Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 17.-19. APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:"

Transkript

1 Foto: Helene Moe Slinning. KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING APRIL 2009 GARDERMOEN NAVN: KRETS:

2 Landsting april 2009 Kjære landstingsdelegat Hjertelig velkommen til forbundets tredje ordinære landsting! Vi ønsker at du skal reise inspirert og begeistret hjem fra årets landsting. Landsstyret, lokalkomité, dirigentskap, ansatte og andre har lagt til rette for det. Og så er det litt opp til deg og din egen motivasjon. Sakene skal være godt forberedt, men du trenger ikke være enig i innstillingene! Uenighet er aldri farlig. Likegyldighet derimot, det er farlig det! Etter år med fokus på fusjonen, ny struktur og nytt program, er vi nå i ferd med å bli en trygg, sikker og moden ungdom. Vi skal videre, vi skal tenke nytt samtidig som det velfungerende fra nåtid og fortid beholdes. Vi må bli en attraktiv organisasjon for barn og unge! Norges KFUK-KFUM-speidere skal i 2019 være en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere. For å få til det, trenger vi din hjelp. Velkommen til aktiv deltakelse under årets landsting, og til å være med å påvirke Norges KFUK-KFUM-speidere framtid! Oslo, 27.februar 2009 Anne Sjømæling Landssjef Per Ove Løkstad Generalsekretær 1

3 Landsting april 2007 Innholdsfortegnelse Velkommen til forbundets andre ordinære landsting!...1 Innholdsfortegnelse... 2 Rammeprogram for landsting Informasjon om landsting Delegater på landsting... 6 Forslag til forretningsorden... 7 Saksliste... 8 Sak 1 Konstituering...10 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Vedlegg til sak 2: Torårsplan Sak 3 Grunnfondets generalforsamling...14 Vedlegg til sak Sak 4 Regnskap...21 Sak 4.1 Regnskap Sak Regnskap for forbundet Vedlegg til sak Sak Regnskap Nordtangen Vedlegg til sak Sak 4.2 Årsregnskap Sak Regnskap forbundet Sak Regnskap Nordtangen speidersenter Vedlegg til sak Sak 5 Inger Johanne Amelns legat Vedlegg til sak 5: Sak 6 Kontrollkomiteens beretning Sak 7 Strategiplanen : Fremtiden Vedlegg til sak 7: Sak 8 Budsjett 2010 og Vedlegg til sak 8: Sak 9 Langtidsbudsjett 2012 og Vedlegg til sak 9: Sak 10 Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene Sak gangs behandling av grunnregelendringer Sak Ledererklæring Sak Speiderløftet Sak Demokratisk struktur Sak Tillitsvalgte og ledere Sak gangs behandling av grunnregelendringer Sak Speiderløftet Sak Eksklusjon av medlemmer Sak Strykning

4 Landsting april 2007 Sak 10.3 Endringer av organisasjonsbestemmelsene Sak Ny 14 - Politiattest Sak ,5, og Familiespeiding som arbeidsgren Sak Kretsstyret Sak Endring Vedlegg til sak : Sak 11 Innkomne saker Sak 11.1 Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund Sak 11.2 Sak fra roverting: Rabattordning for studentspeidere Sak 11.3 Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av organisasjonsbestemmelsene 14 - Hederstegn Sak 12 Valg Vedlegg til sak

5 Landsting april 2009 Rammeprogram for landsting 2009 Dette programmet kan endre seg fram mot landsting. Fredag 17. april : Registrering og innkvartering Kortkurs: Nye leder- og patruljeførerkurs Fremtiden i kretsen Integrert forkynnelse 18.30: Landsstyrets mottakelse for gjester : Middag : Velkommen, praktiske beskjeder og konstituering (sak 1) Taler og toårsmelding (sak 2) : Sosial kveldsavslutning og kveldsbønn ved lokalkomiteen Lørdag 18. april : Frokost : Forhandlinger (egen kjøreplan) : Lunsj og lufting : Forhandlinger (egen kjøreplan) : Middag 20.00: Avreise fra hotellet Gudstjeneste Sosialt kveldsarrangement med kaker og kaffe 23.00: Tilbake til hotellet Søndag 19. april : Frokost : Morgenord og forhandlinger (egen kjøreplan) : Lunsj og lufting : Forhandlinger og avslutning (egen kjøreplan) 4

6 Landsting april 2009 Informasjon om landsting 2009 Tid og sted Landstinget holdes på Rica Hotell Gardermoen, i tiden april Innsjekking skjer fredag fra kl 18.00, middag serveres fra kl Landstinget avsluttes søndag kl Deltakeravgift og overnatting Deltakeravgift for landstinget er ikke fastsatt pr d.d. Regning for oppholdet sendes kretsene i etterkant av tinget sammen med oppgjør for reisefordelingen. Reisefordeling Det er reisefordeling for delegater til landsting. Reisefordelingsskjema deles ut på landsting og leveres inn ferdig utfylt før hjemreise. Vi oppfordrer til å bestille flyreise i god tid for å holde reisekostnadene nede. Oppgjør for reisefordelingen skjer i etterkant av landstinget. Reisemuligheter Fly, tog og buss til Gardermoen. Det går shuttlebusser fra Gardermoen og til hotellet. Hver må betale kr. 50,- hver vei på shuttlebussene. 5

7 Landsting april 2009 Delegater på landstinget Ifølge Grunnreglene 8.2 kan følgende delta på Landsting: Landstinget er forbundets øverste myndighet. Landstinget består av kretsledere, valgte representanter fra kretsene, landssjef, viselandssjef, styremedlemmer, fire representanter valg av Patruljeførertinget, leder av Rovernemnda og tre representanter valgt av Rovertinget, to representanter for de ansatte. Kretstingene velger kretsenes representanter, i tillegg til kretsleder, etter følgende regler: kretser med inntil 300 medlemmer, 1 valgt representant kretser med inntil 600 medlemmer, 2 valgte representanter kretser med inntil 900 medlemmer, 3 valgte representanter kretser med inntil 1200 medlemmer, 4 valgte representanter kretser med inntil 1500 medlemmer, 5 valgte representanter Kretser med mer enn 1500 medlemmer velger ytterligere en representant for hver påbegynte 500 medlemmer. Landstinget er vedtaksdyktig når mer enn 50 % av mulige representanter og minst 2/3 av kretsene er tilstede. Nærmere bestemmelser om landstinget fastsettes i organisasjonsbestemmelsene. Nærmere bestemmelser om Patruljeførertinget og Rovertinget fastsettes av landsstyret. Medlemstall i kretsene pr : Krets Medl. Delegater Krets Medl. Delegater Agder Oslo Asker og Bærum Rogaland Bjørgvin Romerike Buskerud Sogn og Fjordane Finnmark Sunnmøre Haugaland Telemark Hedmark og Troms Oppland Helgeland Trøndelag N. Nordland Vestfold Nordmøre og Romsdal Østfold Antall delegater er inkludert kretsleder. 6

8 Landsting april 2009 FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN Landsting, Norges KFUK-KFUM-speidere 1. Landsting velger: To dirigenter Tre til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. Ett tellekorps med seks medlemmer To til redaksjonskomité Inntil dirigentene overtar ledelsen, ledes møtet av landssjefen. 2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 3. Dirigentskapet har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 4. Debatteknikk: Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å vise nummerskilt til dirigentene. Replikk: "Replikk får en ved å vise nummerskilt til dirigenten og holde den andre hånden opp ved siden av med to fingre formet som en V." Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. Ved å vise nummerskilt og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, til voteringsorden, skal en umiddelbart få ordet. Taleretten kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av dirigentene eller delegatene, og vedtas av landsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert. 6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg og leveres skriftlig til dirigentene undertegnet forslagsstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Dirigentene fastsetter voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 8. Alle valg skal foregå skriftlig dersom landsting ikke bestemmer noe annet. Ved skriftlig votering teller blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte stemmer, anses valgt. Landssjefen og viselandssjefen velges ved særskilt valg. Dirigentskapet fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene. For landsting 2009 skal benkeforslag leveres valgkomiteen innen kl. 20 fredag kveld. 9. Landstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i Organisasjonsbestemmelsene. 10. Snarest mulig etter møtet sendes protokollen i avskrift til møtets medlemmer. 11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig flertall, etter forslag fra dirigentskapet. 7

9 Landsting april 2009 SAKER TIL LANDSTING 2009 Sak 1: Konstituering Sak 2: Landsstyrets toårsmelding inkludert rapportering på toårsplanen 2007 og 2008 Sak 3: Grunnfondets generalforsamling Sak 4: Regnskap: 4.1 Regnskap Regnskap forbund Regnskap Nordtangen Årsregnskap 2008 Sak 5: Inger Johannes Amelns legat Sak 6: Kontrollkomiteens beretning Sak 7: Strategiplanen : Fremtiden Sak 8: Budsjett 2010 og 2011 Sak 9: Langtidsbudsjett Sak 10: Endringer av grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene: gangs behandling av grunnregelendringer Ledererklæringen Speiderløftet Demokratisk struktur Tillitsvalgte og ledere gangs behandling av grunnregelendringer Speiderløftet Eksklusjon av medlemmer Strykning 10.3 Endringer av organisasjonsbestemmelsene: Ny 14 Politiattest , og 9.2.2: Familiespeiding som arbeidsgren Kretsstyret Endring Sak 11 Innkomne saker: 11.1 Sak fra Oslo krets: Tradisjon og identitet i et nytt forbund 11.2 Sak fra roverkongressen: Rabattordning for studentspeidere 11.3 Sak fra Gustav Danielsen og Per Solberg: Endring av organisasjonsbestemmelsenes 14 Hederstegn fortsetter på neste side 8

