Kretsting Saksdokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2015. Saksdokumenter"

Transkript

1 Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter Saksdokumenter Saksdokumenter Laholmen hotell, Strømstad, Sverige Laholmen 28/2 hotell, 1/3 Strømstad, 2015 Sverige Laholmen 1/3 hotell, 28/2 1/ Strømstad, Sverige 28/2 1/3 2015

2

3 I N N H O L D Sak 1 Saksliste Side 1 Sak 2 Styrets beretning Side 2 - Medlemsoversikt Side 8 Sak 3 Andre rapporter Fagutvalgenes rapporter - Utdanningsutvalget (UDU) Side 10 - Gymnastikkutvalget (GU) Side 14 - Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk (TURG) Side 17 - Teknisk utvalg Turn Kvinner (TUK) Side 21 - Teknisk utvalg Turn Menn (TUM) Side 25 - Troppsgymnastikkutvalget (TRGU) Side 27 - Utstyr- og anleggsutvalget Side 30 - Rapport fra Frolandleir Side 32 Sak 4 Årsregnskap 2013 og 2014 Side 35 - Styrets kommentarer til regnskapene Side 36 - Resultatregnskap 2013 og 2014 Side 37 - Balanseregnskap 2013 og 2014 Side 38 - Fondsregnskap 2013 og 2014 Side 39 - Revisjonsberetning 2013 og 2014 Side 40 - Vedlegg: Regnskap mot budsjett 2013 og 2014 Side 41 Sak 5 Innkomne forslag Side 44 Sak 6 Fastsettelse av neste års kontingent Side 44 Sak 7 Langtidsplan Side 44 Sak 8 Budsjett Side 45 - Styrets kommentarer til budsjettet Side 46 - Budsjett Side 47 Sak 9 Arrangementer Side 49 Sak 10 Valgkomitéens innstilling Side 50 NGTF s kretsfortjenestemedalje Side 51

4

5 SAKSLISTE TIL OSLO OG AKERSHUS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' 20. ORDINÆRE TING LAHOLMEN Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering a. Godkjenne fullmaktene b. Godkjenne sakslisten c. Godkjenne forretningsorden, herunder Til å føre protokoll velges 2 sekretærer som fordeler arbeidet mellom seg Det velges 2 representanter som sammen med kretslederen skal undertegne protokollen. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som blir gjort med antall stemmer for og imot. Alle forslag i de enkelte saker må leveres skriftlig til dirigenten. Årsmøtet kan behandle saker som ikke står på utsendt saksliste hvis dette vedtas med 2/3 flertall samtidig med vedtakelse av sakslisten (pkt. 1 B), og ikke gjelder lover eller bestemmelser. De valgte sekretærer skal sammen med utvalgsledere foreta opptelling ved avstemming. Det er adgang til å foreslå begrenset taletid og at det settes strek. Før endelig strek settes, får de representanter som ønsker det, adgang til å forlange ordet. Velge dirigent Sak 3 Styrets beretning for 2013 og 2014 Sak 4 Regnskap 2013 og 2014 Sak 5 Innkomne forslag Sak 6 Fastsettelse av kontingent for år 2016 og 2017 Sak 7 Langtidsplan Sak 8 Budsjett 2015 og 2016 Sak 9 Arrangementer Kretsmesterskapene 2016 og 2017 Kretsturnstevner 2016 og 2017 Sak 10 Valg/representasjon OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 1

6 OSLO OG AKERSHUS 1. Organisasjon STYRETS BERETNING FOR Styret Følgende styre ble valgt på kretstinget 2013: Kretsleder Lisbeth Brosvik Coste Ski IL Turn Nestleder Svein Hagberg Hammer Turn Styremedlemmer Heidi Fleischer Nordstrand Turnforening Emilie Jarto Oslo Turnforening Lasse Nettum Asker Turnforening Kathrine Helgesen Asker Turnforening Nicolai Saxegaard Nordstrand Turnforening (trakk seg som styremedlem sommeren 2013 grunnet utdannelse i utlandet) Revisor: Unni Tidem Oslo-Kvikk Veslemøy Viervoll Ullern I.F. Vararevisor: Øistein Lillestøl Høybråten og Stovner IL Ylje Wiede Siv Gymnastikkforening Valgkomité: Heidi Holm Røa IL Turn Thor Eivind Halvorsen Asker Turnforening Margrethe Stabell Ski IL Turn Varamedlem: Ole Andreas Kjos Ski IL Turn 1.2. Oppnevnte representanter. Kretsstyret har oppnevnt følgende personer i kretsens tekniske utvalg: Teknisk utvalg kvinner: Linda Gundersen Holmen Tropp & Turn Marit Jerpseth Gjelleråsen IF Turn Teknisk utvalg menn: Børre Jensen Gjelleråsen IF Turn Henrik August Thoresen Oslo Turnforening Christian Tverås Njård Turn og RG Rytmisk Gymnastikk.: Anne Røv Johnsen Asker Turnforening (til mars 2014) Brenda Garbin Stabekk Turnforening (leder fra mars 2014) Josefine Hustoft Asker Turnforening Yulia Horst Njård IL Turn og RG Hannah Nemchenko Kolbotn Turn og RG Hammer Turn (fra høst 2014) Gymnastikkutvalget: Lillian Bøe Ski IL Turn Margrethe Stabell Ski IL Turn (fra ) Marthe Folstad Oppegård IL Turn Troppsgymn.utvalget: Gunnar Happy Norbeck Oslo Turnforening (til mai 2014) Mai-Karin Midttun Oslo Turnforening Utdanningsutvalget: Ann-Mari Steinsland Oslo Turnforening Hall/anleggsutvalget: Svein Hagberg Hammer Turn Side 2 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

7 2. Administrasjon Kretskontoret på Ekeberg har i 2013 hatt to ansatte, Laila Edvardsen som daglig leder på heltid og Ingelin Hop Haugland i 40% stilling som kretskonsulent. Ingelin gikk av med pensjon 15. august 2013 og etter denne dato har Laila vært alene på kontoret. Arbeidsgiver er Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og kretsstyret v/kretsleder, er arbeidsleder. Laila har deltatt på alle styremøter og kretsledermøter, i tillegg til prosjektmøter i NGTF, samarbeidsmøter og ledermøter i idrettskretsene. Kontoret har hatt ansvar for skriving av referater, informasjon og brev, terminlister og invitasjoner til samlinger, kursadministrering, samt forberede styre- og utvalgsmøtene. Kontoret har ført regnskap og hatt budsjettoppfølging, og skrevet alle rapporter og søknader i nært samarbeid med styret. Vårt kretskontor er en meget viktig brikke i det arbeid som skal utføres for gymnastikk og turn i Oslo og Akershus. Kontoret representerer kontinuiteten og ikke minst kvalitetssikring av alt som sendes ut. Det er meget viktig at det som gjøres og skrives er i samsvar med de avtaler og regler som er fattet, samt den holdning vårt ting og kretsstyre står for. Administrasjonen er en opplysningssentral for lagene og legger mye av grunnlaget for aktivitetene i regi av kretsen. Alle kurs er planlagt av utdanningsutvalget i samarbeid med de øvrige utvalgene. Administrasjonen har aktivt deltatt og tilrettelagt markedsføringen av vår idrett i Oslo Idrettskrets, bl.a. skoleidrettsdagene på Ekeberg, ungdomsamlingene og kretsens treningsleir i Froland idrettsanlegg i 2013 og Styrets arbeid 3.1. Møter Kretsstyret har hatt 10 møter i 2013 og 10 møter i Utvalgene har etter tur vært invitert til styremøter og har hatt møterett på alle. Styret har også hatt arbeidshelger hvor bl.a. alle tingdokumentene ble forberedt sammen langtidsplaner og øvrig aktivitet. Høsten 2013 var det kick-off for styret med alle utvalgene. Høsten 2014 fikk vi ikke samlet alle utvalgene, men kretsstyret hadde en full arbeidslørdag hvor fokus var Langtidsplaner og handlingsplaner. I mars 2013 ble kretstinget avholdt på Klækken hotell, over to dager. 15 lag var representert med 59 deltakere til sammen. I tillegg deltok også kvinnelige veteraner. Alle beretninger, regnskap, saker, Langtidsplaner og budsjett ble vedtatt. Vi hadde også et positivt foredrag av representanter fra Snowboardforbundet som satte fokus på ungdom som ledere. Vi opprettholdt ordningen med å invitere en ungdom fra hver forening i kretsen gratis på tinget. Vi har fått tilbakemeldinger om at det var et interessant og givende kretsting, og at det var positivt å ha kretstinget over to dager. Representanter fra styret har møtt på aktuelle politiske og idrettsfaglige eksterne møter i idrettskretsene og forbund. OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 3

8 3.2. Året Organisasjon På kretstinget i 2013, ble det valgt et styre på syv personer; leder, nestleder og fem styremedlemmer, beklageligvis måtte en av styremedlemmene trekke seg på grunn av skolegang utenlands. Langtidsplanen er kretsens arbeidsverktøy til bruk ved prioriteringsoppgaver og ved gjennomføringer av aktiviteter. Den baserer seg på NGTF`s langtidsplan som ble behandlet på forbundstinget i 2012 og revidert i Kretsens langtidsplan tar for seg alle sentrale områder, med en oppfølgingsplan for hver gren. Den er satt opp med mål og tydelige strategier. Utdanning Kretsen har jobbet ut fra mål og strategier som er skissert i Langtidsplanen når det gjelder autorisert trenerutdanning. Leder av utdanningsutvalget Ann-Mari Steinsland var med på å utvikle den nye trenerløypa og det var 5 deltakere fra OAGTK som var med på kurslærerkurset for den nye Trener 1 i Det er hyggelig å registrere at i siste tingperioden har 66 gjennomført og bestått Trener 1- eksamen. Det registreres også stor deltakelse på oppsatte hjelpetrener- og trampettsikringskurs. Utstyr OAGTK er heldig som har Svein som fungerer som utstyrs- og anleggsutvalg i kretsen i tillegg til styrevervet. Sveins arbeid med det samme på forbundsplan, sikrer kretsen og lagene en utrolig kompetanse. Kretsstyret og utvalgets viktigste rolle er å holde seg oppdatert på politikken og vedtak som gjøres i departementet, idrettskretser og forbund. I tillegg er en viktig oppgave å være tilgjengelig og støttende for de lag i egen krets som ønsker hjelp i forbindelse med oppgraderinger eller nybygging av idrettsanlegg. Se for øvrig egen rapport fra Utstyrs- og Anleggsutvalget. Barneidrett Målsetning om 5% økning av barn ble oppfylt i 2013 da tellingene viste økning fra til barn fra 2012 til 2013 (økning på 5,8%. I 2014 ble det også måloppnåelse da medlemsmassen ytterligere økte med 11% fra Idretten er i vinden og flere i- og utenfor idretten ser og merker at gym og turn gir godt grunnlag uansett hvilken idrett barnet ønsker å gå videre med. De fleste foreninger melder om ventelister på sine barnepartier, og liten tilgang til mer treningstid er ofte årsak til denne utviklingen. Trass dette ser kretsstyret behov for at gym og turn ytterligere promoteres og gjøres kjent. Dette har vi i 2013 og i 2014 gjort gjennom kretsturnstevner, Idrettens Dag på Rådhusplassen og turnleir i Froland. I tillegg har vi vært til stede under Oslo Maraton og Oslo Idrettskrets idrettsskole både i 2013 og i Side 4 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

9 Ungdomsidrett I denne aldersgruppen som er år har vi ikke oppnådd måloppnåelse mht. økt antall aktive med 7,5% pr år. I 2013 oppnådde vi økning på litt over 6%, men i 2014 hadde vi dessverre en nedgang på 5%. Kretsen ønsker i størst mulig grad å legge til rette for økt ungdomsengasjement idrettslig og organisatorisk. Vi innser at det er et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med dette arbeidet. Kretsen mener et godt tiltak er å videreføre ordningen med at en ungdom fra hver klubb kan være med på kretsens regning på kretstinget! Vi ønsker med dette å introdusere ungdommen til idrettsorganisasjonen og forhåpentligvis inspirere til arbeid i egen klubb eller overliggende organisasjoner. På det Idrettslige har kretsen for første gang på lang tid i perioden hatt egen ungdomstropp. Denne troppen var deltakere på Eurogym i Sverige sommeren Voksenidrett Tradisjonell trening for voksne i turngruppene møter tøff konkurranse fra kommersielle sentere. Trass i dette har det vært gledelig økning i medlemsmassen fra i 2012 til medlemmer i Det er økning på over 16% noe som langt overgår forbundets mål om 2% økning. Gruppen i tellingen består av alle voksne over 25 år, både bredde utøvere og konkurranseutøvere. Kretsen har god tradisjon for egen kretstropp. Denne troppen består stort sett av de samme damene og det virker vanskelig å rekruttere inn nye. Gledelig er det da å registrere andre tropper for voksne som er aktive og på flott måte promoterer vår idrett som er like aktuell for barn som for voksne og seniorer. Konkurranseidrett Utøvere fra OAGTK er representert i alle ulike konkurranser nasjonalt, bortsett fra gymnastikkhjul hvor vi ikke har noen aktive utøvere. OAGTK har stor bredde og i tillegg er utøvere fra vår krets gode på topp. Kretsen ønsker å ha kretsserier i alle grener. I RG og Turn Kvinner er serien innarbeidet og det er stor deltagelse. Hos Turn Menn må vi jobbe litt bedre for å få dette på plass. Norgesfinale for turn I 2013 ble Norgesfinalen arrangert av Holmen Tropp og Turn. Lagene fra OAGTK var suverent gode og både jentene og guttene vant sine klasser. I 2014 var finalen i Elverum og igjen var OAGTK suverene og vant gutteklassen og jenteklassen. Landsfinalen Rytmisk Gymnastikk Landsfinalen i RG ble i 2013 arrangert av Haugesund Turnforening. Laget fra Oslo og Akershus besto av 20 jenter og disse jentene gjorde sine oppgaver bra og vant for 4. gang! Nok en gang vant laget fra Oslo og Akershus da de var med i Landsfinalen i Ålesund i Dvs. at laget fra Oslo og Akershus har vunnet hver gang siden Landsfinalen i RG startet! VI GRATULERER! OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 5

10 3.3. Representasjon Styret og administrasjonen har vært representert på følgende møter, kurs og samlinger i perioden: 2013 Arrangement Sted Tid Representant Kretsledermøte Lillestrøm Heidi Holm/Laila Edvardsen Turnshow Langhus IL Turn Langhus Margrethe Stabell Laila Edvardsen AIK-Idrttskonferanse Kolbotn Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Turnparade, Hammer Turn Lørenskog 3.5. Lisbeth B. Coste Kretsturnstevne Holmen Askerhallen 1.6. Lisbeth B.Coste/Svein Hagberg Emilie Jarto/Kathrine Helgesen Laila Edvardsen Åpning av Holmenhallen Holmen 6.9. Svein Hagberg/Lasse Nettum Kretsledermøte Lillestrøm Lisbeth B. Coste Kretsenes seminar Lillestrøm Heidi Fleischer/Emilie Jarto Lasse Nettum/Svein Hagberg Anleggskonferanse Fredrikstad Emilie Jarto/Lasse Nettum Laila Edvardsen Norgesfinale Holmenhallen Lisbeth B. Coste/Heidi Fleischer Juleturnparade, Hammer Turn Lørenskoghallen Svein Hagberg 2014 Arrangement Sted Tid Representant Kretsledermøte Lillestrøm Lsbeth B. Coste/Laila Edvardsen NM Turn junior Asker Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Heidi Fleischer Forbundsting Tønsberg Lisbeth B. Coste/Emilie Jarto Kathrine Helgesen Laila Edvardsen Turnparade Hammer Turn Lørenskoghallen 3.5. Lisbeth B. Coste Kretsturnstevne Ski Follo Trykk Arena, Langhus OIK-ting Ekeberg 4.6. Emilie Jarto AIK-ting Asker Lisbeth B. Coste Kathrine Helgesen Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Emilie Jarto/Kathrine Helgesen NGTF Kretsenes seminar/kretsledermøte Utviklingsforum for norsk idrett Gardermoen Laila Edvardsen Idrett- og friluftslivkonferanse Oslo Lasse Nettum OIK-møte om Idrettsbyen Oslo Ekeberg Svein Hagberg KM Tropp Holmenhallen Lisbeth B. Coste Juleoppvisning Stabekk Turn Nadderudhallen Lisbeth B. Coste Hammer Turn Juleparade Lørenskoghallen Svein Hagberg Grunnstennedleggelse Leirskallen Svein Hagberg.Lilletrøm Lisbeth B. Coste/Laila Edvardsen + utvalgsrepresentanter 3.5. Økonomi OAGTK har god økonomi. Økt medlemstall, stor kursvirksomhet og uventede inntekter som bingo og momskompensasjon øker tryggheten for driften av kretsen. Det gjør også at styret har kunnet gjøre avsetninger til spesielle tiltak. Side 6 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

11 4. Generelt For å profilere vår idrett har vi deltatt på møter og seminarer med idrettskretsene og turnforbundet. Det er også viktig for oss å være til stede på konkurranser og oppvisninger som blir arrangert av våre lag. Vi har i perioden tatt i bruk Facebook for Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets. En av kretsstyrets store arbeidsmål er å få økt synlighet for vår idrett utover den gruppen som allerede kjenner til oss. Økt synlighet bringer med seg mye godt som bl.a. midler i form av penger/sponsorer, og forståelse for og hjelp med utvikling og utbygging av nødvendige spesialanlegg. For å få til økt synlighet er det nødvendig med en helhetlig plan for hele organisasjonen gym og turn. Av denne grunn fremmet OAGTK et forslag på forbundstinget om at det i tingperioden skal utarbeides en helhetlig markedsplan for organisasjonen. Saken ble vedtatt og styret i OAGTK venter spent på resultatet. Kretsledermøtene, som blir avholdt 2 ganger i året, er et viktig forum for samhandling i vår idrett hvor vi deltar med kretsleder og ansatte. Medlemstallet i kretsen har økt for hvert år siden 2000 da medlemstallet var De siste registrerte tallene er pr på medlemmer og er en flott økning fra 2012 på nesten 15%. Se egen oversikt. Det er få lag kretsen med et toppidrettstilbud, men kvaliteten påtilbudet er meget godt der idretten drives med toppnivå som målsetning. Våre konkurranseidretter er teknisk krevende, men det må ikke frata lagene mulighetene til å drive konkurranseaktiviteter på et lavere plan. Det er viktig å innse at vi også er en grunnlagsidrett med de muligheter det har i seg til god basistrening for mange. Turnapparater og småredskaper er viktige elementer til riktig trening og konkurranser for små og store på alle nivåer. Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX og Seniortrening er gode redskaper for å underbygge det som er vår idrett - gymnastikk og mosjon. Gjennom dette tar vi også vare på vår egenart. Alle må ta ansvar for gym- og turnaktivitetene på hvert sitt nivå i organisasjonen. Kretsstyret føler at vi er på god vei, men trenger å intensivere samarbeidet med hvert enkelt lag. Målsettingen er å samles om de målene som ligger i Langtidsplanen. Kretsstyret takker Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets for et godt samarbeid. Lisbeth B. Coste Svein Hagberg Heidi Fleischer (sign.) (sign.) (sign.) Emilie Jarto Lasse Nettum Kathrine Helgesen (sign.) (sign.) (sign.) OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 7

12 MEDLEMSSTATISTIKK 2013 OG 2014 (ungdom år) Forening: Barn Ungdom Voksne Total Barn Ungdom Voksne Total Ares Turnf. O Asker Turnf. A Gymn. og Turnf. Bjart O Bærum Turnf. A Bøler Turnf. O Danseklubben 2Dance A Dikemark I.L. Turngr. A I.L. Driv A Drøbak-Frogn I.L. Turngr. A Eidsvold Turnfor. A Enebakk I.F. A Fet Gym og Turn A Utmeldt Fet IL Turn A Frogner I.L. Gym og Turngr. A Gjelleråsen I.F. Turngr. A Sp.f. Grei O Grorud I.L. O Hammer Turn A Hermes Turn og I.F. O Holmen Tropp og Turnf. A Holmlia Sp.kl. Turngr. O Hoppensprett IL Turn A Hurdal IL A Høybråten Dameturn O Høybråten og Stovner I.L. O Høyenhall Gymn.for. O Høyenhall Aerobic O Klemetsrud I.L. Turngru. O Kolbotn I.L. Turngr. A Kolsås Turnfor. A Langhus I.L. Turngr. A Lillestrøm Turn og I.F. A Lørenskog Gymn.lag A Manglerud Gymn.for. O Nes Turnf. A Nesodden Gymnastikk og Turn A Njård I.F. Turn O Nordstrand Turnforening O Oppegård I.L. Turngr. A Oslo Turnforening O Ramstad Turn A Romsås I.L. Turngr. O Røa I.L. Turngr. O Sinsen Gymn. og Turnf. O Siv Gymnastikkforening O Ski I.I. Turn A Snarøya Gymn. og Turn A Son Aerobic Lag A Stabekk Turnforening A Strømmen I.F. A Sørumsand Gymnastikkf. A Ullensaker Gym og Turn A Ullevål I.L. Turnavd. O Uranienborg Turn O Ås Turnf. A Total Differanse +/ Pr har vi Side 8 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.230) 30 Akeshus-lag Medlemmer i Akershus (Barn/unge Voksne 1.240)

13 Uranienborg Turn O Ås Turnf. A Total Differanse +/ Pr har vi 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.230) 30 Akeshus-lag Medlemmer i Akershus (Barn/unge Voksne 1.240) Pr har vi: 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.274) 32 Akershus-lag Medlemmeri Akershus (Barn/unge Voksne 1.161) Utmeldt 2014: Fet Gym og Turn Nye i 2014: Danseklubben 2Dance Fet IL Turn Hurdal IL Turn 30 Akershus-lag Utmeldte lag i 2013: OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 9

14 Årsrapport for Utdanningsutvalget 2013 Utvalget har bestått av: Leder: Ann- Mari Steinsland Forening: Oslo Turnforening Utvalgsmedlemmer: Arbeidet med trenerutdanningen har blitt ledet av Ann- Mari i samarbeid med de øvrige utvalgene og kretskontoret. 1.Møtevirksomhet: Det har ikke med unntak av kretsene fellesmøte vært møter med de øvrige utvalgene. Kontakten med de øvrige utvalgene skjer fra kretskontoret. 2.Konkurranser/stevner Utvalget har ikke hatt egne konkurranser eller stevner. 3.Representasjon Heidi Fleischer deltok på Utdanning under kretsenes seminar i Samlinger og kurs Følgende kurs er gjennomført i løpet av Spesielt er vi stolte av at vi fikk gjennomført to Trener 1 kurs etter nytt opplegg. Både trampettsikringskurs og hjelpetrenerkurs er populære kurs. Vi får god tilbakemelding fra deltakerne på disse kursene.. Dato: Kurs: Antall: Klurslærer Trampettsikringskurs 25 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 30 Ann- Mari Steinsland Kretsdommerkurs TUM 19 Børre Jensen og Henrik August Thoresen Trampettsikringskurs 18 Niclas Lundmark Kretsdommerkurs TUK 14 Lilliana Buer Tumblingkurs 29 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 13 Ann- Mari Steinsland og Trener 1 23 Ida Sandholtbråten og Marthe Folstad Hjelpetrenerkurs 36 Ann- Mari Steinsland og Trener 1 27 Kathrine Gilbert og Hanna Kristine Bogetveit Side 10 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

15 5.Aktivitet relatert til handlingsprogrammet Siden NGTF ikke har tatt noen avgjørelse om hvordan de tidligere trener 1 modulene på aktiviteten skal inngå i trenerutdanningen, har vi ikke satt opp gymlek og idrettens grunnstige på kursplanen i Vi hadde planer om å tilby Gym X kurs, men det ble utsatt til Generelt NGTF arrangerte Kurslærerkurs for Trener 1, mai Her deltok fem stykker fra Oslo og Akershus deltok; Anette Mobråten, Hanna Kristine Bogetveit, Kathrine Gilbert, Ida Sandholtbråten og Marthe Folstad. Ann- Mari Steinsland har deltatt i utviklingen av den nye trener 1 kurset og var kurslærer på kurset. Fire av de nye kurslærerne hadde ansvar for gjennomføringen av trener 1 kursene høsten Dette fungerte meget bra. Ellers så har året vært benyttet til å hente opp de som manglet noen moduler fra det gamle trener 1 systemet. De som manglet en eller to moduler, løste dette som hjemmearbeid i tillegg til skriftlig eksamen. Bestått Trener 1 eksamen etter det gamle opplegget; Mai- Karin Midttun, Oslo Turnforening Heidi- Kristin Lilleng Ringstad, Ski IL Stine Stenersen, Eidsvold TF, Gym og turn I det nye trener 1 kurset gjennomføres den skriftlige eksamen siste kursdag. Den endelige autorisasjonen som trener 1 får de etter 45 timers praksis. En stor takk til kretskontoret som holder styr på utdanningstiltakene. Ingelin som hadde kontrollen fram til sommeren 2013 og Laila som har styrt det hele høsten Med vennlig hilsen For UTDANNINGSUTVALGET Ann- Mari Steinsland OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 11

16 Årsrapport for Utdanningsutvalget 2014 Utvalget har bestått av: Leder:Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening Utvalgsmedlemmer: Arbeidet med trenerutdanningen har blitt ledet av Ann-Mari i samarbeid med de øvrige utvalgene og kretskontoret. 1.Møtevirksomhet: Leder har deltatt på Lagsmøter i OAGTK. Kontakten med de øvrige utvalgene skjer fra kretskontoret. 2.Konkurranser/stevner Utvalget har ikke hatt egne konkurranser eller stevner. 3.Representasjon Ann-Mari Steinsland deltok på Utdanning under kretsenes seminar i september Samlinger og kurs Følgende kurs er gjennomført i løpet av Både trampettsikringskurs og hjelpetrenerkurs er populære kurs. Vi får god tilbakemelding fra deltakerne på disse kursene. Vi har også gjennomført ett trener 1 kurs i Planen var å tilby etterutdanningskurs til trener 1, men da NGTF ikke hadde planene klare måtte disse utsettes. Dato: Kurs: Antall: Kurslærer: Tumblingkurs 21 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 22 Ann-Mari Steinsland GymX, basis, aerobic og senior 12 Ann-Mari Steinsland/Elita Bjørknes Tumblingkurs 11 Niclas Lundmark Trampettsikringskurs 26 Niclas Lundmark og Trener 1 16 Marthe Folstad Hjelpetrenerkurs 6 Ann-Mari Steinsland Kretsdommerkurs RG 10 Siw Nyhuus/Bozena Pietura Hjelpetrenerkurs 34 Ann-Mari Steinsland Trampettsikringskurs 24 Niclas Lundmark 5.Aktivitet relatert til handlingsprogrammet De planlagte kursene i gymlek og idrettens grunnstige ble ikke arrangert. NGTF har i løpet av 2014 redigert disse slik at de skal inngå som etterutdanningstilbud til Trener 1 trenere. Kursene er nå klare og kan arrangeres i Side 12 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

17 6.Generelt NGTF arrangerte Kurslærerkurs for Trener 1, etterutdanningskurs i desember Her deltok Marthe Folstad og Ann-Mari Steinsland fra vår krets. Ann-Mari har også deltatt i en arbeidsgruppe i NGTF som har jobbet med utvikling av etterutdanningskurs til Trener 1 og forarbeid til Trener 2. En stor takk til kretskontoret ved Laila for godt arbeid med kretsens kursvirksomhet. Med vennlig hilsen UTDANNINGSUTVALGET Ann-Mari Steinsland OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 13

18 Årsrapport Gymnastikkutvalget 2013 / 2014 Gymnastikkutvalget har i perioden bestått av: Leder Lillian Bøe Ski IL Turn Medlem Marthe Folstad Oppegård IL Turn - f.o.m Medlem Margrethe Stabell Ski IL Turn - f.o.m Møtevirksomhet Møte med Holmen Tropp og Turn vedr. kretsturnstevne, januar 2013 Kretstinget på Klækken Hotell Kick-off for styret og utvalgene i Sarpsborg Møte i GU januar 2013 vedr. kretsturnstevnet for 2013 Møte med Ski IL Turn januar 2014 vedr. kretsturnstevnet 2014 Observasjon / filming av Kretstroppen til Eurogym Deltakere: Marthe Folstad og Lillian Bøe Informasjonsmøte på Ekeberg om kretsturnstevne Deltakere: Marthe Folstad, Margrethe Stabell og Lillian Bøe Lagsmøte OAGTK på Ekeberg Møte med Holmen Tropp og Turn vedr. kretsturnstevne Deltakere: Marthe Folstad og Lillian Bøe Samlinger Jazz-up samling 28. april 2013 i Haslehallen i samarbeid med Troppsgymnastikkutvalget. En meget vellykket dag med unger som strålte. Bra opplegg. NGTF/Kretsenes Seminar på Thon Hotell Oslo Airport Gardemoen. Deltaker: Lillian Bøe Inspirerende innlegg av Lisa Marie Watson fra Snowbordforbundet. Befaring i Hoppenspretthallen på Jessheim som er en basishall med turnapparater fastmontert på 2 steder. Separatmøte med Bredde og Utdanning Gruppearbeid med utveksling av erfaringer m.v. Det var et veldig lærerikt og nyttig seminar. NGTF/Kretsenes Seminar på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Deltaker: Lillian Bøe Separatmøte med Bredde og Utdanning Gruppearbeid med utveksling av erfaringer m.v. Her var jeg med på separatmøte Bredde. Her var igjen diskusjonen hvordan arrangere ett kretsturnstevne. Konklusjonen her er vel at OAGTK ikke arrangerer disse stevnene på samme måte som andre steder i landet. Convention Asker Deltaker: Lillian Bøe Convention arrangert av Asker Turnforening foregikk både i Askerhallen og Holmen Turnhall. Side 14 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

19 Det var bl.a. utøvere fra Kongsberg som viste kreative måter å bruke en trampett på. I Holmenhallen var det turnapparater og vi fikk se forskjellige øvelser i skranke og forøvelser til dette. Veldig interessant. Et interessant foredrag av Anders Nordstad om «Løkker, Lek og Alvor i Idretten». Alle sekvensene holdt på i ca 2 timer. Litt for korte seanser, og for lange pauser. Noen av de mest attraktive delene, ble det dessverre ikke noe av da det var for få påmeldte. Konklusjon av Convention en: Veldig bra, med bra instruktører, men alt for lange pauser mellom de forskjellige emnene. Samling GymX Thon Hotell Opera, Oslo. Deltaker: Lillian Bøe Temaer var: Kosthold og ernæring med foredragsholder Lise von Krogh som snakket om smart kosthold for bedre helse, et godt kosthold for en bra treningsøkt og overskudd i hverdagen. Markedsføringsmateriell og utdanning innen GymX, Nye treningsprogrammer. På slutten av dagen var det diskusjon og utveksling av erfaringer. Veldig bra samling, med veldig hyggelige folk fra forskjellige steder i landet. Stevner Kretsturnstevnet 2013 ble arrangert av Holmen Turn lørdag 1. juni 2013 i Askerhallen. Det deltok 742 barn og 167 voksne, totalt 909. Holmen Turn gjorde en flott jobb med forberedelsen til stevnet. Stevnet var delt i et barnestevne og et ungdom/voksnestevne. Det var mange flotte oppvisninger, men det ble en lang dag. Skjermen rundt banen gjorde at det ikke var så lett for publikum å følge med og få tatt bilder. Kretsturnstevnet 2014 ble arrangert av Ski IL Turn lørdag 24. mai 2014 i Follo Trykk Arena på Langhus. Det deltok 754 barn og 158 voksne, totalt 912 deltakere. Ski IL Turn arrangerte i år et samlet stevne for barn og voksne. Det ble oppvisninger med en blanding av voksne og barn, så det ble ett variert program. Ski IL Turn hadde ett lite pauseinnslag hvor de slapp ut store ballonger ved tribunene, til stor glede for både barn og voksne. Dagen ble avsluttet med en fellesdans og deretter fikk alle deltakerne sin deltakermedalje. Det var en effektiv måte å beholde alle deltakere og publikum til siste oppvisning var ferdig og alle troppene fikk sin velfortjente applaus. Fellestreninger 2013 I forkant av kretsturstevnet ble det avholdt 2 fellestreninger for Kvinnelige Veterantroppen og kretstroppen for voksne i Ekeberg Idrettshall. Kretstropp voksne 2013 instr. Iris Dokken og Laila Edvardsen OAGTK s kv.gymnastkkveteraner 2013 instr. Karin Skyrud Fellestreninger 2014 I forkant av kresturnstevnet med det avholdt 2 fellestreninger for Kvinnelige Veterantroppen og Kretstroppen for voksne i Ekeberg Idrettshall. Kreststropp voksne 2014 instr. Laila Edvardsen OAGTK s kv.gymnastikkveteraner 2014 instr. Karin Skyrud Gym for Life Challenge OAGTK 2013 ble ikke arrangert i år, da det bare var Eidsvold Turnforening som var påmeldt. Gym for Life Challenge OAGTK 2014 ble heller ikke arrangert i 2014, da det bare var Eidsvold Turnforening og Ski IL Turn som var påmeldt. Det må jobbes mer for å få til Gym for Life Challenge i OAGTK i OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 15

20 Eurogym 2014 i Helsingborg Eurogym er en gymnastikkfestival for ungdom og OAGTK deltok med en kretstropp med 20 deltakere fra 2 klubber, 9 gymnaster fra Eidsvold Turnforening og 11 fra Sørumsand Gymnastikkforening. I tillegg besto delegasjonen av to ledere fra Sørumsand Gymnastikkforening, en leder fra Eidsvold Turnforening, trener Stine Stenersen og reiseleder Marthe Folstad fra OAGTK. Troppen deltok på 5 ulike workshops: Byorientering, Hip Hop, Reggaeton, tumbling og trampett. Vi hadde to oppvisninger på forskjellige scener i Helsingborg. Troppen fikk skryt fra flere hold for oppvisningene! I tillegg var vi tilskuere både på åpning og galla og en god del av gymnastene deltok på avslutningsseremonien. Alt i alt var det en fin tur og vi håper å få med oss flere på kretstroppen til Eurogym i 2016 i Ceske Budejovice i Tsjekkia! Frolandleir 2013 og 2014 Turnleir i regi av kretsen ble arrangert i begynnelse av august i 2013 og Se egen rapport For GYMNASTIKKUTVALGET Lillian Bøe Side 16 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 26. mars 2012. Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 26. mars 2012 Lørenskoghallen, kantinen kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering Opptak av navnefortegnelse. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Valg av møteleder. Valg av sekretær

Detaljer

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til:

Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: MØTEREFERAT Møte: Fellesmøte Dato 13.11.09 Sted: Holmen Fjordhotell Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Deltakere: Marie Moltubakk Siw Irene Nyhuus Eva Ystborg Kristine Horni Liv Marie Simensveen Kaia Dehli

Detaljer

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00

Årsmelding Ordinært Årsmøte. 14. mars 2016. Folkets Hus kl. 18.00 Årsmelding Ordinært Årsmøte 14. mars 2016 Folkets Hus kl. 18.00 Saksliste: 1. Konstituering 1.1. Opptak av navnefortegnelse. 1.2. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. 1.3. Valg av møteleder. 1.4. Valg

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø.

Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. Invitasjon til Kretsmesterskap i turn 2015 6. 8. februar i Stordalshallen, Bodø. B&OI turn har den glede av å invitere til Kretsmesterskap i Apparatturn Kvinner og Menn, Troppsturn og RG 6. 8. februar

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll.

Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. Nord-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting 7. mars 2010 på Ørland Kysthotell, Brekstad. Protokoll. 1. Åpning Ruth Floan Knutsen ønsket alle velkommen til Kretsting 2010. 2. Godkjenning av de fremmøtte

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org

ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening Stiftet 4.april 1990 www.bardufossturn.org INNHOLD: ÅRSMØTE 2006 for Bardufoss Gymnastikk og Turnforening - Saksliste - Årsberetning for 2006 - Regnskap 2006 - Budsjettforslag 2007 - Innkomne forslag - Valg Stiftet 4.april 1990 BARDUFOSS GYMNASTIKK

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2012 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mye aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Samarbeidet med skolen

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand

Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 22. mars 2014. Rica Dyreparken Hotel Kristiansand Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Kretsting Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Lørdag 22. mars 2014 Rica Dyreparken Hotel Kristiansand SAKSLISTE 1. Åpning ved leder Kristian Bjugan 2. Godkjenning av

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Ullevål stadion 15.02.07. Referat fra forbundsstyremøte Fredag 26.01.07 kl. 12.00 17.00 Quality hotel, Gardermoen Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Ole Ivar Folstad Ragnhild Mauseth Hilde

Detaljer

Årsrapport for apparat turn 2010

Årsrapport for apparat turn 2010 Årsrapport for apparat turn 2010 Det er fremdeles kun Grimstad Turn og IF som driver aktivt med apparat turn i vår krets. Apparat turn gruppen har dette året bestått av 16 jenter fra 10 16 år og 6-10 aspiranter

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx

Infoskriv TKRG nr.3 2015.docx NY TEKNISK KOMITÉ RYTMISK GYMNASTIKK Det er nå kommet på plass en ny TKRG komité og vi i komiteen gleder oss til å jobbe med spennende oppgaver, og bidra til utvikling i rytmisk gymnastikk. Komiteen består

Detaljer

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside

Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Møte: Fellesmøte RG Dato: 09.08.11 Sted: Rakkestad Møteleder: Bente Bjanes Kopi til: Legges ut på NGTF s nettside Deltakere: Bente Bjanes Trond Evertsen Gry Berge Haanes Kari Brandal Siv Kleiberg Admin

Detaljer

Laholmen Hotel, Strømstad

Laholmen Hotel, Strømstad 1 Laholmen Hotel, Strømstad Referat fra Kretsting 28. februar og 01. mars 2015 1. ÅPNING V/Lene F. Kraft Kretsleder ønsket alle velkommen til årets kretsting. Spesielt velkommen til Stein Nilsen fra Norges

Detaljer

BUSKERUD TRAMPETTEN 2004 RESULTATLISTE Junior, Trampett Søndag 21.11.2004

BUSKERUD TRAMPETTEN 2004 RESULTATLISTE Junior, Trampett Søndag 21.11.2004 RESULTATLISTE Junior, Trampett Søndag 21.11.2004 1 7.65 Stag Turn 1 287 2 7.45 Arendal Turnforening 1 243 3 7.25 Kongsberg/Ringerike 1 313 4 7.10 Kolbotn 249 4 7.10 Hokksund Troppsturn 1 277 6 7.05 Stag

Detaljer

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R!

INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007. T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! INFO FRA Teknisk komite Rytmisk Gymnastikk nr. 1, januar 2007 T K R G ønsker alle R G -trenere, ledere og dom m ere et riktig G O D T N Y T T Å R! Fra januar 2007 består TKRG av: Bente Bjanes, leder Unn

Detaljer

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009

Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 01.11.2008 31.10.2009 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013

Eidsvold Turnforening. Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 1 Eidsvold Turnforening Gymnastikk og Turn ÅRSBERETNING 2013 2 Styrets beretning 2013 1 Styrets sammensetning 2013 Styret har i perioden bestått av: Laila Myhrer Jan Marius Evang Sølwi Kraus Frida Forberg

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand

Protokoll. Kretsting Aust-Agder. Gymnastikk- og Turnkrets. Lørdag 21. mars 2015. Quality Hotel & Resort. Kristiansand Kristiansand Quality Hotel & Resort Lørdag 21. mars 2015 Gymnastikk og Turnkrets Kretsting AustAgder Protokoll AustAgder Cymnastikk og Turnkrets stipend; Tildelt Utdanning 2. Godkjenning av saksliste Det

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Fredag 08.05.15 kl. 10.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE)

Detaljer

Arrangør: Borge Turnforening

Arrangør: Borge Turnforening Arrangør: Borge Turnforening 1 Innhold Hilsen fra Borge Turnforening... 3 Treningstider lørdag 6. juni... 4 Aktiviteter lørdag 6.juni... 5 Gymnaster 9-12år... 5 Gymnaster 13+... 5 Treningstider søndag

Detaljer

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011

Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk og turnkrets inviterer til: Kurshelg på Stord 3-4. september 2011 For trenere for barn og ungdom Vi i Utdanningsutvalget i Hordaland gymnastikk- og turnkrets ønsker

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 29.11.07 kl. 18.30 20.30, Rica Gardermoen Fredag 30.11.07 kl. 09.00 18.00, UBC Ullevål Tilstede fra styret, torsdag 29.11: Forfall fra styret: Tilstede fra styret,

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 31.03.14 kl. 16.30 17.30 Telefonmøte Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Stig Rønne (SR) Reidun Skretting (RS) ikke sak 121/12-14 Bjørnar Skogheim (BS) Lise

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013

Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets Aktivitetsplan 1.12.2012 31.11.2013 Akershus Friidrettskrets skal arbeide aktivt for å fremme vekst i friidretten i kretsen, både i topp og bredde, gjennom relevante tilbud til

Detaljer

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland

Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Retningslinjer for troppskonkurranser i Rogaland Disse retningslinjene er kun gjeldene for Rogaland, ved nasjonale konkurranser må NGTF sine retningslinjer brukes. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets ved

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets

Årsberetning 2009. Oslo Bowlingkrets Årsberetning 2009 Petter Hansen, Solli BK Europamester 2009 Innholdsfortegnelse: 1. Styrets sammensetning... 3 2. Styrets Intensjoner... 4 3. Organisasjon... 4 4. Klubbene i OBK... 5 5. Aktiviteter...

Detaljer

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14

Tilstede fra komiteer: Kjetil Folkvord på sak 72/12-14 Referat fra forbundsstyremøte Mandag 26.08.13 kl. 11.00 17.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone Bruvold

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm

Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Referat fra forbundsstyremøte Fredag 19.09.14 kl. 09.00 18.00 Thon Hotell Arena, Lillestrøm Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 31.oktober kl.18.00-21.00, NIH rom 107 4.november 2014 Tilstede: Navn: Marit Sørensen Mette Sivertsen Hanna Kristine

Detaljer

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING

LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING LANDSKONFERANSEN OM DOWN SYNDROM 2016 TURN OG RYTMISK GYMNASTIKK SOM TRENINGS TILBUD TIL BARN MED UTVIKLINGSHEMMNING Dette foredrag handler om vår erfaring. Det er viktig å huske at disse erfaringer og

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund REFERAT Fellesmøte rytmisk gymnastikk, fredag 14.juni 2013 kl.18.00, Scandic Hotell Asker Møteleder Bente Bjanes Referat legges tilgjengelig på NGTF s nettsider Referent: Siv Kleiberg 19.08 2013 Deltagere:

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1

Årsrapport 2012. Årsrapport fra Grenutvalget i Voltige 2012 1 Årsrapport 2012 1 Generelt Grenutvalget 2012 Marit Walløe Leder Carolin Haug Marte Espeland Ingeborg Bjerregaard Aktivitet I GU-V hatt 11 ordinære møter og behandlet 83 saker. Deltatt på møter i NRYF Hatt

Detaljer

Asker stadion Føyka 10. juni 2007

Asker stadion Føyka 10. juni 2007 Asker stadion Føyka 10. juni 2007 Hilsen fra Oslo og Akershus Gymnastikkog Turnkrets Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets takker Asker Turnforening for at de står som arrangør av årets kretsturnstevne.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 11.06.14 kl. 09.00. 16.00 Ullevål stadion, UBC Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Lise L. Mandal (LLM) Stig Rønne (SR) Bjørnar Skogheim

Detaljer

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP

VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP VELKOMMEN TIL NORGESMESTERSKAP 2014 I RYTMISK GYMNASTIKK FOR YNGRE JUNIOR, JUNIOR OG SENIOR INDIVIDUELT. SENIOR LAG, JUNIOR OG SENIOR TROPP, SAMT JUNIOR OG SENIOR DUO/TRIO. Rakkestadhallen 4-6. april Det

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM

INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM INFO om status for Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk Og endelige uttakskriterier EM og VM Infoskriv nr.2 januar 2015 Vi er kommet et lite stykke inn i 2015 og derfor også et stykke inn i ny komité periode.

Detaljer

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend

Trener: Elisabeth J. Sannes og Stela Sultanova Lær på stedet Dagens Trend Haugesund Turnforening og Rogaland Gymnastikk og Turnkrets ønsker gymnaster, trenere og ledere velkommen til Gymfest i Vest Ungdom i Haugesund 15.-17. juni 2012 Konkurranser fredag i Turnhallen: -Åpen

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN September 2014 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cup finalen

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte

Referat fra forbundsstyremøte Referat fra forbundsstyremøte Fredag 25.01.08 kl. 09.00 18.00, Ullevål stadion Lørdag 26.01.08 kl. 09.30 11.00, Rica Helsfyr hotell Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Stig Nilssen Ole Ivar Folstad

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.5 desember 2013 Norges Gymnastikk og Turnforbund 0840 OSLO Besøksadresse: Sognsveien 73, Tlf. 21 02 90 00 www.gymogturn.no Bankgiro: 5134.06.05.075 Bankgiro lisenser: 5010 05 18489 Org.nr.: 970 232 796 INFO FRA Teknisk

Detaljer

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul

Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Troppsgymnastikk Nasjonale klasser og Nasjonal konkurranse Gymnastikkhjul Side2 Velkommen til OpplandsPokalen 2015 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen til OpplandsPokalen 2015. Dette gjelder

Detaljer

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013

Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Ungdomsuka, Hamar, 24.-29. juni 2013 Mandag 24. juni møtte 5 spente jenter opp på Sola flyplass. De skulle reise på landsturnstevne for første gang, og der skulle de delta på ungdomsuka. Med så kjekke

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT

LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT LANDSFINALE RYTMISK GYMNASTIKK 2015 REGLEMENT MÅL: Skape en attraktiv og spennende konkurranse for RG. Skape en konkurranse med status for høstsemesteret. Øke regionalt samarbeid og samhold. Oppdatert

Detaljer

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS REFERAT, styremøte nr. 7/ 2014 OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Sted: Gjøvik. Robinson Scandinavia, Ibsengt. 7 Tid: Tirsdag 2. september kl. 18:00 21:00 Innkalt: Styremedlemmer, utvalgsmedlemmer og kretskonsulent.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag kl Ullevål stadion, US-4018 Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 02.06.2016 kl. 11.00 18.00 Ullevål stadion, US-4018 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Atle Nilsen (AN) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN

RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN RETNINGSLINJER NORGESFINALEN I TURN KVINNER OG MENN November 2013 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 1. Kretslag... 3 2. Arrangører... 3 3. Aldersbestemmelser... 3 3.1 Norges Cupfinalen

Detaljer

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding

ÅRSMØTE 6. mars 2013. Sakspapirer og Årsmelding ÅRSMØTE 6. mars 2013 Sakspapirer og Årsmelding Dagsorden Årsmøte Stavanger Stupe Club 6. mars 2013 1. Godkjenning av innkallingen 2. Godkjenning av dagsorden 3. Valg av ordstyrer 4. Valg av referent 5.

Detaljer

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL

OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL OPPLANDSPOKALEN 2016 TROPPSGYMNASTIKK NASJONALE KLASSER NASJONAL KONKURRANSE GYMNASTIKKHJUL HÅKONS HALL 15.-17. APRIL VELKOMMEN TIL OPPLANDSPOKALEN 2016 Først vil vi ønske dere alle hjertelig velkommen

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

Infoskriv TKRG nr.5 2015

Infoskriv TKRG nr.5 2015 Uttakskriterier Nordisk Mesterskap 2016 Nordisk Mesterskap arrangeres i Taastrup, Danmark 12.-13.mars. Mesterskapet er et mesterskap for junior og senior tropp, individuelt og lag. Nordiske bestemmelser

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.3 juni 2014 MUSIKK-REGLER FRA 1.JUNI 2014 Fra 1.juni 2014 er det tillatt med sangtekst for alle individuelle juniorklasser. I likhet med seniorklassene og

Detaljer

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING

ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING 1 TIL: Norges Gymnastikk- og Turnforbunds ting 2012 FRA: Valgkomiteen ENDRING I VALGKOMITEENS INNSTILLING FORBUNDSSTYRET President Kristin Gilbert, Hammer Turn Ny (tidl. styremedlem) Visepresident Rolf

Detaljer

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014

INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 INFO FRA Teknisk komité Rytmisk Gymnastikk nr.4 november 2014 YNGRE JUNIOR 2015 Redskap i Twenty-four cup for yngre junior 2015 er: Nivå 3: Nivå 4: Yngre junior 2-kamp : Tau og Køller i alle konkurranser

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 23.-25. MAI 2015 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets. 5. - 6. mars 2016. Quality Hotel og Resort Sarpsborg. Side 1

Velkommen til. Kretsting. Østfold Gymnastikk- og Turnkrets. 5. - 6. mars 2016. Quality Hotel og Resort Sarpsborg. Side 1 Velkommen til Kretsting Østfold Gymnastikk- og Turnkrets 5. - 6. mars 2016 Quality Hotel og Resort Sarpsborg Side 1 PROGRAM KRETSTING ØSTFOLD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS QUALITY HOTEL SARPSBORG LØRDAG 5.

Detaljer

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden.

ÅRSMØTE. 2013 Sortland Turnforening. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. ÅRSMØTE Saksliste 2013 Sortland Turnforening 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012

REFERAT FRA KRETSTING FOR VESTFOLD GYMNASTIKK OG TURNKRETS Rica Havna Hotell 10. og 11. mars 2012 KRETSTING DEL 1 DAG 1 Fellesdel sammen med Telemark og Vestfold Gymnastikk og Turnkrets. Kretslederne Ragnhild Havenstrøm og Erik R. Hagen åpnet fellesdelen på årets Kretsting. Det ble vist en flott presentasjon

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015

Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Aust-Agder Gymnastikk- og Turnkrets Referat fra kretsstyremøte 26. oktober 2015 Sted: Sør Amfi, kl. 19.30 Tilstede: Kristian, Linda, Caroline, Kari Beate og Stian Sak 16-15 Referat fra forrige styremøte

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012

Møre og Romsdal Gymnastikk - og Turnkrets Til Kristiansund 2302.2012 Til Kristiansund 2302.2012 Alle lag MRGTK Utvalg i MRGTK Kretsstyret med vara medlemmer Revisorer Valgkomiteen Norges gymnastikk og turnforbund Reidun Skretting, fadder Møre og Romsdal idrettskrets Dato:

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen

Tromsø Taekwon-Do klubb. Årsmelding 2013. Styret har hatt følgende sammensetning: Martin J. Svendsen Tromsø Taekwon-Do klubb Årsmelding 2013 Styret har hatt følgende sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem Varamedlem: Martin J. Svendsen Silje Mari Mathiassen Hilde C. Thoresen

Detaljer

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no

HASLEHALLEN. KL 14.20 Individuell Junior/Senior. KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- www.osloturn.no LØRDAG 15. MARS: SØNDAG 16. MARS: HASLEHALLEN KL 10.45 Teamgym Senior KL 14.20 Individuell Junior/Senior KL 11.00 Teamgym Rekrutt KL 14.00 Teamgym Junior INNGANG VOKSNE: 100,-/ BARN 50,- Oslo Turnforening

Detaljer

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker!

INVITASJON. GLADE RG-DAGER og ASKER 2.-4. MAI 2014. For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! INVITASJON GLADE RG-DAGER og cup ASKER 2.-4. MAI 2014 For 24. gang ønsker Asker Turnforening velkommen til stor rytmisk mønstring i Asker! ANTATT KONKURRANSEOPPSETT: Vi tar utgangspunkt i følgende konkurranseopsett.

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING

ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING ÅRSMELDING 2008 FOR ORKANGER IDRETTSFORENINGS TURNAVDELING STYRET Leder Nestleder Sportslig/Utdanning Utstyrsansvarlig Kasserer Sekretær Styremedlem Styremedlem Trenerrepresentant Marit Berg Hege Berg

Detaljer

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE

29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 29. mai 2016 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE 89. KRETSTURNSTEVNE FOR VOKSNE HILSEN FRA ORDFØRER Velkommen til Sola! Med en beliggenhet som strekker seg fra innerst i fjorden til ytterst i havgapet, er Sola

Detaljer

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO!

MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! MIF TURN SE OGSÅ: HTTP://TURN.MIF.NO! 2015 MIF TURN Turngruppa er en del av Mjøndalen Idrettsforening. Vi holder til på Turnloftet i Ryghgata i Mjøndalen. Vi drømmer om og jobber målretta for en ny turnhall

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014

Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Årsmelding Lillehammer Turnforening 2014 Deltakere på Opplandspokalen 2014 Dagsorden: Årsmøte dato 9.3.2015 Kl. 19.30 i Fabrikken Løkkegt. 9 1. Åpning 2. Valg av dirigent, sekretær og 2 personer til å

Detaljer

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011

KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 2011 KONGSBERG-IF TURN ÅRSRAPPORT 2011 Innhold Organisasjon... 3 Styrets sammensetting... 3 Styrets beretning... 3 Sponsor... 4 Dugnad... 4 Økonomi... 5 Revidert regnskap... 5 Årsmøtet KIF Turngruppe /

Detaljer

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011

ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 ÅRSMØTE 1. NOVEMBER 2011 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær og 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle

Detaljer

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015

SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 SANDVED TURN ÅRSMELDING 2015 Sandved turn har lagt bak seg et godt år med mange aktivitet innen gym og turn. Vi fikk tildelt de treningstidene vi ønsket både i hallen og på skolen. Vi hadde også dette

Detaljer

Norges Gymnastikk og Turnforbund

Norges Gymnastikk og Turnforbund Til: * Teknisk komité rytmisk gymnastikk 5.november 2013 REFERAT Fellesmøtemøte rytmisk gymnastikk, fredag 1.november kl.18.00-21.00, Ullevål rom 2004 Tilstede: Navn: Bente Bjanes Marit Sørensen Mette

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK

TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK VELKOMMEN TIL TURNFEST 30.APRIL-1. MAI 2016 TURN KVINNER TURN MENN SPECIAL OLYMPICS TROPPSGYMNASTIKK Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge.

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS

TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS VELKOMMEN TIL TURNFEST 25. 26. MAI 2013 TURN KVINNER TURN MENN TROPPSGYMNASTIKK SHOWDANS Vi inviterer til TURNFEST! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til årets turnhappening for barn og unge. 2 flotte

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 20.-21. mars Quality Hotel Strand, Gjøvik Innholdsliste Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Informasjon og program s. 3 Informasjon om presentasjoner og diskusjonstemaer s.

Detaljer