Kretsting Saksdokumenter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kretsting 2015. Saksdokumenter"

Transkript

1 Kretsting 2015 OSLO OG AKERSHUS Kretsting 2015 Oslo og Akershus Kretsting Oslo og og og Akershus 2015 Gymnastikk- og Turnkrets Gymnastikk- Oslo og og Akershus og og Turnkrets Gymnastikk- og Turnkrets Saksdokumenter Saksdokumenter Saksdokumenter Laholmen hotell, Strømstad, Sverige Laholmen 28/2 hotell, 1/3 Strømstad, 2015 Sverige Laholmen 1/3 hotell, 28/2 1/ Strømstad, Sverige 28/2 1/3 2015

2

3 I N N H O L D Sak 1 Saksliste Side 1 Sak 2 Styrets beretning Side 2 - Medlemsoversikt Side 8 Sak 3 Andre rapporter Fagutvalgenes rapporter - Utdanningsutvalget (UDU) Side 10 - Gymnastikkutvalget (GU) Side 14 - Teknisk utvalg Rytmisk Gymnastikk (TURG) Side 17 - Teknisk utvalg Turn Kvinner (TUK) Side 21 - Teknisk utvalg Turn Menn (TUM) Side 25 - Troppsgymnastikkutvalget (TRGU) Side 27 - Utstyr- og anleggsutvalget Side 30 - Rapport fra Frolandleir Side 32 Sak 4 Årsregnskap 2013 og 2014 Side 35 - Styrets kommentarer til regnskapene Side 36 - Resultatregnskap 2013 og 2014 Side 37 - Balanseregnskap 2013 og 2014 Side 38 - Fondsregnskap 2013 og 2014 Side 39 - Revisjonsberetning 2013 og 2014 Side 40 - Vedlegg: Regnskap mot budsjett 2013 og 2014 Side 41 Sak 5 Innkomne forslag Side 44 Sak 6 Fastsettelse av neste års kontingent Side 44 Sak 7 Langtidsplan Side 44 Sak 8 Budsjett Side 45 - Styrets kommentarer til budsjettet Side 46 - Budsjett Side 47 Sak 9 Arrangementer Side 49 Sak 10 Valgkomitéens innstilling Side 50 NGTF s kretsfortjenestemedalje Side 51

4

5 SAKSLISTE TIL OSLO OG AKERSHUS GYMNASTIKK- OG TURNKRETS' 20. ORDINÆRE TING LAHOLMEN Sak 1 Åpning Sak 2 Konstituering a. Godkjenne fullmaktene b. Godkjenne sakslisten c. Godkjenne forretningsorden, herunder Til å føre protokoll velges 2 sekretærer som fordeler arbeidet mellom seg Det velges 2 representanter som sammen med kretslederen skal undertegne protokollen. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som blir gjort med antall stemmer for og imot. Alle forslag i de enkelte saker må leveres skriftlig til dirigenten. Årsmøtet kan behandle saker som ikke står på utsendt saksliste hvis dette vedtas med 2/3 flertall samtidig med vedtakelse av sakslisten (pkt. 1 B), og ikke gjelder lover eller bestemmelser. De valgte sekretærer skal sammen med utvalgsledere foreta opptelling ved avstemming. Det er adgang til å foreslå begrenset taletid og at det settes strek. Før endelig strek settes, får de representanter som ønsker det, adgang til å forlange ordet. Velge dirigent Sak 3 Styrets beretning for 2013 og 2014 Sak 4 Regnskap 2013 og 2014 Sak 5 Innkomne forslag Sak 6 Fastsettelse av kontingent for år 2016 og 2017 Sak 7 Langtidsplan Sak 8 Budsjett 2015 og 2016 Sak 9 Arrangementer Kretsmesterskapene 2016 og 2017 Kretsturnstevner 2016 og 2017 Sak 10 Valg/representasjon OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 1

