KRETSENS HÅNDBOK Revidert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KRETSENS HÅNDBOK Revidert 02.05.2009"

Transkript

1 KRETSENS HÅNDBOK Revidert

2 Innholdsfortegnelse: 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen 1.1 Kretsting Andre bestemmelser om kretsting 1.2 Kretstingets årsmøte Valg Utgifter i forbindelse med årsmøte/kretsting Forslag til forretningsorden på årsmøtet 1.3 Møte, tale, forslags- og stemmerett 1.4 Referat 1.5 Patruljeførerting Patruljeførertingets formål og ramme Patruljeførertingets oppgaver Tale-, forslag- og stemmerett, vedtak og valg Kretstingsrepresentanter Endringer og godkjenninger Protokoll 1.6 Rover-kretsting Rover-kretstingets formål og ramme Rover-tingets oppgaver Tale-, forslags- og stemmerett 1.7 Kretsbannerkonkurranse 2. Kurs i kretsen 3. Økonomi og støtteordninger 3.1 Utgifter i forbindelse med kretsens samlinger 3.2 Bilgodtgjørelse 3.3 Kursstøtte Sentrale kurs Lokale kurs Ledere på utenlandsleir 4. Kretsstyret 4.1 Kretsstyrets oppgaver 4.2 Kretsleder 4.3 Sekretæren 5. Kretsleir 6. Solknatten-fondet Vedlegg: Vedlegg 1 Reiseregning tillitsvalgte Vedlegg 2 a Søknad om økonomisk støtte fra Solknatten-fondet Vedlegg 2 b Rapport på tiltak hvor midler fra Solknatten-fondet er mottatt Vedlegg 2 c Regnskap på tiltak hvor midler fra Solknatten-fondet er mottatt

3 1. Kretsting og andre samlinger i kretsen. 1.1 Kretsting Kretsens besluttende organ er kretsting. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.1 pr ) Det gjelder samme regler for møte, tale, forslags- og stemmerett på kretsting som på årsmøte Andre bestemmelser om kretsting Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting. Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal være skriftelig avstemning når minst en person ønsker det. Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars i påfølgende år. Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det. Utskrift av kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. Kretsting kan vedta supplerende bestemmelser til organisasjonsbestemmelsene som gjelder kretsen. Slike bestemmelser skal godkjennes av landsstyret. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) 1.2 Kretstingets årsmøte Kretstinget holder årsmøte innen 15. mars, enten alene eller på samme sted og på samme tid som Agder krets av Norges KFUK-KFUM. Årsmøtet legges til forskjellige steder i fylkene. Kretsstyret skal utpeke en komitè som har ansvar for praktisk tilrettelegging. Med i komiteen er ledere fra speidergruppen(e) som holder til på stedet der årsmøtet skal holdes. Første innkalling skal oppfordre gruppene til å sende inn forslag til saker de ønsker å ta opp. Innkallingen skal være sendt til gruppene senest 2 måneder før årsmøtet. Frist for å sende inn forslag til saker er 1 måned før årsmøtet. Gruppene skal melde på sine representanter innen tre uker før årsmøtet. Det skal oppgis navn og adresse til hver påmeldte. Forslag til forretningsorden skal være vedlagt innkallingen. Endelig innkalling og sakspapirer sendes til de påmeldte representanter senest 1 uke før årsmøte.

4 Kretstingets årsmøte skal behandle følgende saker: - årsmelding og revidert regnskap - fastsetting av kretskontingent - arbeidsplan og budsjett for kommende år - valg av kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer og ev varamedlemmer - valg av representanter til landsting - valg av valgkomitè - valg av revisor, revisor skal være myndig - endringer i kretsens lovverk/retningslinjer/kretsenshåndbok herunder representasjonsregler til kretsting - innsendte saker (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) Kretsstyret skal på årsmøtet i tillegg legge frem til behandling forslag til målsetting for kommende år/periode Valg Kretsen skal ha et kretsstyre. Kretsstyret bør bestå av kretsleder, visekretsleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Alle velges for toårsperioder med maksimal funksjonstid på 6 år. Varamedlemmer til styret velges for et år om gangen. Kvinner og menn bør være likt representert i styret. Hvis kretsleder er mann, skal visekretsleder være kvinne og motsatt. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. I tillegg skal det velges kasserer og revisor for kretsens regnskap, og valgkomitè.. Valgene skal foregå ved skriftlig avstemming. Årsmøtet velger også delegater til landsting, eventuelt kan årsmøtet gi kretsstyret fullmakt til å oppnevne disse. Instruks til valgkomiteen: 1. Valgkomiteen forbereder alle valg i kretsen. 2. Valgkomiteen skal fremme forslag om hvilke kandidater som skal inneha vervene: Kretsleder Visekretsleder 4 styremedlemmer 2 varamedlemmer Revisor Kasserer Valgkomitè Utsendinger til Landsting, de år dette avholdes. 3. Valgkomiteen bør etterstrebe å sende skriftlig informasjon om forestående valg til alle kretsens medlemmer over 15 år senest 2 måneder før valget. Alle oppfordres til å foreslå kandidater.

5 4. Valgkomiteen skal arbeide for at følgende oppnås: - lik fordeling av kjønn (kretsleder og visekretsleder skal være av motsatt kjønn) - lik geografisk representasjon - minst en ungdomsrepresentant (under 21 år) (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.2 pr ) 5. Forslag på kandidater kan fremmes av alle medlemmer over 15 år og bør sendes valgkomiteen skriftelig i god tid før årsmøte. Alle medlemmer i Agder krets over 15 år er valgbare til kretsstyret. 6. Valgkomiteen spør foreslåtte kandidater om de ønsker å stille til valg. 7. For at det skal foreligge reelle valg bør valgkomiteen ha som mål å få minst 2 kandidater til hvert tillitsverv. Valgkomiteen kan fremme egne forslag etter at fristen for innsending av forslag på kandidatene er gått ut. 8. Valgkomiteen leverer innstillingen og listen med foreslåtte kandidater som stiller til valg til kretsstyret 1 måned før årsmøtet. Listen skal være med i sakspapirene som sendes ut senest 1 uke før årsmøtet. 9. Valgkomiteen leder valgene. Det er viktig at det blir opplyst om muligheter, rettigheter og plikter før valget tar til. Det er anledning til å stille benkeforslag på årsmøtet. 10. Valgkomiteen bør ha 3 medlemmer som velges for 1 år. Årsmøte i 2009 vedtok at kretsstyret utformer en tekst som sier noe om hvem som innehar rollen som valgkomite til årsmøte i Valgkomiteen bør ha et møte med kretsstyret før årsmøtet. 12. Valgkomiteen skal ha satt seg inn i vanlige valgordninger og prosedyrer Utgifter i forbindelse med årsmøte/kretsting Se økonomi og støtteordninger Forslag til forretningsorden på årsmøtet Sammen med første innkalling til årsmøte sendes forslag til forretningsorden. Vedtatt forretningsorden gjelder inntil forslag om ny forretningsorden er behandlet og vedtatt i årsmøte. Ny forretningsorden gjelder da fra det neste årsmøtet. 1. Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. Kretsleder leder møtet inntil dirigenten overtar. Årsmøtet velger: 1(2) dirigenter 2 til å underskrive protokollen 2(3) medlemmer til tellekorps 2 referenter.

6 2 I protokollen føres sak, fremsatte forslag, forslagsfremmer, voteringsresultat og vedtak. Opptellingsresultat (hvor mange for, mot, blanke stemmer) føres når opptellingen er foretatt eller forlangt. Protokollen underskrives av kretsleder og de to som ble valg til å signere. 3. Forslag til vedtak kan bare fremmes i de sakene som står på sakslisten, og når den aktuelle saken behandles. Alle forslag fremsettes i innlegg og må dessuten leveres skriftlig til dirigent undertegnet forslagsstiller. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt kretsstyret innen 1 måned før årsmøtet. Det gjelder også endringsforslag vedrørende forretningsorden og endringsforslag for kretsens lover og retningslinjer. Det kan også voteres over forslag til formulering av kretsens lover og retningslinjer som legges frem under årsmøtet uten å ha vært sendt inn til kretsstyret i rett tid. 4. De som ønsker innlegg viser tegn ved å rekke hånden i været. Man får replikk ved å rekke 2 fingre i været. Replikk får en kun til foregående innlegg. Det gis anledning til 2 replikker til hvert innlegg, samt svarreplikk fra den som hadde innlegget. 5. Ved å vise tegn og samtidig rope til forretningsorden, til dagsorden, skal en umiddelbart få ordet. Slik talerett kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, voteringsmåten, strek og begrensning av taletid. Dirigenten forklarer før årsmøtet forskjellen på til forretningsorden og til dagsorden 6. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Endring av kretsens lover eller retningslinjer krever kvalifisert flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretslederens dobbelstemme. Dirigenten fastsetter voteringsmåten dersom årsmøtet ikke vedtar noe annet. ( for eksempel gi tegn, forholde seg rolig, rekkefølge på vedtakene det stemmes over) Alle delegater har plikt til å avgi stemme, det er anledning til å stemme blankt. Blanke stemmer teller som avgitte stemmer. 7. Alle valg skal foregå skriftlig. Kretsleder og visekretsleder velges ved særskilt valg. Valg på kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlemmer avgjøres ved alminnelig flertall. Varamedlemmer velges separat. Antallet stemmer avgjør rekkefølgen. (flest stemmer = 1. vara) 8. Spørsmål som ikke er regulert i denne forretningsorden følger vanlig praksis. Hvis det oppstår tvil trekker kretsstyret seg tilbake for å konferere med valgkomitèen og dirigenten. Dirigenten avgjør hvordan saken skal avgjøres. 9. Forretningsordenen vedtas ved alminnelig flertall. Dersom det under debatten oppstår en situasjon hvor det vil være hensiktsmessig å endre forretningsordenen kan det gjøres med 2/3 flertall. 10. Årsmøtet er åpent for observatører og innbudte gjester.

7 1.3 Møte,- tale,- forslags- og stemmerett. Alle medlemmer som er fylt 15 år kan velges som gruppenes representanter. Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til gruppeleder. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) To Rover-representanter og to patruljeførerrepresentanter møter på kretstingets årsmøte med tale-, forslags- og stemmerett. Rover-representantene velges på kretsens Rover-ting, eller ved loddtrekning mellom kretsens Rover-lag dersom det ikke arrangeres Roverting. Patruljeførerrepresentantene velges på kretsens Patruljeførerting eller tilsvarende samling, eller ved loddtrekning mellom kretsens aktive grupper dersom det ikke avholdes slikt Patruljeførerting. Kretstingets årsmøte kan vedta å gi møte- og talerett for andre. Andre medlemmer i kretsen kan møte som observatører. 1.4 Referat Referat fra årsmøtet og årsrapport skal sendes alle grupper, tillitsvalgte, forbundets sentralledd, Agder krets av Norges KFUK/KFUM og Sørlandet krets av Norges speiderforbund. Fra kretsting sendes referat til alle grupper, tillitsvalgte, forbundets sentralledd og Agder krets av Norges KFUK/KFUM.

8 1.5 Patruljeførerting Patruljeførertingets formål og ramme Patruljeførertinget er Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speideres sentrale organ for patruljeførere, og arbeider innenfor de rammer som er fastsatt i forbundets grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Patruljeførertinget skal i størst mulig grad ta opp saker som angår den enkelte patruljefører. Patruljeførertinget skal: - gi innsikt og kunnskap om organisasjonens oppbygning og funksjon. - være en praktisk opplæring i å utøve demokratisk arbeid. - gi mulighet for utveksling av speidererfaringer. - gi deltakerne et speiderfaglig utbytte. - gi forbundet synspunkter og impulser fra patruljeførerhold. Kretsstyret er ansvarlig for gjennomføringen og sender ut innkalling minst 8 uker før tinget skal avholdes. Saker til PF- tinget skal være sendt inn senest 4 uker før tinget. Sakliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte innen 2 uker før tinget Patruljeførertingets oppgaver På patruljeførerting behandles: 1. Oppfølging av vedtak fra forrige patruljeførerting. 2. Behandle saker til kretstingets årsmøte. 3. Velge to delegater til kretstingets årsmøte. 4. Velge to delegater til PF landsting, de årene dette avholdes 5. Forslag til endringer i "Bestemmelser for patruljeførerting". 6. Aktuelle saker som vedrører patruljeførere og/eller arbeidsgren speider. 7. Innsendte saker og forslag Tale-, forslag- og stemmerett, vedtak og valg Medlemmer av Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere som er patruljeførere eller er oppnevnt av gruppa kan delta på kretsens patruljeførerting Kretstingsrepresentanter Patruljeførertinget velger to representanter som deltar på kretsens årsmøte og to representanter til forbundets patruljeførerting. Det må kunne forventes at delegatene tar opp eventuelle synspunkter fra patruljeførertinget dersom det er fattet slike vedtak Endringer og godkjenninger Patruljeførertinget har anledning til å foreslå endringer i "Bestemmelser for patruljeførerting". Vedtak på patruljeførerting i andre saker enn valg må godkjennes av kretsstyret for å gjøres gjeldene Protokoll Det skal føres protokoll fra PF-tinget som skal godkjennes av kretsstyret.