10 Landsting april 2009 Sak 12 Valg Landssjef for Viselandssjef for Seks styremedlemmer To varamedlemmer til landsstyret Leder og tre medlemmer til kontrollkomiteen Forbundets representanter til representantskapet i SpF Revisor for regnskapene i 2009 og 2010 Etter innstilling fra landsstyret, ved skriftlig valg, velge leder og tre medlemmer av valgkomiteen. Sak 13 Orienteringssaker Landsleir Lista 2010 Program- og ledertreningsutvalget World Scout Jamboree, Sverige 2011 Nye patruljefører- og lederkurs Nordtangen speidersenter Speidermuseet 9

11 Landsting april 2009 Sak 1 Konstituering 1. Opprop 2. Godkjenning av innkalling Innkalling ble sendt til landstingets medlemmer 15. januar Landsstyret innstiller: Innkallingen godkjennes. 3. Godkjenning av forretningsorden Forslag til forretningsorden er vedlagt. Landsstyret innstiller: Det framlagte forslag til forretningsorden godkjennes. 4. Valg av dirigentskap Landsstyret innstiller: Berit Øydne Reiersen, Rogaland Rune Rimstad, Oslo 5. Valg av tellekorps Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 6. Valg av protokollunderskrivere Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 7. Valg av redaksjonskomité Landsstyret fremmer sin innstilling på landstinget. 10

12 Landsting april 2009 Sak 2 Landsstyrets toårsmelding Landsstyrets toårsmelding er vedlagt: KFUK-KFUM-speidernes toårsmelding Rapportering på toårsplanen er integrert i toårsmeldingen. Toårsplanen er vedlagt saksdokumentet. Landsstyret innstiller: Toårsmelding for perioden godkjennes. 11

13 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen, Ragnhild Erevik Lea, Louise Pettersen, Eirik Gripp Bay og Jorid Tho Hennum.

14 2

15 Toårsmelding FORTID OG FRAMTID Etter at landsstyret har fungert i to år, er det på tide med både et tilbakeblikk og, ikke minst, et blikk framover: Hva er utfordringene for framtiden, og hvordan kan vi møte disse? Vi har kommet godt i gang med arbeidet i flere viktige saker for forbundet. Som du vil se i denne meldingen, er det mye som er gjennomført de to siste årene. Dette har vært mulig ved hjelp av mange frivillige som har gjort en stor jobb, og ved hjelp av dyktige ansatte. Det er viktig at det tenkes langsiktig og strategisk. Hva er viktig for at KFUK-KFUM-speiderne fortsatt skal utvikle seg og engasjere stadig nye speidere? Det er ikke styret som gjør denne jobben alene, vi er helt avhengige av at alle deler av organisasjonen bidrar. Her er vårt felles arbeid med Fremtiden viktig. Vi håper at mange ønsker å involvere seg i dette arbeidet. Landsleiren i 2010 er en viktig ressurs for å skape engasjement og glede blant medlemmene. I 2011 skal vi feire at speiding i Norge er 100 år. Dette noen av mange muligheter til å få god oppmerksomhet og fokus på arbeidet vårt. Landsstyret møter stadig utfordringer. Blant annet er saksmengden som vi skal jobbe med stor. Hvordan kan vi klare å bli enda flinkere til å prioritere de store sakene som skal føre forbundet vårt framover? Det er allerede tatt grep for å oppnå dette, blant annet gjennom måten styret jobber på. Det enkelte styremedlem har fått ulike ansvarsområder, og kan da konsentrere innsatsen om disse områdene. Da sikrer vi at det til en hver tid er noen i styret som har god kjennskap til den aktuelle saken. Styret vil fortsatt ha stor fokus på å prioritere riktig. Det er viktig at vi ikke gir slipp på verdiforankringen vår. Det er vår styrke at vi er tydelige på vår kristne forankring. Kontakten med kirka må holdes ved like og videreutvikles slik at KFUK-KFUMspeiding blir et naturlig element i menighetene. Økonomien i forbundet er en annen utfordring. Resultatet for 2008 er bedre enn på mange år, likevel er det viktig at det jobbes videre for å sikre forbundets økonomi. Det gjøres blant annet ved å jobbe med mulighetene for sponsing. Sponsormarkedet er som de fleste vet vanskelig for tiden, så her kreves det langsiktig jobbing. Styret legger stor vekt på å vurdere hva det er viktig å prioritere å bruke penger på. Hvordan kan vi drive forbundet med økonomisk trygghet, samtidig som vi tar de kostnadene som er nødvendige for et nasjonalt og internasjonalt speiderarbeid? Vi ønsker å øke medlemstallet i forbundet vårt. Jobben som de siste årene er gjort med nytt program og nye kurs, er en viktig grunnstein. Nå må vi jobbe for å gjøre vårt flotte program kjent i alle grupper. Landsstyret ønsker å være med på dette, blant annet gjennom tett kontakt med kretsene. Det er også viktig at den enkelte speider og speiderleder er med på denne jobben! Mange steder er det mangel på ledere, både på gruppe- og kretsplan. Hvordan kan vi bli flinkere til å utvikle ulike ledertyper og motivere til innsats? Det er også viktig å ha fokus på ungt lederskap, både i grupper, kretser og på landsplan. Det er også en utfordring å få inn reelle medlemstall fra gruppene. Utfordringene vi ser, må være viktige punkter under den langsiktige planen for framtiden. Gjennom å ha fokus framover tror vi at Norges KFUK-KFUM-speidere vil være beredt for framtiden! Landsstyret, 25.februar

16 ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON SENTRALT Landsting april 2007, Ulsteinvik Forbundets andre ordinære landsting ble avholdt i Ulsteinvik på Sunnmøre, april For første gang avholdt Norges KFUK-KFUM-speidere og Norges KFUK-KFUM landsting og landsmøte samtidig og på samme sted. En komité bestående av ansatte og frivillige på Sunnmøre var utmerket vertskap for arrangementet. Det møtte totalt 87 delegater, 14 ansatte, ni observatører og åtte gjester på landstinget i Å holde landsting samtidig med landsmøte i Norges KFUK-KFUM bød på både gleder og utfordringer. Etter en samlet vurdering i landsstyret, valgte vi å avholde landsting i 2009 uten samarbeid med Norges KFUK-KFUM. Viktige saker på landsting i 2007 var: - Å sikre fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Debatt om speiderløftene. - Vedtak om nye arbeidsgrener og aldersinndeling i forbindelse med nytt program. - Økning av forbundskontingenten. - Ny landssjef og mange nye landsstyremedlemmer. - Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM. Landstinget vedtok en toårsplan for der vi skulle involvere flest mulig av forbundets medlemmer i en 4 Jenter tar i på kretsleir sommeren 2008 prosess frem til landsting i 2009, for å utvikle en ny langtidsplan for forbundet. Vurdering av viktige saker fra landsting: 1. gangs behandling av fulle demokratiske rettigheter for alle medlemmer i Norges KFUK-KFUM-speidere over 15 år er nå gjennomført. Se også sak til landstinget i Vi fikk en god debatt om antall speiderløfter på landsting i 2007, og landsstyret har jobbet mye med saken i denne toårsperioden. Saken fremmes på nytt under landsting 2009, se sak og sak Nytt program med nye arbeidsgrener ble innført gjennom programlanseringen 12. april Tilbakemeldingene fra et stort flertall av lederne er meget positive, og salget av nye programbøker og lanseringen av speiderprogram.no må betraktes som en suksess. Fra august 2008 ble nye speiderskjerf introdusert, og de har solgt over all forventning. Forbundskontingenten ble økt med kr 50,- og familiespeidingskontingenten ble fastsatt til halvparten av ordinær forbundskontingent. Landsstyret: Anne Sjømæling; Tønsberg, ble valgt til ny landssjef etter mange år med Tor Marius Dahl i førersetet. Thorbjørn Geirbo, Oslo, ble valgt som ny viselandssjef

