land. Når utkallingen foregår innenfor de overtidstimer som er innlagt i den faste lønnen og som er innlagt som daglig arbeidstid. Hvis overtidsarbeidet fortsetter umiddelbart etter at den ordinære arbeidstiden er over, selv om vedkommende har en pause (for eksempel spisepause) før overtidsarbeidet begynner. Det forutsettes imidlertid at den ansatte har fått beskjed om overtidsarbeidet før den ordinære arbeidstiden er avsluttet. Når utkallingen skjer på et tidspunkt hvor arbeidet fortsetter direkte over i den ordinære arbeidstiden (uten utskei mellom overtidsarbeidet og den ordinære arbeidstiden), dvs. det er mindre enn 2 ½ time fra utkallingen og til den ordinære arbeidstidens begynnelse. Spisepause regnes ikke som utskei. 5.3 Den alminnelige arbeidsplikt Den ansattes alminnelige arbeidsplikt omfatter alt arbeid som skipenes spesielle beskjeftigelse gjør nødvendig. Det vises i den forbindelse til Sjømannslovens 38.

13 Sjøvakter i havn Sjøvaktene kan holdes dreiende ved havneopphold under 36 timer etter at endelig ankring eller fortøyning er foretatt. Ved havneopphold ut over 36 timer kommer arbeidstidslovens regler til anvendelse fra og med den første timen etter at 36-timers grensen er passert, og for den resterende del av havneoppholdet. 5.5 Arbeidsplaner og vaktlister Arbeidsplaner (vaktlister) utarbeides av skipsledelsen i samarbeid med maskinoffiserene. Det skal settes opp en arbeidsplan (vaktliste) hvor det sørges for at arbeidstiden som er spesifisert i tabellen nedenfor blir effektivt utnyttet. Det skal også tas sikte på å begrense det ukentlige overtidsarbeid til det antall timer som er innkalkulert i hyren. Dagmannens arbeidstid skal legges innenfor tidsrommet 0700 til Ved utarbeidelse av arbeidsplan (vaktliste) skal det tas hensyn til de driftsmessige behov, likeså de ansattes behov for å få sin fritid mest mulig sammenhengende, og på en slik måte at de i størst mulig utstrekning kan gjøre seg nytte av den. Fordelingen av den innregnede arbeidstiden fastsettes som følger: Dagmann 1) Vaktgåend e Mandag tom fredag 9 8 Lørdag 9 8 Søndag 6 8 Variabel overtid pr. uke Gjennomsnittlig faktisk arbeidstid pr. uke 74,0 76,0 Kompensasjon, se 5.8 4,5 4,5 I alt, timer pr. uke 78,5 80,5 Pro rata overtid 2) 2,0 3,0 1) Ref om definisjon av dagmann 2) Gjennomsnittlig antall overtidstimer pr. dag ved forlenget tjenesteperiode om bord I tillegg til den faste daglige arbeidstiden skal det disponeres et antall overtidstimer som spesifisert ovenfor etter ledelsens vurdering. Variabel overtid skal avregnes hver uke regnet fra ombordperiodens start. 5.6 Hviletid Den enkelte ansatte har krav på en sammenhengende hviletid av tilstrekkelig lengde pr. 24-timers periode regnet fra et avtalt tidspunkt i døgnet. Hvis mulig skal denne hviletiden være 10 timer, men ikke mindre enn 6 timer sammenhengende en gang pr. døgn, jf Forskrift om arbeidstiden og hviletiden på skip. Hviletiden skal inngå i arbeidsplanen, jfr. pkt. 5.5.

14 15 Ansatt som kommer om bord etter utreise til skipet skal gis nødvendig hvile før tiltørning. 5.7 Fridager i havn Det kan innvilges hel eller halv fridag i havn når dette ikke er til hinder for driften av skipet. De ikke arbeidede timene på slik fridag skal innarbeides time for time i løpet av tjenesteperioden om bord, eller mot trekk av 1/30 månedslønn pr. fridag (8 timer). 5.8 Kompensasjon for sjøvakter i havn, stopptørn, lugarvakt m.v. Det er i lønnsberegningen innlagt en standard kompensasjon pr. uke for sjøvakter i havn, stopptørn, lugarvakt etc. tilsvarende 4,5 timer hverdagsovertid pr. uke. 5.9 Dagmannens overtidsbetaling Den som tjenestegjør som dagmann skal ha overtidsbetaling for arbeidstid ut over 6 timer på søndag. Forutsetningen er at maskinoffiseren i dette tidsrom har vært dagmann i minst 3 hverdager. Maskinoffiseren anses i denne forbindelse å ha vært dagmann hvis han på disse dager har hatt sin alminnelige arbeidstid iht. 5.5 i tidsrommet 0700 til Verkstedsopphold Fastlønnen dreier under verkstedsopphold. I det enkelte tilfelle eller på generelt grunnlag skal det i rederiet drøftes med de tillitsvalgte en avtale som presiserer hviletidsbestemmelser og eventuelle endringer i arbeidstidsordninger og ressurser. Øvrige forhold av betydning for verkstedsoppholdet kan inntas i avtalen dersom partene lokalt er enige om dette. 6 UTGIFTER VED ANSETTELSE, REISEUTGIFTER OG REISETID 6.1 Reiseutgifter og transport Ansettelse, til- og fratredelse, foregår uten utgifter for arbeidstakeren. Arbeidstakeren skal ikke påføres utgifter i forbindelse med hjemreise og tilbakereise til skipet i forbindelse med avspasering av ferie/fritid. Reise skal foregå med offentlig transportmiddel og ordnes på hurtigste måte. Bruk av drosje eller egen bil skal avtales med rederiet på forhånd. Arbeidstakeren er fri for utgifter til pass, passfornyelse og visum. Tid medgått til innhenting av visum godtgjøres med 1/30 månedslønn pr. dag. Når ansatt i tjeneste ikke kan få kost og/eller ikke har anledning til å bo om bord, dekkes utgiftene av rederiet.

15 16 Merknad 1: Rederiets plikt til dekning av reiseutgifter gjelder kun i forhold til det sted arbeidstakeren var bosatt ved ansettelsen. Ved senere flytting må det inngås egen avtale etter dette punkt. Dersom arbeidstakeren flytter til annen permanent bolig i Norge godtas denne som hjemsted i avtalens forstand. For reiser som er dyrere gjelder dette bare når de er foretatt etter at arbeidsgiver har fått skriftlig melding om flyttingen. Ved flytting til annet land vil arbeidstakeren ikke ha krav på å få dekket mer enn kostnaden til det bostedet vedkommende hadde ved ansettelsen evt. bosted før flyttingen. Reisemåten fastsettes etter avtale mellom rederiet og arbeidstakeren. Avløsningen skal søkes ordnet slik at arbeidstakeren ikke får unødig ventetid i forbindelse med reisene. Merknad 2: Avløsning skal så langt det er mulig foregå iht. den oppsatte turnusplan og den skal primært foregå i havn dersom det ikke kan skje pr. helikopter. Hvis avløsning foregår med MOB-båt skal dette ikke foregå i åpent farvann. 6.2 Befordring med jernbane Befordringen med jernbane skjer på 1. klasse. Om natten har arbeidstakeren krav på soveplass når det kan skaffes. 6.3 Bagasje Ved befordring med fly er arbeidstakeren berettiget til for rederiets regning å medta bagasje på i alt inntil 30 kg. 6.4 Vaksine For personer som er allokert som førstehjelpere/medisinsk ansvarlig om bord dekker rederiet utgifter til Hepatitt A og B vaksine. 6.5 Maritime personellsertifikater Gebyrer i forbindelse med utstedelse og fornyelse av maritime personellsertifikater, inkl. eventuelt GOC-sertifikat, dekkes av rederiet. 6.6 Beregning av tjenestetid - arbeid i hjemreisedøgn Utreisetid til skipet regnes som tjenestetid om bord. Beregning av tjenestetid begynner på det tidspunkt arbeidstakeren reiser hjemmefra. Avløsningsdag er den dag avløser er kommet om bord, forutsatt at det ikke arbeides den påfølgende dag. For arbeidstaker som er omfattet av Lov om arbeidstiden og hviletiden på skip regnes avløsningsdag som ferie/fritid i land, og arbeid på denne dag betales med overtidsbetaling pr. time.

16 17 For arbeidstaker som ikke er omfattet av Lov om arbeidstiden og hviletiden på skip regnes avløsningsdag som tjenestedag. 7 VERNEUTSTYR, ARBEIDSTØY OG UNIFORM 7.1 Verneutstyr og arbeidsklær Verneutstyr og arbeidsklær utleveres vederlagsfritt iht. dem enhver tid gjeldene regler. Arbeidstakeren plikter å bruke utlevert verneutstyr. 7.2 Overlevelsesdrakt Ved tiltredelse skal arbeidstakeren få utlevert godkjent overlevelsesdrakt m/hansker og bag. Arbeidstakeren skal til enhver tid ha sin drakt forskriftsmessig i orden og skal uten opphold sørge for at nødvendig vedlikehold, eller utskiftning blir foretatt uten kostnad for arbeidstakeren. Overlevelsesdrakten er rederiets eiendom og skal tilbakeleveres ved opphør av tjenesteforholdet. 7.3 Uniform På skip hvor rederiet pålegger offiserene å bære uniform skal denne enten holdes av rederiet, eller offiserene betales et uniformstillegg pr. måned som bidrag til å anskaffe og holde uniform. Uniformstillegget fremgår av hyretabellene. 8 FORSIKRINGER OG TILLEGGSPENSJON 8.1 Trygghetsforsikring Arbeidstakere som er omfattet av denne avtale er dekket av en "Trygghetsforsikring" som bl.a. omfatter vanlig ulykkesforsikring, forsikring mot yrkessykdom og tap av legegodkjennelse. 8.2 Tilleggspensjon Det er fra 1. januar 1995 innført en tilleggspensjonsordning mellom 60 og 67 år. Den årlige alderspensjon vil sammen med pensjonen fra Pensjonstrygden for Sjømenn utgjøre ca. 60 % av sluttlønnen ved fylte 60 år etter 30 års medlemstid i ordningen. Rett til tilleggspensjon har ingen innvirkning på arbeidstakerens rett til å arbeide etter fylte 60 år. Opplysning: For vilkår; se NRs rammeavtale med forsikringsselskapet samt gjeldende Lov om foretakspensjon (Lov av nr 16). Medlemskap i NRT-pensjonsordningen forutsetter pliktig medlemskap i norsk folketrygd, jf Lov om Foretakspensjon (LoF). En arbeidstaker som ikke kan være medlem (typisk borgere utenfor EØS-området eller EØS borgere som innvilges

17 18 medlemsskap i eget lands trygdeordning) skal gis en (pensjons-) ordning med lik kostnad for rederiet. Merknad: Partene er enige om at fremtidige kostnadsøkninger skal tas hensyn til ved de kommende tariffoppgjør. 8.3 Dødsfallsforsikring Arbeidstakeren er dekket av en dødsfallsforsikring (gruppelivsforsikring) som dekker sykdom/naturlig død. Forsikringsbeløpet er minimum 8 G (G er grunnbeløpet i Folketrygden) og gjelder for dødsfall før fylte 62 år. 8.4 Effekterstatning Erstatningens størrelse Ved havari, brann eller annen ulykke som tilstøter skipet og hvorved arbeidstakernes effekter blir beskadiget eller tapes, betaler rederiet en erstatning på inntil det beløp som er fastsatt etter sjømannsloven, fortiden 2/3 av Folketrygdens grunnbeløp (G). Inntil samme erstatningsbeløp betaler rederiet for effekter arbeidstakeren har tapt eller som er blitt beskadiget på reise til eller fra det skip han er eller var forhyrt til. Dette gjelder dog ikke hvis tapet skyldes forsett eller grov uaktsomhet fra arbeidstakerens side Dokumentasjon For å kunne få erstatning etter foranstående punkt må arbeidstakeren melde tapet/skaden, så snart som mulig etter at han blir klar over forholdet, til representant for vedkommende transportselskap, hotell o.l. Det vises for øvrig til Sjømannslovens VELFERDSPERMISJONER Velferdspermisjon kan gis med inntil 14 dager pr. år i de tilfeller som er nevnt i Sjømannslovens 11, 1. ledd. Arbeidstakeren opprettholder sin faste lønn i permisjonstiden og i den tilhørende fritid han ville ha opptjent hvis han hadde vært i tjeneste om bord. Ved permisjon i henhold til Forskrift av 14. februar nr 382 om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv. 5 (fars rett til 4 ukers omsorgspermisjon ved fødsel), gis rett til permisjon med lønn inntil 14 dager med tilhørende fritid. Retten til lønn gjelder 14 dager fra og med fødsel, eventuelt fra den dagen sjømannen kommer hjem fra fartøyet. Rett til lønn gjelder kun for de dager som faller i en arbeidsperiode. For å få rett til permisjon med lønn må arbeidstaker snarest mulig, og senest fire måneder før termindato, varsle arbeidsgiver om at vedkommende vil ta ut omsorgspermisjon. Varselet skal gis skriftlig og angi fødselsterminen. Rederiet kan i

18 19 slike tilfeller gjøre nødvendige endringer i turnusplanen, samt endring av skip den ansatte tjenestegjør på. Retten til lønn etter denne bestemmelsen reduseres i den utstrekning sjømannen i fremtiden får rett til ytelser fra Folketrygden ved omsorgspermisjonen etter forskriftens 5. Gravid arbeidstaker har rett på fast avtalt månedslønn når hun har fått innvilget permisjon etter FOR : Forskrift om permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv. 3 eller 4. Retten til lønn faller bort i den utstrekning som er fastsatt for svangerskapspenger i Folketrygdloven. Merknad Gruppen som omfattes av sjømannslovens ledd er utvidet til å gjelde også: søsken, svigerforeldre, samboer, barnebarn, mor/far til egne barn, samt samboers barn (med samboer menes i denne sammenheng personer som er registrert i folkeregisteret på samme adresse i minimum 1 år) 10 SYKDOM 10.1 Sykelønn Arbeidstaker som er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade har rett til fast avtalt månedslønn, jf sjømannsloven 28, nr 2. Retten til lønn faller bort i den utstrekning som er fastsatt for sykepenger i Folketrygdloven Varsling/plikt til å oppsøke lege En arbeidstaker som ved fratredelse fra tjeneste om bord vet at han er syk, plikter å gjøre oppmerksom på det, og på forlangende omgående søke lege. Skipsføreren skal medvirke hertil. Arbeidstakeren plikter på forlangende av skipets fører eller rederi å gjennomgå fornyet legeundersøkelse. Skipsfører/rederi skal i Norge henvise arbeidstakeren til offentlig legekontor for sjømenn eller de autoriserte sjømannsleger, i utlandet de norske legekontorer eller tillitslegene for Folketrygdkontoret for utenlandssaker. Hvor slik mulighet ikke foreligger, utpekes legen av norsk konsulat. For arbeidstaker som fortsatt skal tjenestegjøre i rederiet, gjelder at ved sykemelding under avspasering av ferie/fritid og i ventehyreperioder, skal rederiet informeres senest dagen etter sykemeldingsdagen. Hvis arbeidstakerens sykemelding går ut under avspasering av ferie/fritid og arbeidstakeren har grunn til å tro at han fortsatt ikke er arbeidsdyktig, plikter arbeidstaker å oppsøke lege for å få avklart hvorvidt det foreligger grunnlag for fortsatt sykemelding. Arbeidstakeren er berettiget til å benytte egenmelding etter gjeldende regler i Folketrygdloven med forskrifter. Egenmelding kan ikke benyttes hvis arbeidsuførhet vil medføre utsatt utreise til skipet, slik at arbeidstakeren ikke kan begynne i arbeid umiddelbart etter et kortvarig sykefravær.

19 10.3 Turnus og ferie/fritidsavspasering 20 For skip med faste avløsningsordninger går turnusen etter ordinær plan, uavhengig av sykdom i den tid arbeidstakeren skulle vært om bord eller hatt ferie eller fritid i land. Ved sykdom under ferie eller fritid i land, tilkommer arbeidstakeren ikke ny ferie eller fritid. Ved sykdom når man skulle vært om bord, mistes ikke ferie eller fritid i land som man i sykdomsperioden ville ha opparbeidet. Hvis sykdommen medfører at arbeidstakeren etter friskmelding er i land på dager hvor han etter sin turnus skulle vært om bord, skal slike dager betraktes som minusdager. Disse minusdager kan etter avtale tas inn ved forlengede seilingsperioder. Har arbeidstakeren minusdager når fritidsregnskapet for siste 12-måneders tjenesteperiode gjøres opp, behandles disse etter de vanlige regler for oppgjør av minusdager. Etter 6 måneders sykdom kan den arbeidstakeren tas ut av turnus når tilgodehavende fridager er avspasert. Ved friskmelding må arbeidstakeren tiltre i den stilling og på det skip som rederiet har ledig på friskmeldingstidspunktet Gjeninntredelse Arbeidstaker som har vært borte fra tjeneste på grunn av sykdom/skade, skal ha rett til å tiltre rederiets tjeneste i samme eller lik stilling. Arbeidstakeren må gi varsel om friskmelding, slik at avtale med vikar kan avvikles, jfr. nedenfor. Vikar som måtte være ansatt for vedkommende arbeidstaker, skal ha minst 2 dagers varsel om fratredelse. Dette skal fremgå av vikarens kontrakt Oppsigelse av syk arbeidstager Arbeidstaker som er arbeidsufør og berettiget til sykehyre/sykepenger i oppsigelsestid, er ikke i tillegg berettiget til oppsigelseslønn. Hvis oppsigelsen er gitt av arbeidsgiver, er arbeidstakeren berettiget til feriepenger av sykehyre/sykepenger i oppsigelsestiden. 11 GODTGJØRELSE FOR DELTAGELSE PÅ PÅLAGTE KURS OG MØTER SAMT FAGKURS/ETTERTDANNING 11.1 Pålagte kurs Arbeidstaker som etter pålegg fra rederiet deltar i kurs utbetales for den tid av kursperioden som går av den ferie/fritid vedkommende har opparbeidet ved sin tjeneste om bord, 1/30 av månedslønnen pr. kursdag i tillegg til dreiende lønn. Tiden som går med til kurs regnes som avspasert ferie/fritid, og er herved oppgjort. Utgifter til kost, losji, reise m.m. dekkes etter særskilt avtale mellom arbeidstakeren og rederi. Hvis vedkommende kan bo hjemme eller har annen privat innkvartering tilkommer en diett som fastsatt i hyretabellen. Protokoll om videreutdanning, se vedlegg 2. Praktisering og kompensasjon av pålagt PC-baserte kurs i fritiden avtales lokalt.

20 Møter innkalt og dekket av oppdragsgiver Blir den ansatte av rederiet innkalt i sin friperiode til møte kompenseres dette med 1/30 pr. møtedag i tillegg til dreiende lønn. Tiden som går med til møtet regnes som avspasert ferie/fritid, og er herved oppgjort. Dersom den ansatte må reise hjemmefra tidligere enn 1800 dagen før møtet kompenseres dette som over. Tilsvarende gjelder dersom den ansatte kommer hjem senere enn 0800 dagen etter møtet. Utgifter til reise, kost og losji m.m. dekkes av rederiet Oppdatering av sertifikater iht. STCW konvensjonen Rederiet betaler kursutgifter, reise og opphold, samt 1/30 månedshyre for hver medgått kursdag. Alle gebyrer i forbindelse med sertifikatet dekkes av rederiet Fagkurs/etterutdanning Maskinoffiseren har, i samråd med rederiet, rett til å ta inntil en ukes fagkurs eller annen form for relevant etterutdanning for maskinoffiserer pr. år. Slike kurs kompenseres med 1/30 grunnhyre pr. kursdag. Protokoll om videreutdanning, se vedlegg TREKK AV KONTINGENT/AVGIFT TIL DET NORSKE MASKINISTFORBUND Se Hovedavtalen kap. XIII 13 OPPLYSNINGS- OG UTVIKLINGSFONDET Avtalen mellom Norges Rederiforbund og Det norske maskinistforbund om et Opplysnings- og utviklingsfond er en del av denne overenskomst. Den til enhver tid gjeldende avgift fremgår av hyretabellen. 14 FORLENGELSE AV TJENESTEFORHOLDET VED FORSEILING Er ansettelsesavtalen av arbeidstakeren eller rederi/skipsfører sagt opp til utløp i siste lossehavn før forseiling til reparasjons-, klassifikasjons-, overleverings- eller opplagshavn, må arbeidstakeren på forlangende medfølge skipet ved slik forseiling mot å få utbetalt dobbelt hyre fra det tidspunkt kontrakten i henhold til oppsigelsen skulle ha utløpt. Godtgjørelsen for overtidsarbeid skal være tariffens satser fordoblet. Hvis fratredelsen i den nye havn medfører økede hjemreiseomkostninger for arbeidstakeren, plikter rederiet å dekke disse. Arbeidstakeren plikter ikke å medfølge hvis forseilingstiden normalt utgjør mer enn 7 dager eller hvis det er en velferdssak for ham å kunne fratre. Arbeidstakeren har krav på varsel om forlengelse av kontraktstiden senest 3 dager før kontrakten uten slikt varsel ville ha utløpt. Er arbeidstakeren blitt oppsagt til fratredelse "i overleveringshavn", "i verkstedshavn", "i opplagshavn", eller "i siste lossehavn" uten angivelse av navnet på vedkommende havn, skal han ha de samme ytelser som nevnt ovenfor i den tid han fortsetter tjenesten etter anløp av første havn etter at vanlig oppsigelsesfrist er utløpt.

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER

AVTALE. mellom NORGES REDERIFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 AVTALE mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR NORSKE MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T 120 Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR FOR MASKINOFFISERER PÅ NOR REGISTRERTE

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. januar 2013 til 31. desember 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. januar 2011 til 31. desember 2012 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende

AVTALE. mellom REDERIENES LANDSFORENING DET NORSKE MASKINISTFORBUND. vedrørende Gjelder fra 1. april 2008 til 31. mars 2010 AVTALE mellom REDERIENES LANDSFORENING og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende VILKÅR FOR MASKINISTASPIRANTER UNDER FARTSTIDSOPPTJENING/OPPLÆRING OM BORD TIL

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2014 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND Og DET NORSKE MASKINISTFORBUND Vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE BØYELASTESKIP FARGE: HVIT

Detaljer

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND

Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND Gjelder fra 1. november 2012 til 31. oktober 2013 OVERENSKOMST mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET (HI) vedrørende Besetningene

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. juli 2015 til 31. desember 2016 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende ANSATTE BOSATT I NORDEN OG NORSKE STATSBORGERE SOM TJENESTEGJØR

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2016 til 31. oktober 2018 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND (NR) og DET NORSKE MASKINISTFORBUND (DNMF) vedrørende FASTLØNN FOR MASKINOFFISERER PÅ OFFSHORE SERVICEFARTØYER

Detaljer

OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE

OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE OVERENSKOMST 2012 MELLOM FRAKTEFARTØYENES REDERIFORENING PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINIST FORBUND PÅ DEN ANNEN SIDE VEDKOMMENDE MASKINIOFFISERER PÅ FRAKTEFARTØYER OG BRØNNBÅTER Gjeldene fra den

Detaljer

Overenskomst. mønstret sjopersonel! NORSK SJØOFFISER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND PARAT KARTVERKET. mellom.

Overenskomst. mønstret sjopersonel! NORSK SJØOFFISER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND PARAT KARTVERKET. mellom. Gjelder fra 1. november2016 til 31. oktober 201$ Overenskomst mellom NORSK SJØOFFISER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND PARAT og KARTVERKET vedrørende mønstret sjopersonel! 1i Del

Detaljer

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten

Hjemmelsgrunnlaget. Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Hjemmelsgrunnlaget Lov om ferie Tariffavtaler Arbeidsavtaler (aml 14-6 (1g)) Retningslinjer i virksomheten Lov og Avtaleverk AML Overenskomst/tariffavtal e Lokal/ sentral Særavtale Lov om ferie 1 Lovens

Detaljer

O V E R E N S K O M S T

O V E R E N S K O M S T Gjelder fra 1. november 2016 til 31. oktober 2018 O V E R E N S K O M S T mellom NORGES REDERIFORBUND og DET NORSKE MASKINISTFORBUND vedrørende MASKINOFFISERER PÅ NOR-REGISTRERTE SKIP DEL I HOVEDAVTALE...

Detaljer

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side

OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS. på den ene side Avtale nr. 428 Utløpsdato: 31.mars 2014 Overenskomst av 2012-2014 OVERENSKOMST mellom Næringslivets Hovedorganisasjon/ NHO Luftfart/ Sandefjord Lufthavn AS på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/

Detaljer

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016

TARIFFAVTALE. TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 TARIFFAVTALE TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 INNHOLD TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG AFAG 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND HAVFORSKNINGSINSTITUTTET/REDERI (HI/REDERI)

OVERENSKOMST. mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND HAVFORSKNINGSINSTITUTTET/REDERI (HI/REDERI) Gjelder fra 1. mai 2017 til 30. april 2018 OVERENSKOMST mellom NORSK SJØOFFISERSFORBUND DET NORSKE MASKINISTFORBUND NORSK SJØMANNSFORBUND og HAVFORSKNINGSINSTITUTTET/REDERI (HI/REDERI) vedrørende Besetningene

Detaljer

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter

Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår. mellom. Fagforbundet. Landbrukets Arbeidsgiverforening. for. dyrepleiere og klinikkassistenter 2010-2012 Intensjonsavtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom Fagforbundet og Landbrukets Arbeidsgiverforening for dyrepleiere og klinikkassistenter 1 1 Omfang Bestemmelser i avtalen skal gjelde for dyrepleiere

Detaljer

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift

Protokoll. Kommunenes Hus, Oslo. Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Protokoll Sak nr. 12/01970 Dato 10.10.2012 Sted Til stede Tema Kommunenes Hus, Oslo Roy Tommy Jensen, Delta Trygve Nøst, KS Bedrift Tilslutning til meklingsresultat for Energiavtale I, RM-sak 2012-064

Detaljer

Lokal Særavtale Archer a/s

Lokal Særavtale Archer a/s Lokal Særavtale Archer a/s Særavtale gjeldende fra 01.06.2011 31.05.2012 Dato: 18.10.2011 LOKALAVTALE mellom Archer A/S og IndustriEnergi, Archer Innhold Sist revidert den Kapittel Side Introduksjon Virkeområde

Detaljer

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt

2.3 Godtgjørelser ved arbeid på morgen / ettermiddag / kveld / natt Som del B gjelder følgende for Bring Logistics Solutions AS: 1 OVERENSKOMSTENS OMFANG Overenskomsten omfatter medlemmer av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund innen alle funksjoner i Bring Logistics Solutions

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE

RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING FERIE Dønna kommune RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV FERIE Vedtatt i Administrasjonsutvalget 02.09.09 Retningslinjene for forvaltning av ferie er utarbeidet med bakgrunn i at ledere skal få en bedre forståelse

Detaljer

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID

RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID RAMMEAVTALE FOR INNARBEIDINGSORDNINGER PÅ LAND MED DAGLIG ARBEIDSTID UT OVER 10,5 TIMER MED/UTEN SØNDAGSARBEID BILAG 21 Rammeavtalen er inngått mellom Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening for

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Parat 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlems-bedrifter

Detaljer

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s

Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Landavtalen Dato: 27.06.2014 Lokal Særavtale Archer Norge a/s Særavtale gjeldende fra 01.07.2014 30.06.2015 Innhold Sist revidert den Kapittel Side Særavtalens omfang Virkeområde 1. Januar 2008 1.1 2 Fortolkning

Detaljer

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8

Ved overføring av ferie... 8 Utbetaling ved opphør av arbeidsforhold... 8 Innhold Innledning... 2 Ferieloven er ufravikelig... 2 Feriens lengde... 2 Lovfestet rett til ferie... 2 Avtalefestet ferie utover ferieloven.... 2 Arbeidstakere over 60 år.... 3 Ferierettigheter når arbeidstaker

Detaljer

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE

OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI LEDERNE OVERENSKOMSTENS DEL B MELLOM FELLESKJØPET AGRI OG LEDERNE 2014 2016 1 Innholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Avtalens omfang... 3 3 Avtaleopprettelse... 3 4 Lønnsbestemmelser... 4 5 Individuell oppsigelse...

Detaljer

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1.

Reglementet gjelder alle kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Hovedtariffavtalens, kap. 1, 1. Arbeidsreglement Den formelle bakgrunn for utarbeidelsen av arbeidsreglementet ligger i arbeidsmiljøloven. Det heter i 70 at partene i den enkelte virksomhet skal fastsette reglement ved skriftlig avtale.

Detaljer

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010

TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 Dato Kapittel 04.07.2008 232 02 2. PERSONELL 232 02 Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og PARAT TARIFFAVTALE MELLOM ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE OG PARAT 1. juli 2008-30. juni 2010 KAP. O INNHOLD

Detaljer

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010

VIKARHÅNDBOK 2010 Versjon August 2010 VIKARHÅNDBOK 2010 Innhold 1. Formål med vikarhåndboken... 3 2. Om Think Silvercon... 3 3. Think Silvercon AS personalpolicy... 3 4. Ved ansettelse hos Think Silvercon... 3 5. Forventninger og muligheter

Detaljer

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE

INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE INNFØRING I REGELVERK FOR FERIE Sentralt regelverk Ferieloven Kapittel 11.2: Ferieloven m/ kommentarer Statens personalhåndbok Kapittel 7.6: Avtalefestet ferie Kapittel 9.16: Særavtale om ferie for statstjenestemenn

Detaljer

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016

Overenskomst del B. mellom. Fagforbundet. Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 Overenskomst del B mellom Fagforbundet og Curato Røntgen AS 01.04.2014-31.03.2016 OMFANG Overenskomsten gjelder for hel- og deltidsansatte medlemmer av Fagforbundet ved Curato Røntgen AS. Hovedavtalen

Detaljer

Kapittel 1 Fellesbestemmelser

Kapittel 1 Fellesbestemmelser KS forslag til endringer fremkommer i kursiv og gjennomstreket tekst. Kommentarer er merket med fet understrek. Kapittel 1 Fellesbestemmelser 3 Oppsigelse, omplassering 3.4.1 Ved omplassering/overgang

Detaljer

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker

Personalhåndbok. - Vi har jobben du ønsker Personalhåndbok - Vi har jobben du ønsker Innholdsfortegnelse Arbeidsavtale... 3 Taushetsplikt... 3 Oppdrag... 3 Timelister og lønn... 3 Overtid... 3 Skattekort... 3 Feriepenger... 4 Høytidsdager... 4

Detaljer

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA

PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING. 1.2 Avtale Tavleforeningen Langseth advokatforma DA PRASKTISK ARBEIDSRETT FOR MEDLEMMER I NORSK ELTAVLEFORENING Quality Hotel Olavsgaard torsdag 12.04.2012. Advokat Gudbrand Østbye, Langseth Advokatforma DA. 1. Innledning 1.1 Kort om Langseth Advokatfirma

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet

Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene. Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet Tariffoppgjøret 2012 Landsoverenskomsten for elektrofagene Norsk Teknologis krav overfor EL & IT Forbundet 12. april 2012 I forbindelse med tariffoppgjøret 2012 vil Norsk Teknologi fremme følgende krav

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune

ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE. Lebesby kommune ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE Lebesby kommune Vedtatt i Administrasjonsutvalget den 29.05.07 sak 05/712 Ansvarlig for dokument: Kontorleder 1 ARBEIDSREGLEMENT FOR ANSATTE I LEBESBY KOMMUNE

Detaljer

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE

ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsutvalget, sak 0013/03, 05.06.04 Arbeidsreglement vedtatt i adm.utv. 05.06.2003 sak 0013/03 ARBEIDSREGLEMENT FOR HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode

Detaljer

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår

FERIELOVEN. 4. Opptjeningsår og ferieår 3 Lovens ufravikelighet Loven her kan ikke fravikes til skade for arbeidstaker med mindre det er særskilt fastsatt i loven at en bestemmelse kan fravikes ved avtale. Avtale som fraviker loven til skade

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS.

OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OVERENSKOMST DEL B MELLOM Norlandia Barnehagene AS, Norlandia Barnehagene II AS, Onkel Tomm s hytte AS, ITS Solbarnehager AS og Arken Barnehage AS. OG LEDERNE OVERENSKOMSTPERIODEN 2016 2018 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET

01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 01 SÆRAVTALE OM ARBEIDSTID I JERNBANEVERKET 1. Hensikt 2. Gyldighetsområde 3. Arbeidstid 3.1 Ukentlig arbeidstid 3.2 Daglig arbeidstid 3.3 Delt dagsverk 3.4 Nattjeneste 3.5 Fritid 4. Reisetid 4.1 Forholdet

Detaljer

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne

Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne Tariffavtale mellom Arkitektbedriftene i Norge og Naturviterne 1. juli 2014-30. juni 2016 KAP. 1 AVTALENS VIRKEOMRÅDE OG VARIGHET 1.1 Virkeområde Bestemmelsene i denne tariffavtalen omfatter medlemsbedrifter

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge

OVERENSKOMST DEL B. mellom. Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge OVERENSKOMST DEL B mellom Stiftelsen MIC Norsk musikkinformasjon og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON A/S BUKSERBÅTER, NARVIK. på den ene side

O V E R E N S K O M S T. mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON A/S BUKSERBÅTER, NARVIK. på den ene side 1 DNMF-RLF-263-00 A/S Bukserbåter, Narvik Maskinister O V E R E N S K O M S T 2010 mellom REDERIENES LANDSFORENING, NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og A/S BUKSERBÅTER, NARVIK på den ene side og DET NORSKE

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon

OVERENSKOMST DEL B. Mellom. Stiftelsen Music Norway. Arbeidsgiverforeningen Spekter. Landsorganisasjonen i Norge. Musikernes fellesorganisasjon OVERENSKOMST DEL B Mellom Stiftelsen Music Norway og Arbeidsgiverforeningen Spekter og Landsorganisasjonen i Norge og Musikernes fellesorganisasjon om lønns- og arbeidsvilkår for perioden 1. april 2014

Detaljer

OVERENSKOMSTEN DEL B

OVERENSKOMSTEN DEL B OVERENSKOMSTEN DEL B MELLOM FAGFORBUNDET OG ULLEVÅL UNIVERSITETSSYKEHUS HF PERIODEN 1.5.2006-30.4.2008 1. OMFANG Overenskomstens del B gjelder for samtlige medlemmer Fagforbundet som er tilsatt ved Ullevål

Detaljer

OVERENSKOMST. for. seismikkbedrifter. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass. o g

OVERENSKOMST. for. seismikkbedrifter. m e l l o m. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass. o g nr. 516 Overenskomst 2014 2016 OVERENSKOMST for seismikkbedrifter m e l l o m Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Norsk olje og gass o g Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Parat Del I Hovedavtalen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS PERSONALREGLEMENT - INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS KAPITTEL 1 GENERELLE BESTEMMELSER 1-1 Formål Personalreglementet skal regulere forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere ved Interkommunalt

Detaljer

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten

Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten Generelle kontraktsbestemmelser vedr. utleie av arbeidskraft til andre enn medlemmer i avløserlaget/landbrukstjenesten 1. Innledning Denne kontrakten regulerer de alminnelige kontraktsrettslige forhold

Detaljer

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn

Kurs i ferie. Fagleder Hege Øhrn Kurs i ferie Fagleder Hege Øhrn Regulering av ferie Ferieloven Arbeidstidsdirektivet artikkel 7 Hovedtariffavtalen Kap. 1 7 Ferielovens formål Sikre arbeidstakere årlig ferie og feriepenger, jf. feriel.

Detaljer

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014

Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Y R K E S O R G A N I S A S J O N E N E S S E N T R A L F O R B U N D K O M M U N E O S L O Hovedtariffoppgjøret Pr. 1. mai 2014 Dok. 2 23. april kl. 10:00 Innledning Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Detaljer

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT

HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT HATTFJELLDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT Den nye endringen er vedtatt i kommunestyret i sak 121/11 1 1. Definisjon Med kommune menes i dette reglementet kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak. 2.

Detaljer

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014

Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Vikarhåndbok for ansatte vikarer i Emerio 2014 Innhold 1. Formål med Vikarhåndboken 2. Vår organisasjon 3. Fordeler som vikar 4. I oppdrag for Emerio 5. Timelister og lønn 6. Skattekort 7. Arbeidstid 8.

Detaljer

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5

RESCONSULT AS PROSEDYRE NS ISO Forfatter Ernst Kalseth Rev. Dato Rev. Nr: 4 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Godkjenner: Godkjent: Side: 1-5 Formål/hensikt Hensikten med denne prosedyren er å beskrive saksgangen ved nyansettelser og definisjon av de tjenesteforhold den enkelte ansettes under. Målgruppe Ledergruppen

Detaljer

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget.

Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. Partene er under forhandling og mekling blitt enige om endringer i Energiavtale I i samsvar med vedlegg til dette forslaget. ØKONOMI 3-2 Minstelønn Alle minstelønnssatsene heves med kr. 10.000,- unntatt

Detaljer

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Avantas. Vi er glade for at du velger Avantas som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske opplysninger

Detaljer

AVTALE OM RESSURSPOOL

AVTALE OM RESSURSPOOL Denne lokalavtalen som et tillegg til: Overenskomst Norges Rederiforbund (NR) Landsorganisasjonen i Norge (LO) Industri Energi for flyttbare offshoreinnretninger samt plattformboring forpleining på permanent

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET

OVERENSKOMST DEL B MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET 03.12.2016 OVERENSKOMST DEL B 1.4.2016-31.3.2018 MELLOM SPEKTER/UNICARE BAB AS OG LO STAT /FAGFORBUNDET Innhold 1.1 Innhenting av helseopplysninger ved ansettelse og politiattest... 3 2. SOSIALE BESTEMMELSER...

Detaljer

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss.

Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. PERSONALHÅNDBOK Velkommen som medarbeider i Bemanningshuset. Vi er glade for at du velger Bemanningshuset som din arbeidsgiver, og håper du vil trives hos oss. I dette heftet vil du blant annet finne praktiske

Detaljer

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist

Din ansettelse hos oss: Arbeidsavtale. Oppdragsbekreftelse. Medarbeidersamtale/oppfølging. Taushetsplikt. Oppsigelse og oppsigelsesfrist Du er fast ansatt i Right Bemanning AS fra du har fått et aktivt oppdrag av oss. Vi utbetaler lønn/feriepenger, og vi innbetaler skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Selv om du er ansatt hos Right bemanning,

Detaljer

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk

Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk Opplegg 3-timersøkt, lov- og avtaleverk 1. time: Løsning av gruppeoppgaver uten hjelp (kan spørre om uklarheter rundt oppgavene/spørsmålene) 2. time: Sjekk av løsningene, samt diverse oppslag og evt innlegg

Detaljer

"ORGANISASJONSAVTALEN"

ORGANISASJONSAVTALEN "ORGANISASJONSAVTALEN" Tariffavtale for ansatte i lokalavdelinger i Fellesforbundet og målekontorer eid av Fellesforbundets avdelinger Mellom som arbeidsgiver og Fellesforbundet

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. fra 1. april 2012. mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE DET NORSKE MASKINISTFORBUND

O V E R E N S K O M S T. fra 1. april 2012. mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE DET NORSKE MASKINISTFORBUND DNMF-HRF-2012 Maskinoffiserer Det norske maskinistforbund O V E R E N S K O M S T fra 1. april 2012 mellom HURTIGBÅTENES REDERIFORBUND MARITIME ARBEIDSGRUPPE PÅ DEN ENE SIDE OG DET NORSKE MASKINISTFORBUND

Detaljer

Tv-underholdningsoverenskomsten

Tv-underholdningsoverenskomsten Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund 2014-2016 Tv-underholdningsoverenskomsten TV-underholdningsoverenskomsten 1. juni 2014 31. mai 2016 mellom Hovedorganisasjonen Virke og Norsk Filmforbund

Detaljer

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd.

1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. AVTALE OM BRUK AV FLEKSITID I OSLO KOMMUNE 1 Denne avtale er inngått med hjemmel i Hovedavtalens 4 og arbeidsmiljøloven 41, femte ledd. 2 Når det gjelder partsforholdet vises det til Hovedavtalens 2. For

Detaljer

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge

OVERENSKOMST. mellom. Spekter/Innovasjon Norge OVERENSKOMST mellom Spekter/Innovasjon Norge og LO/NTL YS/Parat, Finansforbundet og Statstjenestemannsforbundet SAN/Tekna, Norske Siviløkonomers Forening, Norges Juristforbund og UNIO Varighet: 1.4.2012-31.3.2014

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf)

Sykehuset Innlandet HF. Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomstens B - del mellom Sykehuset Innlandet HF Og Den norske legeforening (Dnlf) Overenskomsten er gjeldende i perioden 1.5.2012-30.4.2014 I DENNE OVERENSKOMST REFERERER DE OMTALTE PUNKTER SEG TIL

Detaljer

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS

Standard arbeidsavtale i Fundamentering AS Skriftlig arbeidsavtale i henhold til arbeidsmiljølovens 14-5. BEDRIFT: Fundamentering AS Løvåsmyra 4 7072 HEIMDAL. Tlf.: 73 82 26 30 ARBEIDSTAKER: Navn: Adresse: Postnr.: Telefon: Personnr.: E-post :

Detaljer

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011

Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog turnusarbeid med virkning fra 01.01.2011 B-rundskriv nr: 12/2010 Saksnr: 10/02059-1 Arkivkode: Dato: 16.11.2010 Saksbehandler: Forhandling Til Kommunen/fylkeskommunen/virksomheten Ny tariffbestemmelse om ukentlig arbeidstid for tredelt skiftog

Detaljer

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND

O V E R E N S K O M S T. mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND NHO nr 476 O V E R E N S K O M S T 2 0 12 mellom NHO SJØFART NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON og DET NORSKE MASKINISTFORBUND YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND for maskinoffiserer på lasteskip i kystfart

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2010 KS KRAV/TILBUD NR. 2 21. april 2010 kl. 14.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2010 Det vises til KS` krav/tilbud nr.1, 8.april 2010. For øvrig legger KS følgende til grunn:

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst

Energiavtalene. Temadag 23. august Trygve Nøst Energiavtalene Temadag 23. august 2017 Trygve Nøst Hvorfor har vi to energiavtaler? Har sin bakgrunn i tariffoppgjøret i 2006 - Forhandlingsløsning med alle unntatt EL og IT - Meklingsløsning med EL og

Detaljer

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune

Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Retningslinjer for fleksibel arbeidstid i Vadsø kommune Vadsø kommune 2011 RETNINGSLINJER FOR FLEKSIBEL ARBEIDSTID I VADSØ KOMMUNE. Vedtatt av administrasjonsutvalget i sak 00/00 i møte 00.00.2011 1. OMFANG

Detaljer

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA

OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA 1 OVERENSKOMST DEL B MELLOM NORLANDIA CARE NORGE AS OG DELTA OVERENSKOMSTPERIODEN 2014-2016 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Virkeområde/omfang 2. Sosiale bestemmelser 3. Ansettelse, prøvetid og oppsigelse 4.

Detaljer

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015

RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 RETNINGSLINJER VED UTARBEIDING AV TURNUSPLANER (arbeidsplan) Gjelder fra 01.06.2015 Turnusavtale for hver virksomhet gjelder som hoveddokument. Retningslinjene danner grunnlag for utarbeiding av Turnusavtale

Detaljer

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010)

Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) Følgeav pasient/klient/elev på reise (SGS 1010) 1 - Forholdet til Hovedtariffavtalen Denne særavtale er inngått med hjemmel i HTA kap. 0. HTAs bestemmelser gjelder med mindre noe annet er regulert i denne

Detaljer

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom.

Overenskomst. mønstret sjopersonell NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT KARTVERKET. mellom. Gjelder fra 1. november 2014 til 31. oktober2016 Overenskomst mellom NORSK $JØOFFI$ER$FORBUND DET NORSKE MASMNISTFORBUND NORSK $JØMANN$FORBUND PARAT og KARTVERKET vedrørende mønstret sjopersonell 1. ANSETTELSE

Detaljer

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1

SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 SGS 1010: Følge av pasient/klient/bruker/elev 1 1 - Hjemmel Denne særavtalen er inngått med hjemmel i Hovedavtalen del A 4-3 og Arbeidsmiljøloven (aml) kapittel 10. Hovedtariffavtalens (HTA) bestemmelser

Detaljer

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen

Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen Bergen Særavtaler og ordninger i Bergen kommune, utenom grunnskolen 1 Innhold: Innledning... 3 LOKAL SÆRAVTALE I BERGEN KOMMUNE - FELLESBESTEMMELSER... 4 Kap 1 GENERELLE FORHOLD... 4 1.0 Hjemmel, varighet

Detaljer

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning

Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Klubben som arbeidsgiver en kort veiledning Kort og godt: En klubb er som arbeidsgiver underlagt de samme forpliktelser etter arbeidsmiljøloven som alle andre arbeidsgivere. Arbeidsmiljøloven gjelder for

Detaljer

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune

[02.04.12] ARBEIDSREGLEMENT PERSONAL. Storfjord kommune [02.04.12] PERSONAL Arbeidsreglement for ENDRINGSKONTROLL Rev./dato Avsnitt Beskrivelse av endring Referanse 1. DEFINISJON Med kommune menes i dette reglement kommune, fylkeskommune, interkommunalt foretak.

Detaljer

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30.

Overenskomst Del B HELSE FØRDE HF DEN NORSKE LEGEFORENING. Overenskomst - del B Protokolldato: Utløp: 30. Overenskomst Del B Overenskomst - del B 2012-2014 Protokolldato: 11.06.2012 Utløp: 30. april 2014 HELSE FØRDE HF på den ene siden og DEN NORSKE LEGEFORENING på den andre side gjeldende for perioden 1.

Detaljer

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del

Overenskomst mellom. Den norske legeforening. Sykehuset Østfold HF. B-del Overenskomst mellom og Sykehuset Østfold HF B-del perioden 1.5.2010 30.4.2012 1 1. GENERELLE BESTEMMELSER Overenskomsten bygger på A2 mellom Spekter-Helse og Dnlf der ikke noe annet er avtalt. 1.1 Partsforhold

Detaljer

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening

Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening Overenskomsten Dok 25 del C Særbestemmelser mellom Oslo kommune og Den norske legeforening 1 Partsforhold og virkeområde 1.1 Partsforhold Parter i denne avtalen er Oslo kommune (kommunen) og Den norske

Detaljer

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015

Arbeidstid. Styrkeløftet 2015 Arbeidstid Styrkeløftet 2015 Problemer Hvor lenge skal vi arbeide Beredskap Gjennomsnittsberegning Pauser Søndager Overtid Når begynner arbeidet? Tyco-dommen Teknikere som installerte sikkerhetssystemer

Detaljer

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 2, hovedtariffoppgjøret 2010 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 2, 22. april 2010 kl. 10.00 Unio viser til krav nr.1, levert 8.april kl. 14.00, og opprettholder disse med følgende endringer/tilføyelser:

Detaljer

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4.

INNHOLD. 1. Innledning Former for medbestemmelse 2. 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2. 4. INNHOLD 1. Innledning 2 2. Former for medbestemmelse 2 3 De tillitsvalgte og bedriftens gjensidige rettigheter og plikter 2 4. Tillitsvalgt 2 5. Tillitsvalgtes rettigheter og plikter 2 6. Arbeidsgivers

Detaljer

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF

Bring/YTF. Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF Bring/YTF Avtale mellom Spekter/Bring Warehousing og YS/YTF 2012 Overenskomst av 2012 mellom Spekter/ Bring Warehousing AS på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund / Yrkestrafikkforbundet

Detaljer