Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark"

Transkript

1 Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006

2 Tittel Forfatter Notat : 2006:1 Prosjektnummer : 1699 ISSN : Prosjektnavn Oppdragsgiver Prosjektleder Medarbeider Layout/redigering Referat Emneord : ENHETSFYLKET I HEDMARK- HVA ER DET? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark : Espen Køhn, Østlandsforskning (ØF) Terje Skjeggedal, ØF Roald Lysø, NTF : Evaluering av enhetsfylket Hedmark : Kommunenes Sentralforbund og Hedmark fylkeskommune : Terje Skjeggedal, ØF : Anders Sønstebø, NTF : Solrun F. Spjøtvold Dato : Mai 2006 Antall sider : 88 Pris : 100, Utgiver : Notatet oppsummerer resultatene fra spørreundersøkelse og intervjuer våren 2005 og to dialogkonferanser i 2005 som ledd i følgeevaluering av forsøket med enhetsfylke i Hedmark : Enhetsfylke, Evaluering, Oppgavefordeling, Forsøk : Trøndelag Forskning og Utvikling AS Postboks 4057, Nordsia, 7726 STEINKJER telefon telefaks

3 FORORD Dette er første delrapport fra evaluering av forsøket med enhetsfylke i Hedmark. Evalueringsprosjektet Enhetsfylke fylkeskommune og stat i skjønn forening? var i utgangspunktet en evaluering av forsøket med enhetsfylke i Møre og Romsdal, men er utvida til også å omfatte forsøket i Hedmark. Forsøkene foregår i perioden Evalueringen av forsøket i Hedmark kom i gang i mai 2005 og skal avsluttes 1. oktober 2006, dersom ikke forlenget periode blir nærmere avtalt. Oppdragsgiver for evalueringsprosjektet er Kommunenes Sentralforbund, men for evalueringen av forsøket i Hedmark er også Hedmark fylkeskommune oppdragsgiver, med midler bevilga fra Kommunal- og regionaldepartementet. Evalueringsprosjektet blir gjennomført av Nord-Trøndelagsforskning (NTF), i samarbeid med Østlandsforskning (ØF). Prosjektet blir utført av ei prosjektgruppe med Roald Lysø og Anders Sønstebø fra NTF og Espen Køhn og Terje Skjeggedal fra ØF, med sistnevnte som prosjektleder. Denne første delrapporten er i hovedsak skrevet av Espen Køhn i samarbeid med Terje Skjeggedal. Spørreundersøkelsen det refereres til i rapporten er tilrettelagt og gjennomført av Anders Sønstebø. Kontaktpersoner i Hedmark har vært Bjarne Christiansen i fylkeskommunen og Henry Mausethagen hos fylkesmannen. Steinkjer/Lillehammer, mars 2006 i Terje Skjeggedal prosjektleder

4

5 iii INNHOLD side FORORD INNHOLD FIGURLISTE TABELLER SAMMENDRAG i iii v vi vii 1. RAPPORT ETTER TO ÅR MED ENHETSFYLKET HEDMARK 1 2. HVA ER ENHETSFYLKET? Hvorfor enhetsfylket i Hedmark? Prosessen mot enhetsfylket Hedmark Enhetsfylket i Hedmark 8 3. METODE OG DATAGRUNNLAG Dokumenter Intervjuer Spørreundersøkelse Dialogkonferanser Saker behandla i enhetsrådet SPØRREUNDERSØKELSEN Ansattes mulighet til å påvirke utformingen av enhetsfylket - variasjon mellom avdelinger Ansattes arbeidssituasjon i enhetsfylket - små forventninger om store endringer for de fleste Holdninger til styringsmessige utfordringer i enhetsfylket - betinget av funksjon og organisasjonstilhørighet Arbeidsmiljø, kompetanse og effektivitet i saksbehandling - minimale endringer som følge av enhetsfylke Ansattes vurdering av eksterne effekter - få eller ingen forventninger Holdning til opprettingen av enhetsfylket - avhengig av hvor du jobber Kommunens forventninger til enhetsfylket - relativt begrenset på de fleste områder Kommunenes vurdering av styrings- og beslutningsmessige forhold - liten tro på forenkling som resultat av enhetsfylket DIALOGKONFERANSER SAKER BEHANDLA I ENHETSRÅDET VURDERINGER OG KONKLUSJONER Styrker og svakheter ved Enhetsfylket Muligheter og trusler for Enhetsfylket Anbefalinger 44

6 iv LITTERATUR 47 Vedlegg 1: Forskrifter om forsøk med enhetsfylke i Hedmark enhetsfylke Vedlegg 2: Intervjuede personer i enhetsfylket (mai/juni 2005) Vedlegg 3: Intervjuguide fase 1 planlegging og forberedelser Vedlegg 4: Spørreskjema til ansatte i enhetsfylket Hedmark Vedlegg 5: Spørreskjema til kommunene Vedlegg 6: Deltakerliste dialogkonferansene

7 v FIGURLISTE Figur side 1.1 :Enhetsfylket i samspill mellom horisontal og vertikal integrasjon av politikkområder 2 4.1: Svarfordeling mht. hvor fornøyd ansatte var med informasjonen om forsøket før og etter at forsøket med enhetsfylket startet opp : Svarfordeling mht hvordan ansatte fikk informasjon før forsøket var vedtatt : Svarfordeling mht hvordan ansatte fikk informasjon etter at forsøket var vedtatt : Svarfordeling mht i hvilken grad respondenten hadde anledning til å påvirke utformingen av enhetsfylket, ansatte hos fylkesmannen : Svarfordeling mht i hvilken grad respondenten hadde anledning til å påvirke utformingen av enhetsfylket, ansatte i fylkeskommune : Svarfordeling mht om man er enig eller uenig i påstander rundt respondentenes arbeidsforhold/situasjon : Svarfordeling på påstanden om at "Mitt arbeidspress vil øke som følge av opprettelsen av enhetsfylket".kategoriene helt uenig og uening er slått sammen til uenig. Det samme er gjort når det gjelder enig og helt ening : Svarfordeling mht påstanden om at det blir vanskeligere å holde kontroll og tilsynsoppgaver separat fra andre oppgaver : Svarfordeling mht påstand om at opprettelse av enhetsfylket vil lede til økt konfliktnivå mellom statlige og regionale målsettinger : Svarfordeling mht endring av arbeidsmiljø, effektivitet i saksbehandling og kompetanse i fagavdeling som følge av enhetsfylket : Svarfordeling mht påstand om at opprettelse av enhetsfylket vil ha effekt i forhold til å være pådriver i samfunnsutviklinga, partnerskap for regional utvikling og forskjellige eksterne aktører eller brukergrupper : Svarfordeling for de ansattes holdning til opprettelse av enhetsfylket : Andel av ordførere og rådmenn som forventer at enhetsfylke vil gi en bedring for forskjellige indikatorer : Ordførere og rådmenns vurdering av forskjellige utsagn mht styring, konflikt, roller og brukervennlighet : Kategorisering av saker behandlet i enhetsfylket 34

8 vi TABELLER Tabell side 4.1: Svarfordeling mht påstanden om at "opprettelsen av enhetsfylket vil endre mine arbeidsoppgaver" : Prosentvis klassifisering av type saker som har vært til behandling i Enhetsrådet i 2004 og 2005 i forhold til innholdet i saken (enkeltsak vs. strategisk sak) og beslutningstype (orienteringssak vs. beslutningssak) 35

9 SAMMENDRAG Espen Køhn, Terje Skjeggedal og Roald Lysø: "Enhetsfylket i Hedmark hva er det?første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark". Notat 2006:1. Forsøket og evalueringsoppdraget Forsøk med enhetsfylke i Hedmark og Møre og Romsdal ble satt i gang 1. januar 2004 og skal vare ut 2007 med mulighet for forlengelse. I prinsippet skal enhetsfylket søke å integrere to ulike styringslinjer: en statlig styringslinje underlagt departementene og en fylkeskommunal styringslinje underlagt fylkestinget. I Hedmark består forsøket i at det er etablert en felles, samordna ledelse enhetsrådet. Enhetsrådet består av fylkesrådets tre medlemmer og fylkesordføreren fra fylkeskommunen og fylkesmannen, assisterende fylkesmann og to øvrige ledere/direktører fra fylkesmannen. Enhetsrådet fatter ikke endelige beslutninger, men søker å komme fram til enighet om anbefalinger. Forsøket i Hedmark innebærer ingen fysiske sammenslåinger av de to administrasjonene, slik det er gjort i forsøket i Møre og Romsdal. Her er de ansatte i fylkeskommunen og fylkesmannsembetet, unntatt fylkesmannen og assisterende fylkesmann, integrert i ett regional organ under felles ledelse av fylkesdirektøren. Nord-Trøndelagsforskning, i samarbeid med Østlandsforskning er engasjert av Kommunens Sentralforbund til å evaluere forsøkene med enhetsfylke. I Hedmark er også Hedmark fylkeskommune oppdragsgiver, med midler bevilga fra Kommunal- og regionaldepartementet. Det er to overordna problemstillinger for evalueringen: (1) intern organisering av enhetsfylket og (2) oppgavehåndtering i den nye organisasjonen. Selvfølgelig er det endringer og mulige forbedringer i oppgavehåndtering som avgjør om enhetsfylket er en god ide eller ikke. I starten av forsøket er det likevel interne forhold som forutsetning for bedre oppgaveløsning, som er i fokus også for evalueringen. Evalueringen av enhetsfylket er en følgeevaluering, dvs. at evalueringen skal bidra til kunnskapsutvikling og læring underveges for å forbedre prosesser og resultater. Forskeren følger prosjektet, gir innspill og deltar i diskusjoner, men styrer ikke og har ikke ansvar for prosjektet. Følgeevalueringen baserer seg på tradisjonelt datagrunnlag som dokumentstudier, spørreundersøkelse og intervjuer. Det er gjennomført 12 intervjuer i perioden mai/juni I evalueringsopplegget inngår dessuten dialog med enhetsrådet og sekretariatet for å drøfte innhold og prioriteringer og for å gi tilbakemeldinger og innspill til forbedringer. I tillegg blir det arrangert egne dialogkonferanser, som er en arena for formidling og kunnskapsutvikling. Disse gir også data til evalueringen. I løpet av 2005 er det gjennomført to dialogkonferanser, 17. juni og november. Deltakere var enhetsrådet, avdelings-eller enhetsledere i de to organisasjonene og representanter for tillitsvalgte. vii

10 Spørreundersøkelse I juni 2005 ble det gjennomført en web-basert spørreundersøkelse til alle ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen og hos fylkesmannen i Hedmark og til ordførere og rådmenn i alle kommunene i Hedmark. Svarprosenten var på vel 50 prosent. Undersøkelsen viser blant annet at det ikke er særligs store forventninger til forsøket med enhetsfylke. Om lag halvdelen av de ansatte er verken positive eller negative, mens 50 prosent hos fylkemannen og vel 10 prosent i fylkeskommunen er negative. 35 prosent i fylkeskommune er positive til forsøket, men under 10 prosent hos fylkesmannen. Denne forskjellen mellom fylkeskommunale og statlig ansatte viser seg også i oppfatninger om styringsmessige utfordringer i enhetsfylket. Om lag 40 prosent hos fylkesmannen er enig i påstanden om at det i enhetsfylket blir vanskeligere å holde kontroll- og tilsynsoppgaver atskilt fra andre oppgaver, mens vel 20 prosent i fylkeskommunen har denne oppfatninga. Undersøkelsen viser også at de aller fleste, både i fylkeskommunen og hos fylkesmannen, mener at enhetsfylkeforsøket vil gi minimale endringer i arbeidsmiljø, kompetanse og effektivitet i saksbehandlinga. Svarene fra ordfører og rådmenn i kommunene viser beskjedne forventninger til enhetsfylket prosent venter bedring mht. samhandling mellom fylket og staten, fylkets rolle i partnerskap for regional utvikling og fylket som pådriver i samfunnsutviklinga. Hele 70 prosent er ening i påstanden om at enhetsfylket vil føre til økt konfliktnivå mellom statlige og regionale målsettinger, og under 10 prosent tror enhetsfylket vil gjøre det enklere for brukerne. viii Saker behandla i enhetsrådet Vi har gått gjennom sakene som er behandla i enhetsrådet i 2004 og 2005 og klassifisert sakene etter to dimensjoner: enkelt sak versus strategisk sak, og orienteringssak versus beslutningssak. Tendensen er at enhetsrådet i økende grad har fokusert på saker av strategisk art og som er beslutningssaker, dvs. at enhetsrådet tar ansvar for oppfølging av saken. Endringene er ikke store, men de tyder på at enhetsfylket beveger seg i en retning som er i samsvar med intensjonene for forsøket. Vi finner ikke eksempler på saker som det ikke kunne vært samarbeida om uten enhetsfylkestatus. Likevel er det noen sakstyper, for eksempel felles uttalelse fra fylkeskommune og fylkesmann til kommunale plansaker, som hadde vært vanskelig å få til uten gjennom forsøket med enhetsfylke. Styrker og svakheter Vi oppsummerer våre foreløpige vurderinger av styrker og svakheter ved enhetsfylket i følgende punkter: Institusjonalisert informasjons- og drøftingsarena på toppledernivå. Slike møter foregikk også tidligere, men mer på ad hoc basis og mindre forpliktende. Trygghet i partnerskapet, basert på frivillighet og bygget på konsensus hvor ingen at partene har mulighet for å styre hverandre.

11 ix Svak forankring blant de ansatte i de to organisasjonene, det er et prosjekt for ledelsen. Informasjonsflyten om forsøket internt i enhetsfylket kan bli bedre. Beskjedne muligheter for styring fordi det virker noe tilfeldig hvilke saker som kommer til behandling i enhetsrådet og fordi konsensustilnærmingen fører til at konfliktsaker ikke kommer opp. Muligheter og trusler På tilsvarende måte oppsummerer vi muligheter og trusler: Muligheter for matriseorganisering rundt grensesnittprosjekter på tvers av de to organisasjonene. Muligheter til samlet "fronting" av fylkesnivået. Andre prosjekter som "Innlandet 2010", "Arena Innlandet" og "Region Innlandet" og forsøket med parlamentarisme tar oppmerksomhet og tid fra forsøket med enhetsfylke. Konsensustilnærming hindrer at saker som kan være viktige for regional utvikling, men hvor det i utgangspunktet er konflikter mellom de to partene, ikke kommer opp. Anbefalinger Etter vår vurdering er det fire områder man bør fokusere på videre i forsøket: Økt informasjon om forsøket med enhetsfylke, både internt og eksternt. Bedre forankring av forsøket i de to organisasjonene utover toppledernivået. Faglig integrering på tvers av organisasjonene, for eksempel ved prosjekter som involverer begge organisasjonene eller ved hospiteringsordninger. Dialog med eksterne aktører for å klarlegge hva enhetsfylket kan bidra med for disse.

12

13 1. RAPPORT ETTER TO ÅR MED ENHETSFYLKET HEDMARK Forsøk med enhetsfylker ble lansert av regjeringa i St.meld. nr. 19 ( ) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå, og Stortinget ga sin tilslutning til slike forsøk i Inst. S. nr 268 ( ). Etter en to-delt søknadsrunde var det tilslutt bare forsøkene i Møre og Romsdal og Hedmark som ble godkjent og satt i gang. Prosjektperioden er Nord-Trøndelagsforskning, i samarbeid med Østlandsforskning er engasjert av Kommunenes Sentralforbund (KS) til å gjennomføre en følgeevaluering forsøkene med enhetsfylker. Avtalen om evaluering: Enhetsfylke fylkeskommunen og regional stat i skjønn forening, ble gjort i august 2004 og evalueringsarbeidet skal oppsummeres innen 1. oktober Opprinnelig gjaldt prosjektet bare evaluering av forsøket i Møre og Romsdal, men våren 2005 ble oppdraget fra KS utvida til også å omfatte delfinansiering av evaluering av forsøket i Hedmark. I september 2005 valgte også Hedmark fylkeskommune å legge midler som fylkeskommunen hadde mottatt fra Kommunal og regionaldepartementet til evaluering av forsøket, inn i det pågående evalueringsprosjektet. Disse to evalueringene foregår i praksis koordinert med evalueringsprosjektet av forsøke med enhetsfylker og fylkeskommunal oppgavedifferensiering som Norsk institutt for by og regionforskning gjennomfører for Kommunal- og regionaldepartementet. De to enhetsfylkeforsøkene er forskjellige. I Hedmark består forsøket i at det er etablert en felles, samordna ledelse Enhetsrådet. Enhetsrådet består av fylkesrådets tre medlemmer og fylkesordføreren fra fylkeskommunen og fylkesmannen, assisterende fylkesmann og to øvrige ledere/direktører fra fylkesmannens stab. Enhetsrådet skal ha månedlige møter og ledes vekselvis av fylkesrådsleder og fylkesmann for et halvår om gangen. Enhetsrådet fatter ikke endelige beslutninger, men søker å komme fram til enighet om anbefalinger. Videre innebærer forsøket ingen fysisk sammenslåing av de to administrasjonene, men det legges opp til omfattende samarbeid for å oppnå målene for forsøket, som er (forskriften 1): å styrke utviklingen i Hedmark å tilby godt tilgjengelige og effektive tjenester å effektivisere forvaltningen på regionalt nivå Til sammenlikning er de ansatte i Møre og Romsdal fylkeskommune og fylkesmannsembetet i Møre og Romsdal integrert i ett regionalt nivå under felles administrativ ledelse av fylkesdirektøren. Stillinga som fylkesdirektør er lagt til fylkesrådmannen. Det er gjort vesentlige endringer i organisering og lokalisering ved sammenslåing av avdelinger med nært tilknytta oppgaver. Forsøket i Møre og Romsdal er i utgangspunktet mye mer gjennomgripende enn i Hedmark. Derfor er det ikke mulighet for direkte sammenlikning av de to forsøkene, men en parallell følgeevaluering av de to forsøkene vil gi et godt sammenlikningsgrunnlag og dermed et breiere perspektiv for evalueringen. 1

14 2 I følgeevaluering er utvikling av problemstillinger noe som skjer under vegs. Likevel er det to overordna problemstillinger som ligger fast, nemlig: intern organisering av enhetsfylket oppgavehåndtering gjennom den nye organisasjonsformen Utfordringene for enhetsfylket, uavhengig av hvilken modell som er valgt, er å drive regional forvaltning og utvikling i samspill mellom en horisontal og en vertikal integrasjon av forskjellige politikkområder, se figur 1.1: Horisontal integrasjon Lav Høy Vertikal integrasjon Lav Høy Sektoriserte stat Regionaliserte stat Enhetsfylket Figur 1.1 :Enhetsfylket i samspill mellom horisontal og vertikal integrasjon av politikkområder Horisontal integrering representerer en "bottom-up" tilnærming og gjelder områder som de regionale aktørene pr. i dag har ansvar for (fylkesting, regionale stat, næringsliv osv.) Den vertikale integrasjonen er uttrykk for en mer "top-down" tilnærming med en sektorisert stat og ivaretakelse av nasjonale standarder som likeverdighet i tjenestetilbud osv. Enhetsfylket har som siktemål å skape en situasjon hvor det er høy grad av integrasjon langs begge disse dimensjonene. Etablering av enhetsfylket medfører samordning av to organisasjoner med forskjellige roller, organisasjonskulturer og funksjoner. På den ene sida er det en organisasjon hvor hovedfokus har vært kontroll og tilsyn på vegne av staten med vekt på rettsikkerhet, likebehandling og habilitet etter nasjonale retningslinjer uten regionalpolitisk styring. På den andre sida er det en organisasjon som både er et forvaltnings- og et demokratisk organ under regionalpolitisk styring, med vekt på roller som utviklingsaktør og medspiller i partnerskap. Et sentralt spørsmål vil være om det er mulig å samlokalisere en statlig kontrollfunksjon med en utviklingsrolle styrt av et regionalt folkevalgt organ? Dette vil kanskje skape usikkerhet i omgivelsene (for eksempel i forhold til brukerne). I tillegg kan forskjellige rollekonflikter svekke prosjektets måloppnåelse.

15 3 Regional utvikling i denne konteksten vil kreve at regionale aktører ser: nødvendigheten av og behov for samordnet innsats utvikler felles visjoner og strategier prioriterer felles virkemiddelbruk gjennom prosjekter (partnerskap) for å sikre målrettet handling og en optimal virkemiddelbruk utvikler organisasjonskulturer/strukturer som to krets læring, dvs. mulighet til å endre mål og virkemiddelbruk basert på læring og erfaringsutveksling Innledningsvis er det viktig å presisere at dette er en følgeevaluering. Det betyr at evalueringen blant annet har ambisjoner om også å påvirke utviklinga av forsøket. Vi skal ikke bare vurdere resultatene, men bidra til at resultatene blir bedre enn uten evaluering. Dette har hatt betydning for hvordan vi har lagt opp arbeidet og for innholdet i dette notatet. Vi har konsentrert oss om å få innsikt i hva forsøket dreier seg om og har lagt vekt på at vår tilstedeværelse skal fremme utviklinga i forsøket. Derfor er også formålet med dette notatet først og fremst å gi innspill til videreutvikling av forsøket, mer enn å gi grundige og omfattende analyser og vurderinger av prosessen så langt. Rapporten inneholder først en kort beskrivelse av bakgrunnen for forsøket, av hovedtrekkene i arbeidet med søknaden om å bli enhetsfylke og av innholdet i det godkjente forsøket. Etter en gjennomgang av metode og datagrunnlag for evalueringen, følger en presentasjon fra en internettbasert spørreundersøkelse til alle ansatte i sentraladministrasjonen i fylkeskommunen og hos fylkesmannen og til ordførere og rådmenn i kommunene i Hedmark. Som del av evalueringen har vi også i samarbeid med enhetsfylket arrangert to "dialogkonferanser" som vi presenterer i notatet. Dessuten har vi gått gjennom sakene som har vært behandla i enhetsrådet i 2004 og Til slutt følger vår vurdering av forsøket så langt og innspill til videre arbeid i forsøket.

16

17 5 2. HVA ER ENHETSFYLKET? Ny organisering av det regionale nivået Enhetsfylket er en konstruksjon som har oppstått i diskusjonen om oppgave- og ansvarsfordeling i forvaltningen. I utredningen Alternativer til dagens fylkeskommune presenterer Kommunal- og regionaldepartementet (2004) fem ulike modeller for organisering av det regionale nivået, hvorav en er enhetsfylke: Modell med landsdelsregioner, som fortsatt har tre forvaltningsnivå, men regionene har et større areal og dermed større befolkningsgrunnlag enn dagens fylkeskommuner. Hensikten er å gi det regionale nivået større ansvar og mer politisk handlekraft. Modell med to forvaltningsnivåer, hvor fylkeskommunen avvikles og offentlig forvaltning består av bare staten og kommunene. Folkevalgt mellomnivå som samarbeidsorgan for kommunene samarbeidsmodellen, som også har tre forvaltningsnivå, men hvor indirekte valg til mellomnivået basert på kommunestyrene utgjør en bærebjelke i modellen. Modell med differensiert organisering av det regionale nivået, hvor kommuner med ulike forutsetninger kan få ansvar for ulike oppgaver, og dermed bryter med dagens prinsipp med generalistkommuner. Modell med enhetsfylke, hvor fylkeskommunenes og fylkesmannens administrasjon er integrert til ett regionalt organ, underlagt felles administrativ ledelse. Modellen med enhetsfylke ble introdusert av det såkalte Sundsbøutvalget, som ble oppnevnt av Kommunenes Sentralforbund (KS) i 1996 for å drøfte og komme med forslag til hvilken oppfatning KS burde ha om slike spørsmål. Utvalget foreslo blant annet at fylkesmannsembetet og den fylkeskommunale sentraladministrasjonen burde slås sammen under administrativ ledelse av fylkesmannen og gis betegnelsen "fylke" (Sundsbø et al 1998). I følge NOU 2000:22 Om oppgavefordelingen mellom stat, region og kommune fikk forslaget liten oppslutning i høringsrunden. Modellen skulle bidra til en oversiktlig struktur, som ville være enklere å forholde seg til for folk flest, og også gi samordnings- og innsparingsgevinster. Innvendingene var at modellen kunne føre til uheldig sammenblanding av statlige og fylkeskommunale oppgaver, ansvar og roller, og snarere bidra til å forsterke inntrykket av et uoversiktlig og uryddig regionnivå (s. 287). I St.meld. nr. 19 ( ) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt (12. april 2002) ble det likevel foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke. I følge meldinga vil enhetsfylket bestå av en statlig del med en administrativ leder og en fylkeskommunal del underlagt fylkestinget. Enhetsfylkets leder kan være enten

18 6 fylkesmannen eller fylkesrådmannen. Det blir understreket at en absolutt forutsetning for enhetsfylket er at tilsyns- og klageoppgaver holdes separat fra øvrige oppgaver i enhetsfylket (s. 9). Stortinget ga sin tilslutning til slike forsøk i Inst. S. nr. 268 ( ) 14. juni Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet utgjorde flertallet, mens Fremskrittspartiet (Frp) og Sosialistisk Venstreparti (SV) gikk mot forsøket. SV mente at enhetsfylket ville skape vanskelige avveininger mellom forvaltning og myndighet med åpenbar fare for sammenblanding av roller, mens Frp mente enhetsfylket sannsynligvis vil utvide byråkratiet (s. 26). I St.meld. nr. 19 ( ) er en opptatt av at avgjørelser skal fattes så nær dem det angår som mulig. Oppgaver som krever lokal- eller regionalpolitisk skjønn bør legges til folkevalgte organer, og oppgaver bør legges på lavest mulig effektive nivå, som oftest er primærkommunene. Samtidig skal oppgaver som ikke skal la seg påvirke av lokale forhold, samt oppgaver som gjør krav på sentrale beslutninger og som forutsetter et nasjonalt helhetsgrep, være et statlig ansvar. Det blir også vektlagt at byråkratiet må reduseres og at fylkeskommunen ikke må utvikle seg til en overkommune hvor et lokalt folkevalgt organ (fylkeskommunen) er et overordnet organ for et annet lokalt folkevalgt organ (kommune). På den ene sida skal det som krever lokal eller regionalpolitisk skjønn plasseres på et lavest mulig effektivt nivå. På den andre sida skal byråkratiet reduseres og staten bør ha ansvaret for standardiserte og regelorienterte oppgaver, samt oppgaver som krever et nasjonalt helhetsgrep. Stortinget og Kommunal- og regionaldepartementets overordna målsettinger for forsøkene kan kort beskrives slik: 1. Forenkling av den offentlige organiseringen på regionalt nivå 2. Rasjonalisering og effektivisering av forvaltningen 3. Sterkere, mer robust og integrerte fagmiljøer 4. Sterkere satsing og bedre ivaretakelse av utviklingsoppgavene 2.1 Hvorfor enhetsfylket i Hedmark? Hedmark fylkeskommune ønsket å delta i forsøket med enhetsfylket ut i fra en tankemodell/holdning om at det var viktig å fortsatt ha et folkevalgt organ på regionalt nivå. Begrunnelsen for dette var av demokratisk karakter, men også ut i fra et effektivitetshensyn. Hedmark hadde deltatt sentralt i oppgavefordelingsutvalget (NOU 2000:22) gjennom fylkesordfører Siri Austeng. Regjeringsskifte, og behandlingen i Stortinget av denne saken, medførte en annen organisering og oppgavefordeling enn hva flertallet i oppgavefordelingsutvalget tilrådde. I forbindelse med den offentlige debatten som kom i etterkant, ble regjeringen pålagt av Stortinget at det skulle gjøres forsøk med alternativ oppgavefordeling og organisering. På bakgrunn av vedtak vedrørende dette, ønsket Hedmark fylkeskommune å delta aktivt i disse forsøkene nettopp for å være med på å utvikle og sikre et folkevalgt organ på mellomnivå. I denne fasen jobbet også fylkesmannen med utvikling av et prosjekt rettet mot kommunene i Hedmark vedr. oppgavedifferensiering på kommunalt nivå. Kommunene, gjennom regionrådene, ble invitert til å være med i dette prosjektet. Prosjektet ble

19 7 terminert av forskjellige årsaker, bl.a. fordi at i retningslinjene for prosjektet måtte fylkeskommunen være prosjektsøker. I Hedmark ønsket fylkeskommunen å satse på enhetsfylket. 2.2 Prosessen mot enhetsfylket Hedmark Arbeidet med enhetsfylket starta i august 2002 etter invitasjon fra Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) om å søke prosjektstatus. Fra KRDs side ble det forutsatt et tett samarbeid mellom Fylkesmannen og Hedmark fylkeskommune. I Hedmark valgte man å etablere en egen styringsgruppe bestående av øverste ledelse i de to organisasjonene. Fig. 2.1 viser viktige milepæler fram til iverksetting av enhetsfylket 1. januar I mai 2003 godkjente KRD prosjektet etter bestemte vilkår. Vilkårene som ble lagt til grunn i denne fasen medførte bl.a. at den parlamentariske modellen ikke ble en del av forsøket. I juni samme år vedtok fylkestinget å fortsette planleggingen av forsøket basert på de krav som statlige styresmakter la til grunn. Fra juni 2003 samarbeidet Fylkesmannen og Hedmark fylkeskommune i en utvidet prosjektorganisasjon. Dette medførte bl.a. opprettelsen av fem arbeidsgrupper på tvers av de to organisasjonene hvor siktemålet var å komme med innspill mht. "institusjonalisering" av samarbeidsområder (saker og fagfelt). I dette bildet hører det også med at det ble avholdt informasjonsmøter for de ansatte i de to organisasjonene. 19. desember 2003 ble forskriften for prosjektet godkjent av KRD.

20 8 Dato: Innhold milepæl Sentrale milepæler Enhetsfylket Hedmark Invitasjon fra KRD om å søke prosjektstatus. Forutsatt tett samarbeid FM og HFK I Hedmark ble det etablert en egen styringsgruppe bestående av øverste ledelse Hedmark søker om å kunne starte forsøk med enhetsfylke Drøftelser med KRD/AAD Brev fra fylkesmannen til fylkestinget Hedmark søker om å kunne starte forsøk med enhetsfylke Drøftelser med KRD/AAD KRD godkjenning på nærmere bestemte vilkår Fylkestinget vedtok å fortsette planleggingen innefor gitte vilkår Endelig godkjenning Styringsgruppa fastasatte omforent mandat for det videre arbeidet ogg opprettet prosjektgruppe som fikk ansvar for å organisere det videre arbeidet og utarbeide et endelig beslutningsgrunnlag Arbeidsgruppene (5) la fram rapp.okt/nov Fylkestinget behandlet vedtak for forsøket Vedtekter godkjent av KRD Implementering arbeidsgrupper la fram oppfølging/tiltak i forhold til 4 politikk/ansvarsområder Figur 2.1: Sentrale milepæler i utviklingsperioden før iverksetting av enhetsfylket i Hedmark 2.3 Enhetsfylket i Hedmark Forsøket med enhetsfylke i Hedmark medfører ingen endring mht til gjeldende bestemmelser for fylkesmannens og fylkeskommunens virksomhet i forsøksperioden. Enhetsfylket kan ikke binde noen av partene og forskriften regulerer kun forhold som gjelder gjennomføring av forsøket. Enhetsfylkeforsøket slik det er utformet, skal ikke endre forhold rundt behandling av klagesaker for fylkeskommunen (Forvaltningsloven 28) og heller ikke den myndighet fylkesmannen har etter "særskilt lovverk som klageinstans over fylkeskommunale vedtak". KRD skal være klageinstans for avgjørelser om å nekte innsyn i dokumenter som legges fram for eller utarbeides av enhetsrådet. Enhetsrådet er ledelsesorganet for enhetsfylket, og har det øverste, strategiske ansvaret for ledelsen og gjennomføringen av forsøket (Forskrift om forsøk med enhetsfylket i Hedmark 4-2). Enhetsrådet skal være en felles arena hvor fylkeskommunen og fylkesmannen skal drøfte synspunkter på saker av felles interesse og søke å komme frem til felles anbefalinger. Rådet skal ha følgende sammensetning: fylkesordfører, fylkesrådet, fylkesmann og assisterende fylkesmann. Rådet består av maksimum 8 medlemmer med lik representasjon fra begge parter i rådet. I tillegg kan det delta øvrige personer fra administrasjonen under behandling av enkelte eller spesielle saker. De to samarbeidspartnerne bytter på å lede enhetsrådet etter en fastsatt turnus med

Beskrivelse av oppdraget

Beskrivelse av oppdraget Beskrivelse av oppdraget 1.1 Om oppdraget I St. meld. nr. 19 (2001-2002) Nye oppgaver for lokaldemokratiet regionalt og lokalt nivå ble det foreslått å iverksette forsøk med enhetsfylke og med kommunal

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Samarbeidsrådet. Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark. Terje Skjeggedal Roald Lysø

Samarbeidsrådet. Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark. Terje Skjeggedal Roald Lysø Samarbeidsrådet Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Terje Skjeggedal Roald Lysø Notat 2006:11 Samarbeidsrådet Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag

Detaljer

Skjønn forening eller okkupasjon? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Skjønn forening eller okkupasjon? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Skjønn forening eller okkupasjon? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Terje Skjeggedal Roald Lysø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel Forfattere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

ENHETSRÅDET I HEDMARK

ENHETSRÅDET I HEDMARK FYLKESMANNEN I HEDMARK Møte 4.oktober 2004 kl. 1200 Statens Hus, Hamar ENHETSRÅDET I HEDMARK Medlemmer tilstede: Fylkesmannen: Tormod W. Karlstrøm Anne Kathrine Fossum Ragni Grude Amb Fylkeskommunen: Reidar

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid

Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid Saknr. 12/717-22 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Arena Innlandet Ny organisering for politisk samarbeid mellom Oppland og Hedmark fylkeskommuner Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform

Politisk tilslutning til at Kommunesektorens organisasjon (KS) medvirker i lokale og regionale prosesser i en fremtidig kommunereform Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 06.08.2014 Arkiv: :FE 112 Arkivsaksnr.: 14/1051 Journalpostløpenr.: 14/21689 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene

Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Nord-Trøndelag Fylkeskommune SAKSPROTOKOLL Mandat for felles utredning om samling av Trøndelagsfylkene Arkivsak-dok. 14/02584 Saksbehandler Ole Tronstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april Fylkesordfører Fylkesrådsleder Tomas Norvoll Redegjørelse under 2. fylkestingssamling Narvik, 07.april 2014 Fylkesordfører Tema for denne redegjørelsen er kommunereformen. Det er viktig at fylkestinget deltar i den aktuelle

Detaljer

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010

Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 Resultatrapport Fylkesmannen i Østfold - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen Resultater i prosent og antall svar Under presenteres resultatene for

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Godt forsøk god modell? Evaluering av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling AS Steinkjer 2006 Tittel Forfatter Notat : 2006:9 Prosjektnummer

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform utvikling av Oppland Kommunalkomiteens besøk i Oppland Fylkesmann Kristin Hille Valla Tenketank for kommunereform i Oppland Initiativ fra Fylkesmannen i samarbeid med KS Tenketanken ledes

Detaljer

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Ny Kommunelov Steinkjer 15. mai 2017 Fagsjef Dag-Henrik Sandbakken «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Blir det: Mer selvstyre? Bedre lokaldemokrati? En enklere og mer tilgjengelig lov? En kritisk

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal

Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal Nye folkevalgte regioner vs regional stat roller og oppgaver? Hvor lander ekspertutvalget? Jon P Knudsen Lyngdal 1.11.2017 Bakgrunn Regionreformen Kommunereformen Det opprinnelig ønsket om en tonivåforvaltning

Detaljer

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet

Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Dialog i ledelse sentrale funn fra FIRE-prosjektet Skolelederdagene 2012 Jorunn Møller og Eli Ottesen Prosjektets formål Å undersøke om det nye styrings- og forvaltningssystemet fungerer i tråd med intensjonene.

Detaljer

Region Viken. Ny folkevalgt region?

Region Viken. Ny folkevalgt region? Region Viken Ny folkevalgt region? Avtale om sammenslåing av Akershus, Buskerud og Østfold o Avtalen er forhandlet frem i forhandlingsutvalget mellom partene i Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Strategisk plan 2012-2016

Strategisk plan 2012-2016 Strategisk plan 2012-2016 Forord Å la humla suse, er også en strategi. Fylkesmannen har mange oppgaver, på svært mange områder. Vi har mange oppdrag. Alt skal gjøres, intet forsømmes. Etter hvert er mengden

Detaljer

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen?

Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Framtidens kommunestruktur - hvor går kommunene i Trondheimsregionen? Innledning for Trondheimsregionen 20.06.2014 Alf-Petter Tenfjord Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fram til i dag har diskusjonen vært:

Detaljer

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016

0-alternativet. Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 0-alternativet Basert på rapporten fra Trøndelag forskning og utvikling. Februar 2016 Formålet med utredningen er å belyse fordeler og ulemper ved fortsatt selvstendighet med interkommunalt samarbeid for

Detaljer

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren

Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens politikk for statlig tilsyn med kommunesektoren Informasjonsmøte om Kommuneproposisjonen 2018 Agder, 12. mai 2017 Statlig tilsyn med kommunene Meld.

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING

MASTERPLAN OMSTILLING MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Brumunddal 20. desember 2012 1 Forord for divisjon Psykisk helsevern er under utarbeidelse. Masterplanen skal ferdigstilles og godkjennes

Detaljer

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune

Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Saknr. 17/6276-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Oppfølging av Stortingets vedtak om sammenslåing av Hedmark og Oppland fylkeskommune Innstilling til vedtak: Det opprettes et forhandlingsutvalg med

Detaljer

Regionreformen. Status Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland

Regionreformen. Status Oppland fylkeskommune. Mulighetenes Oppland Regionreformen Status Oppland fylkeskommune Fylkestingets drøftinger Innspill i forkant av Stortingsmeldingen om Kommunereformen Fylkestingets behandling i møte 14.10.2014 sak 53/14 Prinsipper for et regionalt

Detaljer

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011

Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Rapport 7/2011 Analyse av personalundersøkelsen i Buskerud 2011 Utdanningsavdelingen Forord Denne utviklingsrapporten bygger på en kvantitativ spørreundersøkelse som er gjennomført i utdanningsavdelingen

Detaljer

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner

Kommunene ble gjennom formannskapslovene i 1837 basert på inndelingen i prestegjeld. Norge ble delt inn i 392 kommuner Vi trenger robuste kommuner tilpasset morgendagens utfordringer. Innbyggerne i hele landet skal ha gode barnehager, skoler og helsetjenester også i fremtiden. Kommunereform Stavanger-regionen næringsforening

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar,

Fylkestinget vedtar Samarbeidsprogrammet for Hedmark (13) med årlig rullering av programmet. Hamar, Saknr. 5574/09 Ark.nr. 130. Saksbehandler: Ingrid Lauvdal SAMARBEIDSPROGRAMMET FOR HEDMARK 2010-2011(13) Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark

SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark SAMARBEIDSAVTALE mellom Kongsvinger kommune og NAV Hedmark 1. Samarbeidsparter Samarbeidsavtalen er inngått mellom Kongsvinger kommune og Arbeids- og velferdsetaten i Hedmark. Avtalen gjelder drift av

Detaljer

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen

Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune vedrørende kommunereformen ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2014/751 Arkivkode: 002 Saksbehandler: Kjersti Øiseth Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 6/15 Kommunestyret 23.02.2015 Vurdering av videre prosess i Enebakk kommune

Detaljer

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011

REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Saknr. 08/3272-10 Ark.nr. 213 &00 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen og Geir Aalgaard REGLEMENT FOR DELEGERT MYNDIGHET I HEDMARK FYLKESKOMMUNE - OPPDATERT TABELLDOKUMENT 2011 Fylkesrådets innstilling

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING MIDLER TIL PROSJEKTKOORDINATOR FOR PILOTFYLKENE Saknr. 408/09 Ark.nr. K21. Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet i Hedmark vedtar å bevilge kr 100 000,- pr. år i treårsperioden 2010 2012 til prosjektet universell

Detaljer

Rolleforståelse og rollefordeling

Rolleforståelse og rollefordeling Rolleforståelse og rollefordeling Politikk - administrasjon Arbeidsøkt 5 Rådgiver Morten Strand størst mulig fleksibilitet og ressursutnyttelse Samarbeidets prøvelser Kommunestyret bestemmer Kommuneloven

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering

Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Tema: Medarbeidersamtale/personvurdering Innledning En medarbeidersamtale er en regelmessig, organisert form for samtale mellom medarbeider og nærmeste overordnede, der en samtaler om arbeidsoppgaver,

Detaljer

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016

Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Rapport brukerundersøkelse for Fylkesmannen i Finnmark 2016 Om undersøkelsen Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gitt fylkesmennene oppdrag om å gjennomføre brukerundersøkelser. Mellom 28. november

Detaljer

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen

Tittel: Forfatter: År: Serietittel: Språk: Bakgrunnsinformasjon om NAV-kontorene i undersøkelsen Tittel: Utvikling og utfordringer i lokale NAV-kontor Forfatter: Tone Alm Andreassen og Kristin Reichborn-Kjennerud År: 2009 Serietittel: AFI-notat ; 2009:2 Språk: Norsk Sammendrag De første lokale, samlede

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

Dette er en kortversjon av dokumentet Alternativer til dagens fylkeskommune (H-2156), utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2004.

Dette er en kortversjon av dokumentet Alternativer til dagens fylkeskommune (H-2156), utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2004. Innledning Dette er en kortversjon av dokumentet Alternativer til dagens fylkeskommune (H-2156), utgitt av Kommunal- og regionaldepartementet i oktober 2004. I den senere tid har debatten om fylkeskommunens

Detaljer

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten.

Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. Brukermedvirkning på systemnivå i Arbeids- og velferdsetaten. 1. INNLEDNING: Arbeids- og velferdsetaten skal legge til rette for kontakt med representanter for etatens brukergrupper. Brukermedvirkning

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur

Om regionreformen. Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Om regionreformen Nye folkevalgte regioner og ny fylkesmannstruktur Presentasjon på rådmannsmøte i Grenlandssamarbeidet, 9.8.2016 Bent Aslak Brandtzæg 1 Bakgrunn Stortinget fattet 18. juni 2014 følgende

Detaljer

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN

UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNEN VEDR. KOMMUNEREFORMEN 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 23.09.2016 2014/2345-32955/2016 / 020 Saksbehandler: Dag Ole Teigen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets kultur-, nærings- 18.10.2016 og helsekomité Fylkestinget 25.10.2016

Detaljer

Kommunereform utvikling av Oppland

Kommunereform utvikling av Oppland Kommunereform utvikling av Oppland Stortingets vedtatte mål for kommunereformen: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling 3. Bærekraftige og økonomisk

Detaljer

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016.

Byrådsleder anbefaler at det legges opp til en fremdriftsplan som presentert i saksutredningen, med bystyrebehandling første halvdel 2016. Byrådssak 1031 /16 Bergen kommunes planstrategi 2016-2019 - Oppstart av arbeidet RICT ESARK-1120-201529590-1 Hva saken gjelder: I denne saken redegjøres for rammer, premisser, organisering og fremdriftsplan

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-8 Dato: 24.01.14 VIDEREFØRING AV AVTALEN OM BUSKERUDBYSAMARBEIDET INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET OG BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne

ROMSDAL REGIONRÅD. Strategi Ville våge - vinne ROMSDAL REGIONRÅD Strategi 2017-2020 Ville våge - vinne Innhold Innledning... 2 Mål og arbeidsmetode for Romsdal Regionråd... 3 Overordnet mål... 3 Delmål... 3 Arbeidsmetode for ROR som tverrpolitisk samarbeidsorgan...

Detaljer

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag

Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Arbeids- og =sosialdepartementet Vedlegg Fylkesrådet i Nord -Trøndelag Nord -Trøndelag fylkeskommune SAKSPROTOKOLL S.nr. aoyod.s/ /OS^ Sak nr. 39/2005 Arbeids - og sosialdepartementet - Utkast til lov

Detaljer

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd

Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped. Gjeldende fra Revidert i nasjonalt brukerråd Retningslinjer for brukermedvirkning i Statped Gjeldende fra 01.01.13 Revidert i nasjonalt brukerråd 27.11.2013 0 Innhold 1. STATPED... 1 1.1. TJENESTEYTING... 1 1.2. BRUKERPERSPEKTIV... 1 1.3. ORGANISASJON...

Detaljer

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet

Lotteri- og stiftelsestilsynet. Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport. Lotteri- og stiftelsestilsynet Brukerundersøkelse 2012 Oppsummeringsrapport Bakgrunn og formål skal gi relevant informasjon og veiledning til aktører, publikum og myndigheter på lotteri- og pengespillområdet og på stiftelsesområdet.

Detaljer

Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal

Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Hvordan går det med enhetsfylket? Andre undervegsrapport fra evalueringen av forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal Roald Lysø Terje Skjeggedal NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2005 Tittel Forfattere

Detaljer

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse Journalpost:16/39160 Saksnummer Utvalg/komite Dato 053/2016 Fylkestinget 25.04.2016 Komite for samferdsel 25.04.2016 Høring - råd i kommuner og fylkeskommuner for ungdom, eldre og personer med funksjonsnedsettelse

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Steinkjer skal markeres som et tydelig hovedsete og minst beholde sin andel av arbeidsplasser i embetet.

Steinkjer skal markeres som et tydelig hovedsete og minst beholde sin andel av arbeidsplasser i embetet. UTGANGSPUNKTET Det skal være stillinger og oppgaver både i og med hovedsete på, der fylkesmannen selv skal sitte med de funksjoner som er nødvendig for å kunne utøve rollen. skal markeres som et tydelig

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Melhus Wik Arkiv: 431 &32 Arkivsaksnr.: 12/363 Sign: Dato: 04.12.15 Utvalg: Administrasjonsutvalget 16.12.15 AMU 10.02.16 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN Forslag til vedtak:

Detaljer

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017

Velkommen til koordinatorsamling. Sarpsborg 17. mars 2017 Velkommen til koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Sjumilssteget 2017 2019 Kommuneanalysen - Fokusgruppeintervjuer med kommunene Koordinatorsamling Sarpsborg 17. mars 2017 Bakgrunn (Fylkesmannens

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold

Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge. Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Kartlegging av kommunenes arbeid med barn og unge Kjell-Olaf Richardsen Seniorrådgiver Fylkesmannen i Østfold Arbeide med 0-24 samarbeidet Gjennom sin kunnskap om situasjonen og behovene i fylket skal

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/95 Dato: 17.09.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Åfjord formannskap 23.09.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Per O. Johansen Vedlegg: 1. Brev av 27.08.2014 fra

Detaljer

Universell Utforming

Universell Utforming Universell Utforming bra for alle nødvendig for noen Fylkesstrategi for arbeidet med universell utforming i Vest-Agder 2008-2011 Foto: Arve Lindvig Vest-Agder Fylkeskommune Fylkesmannen i Vest-Agder Foto:

Detaljer

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning

Lederkonferansen 2013. Organisering og oppgaveløsning Lederkonferansen 2013 Organisering og oppgaveløsning Organisasjonen ØRU Styret RU Sekretariatet Nettverk Nettverk Styret Styret gir oppdrag til administrasjonen i ØRU eller til RU i henhold til strategiplanen

Detaljer

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge

Vedlegg: FT- sak 71/14; Høringsuttalelse endringer i lov om Innovasjon Norge Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 14/7802-14/08089-5 Even Ystgård 09.12.2014 Nærings- og Fiskeridepartement - Høring - Endringer

Detaljer

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune

Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Saknr. 17/7353-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport "Næringsutvikling i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon.

Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. Det gode liv i ei attraktiv fjellbygd er Oppdal kommune sin visjon. En attraktiv kommune som arbeidsgiver betyr at Oppdal kommune tar i bruk mulighetene, møter utfordringene og utnytter potensialet. Oppdal

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 09/305 Sakstittel: EVALUERING AV PROSJEKTET "ADMINISTRATIV ORGANISERING I GRATANGEN KOMMUNE Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET

HØRINGSNOTAT - FORV ALTNINGSREFORMEN - FORSLAG TIL NYE OPPGAVER TIL DET FOLKEVALGTE REGIONALE NIVÅET Asker kommune Kommunal-og Regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: PMORK 080 &13 05.05.2008 S0811090 L12719108 Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S08/1090.

Detaljer

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118

Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 Vår saksbehandler: Frode Nyhamn Direkte tlf: 23 30 13 07 E-post: fny@udir.no Vår dato: Vårreferanse : 2011/118 SRY-møte8-2011 Dato: 29.11.2011 Sted: Utdanningsdirektoratet, konferanseavdelingen, møterom

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Status og videre planer

Status og videre planer Administrativt utviklingsarbeid ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Status og videre planer Solstrandsamlingen 21.- 22.april 2005 1 Utviklingsarbeidets målsetning: å legge til rette for en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015.

Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. UTKAST Rapport fra arbeidsgruppen for kommunereformen i Frogn anbefaling om videre veivalg våren 2015. 1.0 Bakgrunn Kommunestyret vedtok den 8. desember 2014 å nedsette en arbeidsgruppe som har som oppgave

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen

Prosjektplan for kommunereformen Prosjektplan for kommunereformen Vedtatt av kommunestyret 28.01.2015 Innhold 1. Mål og rammer... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Mål for reformen... 2 1.3 Ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur...

Detaljer

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater

Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Medarbeiderundersøkelsen november 2012 hovedresultater Gode resultater Oppslutningen er på prosent, og tilbakemeldingene viser også dette året at Stavanger kommune er en arbeidsplass med godt samarbeid,

Detaljer

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling

Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling Div. + arbeidsgiverpolitiske utfordringer v/kommunesammenslåinger, KS FoU/Deloitte personalledersamling 11.05.2016 Marit Moe, daglig leder KS Nord-Trøndelag marit.moe@ks.no 95 22 24 25 Disposisjon KS kurs

Detaljer

Humetrica Organisasjonsanalyse

Humetrica Organisasjonsanalyse Humetrica Organisasjonsanalyse 2007-03-16 Innhold 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Faktorene 1 Ledelse 2 Utvikling 3 Teamwork 4 Rivalisering 5 Jobbtilfredshet 6 Medvirkning 7 Pasientorientering 8 Kvalitetsfokus

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Tema: Kommunereformen Prosess, organisering og framdriftsplan for arbeidet i Lunner og Gran Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Hadeland videregående skole, Auditoriet Torsdag 30.10.2014 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor

Ledelse i skolen. Krav og forventninger til en rektor Ledelse i skolen Krav og forventninger til en rektor Innledning Skoleledelsen, med rektor i spissen, kan ha stor positiv innvirkning på læringsmiljøet og elevenes læringsutbytte. Dette forutsetter utøvelse

Detaljer

Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012

Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012 Oppsummering fra QuestBack-undersøkelsen om partnerskapet i NAV, januar 2012 Målet med undersøkelsen har vært å innhente erfaringer med partnerskapet fra et bredt utvalg av aktører, for blant annet å identifisere

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer