KRETSENS HÅNDBOK Revidert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009"

Transkript

1 KRETSENS HÅNDBOK Revidert

2 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte Valg Utgifter i forbindelse med årsmøte/kretsting Forslag til forretningsorden på årsmøtet 1.3 Møte, tale, forslags- og stemmerett 1.4 Referat 1.5 Patruljeførerting Patruljeførertingets formål og ramme Patruljeførertingets oppgaver Tale-, forslag- og stemmerett, vedtak og valg Kretstingsrepresentanter Endringer og godkjenninger Protokoll 1.6 Rover-kretsting Rover-kretstingets formål og ramme Rover-tingets oppgaver Tale-, forslags- og stemmerett 1.7 Kretsbannerkonkurranse 2. Kurs i kretsen 3. Økonomi og støtteordninger 3.1 Utgifter i forbindelse med kretsens samlinger 3.2 Bilgodtgjørelse 3.3 Kursstøtte Sentrale kurs Lokale kurs Ledere på utenlandsleir 4. Kretsstyret 4.1 Kretsstyrets oppgaver 4.2 Kretsleder 4.3 Sekretæren 5. Kretsleir 6. Solknatten-fondet Vedlegg: Vedlegg 1 Reiseregning tillitsvalgte Vedlegg 2 a Søknad om økonomisk støtte fra Solknatten-fondet Vedlegg 2 b Rapport på tiltak hvor midler fra Solknatten-fondet er mottatt Vedlegg 2 c Regnskap på tiltak hvor midler fra Solknatten-fondet er mottatt

3 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen. 1.1 Kretsting Kretsens besluttende organ er kretsting. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.1 pr ) Det gjelder samme regler for møte, tale, forslags- og stemmerett på kretsting som på årsmøte Andre bestemmelser om kretsting Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftelig avstemning når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) 1.2 Kretstingets årsmøte Kretstinget holder årsmøte innen 15. mars, enten alene eller på samme sted og på samme tid som Agder krets av Norges KFUK-KFUM. Årsmøtet legges til forskjellige steder i fylkene. Kretsstyret skal utpeke en komitè som har ansvar for praktisk tilrettelegging. Med i komiteen er ledere fra speidergruppen(e) som holder til på stedet der årsmøtet skal holdes. Første innkalling skal oppfordre gruppene til å sende inn forslag til saker de ønsker å ta opp. Innkallingen skal være sendt til gruppene senest 2 måneder før årsmøtet. Frist for å sende inn forslag til saker er 1 måned før årsmøtet. Gruppene skal melde på sine representanter innen tre uker før årsmøtet. Det skal oppgis navn og adresse til hver påmeldte. Forslag til forretningsorden skal være vedlagt innkallingen. Endelig innkalling og sakspapirer sendes til de påmeldte representanter senest 1 uke før årsmøte.

4 Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - årsmelding og revidert regnskap - fastsetting av kretskontingent - arbeidsplan og budsjett for kommende år - valg av kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer og ev varamedlemmer - valg av representanter til landsting - valg av valgkomitè - valg av revisor, revisor skal være myndig - endringer i kretsens lovverk/retningslinjer/kretsenshåndbok herunder representasjonsregler til kretsting - innsendte saker (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) Kretsstyret skal på årsmøtet i tillegg legge frem til behandling forslag til målsetting for kommende år/periode Valg Kretsen skal ha et kretsstyre. Kretsstyret bør bestå av kretsleder, visekretsleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Alle velges for toårsperioder med maksimal funksjonstid på 6 år. Varamedlemmer til styret velges for et år om gangen. Kvinner og menn bør være likt representert i styret. Hvis kretsleder er mann, skal visekretsleder være kvinne og motsatt. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. I tillegg skal det velges kasserer og revisor for kretsens regnskap, og valgkomitè.. Valgene skal foregå ved skriftlig avstemming. Årsmøtet velger også delegater til landsting, eventuelt kan årsmøtet gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne disse. Instruks til valgkomiteen: 1. Valgkomiteen forbereder alle valg i kretsen. 2. Valgkomiteen skal fremme forslag om hvilke kandidater som skal inneha vervene: Kretsleder Visekretsleder 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Revisor Kasserer Valgkomitè Utsendinger til Landsting, de år dette avholdes. 3. Valgkomiteen bør etterstrebe å sende skriftlig informasjon om forestående valg til alle kretsens medlemmer over 15 år senest 2 måneder før valget. Alle oppfordres til å foreslå kandidater.

5 4. Valgkomiteen skal arbeide for at følgende oppnås: - lik fordeling av kjønn (kretsleder og visekretsleder skal være av motsatt kjønn) - lik geografisk representasjon - minst en ungdomsrepresentant (under 21 år) (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.2 pr ) 5. Forslag på kandidater kan fremmes av alle medlemmer over 15 år og bør sendes valgkomiteen skriftelig i god tid før årsmøte. Alle medlemmer i Agder krets over 15 år er valgbare til kretsstyret. 6. Valgkomiteen spør foreslåtte kandidater om de ønsker å stille til valg. 7. For at det skal foreligge reelle valg bør valgkomiteen ha som mål å få minst 2 kandidater til hvert tillitsverv. Valgkomiteen kan fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag på kandidatene er gått ut. 8. Valgkomiteen leverer innstillingen og listen med foreslåtte kandidater som stiller til valg til kretsstyret 1 måned før årsmøtet. Listen skal være med i sakspapirene som sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 9. Valgkomiteen leder valgene. Det er viktig at det blir opplyst om muligheter, rettigheter og plikter før valget tar til. Det er anledning til å stille benkeforslag på årsmøtet. 10. Valgkomiteen bør ha 3 medlemmer som velges for 1 år. Årsmøte i 2009 vedtok at kretsstyret utformer en tekst som sier noe om hvem som innehar rollen som valgkomite til årsmøte i Valgkomiteen bør ha et møte med kretsstyret før årsmøtet. 12. Valgkomiteen skal ha satt seg inn i vanlige valgordninger og prosedyrer Utgifter i forbindelse med årsmøte/kretsting Se økonomi og støtteordninger Forslag til forretningsorden på årsmøtet Sammen med første innkalling til årsmøte sendes forslag til forretningsorden. Vedtatt forretningsorden gjelder inntil forslag om ny forretningsorden er behandlet og vedtatt i årsmøte. Ny forretningsorden gjelder da fra det neste årsmøtet. 1. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. Kretsleder leder møtet inntil dirigenten overtar. Årsmøtet velger: 1(2) dirigenter 2 til å underskrive protokollen 2(3) medlemmer til tellekorps 2 referenter.

6 2 I protokollen føres sak, fremsatte forslag, forslagsfremmer, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (hvor mange for, mot, blanke stemmer) føres når opptellingen er foretatt eller forlangt. Protokollen underskrives av kretsleder og de to som ble valg til å signere. 3. Forslag til vedtak kan bare fremmes i de sakene som står på sakslisten, og når den aktuelle saken behandles. Alle forslag fremsettes i innlegg og må dessuten leveres skriftlig til dirigent undertegnet forslagsstiller. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt kretsstyret innen 1 måned før årsmøtet. Det gjelder også endringsforslag vedrørende forretningsorden og endringsforslag for kretsens lover og retningslinjer. Det kan også voteres over forslag til formulering av kretsens lover og retningslinjer som legges frem under årsmøtet uten å ha vært sendt inn til kretsstyret i rett tid. 4. De som ønsker innlegg viser tegn ved å rekke hånden i været. Man får replikk ved å rekke 2 fingre i været. Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til 2 replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. 5. Ved å vise tegn og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, skal en umiddelbart få ordet. Slik talerett kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek og begrensning av taletid. Dirigenten forklarer før årsmøtet forskjellen på til forretningsorden og til dagsorden 6. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Endring av kretsens lover eller retningslinjer krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretslederens dobbelstemme. Dirigenten fastsetter voteringsmåten dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet. ( for eksempel gi tegn, forholde seg rolig, rekkefølge på vedtakene det stemmes over) Alle delegater har plikt til å avgi stemme, det er anledning til å stemme blankt. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. 7. Alle valg skal foregå skriftlig. Kretsleder og visekretsleder velges ved særskilt valg. Valg på kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall. Varamedlemmer velges separat. Antallet stemmer avgjør rekkefølgen. (flest stemmer = 1. vara) 8. Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden følger vanlig praksis. Hvis det oppstår tvil trekker kretsstyret seg tilbake for å konferere med valgkomitèen og dirigenten. Dirigenten avgjør hvordan saken skal avgjøres. 9. Forretningsordenen vedtas ved alminnelig flertall. Dersom det under debatten oppstår en situasjon hvor det vil være hensiktsmessig å endre forretningsordenen kan det gjøres med 2/3 flertall. 10. Årsmøtet er åpent for observatører og innbudte gjester.

7 1.3 Møte,- tale,- forslags- og stemmerett. Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) To Rover-representanter og to patruljeførerrepresentanter møter på kretstingets årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett. Rover-representantene velges på kretsens Rover-ting, eller ved loddtrekning mellom kretsens Rover-lag dersom det ikke arrangeres Roverting. Patruljeførerrepresentantene velges på kretsens Patruljeførerting eller tilsvarende samling, eller ved loddtrekning mellom kretsens aktive grupper dersom det ikke avholdes slikt Patruljeførerting. Kretstingets årsmøte kan vedta å gi møte- og talerett for andre. Andre medlemmer i kretsen kan møte som observatører. 1.4 Referat Referat fra årsmøtet og årsrapport skal sendes alle grupper, tillitsvalgte, forbundets sentralledd, Agder krets av Norges KFUK/KFUM og Sørlandet krets av Norges speiderforbund. Fra kretsting sendes referat til alle grupper, tillitsvalgte, forbundets sentralledd og Agder krets av Norges KFUK/KFUM.

8 1.5 Patruljeførerting Patruljeførertingets formål og ramme Patruljeførertinget er Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speideres sentrale organ for patruljeførere, og arbeider innenfor de rammer som er fastsatt i forbundets grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Patruljeførertinget skal i størst mulig grad ta opp saker som angår den enkelte patruljefører. Patruljeførertinget skal: - gi innsikt og kunnskap om organisasjonens oppbygning og funksjon. - være en praktisk opplæring i å utøve demokratisk arbeid. - gi mulighet for utveksling av speidererfaringer. - gi deltakerne et speiderfaglig utbytte. - gi forbundet synspunkter og impulser fra patruljeførerhold. Kretsstyret er ansvarlig for gjennomføringen og sender ut innkalling minst 8 uker før tinget skal avholdes. Saker til PF- tinget skal være sendt inn senest 4 uker før tinget. Sakliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte innen 2 uker før tinget Patruljeførertingets oppgaver På patruljeførerting behandles: 1. Oppfølging av vedtak fra forrige patruljeførerting. 2. Behandle saker til kretstingets årsmøte. 3. Velge to delegater til kretstingets årsmøte. 4. Velge to delegater til PF landsting, de årene dette avholdes 5. Forslag til endringer i "Bestemmelser for patruljeførerting". 6. Aktuelle saker som vedrører patruljeførere og/eller arbeidsgren speider. 7. Innsendte saker og forslag Tale-, forslag- og stemmerett, vedtak og valg Medlemmer av Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som er patruljeførere eller er oppnevnt av gruppa kan delta på kretsens patruljeførerting Kretstingsrepresentanter Patruljeførertinget velger to representanter som deltar på kretsens årsmøte og to representanter til forbundets patruljeførerting. Det må kunne forventes at delegatene tar opp eventuelle synspunkter fra patruljeførertinget dersom det er fattet slike vedtak Endringer og godkjenninger Patruljeførertinget har anledning til å foreslå endringer i "Bestemmelser for patruljeførerting". Vedtak på patruljeførerting i andre saker enn valg må godkjennes av kretsstyret for å gjøres gjeldene Protokoll Det skal føres protokoll fra PF-tinget som skal godkjennes av kretsstyret.

9 Forretningsorden for PF-kretsting Det brukes samme forretningsorden som til kretsens årsmøte. 1.6 Rover kretsting Rover-kretstingets formål og ramme Rover-kretsting er kretsens roveres øverste organ, og arbeider innenfor de rammer som følger av Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Rover-kretsting avholdes årlig i januar, dersom ikke en annen dato blir vedtatt på foregående Rover-kretsting. Dersom det mellom to Rover-kretsting inntrer særlige forhold som medfører at det kommende tinget ikke kan avholdes på fastsatte dato, kan Rover-nemnda vedta å flytte Rover-kretstinget til en annen helg samme måned. Rover-nemnda i kretsen eller kretsens Rover-kontakt er ansvarlige for gjennomføring av forhandlingene under Rover-ting, og skal sende ut innkalling minst 8 uker før tinget. Saker til Rover-ting skal være sendt senest 4 uker før tinget. Saksliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte senest to uker før tinget. Rover-ting kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som fremmes under tinget Rover-tingets oppgaver På Rover-ting behandles: 1. Oppfølging av vedtak fra forrige Rover-ting 2. Behandle saker til kretstingets årsmøte 3. Velge 2 delegater til kretstingets årsmøte 4. Velge delegater til nasjonalt Rover-ting de år dette avholdes 5. Saker som Rover-nemnda framlegger 6. Forslag til endringer i lover for Rover-ting og Rover-nemnd 7. Aktuelle saker som vedrører Rover arbeidet 8. Andre innkomne saker og forslag Tale-, forslags- og stemmerett Alle rovere i Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags- og stemmerett. Med rover forstås de medlemmer som etter forbundets grunnregler er definert som rovere. For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at man har betalt medlemskontigent og deltakeravgift for Rover-ting. Rover-ting kan gi andre tale- og forslagsrett. Forretningsorden for Rover-kretsting. Det brukes samme forretningsorden som til kretsens årsmøte

10 1.7 Kretsbannerkonkurranse 1 Alle grupper i Agder KFUK-KFUM-speidere kan delta. 2 Grupper utenfor kretsen eller grupper som tilhører andre speiderforbund kan delta, men utenfor konkurranse. 3 En gruppe kan stille med flere lag, det er leders oppgave å fordele speiderne i jevnbyrdige lag. 4 Ingen deltaker må være eldre enn 10.trinn. 5 Kretsens årsmøte utpeker arrangøren eventuelt arrangørene, og arrangementet bør rullere blant de enkelte grupper. 6 Konkurransen skal avvikles i høstsemesteret, og banneret skal utdeles umiddelbart etter konkurransens avslutning av kretsleder eller annen representant fra kretsstyret. 7 Det konkurreres i 3 ulike løyper, en merket løype for oppdager(2.-3.trinn), en merket løype for stifinner (4.-5.trinn) og en løype hvor arrangøren velger f.eks. orientering eller kano for vandrer (6.-10.trinn). Det er ikke tillatt med eldre speidere enn det de ulike løypene er lagd for. 8 De ulike løyper skal innholde 5 poster der oppgavene skal dekke vanlige speiderferdigheter. 9 Lagene får ved start utlevert et poengkort som inneholder 100 poeng, dette kortet følger laget i hele konkurransen. 10 Poengberegning: Pr. post gis max.20 poeng. Det gies ikke halve poeng. Det gis ikke ekstrapoeng for god oppførsel og organisering av oppgaveløsningen, men det kan derimot trekkes 1 poeng for dårlig oppførsel og organisering av oppgaveløsningen. Postmannskapet klipper av det antallet poeng som patruljen mangler på full pott (20 poeng) på hver enkelt post. Tapt poengkort betyr 0 poeng. Postmannskapet praktiserer tidsbegrensning på oppgaveløsningen, f.eks 15 minutter. 11 Beste lag i hver enhet premieres med en vandrepokal. Når en gruppe har 3 napp i denne tilfaller denne gruppa og ny settes opp i konkurransen. Premie tilfaller også de lag som blir nummer 2 og 3 i hver enhet. 12 For å delta i konkurransen om kretsbanneret må gruppen stille lag i minst 2 av løypene. Vinner av kretsbanneret er den gruppen som får høyest poengsum når gruppens totale poengsum legges sammen med antall startpoeng. Startpoeng beregnes ved at forholdet mellom gruppens deltagende speidere og gruppens totale antall speidere tom 10.klasse ganges med Arrangør har ansvaret for å lage invitasjon, lage oppgaver til alle enhetene, legge løype, ordne Guides/Scouts Own og poengberegning. Arrangøren sammen med alle deltagende grupper er ansvarlige for at det stilles med nok postmannskap. Det bør også tenkes på noe program for å korte ventetiden fra målpassering til premieutdeling.

11 2. Kurs i kretsen Kretsens målsetting er å gjennomføre 1 lederkurs i året (fortrinnsvis på høsten), og 2 kurs for patruljeførere i året (1 per semester) 3. Økonomi og støtteordninger 3.1 Utgifter i forbindelse med kretsens samlinger Grupper som har utlegg som praktisk arrangør av nevnte møter får sine utlegg dekket mot kvittering. Det forutsettes nøkternhet både med hensyn til lokaler og bevertning. Ekstrautgifter skal godkjennes av kretsstyret før arrangementet. 3.2 Bilgodtgjørelse Det ytes bilgodtgjørelse og støtte til transport for ledere som forutsettes å møte på årsmøte, kretsting, ledersamlinger og til medlemmer av kretsstyret som har mer enn 10 km å kjøre en vei til kretsstyremøtene. Kretsen gir ikke bilgodtgjørelse til frivillige arrangementer. Det gis støtte etter samme satser som forbundet, for tiden 1,75 kr per kilometer. I tillegg kommer 0,75 kr pr. kilometer pr. passasjer og dekning av evt. bompenger. Det gis støtte til følgende arrangement: Kretsstyrets medlemmer Andre tillitsvalgte. Kretsting Årsmøtet Kurs Kretsstyremøter Gruppeleder X X X X X X X X Kursarrangør X De som ønsker å få utbetalt bilgodtgjørelse/transportstøtte må sende inn oppgjørsskjema til kretskontoret eller til kretsens kasserer innen 15. desember hvert år. Støtte blir ikke gitt dersom kravet er på kretskontoret etter denne dato 3.3 Kursstøtte Sentrale kurs Det forventes at gruppene også søker menighet og andre organisasjoner om støtte. De fleste kommuner gir støtte til kurs. Det kan søkes om støtte fra kretsen utover dette. Støtte til kurs kan søkes hele året. Søknaden sendes til kretsstyret/kretskontoret.

12 Kassereren utbetaler støtten i tråd med vedtak i kretsstyremøtet. Husk å oppgi kontonummer for overføringen Lokale kurs Arrangør av lokale kurs kan søke kretsstyret om støtte til dekning av utgifter i forbindelse med kurset Ledere på utenlandsleir Det kan gis inntil 1000 kroner i støtte til ansvarlig leder på utenlandsleir. Søknader om støtte til å dra på leir skal være kretsstyret i hende innen 4 måneder før leiren skal holdes. Søknadene behandles fortløpende av kretsstyret.

13 4. Kretsstyret Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. Kretsstyret består av - Kretsleder - Visekretsleder - 2 eller flere styremedlemmer. Antall bestemmes av kretsstinget - Minst en ungdomsrepresentant under 21 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens Rover-nemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens Rover-nemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende Rover-nemnd i kretsen, møter kretsens Rover-kontakt. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.2 pr ) 4.1 Kretsstyrets oppgaver - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring - Påse at gruppenes regnskap blir revidert - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) - Være oppdragsgiver for sekretæren, og følge opp de oppgaver som blir delegert. Ha den løpende kontakten som er nødvendig for arbeidsforholdet. - Være oppdragsgiver for medlemsvekstkonsulenten for Sør-Øst-landet i samarbeid med Telemark-, Vestfold- og Buskerud krets. Dette punktet er på årsmøte i 2009 vedtatt fjernet fra

14 4.2 Kretsleder - Leder kretsstyrets arbeid - Representerer kretsen utad - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret - I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.3 pr ) 4.3 Sekretæren - Være sekretær for kretsstyret - Utføre de oppgaver kretsstyret pålegger - Ha kontakt med andre instanser ang. søknader m.m. - Delta på kretsens arrangementer ved behov 5. Kretsleir - Arrangeres hvert 4.år. Kretsstyret har ansvar for at det blir satt ned en komitè foran hver kretsleir. - Kretsleirkomitèen rapporterer til kretsstyret.

15 6. Solknatten-fondet BANKKONTOEN SOLKNATTEN-FONDET Solknatten komiteen ble avviklet på årsmøte 8.mars 2009 og bankkontoen Solknatten-fondet, kontonummer forvaltes videre av kretsstyret. Fondets størrelse var pr kr ,87. Fondet skal arbeide ut fra følgende prinsipper: 1 Midlene fra Solknatten-fondet skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet. Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer. 2 Midlene fra Solknatten-fondet forvaltes av kretsstyret. 3 Det kan søkes om midler fra kontoen hele året, og søknadene behandles fortløpende. Søknaden skal skrives på eget skjema (vedlegg).. 4 Kretsstyret skal gil tilbakemelding til søkerne innen 3 uker etter søknadsfristens utløp. 5 Alle bidragsmottakere plikter å reise i speiderskjorte eller tilsvarende. 6 Det skal gis rapport m/regnskap til kretsstyret etter at tiltaket er gjennomført. 7 Kretsstyret kan selv - etter beste skjønn bestemme hvor stor del av kontoen de ønsker å dele ut hvert år. 8 Kretsstyrets administrative utgifter (porto o.a.) dekkes av Solknatten-fondet. 9 Fondets regnskap framkommer som egen post i kretsens årsregnskap som legges fram ved hvert årsmøte i kretsen. Årsmøtet skal godkjenne årsregnskapet. Kristiansand, Agder krets av Norges KFUK-KFUM speidere, kretsstyret.

16 Vedlegg 1 REISEREGNING - TILLITSVALGTE NAVN KONTONUMMER ADRESSE HVA GJELDER REISEN REISEGODTGJØRELSE (overført fra kjøregodtgj. skjema) spesifikasjon antall sats Konto/prosjekt beløp BILGODTGJØRELSE 1,75 TILHENGER / PASSSASJER, ant km x ant pass 0,75 BOMPENGER, PARKERINGSBILLETTER SUM ANDRE UTLEGG (bilag vedlegges) spesifikasjon Konto/prosjekt beløp FORSKUDD TIDLIGERE UTBETALT REISEFORSKUDD SUM TOTALSUM dato underskrift anvist

17 Vedlegg 2a Søknad om økonomisk støtte fra Solknatten-fondet Vi søker om støtte fra Solknatten-fondet Gruppe: Kort beskrivelse av tiltaket: (legg evt. med vedlegg) Antall deltakere: For tiltak med utgifter pr. deltaker (kurs/leir e.l.) Totalutgifter pr. deltaker: Vi søker om støtte på kr: pr. deltaker Totalt søker vi om støtte på kr: For tiltak med totalutgifter for alle deltakerne (fellestiltak i gruppe) Totalkostnad: Vi søker om støtte på kr: Ansvarlig leder: Adresse: Telefon: Dato/sted/signatur gruppeleder:

18 Vedlegg 2b RAPPORT Gruppe: Gi en kort rapport som beskriver hva dere har gjort og gi en kort evaluering av tiltaket:

19 Vedlegg 2c REGNSKAP Inntekter: Beløp: Støtte fra Solknatten-fondet : Andre inntekter: Sum inntekter: Utgifter: Beløp: Sum utgifter: Sted/dato Signatur gruppeleder Signatur ansvarlig leder

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Lover for Roverting og Rovernemnda

Lover for Roverting og Rovernemnda Lover for Roverting og Rovernemnda Vedtatt av Roverting 09.02.2013 Godkjent av landsstyret 15.06.13 DEL 1: Roverting 1-1 Rovertings formål og ramme Roverting er rovernes øverste organ, og arbeider innenfor

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND

RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND FOR ARBEIDET I RYVARDEN KRETS AV ORGANISASJONSKART RYVARDEN KRETS... 2 HUSKELISTE FOR STYRE, UTVALG OG KOMITEER... 3 KRETSTINGETS ÅRSMØTE... 4 VALG... 5 ROVERTINGETS ÅRSMØTE... 6 KRETSSTYRET... 7 BETALING

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund

FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund FREDRIKSTAD KRETS av Norges speiderforbund Innkalling og sakspapirer til Kretstingets årsmøte for speideråret 2014 36. ordinære årsmøte i Fredrikstad krets av Norges speiderforbund 10. mars 2015, kl. 19.00

Detaljer

K R E T S T I N G 2011

K R E T S T I N G 2011 K R E T S T I N G 2011 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund ONSDAG 2. MARS 2011 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård Rett overfor speiderkontoret. Gruppetinget skal ha valgt

Detaljer

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt

ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt endringer vedtatt Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 01.4.17 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG

FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1 VEDTEKTER Econa Troms og Finnmark KAPITTEL 1 ORGANER FORENINGENS NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP OG 1.1 NAVN Lokalavdelingens navn er Econa Troms og Finnmark. Den er tilsluttet Econa som lokalavdelingen for

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund. Gulset Kirke Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges Speiderforbund Gulset Kirke 20. Oktober 2015 kl 18.30 20. oktober 2015 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1 av 6 Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017

Fredrikstad krets av Norges speiderforbund. Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2017 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Innkalling til 38. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 16. mars 2017 1 Innkalling og sakspapirer til kretstingets årsmøte for speideråret 2016 38. ordinære

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

Innkalling til kretsting

Innkalling til kretsting MEMBER OF THE WORLD ORGANIZATION OF THE SCOUT MOVEMENT (WOSM) AND THE WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES (WAGGGS) WITH 35 MILLION MEMBERS IN MORE THAN 200 COUNTRIES AND TERRITORIES Hordaland Krins av Norges

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16.

Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. Under de paragrafer i vedtektene hvor ikke B-del er spesifisert, er vedtektene å betrakte som omfattet av A-del. Se for øvrig 16. 1 NAVN Kretsens navn er Norsk Post - og Kommunikasjonsforbund Hedmark og

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016

Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr mars 2016 Fredrikstad krets av Norges speiderforbund Foto: Tove Arntzen Innkalling til 37. ordinære kretsting Speiderhuset, Damyr - 10. mars 2016 Speidere vil ut - Patruljen tar ansvar - Speiding når flere www.fredrikstadspeiderne.no

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund

102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund 102.1 Lover og retningslinjer for Norges speiderforbund Her finner du lovene i kortversjon, der det viktigste for gruppe, krets og forbund er tatt med. I 102.2 finner du grunnregler og lover for Norges

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

Vedtekter for NBF Telemark

Vedtekter for NBF Telemark 1 (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for NBF Telemark Vedtatt av Kretstinget den 3.5.2000 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra 3.5.2000 (Revidert av NBF i 2016) INNHOLD...

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets

Buskerud, Vestfold og Telemark krets Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 11.03.2015 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD

VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD VEDTEKTER Norges Korforbunds DISTRIKTSLEDD Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND DL, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS

BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS LOV FOR BUSKERUD, TELEMARK og VESTFOLD ISHOCKEYKRETS Vedtatt på av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget 21. November 2012 1 Basis-lovnorm for særkretser Lov for Buskerud, Telemark og Vestfold Ishockeykrets

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien

Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund. Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien Innkalling til Kretsting i Grenland krets av Norges speiderforbund Misjonskirken Gjerpen, Luksefjellvegen 451, Skien 17. Oktober 2017 kl. 18:30 17. oktober 2017 KRETSTING I GRENLAND KRETS AV NSF Side 1

Detaljer

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets

Årsmøte i Sør-Trøndelag krets Årsmøte i Sør-Trøndelag krets 10.03.2011 kl. 18.30-21.00 NTNU Gløshaugen Trondheim, 24.02.11 Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og regnskapsfører. Gruppeleder må sørge

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Grenland krets av Norges speiderforbund Kantinen i Herøya Næringspark, Porsgrunn kommune Tormod Gjestlands veg 16 4. juni 2012 kl. 18:30 4. juni 2012 ÅRSMØTE I GRENLAND

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

Vedtekter for KRIK Hordaland

Vedtekter for KRIK Hordaland Vedtekter for KRIK Hordaland Innhold: KAPITTEL 1: ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1: FORMÅL... 2 2: MEDLEMMER... 2 3: ÅRSMØTE... 2 KAPITTEL 2: ORGANISASJONSFORM OG VALG... 2 4: STYRETS SAMMENSETNING... 2

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier.

VEDTEKTER. Delta aktivt for å påvirke og bistå offentlige instanser i saker som angår situasjonen for etnisk minoriteter og deres familier. VEDTEKTER 1. FORMÅL 1.1 Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en sammenslutning av innvandrerorganisasjoner i Buskerud. BIR skal være partipolitisk uavhengig, livssynsnøytralt, samordnende og koordinerende paraplyorganisasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM

VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM VEDTEKTER FOR MA-UNGDOM For perioden 2016 2018 Kapittel 1 FORBUNDSSTYRET 1-1 INNLEDNING MA- rusfri trafikk og livsstil, heretter kalt MA, har overlatt sitt ungdomsarbeid til MA-Ungdom 1-2 FORMÅL MA-Ungdom

Detaljer

Sist endret VEDTEKTER

Sist endret VEDTEKTER VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland

Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtekter for NBF Hedmark og Oppland Vedtatt av kretstinget den 10.05.08 og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den.. og gjort gjeldende fra?... INNHOLD SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal være lik

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE

Grunnregler. for SØNDAGSSKOLEN NORGE Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE GRUNNREGLER FOR SØNDAGSSKOLEN NORGE 1. GENERELLE BESTEMMELSER 1.1 SØNDAGSSKOLEN NORGE SØNDAGSSKOLEN NORGE er en sammenslutning av innmeldte søndagsskoler og barnegrupper.

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

Normalvedtekter for Senterkvinnene

Normalvedtekter for Senterkvinnene Normalvedtekter for Senterkvinnene Organisasjonens navn er Senterkvinnene. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 1 FORMÅL A. Senterkvinnene har som

Detaljer

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB

LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB LOVER FOR NORSK AKITA KLUBB Vedtatt av årsmøte den 26. mars 2017 KAPITEL 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde Klubbens navn er Norsk Akita Klubb (forkortes NAK). Klubben er selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Lover for Sola Røde Kors

Lover for Sola Røde Kors Lover for Sola Røde Kors (Med de endringer som vedtatt av landsstyret 12.12.2014) Kapittel I. Formål 1. Sola Røde Kors er stiftet den 15.09.87. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund

Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Lov for Odd Fellow sang og musikkforbund Vedtatt på representantskapsmøtet i Bodø den 1. juni 2001 Godkjent av Stor Sire 18. juli 2001. Revidert på representantskapsmøtet i Harstad 5. juni 2010. Godkjent

Detaljer

Lover for Bærum Røde Kors

Lover for Bærum Røde Kors Lover for Bærum Røde Kors Kapittel I. Formål 1. Bærum Røde Kors er stiftet 10.09.1909. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om Røde Kors formål og prinsipper, blant annet ved

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening

Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Innkalling til årsmøte i Utvikbygda Vel- og Idrettsforening Tid: 07.03. kl 19:00 Sted: Bygdatun SAKLISTE 1. Valg av dirigent og referent 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Årsmelding 4. Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD

VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD VEDTEKTER Norges Korforbunds BUSKERUD Vedtatt av årsmøtet 11 april 2017 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND BUSKERUD er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for...

(Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... (Basisvedtekter for NBFs kretser) Vedtekter for... Vedtatt av Kretstinget den... og stadfestet av Norsk Bridgeforbund den... og gjort gjeldende fra... INNHOLD... SIDE Kapittel 1 - Basisvedtekter som skal

Detaljer

Lover for Tolga Røde Kors

Lover for Tolga Røde Kors Lover for Tolga Røde Kors (som vedtatt av årsmøtet 21.02.2012) Kapittel I. Formål 1. Tolga Røde Kors er stiftet den 23. januar 1948. Den er en selvstendig forening med egne medlemmer som slutter opp om

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge.

1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 1 Norsk Sosiologforening er et samarbeidsorgan for sosiologer i Norge. 2 Formål å fremme medlemmenes faglige interesser når det gjelder deres arbeid som sosiologer. å bidra til etablering og styrking av

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer