Guide for bedriftsbesøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide for bedriftsbesøk"

Transkript

1 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009

2 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet Samarbeid mellom skole og industri i Polarsirkelregionen har som formål å få flere til å velge yrkesfaglig og realfaglig utdanning i vår region. 10 industribedrifter, NHO Nordland, Nordland fylkeskommune, grunnskole, videregående skole, samt høgskolen i Nesna står bak prosjektet som ledes av Kunnskapsparken Helgeland. Som del av dette prosjektet inviteres alle kontaktlærere for 9. klasser, rådgivere og rektorer i ungdomsskolen til et møte og en omvisningstur i Mo Industripark. I tillegg blir alle elevene fra 9. klassetrinn i Rana, Hemnes og Nesna invitert til en halvdagstur i Industriparken med tilhørende besøk ved skolenes respektive partnerskapsbedrifter. Når slike omfangsrike tiltak iverksettes, blir det viktig å rette fokus mot kvalitetssikring av utbyttet for alle involverte parter. Prosjektets Arbeidsgruppe for grunnskolen har derfor utviklet et hjelpemiddel Guide for bedriftsbesøk som ønskes prøvd ut i sammenhengen. Guiden som her foreligger kan også sees på som ett av flere tiltak i arbeidet med å imøtekomme de forslagene til forbedring som framgår av evalueringsrapporten fra fjorårets tilsvarende seanse. Arbeidsgruppen tror at resultatet av arbeidet med guiden kanskje også har overføringsverdi i forhold til organisering av bedriftsbesøk i andre type næringer. I tillegg til å fungere som en sjekkliste, innbefatter guiden også forslag til oppgaver, metoder, diskusjonstema o.l. som kan bidra til å øke tiltakets nytteverdi og gi læringsutbytte for samtlige deltakende parter, og spesielt overfor elevene. Fokuset på karriereveiledning utgjør et overbyggende aspekt. Guiden er utformet og formulert av Karrieresenteret Mo i Rana, med innspill fra øvrige deltakere fra arbeidsgruppen for grunnskolen. Innhold Sjekkliste for eleven: (Personalia ) 1) Før bedriftsbesøket: Kunnskap om bedriften (Inkl. Elevens forberedte spørsmål ) 3) Etter bedriftsbesøket: Etterarbeid individuelt og i gruppe Sjekkliste for skolen/lærere: 1) Lærerens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Sjekkliste for bedriften: 1) Bedriftens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Husk å notere kontaktinformasjon til bedriften:

3 Sjekkliste for eleven ved bedriftsbesøk Elevens navn:... Skole:. Klasse:. Bedriften:... Daglig leder: 1) Før bedriftsbesøket: Kunnskap om bedriften Obs! Aktuelle nettsteder til forberedelsene finner du bakerst i dette heftet Finn ut følgende: (Svarene kan noteres på baksiden av arket) Hvilken bransje tilhører bedriften? Hvilke produkter og/eller tjenester produserer bedriften? Hvem er bedriftens kunder? Hvilke yrkeskategorier finns i bedriften og hvor mange jobber der? Hva kreves for å få jobb i bedriften? (Utdanning/yrkeserfaring/egenskaper) Er det noe som er spesielt viktig i forhold til HMS? (Helse, miljø og sikkerhet) Finner du ikke svaret? Ønsker du utdypende svar? Bring spørsmålene videre med til bedriftsbesøket sammen med andre spørsmål du måtte ha på hjertet. Elevens forberedte spørsmål: Følg bedriftens sikkerhetsregler og ta hensyn til at man besøker en arbeidsplass i full drift. Vær oppmerksom og nysgjerrig og utnytt sjansen til å få vite mest mulig; Husk, ingen spørsmål er for dumme Reflekter; Kan dette være en framtidig bransjevei for deg? 3) Etter bedriftsbesøket: Etterarbeid individuelt og i gruppe Individuelt Fullfør rapport om bedriften og dine erfaringer fra besøket Delta i evaluering av bedriftsbesøket Gruppearbeid Evt. delta i gruppearbeid relatert til bedriftsbesøket

4 Sjekkliste for skolen/lærere ved bedriftsbesøk 1) Lærerens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging Informer elever og foreldre om bedriftsbesøket (hva, hvorfor og hvordan) Sjekk i god tid om bedriften forut for bedriftsbesøket kan stille med informasjon i en skoletime el.l. (gjerne også vha. lærlinger) Skaff til veie kunnskap om bedriften(e) og forbered aktuelle spørsmål Sørg for selv å ha god oversikt over den praktiske gjennomføringen av bedriftsbesøket Sett av tid og legg til rette for elevens forberedelser for bedriftsbesøket (se elevens eget skjema) Se til at alle involverte har kunnskap om sikkerhetsrutiner forut for bedriftsbesøket Knytt tiltaket opp i mot karriereveiledning, faget utdanningsvalg, entreprenørskap og andre relevante fagområder Bistå bedriften(e) i å påse at elevene overholder arbeidsplassens HMSregler Legg til rette for gode læringsforhold under besøket (les: ro og orden ) Det er ellers viktig at lærer viser seg som en god rollemodell for sine elever og forholder seg aktiv og engasjert under omvisningen. Husk; Læreren er også til stede for å lære 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid individuelt og i gruppe Evaluering; Sørg for at elevene deltar i evaluering av opplegget og systematiser resultatet Innhent tilbakemeldinger fra bedriften; hvordan opplevdes bedriftsbesøket; Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? etc. Lærere skriver egen rapport om bedriftsbesøket (inkl. egen evaluering) Individuelt arbeid for eleven Sørg for at eleven fullfører rapport om bedriften og bedriftsbesøket. Gjerne i lys av et karriereveiledningsperspektiv Om ønskelig; gjennomfør gruppearbeid. F.eks. presentasjon i klassen, veggavis el.l. Presenter noen sentrale yrker i bedriften som virker interessante eller spennende. Hvordan ville du/dere ha markedsført denne bedriften; Lag en reklamekampanje Lag eksempel på gode jobbsøknader rettet mot denne bedriften, og gjennomfør rollespill i plenum; Jobbintervjuet (m/ påfølgende diskusjon/oppgaver i klassen) Aktuelle diskusjonstema i klassen; F.eks. om Arbeidsmiljøet i bedriften; Hva forutsetter et godt arbeidsmiljø?, Roller, kjønn og alder i bedriften, Tema; Ung og ny på arbeidsplassen, Kommunikasjon, samarbeid og væremåte på en arbeidsplass, Hvilke kompetanser og utdanninger fant elevene på arbeidsplassen, og virket noen av disse interessante for eget yrkesvalg?, Forventninger vs. det elevene opplevde under bedriftsbesøket, Hvilke egenskaper passer godt å være i besittelse av i en slik bedrift?, Hva er en lærling, og hvordan blir man det? Betydningen av HMS etc.

5 Sjekkliste for bedriften ved bedriftsbesøk 1) Bedriftens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging Utarbeid en plan for gjennomføring av bedriftsbesøket; F.eks. en fastlagt løype/ timeplan for omvisningen m/ rollefordeling; hvem gjør hva og hva eleven skal få informasjon om, få demonstrert, faglige utfordringer evt. prøve ut i praksis etc. I samråd med skolen, reflektere nøye over hva som er viktig å informere om; F.eks. det å gi et realistisk bilde av bedriftens daglig drift, bredden av yrkeskategorier i bedriften, framtidige behov for arbeidskraft, relevante utdanninger og yrkeskompetanser, viktige egenskaper som etterspørres i bedriften etc. Ledelsen må sørge for at alle ansatte ved bedriften er informert om bedriftsbesøket og hva som er hensikten med tiltaket, samt i hvilken sammenheng tiltaket inngår i Bedriften bør på forhånd påse at lærere og elever vet hva som forventes i forhold til sikkerhet under omvisningen/bedriftsbesøket (HMS) Klargjøring av materiell som skal brukes, evt. verneutstyr o.l. Bedriften må i samarbeid med skolens lærere påse at elevene er gjort kjent med og overholder arbeidsplassens HMSregler Tenk pedagogisk ut i fra målgruppen; f.eks. bør en unngå unødig bruk av vanskelig fagterminologi, evt. passe på å forklare betydningen av fagspesifikke begreper etc. Vektlegge informasjon som er viktig, spennende og relevant for en potensiell framtidig arbeidstaker, med tilhørende aktivitet (husk kjønnsnøytral info.) Bevare et realistisk bilde av bedriftens hverdagslige drift Viktigheten av å gi rom for elevens spørsmål og deltakelse Å kunne benytte lærlinger som informanter og kanskje presentere utradisjonelle rollemodeller i bedriften (f.eks. kvinnelig ansatt i mannsdominert yrke el. omvendt) Forslag til andre aktiviteter; Quiz /konkurranse m/ premie; Hva har elevene fått med seg av informasjon under bedriftsbesøket/omvisningen etc. 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Innhent tilbakemelding fra skolen (kontaktperson); Hvordan opplevdes bedriftsbesøket/omvisningen; Hva fungerte bra, hva kan forbedres? Etc. Bedriften må gjennomføre en egen evaluering gjeldende både bedriftens, skolens og elevens utbytte og bidrag i bedriftsbesøket Konklusjon/betraktninger fra evalueringen videreformidles til skolen; Hva fungerte bra, hva kan forbedres? Etc. Hvordan kan bedriften oppnå bedre utbytte/ønsket effekt av tiltaket? I samråd med skolen, jobbe med videreutvikling/forbedring av dette og andre tiltak i partnerskapet

6 Aktuelle lenker Hjemmesider: Hjemmeside Mo Industripark AS: Hjemmeside for Celsa Armeringsstål AS: Hjemmeside for Fesil AS: Hjemmeside for Valekonsernet: Hjemmeside for Rukkikonsernet: Hjemmeside for Miraskonsernet: Hjemmeside for Momek Group AS: Hjemmeside for Molab AS: Hjemmeside for Mo Fjernvarme AS: Hjemmeside for Helgeland Betong Wikipedia: Norsk Jernverk AS Mo Industripark: Mo Industripark AS: Rana kommune: Mo i Rana: Obs! Det er lov å utfordre bedriftens ledere og ansatte med spørsmål Har bedriften en visjon? I så fall hva er denne? (Hvis ikke; Hvorfor?) Bygger bedriften på noen kjerneverdier? (Hvis ikke; Hvorfor?) Hva gjør det attraktivt å jobbe i bedriften? Hva gjør denne bedriften konkurransedyktig på markedet? På hvilken måte er denne bedriften viktig for lokalsamfunnet? Hvordan markedsfører bedriften seg? Hvordan er arbeidsmiljøet og hva gjøres for at miljøet skal være godt? Hvordan ivaretar bedriften en miljøvennlig profil? Etc. Kilder: NHO, hefte Næringsliv i skolen (2004); Gjensidig forpliktende samarbeid mellom skoler og bedrifter Link: NHO, hefte Prosjekt RUP utdanning og yrkesveiledning (2004); Utplassering i bedrift Link: Foto: MIPInfo

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Utplassering for elever

Utplassering for elever Utplassering for elever Arbeidsbok Elevens navn:. Bedrift:. Kjære elev! Vi ønsker deg velkommen til et lite innblikk i bransjen! Når du nå skal prøve deg i arbeidslivet, vil vi først og fremst samarbeide

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER

REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER REKRUTTERING OG KOMPETANSE I MATINDUSTRIEN VEILEDER FOR BEDRIFTER 1 OM VEILEDEREN Mange bedrifter sliter med å få tak i kvalifisert arbeidskraft, spesielt fagarbeidere. Denne veilederen inneholder noen

Detaljer

Vurdering og dokumentasjon Tema 6

Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Tema 6 Underveisvurdering for læring og sluttvurdering av læring knyttet til opplæring i bedrift Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV!

UNGDOMSBEDRIFT. Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! UNGDOMSBEDRIFT Mentor BLI MED Å SKAPE MORGENDAGENS NÆRINGSLIV! Velkommen som mentor Gratulerer med ditt nye verv som mentor for en Ungdomsbedrift! Å være mentor er både interessant, ansvarsfullt og lærerikt,

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner av Vegard Johansen, Tuva Schanke og Tonje Lauritzen ØF-notat nr. 17/2008 Ungt Entreprenørskap og regional utvikling Hovedkonklusjoner

Detaljer

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet

Ungdomsbedrift i kunnskapsløftet F e l l e s f a g o g p r o g r a m f a g i y r k e s f a g l i g u t d a n n i n g s p r o g r a m 1 Selv om entreprenørskap som begrep er nytt i skolesammenheng, har mange av delegenskapene som begrepet

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Utdanningsvalg. hele skolens fag

Utdanningsvalg. hele skolens fag Utdanningsvalg hele skolens fag av Anne Brita Barstad Utdanningsvalg Tilpasset opplæring Skolefag Skolefag Karrierevalg Lærerplaner Vurdering Entreprenørskap Læringsengasjement 1 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Innhold. Copyright 2011 1

Innhold. Copyright 2011 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for NY GIV... 3 3 Organisering av NY GIV Aust-Agder... 4 3.1 Overgangsprosjektet... 4 3.2 Oppfølgingsprosjektet... 4 3.3 Formidlingsprosjektet... 5 3.4 Statistikkprosjektet...

Detaljer