17 Toårsmelding etter Ragnhild N. Iversen fra Bergen. Nye toppledere har medført endringer i styrets arbeidsform og i forholdet til våre samarbeidsorganisasjoner. Samarbeidet med Norges KFUK-KFUM har bedret seg og blitt mer forutsigbart i denne perioden gjennom samarbeidet i KFUK-KFUM Global og gjennom egne møter mellom forbundsstyrets arbeidsutvalg og landsstyrets arbeidsutvalg. Styrking og videreutvikling av samarbeidet med NSF gjennom Spf har preget perioden. - Beredskapsplaner for sikkerhet og ved seksuelle krenkelser. - Speiderløftet. For oversikt over sentrale tillitsvalgte i perioden, se vedlegg nr. 1 og 3. Landsstyret og en arbeidsgruppe har etter vedtaket om å utvikle en ny langtidsplan fram mot landsting i 2009, arbeidet grundig med å få på plass en ny visjon og strategiske satsingsområder gjennom arbeidet med Fremtiden, en strategiplan for Se sak 7 til landsting Landsstyret har i perioden debattert hvordan organisasjonen skal ruste seg bedre for fremtiden gjennom nytenkning og utvikling. I løpet av toårsperioden har landsstyret behandlet 212 saker på til sammen 17 møter, herav tre telefonmøter. Blant disse sakene er: - Ny atkomst til Nordtangen speidersenter. - Fastsettelse av forbundskontingent. - Økonomistyring gjennom regnskapsoppfølging og budsjettering. - Fullverdige demokratiske rettigheter for alle medlemmer over 15 år. - Innføring av nytt program med nye arbeidsgrener. - Prinsipper for patruljefører- og ledertreningen i forbundet. - Utvikling og drift av Nordtangen speidersenter. - Landsleir på Lista juli 2010, herunder oppnevning av hovedkomité, mål for leiren og økonomi. - Forholdet til Norges speiderforbund, KFUK-KFUM Global og Norges KFUK-KFUM. - Ledersamtalen. - Ny utvalgsstruktur, herunder oppnevning av nytt program- og ledertreningsutvalg. - En avklaring av ansvar og oppgaver mellom ansatte og frivillige i organisasjonen, bemanningsplan ved forbundskontoret. - Nytt draktreglement, herunder nye speiderskjerf. - Retningslinjer og kvalifikasjonskrav for ledere og tillitsvalgte. - Strategiplanen : Fremtiden. - KFUK-KFUM-speiderne som miljøorganisasjon. - Konsekvensene av kirkens samlivsvedtak. - Forholdet til rovernemnda. - Strategi for medlemsvekst. - Forbedring av medlemsdatabasen og medlemsinnkrevingen. 5 Speiderløftet Som en konsekvens av debatten og vedtaket om speiderløftene under landstinget i 2007, har landsstyret i perioden brukt mye tid på å forberede egen sak om ett nytt speiderløfte for alle KFUK-KFUM-speidere. Fremmes under sak til landstinget i Forbundskontoret Det er styrets vurdering at administrasjonen fungerer meget godt. Dyktige og motiverte ansatte gjør en svært god jobb for forbundet. Det er administrasjonen som har det daglige ansvar for de tidkrevende driftsoppgavene, og er landsstyrets redskap for en ønsket og nødvendig utvikling av Norges KFUK-KFUM-speidere. Dette er nødvendig for å være en relevant og attraktiv organisasjon for barn og unge i fremtiden. Det har vært stor stabilitet i personalet i Forbundskontoret er plassert i egnede lokaler sentralt i Oslo i St. Olavs gate 25, og vi deler kontorlokaler med Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global. Speiderbutikken holder til i samme lokaler. Per Ove Løkstad har vært generalsekretær i hele perioden. Se eget vedlegg for oversikt over ansatte. Landsstyret vedtok høsten 2008 et budsjett som innebærer en planlagt nedbemanning innen utgangen av 2010 fra 10,2 til 8,2 stillinger ved forbundskontoret. Dette er nødvendig ut fra en ansvarlig økonomisk vurdering av fremtidige inntekter og kostnader. En oversikt over ansatte i toårsperioden finnes i vedlegg nr. 2.

18 Miljøfyrtårn Forbundskontoret ble våren 2008 sertifisert som Miljøfyrtårn. Det ble gjennomført en miljøanalyse av forbundskontoret i samarbeid med miljøorganisasjonen Grønn hverdag, med fokus på retningslinjer for arbeidsmiljø og inneklima, innkjøpsrutiner, energiforbruk, transport, avfallshåndtering og informasjonsformidling. Ved å iverksette tiltak på flere områder ble kravene for å være en Miljøfyrtårnvirksomhet oppfylt. I tillegg til sertifiseringen av forbundskontoret ble Oslo krets sin leir på Kvernmoen i Aremark Miljøfyrtårnsertifisert i juni Kretsleiren er Norges første Miljøfyrtårnsertifiserte speiderleir. Deres erfaringer skal brukes videre i arbeidet med miljømerking av arrangementer og leirsteder i organisasjonen. Utdeling av miljøfyrtårnsertifikat våren 2008 gocy- intern Forbundskontoret er vertskap for en deltaker fra KFUK- KFUM Global sitt utvekslingsprogram, gocy- intern. Neliswa Hlombe kommer fra Sør-Afrika KFUM og arbeider med informasjon - og programarbeid i organisasjonen fra 1. september mai Patruljeførerting Patruljeførerting ble avholdt på Skogtun leirsted i Nannestad mars 2007, med 33 deltakere fra 17 kretser. Fire patruljeførere ble valgt til landstingsdelegater. Ungdomsting 2008 Ungdomsting ble avholdt på Nordtangen mars. Etter et par ringerunder kom det 29 deltagere. En stab på syv sørget for et svært vellykket arrangement. Ungdomsting er ikke påkrevet i henhold til organisasjonsbestemmelsene, men det er viktig at vi som en barne- og ungdomsorganisasjon arbeider med demokrati og medbestemmelse hvert år, slik at flest mulig får inspirasjon og erfaringer de kan ta med seg hjem til gruppene. Fremtiden Arbeidet med ny langtidsplan til 2019, Fremtiden, ble påbegynt høsten Fremtidskommisjonen startet sitt arbeid våren Som rådgivere for prosessen har Heitmann PLUS og Morten Fabricius fra WOSM 6 tailored support blitt benyttet. Fremtiden var tema i en spørreundersøkelse blant alle medlemmer over 14 år høsten Utvikling av medlemsdatabasen I perioden er medlemsdatabasen betydelig videreutviklet og spesialtilpasset organisasjonens ulike behov. Databasen er tilgjengelig på flere nivåer via innlogging på internett. Administrasjonen har fått utviklet en rekke nye verktøy som muliggjør å hente ut kontaktinformasjon til spesifikke grupper, som igjen gir mulighet til å målrette informasjon på en ny og mer effektiv måte. Gruppene har tilgang til mange nye funksjoner, som webskjema for registrering av nye medlemmer og diverse lister til bruk for masseutsendelser. Fakturering kan enkelt gjøres rett fra medlemsdatabasen, og systemet tar høyde for arbeidsgrener, samlefaktura for familier og søskenmoderasjon. Innlogging på medlemsnivå via MinSide er et nytt tilbud. Her kan den enkelte melde seg på kurs direkte, se all informasjon som er lagret, se sin egen speider-cv, endre kontaktinformasjon, reservere seg mot e-post/ SMS, velge å få medlemsblad på e-post og annet. Viktig er også muligheten for dem over 15 år til å registrere sine interesser og erfaringer. Dette gjør at vi i enda større grad kan målrette informasjonen, slik at den føles mer relevant for den enkelte. KRETS Kontakt med kretsene Hvert landsstyremedlem med unntak av landssjef og viselandssjef har jevnlig kontakt med sine kontaktkretser. Ordningen innebærer at styremedlemmene følger opp noen kretser hver, spesielt gjennom samtale med kretsledere, deltakelse på årsmøter og andre arrangementer i kretsen. Dette har gitt styret viktig informasjon som grunnlag for viktige beslutninger. De muntlige kretsrapportene er sak på hvert styremøte. I denne toårsperioden har generalsekretær gjennomført virksomhetssamtale med samtlige kretser, og det er skrevet referat og handlingspunkter fra hver samtale. Disse samtalene er opplevd positivt fra kretsleddet og fra landsstyrets side, og er en oppfølging av tiltaksplanens punkt O 3 fra landstinget i 2007: Utvikle samspillet mellom kretsnivå og forbundsnivå ved årlige virksomhetssamtaler mellom krets og forbund. Landsstyret mener at det er viktig å følge opp disse samtalene også i 2009 og Virksomhetssamtalene har også hatt økonomiske og ressursmessige konsekvenser. Kretsforum Kretsforum er den viktige årlige møteplassen mellom kretsene og landsstyret. Samtidig avholdes roversamling mellom forbundets rovernemnd og

19 Toårsmelding kretsroverkontaktene. I 2007 ble kretsforum arrangert på Haraldvangen i Hurdal oktober. 14 av 20 kretser var representert, og det er ikke landsstyret tilfreds med. Viktige saker som ble drøftet med kretsene var medlemsvekst, det nye programmet, strategiplan og ny ledertrening. Vi fikk også inntrykk fra verdensjamboreen i England i Finna Sigurdardottir representerte WAGGGS Europa og snakket om medlemsvekst. Kretsforum 2008 ble arrangert på hotell Hadeland på Gran oktober. 19 av 20 kretser deltok, en hyggelig og planlagt økning fra I tillegg deltok 13 kretser på roversamlingen, samt forbundets beredskapsgruppe og hovedkomiteen for landsleir Landsstyret var meget aktive i planlegging og gjennomføring av kretsforum Viktige tema var beredskapsarbeidet rundt sikkerhet og seksuelle krenkelser, landsleir 2010, befaring på Nordtangen og strategiplanen Generalsekretær Karen Johanne Strømstad i Norges speiderforbund deltok, og foredro om mediehåndtering i kriser. Kretsutvikling (KUP) Nordland, Finmark, Agder og Trøndelag kretser har deltatt i 2007, til sammen 15 personer. Hensikten med prosjektet er å styrke kretsarbeidet, gi inspirasjon samt bidra til at kretsstyrearbeidet blir prioritert høyere. Kursene var initiert og finansiert av forbundet. Det ble gjort gode erfaringer fra prosjektet, de fleste kretsene gav inntrykk av at dette var både nyttig og relevant. For de fleste kretsene videreføres prosjektet med veiledning i etterkant. IDEOLOGI Norges KFUK-KFUM-speidere trenger en kontinuerlig bevissthet blant sine ledere om hvorfor vi er KFUK-KFUM-speidere. Landstinget i 2007 vedtok at ideologisk bevisstgjøring av ledere og øvrige medlemmer er viktig. Landsstyret har gjennom stoff i bladene, innføring av nytt program, samt innføring av ny ledertrening (2009) ønsket å fokusere på dette. I en verden der vi ønsker å stå trygt og selvstendig plassert midt mellom Norges KFUK-KFUM og Norges speiderforbund gjelder det å være bevisst og strategisk på hva vi skal samarbeide om, og hva vi best gjør alene. 7 Norges KFUK-KFUM-speideres unike utgangspunkt som medlem i fire av verdens fem største ungdomsorganisasjoner (YWCA, YMCA, WAGGGS og WOSM) er en stor fordel som vi i dag ikke utnytter fullt ut. Relasjonsbygging og -pleiing er også tid- og ressurskrevende, og må forankres i en fremtidig strategiplan. Ledererklæringen Landstyret har i 2007 og 2008 bevisst motivert kretsene til å ta et økt og tydelig ansvar for at alle medlemmer som fyller 17 år skal få tilbud om ledersamtalen. Ledererklæring og ledersamtale ble bredt markedsført i forbundet i 2007: Direkte mot gruppene og kretsene, på KUP og Kretsforum. Forbundet har laget et veiledningshefte for gjennomføring av ledersamtalen som er blitt godt mottatt av brukerne. Trosopplæring Program: Det har vært bred fokus på å integrere trosformidling i det ordinære speiderprogrammet og i de nye kursene i denne toårsperioden. Familiespeiding, juniorkonfirmasjon og konfirmantspeiding har vært tilbudt og markedsført spesielt mot menigheter gjennom hele perioden. Produksjoner: I 2007 gjennomførte vi prosjektet Trosopplæring i guttegrupper i samarbeid med Norges KFUK-KFUM, for midler fra trosopplæringssekretariatet. I prosjektet ble det samlet erfaringer og laget nytt materiell. I 2008 bidro vi med programstoff til Lys Våken, adventsnatt i kirken for åringer. Arrangementet ble holdt i ca 500 kirker. KFUK-utvalget deltar i utviklingen av et ledertreningsseminar Norges Kristne Råd arrangerer våren Seminaret blir en del av ressursmaterialet kirken arbeider fram om gudsbilder, stigma, kropp og møte med hiv/aids. Deltagelse: Ungdom, kultur og tro, fagseminar (2008). Trosopplæringskonferanser (2007 og 2008). Tverrkirkelig barnelederkonferanse (2007). Vi har bidratt med seminarer og presentasjoner av trosopplæringsprosjektene våre og familiespeiding på de tre konferansene. Vi har hatt undervisning om speiding og trosopplæring på Det teologiske menighetsfakultet (MF). Vi opplever en økende bevissthet om KFUK-KFUMspeiding i menigheter og i kirken sentralt. Vi har hatt en student fra Ungdom, kultur og tro-studiet på MF i praksis på forbundskontoret i 2007/8.

20 PROGRAM OG LEDERTRENING UTVIKLING Program- og ledertreningslaboratoriet Det nye programmet og speiderprogram.no ble lansert på Rådhusplassen 12. april 2008 under et større lanseringsarrangement med god deltakelse og overnatting til søndagen med friluftsgudstjeneste på Sognsvann. Roverprogrammet hadde allerede blitt sniklansert under Roverkongressen i Trondheim i februar. Inndeling i nye arbeidsgrener og navn på disse ble vedtatt på landsting 2007 etter høring i kretser og grupper. Oppdagerprogrammet På hemmelig oppdrag med Mari og Markus (2.-3. trinn). Fire semestermerker basert på hemmelige oppdrag. Oppdragene heter steinmysteriet, kartgåten, kodejakten og skjortekampen. I tillegg inneholder programmet fem spesialistmerker. Stifinnerprogrammet Tidsreisen (4.-5. trinn). Fire semestermerker basert på fire ulike reiser med tidsmaskinen. Speiderne drar på sjørøvertokt og vikingferd og besøker romerne og Ville Vesten. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker. Vandrerprogrammet Patruljens merkeverksted ( trinn). Programmet er lagt opp med 12 patruljemerker om grunnleggende speiderferdigheter som patruljen tar i fellesskap. I tillegg inneholder programmet fire spesialistmerker som speiderne tar individuelt og seks førerpatruljemerker som tas i førerpatruljen. Norsk Roland 111 på Nordtangen 8

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008

TOÅRSMELDING KFUK-KFUM-SPEIDERNES 2007-2008 KFUK-KFUM-SPEIDERNES TOÅRSMELDING 2007-2008 Foto: Svein Olav Ekvik, Helene Moe Slinning, Gøril Huse, Eirik Svandal Bø, Ole Kristian Næs, Martin Valen, Olav Dale, Bjarne Lohmann Madsen, Jan Erik Haugen,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE

GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 1 GRUPPE- HÅNDBOK OPPSLAGSVERK FOR SPEIDERLEDERE 2 INNLEDNING Denne håndboka er tenkt å være et hjelpemiddel til lederne i en speidergruppe. Alle ledere, både nye og erfarne skal kunne finne nyttig informasjon

Detaljer

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE

LEDER FORUM NYTT SPEIDERPROGRAM. kfuk-kfum-speiderne.no NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2 2008-6. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE NYTT SPEIDERPROGRAM kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (29) er redaktør for Lederforum. 2 Lederforum Nr. 2 2008 6. årgang Lederblad for

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM NR. 2/2015 13. ÅRGANG. LEDERBLAD FOR KFUK-KFUM-SPEIDERNE kmspeider.no 3 4 6 8 10 11 12 12 UNG LEDELSE Leder VIKTIGE VEIVALG Engasjementet var stort på årets landsting 17.

Detaljer

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26.

Y s Men International, Region Norge. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015. Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. Saksdokumenter til regionskonferansen 2015 Velkommen til regionskonferanse i Arendal 25. 26. juni 2015 Foto: Leif Walle Region Norge ble etablert 01.05.1969 og dette er den 46. regionskonferansen RK 2015

Detaljer

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM

LEDER FORUM. kmspeider.no SPEIDERNE. Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne KFUK-KFUM KFUK-KFUM SPEIDERNE LEDER FORUM Nr. 1/2014 12. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne kmspeider.no 3 4 8 OPPLEVELSER FOR LIVET Leder LANDSLEIR: ASKER 2014 Påmeldingen til sommerens landsleir har åpnet!

Detaljer

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne

LEDER FORUM. Første ordinære landsting. www.kfuk-kfum-speiderne.no. nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne LEDER FORUM nr. 2 2005-3. årgang. Lederblad for kfuk-kfum-speiderne Første ordinære landsting www.kfuk-kfum-speiderne.no Svein Olav (26) er redaktør for Lederforum. 2 LEDER LEDERFORUM Nr. 2. 2005 3. Årgang

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting.

Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Vedlegg til sak 12 Valg Nedenfor finner du en presentasjon av kandidatene som stiller til valg på landsting. Kandidater til landsstyret Følgende spørsmål ble stilt til kandidatene: 1. Hvilke tre områder

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo

Landsmøte. 15.-17. mars 2013. Universitetsgata 20, Oslo Landsmøte 15.-17. mars 2013 Universitetsgata 20, Oslo Innholdsfortegnelse 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g................ 5 Sak 1.1 Åpning og opprop... 6 Sak 1.2 Godkjenning av innkalling...

Detaljer

Sammen løfter vi verden!

Sammen løfter vi verden! Årsrapport 2008 Postadresse: KFUM-KFUK Global Postboks 6814 St. Olavs plass 0130 Oslo Besøksadresse: St. Olavs gate 25, Oslo Web: www.kfuk-kfum-global.no E-post: global@kfuk-kfum.no Organisasjonsnr.: 971

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai

Landsrådsmøte 2015. Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Landsrådsmøte 2015 Quality Hotel Fredrikstad 6. mai Saksliste for Allmennlegeforeningen landsrådsmøte 2015 Quality hotel Fredrikstad Onsdag 6. mai 2015 kl 13.00 18.30 1. Godkjenning av innkalling og valg

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014

Grimstad KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 1892 2014, 122 år KFUK-KFUM Årsmøte 23.okt. 2014 Norges KFUK-KFUM sitt formål ble gjennomgått og vedtatt på landsmøte 2013: Formål: Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer