Guide for bedriftsbesøk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Guide for bedriftsbesøk"

Transkript

1 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2010

2 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet Samarbeid mellom skole og industri i Polarsirkelregionen har som formål å få flere til å velge yrkesfaglig og realfaglig utdanning i vår region. 10 industribedrifter, NHO Nordland, Nordland fylkeskommune, grunnskole, videregående skole, samt høgskolen i Nesna står bak prosjektet, som ledes av Kunnskapsparken Helgeland. Som del av dette prosjektet inviteres alle kontaktlærere for 9. klasser, rådgivere og rektorer i ungdomsskolen til et møte og en omvisningstur i Mo Industripark. I tillegg blir alle elevene fra 9. klassetrinn i Rana, Hemnes og Nesna invitert til en halvdagstur i Industriparken med tilhørende besøk ved skolenes respektive partnerskapsbedrifter. Når slike omfangsrike tiltak iverksettes, blir det viktig å rette fokus mot kvalitetssikring av utbyttet for alle involverte parter. Prosjektets Arbeidsgruppe for grunnskolen har derfor utviklet et hjelpemiddel Guide for bedriftsbesøk som ønskes anvendt i denne sammenhengen. Guiden som her foreligger ble prøvd ut i 2009 med positive tilbakemeldinger. Arbeidsgruppen tror at resultatet av arbeidet med guiden kanskje også har overføringsverdi i forhold til organisering av bedriftsbesøk i andre type næringer. I tillegg til å fungere som en sjekkliste, inneholder guiden forslag til oppgaver, metoder og diskusjonstema som kan øke tiltakets nytteverdi og gi læringsutbytte for alle parter, spesielt overfor elevene. Fokuset på karriereveiledning utgjør et overbyggende aspekt. Guiden er utformet og formulert av Karrieresenteret Mo i Rana ved Oddmar N. Sjåvik, med innspill fra øvrige deltakere fra arbeidsgruppen for grunnskolen. Innhold Sjekkliste for eleven: 1) Før bedriftsbesøket: Kunnskap om bedriften (Inkl. Elevens forberedte spørsmål ) 3) Etter bedriftsbesøket: Etterarbeid individuelt og i gruppe Sjekkliste for skolen/lærere: 1) Lærerens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Sjekkliste for bedriften: 1) Bedriftens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Husk å notere kontaktinformasjon til bedriften:

3 Sjekkliste for eleven ved bedriftsbesøk Elevens navn:... Skole:. Klasse:. Bedrift:... Daglig leder: 1) Før bedriftsbesøket: Kunnskap om bedriften Obs! Aktuelle nettsteder til forberedelsene finner du bakerst i dette heftet Finn ut følgende: (Svarene kan noteres på baksiden av arket) Hvilken bransje tilhører bedriften og hvor mange jobber der? Hvilke produkter og/eller tjenester produserer bedriften? Hvem er bedriftens kunder? Hvilke utdanninger, utdanningsnivå og yrkesgrupper finns i bedriften Hva kreves for å få jobb i bedriften? (Utdanning/yrkeserfaring/egenskaper) Hvilke utdanningsprogram/sluttkompetanser i vgs. er aktuelle for å kunne jobbe i bedriften? Hva vektlegger bedriften i forhold til helse, miljø og sikkerhet (HMS) Finner du ikke svaret? Ønsker du utdypende svar? Bring spørsmålene videre med til bedriftsbesøket sammen med andre spørsmål du måtte ha på hjertet. Elevens forberedte spørsmål: Følg bedriftens sikkerhetsregler og ta hensyn til at man besøker en arbeidsplass i full drift. Vær oppmerksom og nysgjerrig og utnytt sjansen til å få vite mest mulig; Husk, det finns ingen dumme spørsmål Reflekter; Kan denne typen arbeid passe for meg? 3) Etter bedriftsbesøket: Etterarbeid individuelt og i gruppe Individuelt Fullfør rapport om bedriften og dine erfaringer fra besøket Delta i evaluering av bedriftsbesøket Gruppearbeid Evt. delta i gruppearbeid relatert til bedriftsbesøket

4 Sjekkliste for skolen/lærere ved bedriftsbesøk 1) Lærerens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging Informer elever og foreldre om bedriftsbesøket (hva, hvorfor og hvordan) Sjekk i god tid om bedriften forut for bedriftsbesøket kan stille med informasjon i en skoletime el.l. (gjerne også vha. lærlinger) Skaff til veie kunnskap om bedriften(e) og forbered aktuelle spørsmål Sørg for selv å ha god oversikt over den praktiske gjennomføringen av bedriftsbesøket Sett av tid og legg til rette for elevens forberedelser for bedriftsbesøket (se elevens eget skjema) Se til at alle involverte har kunnskap om sikkerhetsrutiner forut for bedriftsbesøket Knytt tiltaket opp i mot karriereveiledning, faget Utdanningsvalg (utdanningsprog. vgo.), andre relevante fag, entreprenørskapsmetodikk o.l. Bistå bedriften(e) i å påse at elevene overholder arbeidsplassens HMSregler Legg til rette for gode læringsforhold under besøket (les: ro og orden ) Det er ellers viktig at lærer viser seg som en god rollemodell for sine elever og forholder seg aktiv og engasjert under omvisningen. Husk; Læreren er også til stede for å lære og evt. bistå bedriftsrepresentant med utfyllende informasjon o.l. 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid individuelt og i gruppe Evaluering; Sørg for at elevene deltar i evaluering av opplegget og systematiser resultatet Innhent tilbakemeldinger fra bedriften; Hvordan opplevdes bedriftsbesøket; Hva fungerte bra? Hva kan forbedres? etc. Lærere skriver egen rapport om bedriftsbesøket (inkl. egen evaluering) Individuelt arbeid for eleven Sørg for at eleven fullfører rapport om bedriften og bedriftsbesøket. Gjerne i lys av et karriereveiledningsperspektiv Om ønskelig; gjennomfør gruppearbeid. F.eks. presentasjon i klassen, veggavis el.l. Presenter noen sentrale yrker i bedriften som virker interessante eller spennende. Hvordan ville du/dere ha markedsført denne bedriften; Lag en reklamekampanje Lag eksempel på gode jobbsøknader rettet mot denne bedriften, og gjennomfør rollespill i plenum; Jobbintervjuet (m/ påfølgende diskusjon/oppgaver i klassen) Aktuelle diskusjonstema i klassen; F.eks. om: Arbeidsmiljøet i bedriften; Hva forutsetter et godt arbeidsmiljø?, Roller, kjønn og alder i bedriften, Tema; Ung og ny på arbeidsplassen, Kommunikasjon, samarbeid og væremåte på en arbeidsplass, Hvilke kompetanser og utdanninger fant elevene på arbeidsplassen, og virket noen av disse interessante for eget yrkesvalg?, Forventninger vs. det elevene opplevde under bedriftsbesøket, Hvilke egenskaper passer godt å være i besittelse av i en slik bedrift?, Hva er en lærling, og hvordan blir man det? Betydningen av HMS etc.

5 Sjekkliste for bedriften ved bedriftsbesøk 1) Bedriftens forberedelser: Informasjon, planlegging og tilrettelegging Utarbeid en plan for gjennomføring av bedriftsbesøket; F.eks. en fastlagt løype/ timeplan for omvisningen m/ oppgavefordeling; hvem gjør hva og hva eleven skal få informasjon om, få demonstrert, evt. prøve ut i praksis etc. I samråd med skolen: reflektere nøye over hva som er viktig å informere om; F.eks. bedriftens daglige drift (realistisk bilde av arbeidshverdag), mangfoldet av utdanninger og yrkestyper i bedriften, koblingen mellom ønsket kompetanse og eksempler på aktuelle utdanninger (vgo./høyere utd.), framtidige behov for arbeidskraft, viktige egenskaper og kompetanser som etterspørres i bedriften/bransjen (f.eks. samarbeidsevner, selvstendighet, kursing, språk etc.) Ledelsen må sørge for at alle ansatte ved bedriften er informert om bedriftsbesøket og hva som er hensikten med tiltaket, samt i hvilken sammenheng tiltaket inngår i Bedriften bør på forhånd påse at lærere og elever vet hva som forventes i forhold til sikkerhet under omvisningen/bedriftsbesøket (HMS) Klargjøring av materiell som skal brukes, evt. verneutstyr o.l. Bedriften må i samarbeid med skolens lærere påse at elevene er gjort kjent med og overholder arbeidsplassens HMSregler Tenk pedagogisk ut i fra målgruppen; f.eks. bør en unngå unødig bruk av vanskelig fagterminologi, evt. passe på å forklare betydningen av fagspesifikke begreper etc. Vektlegge informasjon som er viktig, spennende og relevant for en potensiell framtidig arbeidstaker, med tilhørende aktivitet (husk kjønnsnøytral info. og kobling til vgo.) Ivareta et realistisk bilde av bedriftens hverdagslige drift Viktigheten av å gi rom for elevens spørsmål og deltakelse Å kunne benytte lærlinger som informanter og kanskje presentere utradisjonelle rollemodeller i bedriften (f.eks. kvinnelig ansatt i mannsdominert yrke el. omvendt) Forslag til andre aktiviteter; Quiz /konkurranse m/ premie; Hva har elevene fått med seg av informasjon under bedriftsbesøket/omvisningen etc. 3) Etter bedriftsbesøket: Evaluering og etterarbeid Innhent tilbakemelding fra skolen (kontaktperson); Hvordan opplevdes bedriftsbesøket/omvisningen; Hva fungerte bra, hva kan forbedres? Etc. Bedriften må gjennomføre en egen evaluering gjeldende både bedriftens, skolens og elevens utbytte og bidrag i bedriftsbesøket Konklusjon/betraktninger fra evalueringen videreformidles til skolen; Hva fungerte bra, hva kan forbedres? Etc. Hvordan kan bedriften oppnå bedre utbytte/ønsket effekt av tiltaket? I samråd med skolen, jobbe med videreutvikling/forbedring av dette og andre tiltak i partnerskapet

6 Aktuelle lenker Hjemmesider: Hjemmeside Mo Industripark AS: Hjemmeside for Celsa Armeringsstål AS: Hjemmeside for Fesil AS: Hjemmeside for Valekonsernet: Hjemmeside for Miraskonsernet: Hjemmeside for Momek Group AS: Hjemmeside for Molab AS: Hjemmeside for Mo Fjernvarme AS: Hjemmeside for Helgeland Betong Hjemmeside for SMA Mineral Hjemmeside for Rana Gruber Hjemmeside for BP Wikipedia: Norsk Jernverk AS Mo Industripark: Mo Industripark AS: Rana kommune: Mo i Rana: Obs! Det er lov å utfordre bedriftens ledere og ansatte med spørsmål Har bedriften en visjon? I så fall hva er denne? (Hvis ikke; Hvorfor?) Bygger bedriften på noen kjerneverdier? (Hvis ikke; Hvorfor?) Hva gjør det attraktivt å jobbe i bedriften? Hva gjør denne bedriften konkurransedyktig på markedet? På hvilken måte er denne bedriften viktig for lokalsamfunnet? Hvordan markedsfører bedriften seg? Hvordan er arbeidsmiljøet og hva gjøres for at miljøet skal være godt? Hvordan ivaretar bedriften en miljøvennlig profil? Etc. Kilder: NHO, hefte Næringsliv i skolen (2004); Gjensidig forpliktende samarbeid mellom skoler og bedrifter Link: NHO, hefte Prosjekt RUP utdanning og yrkesveiledning (2004); Utplassering i bedrift Link: Foto: MIPInfo

Guide for bedriftsbesøk

Guide for bedriftsbesøk Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for elev, skole og bedrift Samarbeid mellom skole og industri i polarsirkelregionen 2009 Guide for bedriftsbesøk Et hjelpemiddel for bedrift, skole og elev Prosjektet

Detaljer

Verktøykasse i utdanningsvalg

Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i utdanningsvalg Verktøykasse i Utdanningsvalg. Denne verktøykassa ble laget fordi jeg kom over mange gode undervisningsopplegg i arbeidet mitt med Ny modell for karriereveiledning i det 13.

Detaljer

RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft

RAPPORT. 2. prosjektår 2012-2013. SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft RAPPORT 1 2. prosjektår 2012-2013 SAMARBEID SKOLE OG NÆRINGSLIV PÅ NORD-HELGELAND For å sikre rekruttering av fremtidig arbeidskraft Prosjekteiere: Bjørn Audun Risøy Kunnskapsparken Helgeland 18.12.13

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 10. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Håndverk, industri og primærnæring Begrepene håndverk, industri og primærnæring; Hva betyr begrepene? Lokalt næringsliv etter 1945 Hvordan har lokalt næringsliv utviklet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard

FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG. Stein Løvgaard FOU-RAPPORT OM DEN FØRSTE VIDEREUTDANNING I UTDANNINGSVALG Stein Løvgaard 1 FORORD Denne rapporten er skrevet som del av mitt forsknings- og utviklingsarbeid ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Jeg har vært

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG INFORMASJON TIL BEDRIFTEN OM FAGET UTDANNINGSVALG Utprøving av yrker i reiselivet ELEV I DAG DIN LÆRLING I MORGEN? Reiseliv Resepsjon Servitør Kokk REISELIVSNÆRINGEN 1 Rekruttering En investering i fremtiden!

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde!

APPEL. Bli med på Gründercamp i Molde! GRÜNDERCAMP I MOLDE 2 APPEL «Det viktigste for næringslivet i fremtiden er elever og studenter som har oppdaget viljen og evnen til å lære seg selv, og som tar initiativet til å gjøre en forskjell for

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 5

Kurslederhefte Tema 5 Kurslederhefte Tema 5 Instruksjon og veiledning Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Gründercamp Idéhefte

Gründercamp Idéhefte Gründercamp Idéhefte 1 BAK PÅ FORSIDEARKET UNGT ENTREPRENØRSKAP I NORGE Ungt Entreprenørskap Norge Boks 5250 Majorstua, 0303 Oslo Tlf.: 23 08 82 10 ue@ue.no Ungt Entreprenørskap Agder Fylkesmannen i Vest-Agder,

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn

Jobbskygging. Innhold. Jobbskygging ELEVARK 9. trinn Jobbskygging Jobbskygging Innhold Lokalt arbeids- og næringsliv Næringsliv, bransje, offentlig- og privat sektor; Hva betyr begrepene? Lokale arbeidsplasser Hvorfor trenger lokalsamfunnet et variert arbeids-

Detaljer

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap

UNGDOMSbedrift. Inkluderende arbeidsliv. Et program fra Ungt Entreprenørskap UNGDOMSbedrift Inkluderende arbeidsliv Et program fra Ungt Entreprenørskap Hva er IA? Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA) er en samarbeidsavtale mellom partene i arbeidslivet (arbeidstaker-

Detaljer

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning En veileder for dere som skal legge forholdene til rette for elevene i PTF Samarbeid Dette vil jeg Jeg trives her Spennende Få lov å prøve Innhold Om veilederen... 3 Fra nasjonal

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere

Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere Yrkesveilederen for ungdom og rådgivere Forebygging 2009/1/0375 Astma og Allergiforbundet, februar 2011 Forord Dette er et ettårig forebyggingsprosjekt rettet mot ungdom, lærere, veiledere og foresatte.

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Oppstartsamtale for ny lærer

Oppstartsamtale for ny lærer Oppstartsamtale for ny lærer Innhold 1 Praktisk informasjon 1 2 Formål med oppstartssamtalen 1 3 Samtalen 2 3.1 Skolens visjon og mål 2 3.2 Ledergruppens rolle 2 3.3 Din lederrolle 2 3.4 Arbeidsmål 2 3.5

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring

Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring RAPPORT 41/2008 Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring Delrapport I Evaluering av Kunnskapsløftet Berit Lødding og Jorunn Spord Borgen NIFU STEP Norsk institutt for

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte

Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte VEILEDERHEFTE Gjør noe med det! -Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Gjør noe med det! Se mulighetene i sosialt entreprenørskap Veilederhefte SE MULIGHETENE! Ungt Entreprenørskap Forlag 2011 1 Gjør

Detaljer