PlussHus Steinkjer - forprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PlussHus Steinkjer - forprosjekt"

Transkript

1 PlussHus Steinkjer - forprosjekt Sammendrag: (versjon 1. feb 11) Forprosjektets målsetning er å legge forholdene til rette for at det kan gjennomføres et hovedprosjekt hvor det skal bygges ett eller flere PlussHus i Steinkjer. Forprosjektet skal lage en skisse over hovedprosjektet. I skissen skal arbeidsoppgavene identifiseres og en skal legge grunnlaget for en finansiering av hovedprosjektet. En sentral del i forprosjektet er å identifisere aktører som ønsker å bidra til å gjennomføre hovedprosjektet. I forprosjektet bør en også sørge for å legge til rette for forskning og studentoppgaver. Videre bør institusjoner og prosjekter med tilgrensene problemstillinger kontaktes med henblikk på et samarbeid. PlussHus Steinkjer skal bygges med en klar målsetning om å komme fram til kostnadseffektive løsninger som kan kommersialiseres, primært av lokale firma i området.

2 PlussHus Steinkjer - forprosjekt Dette er et forprosjekt som har som mål å undersøke om det er mulig å bygge PlussHus i Steinkjer. Med PlussHus menes: Bygninger som gjennom driftsfasen genererer mer energi enn det som ble brukt til produksjon av byggevarer samt til oppføring og drift av bygget. 1. Bakgrunn Det er en opplest sannhet at bygninger står for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk, og store kutt i energibruken i bygninger vil også ha store positive konsekvenser for miljøet. Det har lenge vært fokus i Europa på mer energieffektive hus, og de siste årene har interessen for hus som genererer mer energi enn de forbruker, PlussHus, blomstret opp. Det er bygget slike hus blant annet i Tyskland og Østerrike, og EUparlamentet har foreslått at alle nybygg fra 2019 skal produsere mer energi enn de forbruker. Ref: Zero rapport 2009 Norge har med forholdsvis lave strømpriser i et relativt kaldt klima i mange år hatt begrenset motivasjon for energieffektivisering og alternative energikilder. Støttetiltakene til energiøkonomisering har til nå vært begrenset i antall og størrelse for boligbyggere. Større prosjekt knyttet til energieffektivisering har så langt vært prioritert av bl.a. ENOVA. Mulighetene og utfordringene er mange når Norge er blant de landene hvor energiforbruket i bygninger er høyest. Norge er derfor et av landene som har mest å tjene på energieffektiviseringstiltak i byggsektoren. I et slikt perspektiv vil PlussHus være interessant. I dag baserer mange av PlussHusene i Europa seg på produksjon av elektrisitet fra solceller. Lokalt er det pekt på at en bør ta utgangspunkt i naturgitte forutsetninger som kan kommersialiseres for et verdensmarked og da er det av mange pekt på at vi har gode forutsetninger knyttet til energi. Ellers er det gode muligheter for at dette blir starten på et stort næringsutviklingsprosjekt i Midt-Norge, med et godt og nært samarbeid mellom offentlige aktører, næringsliv og FoU-miljø. I forprosjektet ønsker prosjektgruppen som første trinn å utrede om det er muligheter for å bygge en eller flere boliger etter PlussHusstandaren i Steinkjer. Hovedprosjektets målsetning blir da å bygge Plusshuset. Figuren under viser energibehov og produksjon ved ulike bygningsstandarder. 2

3 Energistandarder. Kilde: Sintef Byggforsk 2. Organisering Prosjekteier og byggherre er Steinkjer kommune. Trøndelag Forskning og Utvikling as () vil ivareta prosjektledelsen for prosjektet. Ved opprettes det en prosjektgruppe bestående av nødvendig kompetanse og kapasitet til å gjennomføre prosjektet. I første omgang består gruppen av seniorrådgiver Gunnar Nossum, professor Oddbjørn Sjøvold og seniorforsker Robert Bye. Bye er også tilknyttet NTNU og Zero Emission Buildings (ZEB) i en post docstilling. I forprosjektet opprettes det en referansegruppe som består av representanter fra Steinkjer kommune, Steinkjer næringsselskap, Nord-Trøndelag E-verk (NTE), Skanska og Hasle Gjerde i tilegg til prosjektledelsen. Hasle Gjerde er med pga særdeles aktuelle tomter for PlussHus, samt andre utbyggingsplaner. Forprosjektet er planlagt startet 1. februar 2011 og målsetningen er at det skal avsluttes før 1. juli Forprosjekt Målsettingen for forprosjektet er å klargjøre grunnlaget for en realisering av hovedprosjektet. I forprosjektet vil derfor de mest sentrale oppgavene være å: Gjennomføre en interessentanalyse hvor mulige aktører som kan bidra til å realisere hovedprosjektet identifiseres og knyttes til prosjektet. Identifisere og konkretisere arbeidsoppgaver i hovedprosjekt Utarbeide plan for finansiering av hovedprosjekt Utrede mulighetene for bruk av studenter f.eks. fra HiST, NTNU og HiO for å gjennomføre studentoppgaver opp mot PlussHuset. Eks. på slike prosjekt kan være knyttet til brukergrensesnitt, inneklima, vurderinger av ulike tekniske løsninger osv. Det bør legges til rette for studentoppgaver før/under bygging og i driftsfasen etter at bygget er ferdig. Identifisere de delene i hovedprosjektet hvor det er behov for ny kunnskap. Ettersom ZEB holder på med tilgrensende problemstillinger vil det være naturlig at en i forprosjektet søker å finne fellesnevnerne mellom PlussHus og ZEB med en målsetning om et tett 3

4 og godt samarbeid. Også andre prosjekter som kan ha gjensidig nytte vil være viktig å identifisere i forprosjektet. Enkelte av arbeidsoppgavene som er listet opp under hovedprosjektet er det naturlig å starte med i forprosjektet for deretter å fullføre i hovedprosjektet. 3.1 Finansiering forprosjekt Finansieringskilde Beløp Virkemidler for regional innovasjon (VRI) ,- Husbanken ,- Egeninnsats fra prosjektdeltakere ,- Sum ,- 3.2 Budsjett - forprosjekt Kostnadselementer Beløp Prosjektledelse ,- Direkte prosjektkostnader knyttet til reiser mv ,- Egeninnsats fra prosjektdeltakere ,- Sum ,- 3.3 Framdriftsplan forprosjektet Dato (frist) Aktivitet Ansvarlig 1. feb. 11 Utarbeidelse av forprosjektskisse (med innspill fra referansegruppen) 1. feb. 11 Utarbeidelse av forprosjektsøknad til VRI 1. feb. 11 Utarbeidelse av forprosjektsøknad til Husbanken Steinkjer kommune Lover og regler Steinkjer kommune Konsortium. Avklare mulige samarbeidspartnere, spesielt lokale Finansiering av hovedprosjektet (alle) 1. juli 11 Forprosjektet avsluttes og søknad om hovedprosjekt sendes Avklare tomt. Spesielt knyttet til en vurdering i forhold til fordeler og ulemper med de ulike alternativene Steinkjer kommune Andre prosjekter. Avklare muligheten for en kobling opp mot andre prosjekter, spesielt ZEB og Norwegian Smartgrid senter Kunnskapsinnhentning. Avklare hvilke andre prosjekter PlussHus Steinkjer kan lære av NTE 4

5 4. Hovedprosjektet En forutsetning ved norske PlussHus er at bygningskroppen er så energieffektiv som mulig. Ved hjelp av god isolasjon, høy tetthet og intelligente ventilasjonsløsninger og belysningsløsninger er det mulig å begrense oppvarmingsbehovet. Oppvarmingsbehovet kan dekkes ved solvarme/solfangere, varmepumpe (VP), biovarme og andre fornybare energikilder. I tillegg vil varmegjenvinningsløsninger for ventilasjonsluften og gråvann fra sanitærtekniske installasjoner, smarte løsninger for best mulig å utnytte dagslys i et belysningsperspektiv, og bruk av kun svært energieffektive elektriske apparater gjøre at bygningen bare trenger å tilføres en svært begrenset mengde energi. For å få generert nok energi til å oppnå et PlussHus er det viktig å klargjøre hvilken energi som trengs til de forskjellige formålene. Det er betydelig lettere å generere varme enn å generere elektrisitet. Følgelig er det viktig at det ikke brukes elektrisitet direkte til varmeproduksjon, slik det gjøres i varmtvannstanker og panelovner i de fleste av dagens bygg. Ved kombinasjon av svært energieffektive bygg, solfangere og varmepumper til oppvarming, samt små vindturbiner og solcellepaneler til elektrisitetsgenerering vil det være fullt mulig å bygge PlussHus de fleste steder i Norge. Fordeling og størrelsen på de ulike energipostene vil være utfordringen slik at systemene spiller på lag med seg selv, dvs. kan dekke opp energibehovet til en hver tid. Det vil også være viktig å avklare hvilke faktorer som påvirker bygningsmessig og teknisk løsning mht. lokalisering, kystområder, antall soltimer, vindforhold og klimatiske forhold. Et viktig punkt i hovedprosjektet vil være at selv om PlussHuset blir avansert skal det samtidig være enkelt for brukerne, samt at det skal ha en utforming som gjør det attraktivt for beboerne. Derfor vil det bli arbeid aktivt med design, visualisering og brukergrensesnitt. Dette er forhold som det må legges til rette for i forprosjektet. En utfordring for innføringen av PlussHus i Norge er at dagens regelverk i liten grad tilrettelegger for småskala elektrisitetsproduksjon. I tilegg er insentivene for slik produksjon i Norge marginale, spesielt dersom en sammenligner med enkelte andre land i Europa. Mange av problemstillingene i et hovedprosjekt vil egne seg godt som studentoppgaver. 4.1 Mål hovedprosjekt Hovedmålet med prosjektet er å utrede hvilke rammer som må være tilfredsstilt for å oppnå PlussHusstandard i et bygg oppsatt i Steinkjer slik at man oppnår et tilfredsstillende inneklima i bygget og kan levere energi til eksterne basert på smarte valg av bygningsmessige og energimessige løsninger i bygget. PlussHus Steinkjer skal bygges med en klar målsetning om å komme fram til kostnadseffektive løsninger som kan kommersialiseres, primært av lokale firma i området. Selv om det i dette prosjektet er et spesielt fokus rettet mot lokale firma er det også en målsetning om at kunnskap og erfaring fra dette prosjektet skal kunne brukes av næringslivet utover det lokale. Det er et mål at hovedprosjektet skal bidra til kunnskapsutvikling som kan nyttes i hele verdikjeden. 5

6 4.2 Mulige arbeidsoppgaver for hovedprosjektet Kostnadene ved de ulike alternativene skal analysere. Det gjelder f.eks. tomt, bygningskonstruksjoner og tekniske systemer. Under er det listet opp enkelte arbeidspakker og oppgaver som det kan være aktuelt å gjennomføre i hovedprosjektet. Listen er ikke fullstendig og en av oppgavene i forprosjektet er å komplettere denne listen. Arbeidspakke 1: State of the art - PlussHus. Arbeidspakke: Beskrivelse/ deloppgaver: Samarbeidspartner: Ansvar: Tidsfrist: State of the art Litteratursøk om erfaringene med PlussHus. Identifisere teknologier og metoder for PlussHus. Finne andre prosjekter som vi kan lære av Besiktigelse/befaring av PlussHus. Zero Emission Buildings (ZEB), ENOVA NTE, Skanska, Arbeidspakke 2: Tomtevalg Arbeidspakke: Beskrivelse/ deloppgaver: Samarbeidspartner: Ansvar: Tidsfrist: Tomtevalg En av oppgave i forprosjektet er å identifisere aktuelt tomter og vurdere de ulike tomtene opp mot hverandre. Videre må en vurdere om man skal bygge en eller flere bygningsenheter etter PlussHus-konsept og etter TEK10- konsept. Tomter som Steinkjer kommune disponerer Hasle Gjerde Steinkjer kommune, Steinkjer næringsselskap I tilegg er det enkelte forhold som må avklares, det gjelder f.eks.: Lover og regler. Er det noe i lovverket en må ta hensyn til. Sjekke plan og bygningsloven. Lover, regler og juridiske spørsmål (hovedprosjekt, ved drift, avtaler om visning, demo, markedsføring). Skrive bestilling til hovedprosjektet. Ansvar: Steinkjer kommune, NTE, Skanska 6

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi

Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Offentlige anskaffelsers rolle i utviklingen av miljøteknologi Med særlig fokus på sektorene bygg, transport og IKT Forfattere: Øystein Solevåg Bård Bergfald Erik Høines Nicole Lambert Christian Rostock

Detaljer

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON

Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Distribusjon Begrenset November 2013 NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON NESTEN NULLENERGIBYGG FORSLAG TIL NASJONAL DEFINISJON Revisjon 0 Dato 2013/11/5 Utført av Magnus Killingland,

Detaljer

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet

Strategi for utbygging av vannbåren varme. Olje- og energidepartementet Strategi for utbygging av vannbåren varme 2002 Olje- og energidepartementet 1 FORORD Økt bruk av vannbåren varme er et viktig satsingsområde for Regjeringen, og er først og fremst et virkemiddel for å

Detaljer

02/11Senter for byøkologi 2011

02/11Senter for byøkologi 2011 BYØK- RAPPORT 02/11Senter for byøkologi 2011 BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE MÅL OG FORBILDEPROSJEKTER TIL KONKRETE AVGJØRELSER I HVERDAGEN BOLIGPLANLEGGING OG ENERGIBRUK FRA OVERORDNEDE

Detaljer

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt?

Hvordan igangsette og drifte PAL-prosjekt? PAL Trøndelag FEBRUAR 2014 v.2 http://palblogg.wordpress.com INNHOLD Om PAL Prosjektledelse Delprosjektene Roller og ansvarsfordeling Kurs og etterutdanning Regional utvikling Samarbeidspartnere Økonomi

Detaljer

Passivhus Aktiv Læring PAL

Passivhus Aktiv Læring PAL 2012-03-28 Passivhus Aktiv Læring PAL Notat av Erik Wang, daglig leder i Byggopp, Opplæringskontoret for Bygg- og Anleggsteknikk i Trøndelag og seniorrådgiver Per Erik Sørås, enhet for regional utvikling

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Veileder for lokale energiutredninger

Veileder for lokale energiutredninger Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av NVE veileder nr 1 2005 Korrigert 25. august 2009 (side 37 og 38) 2 2009 V E I L E D E R Veileder for lokale energiutredninger Revidert utgave av

Detaljer

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune

Follo Distriktsrevisjon. Ski kommune Follo Distriktsrevisjon Ski kommune mai 2006 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 AVGRENSING... 5 4 REVISJONSKRITERIER... 6 5 METODE... 7 6 GJENNOMGANG... 8 6.1

Detaljer

Klima og energi, Sør-Trøndelag. Handlingsprogram 2014-2015

Klima og energi, Sør-Trøndelag. Handlingsprogram 2014-2015 Klima og energi, Sør-Trøndelag Handlingsprogram 2014-2015 Handlingsprogram, klima og energi Sør-Trøndelag Vedtatt av Fylkestinget i møte 29.10.2014, sak 86/14 Gjeldende forutsetninger Trøndelagsplanen

Detaljer

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030

KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED. Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 KRAFTBRANSJENS ROLLE I ET HVITT SERTIFIKATMARKED Utarbeidet for Energi Norge R-2010-030 Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. R-2010-030 Projektnr. 5Z10004.10 ISBN 978-82-8232-124-2 ISSN 0803-5113 Interne

Detaljer

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no

Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no Norsk solenergiforening www.solenergi.no post@solenergi.no 15/1311 Høring nye energikrav til bygg Innspill til DiBK (post@dibk.no), innen 18.05.15 Vi viser til direktoratets høring på forslag til nye energikrav

Detaljer

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT KOMMUNALE VIRKEMIDLER FOR Å STIMULERE TIL VANNBÅREN OPPVARMING RAPPORT FOR STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT OLAV ISACHSEN ESPEN LINDBØL JARLE EDLER i samarbeid med. PROSJEKT NR. 02/045 21.01.03 KANENERGI

Detaljer

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører

Husbankens miljøprogram 2009-2012. Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Husbankens miljøprogram 2009-2012 Et program med muligheter for kommuner og bransjeaktører, forsknings- og undervisningsaktører Innholdsfortegnelse 1 Husbankens miljøprogram - Bakgrunn og formål 4 2 Bygg

Detaljer

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS

Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg. Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS En studie for Enova SF 2009 Kompetanse innen vannbårne varmesystemer i bygg Forside: Foto: Radiatorventil med aktuator Multiconsult AS 2 Foreliggende dokument er en studie av kompetansen innen vannbårne

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011)

Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energi- og miljøplan for Verdal kommune (2008 2011) Energiledelse Enøk, fleksibilitet og miljø i kommunale bygg Energipåvirkning gjennom planarbeid og saksbehandling Energiforsyning og infrastruktur -

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 153330.R1 153330 14.12.2006 Oppdragsnavn: Kartlegging og vurdering av plantiltak Kunde: Askøy kommune Energihensyn i plantiltak og kommunal virksomhet,

Detaljer

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger

UPGRADE veileder- ambisiøs oppgradering av yrkesbygninger Veilederen er utarbeidet i forskningsprosjektet UPGRADE Solutions. Prosjektet handler om å kartlegge potensialet for energioppgradering, utvikle og samle gode for å i større grad få i stand ambisiøse oppgraderinger

Detaljer

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1

Energibruk i kommunale bygninger Vestby kommune. Vestby kommune. Rapport. Follo Distriktsrevisjon 2006. Mars 2006. Follo distriktsrevisjon Side 1 Vestby kommune Rapport Follo Distriktsrevisjon 2006 Mars 2006 Follo distriktsrevisjon Side 1 INNHOLD 1 SAMMENDRAG 3 2 BAKGRUNN 3 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 4 AVGRENSING 5 4 REVISJONSKRITERIER 5 5 METODE

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3

SLUTTRAPPORT. Forprosjekt. Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg. Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 SLUTTRAPPORT Forprosjekt Tverrfaglig utvikling av miljøvennlige bygg Skogmo 27. november 2012 Versjon nr.3 Innholdsfortegnelse 1 Mål og Rammer... 3 1.1 Bakgrunnen for prosjektet var følgende:... 3 1.2

Detaljer

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard

Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard Kunnskapsbehov for å innføre passivhus som standard RAPPORTUTKAST 06.10.2010 1 1.0 SAMMENDRAG Denne rapporten er et forsøk på å lage en oversikt over kunnskapsbehovet for å innføre passivhus som standard.

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Energiutredning Hurum kommune 2013

Energiutredning Hurum kommune 2013 Energiutredning Hurum kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG PROSESS... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 UTREDNINGSPROSESS... 4 3 OM HURUM KOMMUNE... 6 3.1 GENERELT... 6 3.2 INNBYGGERE...

Detaljer

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156

UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 ÅS KOMMUNE, KOMMUNEDELPLAN VINTERBRO UTREDNING AV KONSEKVENSER FOR ENERGIBRUK OG KLIMAPÅVIRKNING VED GJENNOMFØRING AV FØLGENDE TILTAK: SKITUNNEL OG SKIBAKKE PÅ SYDSIDEN AV RV 156 HOTELL MED KONFERANSESENTER

Detaljer

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper

Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Tidligere oppdrag til «Energi for framtiden» Gründercamper Oppdragsgiver: Enova SF OPPDRAG: Fremtidens skole Nasjonal Gründercamp 2014 Enova SF og Sør Trøndelag fylkeskommune skal bygge et energi- og klimaeffektivt

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

TET4850 EiT-Smartgrid

TET4850 EiT-Smartgrid TET4850 EiT-Smartgrid Teknisk rapport 2014 Ungbo Av gruppe 1, landsby 7 Deltakere: Mai-Linn Sanden, Marius J. Bakkehaug, Torunn H. Helland, Magnus Jerre, Ida Bakke og Simon A. Saxegård Dato: 30.04.14 ~

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer