Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune"

Transkript

1 ~o1i-21 Vedlegg sak 14/11 til KU Skatteetaten Salcsbehandlar Dykkar dato Vår dato Gjørg Ripte Sandnes Direkte tif Dykkar referanse Vk referanse / Kommunestyret i øygarden Temholmvegen RONG HORD~ A\D EYCSKOrjMUNE Secea a: 0. ~on:o utval 01 IVIAR 2011 Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i øygarden kommune Vi har gjennomført kontrollar knytt til skatteoppkrevjarfimksjonen for øygarden kommune for Rekneskapen viser per 31. desember 2010 ein skaffe- og avgiftsinngang til fordeling mellom skattekreditorane (etter frådrag for avsetjing til margin) på kr og uteståande restansa? på kr av dette krav stilla på vent på kr Skatterekneskapen er avlagt av kommunen sin kemner den 21. januar Oppgåver og kontroll Grunnlaget for skatteetaten sin kontroll av skatteoppkrevjarfhnksjonen er Instruksfor skattekontorenes konfroll av skatteoppkreverne av 29. november Skattekontoret har ansvaret for å avklare at skatteoppkrevjarfiinksjonen verkar tilfredsstillande i høve til gjeldande regelverk på følgjande områder: Ressursar og tilpassa organisering Rekneskapsføring, rapportering og avlegging av skatterekneskapen Skatte- og avgiftsinnkrevjing Arbeidsgj evarkontroll Riksrevisjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkrevjarfiinksjonen. Skatteetaten utfører oppgåvene med kontroll av skatteoppkrevjarfiinksjonen. 2. Omfanget av kontrollen Skattekontoret har i 2010 gjennomført stadleg kontroll av kemnerkontoret for områda skatterekneskap, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll. Siste stadlege kontroll vart halden 14. desember 2010 Kemnerkontoret har gjeve tilbakemelding på pålegg og tilrådingar som er gjevne. Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorane 2 Sum opne (ubetalte) forfalne debetkrav Postad res se Skatt vest Njøsavegen Leikanger Besøksadresse Sjå eller ring gratis Sen tratbord Org. nr:: Tetefaks

2 2010/ Side 2 av 2 3. Resultat av utfort kontroll Basert på utført kontroll meiner skattekontoret følgjande: Ressursar og tilpassa organisering Etter ei samla vurdering finn skattekontoret at kemnerkontoret er organisert slik at g] eremåla i høve til skatteoppkrevjarinstruksen kan utførast tilfredsstillande. Skattekontoret har ingen særskilte merknader til kontoret sin ressurssituasjon. Rekneskapsforing, rapportering og avlegging av rekneskap Etter ei sanila vurdering finn skattekontoret at rekneskapsføringa, rapporteringa og avlegginga av skatterekneskapen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk og gjev eit rettvist uttryklc for skatteiimgangen i rekneskapsåret. Skatte- og avgjftsinnkrevjinga Efter ei samla vurdering finn skattekontoret at utføringa av innkrevjingsarbeidet og oppfølginga av restansane i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk. Det vert likevel merka at det er avdekka følgjande vesentlege tilhøve der gjeldande lov, forskrift eller instruks iklcje er halden: Kenmeren har gått ut over sine fullmakter når det gjeld betalingsavtalar. Det er påvist kompetansebrudd i 2009 og Arbeidsgjevarlcontroll Etter ei samla vurdering finn skattekontoret at utføringa av arbeidsgj evarkontrollen i det alt vesentlege er i samsvar med gjeldande regelverk, retningsliner og vert utført i tilstreklceleg omfang. 4. Ytterlegare informasjon om kontrollane Skattekontoret har gjennom sine kontrollhandlingar i 2010 gjeve pålegg og tilrådingar som kemneren er gjort kjend med i brev av [sing A vdell Skatt Mehren Kare Strøm Underdirektør Kopi til: Kontrollutvalet i øygarden kommune Kemneren i Fjell, Sund og øygarden kommune Riksrevisjonen Skattedirektoratet

3 1 Årsrapport for 2010 Kemneren i Fjell, Sund og øygarden Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

4 i Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1 Skatteoppkrevj arkontoret Ressursar Ressursfordeling 2 Årsverk %-del fordelt Tal på årsverk ved SKO som kun er nytta til SKO- 8 funksjonen i regnskapsåret % Ressursbruk ved SKO, fordeling av årsverk Skatteregnskap 1,0 12,5 % Innkrevjing av skatt/arbeidsgjevaravgift 3,2 40 % Kontrollverksemd 2,5 31,25 % Informasjon og rettleiing overfor skatte- og avgiflspliktige og 0,5 6,25 % rekneskap førarar/revisorar Skatteutval 0,3 3,75 % Administrasjon 0,5 6,25 % (Fordelt skal være 100 %) Sum 100 % Organisering Skatteavdelingane i Fjell, Sund og Øygarden vart slegen saman i februar har vi? faste stillingsheimlar og 1 praksispiass frå NAV. Vi har hatt heilårsverknad for alle 8 stillingsheimlar. Arbeidet er fordelt mellom dei tilsette slilc: Tre kontrollørar som tek seg av alt innan kontrollverksemda, dvs stadlege kontrollar, koordinering med Hordaland kommunale rekneskapskontroll, informasjon til arbeidsgjevarane, rettleiing løns- og trekkoppgåver, statistikk vedr kontroll osv. Rådgjevar: gjeldsordningar, vanskelegstilte skattytarar, søknader, tvangssal, innlcrevjing utland, krav i konkursbu, utleggstrekk, betalingsavtalar, dødsbu osv. Kemner: Rekneskapsansvarleg, perio disk rapportering, administrasjon av kontoret, personal og budsjettansvarleg, ansvarleg etter skatteoppkrevjarinstruksen, innkrevjinga av personlege skattytarar, utlegg, konkurs, hovudavregning, utleggstrekk, betalingsavtaler osv. Rådgjevar: Nestleiar ved kontoret, perio disk rapportering, endringspuljar, solidaransvar, innkrevjing arbeidsgjevarar, innlcrevjing personlege skattytarar, utlegg, utleggstrekk, betalingsavtaler osv. Konsulent: Innkrevjing personlege skattytarar, innkrevjing arbeidsgjevarar, utleggstreldc, utlegg, betalingsavtaler osv. Sakshandsamar: Kundemottak, post/arkiv firnksjon, daglege bankavstemmingar, føring av terminoppgåver, enklare sakshandsantg, andre kontorfaglege og økonomioppgåver osv. Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