6 OSLO OG AKERSHUS 1. Organisasjon STYRETS BERETNING FOR Styret Følgende styre ble valgt på kretstinget 2013: Kretsleder Lisbeth Brosvik Coste Ski IL Turn Nestleder Svein Hagberg Hammer Turn Styremedlemmer Heidi Fleischer Nordstrand Turnforening Emilie Jarto Oslo Turnforening Lasse Nettum Asker Turnforening Kathrine Helgesen Asker Turnforening Nicolai Saxegaard Nordstrand Turnforening (trakk seg som styremedlem sommeren 2013 grunnet utdannelse i utlandet) Revisor: Unni Tidem Oslo-Kvikk Veslemøy Viervoll Ullern I.F. Vararevisor: Øistein Lillestøl Høybråten og Stovner IL Ylje Wiede Siv Gymnastikkforening Valgkomité: Heidi Holm Røa IL Turn Thor Eivind Halvorsen Asker Turnforening Margrethe Stabell Ski IL Turn Varamedlem: Ole Andreas Kjos Ski IL Turn 1.2. Oppnevnte representanter. Kretsstyret har oppnevnt følgende personer i kretsens tekniske utvalg: Teknisk utvalg kvinner: Linda Gundersen Holmen Tropp & Turn Marit Jerpseth Gjelleråsen IF Turn Teknisk utvalg menn: Børre Jensen Gjelleråsen IF Turn Henrik August Thoresen Oslo Turnforening Christian Tverås Njård Turn og RG Rytmisk Gymnastikk.: Anne Røv Johnsen Asker Turnforening (til mars 2014) Brenda Garbin Stabekk Turnforening (leder fra mars 2014) Josefine Hustoft Asker Turnforening Yulia Horst Njård IL Turn og RG Hannah Nemchenko Kolbotn Turn og RG Hammer Turn (fra høst 2014) Gymnastikkutvalget: Lillian Bøe Ski IL Turn Margrethe Stabell Ski IL Turn (fra ) Marthe Folstad Oppegård IL Turn Troppsgymn.utvalget: Gunnar Happy Norbeck Oslo Turnforening (til mai 2014) Mai-Karin Midttun Oslo Turnforening Utdanningsutvalget: Ann-Mari Steinsland Oslo Turnforening Hall/anleggsutvalget: Svein Hagberg Hammer Turn Side 2 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

7 2. Administrasjon Kretskontoret på Ekeberg har i 2013 hatt to ansatte, Laila Edvardsen som daglig leder på heltid og Ingelin Hop Haugland i 40% stilling som kretskonsulent. Ingelin gikk av med pensjon 15. august 2013 og etter denne dato har Laila vært alene på kontoret. Arbeidsgiver er Norges Gymnastikk- og Turnforbund, og kretsstyret v/kretsleder, er arbeidsleder. Laila har deltatt på alle styremøter og kretsledermøter, i tillegg til prosjektmøter i NGTF, samarbeidsmøter og ledermøter i idrettskretsene. Kontoret har hatt ansvar for skriving av referater, informasjon og brev, terminlister og invitasjoner til samlinger, kursadministrering, samt forberede styre- og utvalgsmøtene. Kontoret har ført regnskap og hatt budsjettoppfølging, og skrevet alle rapporter og søknader i nært samarbeid med styret. Vårt kretskontor er en meget viktig brikke i det arbeid som skal utføres for gymnastikk og turn i Oslo og Akershus. Kontoret representerer kontinuiteten og ikke minst kvalitetssikring av alt som sendes ut. Det er meget viktig at det som gjøres og skrives er i samsvar med de avtaler og regler som er fattet, samt den holdning vårt ting og kretsstyre står for. Administrasjonen er en opplysningssentral for lagene og legger mye av grunnlaget for aktivitetene i regi av kretsen. Alle kurs er planlagt av utdanningsutvalget i samarbeid med de øvrige utvalgene. Administrasjonen har aktivt deltatt og tilrettelagt markedsføringen av vår idrett i Oslo Idrettskrets, bl.a. skoleidrettsdagene på Ekeberg, ungdomsamlingene og kretsens treningsleir i Froland idrettsanlegg i 2013 og Styrets arbeid 3.1. Møter Kretsstyret har hatt 10 møter i 2013 og 10 møter i Utvalgene har etter tur vært invitert til styremøter og har hatt møterett på alle. Styret har også hatt arbeidshelger hvor bl.a. alle tingdokumentene ble forberedt sammen langtidsplaner og øvrig aktivitet. Høsten 2013 var det kick-off for styret med alle utvalgene. Høsten 2014 fikk vi ikke samlet alle utvalgene, men kretsstyret hadde en full arbeidslørdag hvor fokus var Langtidsplaner og handlingsplaner. I mars 2013 ble kretstinget avholdt på Klækken hotell, over to dager. 15 lag var representert med 59 deltakere til sammen. I tillegg deltok også kvinnelige veteraner. Alle beretninger, regnskap, saker, Langtidsplaner og budsjett ble vedtatt. Vi hadde også et positivt foredrag av representanter fra Snowboardforbundet som satte fokus på ungdom som ledere. Vi opprettholdt ordningen med å invitere en ungdom fra hver forening i kretsen gratis på tinget. Vi har fått tilbakemeldinger om at det var et interessant og givende kretsting, og at det var positivt å ha kretstinget over to dager. Representanter fra styret har møtt på aktuelle politiske og idrettsfaglige eksterne møter i idrettskretsene og forbund. OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 3

8 3.2. Året Organisasjon På kretstinget i 2013, ble det valgt et styre på syv personer; leder, nestleder og fem styremedlemmer, beklageligvis måtte en av styremedlemmene trekke seg på grunn av skolegang utenlands. Langtidsplanen er kretsens arbeidsverktøy til bruk ved prioriteringsoppgaver og ved gjennomføringer av aktiviteter. Den baserer seg på NGTF`s langtidsplan som ble behandlet på forbundstinget i 2012 og revidert i Kretsens langtidsplan tar for seg alle sentrale områder, med en oppfølgingsplan for hver gren. Den er satt opp med mål og tydelige strategier. Utdanning Kretsen har jobbet ut fra mål og strategier som er skissert i Langtidsplanen når det gjelder autorisert trenerutdanning. Leder av utdanningsutvalget Ann-Mari Steinsland var med på å utvikle den nye trenerløypa og det var 5 deltakere fra OAGTK som var med på kurslærerkurset for den nye Trener 1 i Det er hyggelig å registrere at i siste tingperioden har 66 gjennomført og bestått Trener 1- eksamen. Det registreres også stor deltakelse på oppsatte hjelpetrener- og trampettsikringskurs. Utstyr OAGTK er heldig som har Svein som fungerer som utstyrs- og anleggsutvalg i kretsen i tillegg til styrevervet. Sveins arbeid med det samme på forbundsplan, sikrer kretsen og lagene en utrolig kompetanse. Kretsstyret og utvalgets viktigste rolle er å holde seg oppdatert på politikken og vedtak som gjøres i departementet, idrettskretser og forbund. I tillegg er en viktig oppgave å være tilgjengelig og støttende for de lag i egen krets som ønsker hjelp i forbindelse med oppgraderinger eller nybygging av idrettsanlegg. Se for øvrig egen rapport fra Utstyrs- og Anleggsutvalget. Barneidrett Målsetning om 5% økning av barn ble oppfylt i 2013 da tellingene viste økning fra til barn fra 2012 til 2013 (økning på 5,8%. I 2014 ble det også måloppnåelse da medlemsmassen ytterligere økte med 11% fra Idretten er i vinden og flere i- og utenfor idretten ser og merker at gym og turn gir godt grunnlag uansett hvilken idrett barnet ønsker å gå videre med. De fleste foreninger melder om ventelister på sine barnepartier, og liten tilgang til mer treningstid er ofte årsak til denne utviklingen. Trass dette ser kretsstyret behov for at gym og turn ytterligere promoteres og gjøres kjent. Dette har vi i 2013 og i 2014 gjort gjennom kretsturnstevner, Idrettens Dag på Rådhusplassen og turnleir i Froland. I tillegg har vi vært til stede under Oslo Maraton og Oslo Idrettskrets idrettsskole både i 2013 og i Side 4 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

9 Ungdomsidrett I denne aldersgruppen som er år har vi ikke oppnådd måloppnåelse mht. økt antall aktive med 7,5% pr år. I 2013 oppnådde vi økning på litt over 6%, men i 2014 hadde vi dessverre en nedgang på 5%. Kretsen ønsker i størst mulig grad å legge til rette for økt ungdomsengasjement idrettslig og organisatorisk. Vi innser at det er et stykke igjen før vi kan si oss fornøyd med dette arbeidet. Kretsen mener et godt tiltak er å videreføre ordningen med at en ungdom fra hver klubb kan være med på kretsens regning på kretstinget! Vi ønsker med dette å introdusere ungdommen til idrettsorganisasjonen og forhåpentligvis inspirere til arbeid i egen klubb eller overliggende organisasjoner. På det Idrettslige har kretsen for første gang på lang tid i perioden hatt egen ungdomstropp. Denne troppen var deltakere på Eurogym i Sverige sommeren Voksenidrett Tradisjonell trening for voksne i turngruppene møter tøff konkurranse fra kommersielle sentere. Trass i dette har det vært gledelig økning i medlemsmassen fra i 2012 til medlemmer i Det er økning på over 16% noe som langt overgår forbundets mål om 2% økning. Gruppen i tellingen består av alle voksne over 25 år, både bredde utøvere og konkurranseutøvere. Kretsen har god tradisjon for egen kretstropp. Denne troppen består stort sett av de samme damene og det virker vanskelig å rekruttere inn nye. Gledelig er det da å registrere andre tropper for voksne som er aktive og på flott måte promoterer vår idrett som er like aktuell for barn som for voksne og seniorer. Konkurranseidrett Utøvere fra OAGTK er representert i alle ulike konkurranser nasjonalt, bortsett fra gymnastikkhjul hvor vi ikke har noen aktive utøvere. OAGTK har stor bredde og i tillegg er utøvere fra vår krets gode på topp. Kretsen ønsker å ha kretsserier i alle grener. I RG og Turn Kvinner er serien innarbeidet og det er stor deltagelse. Hos Turn Menn må vi jobbe litt bedre for å få dette på plass. Norgesfinale for turn I 2013 ble Norgesfinalen arrangert av Holmen Tropp og Turn. Lagene fra OAGTK var suverent gode og både jentene og guttene vant sine klasser. I 2014 var finalen i Elverum og igjen var OAGTK suverene og vant gutteklassen og jenteklassen. Landsfinalen Rytmisk Gymnastikk Landsfinalen i RG ble i 2013 arrangert av Haugesund Turnforening. Laget fra Oslo og Akershus besto av 20 jenter og disse jentene gjorde sine oppgaver bra og vant for 4. gang! Nok en gang vant laget fra Oslo og Akershus da de var med i Landsfinalen i Ålesund i Dvs. at laget fra Oslo og Akershus har vunnet hver gang siden Landsfinalen i RG startet! VI GRATULERER! OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 5