9 Forretningsorden for PF-kretsting Det brukes samme forretningsorden som til kretsens årsmøte. 1.6 Rover kretsting Rover-kretstingets formål og ramme Rover-kretsting er kretsens roveres øverste organ, og arbeider innenfor de rammer som følger av Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser. Rover-kretsting avholdes årlig i januar, dersom ikke en annen dato blir vedtatt på foregående Rover-kretsting. Dersom det mellom to Rover-kretsting inntrer særlige forhold som medfører at det kommende tinget ikke kan avholdes på fastsatte dato, kan Rover-nemnda vedta å flytte Rover-kretstinget til en annen helg samme måned. Rover-nemnda i kretsen eller kretsens Rover-kontakt er ansvarlige for gjennomføring av forhandlingene under Rover-ting, og skal sende ut innkalling minst 8 uker før tinget. Saker til Rover-ting skal være sendt senest 4 uker før tinget. Saksliste med sakspapirer skal være sendt alle påmeldte senest to uker før tinget. Rover-ting kan med 2/3 flertall vedta å behandle en sak som fremmes under tinget Rover-tingets oppgaver På Rover-ting behandles: 1. Oppfølging av vedtak fra forrige Rover-ting 2. Behandle saker til kretstingets årsmøte 3. Velge 2 delegater til kretstingets årsmøte 4. Velge delegater til nasjonalt Rover-ting de år dette avholdes 5. Saker som Rover-nemnda framlegger 6. Forslag til endringer i lover for Rover-ting og Rover-nemnd 7. Aktuelle saker som vedrører Rover arbeidet 8. Andre innkomne saker og forslag Tale-, forslags- og stemmerett Alle rovere i Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har tale-, forslags- og stemmerett. Med rover forstås de medlemmer som etter forbundets grunnregler er definert som rovere. For å kunne utøve disse rettigheter er det en forutsetning at man har betalt medlemskontigent og deltakeravgift for Rover-ting. Rover-ting kan gi andre tale- og forslagsrett. Forretningsorden for Rover-kretsting. Det brukes samme forretningsorden som til kretsens årsmøte

10 1.7 Kretsbannerkonkurranse 1 Alle grupper i Agder KFUK-KFUM-speidere kan delta. 2 Grupper utenfor kretsen eller grupper som tilhører andre speiderforbund kan delta, men utenfor konkurranse. 3 En gruppe kan stille med flere lag, det er leders oppgave å fordele speiderne i jevnbyrdige lag. 4 Ingen deltaker må være eldre enn 10.trinn. 5 Kretsens årsmøte utpeker arrangøren eventuelt arrangørene, og arrangementet bør rullere blant de enkelte grupper. 6 Konkurransen skal avvikles i høstsemesteret, og banneret skal utdeles umiddelbart etter konkurransens avslutning av kretsleder eller annen representant fra kretsstyret. 7 Det konkurreres i 3 ulike løyper, en merket løype for oppdager(2.-3.trinn), en merket løype for stifinner (4.-5.trinn) og en løype hvor arrangøren velger f.eks. orientering eller kano for vandrer (6.-10.trinn). Det er ikke tillatt med eldre speidere enn det de ulike løypene er lagd for. 8 De ulike løyper skal innholde 5 poster der oppgavene skal dekke vanlige speiderferdigheter. 9 Lagene får ved start utlevert et poengkort som inneholder 100 poeng, dette kortet følger laget i hele konkurransen. 10 Poengberegning: Pr. post gis max.20 poeng. Det gies ikke halve poeng. Det gis ikke ekstrapoeng for god oppførsel og organisering av oppgaveløsningen, men det kan derimot trekkes 1 poeng for dårlig oppførsel og organisering av oppgaveløsningen. Postmannskapet klipper av det antallet poeng som patruljen mangler på full pott (20 poeng) på hver enkelt post. Tapt poengkort betyr 0 poeng. Postmannskapet praktiserer tidsbegrensning på oppgaveløsningen, f.eks 15 minutter. 11 Beste lag i hver enhet premieres med en vandrepokal. Når en gruppe har 3 napp i denne tilfaller denne gruppa og ny settes opp i konkurransen. Premie tilfaller også de lag som blir nummer 2 og 3 i hver enhet. 12 For å delta i konkurransen om kretsbanneret må gruppen stille lag i minst 2 av løypene. Vinner av kretsbanneret er den gruppen som får høyest poengsum når gruppens totale poengsum legges sammen med antall startpoeng. Startpoeng beregnes ved at forholdet mellom gruppens deltagende speidere og gruppens totale antall speidere tom 10.klasse ganges med Arrangør har ansvaret for å lage invitasjon, lage oppgaver til alle enhetene, legge løype, ordne Guides/Scouts Own og poengberegning. Arrangøren sammen med alle deltagende grupper er ansvarlige for at det stilles med nok postmannskap. Det bør også tenkes på noe program for å korte ventetiden fra målpassering til premieutdeling.

11 2. Kurs i kretsen Kretsens målsetting er å gjennomføre 1 lederkurs i året (fortrinnsvis på høsten), og 2 kurs for patruljeførere i året (1 per semester) 3. Økonomi og støtteordninger 3.1 Utgifter i forbindelse med kretsens samlinger Grupper som har utlegg som praktisk arrangør av nevnte møter får sine utlegg dekket mot kvittering. Det forutsettes nøkternhet både med hensyn til lokaler og bevertning. Ekstrautgifter skal godkjennes av kretsstyret før arrangementet. 3.2 Bilgodtgjørelse Det ytes bilgodtgjørelse og støtte til transport for ledere som forutsettes å møte på årsmøte, kretsting, ledersamlinger og til medlemmer av kretsstyret som har mer enn 10 km å kjøre en vei til kretsstyremøtene. Kretsen gir ikke bilgodtgjørelse til frivillige arrangementer. Det gis støtte etter samme satser som forbundet, for tiden 1,75 kr per kilometer. I tillegg kommer 0,75 kr pr. kilometer pr. passasjer og dekning av evt. bompenger. Det gis støtte til følgende arrangement: Kretsstyrets medlemmer Andre tillitsvalgte. Kretsting Årsmøtet Kurs Kretsstyremøter Gruppeleder X X X X X X X X Kursarrangør X De som ønsker å få utbetalt bilgodtgjørelse/transportstøtte må sende inn oppgjørsskjema til kretskontoret eller til kretsens kasserer innen 15. desember hvert år. Støtte blir ikke gitt dersom kravet er på kretskontoret etter denne dato 3.3 Kursstøtte Sentrale kurs Det forventes at gruppene også søker menighet og andre organisasjoner om støtte. De fleste kommuner gir støtte til kurs. Det kan søkes om støtte fra kretsen utover dette. Støtte til kurs kan søkes hele året. Søknaden sendes til kretsstyret/kretskontoret.

12 Kassereren utbetaler støtten i tråd med vedtak i kretsstyremøtet. Husk å oppgi kontonummer for overføringen Lokale kurs Arrangør av lokale kurs kan søke kretsstyret om støtte til dekning av utgifter i forbindelse med kurset Ledere på utenlandsleir Det kan gis inntil 1000 kroner i støtte til ansvarlig leder på utenlandsleir. Søknader om støtte til å dra på leir skal være kretsstyret i hende innen 4 måneder før leiren skal holdes. Søknadene behandles fortløpende av kretsstyret.

13 4. Kretsstyret Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene. Kretsstyret består av - Kretsleder - Visekretsleder - 2 eller flere styremedlemmer. Antall bestemmes av kretsstinget - Minst en ungdomsrepresentant under 21 år. Kretstinget avgjør om hele styret skal velges for to år, eller om halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Dersom kretstinget ønsker det, kan det velges varamedlemmer til styret for ett år om gangen. På møter i kretsstyret møter leder av kretsens Rover-nemnd med tale- og forslagsrett. Ved forfall kan en annen representant for kretsens Rover-nemnd møte i lederens sted. Dersom det ikke finnes noen fungerende Rover-nemnd i kretsen, møter kretsens Rover-kontakt. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.2 pr ) 4.1 Kretsstyrets oppgaver - Lede kretsens arbeid i overensstemmelse med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser - Iverksette de tiltak eller videreføre de saker som har vært behandlet på årsmøte - Ivareta kretsens løpende kontakt med forbundets sentralledd - Holde seg orientert om arbeidet i gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring - Påse at gruppenes regnskap blir revidert - Planlegge felles tiltak for kretsens grupper og enheter så som kretsleir, ledersamvær etc. - Arbeide for medlemsvekst i kretsen - Sette i verk landsting/kretstings vedtak vedrørende kretsen - Forvalte midler og eiendeler fra nedlagte grupper i samråd med landsstyret - Påse at det blir ført særskilt protokoll for kretsstyret og kretsting - Påse at det blir ført regnskap over kretsens eiendeler, gjeld, inntekter og utgifter. Regnskapet skal følge kalenderåret og skal avsluttes senest 3 måneder etter årets utgang. Kretsleder plikter å se til at regnskap og bilag oppbevares i 10 år etter utgangen av regnskapsåret. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere pr ) - Være oppdragsgiver for sekretæren, og følge opp de oppgaver som blir delegert. Ha den løpende kontakten som er nødvendig for arbeidsforholdet. - Være oppdragsgiver for medlemsvekstkonsulenten for Sør-Øst-landet i samarbeid med Telemark-, Vestfold- og Buskerud krets. Dette punktet er på årsmøte i 2009 vedtatt fjernet fra

14 4.2 Kretsleder - Leder kretsstyrets arbeid - Representerer kretsen utad - Leder kretsens arbeid mellom kretsstyremøtene - Anbefaler godkjenning av nye ledere og sender søknadene videre til forbundskontoret - I kretsleders fravær fungerer visekretsleder i kretsleders sted. (Organisasjonsbestemmelser Norges KFUK-KFUM-speidere 2.3 pr ) 4.3 Sekretæren - Være sekretær for kretsstyret - Utføre de oppgaver kretsstyret pålegger - Ha kontakt med andre instanser ang. søknader m.m. - Delta på kretsens arrangementer ved behov 5. Kretsleir - Arrangeres hvert 4.år. Kretsstyret har ansvar for at det blir satt ned en komitè foran hver kretsleir. - Kretsleirkomitèen rapporterer til kretsstyret.

15 6. Solknatten-fondet BANKKONTOEN SOLKNATTEN-FONDET Solknatten komiteen ble avviklet på årsmøte 8.mars 2009 og bankkontoen Solknatten-fondet, kontonummer forvaltes videre av kretsstyret. Fondets størrelse var pr kr ,87. Fondet skal arbeide ut fra følgende prinsipper: 1 Midlene fra Solknatten-fondet skal brukes til ledertrening og andre tiltak som kan fremme vekst i speiderarbeidet. Midlene skal ikke gis som tilskudd til ordinær drift av gruppe, heller ikke til deltakelse på ordinære lands- og kretsleirer. 2 Midlene fra Solknatten-fondet forvaltes av kretsstyret. 3 Det kan søkes om midler fra kontoen hele året, og søknadene behandles fortløpende. Søknaden skal skrives på eget skjema (vedlegg).. 4 Kretsstyret skal gil tilbakemelding til søkerne innen 3 uker etter søknadsfristens utløp. 5 Alle bidragsmottakere plikter å reise i speiderskjorte eller tilsvarende. 6 Det skal gis rapport m/regnskap til kretsstyret etter at tiltaket er gjennomført. 7 Kretsstyret kan selv - etter beste skjønn bestemme hvor stor del av kontoen de ønsker å dele ut hvert år. 8 Kretsstyrets administrative utgifter (porto o.a.) dekkes av Solknatten-fondet. 9 Fondets regnskap framkommer som egen post i kretsens årsregnskap som legges fram ved hvert årsmøte i kretsen. Årsmøtet skal godkjenne årsregnskapet. Kristiansand, Agder krets av Norges KFUK-KFUM speidere, kretsstyret.

16 Vedlegg 1 REISEREGNING - TILLITSVALGTE NAVN KONTONUMMER ADRESSE HVA GJELDER REISEN REISEGODTGJØRELSE (overført fra kjøregodtgj. skjema) spesifikasjon antall sats Konto/prosjekt beløp BILGODTGJØRELSE 1,75 TILHENGER / PASSSASJER, ant km x ant pass 0,75 BOMPENGER, PARKERINGSBILLETTER SUM ANDRE UTLEGG (bilag vedlegges) spesifikasjon Konto/prosjekt beløp FORSKUDD TIDLIGERE UTBETALT REISEFORSKUDD SUM TOTALSUM dato underskrift anvist

17 Vedlegg 2a Søknad om økonomisk støtte fra Solknatten-fondet Vi søker om støtte fra Solknatten-fondet Gruppe: Kort beskrivelse av tiltaket: (legg evt. med vedlegg) Antall deltakere: For tiltak med utgifter pr. deltaker (kurs/leir e.l.) Totalutgifter pr. deltaker: Vi søker om støtte på kr: pr. deltaker Totalt søker vi om støtte på kr: For tiltak med totalutgifter for alle deltakerne (fellestiltak i gruppe) Totalkostnad: Vi søker om støtte på kr: Ansvarlig leder: Adresse: Telefon: Dato/sted/signatur gruppeleder:

18 Vedlegg 2b RAPPORT Gruppe: Gi en kort rapport som beskriver hva dere har gjort og gi en kort evaluering av tiltaket:

19 Vedlegg 2c REGNSKAP Inntekter: Beløp: Støtte fra Solknatten-fondet : Andre inntekter: Sum inntekter: Utgifter: Beløp: Sum utgifter: Sted/dato Signatur gruppeleder Signatur ansvarlig leder

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05

Norges KFUK-KFUM-speidere. ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 Norges KFUK-KFUM-speidere ORGANISASJONSBESTEMMELSER vedtatt 11.10.03 endringer vedtatt 10.04.05 1 GRUPPE KFUK-KFUM-speiderarbeidet lokalt organiseres som en eller flere enheter i en gruppe eventuelt flere

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN

VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN VEDTEKTER FOR RYGGFORENINGEN I NORGE - RiN 1 Navn Organisasjonens navn er Ryggforeningen i Norge. Heretter kalt RiN. 2 Formål RiN er en livssyns- og partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv

Hordaland krins av Norges Speiderforbund. Retningslinjer for tillitsverv Hordaland krins av Norges Speiderforbund Retningslinjer for tillitsverv Sist oppdatert 30.04.2003 INNHOLD 1. Tillitsverv i Hordaland krins 1 1.1 Kretsstyret 1 1.1.1 Arbeidsutvalget 1 1.2 Ledertrenerpatruljen

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Kretsting søndag 6. mars klokken 1830. Sted: Furuly menighetssenter, Råde Sak 0/2013 - Mat Sak 1/2013 Konstituering Sak2/2013 - Årsrapport 2012 Sak 3/2013 Regnskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold

NRRs gjeldende lover (GL) Innhold NRRs gjeldende lover (GL) Innhold. KAPITTEL I Norske Rasekattklubbers Riksforbund (forkortet NRR)... 1 KAPITTEL II NRRs formål... 1 KAPITTEL III Generelle bestemmelser... 2 KAPITTEL IV Medlemskap, kontingent,

Detaljer

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april

SAKSPAPIRER LANDSTING 2011. Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april LANDSTING 2011 SAKSPAPIRER Navn/krets: Thon Hotel Vettre, Asker, 8.-10. april 8.-10. april 2011 Kjære landstingsdelegat Velkommen til KFUK-KFUM-speidernes landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo

10.10.2012 Oslospeiderne av NSF, 93 04 06 83/ post@oslospeiderne.no - Pb 6927 St. Olavs plass, 0130 Oslo Til kretstingets representanter Innkalling sendes kun elektronisk og til alle medlemmer over 15 år. Representanter til tinget velges av gruppetinget (se under). Delegater meldes på via medlemssystemet,

Detaljer

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret

Håndbok for. Sauda I.L. Hovedstyret Håndbok for Sauda I.L. Hovedstyret 2012 Fotball Håndball Atlet Alpint Langrenn Hopp Trim Slettedalsanlegget Friidrett Rev. 1_5 Side 1 av 23 1. GENERELT.... 3 1.1 FORMÅLET MED HÅNDBOKEN.... 3 1.2 REVISJONER

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Lokalavdelingene Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder de grunnleggende vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7.

VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSK BRIDGEFORBUND VEDTATT AV BRIDGETINGET 7. juni 1998 OG GJØRES GJELDENDE FRA 1. januar 1999 SIST ENDRET AV BRIDGETINGET 7. juni 2008 INNHOLD SIDE Kapittel 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015

Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Vedtekter for Lederne Gjeldende fra 1. januar 2015 Innhold 1 Ledernes formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Organisasjon 5 Lokale organisasjonsledd 6 Sentrale organisasjonsledd 7 Valgbarhet og valg 8 Vedtak

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer