Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy. Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde sept 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy. Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde 18.-19. 19. sept 2008"

Transkript

1 Kafedialog 1: Sosiale ulikheter i helse. Kommuneplan som vertøy Asle Moltumyr Helsedirektoratet Molde sept 2008

2 Bakgrunn St. meld. nr. 16 ( ) 2003) Resept for et sunnere Norge (Folkehelsemeldingen) varslet en langsiktig satsing påp flere fronter for å redusere ulikhetene [i helse]. St. meld.nr.. 20 ( ) 2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Vårt V fokus: Innsatsområde 4: utvikle kunnskap om sektorovergripende verktøy. (Plan og HKU)

3 Hva mener vi med sosial ulikhet i helse? Sammenhenger mellom sosioøkonomisk status og helse Mål l påp sosioøkonomisk status: utdanning, yrke, inntekt Mål l påp helse: dødelighet, d delighet, forventet levealder, sykelighet, selvopplevd helse, livsstil, trygdeytelser

4 Prester Universitets- og Lektorer og adjunkter Leger Off. adm. og forvaltningsarbeid Lærere Ingeniører og teknikere Polititjenestemenn Bedriftsledere Reklamefolk Gårdbrukere Branntjenestemenn Postbud Skipsførere Elektrikere Bygningsarbeidere Redaktører, journalister Butikksjefer Rørleggere Bussjåfører Vaktm estere Butikkekspeditører Skogsarbeidere Trykkere Styrmenn Vare- og lastebilsjåfører Kran- og heisførere Sveisere, brennere Kjøkkenledere Maskinister Lagerarbeidere Maskinsjefer Minere, fjellsprengningsarb. Fiskere ellers Hovmestere, servitører Drosjesjåfører Renholdere Kokker Matroser Forventet levealder etter yrke, menn Kilde: SSB

5 Fysioterapeuter, arbeidsterap. Lektorer, adjunkter Lærere Førskolelærere Sosialtjenestemenn Off. adm. og forvaltningspers. Sykepleiere Hjelpepersonale i tannpleien Regnskapssjefer, bokholdere Frisører Arbeidsledere jord og skog Pleiere i psykisk helsevern Gårdsarbeidere Bankfunksj. (alm. bankarb.) Hjelpepersonale i sykepleien Barnepleiere Stenografi- og maskinskrivere Poståpnere, postassistenter Butikkekspeditører Kunstneriske og litterære arb. Laboranter, lab.ass. Grossister og detaljister Butikk- og restaurantkasserere Bedriftsledere Tilskjærere Konserveringsarbeidere Renholdere Pakke- og emballeringsarb. Kjøkkenmedhjelpere Elektroarbeidere Kokker Hovmestere, servitører Jern- og metallarbeidere Forventet levealder etter yrke, kvinner Kilde: SSB

6 Betydelige symptomer (HSCL>1,75) på depresjon og angst etter lengde på utdanning Menn Kvinner prosent kort utdanning middels utdanning lang utdanning Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt

7 Sosial ulikhet i helse i Norge forekommer i alle aldersgrupper gjelder for begge kjønn er store uansett mål m l påp sosial status gjelder for mange ulike mål m l påp helse har vedvart over tid, og er kanskje i ferd med å øke danner en gradient: jo høyere h sosioøkonomisk status, dess bedre helse

8 Hvordan redusere sosial ulikhet i helse Hva slags tiltak virker? Manglende kunnskap på området måm ikke forhindre handling Tiltak bør b r rettes mot hele befolkningen (ikke bare høgrisiko- grupper) Tiltak bør b r rettes mot sosiale strukturer (ikke bare individuell atferd)

9 Tiltak gjennom plan Hvordan planfester vi tiltak mot sosiale ulikheter i helse i de ordinære re kommunale og fylkes- og kommunale plan- og styrings dokumenter? I praksis dreier det seg om: Hvordan kan vi bruke kommuneplanen som virkemiddel for å motvirke sosiale ulikheter?

10 Kommuneplan omfatter: Ny planlov: Struktur: Kommuneplanens samfunnsdel overordnet mål m for utvikling av kommunen som samfunn og organisasjon. Arealdelen oversikt over arealdisponeringen i sammenheng med samfunnsdelen påp utvikling/disponering. Temaplaner (også kalt kommunedelplaner) f.eks barne/ungd.plan ungd.plan,, friluftsplan osv.

11 Ny lov tydeligere påp samfunnsplanleggingsperspektivet Formålsparagrafen 1-1: 1: (Ledd 1) Bærekraftbegrepet B er løftet l inn og operasjonalisert i merknadene med bl.a. med folkehelse og helsens fordeling i befolkningen.

12 Ny 3-11 Oppgaver og myndighet i planleggingen 3-11 angir en rekke viktige oppgaver og samfunnshensyn i planleggingen: Bredt formål, bærekraft..verdiskaping god forming....oppvekstkår r..samfunnssikkerhet..uu..mm Bokstav f): Loven skal fremme befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller.. (ny formulering). Kriminalitetsforebygging skal ivaretas i planleggingen (ny formulering)

13 Planfeste hvor? I kommuneplan/kommuneplanens samfunnsdel? I kommuneplanens arealdel? I kommunedelplaner/temaplaner? Reguleringsplaner - reguleringsplaner? Økonomiplan? Altså: : Forankring i planhierarkiet

14 Sjekkliste bør r foreligge politiske føringer i kommunen om bl.a. Alle sektorer og forvaltningsnivåer bør b r ha et bevisst forhold til mulige fordelings - effekter av sine aktiviteter og vedtak Utarbeide sjekklister som virkemiddel for økt bevissthet påp område (Sjekklister måm utvikles og tilpasses lokalt)

15 Eksempler påp sjekkliste - punkter Er effekten av tiltaket avhengig av utdanning eller inntekt til de som er i målgruppen? m Vil alle i målgruppa m uavhengig av inntekt, utdanning og yrke kunne benytte seg av tiltaket? Er prosjektet eller tiltaket som skal iverksettes like tilgjengelig for alle? Finnes det kunnskap om fordelingseffekter som kan knyttes til tiltaket som skal iverksettes? Bør r tiltaket eller planen som skal iverksettes rettes mot hele befolkningen eller utvalgte grupper?

16 Hvordan gåg fram i planprosessen? Behov for en kommunal utfordrings - oversikt påp tema. Lokalsamfunnsinnrettet? Sosial ulikhet inn i samfunnsdelen. Sosial ulikheter som egen plan eller integrert i andre planer? Sosial ulikhet og arealdelen i reguleringsplaner og bebyggelsesplaner. Behov for sjekklisteutvikling. Sjekklisten.

17 Det kommunale plansystemet Kommunal planstrategi Kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Kommunedelplaner Handlingsdel Arealdelen Grovmasket Detaljert Reguleringsplan Områderegulering Detaljregulering Gjennomføring Økonomiplan