Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folkehelsearbeid. - kommunenes ansvar etter folkehelseloven"

Transkript

1 Folkehelsearbeid - kommunenes ansvar etter folkehelseloven Gro Sæten 7. jan 2013 Folkehelsearbeid

2 Folkehelseutfordringer Folkehelseloven Folkehelsearbeid i praksis Utfordringer Gro Sæten Folkehelsearbeid

3 Folkehelse Befolkningens helse og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen Hva er folkehelsearbeid? Samfunnets innsats for å påvirke faktorer og forhold som gir flere leveår med god helse og reduserte helseforskjeller Aaron Wildavsky`s regel Helsesektoren (sykehus, leger, medisin etc.) kan max påvirke 10% av de vanlige faktorene som blir brukt for å måle helse, 90% ligger i andre sektorer Gro Sæten Folkehelsearbeid

4 De største folkehelseutfordringene 1) Sykdomsbildet endres levevaner influerer sterkt på folkehelsen - Overvekt / fedme, inaktivitet, ugunstig kosthold, tobakk, rus påvirker utvikling av diabetes type 2, hjerte/kar, KOLS, kreft, muskel/skjelett etc - Psykiske lidelser øker i omfang, særlig blant unge 2) Det er store helseforskjeller - skjevfordeling av påvirkningsfaktorer og levevaner skjevfordeler helsa i befolkningen 3) Flere eldre Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

5 Helseforskjeller - med bakgrunn i sosioøkonomisk status - mellom kjønn - mellom etniske grupper - mellom ulike deler av landet og innad i den enkelte kommune. Sosiale helseforskjeller er økende: Utdanning, yrke, inntekt levealder, sykelighet, selvopplevd helse, livsstil Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

6 Skjevfordeling av påvirkningsfaktorer skjevfordeling av helse Bakenforliggende faktorer: inntekt, oppvekst, utdanning, arbeid Adferd - tobakk, fysisk inaktivitet og ernæring - og identifisert sosial og fysisk miljørisiko Biologiske risikofaktorer -blodtrykk -kolesterol -KMI. Sykdom/ død Folkehelsearbeid

7 Prester Universitets- og Lektorer og adjunkter Leger Off. adm. og forvaltningsarbeid Lærere Ingeniører og teknikere Polititjenestemenn Bedriftsledere Reklamefolk Gårdbrukere Branntjenestemenn Postbud Skipsførere Elektrikere Bygningsarbeidere Redaktører, journalister Butikksjefer Rørleggere Bussjåfører Vaktmestere Butikkekspeditører Skogsarbeidere Trykkere Styrmenn Vare- og lastebilsjåfører Kran- og heisførere Sveisere, brennere Kjøkkenledere Maskinister Lagerarbeidere Maskinsjefer Minere, fjellsprengningsarb. Fiskere ellers Hovmestere, servitører Drosjesjåfører Renholdere Kokker Matroser Forventa levealder etter yrke (menn) Gro Sæten Folkehelsearbeid

8 Sykdomsbildet endres det tjuende århundre Frem til ca 1950 i Norge: Smittsomme sykdommer var den største helsetrusselen Nå: Forebyggbare sykdommer dominerer Over 80 % av helsebyrden og for tidlig død er relatert til levevaner - Overvekt og fedme, hjerte-karsykdommer, diabetes II, kreft, KOLS - Økt forekomst av rusproblematikk, psykiske lidelser, demens Kraftig utgiftsvekst: Spesialisthelsetjenesten står for den største kostnadsveksten Utgifter doblet på 10 år fra 50 til 100 mrd!!! Tittel på presentasjon

9 Obesity Trends* Among U.S. Adults (*BMI 30, or about 30 lbs. overweight for 5 4 person) No Data <10% 10% 14% 15% 19% 20% 24% 25% 29% 30% Folkehelsearbeid

10 Hunt, helseundersøkelsen for Nord-Trøndelag Fedme (KMI > 30) blant menn i Nord Trøndelag (Krokstad S og Skjei Knudtsen M, NTNU og Nord-Trøndelag fylkeskommune 2011)

11 Håndvask forebygger sykdom men. Folkehelsearbeid

12 Type 2-diabetes KMI > 25 kan forklare 61 % KMI > 25, mosjon og kost kan forklare 87 % KMI > 25, mosjon, kost, røyking, alkohol kan forklare 91% En usunn livsstil kan forklare stort sett alle nye tilfeller av type 2 diabetes Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

13 Hvem velger på vegne av barn? Gro Sæten

14 Folkehelsearbeid kommunenes mulighet til å påvirke folkehelsen Lov om helsetjenesten i kommunen 1-2. (Helsetjenestens formål) Kommunen skal ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold, og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte. Den skal spre opplysning om og øke interessen for hva den enkelte selv og almenheten kan gjøre for å fremme sin egen trivsel og sunnhet og folkehelsen. Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

15 Lov om folkehelsearbeid 1. Formål Bidra til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale helseforskjeller. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet Legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid utenfor helsetjenesten. Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

16 4. Kommunens ansvar for folkehelsearbeid Kommunen skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold. bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. innen de oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og tjenesteyting («helse i alt vi gjør») Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

17 5. Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen Kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringer i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Utgangspunkt for: 1. Mål og strategier i kommuneplaner ( 6) 2. Tiltaksplikt ( 7) Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

18 Tittel på presentasjon

19 Gro Sæten Folkehelsearbeid

20 Gro Sæten Folkehelsearbeid

21 6 Mål og planlegging Oversikten og identifiserte utfordringer skal inngå som grunnlag i arbeid med planstrategien, jfr PBL Oversikten og identifiserte utfordringer skal være utgangspunkt for å fastsette overordna mål og strategier for folkehelsearbeidet i kommuneplaner (etter PBL kapittel 11) Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

22 Tiltaksplikten i 7 er direkte knyttet til oversikten med identifiserte utfordringer i 5; kommunen skal iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, jf. 5. Dette kan blant annet omfatte tiltak knyttet til oppvekst- og levekårsforhold som bolig, utdanning, arbeid og inntekt, fysiske og sosiale miljøer, levevaner, skader og ulykker etc Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

23 Mens Norges Idrettsforbund drømmer om et OL i Norge i 2022, synes nasjonalt råd for fysisk helse at det er bortkastede penger. Det er helt meningsløst å arrangere OL i Oslo. Bruk heller pengene på folkehelse, sier Roar Blom, medlem av nasjonalt råd for fysisk aktivitet. Sitter i sofaen og heier Mens norske idrettsutøvere markerer seg i toppen i internasjonal toppidrett, markerer Norge seg i bunnen i Europa når det gjelder fysisk aktivitet i befolkningen. Det blir et paradoks at vi fortsatt skal støtte prestasjonsutvikling og bygge store, dyre spesialanlegg før vi kommer oss opp fra den bunnposisjonen vi er i når det gjelder fysisk aktivitet, sier Blom. Blom peker på store helseutfordringer som fedme og diabetes type to, og han mener det er her milliardene bør settes inn. Det har med folkehelse å gjøre, og det har enorm utvikling på mye av den "uhelsen" vi nå ser.

24 Kapittel 3 i folkehelseloven; Miljørettet helsevern - Forskrift om miljørettet helsevern - Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Kommunens tilsynsplikt at kommunene skal: 1. Ha oversikt over hvilke virksomheter dette dreier seg om 2. Påse at virksomhetene er orientert om hvilke krav som er rettet mot dem 3. Gjennomføre tilsyn med virksomheter etter fastsatt plan 4. Følge opp at virksomheten lukker sine avvik etter en fastsatt tid Kommunens tilsynsarbeid skal dokumenteres særskilt, herunder uavhengighet og likebehandling (internkontrollplikt) Tittel på presentasjon

25 Internkontrollplikt i 30 Kommunen skal føre internkontroll for å sikre at krav fastsatt i eller medhold av loven overholdes. Prinsippet om internkontroll - sikre at lovkrav er tilstrekkelig kjent - at oppgaver er kjent og definert - at de som skal utføre oppgavene har nødvendig kompetanse - at det er betryggende rutiner for forbedring dersom oppgavene ikke ivaretas som beskrevet/forutsatt Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

26 Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis

27 Gro Sæten Folkehelsearbeid

28 To parallelle spor: Det brede folkehelsearbeidet Forebyggende helsetjenester Kompetanseheving i hele organisasjonen!!! Frisklivssentral Regional Frisklivsmodell Oversikt helsetilstand og påvirkningsfaktorer Folkehelseplan + helse i plan Barn i likevekt Helsestasjon inkludert svangerskapsomsorg Ambulerende team og opplysnings- og veiledningstjeneste Tiltak + kvalitetssikre tjenester Fastleger Helsestasjon for eldre? Folkehelsearbeid

29 Kompetanse og forståelse I Rundskriv IS-1/2012 gir Helsedirektoratet klare føringer for at kommunene skal prioritere det helsefremmende og forebyggende arbeidet hjemlet i folkehelseloven. Helsedirektoratet ber blant annet om at kommunene sørger for nødvendig informasjon og opplæring til politikere, administrasjon og ansatte i de nye lovene Folkehelsearbeid

30 Mål, strategier, tiltak Barnehageavdeling Skoleavdeling Teknisk avdeling Helse- og omsorg Sørge for gode språkferdigheter Helsefremmende barnehager Tidlig innsats Sørge for at alle får med seg grunnleggende ferdigheter Gi alle mulighet for mestring «Ny giv» 1-4 trinn?? Økt lærertetthet Helsefremmende skoler Tilrettelegge for fysisk aktivitet og møteplasser Barnehage og skole er viktigst Styrke frisklivstilbud Helsefremmende tjenester Kompetanseheving samtalemetodikk MI Folkehelsearbeid

31 Utfordringer Manglende kompetanse, forståelse og forankring i planverk Mangel på systematikk (skippertakprega, tilfeldig og personavhengig) Vi skal vite hva vi gjør for å bidra til reduserte helseforskjeller Statlig finansiering svikter Ikke stort nok volum i folkehelsearbeidet i forhold til sterke motkrefter som bidrar til uheldig livsstil i store grupper Gro Sæten 17. des Folkehelsearbeid

32 Takk for oppmerksomheten!! Gro Sæten Folkehelsearbeid i praksis