5 Ressursar og kompetanse Kompetansen på hovudområda er veldig god. Etter at skatteavdelingane vart slegen saman har vi bygd opp ei avdeling med høgare kompetanse enn vi nokon gang har hatt i regionen. Tilsette er meir spesialisert og har ansvar for eige område. Vi er mindre sårbar med omsyn til sjukdom, feriar og anna fråvær. Vanskelege oppgåver vert ilckje lenger lagt på vent, men utført fortiøpande. Skatt vest og Kemneren i Bergen etablerte 1januar 2009 eit kompetansesenter for opplæring i Sofie. (Sofie = Skatterekneskapssystemet for skatteoppkrevjarane i landet). Det vert arrangert mange gode kurs i Bergen til sjølvkost, noko som gjer det lettare å oppretthalda kompetansen i avdelinga. 1.2 Internkontroll Internicontrollen er god hos Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden. Rutineskildringa skal oppdaterast i løpet av januar/februar 2011 og sendast til Skatt vest, ved regional kontroll. (RK) 1.3 Vurdering av skatteinngangen Total skatte- og avgiftsinngang i regnskapsåret Fjell Sund øygarden Totalt Totale skatte- og avgifisinngang i 2010 Totale skatte- og avgifisinngang i 2009 Vekst frå 2009 til 3,15% 3,61 % 2,90% 3,2 % Kommunens del av skatteinngangen i rekneskapsåret Fjell Sund øygarden Kommunen sine skatteinntekter Inntektsutjamning Samla skatteinntekter og inntektsutjamning for 2010 Budsjettfor20l Meirinntekt ihøve budsjett Skatteinngang Vekst ihøve 7,33% 6,63% 12,14% skatteinngang i 2009 Årsrapport år/dato: i Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

6 4 1.4 Skatteutval Det er sendt inn 10 saker til skatteutvalet. Samla er det ettergjeve kr ,-. 2 Skatterekneskapet 2.1 Avlegging av skatterekneskapet Avlegging av skatterekneskapet for Kemneren i Fjell, Sund og øygarden stadfestar at skatterekneskapet for 2010 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med gjeldande forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevjarar 3-1. Følgjande pålegg er motteker frå regional kontroll (RK): Attestasjon, tilvising og autorisasjon ved utbetalingar. Ved kontroll fann regional kontroll at kemnerkontoret ilckje heilt følgde krava etter melding frå SKD av om Ny skatteoppkreverinstruks attestasjon, anvisning og autorisasjon i forbindelse med utbetalingar. Kemnerkontoret har no endra rutinen og rutinehandboka vil verta oppdatert. Årsrekneskapen for 2010 følgjer som vedlegg til årsrapporten, og er signert av kemneren. 2.2 Margin Margin for inntektsåret 2009 Avsetningmarginfor2009, pr Avsetning margin for 2009 iperiode 1-6 i = Sum avsetning margin for Bruk av margin for Inneståande margin for Utbetalt overskytande forskott for For lite avsett margin for 2009 ( +) For mye avsett margin for 2009 ( -) Marginprosent Kommunane har hatt den same prosenten ved marginavsetning i mange år. Fjell og Øygarden har9%ogsundharlo%. Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

7 Kommentar til marginoppgjnret Fjell Sund øygarden Prosentsats 9% 10% 9 % 2008 underskot Marginavsetning overskot/underskot Marginavsetning Fjell Sund øygarden Marginavsetning pr Prosentsats 9% 10% 9% I 2009 vart det underskot i marginavsetning for avrekninga 2008 i alle kommunane i regionen, men i 2010 for avrekninga 2009 var dette snudd for Fjell og Sund. I øygarden var det framleis eit underskot men det var redusert med 4,6 mill. 3. Innkrevjing av krav 3.1 Restanseutviklinga Totale restansar pr for skatt og arbeidsgjevaravgift Fjell Sund øygarden Restanse Restanse Restanse sum pr. Av dette sum pr. Av dette sum pr. Av dette Skatteart skatteart berostilt skatteart berostilt skatteart berostilt Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgjevaravgifi Artistskatt Forseinkingsrenter Forskotsskatt Forskotsskatt - person Forskotstrekk Gebyr Innkrevjingsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjer Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Sum restanse diverse krav Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

8 6 Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. divkrav Totale restansar pr for skatt og arbeidsgjevaravgift Fjell Sund øygarden Restanse Restanse Restanse sum pr. Av dette sum pr. Av dette sum pr. Av dette Skatteart skatteart berostilt skatteart berostilt skatteart berostilt Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgjevaravgifi Artistskatt Forseinkingsrenter Forskotsskatt Forskotsskatt - person Forskotstrekk Gebyr Imilcrevjingsinntekter Inntekt av surnrnarisk fellesoppgjer Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Sum restanse diverse krav Diverse krav Sum restanse pr. skatteart inkl. div krav Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

9 3.1.3 Kommentarar til restansesituasjonen og utviklinga i restansar 1246 Fjell: 7 Restanse - Restanse - Skatteart sum pr. sum pr. skatteart skatteart Endrmg ~_Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgivaravgifi Artistskatt Forseinkingsrenter Forskottsskatt Forskottsskatt - person Forskottstrekk Gebyr Innkrevjingsinntekter Inntekt av summarisk 0 0 fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Totalt sett har det vert ei auke i restansane frå 2009 til 2010 på 9,2 mill eller 11,3 %. Mesteparten av aukinga er forskottsskatt og restskattar person på 8,6 mill. Dette skuldast at utlilcna skatt er auka med 87 mill ved avrekninga frå 2008 til Det er 17 skatteytarar som til saman skuldar 28 mill. Avskriving kr ,-, ettergjeving kr ,- og nedsetting av pensjonsgjevande inntekt kr ,-, totalt kr , Sund Restanse - Restanse - Skatteart sum pr. sum pr. skatteart skatteart Endrmg ~_Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgjevaravgift Artistskatt Forseinkingsrenter Forskottsskatt Forskottsskatt - person Forskottstreklc Gebyr Innkrevjingsixmtekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden

10 8 Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Totalt sett har det vert ein reduksjon i restansane frå 2009 til 2010 på 2,7 mill eller 10,5 % Avskriving kr ,-, ettergjeving kr ,- og nedsetting av pensjonsgjevande inntekt kr ,-, totalt kr ,-. Vi har hatt opprydding i reskontroen og i gamle saker frå Sund som ikkje var avskrive tidlegare øygarden Restanse - Restanse - Skatteart sum pr. sum pr. skatteart skatteart Endring ~_Skatteart Sum restanse pr. skatteart Arbeidsgjevaravgifi Artistskatt Forseinkingsrenter Forskottsskatt Forskottsskatt - person Forskottstreklc Gebyr Innkrevjingsinntekter Inntekt av summarisk fellesoppgjør Kildeskatt Restskatt - person Restskatt Totalt sett har det vert ein reduksjon i restansane frå 2009 til 2010 på 1,9 mill eller 11,2 % Avskriving kr ,-, ettergjeving kr ,- og nedsetting av pensjonsgjevande inntekt kr ,-, totalt kr ,-. Fjell Sund øygarden Utlikna skatt Utlikna skatt Auke frå 2008 til Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden

11 Kommentarar til restansar eldre år Fjell Sund øygarden Inntektsår Sum Av dette Sum Av dette Sum Av dette restanse skatteart restanse skatteart restanse skatteart Restskatt Restskatt Restskatt person person person XX Kommentarar til restanseoppfølginga for eldre år Kontoret har gjennomgått. rapporten Restanseliste forelda krav dato t.o.m og sikra at krav iklcje forelda utan at det er sett i verk tiltalc. 3.2 Innkrevjinga si effektivitet Vurdering av kontorets resultat pr Resultat pr Resultatkrav Differanse Kommentarar Restskatt for 89,1 % 90,0% - 0,9 % Vanskelegstilte personlege skattytarar (2008) skattytarar har restanse på 2,8 mill. I tillegg har vi uteståande skjønslikna krav på 2,5 mil. Forskotstrekk 99,8 % 99,9 % - 0,1 % Total restanse er kr. (2009) ,- og av dette beløpet er kr ,- krav i konkursbu. Forskott for 93,9 % 96,% - 2,1 % Nokre forskotsskattar personlege skattytarar (2009) er ildcje reelle fordi dei er utskrevet på bakgrunn av tidlegare skjønnslikningar og vil aldri verta betalt. Arbeidsgjevaravgifi 99,5 % 99,8 % - 0,3 % Totalt er restansen 1cr. (2009) ,- og av dette beløpet er kr ,- krav i konkursbu Innkravd restskatt 61,4% 60,0% 1,4% Bra. Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

12 av sum krav til innbe i~jùig dei siste &&008) 3.22 Vurdeting av i kva grad, og koriels innkrevjingsaktiviteten har påverka hndcrevjingsresultatet 10 Årsrapport år/dato: 08.04,2011 Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

13 Fjell, Sund og Fjell, Sund og øygarden øygarden Aktivitetstype Tal på Tal på Tal på Tal på debitorar alctivitetar debitorar aktivitetar Betalingsavtalar Motrekning Tvangsdekning Utleggforretningar Utleggstrekk Betalingsavtalar 72 inngått i 2010 Utleggstrekk lagt 599 ned Omtale av spesielie forhold Nokre skattytarar har store restansar som det er vanskelig å krevja inn. Dci kan vera skjønnslikna eller dei kan vera i kategorien vanskelegstilte skattytarar. Det betyr at den totale restansen ilckje er reell og statistildcen blir negativ. Sjå pkt Kontorets eventuelle tiltak for å betra effektiviteten i innkrevjinga Avdelinga følgjer DTI strategien. 3.3 Særnamnsmynde Kemneren i Fjell, Sund og Øygarden bruker særnamnsmynde fullt ut og det ~rer til at vi tidleg i prosessen t~r sikra krava utførte vi 357 utleggsforretningar. 4 Arbeidsgj evarkontroll 4.1 Kontorets resultat pr Planlagde kontroller for 2010: 52 Som utgjør: 5.0 % av dci totalt leverandørane av LTO i kommunen. Gjennonifbrte kontroller 2010: 64 Som utgjør: 6,3 % av dci totalt leverandørane av LTO i kommunen. Gjennomførte kontroller i 2009: 50 Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

14 4.1.1 Organisering av arbeidsgjevarkontrollene deltaking i interkommunal samarbeidsordning eller annen løysning. Fjell, Sund og Øygarden er med i Hordaland kommunale rekneskapskontroll og samla sett så har regionen utført 30 bokettersyn fordelt over 421 kontrolltimar Kontroller med resultat, inkludert avdekka beløp, eigenretting og avdekking av uregistrerte arbeidstakarar: Kontrollar med resultat: 23 Avdekt grunnlag for arbeidsgjevaravgift kr: ,-. Avdekt grunnlag for skattetrekk inkl eigenretting kr: ,-. Avdekt uregistrerte arbeidstalcarar: 241 personar Vurdering av aktiviteten på arbeidsgjevarkontrollområdet i regnskapsåret Det har vore 3 kontrollørar i flill stilling gjennom heile året. Dette har medfbrt auka kapasitet og resultert i totalt fleire stadlege kontrollar enn planlagd. I tillegg til auka kontrollar har det vore gjeve informasjon i form av infomøte til alle rekneskapskontor i kontrollområdet. Det er sendt ut brev til alle nyetablerte verksemder i regionen med tilbod om informasjon innanfor arbeidsgjevaransvaret til dei som måtte ha behov for det. På denne måten har vi nådd ut til mange arbeidsgjevarar, noko som har ein klar førebyggjande effekt. Kontoret har hatt oppfølgingskontrollar av grunnlagsdatakontrollar utført av Hordaland komnrnnale regnskapskontroll v/bergen kemnerkontor. Kontrollerte verksemder som det er avdeka ulovlege forhold hos, ifir ein reaksjon på dette frå Kemneren i Fjell, Sund og øygarden. 12 Planlagde kontrollar for 2010 er fordelt slik mellom kommunane: Fjell Sund øygarden Sum Gjennomførte kontrollar for 2010 er fordelt slik mellom kommunane: Fjell Sund øygarden Sum Omtale av samarbeidet med andre kontrollaktorar Sidan vi har eit samarbeid med Hordaland kommunale regnskapskontor, har det vore naturleg at det er dei som har teke seg av dei fleste grunnlagsdatakontrollane, og vårt kontor har hatt meir fokus på tyngre stadlege kontrollar. I praksis vert kontrollane varsla frå kemnerkontoret i Fjell, Sund og øygarden. Samarbeidet med Hordaland kommunale regnskapskontor fhngere godt. Vi og hatt eit godt samarbeid med Skatt vest der vi har utveksla infonnasjon om eit konsern for kontroll av kvar vårt område av rekneskapet. Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

15 Gjennomførte informasj onstiltak Det er halde informasjonsmøte med alle rekneskapskontora i regionen, samt at det er utarbeidd ei brosjyre til nystarta verksemder som har eit arbeidsgjevaransvar. I denne står det kva for pliktar ein arbeidsgjevar har overfor sine tilsette og ovanfor offentlege instansar med tanlce på oppgåvepliktar og registreringar Kontorets eventuelle tiltak for betring av arbeidsgjevarkontrollen Resultatet for 2010 er veldig bra. Kravet er at ein skal kontrollere minst 5% av alle arbeidsgjevarar i regionen, medan vårt resultat er 6,3%. Samstundes er det avdekt betydelege beløp vedr. skatt og arbeidsgjevaravgifi i dei 23 kontrollane med avdekt beløp. Vi meiner at kontrollverksemda vert ivareteke på ein forsvarleg måte. Straume Sissel Ekerhovd Kemner Vedlegg: Årsrekneskapen med forklaring for Årsrapport år/dato: Kemneren i Fjell, Sund og øygarden

16 ÅRSREKNESKAP FOR 1259 ØYGARDEN KOMMUNE FO Sum Sum Sum Sum totalt Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift Fordelt til Fylkeskommunen Fordelt til kommunen Fordelt til Staten Krav som er ufordelt Videresending plassering mellom kommuner Straume Sissel Ekerhovci Liv H. Lillebø

17 Skatteetaten SaksbehandL& Dykkar dato Vår dato Bjørg Riple Sandnes Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse / HORDALA\D FYLK5sKor.,;pÏEj~E a: for kontroljurval Kemneren i Fjell, Sund og øygarden kommune i i APR 2011 Postboks Straume Rapport nr. 1 frå stadleg kontroll av skatteoppkrevjarfunksjonen hos kemneren Fjell, 1245 Sund og 1259 øygarden kommune 2010 Vi viser til vårt kontrolibesøk utført av Bjørg R. Sandnes frå Skatt vest. Til stades frå skatteoppkrevjarkontoret var Sissel Ekerhovd. Kontoret var varsla om kontrolibesøket i vår e-post den og endelig bekreftelse den Det vart halde avslutningsmøte der Sissel Ekerhovd og Bjørg R. Sandnes deltok. Vår kontroll bygger på Instruks for skattekontorenss kontroll av skatteoppkreverkontorene, fastsett av Skattedirektoratet 29. november Instruksen gjeld skattekontora sin kontroll av skatteoppkrevjarkontora sine oppgåver knytt til føring av skatterekneskapen, innkrevjing og arbeidsgjevarkontroll etter lov av 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkrevjing av skatte- og avgiftskrav (Skattebetalingsloven). Formålet med instruksen er å sikre at det vert gjennomført kontrollaktivitet som avklarar om den faglege utføringa av oppgåvene ved skatteoppkrevjarkontoret følgjer lover, forskrifter, instruksar og regelverk elles. Instruksen skal og sikre at skatteoppkrevjarane vert gjevne pålegg der den faglege utføringa ikkje er tilfredsstillande, og at pålegg og tilrådingar vert følgde opp. i Omfang og formål med kontrollen Kontrollen har omfatta hovedområdet skatterekneskap. fl Postadresse Besøksadresse SentraLbord Skatt vest Sjå eller Njøsavegen 2 ring gratis Leikanger Org. nr: : Tetefaks

18 2010/ Side 2 av 5 2 Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå kontorkontrollar Det er ikkje gjeve pålegg og tilrådingar ved gjennomførte kontorkontrollar. 3. Oppfølging av pålegg og tilrådingar frå tidlegare kontrollar I vår rapport for Fjell kommune frå , Sund kommune frå og øygarden kommune frå blei det gjeve pålegg eller tilrådingar. 3.1 FØlgjande pålegg og tilrådingar reknar vi som etterkomne: Pålegg gitt om rutineskildring (Fjell, Sund) sjå tilrådning i denne rapporten Pålegg gitt om erklæring om teieplikt (Fjell Sund) Pålegg gitt om forelda krav (Sund) Tilrådingar gitt om verksemdsplan (Fjell, Sund) Tilrådingar gitt om arbeidsgjeverkontrollen kontrollomfang (Fjell) Sjå kommentarer i tilrådning Tilrådingar gitt om periodisk oppgjør (Sund) Tilrådingar gitt om manuelle endringar av bankkonto (Sund, øygarden) Tilrådingar gitt om fullmakter og tilganger i SOFIE (øygarden) Tilrådingar gitt omforskyvd forfall forskottskatt (øygarden) 3.2 FØlgjande pålegg reknar vi som delvis etterkomne: Pålegg gitt om betalingsavtale. (Fjell, Sund) Tilrådning tas i pkt Pålegg og tilrådingar som følgje av denne stadlege kontrollen 4.1 Pålegg Pålegg vert gjeve når kontrollen avdekker brot på lover, forskrifter, instruksar og regelverk elles. Pålegga er anten krav om at eksisterande tilhøve skal rettast, eller om at kontoret sin praksis må endrast. Det forventast at skatteoppkrevjar innrettar seg etter pålegga innan fristane som vert gjevne.

19 2010/ Side 3 av Attestasjon, tilvising og autorisasjon ved utbetalinger Det vert vist til instruks for skatteoppkrevere 3-4 pkt. 2 og 3 og melding frå 81W av om Ny skatteoppkreverinstruks attestasjon, anvisning og autorisasjon i forbindelse med utbetalinger. Hovedregelen krev fire operasjonar og fire personar. Kravet om at dei som attesterer og tilviser og dei som autoriserer utbetalingar i banken skal vere ulike personer, kan fravikast dersom arbeidssituasjonen ved kontoret medfører at slik arbeidsdeling ikkje lar seg etablera. Sjå alternativ 1. Det vert akseptert i slike høver at ein av dei som autoriserer i bank kan være identisk med den som attesterer eller tilviser. Ved kontroll fann vi at kemnerkontoret ikkje heilt følgde desse krava. I nokre få tilfelle var det den same som godkjente i banken som og attesterte eller tilvisa. Kemnerkontoret ynsjer å endre på rutina slik at regelverka blir fulgt, og vi anmode om at dei nye rutinane må tas inn i rutineskildringa. Skatteoppkrevjar vert rådd til å sørgje for at forhold knytt til punkt kjem i orden. 4.2 Tilrådingar Skattekontoret kan etter instruksen og gje tilrådingar om tilhøve ved skatteoppkrevjar-kontoret som bør betrast. Ved vårt besøk kjem det fram tilhøve som vi meiner bør betrast for å ivareta ein god intern kontroll. Det er og andre tilhøve som etter vårt syn bør endrast for å betre utføringa av arbeidet ved kontoret Betalingsavtaler Betalingsavtalar er eit tiltak kemner nyttar i samband med innkrevjing av skattar og avgifter. Skattoppkreverrinstruicsen sin 4.1 pkt. 3 seiar Ved vurdering av innibrdringstiltakene skal skatteoppkreveren legge avgj~rende vekt på tiltak som enkeltvis eller samlet bidrar til at oppgjør kan skje h uflig og effektivt samtidi~ som det overfor skyldneren blir utvist den hensysfullhet og varsomhet som forholdene tilater ~ Vilkåra som krevjast i meldinga (02/08) pkt. 3.1 er.: 1. Skyldner må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte 2. Tilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring. 3. Tilbudet må være det beste skyldner kan tilby 4. Avgjørelsen må ikke være støtende eller være egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Punkt 4 i meldinga omhandler krav til sakshandsamar av søknader om betalingsordning.

20 4 2010/ Side 4 av 5 I pkt. 4.5 fsrrste avsnitt er det krav til at i dei sakar skatteoppkrevjar har mynde til å avgjere skal ho/han lage ein skriftleg saksframstilling. Denne skal innehalde ein samla beskriving av dei faktiske forholda, sakshandsamar sin vurdering og konklusjon. I beskrivinga skal det fremgå: Dei faktiske forholda, nærmare om søkjaren, dei som vert forsørgja, inntekt, formue, gjeld og andre kreditorar Sakshandsamer sin vurdering Konklusjon Kontrollen fortalte at krava til ei skriftleg søknad frå skattytar var oppf~jlt, men det mangla ei skriftleg saksframstilling frå sakshandsamar. Det vil seia at det mangla til dømes ein vurdering av at betalingsavtale er det mest hensiktsmessige innkrevjingstiltak og at kriteria er oppfylt. Det forelå inga opplysningar om søkjaren hadde vore i dialog med sin bankforbindelse eller il&je. Behova og krava til skriftligheit er grunna i behovet for etterkontroll og sporing, både frå interne og eksterne kontrollørar. Regional kontrollenhet tilrår at kemner for ettertia handsamar søknader knytt til betalingsavtalar i henhald til meldinga nr.2/08, slik vilkåra vurderast og det gis ein samla konklusjon. Slik vurdering må være skriftleg. Rutinane som kemner nyttar kring betalingsavtalar må tas inn i rutineskildringa Godskrift annen aktør I Rutine for dokumentasjon, arkivering og oppbevaring av bilag er det eit eiget punkt om godskriving annen aktør-punkt ; Mottatt dokumen tasjon er grunnlaget for omplassering av innbetalinger eller kreditkra v mellom aktrårer i SOFJE Denne dokumen tasjonen skal oppbevares på alrtøren som pengene overføres fra. Registreriugene gir bilagsn uminer innen serie Å U7 a utoma tiske vedlegg i reskon tro. Dokumen tasjonen på omposteringen skal arkiveres i egen ringperm. Føringene kan følges opp gjennom Discovererrapporten: Innbetallnger plassert mot krav til annen aktør ~ Ved kontrollen fann vi at kontoret ikkje hadde eigne ringpermar på desse føringane. Regional kontrollenhet tilrår at ei slik rutine blir oppretta og følgd. Rutinen må takast inn i rutineskildringa Utarbeiding og arkivering av vedlegg for annulering Etter SOFIE sin Rutine for dokurnentasjon, arkivering og oppbevaring av bilag punkt , siste avsnitt om anulleringar, skal annuleringar dokumenteres med eit vedlegg med påskrift av årsaka til omgjeringa. Vedlegget skal og inkludere ei henvisning til opphavlig vedlegg og til nytt vedleggsnummer i alle tilfelle der det etablerast et nytt vedlegg som erstatning for den annulerte føringa. Manuelle annuleringar høyrar til vedleggserien OMPST-ENDR, som for Fjell har serienr , Sund har serienr og øygarden har serienr i 2010.

21 2010/ Side 5 av 5 Ved kontrollen fann vi at kontoret ikkje hadde eigne ringpermar på desse føringane. Regional kontrollenhet tilrår at ei slil~ rutine blir oppretta og følgd. Rutinen må takast inn i rutineskildringa Rutineskildring Kemnerkontoret har utarbeidet ein rutineskildring som er tilpassa kontoret slik det krevs. Regional kontrollenliet ynskjer å få tilsende ajourholda. Kemner vert rådd til å syte for at tilhøve knytt til punkt til kjem i orden. 5. Skatteoppkrevj arkontoret si tilbakemelding på rapporten Dersom noko er uklart eller misforstått frå vår side, eller det er andre spørsmål til rapporten, kan De venda Dykk til underteikna. Vi ber om skriftleg tilbakemelding på dei tiltaka skatteoppkrevjar vil sette i verk vedkomande pålegg og tilrådingar som er gjevne i rapporten, punkt 4. Vi ser fram til å få tilbakemelding innan , og vi ber om at den vert merka med saksnummer 2010/ Vi takker for god hjelp i samband med kontrollbesøket og håpar at det gode samarbeidet held fram. Med helsing an Kare Strøm underdirektør Regional kontrollenhet, Skatt vest 2~ R. tj Bjørg R. Sandnes revisor

22 FJELL KOMMUNE Kemneren i Fjell, Sund og øygarden flckjeoffentleg: Off. 13 Skatt Vest Njøsavegen LEIKANGER ~(ES~<OMMUN~ Se.< e:a- a~ Dr kontroiiuwa~ 11APR2011 Dykkar ref Vår ref. Saksh. tlf Dato SisselEkerhovd Rapport nr i frå kontroll av skatteoppkrevjarfnnksjonen i Fjell, Sund og øygarden Viser til rapport datert ogkjem med følgjande tilbakemeldingar: Pkt Attestasjon, tilvisning og autorisasjon ved utbetalingar. Kemnerkontoret har endra rutinen og rutinehandboka vil verta oppdatert. Pkt Betalingsavtalar. Kemnerkontoret har utarbeid nye skjema som vert brukt ved vurdering av betalingsavtalar for å kunne dokutnentera at alle vilkåra i 5K vert vurdert samla. Til slutt vert det gj eve ein skritleleg konklusjon. Rutinehandboka vil verta oppdatert. Pkt Godskriving anna aktør. Teke til etterretning. Rutinehandboka vil verta oppdatert Utarbeiding og arkivering av vedlegg for annullering. Teke til etterretning. Rutinehandboka vil verta oppdatert Rutineskildring. Vi tek sikte på å kunne senda oppdatert rutinehandbok i løpet av februar mars Med helsing eiss~qi Sissel Ekerhovd kemner Postadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 184 Telefaks: Bankkonto for skatt og avgift: STRAUME wwwjjell.kommune.no

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune

Kontrolirapport 2010 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i kommune Vedlegg sak 12/11 til KU 11.5.11 Skatteetaten Saksbehandlar Dykkar dato Vår dato Kjersti Hoptand Hotlup 15.02.2011 Direkte tif Dykkar referanse Vår referanse 55578464 2010/98730 Kommunestyret i Bømlo kommune

Detaljer

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune

Kontrolirapport 2011 vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i 1219 Bomlo kommune e Skatteetaten Saksbehandtar Dykkar dato Vår dato Oddmund Midtbø 20.02.2012 1 Vedlegg sak 13/12 til KU 21.3.12 Direkte tlf Dykkar referanse Vår referanse 55578424 2011/122423 Kommunestyret i Bomlo kommune

Detaljer

Skatteoppkreveren i Ørland kommune

Skatteoppkreveren i Ørland kommune 1 Årsrapport for 2009 Skatteoppkreveren i Ørland kommune Kemnerkontoret for Fosen 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 VEDTAK: Tore Sirnes rådmann Torunn S. Nilsen økonomidirektør SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200603402 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 22.02.2011 15/11 Bystyret 01.03.2011 ÅRSRAPPORT

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Agdenes kommune. Årsrapport januar 2016 Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Agdenes kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015

MOTTATT 22 JAN. 2015. /)/z,:c(_. _ /25? /PM «Ga _. Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren Overhalla kommune. Årsrappon 20.01.2015 1 MOTTATT 22 JAN. 215 /)/z,:c(_ // _ /25? /PM «Ga _ J I g \\ Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Overhalla kommune i Årsrappon 2.1.215 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens

Detaljer

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN

SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN SKODJE KOMMUNE ÅRSREKNESKAP OG ÅRSMELDING FOR SKATTEOPPKREVJAREN ÅR 2007 1. AVDELINGA SIN ORGANISASJON OG RESSURSER Skatterekneskapen for 2007 er avslutta pr 31.12.07. I samband med avlegging av rekneskapen

Detaljer

Skatteoppkreveren i Verdal kommune

Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport for 215 Skatteoppkreveren i Verdal kommune Årsrapport 215/dato: 2.1.216 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2

Detaljer

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

Årsrapport for Sel kommune. Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 1 Årsrapport for 2014 Sel kommune Skatteoppkrevjaren i Ottadalen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser (Gjeld kontora i samarbeidet

Detaljer

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411

Årsrapport for 2011. Skatteoppkreveren i Overhalla kommune MOTTATT 26 JAN. 2012 428-1-1-411 1 MOTTATT 26 JAN. 212 428-1-1-411 Årsrapport for 211 Skatteoppkreveren i Overhalla kommune Arsrapport ardato: 18.1.212 Skatteoppkreveren i Midtre Namdal 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret i Orkdalsregionen 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i Snillfjord kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Åfjord kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Åfjord kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

Skatteoppkreveren i Sørum

Skatteoppkreveren i Sørum 1 Årsrapport for 2010 Skatteoppkreveren i Sørum kommune 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordeling Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune

Skatteoppkrevjaren i Skodje kommune 1 Skatteoppkrevjaren si Årsmelding for 2008 2 1. Generelt om skatteoppkrevjaren si verksemd 1.1. Skatteoppkrevjarkontoret 1.1.1 Ressursar Fordeling av ressursar Talet på årsverk hjå SKO som kun er benyttet

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Ørland kommune. Årsrapport 2012/dato: Kemnerkontoret for Fosen 1 Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren i Ørland kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/skatteoppkreveren i Leksvik

Detaljer

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen

&Q2 v. Årsrapportfor Skatteoppkreveren. kommune. Årsrapport Kemnerkontoret for Fosen 1 &Q2 v Årsrapportfor 2014 Skatteoppkreveren kommune i Rissa 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Kemnerkontoret for Fosen v/ Skatteoppkreveren i

Detaljer

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding

Skafteetaten. i fl SEPt. 2014. Stadleg kontroll av skafteoppkrevjarfunksjonen for Bomlo kommune - Svar på tilbakemelding Skafteetaten Saksbehandtar Liv Farestveit Dykkar dato Vår dato 12.09.2014 Direkte ttf Dykkar referanse Vår referanse 20 14/99295 SKATTEOPPKREVEREN I BØMLO KOMMUNE KOMMUNEHUSET 5430 BREMNES i fl SEPt. 2014

Detaljer

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik

Årsrapportfor 2011. Skatteoppkreveren i Gamvik kommune. Årsrapport2011/19.01.2012 Skatteoppkrevereni Gamvik 1 Årsrapportfor 211 Skatteoppkreveren i Gamvik kommune Årsrapport211/19.1.212 Skatteoppkrevereni Gamvik 2 Innhold Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser

Detaljer

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget

VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget VERRAN KOMMUNE Kontrollutvalget ' SAK008/17 SKA TTEOPPKREVERFUNKSJONEN 2016 Møtedato 27.03.2017 Saksnr. Arkiv 008/17 419-1724-5.3 Saksbehandlers forslag til vedtak 1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens

Detaljer

ratffçrrhffafsaisefiif

ratffçrrhffafsaisefiif Sk t t Saksbehandlar Dykkardato Vàrdato a ee a en Bjørg Riple Sandnes 22.05.2015 Direkte tlf Dykkar referanse Vàr referanse 41420019 2015/86573 Skatteoppkrevjaren i Kvinnherad kommune Rådhuset 5470 Rosendal

Detaljer

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen

i lolb/1>(o S k f Skatteoppkreveren Åfjord kommune Årsrapport år/dato: 2016/ Kemnerkontoret for Fosen k f i lolb/1>(o S 1 \ Årsrapport for 2016 Skatteoppkreveren Åfjord kommune i Årsrapport år/dato: 2016/12.01.2017 Kemnerkontoret for Fosen 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1

Detaljer

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal

Årsrapport for HJARTDAL kommune. Skatteoppkreveren i Hjartdal 1 Årsrapport for 2015 Skatteoppkreveren i HJARTDAL kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon

Årsrapport for 2012. Skatteoppkreveren 1018 Søgne. Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon Årsrapport for 2012 Skatteoppkreveren 1018 Søgne Årsi apport fddato 14.0 I.2013 Ska teoppkreveren i Scon 2 InnhOld 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 I I.1 Ressurser

Detaljer

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc

mx///bi Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren Søgne kommune ,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc mx///bi T Årsrapport for 214 Skatteoppkreveren Søgne kommune i,»\r.\r;\ppuxl ur dulu: II) ti] I5 Sk.'\tlcoppkn'\ uren 1 Sngnc 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet.....3 1.1 Skatteoppkreverkontoret.._...3

Detaljer

PS 09/42 Referatsaker

PS 09/42 Referatsaker PS 09/42 Referatsaker Side 237 T' I DET KONGELIGE FORSVARSDEPARTEMENT Statsråden 0 6' lo^3 1q8-53 Bodø kommune v/ordfører Odd Tore Fygle "Tidl ref Vår ref 2006/3948 2006/04006-489/FD V/JTE Dato 2009 BODØ

Detaljer

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune

Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar og kontrolirapport frå Skatteetaten for 2014 for Kvinnherad kommune Telefon Y Kvinnherad kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kommunestyret Vår sakshandsamar: Kan Marie Nygard Dykkar nef.: Vår ref: 2014/51 Vår dato: 0605.2015 Partsbrev - Ârsrapport frå skatteoppkrevjar

Detaljer

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011

Årsrapport for 2010. Skatteoppkreveren i Alta kommune. Årsrapport 2010/dato: 20.01.2011 1 Årsrapport for kommune 2 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1. Skatteoppkreverkontoret SKATT- INNFORDRINGS- OG KONTROLLAVDELINGEN Sentrale hovedoppgaver Skatteregnskap, inn-/utbetalinger,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Klepp kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 18.04.2013 Tidspunkt: Kl. 16.00 Møtenr: 2-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 9/13 Godkjenning av protokoll frå forrige

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

SUND KOMMUNE Ordføraren

SUND KOMMUNE Ordføraren SUND KOMMUNE Ordføraren MØTEINNKALLING Møtedato: Møtestad: Møtetid: Tysdag 14.5.213 Kommunehuset Kl. 16:3 Det vert med dette kalla inn til møte i Kommunestyret. Medlemer som har lovleg forfall, eller er

Detaljer

Voss kommune Møteinnkalling

Voss kommune Møteinnkalling Voss kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Voss tinghus Dato: 22.04.2015 Tidspunkt: 09:30 Møteplan: Kl. 09.00 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 - Kl. 13.00 14.00 Kl.

Detaljer

Skatteoppkreveren i Krødsherad

Skatteoppkreveren i Krødsherad 1 Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Krødsherad kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3

Detaljer

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune

Skatteoppkreveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport for 2013 Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag Verran kommune Årsrapport 2013/Verran Skatteoppeveren i Inn-Trøndelag 20.01.2013 2 Innhold Generelt om skatteoppeverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppeverkontoret

Detaljer

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato:

Årsrapport for Skatteoppkreveren i Eigersund kommune. ArsrappOIt år/dato: Årsrapport for 2010 Eigersund kommune ArsrappOIt år/dato: 2 1 Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 1.1 Skatteoppkreverkontoret 1.1.1 Ressurser Ressursfordelin!! Årsverk %-andel fordelt Antall årsverk

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014

Årsrapport for 2014. Skatteoppkreveren i Stavanger kommune. Skatteoppkreveren i Stavanger. Årsrapport 2014 I Årsrapport for 2014 Skatteoppkreveren i Stavanger kommune :. - 1 dj I pt e e * 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret 3 1.1.1 Ressurser 3 1.1.2 Organisering

Detaljer

16 JAN JAN 2017

16 JAN JAN 2017 MOTTATT 'RISMKUMMUNE 16 JAN 217 19 JAN 217 mm KOMMUNE aksnr 1 [52:1 Kemnerkontoret for Fosen 5 --~ 712 Leksvik, den 16.1.217 Økonomisjef Ørland, Rissa, Bjugn, Åfjord, Roan, Osen og Leksvik VEDRØRENDE ÅRSRAPPORT

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201000672 : E: 212 : Richard Haukeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 23/10 Bystyret 02.03.2010 20/10 ÅRSRAPPORT-SKATTEREGNSKAPET

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 12/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.04.13 Kl.: 12.00 14.00 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 12/13 19/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato

é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato é Skatteetaten Saksbehandler Deres dato OttarJohnsen Vår dato 01_12_2o-15 Telefon Deres referanse Vár referanse 469 36277 2013/109573 Skatteoppkrevereni HALD " " ' Postboks 1006 Flåm' RD KOMMUNE >~,s"

Detaljer

Årdal kommune Kommunestyret

Årdal kommune Kommunestyret Årdal kommune Kommunestyret Innkalling Møtedato: 05.03.2015 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Tema: Barnehagane Omsorg Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda

Detaljer

Samnanger kommune Møteinnkalling

Samnanger kommune Møteinnkalling Samnanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset i Samnanger Dato: 11.03.2014 Tidspunkt: 14:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall,

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt

MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt MOLDE KOMMUNE Økonomiavdelingen Seksjon skatt ~NIES KOMMINE Vestnes kommune 639 VESTNES Deres ref: Vår ref: Saksbeh: 211/45 Steinar Mundal 23 31.1.211 Årsrapport 21 for Vestnes kommune. Vedla t følger

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet.

Reglane gjeld òg for personlege skattytarar som overfører aksjane o.a. til ein ektefelle busett i utlandet. Skatteetaten Rettleiing til RF-1141 Gevinst og tap på aksjar og partar ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjar og partar etter opphøyr av skattemessig bustad i Noreg INNLEIING Etter skattelova

Detaljer

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen

Måndag 10.4.13 kl. 12.00. Merk tid for møte! i Formannskapssalen 1 Stord kommune Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 3. april 2013 Innkalling til møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte i kontrollutvalet Måndag 10.4.13 kl. 12.00

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013

Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Endeleg rapport frå tilsyn med Fjell kommune ved Nav Fjell 2013 Adressa til verksemda: Postboks 184 5342 STRAUME Tidspunkt for tilsynet: 20. november 2013 Kontaktperson i verksemda: Kristoffer Møvik Kontaktperson

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Tana kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn/ 15. september 2017 Berit Pettersen Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045/77751325 2012/157157 Skatteoppkreveren i Tana kommune

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Kemneren i Ullensaker kommune

Kemneren i Ullensaker kommune 1 Kemneren i Ullensaker kommune 2 Innhold 1. Generelt om skatteoppkreverens virksomhet... 3 1.1 Skatteoppkreverkontoret... 3 1.1.1 Ressurser... 3 1.1.2 Organisering... 3 1.1.3 Ressurser og kompetanse...

Detaljer

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012

Rapport fra stedlig kontroll av arbeidgiverkontrolleni Trøndelag 2012 ir Skatteetaten SaksbehandIer Deresdato Vår dato Arnfinn Chdstian Kvernstad 08.01.2013 Telefon Deresreferanse Vår referanse 90031666 2012/165645 Arbeidsgiverkontrolleni Trøndelag V/AndersNordhaug Postboks

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2

Om avskriving av tap på krav: Sjå økonomihandboka pkt. 5.7.4 og 11.2.2 økonomiseksjonen Til alle med tilvisnigsmynde i Møre og Romsdal fylkeskommune U.off. Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Ra Vår dato: 01.11.2011 REKNESKAPSAVSLUTNINGA 2011 Rekneskapen for 2011 skal vere

Detaljer

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015

Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2015 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Trondheim kemnerkontor var i 2015 kr. 25 593 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr. 4 834,6

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE

GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Balestrand kommune GODTGJERSLE TIL FOLKEVALDE Reglement for godtgjersle til folkevalde i Balestrand kommune Revidert og godkjent i Balestrand kommunestyre xxxxxx (sak xx/xxx) Gjeld frå kommunestyerperioden

Detaljer

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden

Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden 0311 ESPEN ASKELADD VIDDA 1 VIDDA 2 0028 OSLO 123456 78910 BYDEL GAMLE OSLO 5. mars 2013 Vi har ikkje behandla bustøttesøknaden fordi det manglar samtykke frå ein eller fleire i husstanden Husbanken har

Detaljer

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR.

INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. INFORMASJON TIL STØTTEKONTAKT/AVLASTAR. Kva er ein støttekontakt/avlastar? Støttekontakten er ein person som gjev andre støtte og oppfølging på fritida. Tenesta skal vere tilpassa den enkelte, og målsettinga

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009

Saksfremlegg. Skatteetatens kontrollrapport for 2009 av 15.02.2010, vedrørende skatteoppkreverfunksjon i Alta kommune. Årsrapport for 2009 Saksfremlegg Saksnr.: Arkiv: Sakbeh.: Sakstittel: 10/1740-4 232 Ester Nilsen SKATTEREGNSKAP 2010 - ÅRSRAPPORT Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde

NORDDAL KOMMUNE. Reglement for godtgjering til folkevalde NORDDAL KOMMUNE Reglement for godtgjering til folkevalde Vedteke: Ksak 80/13 Gjeld frå: 01.12.2013 INNHALD: 1.0 Kven reglementet gjeld for... side 2 2.0 Formål... side 2 3.0 Møte... side 2 4.0 Godtgjering...

Detaljer

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen

Onsdag 12.06.13 kl. 14.00. i kommunestyresalen SAMNANGER KOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Kontrollutvalet Bergen, 4. juni 2013 Innkalling til ekstra møte i kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til ekstra møte i kontrollutvalet Onsdag

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534

Statens vegvesen. Sakshandsamar/lnnvalsnr Per Sttffen Mybrcn -55516534 30/03 '05 15:17 FAX STATEN;* VEGVESEN VEGKONT 57 65 59 36 @]002 HORDALAND FYLKESKOMMUNE! Fylkesrådmannen i Hordaland Postboks 7900 5020 BERGEN Eksp. U.off. 3 O MARS 2005 Saksh. Behandlende eining: Region

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune

Vedtak i klagesak som gjeld dispensasjon frå reguleringsplan for deling av hyttetomt frå gbnr. 54/34 i Sogndal kommune Sakshandsamar: Signe Rauboti Vår dato Vår referanse Telefon: 57643188 10.10.2014 2014/2531-423.1 E-post: fmsfsra@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 26.05.2014 Tone Kristin Urheim Fæsteråsen 182

Detaljer

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012

Rapport frå inspeksjon 7. november 2012 Sakshandsamar, direkte telefon Hallvard Hageberg, 55 57 23 18 Vår dato 29.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2011/9464 461.3 Dykkar referanse Katrine Sælensminde Erstad Statens Vegvesen Region Vest Bergen

Detaljer

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post

FORFALL Kristin Tufta Kirknes (V) meldt forfall Are Traavik (Sp) ikkje meldt forfall på grunn av at innkallinga ikkje var motteke på E-post Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.09.12 Kl.: 09.30 14.00 Stad: Møterom Samfunnskroken Saknr.: 28/12 35/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Sigmund

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring

Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Ansvarleg sakshandsamar sign. for utført handling: Saka er godkjend av fylkesrådmannen: Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: * Tal uprenta vedlegg: * Riksregulativet for ferjetakstar - høyring Fylkesrådmannen

Detaljer

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune

Kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Saltdal, Beiarn, Gildeskål og Bø kommune Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Solveig Øvervatn 15. februar 2016 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018045 2015/194598 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011

Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 fl fl Bronnøysundregistra ~ Kundenr : 2489227 VOLDA NÆRINGSFORUM Storymra 2 Deres ref.: vi~ii 02.12.2011 Registrering i Einingsregisteret Vi viser til elektronisk utfylt melding motteken 30.11.2011 med

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22)

Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Søknad om skilsmisse etter to års samlivsbrot (etter ekteskapslova 22) Dersom samlivet har vore brote i minst to år, kan kvar av dykk krevje skilsmisse ved å fylle ut dette skjemaet. Fylkesmannen har kun

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner

Kontrollrapport 2016 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Bodø, Beiarn, Gildeskål og Bø kommuner Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Rita Larsen 15. februar 2017 Telefon Deres referanse Vår referanse 48018044 2017/72998 Kommunestyret i Bodø kommune, postmottak@bodo.kommune.no Kommunestyret

Detaljer

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli

Samarbeidsavtalefor NAV fkmli NAV Åmli, Samarbeidsavtale mellom NAV Aust-Agder og Åmli kommune lb (Lf - IS" N(415 - occittl, Åmli Kommune Samarbeidsavtalefor NAV fkmli Åmli kommune 1 Samarbeidspartar Samarbeidsavtala er inngått mellom

Detaljer

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg

Rapport frå inspeksjon ved Lindum Bioplan Eidfjord slamkomposteringsanlegg Sakshandsamar, innvalstelefon Sissel Storbeø, 5557 2317 Vår dato 10.07.2014 Dykkar dato Vår referanse 2014/8458 Dykkar referanse Lindum Bioplan Eidfjord Postboks 443 5751 Odda Rapport frå inspeksjon ved

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2007 Rapport om målbruk i offentleg teneste 27 Institusjon: Adresse: Postnummer og -stad: Kontaktperson: E-post: Tlf.: Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag 74 Trondheim Lisbeth Viken lisbeth.viken@hist.no 7355927

Detaljer

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016

Kemneren i Klæbu. Årsrapport 2016 Kemneren i Klæbu Årsrapport 2016 Kemnerens innledning Den totale skatte- og avgiftsinngangen hos Kemneren i Trondheimsregionen var i 2016 kr. 26 882,3 millioner. Trondheim kommunes andel av dette var kr.

Detaljer