Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune"

Transkript

1 Telefon Y Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar nef.: Vår ref: 2014/51 Vår dato: Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune Vedlagt følgjer pantsbrev med årsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrollrapport frå Skatteetaten for 2014, samt kontrollutvalet sin uttale i saka. Ber om at saka vert lagt fram for kommunestyret til orientering. Med helsing Hogne Haktorson kontrollsjef Kan Manie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Kopi til: Crdførar Rådmann Utvalsleiar Skatteoppkrevjar Besøksadresse: Agnes Mowinckelsgt. 5 - Postadresse: Postboks Bergen Direkte telefon Mobil E-postadresse: kari.nygard(äihfk.no eller Bankgironr Fcretaksnr. NO mva.

2 Arkivsak: 232 Arkivnr: 2014/51-6 Sakshandsamar: Karl Marie Nygard Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet i Kvinnherad kommune 15/ Arsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune Bakgrunn: Viser til utdrag frå brev av , frå Skattedirektoratet: Kommunenes behandling av skafteregnskapene eller at kontroll og revisjon er overtatt av staten. Staten er nå gitt det totale ansvaret for kontroll og revisjon med skatteoppkreverfunksjonen. Riksrevisjonen har ansvaret for den formelle revisjonen av skatteregnskapet, mens oppfølgingen av den interne kontroll hos skatleoppkrever, utføres av regionale kontrollenheter lokalisert ved fem skattefogdkontor. Det er i denne forbindelse stilt spørsmål vedrørende kommunens behandling av skatteregnskapet. Kommunestyret / kontrollut valget skal etter det som er sagt over ikke lenger behandle selve skatteregnskapet, men får ved kontrollrapporten en tilbakemelding på om skatteoppkreverfunksjonen blir utført på en tilfredsstillende måte. Rapporten inneholder også eventuelle forslag til tiltak og forbedringspunkter. Skattedirektoratet stiller ingen krav til formell behandling av kontrollrapporten i kommunestyret/kontrollutvalget, men forutsetter at kommunen følger opp eventuelle tiltak og forbedringspunkter. Skattedfrektoratet anser det likevel som naturlig at skatteoppkrever oversender skatteregnskapet og kopi av sin halvårlige redegjørelse til kommunestyret / kontrollutvalget. Skattedirektoratet har vidare i brev dagsett svara dette på førespurnad når det gjeld kontrollutvalget sin innsynsrett og tilsynsrolle knytt til skatteoppkrevjarfunksjonen: t i fra en vurdering av de aktuelle hjemler mener Skattedfrektoratet at kantrollutvalget kan kreve å få seg forelagt nøkkeltall som vist i vedlagte skjema fra skalleregnskapet. Til tross for at kontrollutvalget ikke har instruksjonsmyndighet over skatteoppkre verne bør kontrollutvalget ha adgang til å bemerke forhold vedrørende samlede re stanser og arbeidsgiverkontroll så lenge dette er et ledd i utvalgets arbeid med kontroll av revisjon og den økonomiske forvaltning i kommunen og fylkeskommunen. Kommunal- og regionaldepartementet har i brev dagsett kommentert skattedirektoratet sin uttale på denne måten: Departementet har gått gjennom Skattedfrektoratets vurdering av spørsmålene. Vi slutter oss til Skattedirektoratets vurdering og avklaring av de konkrete spørsmålene som er reist. Side 2 av 2

3 Drøfting: Kontrollrapporten frå Skatteetaten gjer, etter det som går fram av brevet frå skattedirektoratet nemnt ovanfor, tilbakemelding til kommunen på korleis skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen fungerer. Rapporten kan difor sjåast på som ein gratis forvaltningsrevisjon og såleis hjelpa kontrollutvalet med å føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, jf Forskrift om Kontrollutvalg 4. Det vil difor vera naturleg at kontrollutvalet gjev ein uttale til kontrollrapporten frå Skatteetaten. Det vart gjennomført stadleg kontroll av skatteoppkrevjarkontoret i Kvinnherad kommune i august 2014 med fokusområda intern kontroll, skatterekneskap og innkrevjingsarbeidet. Av rapporten frå dette tilsynet går det m.a. fram at: Det er peika på at nokre pålegg og tilrådingar frå tidlegare gjennomførte kontrollar bør følgjast opp, Det er og gjeve pålegg og tilrådingar som følgje av stadleg kontroll i august Av pålegg som er gjort har ein merka seg: Vedr. intern kontroll: «Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjar å syte for at det vert etablert ein tilfredstillande internkontroll og at denne vert gjennomført slik skatteoppkrevjar finn det formålstenleg for del ulike områda. I etableringa må det og inngå korleis internkontrollen skal dokumenterast og videre oppfølging av funn som vert gjort.» Vedr. betalingsordningar dokumentasionskrav: ((Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjaren å følgje sakshandsamingsreglane I samsvar med lempingsmeldingane ved innvilging av betalingsavtaler.» Vedr. betalingsordningar fullmaktsgrenser: «Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjaren til berre godkjenne betalingsavtalar innanfor eiga fullmaktsgrense.» Vedr. nedsetjing pensjonsajevande inntekt: «Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjar å følgje gjeldande lover og føresgner, slik at ein handsamar nedsetting av pensjonsgjevande inntekt etter forskriftene. Med omsyn til del vedtak om nedse/ing som skatteoppkrevjar fekk frå skattekontoret i 2013, må skatteoppkrevjar føre tilbake dei nedsetjlngar føreteke i SOFIE på skatteytar som er stoppa i samråd med Skatt Vest på grunn av pågåande gjeldsordning mm.» Av tilrådingar som er gjort har ein merka seg: Vedr. lokale rutineskildringar: «Regional kontrolleining rår på nytt skatteoppkrevjarkontoret til å oppdatere rutineskildringane etter ny instruks og andre nye retningslinjer, samt sjå til at rutinane på ein praktisk måte dekkar dei område kontoret slit med å finna ein god praksis på, til dømes betalingsordningar.» Vedr. innbetaling identifisering av aktør: ((Regional kontrolleining tilrår skatteoppkrevjaren til å syta for at vedlegga for identifisede innbetalingar følgjer krav I retningslinjene.» Vedr. manuelt registrerte bankkonti upersonlege skattevtarar: Regional kontrolleining tilrår kontoret for ettedida å etterleve retningslinene for endring av bankkonto, samt utarbeide dokumentasjon som viser at retningsliner er følgl» Skatt Vest ber om tilbakemelding innan på korleis skatteoppkrevjar vil følgje opp dei pålegg og tilrådingar som er gjeve. Skatteoppkrevjar har gjeve slik tilbakemelding til Skatteetaten i brev av Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune frå Skatteetaten konkluderer med at skatteoppkrevjar utfører oppgåver med intern kontroll, rekneskapsføring, rapportering, avlegging av skatterekneskap og skatte- og avgiftsinnkrevjinga på ein tilfredstillande måte. I 2014 er også aktiviteten og ressursar til arbeid med arbeidsgjevarkontrollar oppfylt. For Kvinnherad kommune sin del er det i 2014 gjennomført 22 arbeidsgjevarkontrollar, som utgjer 5,1 % av totalt tal leverandørar av LTD i kommunen. Det er krav om 5 % kontroll, og målsetjing for dette arbeidet er såleis oppfylt. Det vil og vidare framover vera viktig å ha fokus på at skatteoppkrevjar har tilstrekkeleg ressursar til å oppfylla minstekravet til gjennomføring av arbeidsgjevarkontrollar. Kontrollrapport frå skatteetaten, årsrapport frå skatteoppkrevjar og rapport frå stadleg kontroll, med tilsvar frå skatteoppkrevjar, ligg som vedlegg til denne saka. Side 3 av 3

4 Det er og sendt førespurnad til skatteoppkrevjar om å koma i kontrollutvalsmøte for å orientera om arbeidet ved skatteoppkrevjarkontoret, og å presenter årsrapportane og svara på spørsmål frå kontrollutvalet. Det er svara tilbake at skatteoppkrevjar kan gje slik orientering. Konklusjon: Kontrollrapporten frå Skatteetaten konkluderer med at skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune totalt sett, og i det alt vesentlege, er i samsvar med gjeldande krav og regelverk. På bakgrunn av del framlagde årsrapportane og rapport etter stadleg kontroll vert kontrollutvalet invitert til å gje ein uttale om skatteoppkrevjarfunksjonen i kommunen. Forslag til uttale: 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten konkluderer med at Kvinnherad kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege vert utført på ein tilfredstillande måte. 2. Kontrollutvalet ser det som positivt at Kvinnherad kommune i 2014 har nådd kravet om 5% arbeidsgjevarkontrollar, ved at det er gjennomført 5,1 % kontrollar. 3. Kontrollutvalet vil peika på at det vil vera viktig for kommunen å sikra at skatteoppkrevjar har tilstrekkeleg ressursar til å oppfylla minstekravet når det gjeld gjennomføring av arbeidsgjevarkontrollar, også vidare framover. 4. Arsrapport frå skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune og kontrollrapport frå Skatteetaten for 2014 vert teke til orientering. Uttalen frå kontrollutvalet vert sendt kommunestyret til orientering. Saksprotokoll i kontrollutvalet Handsaming i møtet: Skatteoppkrevjar Vibeke Skåla presenterte kort årsrapport for 2014 og orienterte om arbeidet ved skatteoppkrevjarkontoret. Forslag om sentralisering av skatteoppkrevjartenestene, og at dette kan føra til vanskelegare tilgjenge for publikum, vart kommentert. Det vart og informert om korleis kontoret arbeider med å følgja opp pålegg og tilrådingar frå Skatteetaten. Kontrollutvalet kom med kommentarar og stilte spørsmål, som det vart svara på. Forslag til uttale vart samrøystes vedteke. Vedtak: Uttale frå kontrollutvalet: 1. Kontrollutvalet merkar seg at Skatteetaten konkluderer med at Kvinnherad kommune har ein skatteoppkrevjarfunksjon som i det alt vesentlege vert utført på ein tilfredstillande måte. 2. Kontrollutvalet ser det som positivt at Kvinnherad kommune i 2014 har nådd kravet om 5% arbeidsgjevarkontrollar, ved at det er gjennomført 5,1 % kontrollar. 3. Kontrollutvalet vil peika på at det vil vera viktig for kommunen å sikra at skatteoppkrevjar har tilstrekkeleg ressursar til å oppfylla minstekravet når det gjeld gjennomføring av arbeidsgjevarkontrollar, også vidare framover. 4. Arsrapport frå skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune og kontrollrapport frå Skatteetaten for 2014 vert teke til orientering. Uttalen frå kontrollutvalet vert sendt kommunestyret til orientering. Hogne Haktorson kontrollsjef Kan Marie Nygard seniorrådgjevar Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift. Vedlegg: Arsrapport for 2014 frå skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Kontrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune frå Skatteetaten Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune 2014, datert , med Ulsvar frå skatteoppkrevjar datert Side 4 av 4

5 j / i i Årsrapport januar 2015 Skatteopphevjaren i Kvinnherad kommune Kvinnherad kommune Skatteoppkrevj aren i Årsrapport for 2014

6 1.1.3 Ressursar og kompetanse Ressursar Skatteoppkrevjarkontoret 3 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd Organisering 3 Innhald Årsnpport januar 2015 Skatteopphevjaren i Kvinnbend kommune 4.3 Resultat frå arbeidsgjevarkontrollen g 4.4 Vurdering av arbeidsgjevarkontrollen Samarbeid med andre kontrollaktørar g 4.6 Gjennomførde informasjonstiltak Planlagde og gjennomførte kontrollar Organisering av arbeidsgjevarkontrollen 8 4. Arbeldsgjevarkontroll Særnamskompetanse Kommentarar til restansesituasjonen og utvildinga i restansar Vurdering av samanheng mellom aktivitet og resultat Kontoret sitt eventuelle tiltak for å befre effektiviteten i innkrevjinga Omtale av spesielle tilhave g Vurdering av kontoret sitt resultat pr lnnkrevjinga si effektivilet Kommentarar til restansar og restanseoppfølginga for eldre år Restansareldreår Totale restansar og berostilte krav Restanseutvikling 6 3. Innkrevjing av krav Margin for innteldsåret Kommentarar til marginavsetninga Margin for inntekisåret Margin Avlegging av skatterekneskapen 4 2. Skafterekneskapen Skatteutval Kommunen sin del av skatteismgangen i relmeskapsåret Total skafte- og avgifislimgang i relmeskapsåret Vurdering av skaffeinngangen Internkontroll 4 2

7 Ressursfordeling Arsverk %-andel Ressursar 1.1 Skatteoppkrevjarkontoret 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd Vi meiner å ha tilstrekkelig/god kompetanse når det gjeld innkrevjing og skatterekneskap. To Årsnpport januar 2015 Skatteopplatvjaren i Kvinnhend kommune tilsette har tatt utdanninga bnfordring av kommunale krav del i og 2. To filsette har og tatt Ressurssiwasjonen hos skalteoppkrevjaren er krevjande ut i frå saksmengde og dei arbeidsoppgåver som vi har i dag. Vi er i praksis ca 1,6 stilling som skal drive med innkrevjing bur ogjobbar. Vurdering og oppfølging av konkurs og wangsinnlcrevjing tar og tid. søknader, utleggsforretninga og utleggstreldc, samt sporing av adresser og finne ut kor personar av alle skattearter. Det er mykje manuelt arbeid med innlaevjinga, som handsaming av Ressursar og kompetanse periodisk oppgi er, avstemming av banken, avrekning, samt tiltak retta mot personlege Skatteoppkrevjar funksjonen og har ansvar for alt det administrative, samt all innlcrevjing som Skatteoppkrevjaren fungerer og som nestleiar i eininga Fellestenester. Av dei tilsette som herre har ansvar for SKO fimksjonen, har Helga Fossheim ansvar for gjeld firma. I tillegg har hun ansvar for tyngre innkrevjing som gjeld person. stilling, men der 20% av stillinga går til kommunal innkrevjing. Grethe Richardsen har ansvar for intem/ekstemicontroll av arbeidsgjevarar i 100% stilling. Vibeke Skåla har skattytarar. Ho har og ansvar for gieldsordningar og skatterekneskapen. Hun jobbar i 100% i tillegg til at ho attesterer i skatterekneskapen ved fråvær. skatteopphevjaren sine tilsefte. Oppgåva med innkrevjing av kommunale krav er lagt inn Stillinga som skatteoppbevjar er administrativt underlagt eininga Fellestenester, der under skatteoppkrevjaren med 0,7 årsverk. Samla på skatt og kommunale krav har det i 2013 vært 3,5 årsverk. Ingrid Skogheim har hatt som hovudoppgåve innlevjing av kommunale hav verksemdsleiar i 2014 har vore Gunn Fosse. Ho har hatt direkte personalansvar for Organisering (Andel fordelt skal være 100%) Sum 100 % Informasjon og veiledning overfor skaffe- og avgiftspliktige 0,1 % Arbeidsgjevarkontroll 0,9 % Administrasjon 0,1 4 innkrevjlng av skatt og arbeidsgjevaravgift I,6 % og rekneskapsførararlrevisorar Ressursbruk ved skatteoppkrevjarkontoret, fordeling av årsverk Skafterekneskap o,i skatteoppkrevjarfunksjonen I rekneskapsåret 2,8 Skatteuwal Ta årsverk ved skatteoppkrevjavkontoret som berre er nytta til 100 0/ fordelt 3

8 på lcursflconferansar arrangert av Slcatt Vest og NKK. utdanninga i arbeidsgjevarkontroll del I og 2. Vi oppdaterer kompetansen hele tida ved å delta Skatteoppkrevjaren har rutinebeskrivelser som dekker dci fleste områdane, og desse er stadig i dekker fleire oppgåver. Skatteoppkrevjaren vil prøve å prioritere arbeidet med rutine nå i slutten av beskrivelsene innimellom alt anna dersom det er tid til det. Vi er kommet litt i gang med dette endring. Rutinane treng oppdaterast på enkelte punkter, samt at vi må ha inn mtinar som 1.2 Internkontroll Arsrapport januar 2015 Skatteopphevjaren i Kvinnherad kommune Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune stadfestar at skatterelaieskapen for 2014 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskiifier og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevjarar 3-1. Avlegging av skatterekneskapen 2.1 Avlegging av skatterekneskapen 2. Skafterekneskapen Vi har sendt 2 saker til skatteutvalet for handsaming. Desse er ildcje motteke i retur hos oss til innkrevjing i heimlandet. Krava er heller ildcje forelda så dei kan ildcje avskrivast. gjelder i stor grad utanlandske statsborgarar med skatterestanse der kravet er for lite til å sende enda. I tillegg har vi sendt over ca 15 saker til Skatt Vest med søknad om berostilling. Dette 1.4 Skatteutval Foreløpig fordelingstalet til icommunen er gått nok0 ned frå 2013 til Den er i siste versjon på 29,10%. Fordelingstallet for 2013 var på 29,27%. aukepå 1,74%. Skatteinngangen til kommunen har ei auke på kr ,- frå 2013 til Dette utgjer ei I [5f12.2o Kommunen sin del av skatteinngangen i rekneskapsåret Skatteinngangen har ein nedgang på kr ,- i 2014 samanhlma med året før. [riö [ Total skatte- og avgiftsinngang i rekneskapsåret 1.3 Vurdering av skatteinngangen 4

9 2.2.1 Margin for inntektsåret Margin skatteopplcevjaren. Årsrekneskapen for 2014 følgjer som vedlegg til årsrapporten og er signert av Det er motteke / ikkje motteke pålegg vedkomande rekneskapsfering, rapporteringa og avlegging av skatterekneskapen frå regional kontrolleining. Årsrapport januar 2015 SkatteDppkrevjaren i Kvinnhend kommune I 2014 førte dette til at det har vært satt av for lite margin for inntektsåret Konunentarar til marginavsetninga dei siste åra. Det er ikkje gjort endringar i marginavsetningen for 2014, den er framleis 9% og har vært det Gjeldande prosentsats marginavsetjing: 9,0%. Desember 2013 Marginavseming for inntektsåret 2014, pr kr , Margin for inntektsåret 2014 Prosentsats marginavsetjing: 9%. Gyldig M: Desember 2012 Marginprosent For lite avsett margin for inntektsåret kr ,- Inneståande margin for inntektsåret 2013, pr kr 0,- 5

10 berostilt berasdlt restanse berostilt Restanse Herav Restanse Herav Endring I Endring I Totale restansar og bcrostllte krav 3.1 Restanseutvikling 3. Innkrevjing av krav Årsrapport januar 2015 Skatteoppbevjaren i Kvümherad kommune han/ho leggja fram dokumentasjon på inntekter og utgifter som synar at det er einaste resultat ved at skyldner betaler havet for å unngå betalingsanmeriminger. Vi er resfriktiv med moglegheita for å M betalt havet. Dere dokurnentasjonskravet fører og til at skuldnar i mange tilfelle vel å betale framfor og senda inn dokumentasjon. å gje betalingsutsetjing og hetalingsavtale. Dersom skuldnar skal få betalingsordning må Vi er nå raskere i gang med utleggsfonetninger og utleggstreldc. Her ser vi og at det gir på la ,-. Ein del av dette har samanheng med at det er avslutta ein del konkursbu og Desse krava sjeklcar vi eit par gonger i året for å sjå om det er endringar som gjer at vi kan setja gjeldsordningar der vi har måtte avskrive restansane. Det er og tatt ein gjennomgang av forelda krav og fort vekk. Vi har framleis ein del restansar som vi iflje har moglegheit til å n skyldnar nå bare motteke sosialftygd etc. Dette er stort sett skattytarar som ligg i kategori 50. Vi har en positiv utvikling i restansesituasjonen. Fra 2013 til 2014 har restansene en nedgang inn. Dette dreier seg om restansar knytt til personlege konicursax, avvikla nædngsdrift der Kommentarar til restansesituasjonen og utvildlinga i restansar diverse krav Sum restanse Restskatt Kildeskatt G G fellesoppgjør Inntekt av summadsk Gebyr Forselnkingsrenter Forskotssskafl person Mistskaft ArbeIdsgievaravIft Forskotsskatt G Restskatt person Sum restanse pr._skatteart pr. skatteart inkl, diverse krav økning (+) øknnq (+) Forskotstrekk Reduksjon (-) Reduksjon (-) Innkrevjinqsinntekter Diverse krav Skatteart restanse restanse restanse Sum restanse i verk tiltak for å få dei inn.

11 3.1.4 Kommentarar til restansar og restanseoppfolginga for eldre år 2009 l9xx Inntektsår Sum restanse Herav skatteart Restansar eldre àr (debet) Restskatt person Årsrapport januar 2015 Skatteoppkrevjarcn i Kvinnherad kommune Vi prøver i liten grad å gje betalingsavtalar, eller utsetjing med betaling, men vi ser likevel ei skaffekrava. Vi prøver og å være tidleg ute med tyngre innkrevjingsstiltak som utleggstreldc og auke i søknader om betalingsordning i I mange av tilfella er det stort forbruk og inkasso vert avslegne, og vi rår skuldnar til å prøve og finne andre løysningar for å få betalt frå andre kreditorar som er årsaka til at vi ffir søknad om betalingsordningar. Slike søknader Vurdering av samanheng mellom aktivitet og resultat Kontoret hadde eit godt innkrevjingsresultat pr forhold til resultadcrava. Vi har meir eller mindre oppnådde alle resultatkrava for Vi har store restansar på enkelte skattytarar som er vanskeleg å ifi inn. Dette er skattytarar som er personleg konkurs og utan inntekt. Nokre av dei motteke bare stønad frå Nav Vurdering av kontoret sitt resultat pr lnnkrevjinga si effektivitet Vi ser av innkrevjingsstatistildcen at uteståande restansar for eldre år fordeler seg på eit lite tall av skattytarane, og i tillegg inneheld hava ein del skjønnslikningar. del er flytta 61 utlandel Ein er konkurs i England, og nokon er utan fast inntekt eller med på vei ned. Vi har høge restansar på enkelt personer som vi ikkje har moglegheit til å ffi hm då ukjent adresse. Vi folgjer opp restansane jamleg for å sjå om noko har endra seg. Av restansar knytt til eldre år har vi fått i gang tiltak på ein del av dei, og vi ser at restansane er konkursen ikkje er avslutta pr. dags dato. Vi har purret på bustyrar, og han skal avslutte konkursen snarast. De resterende krava er utanlandske statsborgarar der bava er for små til å senda til innkrevjing i heimlandet. Desse vil vi gå igjennom for å sjå om vi kan avskrive, Vi prøver å gå igjennom lista over forelda hav 3-4 gongar i året. Av restansen på forelda krav, kr ,- er kr ,- relatert til konkurs i eit firma der Kommentar til restanseoppfølain for eldre år: Samla beløp på forelda krav pr : Kr69287,- Forelda krav pr : 8 Kommentar til restansar for eldre år: 7

12 ,- og berostilte krav på kr ,-. Krav som ùmeheld tilleggsskatt er ofte vanskeleg Omtale av spesielle tilhove å få inn då det som oftast er vanskeleg stilte skattytarar som har fått slikt tillegg ,- fordeler seg på 104 skattytere. Blant desse er det skjønn med tilleggsskatt på kr. banen med å varsle utleggsforretningar, og det fører og til at vi far inn ein del restansar utan å utleggsforretningar. Tall utleggsforretningar i 2014 er auka i forhold til Vi er raskt på måtte gjennomføre sjølve utleggsfonetninga. Dette gjelder spesielt for arbeidsgjevarane. Vi ser av innkrevjingsstatistildcen for restskatt person 2013 at den aktive restansen på la. Årsrapport januar 2015 Skattcopplaevjaren i Kvinnherad kommune Tal planlagde kontrollar for 2014: Planlagde og gjennomførte kontrollar stillinga ligg alt M registrering av oppgåver, informasjon og bokettersyn. Vi har 1 stilling ved kontoret som stort sett kun jobbar med arbeidsgjevarkonftoll. Til denne 4.1 Organisering av arbeidsgjevarkontrollen 4. Arbeidsgjevarkontroll utl.eggsforretningar, samt at gebyrinntektene då går til kommunen. begynne med dette i løpet av Dette for at det skal gå raskare å få gjennomført Vi bmkar ildcje sæmamsmannskompetansen for kommunale krav pr. i dag, men vurderer å Skatteoppkrevjaren nyttar sæmamsmannskompetansen fullt ut. I 2014 har vi varslet 66 utleggsforretningar, og gjennomført 40. Ved bruk av sæmarnsmannskopetansen ser vi at vi far gjennomført utleggsforretningar mykje tidlegare enn om vi skulle brukt ordinær namsmann. 3.3 Sæmamskompetanse kan folcusere på resultat og effektivitet. Vi står i fare for å få redusert bemanning på opplæring av nye medarbeidare. I 2015 reknar vi med at vi skal ha ein stabil situasjon der vi Vi har hatt utskiffing av to tilsette dei siste to åra. Dette har medført at mykje tid er gått til arbeidsgjevarkonfrollen i starten av 2015 på grunn av sjukdom, men vi håper det ikkje vert langvarig. Vi håper dette ildcje skal gå utover resultata. gjelder tyngre innkrevjing, og dette vil vi prøve å bli betre på dette året. Vi vil fortsette åjobbe for og bli meir effektive i innkrevjinga. Vi har enda litt å gå på når det Kontoret sitt eventuelle tiltak for å betre effektiviteten i innkrevjinga forkotsskatten for upersonlege skattytare der resultatet vart 99,8%, eit avvik på -,0l %. til dette i haust. Vi har likevel Idart å oppnå resultatkrava med unntak av eit. Dette gjeld Skatteoppkrevjm en har og ansvaret for innkrevjing av kommunale krav. Hausten 2014 skiftet vi iinkrevjingssystem for kommunale krav. Det har ført til at det har gått med ein del ressursar 8

13 4.3 Resultat frâ arbeidsgjevarkontrollen Tal gjennomførte kontrollar 2014: 20 Som utgjør: 5 % av totalt tal leverandørar av LTO i kommunen. Som utgjør: 5 % av totalt ta! LTO hos arbeidsgjevarane i kommunen. Tal gjennomførte kontrollar i 2013: 21 Åssnppon januar 2015 Skatteopplaevjaren i Kvinnhend kommune Vedlegg: Årsrekneskapen for signert av skatteoppkrevjaren. Resultat arbeidsgj evarkontrollen Skatteopplcevjar (signatur) Stad/dato: Rosendal firma i vår kommune. De far da tilsendt skriv med orientering om ulike plikter de har som arbeidstakare i selskapet. Vi far melding frå Brønnøysundregistrene når det er nyregistrerte arbeidsgjevar. I haust har vi og tatt med informasjon om a-ordninga. Vi sender ut infonnasjonsskriv til alle nyregistrerte arbeidsgjevare i kommunen der det er 4.6 Gjennomførde informasjonstiltak av lange avstandar forsvinn ein del av timane vi kjøper til reisetid. Vi kjøper kontrolltenester fra Kemneren i Bergen, Hordaland kommunale regnskapskontroll. Vi bruker ca kr ,- til dette årlig, og for det får vi mellom 5-7 kontroller i året. På grunn 4.5 Samarbeid med andre kontrollaktørar arbeid det er med kvar kontroll, og dersom ein kontroll tok lang tid kan det føre til at vi ildcje når målkravet. I år har vi hatt eit par kontroller der det har vore mykje arbeid. Vi har og hatt kontroller vi skal ha i løpet av året. I denne stillinga ligg og arbeidet med å få inn og føre nokre arbeidsgjevarare utifrå lokallwnnskapen. Det er vanskeleg å vite på førehand kor mykje nokre kontroller der vi ildcje har fått inn rekneskapen fra firmaet, og kontrollen har vore tenninoppgåver, samt årsavstemminga mot LTO og årsoppgåva. Vi prøver å plukke kontrollobjekt der vi reknar med at vi finn noko. Vi bruker utplukkslistene, samt at vi vel gjennomført på bakgrunn av kontoutskrifi fra bank. I desse firmaene er det som oftast mykje privat forbruk på firmaet si relming. Ved at vi har satt av 1 sti[ling til arbeidsgjevarkontrollen har vi klart å få gjennomfrrt det tatt 4.4 Vurdering av arbeidsgjevarkontrollen Sjå vedlegg 9

14 og staten (skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall. knbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, follcetygden Skaaeregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Skattereguskapet viser skatter og avgifter mv som er innbetalt løpet i av regnskapsåret. Dette skal være et lite beløp som skyldes oreavrunding i skatteregnskapssystemet Krav som er ufordelt Fordelt til skaftekreditorene slcattelceditorene. Dette er ùmbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til marginavsetning, forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overslqnende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, samt renter og gebyrer. Innbetalte skaffer og avgifter, Renter, Innfordring Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, for uddstrekk frafrulcket Udisponert resultat Dette skal være et lite beløp som skyldes ereavrundiug i skatteregnskapssystemet. Skyldig andre Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ildce er fordelt til skattekreditorene, skatteoppiceveren senest 20. januar. skattekreditorene. Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skatteheditorene senest 10. januar. balansen pr Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i Skyldig skattekreditorene Likvider Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt kontantbeholdning. Sumlinjene i årsregnskapet Forklarin2 til årsrepnskanet

15 Årsregnskap - kommune - sammendrag Utvatgskriterier: Komm nr: 1224 Ar: 2014 Hovedbokstype: 7? Artk Nr Valgt år Forrige år 1020 Likvider Liiwider Likvider Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig skattekreditorene Skyldig andre Skyldig andre Skyldig andre 0 o 1430 Skyldig andre Skyldig andre Skyldigandre G Skyldig andre Skyldig andre i Skyldig andre Innestående margin -ei Udisponert resullal -6-5 Sum Axbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Arbeidsgiveravgift Kildeskall Personlige skarieytere Personlige skafteytere Personlige skatteylere Personlige skatteytere Personlige skatteytere Personlige skaueytere Personlige sketteytere Personlige skattsytere Personlige skafteytere Personlige skattsytere i Personlige skafteytere Personlige skatteyterc Personlige skatleytere Personlige skatteytere Personlige skatteytere Personlige skalleytere Personlige skatteytere Personlige skefteytere Personlige skafteytere Selskapsskail Selskapsskatt Selskapsskatt Selskapsskatt Dato: 07, Arsregnskap - kommune - sammendrag Side 1

16 Ahk Nr Valgt år Forrige år 2501 Setskapsskatt Renter -as Renter Renter Renter Renter Renter 0 fl 2060 Renter -ssz Renter Renter il Renter Renter Renter -i Renter 0 o 2460 Renter Renter -o Renter Renter i Renter lnnfordring lnnfordring lnnforddng lnnfordring lnnfordrlng lnnrorddng lnnfordring I Innfordring tnnfordring lnnfordring Innlordring Sum -i Fordelt Ut Folketrygden - arbeldsgiveravglft Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordett til kommunen Fordelt til Staten Fordelt til Staten Krav som er ufordett Vtderesending plassering metlom kommuner Sum Sum totalt 0 0 SKAYrEOPPKREVJAREN I KV[NNHERAD 5470 ROSENDAL Rcsen%tzJLj H-D(.L0 0 t\-r*tst&a Dato; Arsregnskap - kommune - sammendrag Side 2

17 . regnearkene lagres før de fylles ut! rapport. Angi pà rad 8 den kommune som ivaretar rapportedngen, og på rad 9 de øvrige kommuner som Det skal ikke skrives i de grå feltene: Benytt nedtrekksmeny for å velge riktig kommunenr. Det er viktig at excel inngår i kontrollsamarbeidet, Nummereringen i venstre kolonne samsvarer med vedlegg i til styringsbrevet for skatteetatens virksomhet I tilfeller der flere kommuner samarbeider om å utføre kontroller i et definert område foretas det en samlet - avdekket beløp Antall forma!-, undersøkelses- og oppføigingskontroller med 2 StyringspaFaiiietm Forklåringsvariable 47,1 % 13.8 t Antall avdekkingskontroller med avdekket beløp 8 Antall avdekkingskontroller 17 egenreffing av arbeidsgiver) a Endring i inntektsgwnnlag i kr(hhv. enddngsforslag og Andel Endring i grunnlag arbeidsgivemvglft i kr (endringsforslag og 138b oppgaver) Endringsfoislag A Andel LTO kontrollert hos de kontrollerte arbeidsgiverne (SKO) 4 1T6N Totalt antall LTO hos arbeidsgiverne I kommunen t Totalt antall LTO hos de kontrollerte arbeidsgiverne 146 r4 r- - rntoi kontroiéfl1vere - aum arbeidsgive&olier 22 - Antall oppfølgjngskontmllar. - Antall undersøkelseskontmller informasjon - Ântall avdekkinskntroller nærmere - Antall formalkontroller Sevellednlngfor kontroll 22, r b Antall arbeidsgivere I kommuhen som ha? vft åjènitând for ÄntaIl arbeidsgivere I kommunen 432 Antall og andel kontrollerte arbeidsglvem - Styringsparametre summen av de deltagende kommuner) [, -Ç i så anfør her de ønge kommuner som deltar (antall arbeidsgiwrog LTO som rhåndsut Iles Wære [.:i L_- zi I il) zjr som deltar et interkommunalt kontrollsamarbeld, Jr i i. FNis skjema ljes ut på egna avflere kommuner.-l[ l i.rl - 5,1 % 1224 KVINNHERAD I - Kommunenn Kommunenavn: Styringsdialog/Rapportering Se veiledning til skatteoppkrevernes styringsparametre og statistikk på SKO-nett under Rapportering fra skafteoppkreveren til regionen per

18 informasjon og veiledning Ahtall nye arbéidsivére som er gitt infoiiiasjowveiledning om sine plikter 34 Antall nye arbeidsgivem I kommunen 107 Antall infonnasjonsultak rettet mot regnskapsførem/revisdrér (ikke tiltâk i regi av skattekontoret) 31,8% 3 Antall årsverk ved SKO som kun benyttes til skatteoppkreverfunksjonen ) Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap 0,10 Innfordring 1,60 Arbeidsgiverkontrofl - 1,00 Administrative oppgaver 0,10 Sum årsverk til sktteoppkrever&inksjonen 2,80 Vedték fra skaftekontoret som andel av forslag fra SKO? B?okbeskrivelse -. Védtak fra skattekontoret gwrih1a arbeidék emvgift Resultat -% Forslag fra SKO: grunnlag arbeidsgiveravgift i kf Vedtak frå skattekontoret inntektgniihi1 kr ,9 % : Forslag fra SKO: inntektsgwnnlaget i kr %. Antall vedtak fra skaftekontoret som.fllsvarerforslaget: 5: arbeidsgiveravgift 4 Antall vedtak i rapportedngspedoden: arbeldsglveravgifl 1 4a0,0 %. Antall vedtak fra skaftekontoret som tilsvarer forslaget: inntektsgwnniaget : Antall vedtak i rapporteringsperioden: Inntekts9wnnlaget 6 Råpporter oversendt til skaftekontoret til behandling. Antall râpporter oversendt til kaftekontoret for mer énn ett år siden_som_ikke_erferdlgbehandlet 0 I ksjonerlprosjekter I samarbeid med andre kohtrollaktører. - Antall dagsverk benyttet I felles aksjoner I lflet av ; AntalVfelies aksjoner der SKO har deltatt I løpetav 2014 / nfuelle kommentarer til resultatene for statlâtikken generelt: OBS Linjeskift = Alt+Enter j SKTrEOPPEVJkJ KVINNHE 5470 ROSEN \L5ta

19 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår datd Kjersti Hoptand HoLlup Direkte tif Cykkar referanse Vår rebranse /99725 Kommunestyret i Kvinnherad kommune Rosendalsvegen ROSENDAL Konfrollrapport 2014 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune 1. Generelt om fagleg styring og kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skatteoppktevjaren sitt ansvar og mynde flgjer av Instruks for skatteoppbet5amr av 8. april Skattekontoret har fagleg ansvar og instruksjonsmakt overfor skatteoppkrevjarane i saker som vedicjem skatteoppbevjarfianksjonen, og plikter å yte rettleiing og hjelp i faglege spørsmål. Skattekontoret søker gjennom mål- og resultatstyring å legge til rette for best mogeleg resultat for skatteoppktvjarfianksjonen. Gmnrilaget for skattekontoret sin styring av skatteoppkrcvjarfiinksjonea er Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppbeveme av 1. januar Grunnlaget for skattekontoret sin kontroll av skatteoppbevjarfimksjouen er Jnsmjks for skattekontorenes kontroll av skatteopplaeveme av 1. februar Skattekontorct har ansvaret for å avkiare at skatteoppbevjarfimksjonen vert utøvd Ulfredsstillande i høve til gjeldande regelverk på frlgjande områder Intern kontroll Relmeskapsfidng, npportering og avlegging av skattereheskapen Skatte- og avgifisinnbevjing o Arbeidsgjevarkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppbevjarfimksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med kontroll av skalteoppbevjarfimksjonen. 2. Om skafteoppkrevjarkontoret 2.1 Bemanning Sum årsvcrk til skatteopplaevjarfunksjonen iht. skatteopplaevjaren sin ånrapport: Tel Arsverk 2014 Tel ånverk 2013 Tel inverk ,0 2,8 Postadresse Hjesavegen eikanger Beseksadresse Sentratbod Sjå vn.ntskatteetaten.no eller ring gratis Orq. nr : Telefaks 51 gi 13 01

20 2014/g9725 Side 2 av 3 3. Måloppnåing 3.1 Skafte- og avgiftsinngang Skatterekneskapen for Kvinnheral kommune viser per 31. desember 2014 ein skatte- og avgiftsinngan til fordeling mellom skattekreditomne (etter fradrag for avsetjing til margin) på kr og uteståande restansar2 på kr , av dette krav stilla på vent kr Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin skatteoppkrevjar 16. januar Innkrevjingsresultat Vi har gâtt gjennom innheingsresu1tata per 31. desember 2014 for Kvinnherad kommune. Resultata viser følgjande: Twa)g Innbetalt Resultat- Inabetalt av Innbetalt av Innbetalt av krav sum krav (i /.) sum krav (I %) I MLWOK sum krav (I %) ferre kr reglonen (1%) Restskatt pennnlcge skattytarar ,4 95,6 95,4 95,2 95,6 Arbcldsgjevaravglft ,0 99,9 99,8 99,7 99,8 Forskotakatt personlege sksttytanr ,7 99,0 99,0 99,1 99,4 Forskottrekk ,0 99,9 99,9 100,0 99,9 Fonkotakaft upersonlege skattytarar ,4 99,7 99,8 99, Rcstskatt upersonlege skattytarar ,8 99,4 99,0 98,6 99,1 3.3 Arbeidsgjevarkontroli Skatteoppbearen for Kvinnherad kommune utfi,rer eigne kontrollar og Idøper i tilegg kontrollar fra den interkommunale kontrollordninga Hordaland konununale rekneskapskontroll ved kemneren i Bergen. Resultat for kommunen per 31. desember 2014 viser i frlgje sbtteoppkrearen sin resultatrapportering: Til Minstekrav til Til utførte Utførte Utførte Utfarte Utført kontroll arbeldsgjcvarar kon(rollar kontrollar I kantrollar kontrollar kontrollar 2014 reglon (5 %) (I %) 2013 (I %) 2012(1 %) (I %) ,! 5, Kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen Skattekontoret har i 2014 gjennomrt stadleg kontroll av skatteoppkrevjasicontoret for områda intern kontroll, skatterekneskap og innkreing. Siste stadlege kontroll vafl halden august Skattekontoret har i 2014 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppbearkontoret for områda skattereluieskap og arbeidsgjevarkontroll. Skatteoppkrevjarkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og Iilrådingar som er gjevne. Sum innbetalt og fordelt til skattekreditomne 2 Sum opne (ubetalte) forfalne debetknv

21 2014/99725 Side 3 av 3 5. Resultat av uffort kontroll Intern kontrou Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjcnnomtbrt, finn vi at skatteoppbevjaren sin overordna interne kontroll i det alt vesenileg er i samsvar med gjeldande regelve& o Rekneskapsforhzg, rapponering og avkgging av skanerekneskapen Basert på dei kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at relmeskapsibringa, mpporteringa og avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttrykk for skatteinngangen i rekneskapsåret. Skatte- og avgfflsinnkrevflng Basert på dci kontrollane som skattekontoret bas gjermomlbn, finn vi at utringa av innbevjingsarbeidet og oppibiginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Arbeidsgjevarkontro!1 Basert på dci kontrollane som skattekontoret har gjennomført, finn vi at utforinga av arbeidsgjevarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og vert utûirt i tilstrekkeleg omfang. 6. Ytterlegare informasjon Skattekontoret har gjennom sine kontrolihandlingar i 2014 gjeve pålegg og tilrådingar som er meddelt skatteopplaejaren i rapport av 15. september2014. Venleg helsing otvonl avdelingsdireklør Skatt vest underdireldar Kopi til: Kontrollutvalet for Kvinnherad kommune Skatteoppbevjaren for Kvinnhend kommune Riksrevisjonen

22

23 5470 Rosendal Rådhuset Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Kjersti Hapland Hotlup Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato - Vi skafteetaten.no/sendepost Di 6863 Leikanger Org. nr: Tetefaks ring gratis Hjesavegen 2 SJå wwwskatteetaten.no etter Postadresse Besøksadresse SentraWord Det er ikkje gjeve pålegg eller tikådingar ved gjennomførte kontorkontrollar. 2 Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå kontorkontroflar Skattekontoret har avgrensa kontrollen til å gjelde uwalde områder innanfor det einskilde hovudområdet. internkontrollen ved skatteoppkrevjarkontoret skatterekneskapen innkrevjingsarbeidet Kontrollen har omfatta følgjande hovudområder: I Omfang og føremâl med kontrollen og regelverk elles. Instruksen skal og sikre at skatteoppkrevjarane vert gjevne pålegg der den faglege utføringa av oppgåvene ved skatteoppkrevjarkontoret følgjer lover, føresegner, instruksar faglege utføringa ikkje er tilfredsstillande, og at pålegg og tikådingar vert følgde opp. Føremålet med instruksen er å sikre at det vert gjennomført kontrollaktivitet som avklarar om den skatteoppkrevjarkontora sine oppgåver knytt til føring av skatterekneskapen, innkrevj ing og arbeidsgjevarkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og imiteving av skatte- og av Skattedirektoratet i. februar Instruksen gjeld skattekonton sin kontroll av Vår kontroll byggjer på Instruksfor skattekontorenes kontroll av skcztteoppkreverkontorene, fastsett avgifiskrav (Skaffebetalingsloven). Kontoret var varsla om kontrolibesøket i våre e-postar av 8. og 25. august viser til vårt kontrollbesøk august 2014 utført av Kjersti Hopland Hollup frå Skatt Vest. Til stades frå skatteoppkrevjarkontoret var skatteoppkrevjar Vibeke Skåla og Helga Fossheim. kommune 2014 Rapport frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad /99721 Direkte Uf Oykkar referanse Vår referanse

24 Tilråding om manuelle bilag- godskrffi annan aktor. Tilråding om dokumentasjon av innkrevjingstiltak da skatteoppkrevjarkontoret er blitt betre efterkom ne: 3.1 Felgjande pålegg og tllrådingar gitt i rapport av 4. oktober 2014 reknar vi som 3 Oppfolging av pålegg og tilrådingar frå tidlegare kontrollar Ved Regional kontrolleining sitt besøk i 2013 rådde vi skatteoppkrevjarkontoret å syte for at det vart etablert ein tilfredsstillande intemkontroll og at denne vart dokumentert. I sitt svar av 1O;januar skrifilege rutineskildringar over dei viktigaste arbeidsoppgåvene. til at interne og eksterne krav til mellom anna framdrifi og kvalitet vert oppfylt. Kontoret skal ha Den interne kontrollen skal være ein lopande kontroll av rutinar og prosedyrar ved kontoret for å sjå Intern kontroll Skatteoppkrevjaren skal sorgje for at kontoret har ein tilfredsstillande intern kontroll. Intemkontroll vesentligvurdering, jf skatteoppkrevjarinstrnksen 2-5. tiltaka skal sikre at verksemda planlegg, organiserer, utfører og kvalitetssikrar sine aktivitetar i samsvar med gjeldande regelverk og resultatkrav. og at dette vert gjort ut frå ein risiko- og endrast. Det vert forventa at skatteoppkrevjar rettar seg etter pålegga innan fristane som vert gjevne. 4.1 Pâlegg Pålegg vert gjeve når kontrollen avdekker brot på lover, foresegner, instruksar og regelverk elles. Pålegga er anten krav om at eksisterande tilhove skal rettast, eller om at kontoret sin praksis må 4 Pålegg og tilrådingar som feigje av denne stadlege kontrollen Tilråding om innbetalingar identifisering av aktor då skatteoppkrevjarkontoret har punkt oppdatering av rutineskildringane slik at dei er tilpassa ny SKO-instruks og nye retningsliner. Ny tilrådinga i punkt misforstått kva som skal dokumenterast etter gjeldande retningsliner. sjå tilråding Pålegg om betalingsavtalar. Pålegget vert gjenteke i punkt Tilråding om lokale rutineskildringar er starta opp, men det er ikkje gjort noko flullstendig Tilråding om intern kontroll er ikkje gjort noko med. Nytt pålegg om intern kontroll under som efterkomne: 3.2 Følgjande pålegg og tilrådingar gift i rapport av 4. oktober 2014 reknar vi ikkje Skatteoppkrevjarkontoret har framleis eit større forbetdngspotensiale på området. kontoret grepe fatt i med auka bruk av utlegg og at dei no har bvija med tvangsinnkrevjing. Tllråding om manglande iverksetting av tyngre innkrevjingstiltak har skatteoppkrevjar på å bruke gul lapp, og andre kommentarfelt. men skatteoppkrevjarkontoret kan framleis forbetre seg her. 2014/99721 Side 2 av 9

25 2014 skreiv skatteopphevjarkontoret Vi ser at vi kan nytte intern kontrollen som et redskap for å perm for intemkontrollen men at denne ikkje var i bruk og at del ut frå ressurssituasjonen framleis ikkje hadde fått prioritert arbeidet med intern kontrollen. I samband med Regional kontrolleining sin kontroll i år, opplyste skatteoppkrevjar at del hadde ein komme i mål med resultatene og i il prioritere dette framover. kreditor. I meldinga kapittel 4 er det gitt reglar for sakshandsaminga av lempingssaker. I punkt 4.1 nedtegnes og dokumenteres slik at det i ettertid kan fastslås at alle vilkårenefor lempning var vert det sagt at som et minstekrav må grunnlaget for avgjørelsen og saksbehandlers vurdering betalingsutsetting og betalingsnedsetting av omsyn til skyldnar eller av omsyn til det offentlege som I følgje SKD-melding 9/11 av 8. juli 2011 punkt 1.3 er lemping eit felles omgrep for Betalingsordningar - dokumentasjonskrav til det offentlege som kreditor på nærmare gitte vilkår opnar for å gje betalingsutsetting og betalingsnedsetting av omsyn til skuldnar eller av omsyn Skatte- og avgiftskrav skal som hovudregel bealast rettidig, men skattebetalingslova 15-I og Betalingsordningar oppfolging av funn som vert gjort. Regional kontrolleining pålegg skafteoppkrevjar å syte for at det vert etablert ein tllfredsstillande ulike områda, I etableringa må det àg inngå korleis intemkontrollen skal dokumenterast og vidare ( intemkontroll og at denne vert gjennomført slik skatteoppkrevjar finn det formålstenleg for dei Under besøket vart stikkprovar gjennomgått med skatteoppkrevjar. Mellom anna gjaldt innvilga forslag til Diseoverer rapporter som kan nyttast i arbeidet, men at dei ikkje har finne tid til dette arbeidet. Hensikta med ein god intemkontroll er å gjere kontoret betre på eit eller fleire område. betalingsavtalar der det ikkje var dokumentert vurdering av vilkår etter lempingsmeldinga, nedsetjing av pensjonsgivande inntekt der skattytar sin reskontro ikkje var i samsvar med det resultat skatteoppkrevjar og skattekontor hadde diskutert på telefon. Skatteoppkrevjar var klar på at betre intemkontroll vil vera nyttig for kontoret og har klar perm med teken ut og gjennomgått av skatteoppkrevjar i løpet av året, det vert og gjort notat på restanselista utan at denne lista vert oppbevart til seinare bruk. ( Ved besøket opplyste skatteoppkrevjar at dci ikkje nytta rapportar slik dci la opp til med samband med intemkontrollen. bilag skal skrivasi ut. duterast og unders&ivast av den som utforer arbeidet. På bilaget slwl det under. Rutinen her er kortfatta og det er ikkje lista opp kva slags rapportar som skal takast ut i internkontroll permen dci hadde laga. Men etter samtale med skatteoppkrevjar kom det fram at dei utfører nokre internkontroll utan at desse vert dokumentert/oppbevart. Til domes vert restanselista grunngfevast k-viforfbringa er gfer!. Ein annan person skal kontrollere at det er riktig og skrive I skatteoppkrcvjarkontoret si rutineskildring under punktet om internkontroll står det at Manuelle Z014/99721 Side 3 av 9

26 punkt 4.5 vert det presisert at i saker hvor skatteopph ever har avgjorelsesmyndighet skal pålegg når det gjeld å følgje lempingsmeldingane ved handsaming av betalingsordningar. oppkreveren utarbeide en skriftlig saksfremstilling. Denne skal inneholde en sande beskrivelse av Regional kontrolleining har i sine rapportar frå 2011, 2012 og 2013 gjeve skatteoppkrevjark-ontoret de faktiske forholdene, saksbehandlers vurdering og konklusjon. oppfilt. Det folgjer av punkt 4.2. at sokaren i utgangspunktet skal sende ein skriftleg søknad. I Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjaren til å borte godkjenne betalingsavtalar innanfor eiga ftillmaktsgrense. gjorde at skatteoppkrevjar ikkje hadde mynde til å innvilge ei vidareføring av avtale frå under hele avtaleperioden. Skattytar fekk ny restskaft for 2012 med forfafl 20. august og 24. september 2013, altså innanfor ovannemnde avtaleperiode. Her hadde skatteoppkrevjar gjeve skanytar ny betalingsavtale i strid med avialevilkåra frå Skatt vest, i tillegg til at avdragsperioden I avtala frå Skatt vest står det at Det er et vilkår at ojfrndige skatter og avgifter betales tilfotfall ç 2012 gjekk frå 20. september 2012 med forfall for siste avdrag 20november Under besøket vart det teke stikkprover og for ein av betalingsavtalane skatteoppkrevjarkontoret hadde innvilga i 2014 (Akto_id ) var grunngjevinga; Viderefuring av avtale frå Avtala frå 2012 var innvilga av Skatt vest for restskatt 2011, då avdragstida gjekk ut over 12 månaders lengde og dermed utover det skatteoppkrevjar hadde mynde til å innvilge. Avtalen frå Skatteoppkrevjaren har etter SKD-melding 9/Il av 8. juli 2011 punkt 2.1 mynde til å gi betalingsavtale for inntil kr ,- av inntil 12 månader Betalingsordningar fullmaktsgrenser lempingsmeldingane ved innvilgning av betalingsavtaler. Regional kontrolleining pålegg skatteoppkrevjaren å folgje sakshandsamingsreglane i samsvar med dette arbeidet. Til domes kan ein utarbeidet eit skjemariste over vilkår m.m. som lett kan fyllast ut teke opp i avslutningssamtalen med skatteoppkrevjar at ein bør sjå på kva ein kan gjere for å betre ved vurdering av betalingsavtalene og at det alltid er to som signerer for avtaler vert innvilga. ( Vi finn heller ikicje noko form for kvalitetssikring av arbeidet med betalingsordningar. Dette vart vurdert ok er kort og gjev lite rom for euerkontroll av del vurdedngar som er gjort. Til demes vilkåra er økonomiske opplvsningar. Det er og notert ein konklusjon frå skatteopplcevjarkontoret, men denne Ved dette besøket ser ein at det er forbetringar når det gjeld innkomne søknader, og oversikt over 2o14/gg721 Side 6 av 9

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding Skafteetaten Saksbehandtar Liv Farestveit Dykkar dato Vår dato 12.09.2014 Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse 20 14/99295 SKATTEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUSET 5430 BREMNES i fl SEPt. 2014

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Voss kommune Møteinnkalling

Voss kommune Møteinnkalling Voss kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteplan: Kl. 09.00 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 - Kl. 13.00 14.00 Kl.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

ratffçrrhffafsaisefiif

ratffçrrhffafsaisefiif Sk t t Saksbehandlar Dykkardato Vàrdato a ee a en Bjørg Riple Sandnes 22.05.2015 Direkte tlf Dykkar referanse Vàr referanse 41420019 2015/86573 Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

Samnanger kommune Møteinnkalling

Samnanger kommune Møteinnkalling Samnanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall,

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune ~o1i-21 Vedlegg sak 14/11 til KU 5.5.2011 Skatteetaten Salcsbehandlar Dykkar dato Vår dato Gjørg Ripte Sandnes 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vk referanse 55578428 2010/124405 Kommunestyret i

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkrever - funksjonen for HALD Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2016/ 146486 Kommunestyret i Herøy kommune, postmottak@heroy.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Tysnes rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 10:00 11:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Magne

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 23.02.2016 Tidspunkt: 14:00 18:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Brigt

Detaljer

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR

u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR u CiINN-TRØNDELAG SKATTEOPPKREVERKONTOR DeresdatoArkivVår dato 21221. januar 2015 DeresreferanseVår referansesaksbehandler 2015/151Hilde Sveås Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM Årsra pport og skatteregnskap

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Formannskapssalen, Stord rådhus Dato: 01.04.2014 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012

20/11 Rapport etter forvaltningsrevisjon av legetenestene i Tysnes kommune. 21/11 Framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2012 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.09.11 Kl.: 10.00 13.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 16/11 24/11 MØTELEIAR Kjetil Hestad (Ap) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (T) John Martin

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Odda komposteringsanlegg 25. mars 2014 Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8532 Dykkar referanse Lindum Bioplan Odda Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved Lindum

Detaljer

05.05.2011 kl. 12.00. i Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong. Rådmannen presenterer årsrekneskapen for 2010 mv.

05.05.2011 kl. 12.00. i Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong. Rådmannen presenterer årsrekneskapen for 2010 mv. 1 Øygarden kommune Sekretariat for kontrollutvalet OBS at nokre saker kan vera U. off. Det er avmerka øvst til høgre på dei sakene det gjeld Kontrollutvalet Bergen, 29.04.11 Innkalling til møte i kontrollutvalet

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007

MØTEINNKALLING. SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll frå møte 4.7.2007 MØTEINNKALLING Utval: KONTROLLUTVALET Møtestad: Balestrand rådhus Møtedato: 20.09.2007 Tid: 0930 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Åpning av møtet og godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 21.05.2015 Tidspunkt: 14:00 16:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015

Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeid for 2015 Tysnes kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar ref.: Vår ref: 2014/247 Vår dato: 29.09.2014 Partsbrev med vedtak vedr. framlegg til budsjett for

Detaljer

Tysnes kommune Møteprotokoll

Tysnes kommune Møteprotokoll Tysnes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom Lunde, Rådhuset i Tysnes Dato: 14.04.2016 Tidspunkt: 10:00 14.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 02.05.2017 Tidspunkt: 14:00 17:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Nissedal kommune Kontrollutvalet

Nissedal kommune Kontrollutvalet Vår ref. 11/125-2 033 /BERO Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.02.2011 Nissedal kommune - kontrollutvalget Det blir med dette innkalla til møte i Nissedal kontrollutval. Dato: torsdag 17.02.2011 Tid: kl

Detaljer

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland.

SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL. Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. SULDAL KONTROLLUTVAL PROTOKOLL Onsdag 11. februar 2015 blei det halde møte i Suldal kontrollutval under leiing av nestleiar Berit Myrland. MØTESTAD: Suldal kommunehus, kommunestyresalen MØTESTART-MØTESLUTT:

Detaljer

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal

Vår ref. 2013/1732-10. Særutskrift - BS - 93/2 - fasadeendring og bruksendring av løe - Seimsfoss - Gøril Guddal Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Sokndal kommune Møteinnkalling Møtested: Møterom 2 Dato: 15.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 7/13 Godkjenning av protokoll frå forrige møte

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS

Vår ref. 2012/2332-6. Særutskrift - Dispensasjon frå reguleringsplan og kommuneplan - 70/3, 5 - Årsnes - Norsafe AS Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL

ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL ÅRSMELDING 2012 FOR SKATTEOPPKREVEREN I HALLINGDAL Skatteoppkreveren i Hallingdal 1 HISTORIKK Skatteoppkreveren i Hallingdal er et samarbeid mellom Hallingdalskommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor

Årsregnskap og årsrapport. Skatteoppkreverkontor Årsregnskap og årsrapport 2010 Skatteoppkreverkontor 1.1 Innledning/oppsummering 1.2 Organisering, ressurser og kompetanse 1.3 Intern kontroll 1.4 Diverse nøkkeltall 1.5 Skatteinngang 1.6 Betaling og regnskap

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumssalen, Stord rådhus Dato: 24.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Austevoll kommune Møteprotokoll

Austevoll kommune Møteprotokoll Austevoll kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 2. etasje nybygg, Rådhuset i Austevoll Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust

Vår ref. 2013/2433-6. Særutskrift - Bakkeplanering - 128/7 - Heio - Uskedalen - Trond Lekva Myklebust Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i

2oiioiili-~3. Roald Breistein. Page 1 of i 2oiioiili-~3 Page 1 of i Roald Breistein Fra: Sendt: 8. juli 201115:47 Til: Kopi: Emne: ; tb@kontrollutvalgfjell.no; akfp@fredrikstad.kommune.no; oystein.bergh~temark.no; knut.soleglad~hemnes.kommune.

Detaljer

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune».

16/13 Rapport etter forvaltningsrevisjon av «Internkontroll i Kvinnherad kommune». Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 02.05.13 Kl.: 10.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 10/13 18/13 MØTELEIAR Frøydis Fjellhaugen (Ap) DESSE MØTTE Are Traavik (Sp) Sigmund

Detaljer

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201002847-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 25.08.2010-26.08.2010 BUDSJETT 2011 - KONTROLLORGAN

Detaljer