10 3.3. Representasjon Styret og administrasjonen har vært representert på følgende møter, kurs og samlinger i perioden: 2013 Arrangement Sted Tid Representant Kretsledermøte Lillestrøm Heidi Holm/Laila Edvardsen Turnshow Langhus IL Turn Langhus Margrethe Stabell Laila Edvardsen AIK-Idrttskonferanse Kolbotn Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Turnparade, Hammer Turn Lørenskog 3.5. Lisbeth B. Coste Kretsturnstevne Holmen Askerhallen 1.6. Lisbeth B.Coste/Svein Hagberg Emilie Jarto/Kathrine Helgesen Laila Edvardsen Åpning av Holmenhallen Holmen 6.9. Svein Hagberg/Lasse Nettum Kretsledermøte Lillestrøm Lisbeth B. Coste Kretsenes seminar Lillestrøm Heidi Fleischer/Emilie Jarto Lasse Nettum/Svein Hagberg Anleggskonferanse Fredrikstad Emilie Jarto/Lasse Nettum Laila Edvardsen Norgesfinale Holmenhallen Lisbeth B. Coste/Heidi Fleischer Juleturnparade, Hammer Turn Lørenskoghallen Svein Hagberg 2014 Arrangement Sted Tid Representant Kretsledermøte Lillestrøm Lsbeth B. Coste/Laila Edvardsen NM Turn junior Asker Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Heidi Fleischer Forbundsting Tønsberg Lisbeth B. Coste/Emilie Jarto Kathrine Helgesen Laila Edvardsen Turnparade Hammer Turn Lørenskoghallen 3.5. Lisbeth B. Coste Kretsturnstevne Ski Follo Trykk Arena, Langhus OIK-ting Ekeberg 4.6. Emilie Jarto AIK-ting Asker Lisbeth B. Coste Kathrine Helgesen Lisbeth B. Coste/Svein Hagberg Emilie Jarto/Kathrine Helgesen NGTF Kretsenes seminar/kretsledermøte Utviklingsforum for norsk idrett Gardermoen Laila Edvardsen Idrett- og friluftslivkonferanse Oslo Lasse Nettum OIK-møte om Idrettsbyen Oslo Ekeberg Svein Hagberg KM Tropp Holmenhallen Lisbeth B. Coste Juleoppvisning Stabekk Turn Nadderudhallen Lisbeth B. Coste Hammer Turn Juleparade Lørenskoghallen Svein Hagberg Grunnstennedleggelse Leirskallen Svein Hagberg.Lilletrøm Lisbeth B. Coste/Laila Edvardsen + utvalgsrepresentanter 3.5. Økonomi OAGTK har god økonomi. Økt medlemstall, stor kursvirksomhet og uventede inntekter som bingo og momskompensasjon øker tryggheten for driften av kretsen. Det gjør også at styret har kunnet gjøre avsetninger til spesielle tiltak. Side 6 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

11 4. Generelt For å profilere vår idrett har vi deltatt på møter og seminarer med idrettskretsene og turnforbundet. Det er også viktig for oss å være til stede på konkurranser og oppvisninger som blir arrangert av våre lag. Vi har i perioden tatt i bruk Facebook for Oslo og Akershus Gymnastikk- og Turnkrets. En av kretsstyrets store arbeidsmål er å få økt synlighet for vår idrett utover den gruppen som allerede kjenner til oss. Økt synlighet bringer med seg mye godt som bl.a. midler i form av penger/sponsorer, og forståelse for og hjelp med utvikling og utbygging av nødvendige spesialanlegg. For å få til økt synlighet er det nødvendig med en helhetlig plan for hele organisasjonen gym og turn. Av denne grunn fremmet OAGTK et forslag på forbundstinget om at det i tingperioden skal utarbeides en helhetlig markedsplan for organisasjonen. Saken ble vedtatt og styret i OAGTK venter spent på resultatet. Kretsledermøtene, som blir avholdt 2 ganger i året, er et viktig forum for samhandling i vår idrett hvor vi deltar med kretsleder og ansatte. Medlemstallet i kretsen har økt for hvert år siden 2000 da medlemstallet var De siste registrerte tallene er pr på medlemmer og er en flott økning fra 2012 på nesten 15%. Se egen oversikt. Det er få lag kretsen med et toppidrettstilbud, men kvaliteten påtilbudet er meget godt der idretten drives med toppnivå som målsetning. Våre konkurranseidretter er teknisk krevende, men det må ikke frata lagene mulighetene til å drive konkurranseaktiviteter på et lavere plan. Det er viktig å innse at vi også er en grunnlagsidrett med de muligheter det har i seg til god basistrening for mange. Turnapparater og småredskaper er viktige elementer til riktig trening og konkurranser for små og store på alle nivåer. Gymlek, Idrettens Grunnstige 1 og 2, SALTO, GymX og Seniortrening er gode redskaper for å underbygge det som er vår idrett - gymnastikk og mosjon. Gjennom dette tar vi også vare på vår egenart. Alle må ta ansvar for gym- og turnaktivitetene på hvert sitt nivå i organisasjonen. Kretsstyret føler at vi er på god vei, men trenger å intensivere samarbeidet med hvert enkelt lag. Målsettingen er å samles om de målene som ligger i Langtidsplanen. Kretsstyret takker Norges Gymnastikk- og Turnforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets for et godt samarbeid. Lisbeth B. Coste Svein Hagberg Heidi Fleischer (sign.) (sign.) (sign.) Emilie Jarto Lasse Nettum Kathrine Helgesen (sign.) (sign.) (sign.) OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 7

12 MEDLEMSSTATISTIKK 2013 OG 2014 (ungdom år) Forening: Barn Ungdom Voksne Total Barn Ungdom Voksne Total Ares Turnf. O Asker Turnf. A Gymn. og Turnf. Bjart O Bærum Turnf. A Bøler Turnf. O Danseklubben 2Dance A Dikemark I.L. Turngr. A I.L. Driv A Drøbak-Frogn I.L. Turngr. A Eidsvold Turnfor. A Enebakk I.F. A Fet Gym og Turn A Utmeldt Fet IL Turn A Frogner I.L. Gym og Turngr. A Gjelleråsen I.F. Turngr. A Sp.f. Grei O Grorud I.L. O Hammer Turn A Hermes Turn og I.F. O Holmen Tropp og Turnf. A Holmlia Sp.kl. Turngr. O Hoppensprett IL Turn A Hurdal IL A Høybråten Dameturn O Høybråten og Stovner I.L. O Høyenhall Gymn.for. O Høyenhall Aerobic O Klemetsrud I.L. Turngru. O Kolbotn I.L. Turngr. A Kolsås Turnfor. A Langhus I.L. Turngr. A Lillestrøm Turn og I.F. A Lørenskog Gymn.lag A Manglerud Gymn.for. O Nes Turnf. A Nesodden Gymnastikk og Turn A Njård I.F. Turn O Nordstrand Turnforening O Oppegård I.L. Turngr. A Oslo Turnforening O Ramstad Turn A Romsås I.L. Turngr. O Røa I.L. Turngr. O Sinsen Gymn. og Turnf. O Siv Gymnastikkforening O Ski I.I. Turn A Snarøya Gymn. og Turn A Son Aerobic Lag A Stabekk Turnforening A Strømmen I.F. A Sørumsand Gymnastikkf. A Ullensaker Gym og Turn A Ullevål I.L. Turnavd. O Uranienborg Turn O Ås Turnf. A Total Differanse +/ Pr har vi Side 8 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.230) 30 Akeshus-lag Medlemmer i Akershus (Barn/unge Voksne 1.240)

13 Uranienborg Turn O Ås Turnf. A Total Differanse +/ Pr har vi 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.230) 30 Akeshus-lag Medlemmer i Akershus (Barn/unge Voksne 1.240) Pr har vi: 22 Oslo-lag Medlemmer i Oslo (Barn/unge Voksne 2.274) 32 Akershus-lag Medlemmeri Akershus (Barn/unge Voksne 1.161) Utmeldt 2014: Fet Gym og Turn Nye i 2014: Danseklubben 2Dance Fet IL Turn Hurdal IL Turn 30 Akershus-lag Utmeldte lag i 2013: OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 9

14 Årsrapport for Utdanningsutvalget 2013 Utvalget har bestått av: Leder: Ann- Mari Steinsland Forening: Oslo Turnforening Utvalgsmedlemmer: Arbeidet med trenerutdanningen har blitt ledet av Ann- Mari i samarbeid med de øvrige utvalgene og kretskontoret. 1.Møtevirksomhet: Det har ikke med unntak av kretsene fellesmøte vært møter med de øvrige utvalgene. Kontakten med de øvrige utvalgene skjer fra kretskontoret. 2.Konkurranser/stevner Utvalget har ikke hatt egne konkurranser eller stevner. 3.Representasjon Heidi Fleischer deltok på Utdanning under kretsenes seminar i Samlinger og kurs Følgende kurs er gjennomført i løpet av Spesielt er vi stolte av at vi fikk gjennomført to Trener 1 kurs etter nytt opplegg. Både trampettsikringskurs og hjelpetrenerkurs er populære kurs. Vi får god tilbakemelding fra deltakerne på disse kursene.. Dato: Kurs: Antall: Klurslærer Trampettsikringskurs 25 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 30 Ann- Mari Steinsland Kretsdommerkurs TUM 19 Børre Jensen og Henrik August Thoresen Trampettsikringskurs 18 Niclas Lundmark Kretsdommerkurs TUK 14 Lilliana Buer Tumblingkurs 29 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 13 Ann- Mari Steinsland og Trener 1 23 Ida Sandholtbråten og Marthe Folstad Hjelpetrenerkurs 36 Ann- Mari Steinsland og Trener 1 27 Kathrine Gilbert og Hanna Kristine Bogetveit Side 10 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

15 5.Aktivitet relatert til handlingsprogrammet Siden NGTF ikke har tatt noen avgjørelse om hvordan de tidligere trener 1 modulene på aktiviteten skal inngå i trenerutdanningen, har vi ikke satt opp gymlek og idrettens grunnstige på kursplanen i Vi hadde planer om å tilby Gym X kurs, men det ble utsatt til Generelt NGTF arrangerte Kurslærerkurs for Trener 1, mai Her deltok fem stykker fra Oslo og Akershus deltok; Anette Mobråten, Hanna Kristine Bogetveit, Kathrine Gilbert, Ida Sandholtbråten og Marthe Folstad. Ann- Mari Steinsland har deltatt i utviklingen av den nye trener 1 kurset og var kurslærer på kurset. Fire av de nye kurslærerne hadde ansvar for gjennomføringen av trener 1 kursene høsten Dette fungerte meget bra. Ellers så har året vært benyttet til å hente opp de som manglet noen moduler fra det gamle trener 1 systemet. De som manglet en eller to moduler, løste dette som hjemmearbeid i tillegg til skriftlig eksamen. Bestått Trener 1 eksamen etter det gamle opplegget; Mai- Karin Midttun, Oslo Turnforening Heidi- Kristin Lilleng Ringstad, Ski IL Stine Stenersen, Eidsvold TF, Gym og turn I det nye trener 1 kurset gjennomføres den skriftlige eksamen siste kursdag. Den endelige autorisasjonen som trener 1 får de etter 45 timers praksis. En stor takk til kretskontoret som holder styr på utdanningstiltakene. Ingelin som hadde kontrollen fram til sommeren 2013 og Laila som har styrt det hele høsten Med vennlig hilsen For UTDANNINGSUTVALGET Ann- Mari Steinsland OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 11

16 Årsrapport for Utdanningsutvalget 2014 Utvalget har bestått av: Leder:Ann-Mari Steinsland, Oslo Turnforening Utvalgsmedlemmer: Arbeidet med trenerutdanningen har blitt ledet av Ann-Mari i samarbeid med de øvrige utvalgene og kretskontoret. 1.Møtevirksomhet: Leder har deltatt på Lagsmøter i OAGTK. Kontakten med de øvrige utvalgene skjer fra kretskontoret. 2.Konkurranser/stevner Utvalget har ikke hatt egne konkurranser eller stevner. 3.Representasjon Ann-Mari Steinsland deltok på Utdanning under kretsenes seminar i september Samlinger og kurs Følgende kurs er gjennomført i løpet av Både trampettsikringskurs og hjelpetrenerkurs er populære kurs. Vi får god tilbakemelding fra deltakerne på disse kursene. Vi har også gjennomført ett trener 1 kurs i Planen var å tilby etterutdanningskurs til trener 1, men da NGTF ikke hadde planene klare måtte disse utsettes. Dato: Kurs: Antall: Kurslærer: Tumblingkurs 21 Niclas Lundmark Hjelpetrenerkurs 22 Ann-Mari Steinsland GymX, basis, aerobic og senior 12 Ann-Mari Steinsland/Elita Bjørknes Tumblingkurs 11 Niclas Lundmark Trampettsikringskurs 26 Niclas Lundmark og Trener 1 16 Marthe Folstad Hjelpetrenerkurs 6 Ann-Mari Steinsland Kretsdommerkurs RG 10 Siw Nyhuus/Bozena Pietura Hjelpetrenerkurs 34 Ann-Mari Steinsland Trampettsikringskurs 24 Niclas Lundmark 5.Aktivitet relatert til handlingsprogrammet De planlagte kursene i gymlek og idrettens grunnstige ble ikke arrangert. NGTF har i løpet av 2014 redigert disse slik at de skal inngå som etterutdanningstilbud til Trener 1 trenere. Kursene er nå klare og kan arrangeres i Side 12 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

17 6.Generelt NGTF arrangerte Kurslærerkurs for Trener 1, etterutdanningskurs i desember Her deltok Marthe Folstad og Ann-Mari Steinsland fra vår krets. Ann-Mari har også deltatt i en arbeidsgruppe i NGTF som har jobbet med utvikling av etterutdanningskurs til Trener 1 og forarbeid til Trener 2. En stor takk til kretskontoret ved Laila for godt arbeid med kretsens kursvirksomhet. Med vennlig hilsen UTDANNINGSUTVALGET Ann-Mari Steinsland OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 13

18 Årsrapport Gymnastikkutvalget 2013 / 2014 Gymnastikkutvalget har i perioden bestått av: Leder Lillian Bøe Ski IL Turn Medlem Marthe Folstad Oppegård IL Turn - f.o.m Medlem Margrethe Stabell Ski IL Turn - f.o.m Møtevirksomhet Møte med Holmen Tropp og Turn vedr. kretsturnstevne, januar 2013 Kretstinget på Klækken Hotell Kick-off for styret og utvalgene i Sarpsborg Møte i GU januar 2013 vedr. kretsturnstevnet for 2013 Møte med Ski IL Turn januar 2014 vedr. kretsturnstevnet 2014 Observasjon / filming av Kretstroppen til Eurogym Deltakere: Marthe Folstad og Lillian Bøe Informasjonsmøte på Ekeberg om kretsturnstevne Deltakere: Marthe Folstad, Margrethe Stabell og Lillian Bøe Lagsmøte OAGTK på Ekeberg Møte med Holmen Tropp og Turn vedr. kretsturnstevne Deltakere: Marthe Folstad og Lillian Bøe Samlinger Jazz-up samling 28. april 2013 i Haslehallen i samarbeid med Troppsgymnastikkutvalget. En meget vellykket dag med unger som strålte. Bra opplegg. NGTF/Kretsenes Seminar på Thon Hotell Oslo Airport Gardemoen. Deltaker: Lillian Bøe Inspirerende innlegg av Lisa Marie Watson fra Snowbordforbundet. Befaring i Hoppenspretthallen på Jessheim som er en basishall med turnapparater fastmontert på 2 steder. Separatmøte med Bredde og Utdanning Gruppearbeid med utveksling av erfaringer m.v. Det var et veldig lærerikt og nyttig seminar. NGTF/Kretsenes Seminar på Thon Hotell Arena, Lillestrøm. Deltaker: Lillian Bøe Separatmøte med Bredde og Utdanning Gruppearbeid med utveksling av erfaringer m.v. Her var jeg med på separatmøte Bredde. Her var igjen diskusjonen hvordan arrangere ett kretsturnstevne. Konklusjonen her er vel at OAGTK ikke arrangerer disse stevnene på samme måte som andre steder i landet. Convention Asker Deltaker: Lillian Bøe Convention arrangert av Asker Turnforening foregikk både i Askerhallen og Holmen Turnhall. Side 14 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

19 Det var bl.a. utøvere fra Kongsberg som viste kreative måter å bruke en trampett på. I Holmenhallen var det turnapparater og vi fikk se forskjellige øvelser i skranke og forøvelser til dette. Veldig interessant. Et interessant foredrag av Anders Nordstad om «Løkker, Lek og Alvor i Idretten». Alle sekvensene holdt på i ca 2 timer. Litt for korte seanser, og for lange pauser. Noen av de mest attraktive delene, ble det dessverre ikke noe av da det var for få påmeldte. Konklusjon av Convention en: Veldig bra, med bra instruktører, men alt for lange pauser mellom de forskjellige emnene. Samling GymX Thon Hotell Opera, Oslo. Deltaker: Lillian Bøe Temaer var: Kosthold og ernæring med foredragsholder Lise von Krogh som snakket om smart kosthold for bedre helse, et godt kosthold for en bra treningsøkt og overskudd i hverdagen. Markedsføringsmateriell og utdanning innen GymX, Nye treningsprogrammer. På slutten av dagen var det diskusjon og utveksling av erfaringer. Veldig bra samling, med veldig hyggelige folk fra forskjellige steder i landet. Stevner Kretsturnstevnet 2013 ble arrangert av Holmen Turn lørdag 1. juni 2013 i Askerhallen. Det deltok 742 barn og 167 voksne, totalt 909. Holmen Turn gjorde en flott jobb med forberedelsen til stevnet. Stevnet var delt i et barnestevne og et ungdom/voksnestevne. Det var mange flotte oppvisninger, men det ble en lang dag. Skjermen rundt banen gjorde at det ikke var så lett for publikum å følge med og få tatt bilder. Kretsturnstevnet 2014 ble arrangert av Ski IL Turn lørdag 24. mai 2014 i Follo Trykk Arena på Langhus. Det deltok 754 barn og 158 voksne, totalt 912 deltakere. Ski IL Turn arrangerte i år et samlet stevne for barn og voksne. Det ble oppvisninger med en blanding av voksne og barn, så det ble ett variert program. Ski IL Turn hadde ett lite pauseinnslag hvor de slapp ut store ballonger ved tribunene, til stor glede for både barn og voksne. Dagen ble avsluttet med en fellesdans og deretter fikk alle deltakerne sin deltakermedalje. Det var en effektiv måte å beholde alle deltakere og publikum til siste oppvisning var ferdig og alle troppene fikk sin velfortjente applaus. Fellestreninger 2013 I forkant av kretsturstevnet ble det avholdt 2 fellestreninger for Kvinnelige Veterantroppen og kretstroppen for voksne i Ekeberg Idrettshall. Kretstropp voksne 2013 instr. Iris Dokken og Laila Edvardsen OAGTK s kv.gymnastkkveteraner 2013 instr. Karin Skyrud Fellestreninger 2014 I forkant av kresturnstevnet med det avholdt 2 fellestreninger for Kvinnelige Veterantroppen og Kretstroppen for voksne i Ekeberg Idrettshall. Kreststropp voksne 2014 instr. Laila Edvardsen OAGTK s kv.gymnastikkveteraner 2014 instr. Karin Skyrud Gym for Life Challenge OAGTK 2013 ble ikke arrangert i år, da det bare var Eidsvold Turnforening som var påmeldt. Gym for Life Challenge OAGTK 2014 ble heller ikke arrangert i 2014, da det bare var Eidsvold Turnforening og Ski IL Turn som var påmeldt. Det må jobbes mer for å få til Gym for Life Challenge i OAGTK i OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter Side 15

20 Eurogym 2014 i Helsingborg Eurogym er en gymnastikkfestival for ungdom og OAGTK deltok med en kretstropp med 20 deltakere fra 2 klubber, 9 gymnaster fra Eidsvold Turnforening og 11 fra Sørumsand Gymnastikkforening. I tillegg besto delegasjonen av to ledere fra Sørumsand Gymnastikkforening, en leder fra Eidsvold Turnforening, trener Stine Stenersen og reiseleder Marthe Folstad fra OAGTK. Troppen deltok på 5 ulike workshops: Byorientering, Hip Hop, Reggaeton, tumbling og trampett. Vi hadde to oppvisninger på forskjellige scener i Helsingborg. Troppen fikk skryt fra flere hold for oppvisningene! I tillegg var vi tilskuere både på åpning og galla og en god del av gymnastene deltok på avslutningsseremonien. Alt i alt var det en fin tur og vi håper å få med oss flere på kretstroppen til Eurogym i 2016 i Ceske Budejovice i Tsjekkia! Frolandleir 2013 og 2014 Turnleir i regi av kretsen ble arrangert i begynnelse av august i 2013 og Se egen rapport For GYMNASTIKKUTVALGET Lillian Bøe Side 16 OAGTK Kretsting februar 2015 / Saksdokumenter

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse

Årbok 2013 Oslo Turnforening 26. mars 2014. Innholdsfortegnelse Oslo Turnforening Årbok 2013 Innholdsfortegnelse Side Saksliste... 2 Forretningsorden... 3 Styrets årsberetning 2013... 4 Årsberetning Barne- og Ungdomsgruppen 2013... 9 Årsberetning Konkurranse Turn 2013...

Detaljer

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen

OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G. 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS K R E T S T I N G 9. 10. mars 2012 Toten Hotel Sillongen Innholdsliste Invitasjon til alle lag i OGTK m. program for tinget s. 3 Informasjon om diskusjonsforum og presentasjoner

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer

Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A. Udbye 1868 Kaptein Roosen 1868 Claus Berg 1892 Chr. Middelton 1901 C. Chr. Piene 1911 Gustav Olsen 1914 Dominicus

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 25.06.13 kl. 13.30 17.00 First Hotel Victoria, Hamar Tilstede fra styret: Forfall fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Reidun Skretting (RS) Lise L. Mandal (LLM) Lone

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 2010.

Årsmelding og regnskap 2009 2010. Årsmelding og regnskap 2009 2010. FORORD Gymnastikk og Turn ditt førstevalg en idrett der alle lykkes. Kretsstyrets mandat er drift av kretsen og oppfølging av målene som kretstinget har vedtatt. I perioden

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-14

ÅRSBERETNING 2013-14 ÅRSBERETNING 2013-14 1 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2013-14 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim

Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim Arbeidernes Turn- og Idrettsforening Trondheim ÅRSMØTE 2014 Onsdag 9.april kl 1900 Laugsand kafé Thomas von Westens gt. 34 Vel møtt! SAKSLISTE 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Sak til årsmøte:

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK

ÅRSBERETNING 2010. Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK ÅRSBERETNING 2010 Kretstur til Danmark 2010 NORSK FRIIDRETT I TELEMARK 1 Innhold: 1. STYRETS RAPPORT... 3 2. Rapport fra Intersportkarusellen... 9 3. Rapport 13-14 år... 10 4. Rapport 15+... 11 5. Rapport

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG

ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRSBERETNING FOR LANGHUS IDRETTSLAG ÅRET 2008 HOVEDMÅL: 2009 UTØVERE I 2009 VISJON: LANGHUS IL GJØR LANGHUSFOLK GLADERE VERDIER: LOKAL INKLUDERENDE MODIG - MÅLRETTA INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING LANGHUS

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb

Årsmøte 2015. Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00. Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10. Trondheim Golfklubb Årsmøte 2015 Onsdag 11 februar 2015 Klokken 19:00 Lille London 2 etg. Carl Johans gate,10 Side 1 av 46 Samarbeidspartnere 2014 Trondheim Golfklubb takker alle samarbeidspartnere for god støtte, og oppfordrer

Detaljer

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND

VELKOMMEN. SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets. Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VELKOMMEN SOM TILLITSVALGT i Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Tilsluttet NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND Innhold 1. Innledning... 3 2. Faktaopplysninger om kretsen... 4 2.1 Organisasjonskart...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer