Rapport Klimalab Otta

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport Klimalab Otta - 2013 -"

Transkript

1 Rapport Klimalab Otta

2 Eiendom Vår ref.: Lillehammer, 21. november 2013 Rapport Klimalab Otta Bakgrunn Nord-Gudbrandsdal videregåande skule avdeling Otta ble utpekt til å være et 0- visjonsprosjekt av programmet Grønne energikommuner (GE). Programmetvarr en samarbeidsavtale mellom KS og Regjeringen ved Kommunal- og regionaldepartementet, Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet med prosjektperiode fra 2007 til Dette var en tilleggsavtale til programmet Livskraftige kommuner kommunenettverk for miljø og samfunnsutvikling. Bakgrunnen for programmet er at kommunene har virkemidler til å redusere Norges klimagassutslipp med 20 prosent. Formålet med 0- visjonsprosjektet er å utarbeide forslag til konkrete tiltak som reduserer utslipp av klimagasser. I tillegg til konkrete energiøkonomiseringstiltak, foreslår GE å bygge en klima- og energilaboratorium, som ikke er mulig å realisere med midler fra fylkeskommunen alene. De foreslåtte installasjonene er ikke lønnsomme investeringer med dagens lave energipriser, men har en viktig i pedagogisk funksjon. Klima- og energilaboratoriet er et ca 60m 2 netto tilbygg til skolens nordfasade og blir godt synlig fra omgivelsene, herunder fra Europaveg 6 som går forbi skolen. Laboratoriet skal forsynes med egenprodusert energi, og målet er at laboratoriets energibruk skal være 100 % fornybar. Laboratoriet skal inneholde installasjoner for å registrere miljø- og klimautvikling og ulike energimodeller som visualiserer og formidler alternative energiformer. Laboratoriet er unikt i norsk sammenheng, og formålet er å skape et undervisnings- og visningsrom for energi- og miljøforståelse gjennom bruk av moderne og spektakulære virkemidler. Resonnementet er at investering i økt kunnskap om miljøproblematikk hos framtidige elevkull ved Nord-Gudbrandsdal vgs og besøksskoler vil kunne høstes i form av reduserte utslipp når disse tar med lærdommen ut i arbeidsliv og studier. Det er en målsetting at klima- og energilaboratoriet skal fungere som en nasjonal pilot og være et besøkssted for skoleklasser fra hele landet. Det er verdt å understreke lokaliseringen i Nasjonalparkriket som profilerer seg på natur og miljø. En særlig interessant side ved energilaboratoriet er koblingen mot Klimapark Dette er et utendørs miljø- og forskningsprosjekt av nasjonal og internasjonal interesse. Datainformasjon og bilder fra klimaparken vil være tilgjengelig for undervisningsformål og overvåking i klima- og energilaboratoriet. Denne vil være kompletterende i forhold til Klimapark 2469 når det

3 gjelder pedagogikk, feltarbeid, overvåkning, læringsverktøy og koblinger mot nasjonale og internasjonale kompetansemiljøer. Øvrige temaer som vil være aktuelle for undervisningssituasjoner vil være: 1) Sammenheng mellom energiforbruk og klima. 2) Sammenhengen mellom egen energiproduksjon og klima 3) Energigjenvinning 4) Sammenhengen mellom energiforbruk og ulike typer installasjoner 5) Forholdet mellom energiforbruk og bygningsfysikk 6) Driftsoptimalisering. Forholdet mellom driftsstrategi og energiforbruk. Gjennom økt fokus på miljø og klimautfordringer i elevenes læring er målet å skape forståelse, holdninger og verdier hos de unge om betydningen av miljøsatsing. Alle elever vil være målgruppen, og alle utdanningsprogram har naturfag der temaet Energi for framtida og bærekraftig utvikling er sentralt. For utdanningsprogram som naturbruk og fagene realfag, geofag og friluftsliv vil klima- og energilaboratoriet gi nye spennende pedagogiske muligheter. Ved bruk av laboratoriets moderne utstyr vil elevene kunne være aktive deltakere i reelle problemstillinger med innhenting av data om energi og alternative energiformer og overvåke lokal og global miljøproblematikk. Overføring av informasjon fra Klimapark 2469 til vil være en sentral del av den pedagogiske aktiviteten. Oppland fylkeskommune sendte i desember 2009 søknad om finansieringsstøtte til Kommunalog regionaldepartementet. Det ble søkt om 5,0 mill. kroner i støttebeløp. Husbanken ga, med hjemmel i midlertidige retningslinjer for kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet/boligsosialt kompetansetilskudd gitt av Kommunal- og regionaldepartementet, i april 2010 tilsagn om tilskudd på 1,0 mill. kroner til energi- og klimalaboratoriet. Fylkesutvalget vedtok i sak 108/09 å bevilge 3,75 mill. kroner til laboratoriebygget. Dette beløpet er senere prisstigningskorrigert til 4,0 mill kroner. På grunn av den forsinkelsen som oppsto i prosjektet, søkte Oppland fylkeskommune i september 2012 om utsatt frist for ferdigstillelse til ut året Husbanken godkjente utsatt frist for ferdigstillelse med krav til sluttrapport innen

4 Gjennom den pedagogiske utviklingsprosessen der også Lillehammer Kunnskapspark var trukket inn, ble noe av den opprinnelige forutsetningen for laben justert. Opprinnelig var det tenkt en lab som skulle tilby grupper på ca 15 personer modeller, måleresultater etc knyttet til energi- og klimarelaterte forhold ved skolen og Klimapark 2469, som så kunne bearbeides i skolens ordinære undervisningsarealer. Endelig pedagogisk plattform forelå i januar Det ble i prosessen fokusert på viktigheten av å kunne romme en full klasse på 30 elever samtidig i laben, og at det kunne foregå både undervisning og databehandling i lab-rommet. Dette bidrar til at laboratoriet ikke hadde plass på tomta der det opprinnelig var tenkt, da byggets areal må økes til ca 90 m². Videre ville det, i henhold til de pedagogiske føringene for laboratoriet, være behov for tak- og veggflater som egner seg for projesering. Derfor er bygget tegnet med innvendig romhøyde på 6 meter. Det ble også viet betydelig oppmerksomhet på muligheten for at alle de videregående skolene i Oppland, samt andre interessenter, skulle ha virtuell tilgang til laboratoriet, og kunne trekke ut data/informasjon til bruk i energi- og klimarelaterte problemstillinger fra hvor som helst. Dette innebar en endret IKT-teknologisk løsning i forhold til opprinnelige planer. Etter flere alternative plasseringer, landet prosjektgruppen på en oppføring mot syd, inntil eksisterende A-blokk.

5 2. Pedagogisk plattform I 2011 gjennomførte Lillehammer Kunnskapspark på oppdrag for Oppland fylkeskommune, en prosess sammen med ansatte og elever ved Nord-Gudbrandsdal vg skole avd. Otta, der pedagogikk og opplevelse ble fokusert. Denne dannet deler av bakteppet for skolen, som skulle utarbeide den overordnede pedagogiske plattformen. Denne ble levert i januar Navnet på rapporten signaliserer ambisjonene for klimalaboratoriet; «Norges fineste naturfagsrom». Formålet med klimalaben er primært å gi elever i videregående økt kunnskap om energi- og klimaspørsmål og dermed større bevissthet om de store utfordringene vi står overfor lokalt, nasjonalt og globalt på dette området. Klimalaben skal både være et fremtidsretta klasserom for natur- og realfag, men også et nasjonalt opplevelsesrom og kunnskapsbase for skoleklasser, fagpersoner og beslutningstakere innenfor bygg, energi og samfunnsplanlegging. Bygget må derfor, som en konsekvens av ambisjoner om å være et nasjonalt senter for formidling av energi- og klimarelatert kunnskap, ha spesielle kvaliteter når det gjelder arkitektur, energiløsninger, innhold og aktiviteter. Energiløsningene skal være basert på varierte og fornybare energikilder og være et sentralt «forsknings-«og visningsobjekt. 3. Teknisk løsning Energiråd Innlandet utarbeidet på oppdrag for Oppland fylkeskommune en rapport om energi- og klimalaboratorium på Otta knyttet til energitekniske løsninger. Rapporten ble levert i mai Rapporten foreslår følgende hovedtrekk for laboratoriet: - Bygningskroppen etableres i passivhusstandard. - Mest mulig av energirelaterte elementer/komponenter skal visualiseres og presenteres. - Vannbåren varme i gulv. Direkte innsyn, glassløsning på del av gulv. - Tilgang til/info om skolens varmesentral. - Ventilasjon med varmegjenvinning. - Varmegjenvinning av gråvann. Energiproduserende elementer: - Solceller - Solfangere - Vindmølle/vindturbiner Energioppfølging/sentral driftsstyring: De sentrale driftselementene kobles opp mot eksisterende SD-anlegg, og styres i tråd med skolens system for øvrig. Anlegget skal presentere øyeblikksverdier og historiske data over energiforbruk og produksjon i de forskjellige delene av bygget. Følgende spesifikasjoner ønskes ivaretatt av anlegget:

6 Parameter Logging Styring Infotavle Total energiproduksjon Totalt energiforbruk Strømforbruk hvert el-fastpunkt Strømforbruk separat stikkontakt Strømforbruk installerte vifter, pumper og lignende Strømforbruk totalt Produksjon el fra vindmølle/solcelle Total elproduksjon Varmeproduksjon fra solfangere Varmetilførsel via fjernvarmeanlegget Temperatur ute Vindstyrke ute Luftfuktighet ute Luftmengde ventilasjon Vannforbruk tappevann Romtemperatur Lufttemperatur etter varmegjenvinning CO2-nivå luft Fuktighetsmålere i yttervegg kjerne og ytterkanter. Det er ønskelig å vurdere muligheten for bruk av rommet som et demonstrasjonsrom for termografering og tetthetskontroll, med mulighet for testing av ulike byggkvaliteter. 4. Endelig utforming Oppland fylkeskommune engasjerte Arkitekt Bengt G. Michalsen AS i Grimstad som arkitekt for utforming av laboratoriet. Hele laboratoriebygget blir utført som passivhus. Det ble valgt en enkel bygningskropp med en mezzaninetasje som dekker halve grunnarealet, med en enkel trapp mellom hovedplan og mezzaninetasje. Både hovedplan og mezzaninetasje er universelt tilgjengelig fra A-byggets plan 1 og 2. Vegger og tak blir oppført med modulsystem fra Mjøselement AS, som med 250 mm tykkelse oppnår en U-verdi på 0,09 W/m²K. Utvendig blir veggene kledt med utlektet panel. Utvendig mot syd bygges et tilbygg i fulle etasjehøyder, som skal benyttes til forsøk av forskjellige bygningstekniske konstruksjoner som kan byttes ut over tid. Det er inngått avtale med Sel kommune at vi kan foreta fasadeendringer uten at det utløser noen søknadsplikt iht plan- og bygningsloven. Energiforsyningen til bygget vil, i tillegg til å bli koblet til skolens fjernvarmeanlegg basert på bioenergi, knyttes mot lokal varmepumpe luft vann, solcellepaneler, solfangere, vindturbiner

7 samt klargjøring for etablering av en mini vannturbin i Gudbrandsdalslågen, som renner forbi inntil skolen. I tillegg vil det bli etablert tre varmemagasiner nedgravd i grunnen ved siden av laboratoriet, bestående av ett vann-magasin, ett steinmagasin og ett betongmagasin, for å måle de enkelte magasiners varmelagringsegenskaper. Deler av fasaden på utbygget på laben vil bli benyttet til solceller og solfangere. Også på ferdig etablerte oppbygg på taker er det planer om energiproduksjon fra sol og/eller vind.

8

9

10 5. Framdrift Alle arbeidene blir utført med våre rammeavtalepartnere innen prosjektering og utførelse, basert på rammeavtalenes avtalte betingelser. Følgende aktører er kontrahert iht rammeavtalenes priser og vilkår: ARK Arkitekt Bengt G. Michalsen AS RIB Norconsult AS RIBr Norconsult AS RIE Norconsult AS RIB GK Norge AS Byggentreprenør Rudi og Skogum Bygg AS VVS-entreprenør GK Norge AS El-entreprenør Otto Moen Installasjon AS Uavhengig kontroll Solvang og Fredheim AS SHA-kooordinator Graff Bygg Consult Gravearbeidene startet Fullførte grunnarbeider med ferdig isolert ringmur og betonggulv uke 47. Levering av vegg- og takelementer uke 47. Monteringstid vegg- og takelementer 8-10 dager. Tett bygg uke 50. Ferdig bygg inkl. tekniske anlegg uke 51, Sluttfakturering av prosjektet følger Norsk Standards kontraktsbetingelser. Prosjektgruppa har vært bl.a. hos Siemens laboratorium The Crystal i London, der vi finner mange formidlingsløsninger som vil være aktuelle i Klimalaben på Otta. N-G vgs Otta er i arbeid med opplegg for formidlingsmetoder i laboratoriet, samt i prosess med fylkeskommunens IKTavdeling i forhold til formidlingsteknologi over internett til brukere ved de øvrige videregående skoler og andre interessenter. Instrumentering og utrustning av IT-løsninger samt formidlingsløsninger i laboratoriet vil bli fullført innen , da laboratoriet skal tas i bruk. Det samme gjelder vindturbiner og vannturbiner. Vi er avhengige av NVE s utbedring av flomforebyggingen mot Lågen for å få effektuert løsningen med vannturbin. Prøvedriftsperioden skal pågå fra skolens og elevenes side til , da offisiell åpning er planlagt. 6. Økonomi Alle aktører i byggesaken med unntak av arkitekt, er rammeavtalepartnere med Oppland fylkeskommune, slik at det er rammeavtalenes priser og betingelser som er gjort gjeldende for byggesaken.

11 Byggebudsjett: kr Fakturert pr : kr Bestilt, ikke fakturert: Mjøselement AS: Veggelementer, takelementer, limtre kr Nordan AS: Vinduer kr Rudi og Skogum Bygg AS: Bygg- og grunnarbeider kr GK Norge AS: Varme, sanitær, ventilasjon kr Otto Moen Installasjon AS: Elektrotekniske arbeider kr Norconsult AS: Prosjektering, gjenstående kr Graff Bygg Consult, SHA-koordinering kr Fredheim og Solvang AS, uavhengig kontroll kr Arkitekt Bengt G. Michalsen AS, gjenstående kr Normatic AS, toppsystem SD-anlegg kr B&T Låsservice AS, adgangskontroll kr kr SUM kr I investeringsrammene for Oppland fylkeskommune i 2014 er det satt av ytterligere 4,3 mill. kroner for fullfinansiering av formidlingsteknologien i laboratoriet, som skal være fullført innen

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter

Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter Forprosjekt Tingvoll sol- og bioenergisenter 3.juni.2009 Innholdsliste Sammendrag... 2 1 Bakgrunn... 3 1.1 Lokalisering og oppstart av aktivitet... 4 1.2 Organisering av forprosjektet... 5 2 Navn, grunnfilosofi

Detaljer

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

09 Resultatrapport 2009

09 Resultatrapport 2009 9 Resultatrapport 29 Enova SF mars 21 Design og layout: Tibe T reklamebyrå Forsidefoto: Geir Mogen Foto: Geir Mogen Getty Images s. 6 7, 8 9 DEL 1: ENOVA NÅ OG FREMOVER Leder 4 Visjon og verdier 6 En del

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Presentasjon av casestudier i REBO

Presentasjon av casestudier i REBO Karin Buvik Karine Denizou Åshild Lappegard Hauge Eva Magnus Michael Klinski Tore Wigenstad Cecilie Flyen Øyen Erica Löfström Mette Maren Maltha Kari Hovin Kjølle SINTEF NOTAT Presentasjon av casestudier

Detaljer

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg

Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg Grønne energikommuner aktiviteter i utvalg februar 2010 S2: KS foreslår at staten bør kjøpe utslippskutt fra kommunene. S6: Lier kommune har gode erfaringer med energisparekontrakter. S10: Rektoren på

Detaljer

Energiutredning Tinn 2009

Energiutredning Tinn 2009 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 SAMMENDRAG... 4 3 KORT OM KOMMUNEN... 5 3.1 GENERELT... 5 3.2 KOMMUNEFAKTA... 6 3.3 ENERGIBRUK I KOMMUNALE BYGG... 6 3.4 OM NÆRINGSLIV OG DE STØRSTE BEDRIFTENE... 6 3.5 ATRÅ BARNE-

Detaljer

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme

Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Analyse av konsekvenser ved oppvarming av bygninger i Norge ved vannbåren varme Erik Hegseth Sesseng Master i energi og miljø Oppgaven levert: Januar 2009 Hovedveileder: Rolf Ulseth, EPT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Politisk styring og lønnsomhet

Politisk styring og lønnsomhet SUM Report No. 12 Politisk styring og lønnsomhet En analyse av rammebetingelser for energiomlegging i byggeog eiendomssektoren i Norge Ingeborg Rasmussen, Jørgen Knudsen og Audun Ruud Centre for Development

Detaljer

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune

Varmeplan for Hov. Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien. Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Rådgiver Ole Helmer E Bjørlien Skogbrukssjef Einar Struksnæs, Søndre Land kommune Desember 2011 Innhold 1. Innledning 3 1.1 Varmeplanens forankring 4 2. Metodikk 5 2.1 Avgrensing av planområdet 5 2.2 Registrering

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

Utarbeidet for Husbanken Desember 2014. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring Utarbeidet for Husbanken Desember 2014 Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring KUNDE Husbanken KONTAKTPERSON Øyvind Ustad TEMA SELSKAP FORFATTERE Pilot- og forbildeprosjekter Analyse og Strategi

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk

arkitektur.nå Norsk arkitekturpolitikk August/2009 Utgitt av: Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep. 0030 OSLO - www.regjeringen.no/nb/dep/kkd - Redaksjon: Kultur- og kirkedepartementet Design & Art Direction: YourFriends - Bildebehandling:

Detaljer

Markedet for energieffektivisering

Markedet for energieffektivisering dd Markedet for energieffektivisering En analyse av markedets organisering og utvikling, samt en drøfting av strategiske tilpasningsmuligheter for elektrobransjen. 5.mars 2015 Sammendrag Introduksjon

Detaljer

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune

OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune Oppfølging av energi- og klimaplan. Årsrapport for 2013. i Februar 2014. OPPFØLGING AV ENERGI & KLIMAPLAN 2014 Utarbeidet av Rambøll ved Marius Monsen Ragnøy i samarbeid med Ringerike kommune RINGERIKE

Detaljer

Skattefradrag for enøk

Skattefradrag for enøk Forslag til Skattefradrag for enøk Oslo, 24. februar 2014 Organisasjonen som står bak Oppsummering av forslag til Skattefradragsordning for enøk-tiltak 24. februar 2014 Nordmenn bruker hvert år over 60

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune

Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Lokal energiutredning 2011 Horten kommune Oktober 2011 1 Sammendrag Skagerak Nett har områdekonsesjon for distribusjonsnettet i alle 14 kommunene i Vestfold og de 4 kommunene i Grenland. Energiutredningen

Detaljer

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT

Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø. SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk. Inger Andresen STF22 A04509 RAPPORT STF22 A04509 RAPPORT Evaluering av Kvernhuset ungdomsskole energi og miljø Inger Andresen www.sintef.no SINTEF Bygg og miljø Arkitektur og byggteknikk April 2004 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Bygg og miljø

Detaljer

Energiutredning 2007. Utsira kommune

Energiutredning 2007. Utsira kommune Energiutredning 2007 Utsira kommune Forord Ifølge Forskrift om Energiutredninger utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeide, årlig oppdatere og offentliggjøre en energiutredning for hver

Detaljer