Langtidsplan for 2011 til 2014.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Langtidsplan for 2011 til 2014."

Transkript

1 Langtidsplan for 2011 til av 12

2 Legges frem for kretstinget mars Innhold: Del.1. Overordnete punkter Visjon og virksomhetsidè Overordnede mål Verdier Innsatsområder... 3 Idrettslig innhold 5 aktivitetspolitikk Del 2, Rammefaktorer... 6 Del 3, Aktivitetene Inkludering Gymnastikk barn Gymnastikk ungdom (13 25 år) Gymnastikk voksne (20 år - >) Felles konkurranser Turn kvinner Turn menn Rytmisk gymnastikk Troppsgymnastikk Gymnastikkhjul Sportsdrill Trampoline av 12

3 Del.1. Overordnete punkter. 1. Visjon og virksomhetsidè Visjon Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle. For å oppnå dette må gymnastikk og turn posisjonere seg som en idrett der det vektlegges å tilby spennende aktiviteter som gir livslang mestringsglede. Virksomhets idé: Grunnlaget legges i gym og turn. Sammen med forbundet og klubber/ lag skal kretsen legge til rette for barn og ungdom, skape en felles plattform for utvikling i tråd med forbundets målsetting. 2. Overordnede mål Heve kvaliteten på aktiviteter. Øke antall medlemmer med fem prosent pr. år. Øke antall konkurranseutøvere. Stimulere til aktivitet i alle grener. Sette anlegg for turn i fokus. 3. Verdier Norsk Idrett bygger sin virksomhet på følgende verdier: Glede, helse, fellesskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. NGTF, kretsen og lagene skal tydeliggjøre innholdet gjennom egne spilleregler med utgangspunkt i de overstående verdiene. I tillegg har gymnastikk og turn egne verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi idretten sin egenart og identitet. Disse verdiene er: Spennende, inkluderende, visjonær og troverdig. 4. Innsatsområder For å støtte opp om forbundets innstasområder ønsker kretsen å gjøre følgende: Gymnastikk og turn som basisidrett for barn og ungdom. o Vi skal befeste gymnastikk og turnsportens posisjon som en basisaktivitet, og være den fremste premissleverandør og operatør innenfor barneidretten. Gymnastikk og turnlagene skal være attraktive idretts- og aktivitetsarenaer for ungdom o For å oppnå dette må lagene slå ring om våre breddekonsepter; Gymlek, Idrettens grunnstige, og SALTO og øke anvendelsen av disse. Bedre kobling mellom gymnastikk og turn. o I vår krets har vi, og ønsker vi et bredt aktivitetsspekter. En forutsetning for økt kvalitet og kvantitet er et godt samarbeid på tvers av aktivitetene og organisasjonen, samt en erkjennelse av at bredde og konkurranse er gjensidig avhengig av hverandre. Tilrettelagte anlegg. o Gymnastikk og turn har et stort udekket behov for anlegg der 3 av 12

4 o o apparatene står oppe permanent. Anlegg må utformes som basisanlegg som gjør at også andre idretter kan benytte anlegget for å trene opp grunnleggende ferdigheter. Det anbefales bruk av forbundets anleggsplan og tilrettelagte basishaller. Påvirkningsarbeid ovenfor myndigheter må styrkes. Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere. o Utdanning gjennom NGTK skal gi god handlingskompetanse. En person med god handlingskompetanse har både kunnskaper, ferdigheter, verdier og holdninger som er nødvendige for den oppgaven som skal løses. Møte den voksende målgruppen godt voksne /seniorer på en offensiv måte o For å skape og opprettholde god og livslang helse må aktivitet videreføres også i voksen alder. NGTK skal tilby kvalitativt gode mosjonsorienterte aktiviteter til målgruppen. o For å oppnå dette må lagene slå ring om våre breddekonsepter; TÙRBO God trening og Seniortrening, og øke anvendelsen av disse. Det norske folk skal vite hva gymnastikk og turn er. o Dette krever tydeliggjøring og synliggjøring av innholdet i gymnastikk- og turnidrettens mange aktiviteter. Organisasjonsbygging o o Fremtidig organisering må ta utgangspunkt i de målene som organisasjonen har satt seg, tilgjengelige ressureser, samt videreføre positive organisasjonsverdier og tradisjoner. Hovedfokus skal være aktivitet i lagene, organisasjon skal støtte opp om aktivitet ved ivaretakelse av rammebetingelser i form av økonomi, kompetanse, utstyr, anlegg og markedsføring. Samarbeid på tvers av lag må styrkes. 4 av 12

5 Idrettslig innhold 5 aktivitetspolitikk. NGTK bygger sine aktiviteter ut fra følgende modell: NGTK ønsker å ivareta hovedtyngden av medlemsmassen gjennom aktivitetene som illustreres i midten av modellen. Her inngår konseptene Gymlek, Idrettens Grunnstige, SALTO, TURBO God Trening og Seniortrening, samt stevne- og oppvisningsaktivitetene på alle alderstrinn. Overgangen mellom de nevnte aktivitetene og våre sju konkurransegrener skal ivaretas gjennom ulike rekruttopplegg i hver konkurransegren. Aktivitetene i modellen er godt egnet til å inkludere funksjonshemmede. Det er viktig at flest lagene benytter aktivitetene i modellen, både på bredde og konkurransesiden, samt at deler av rekruttkonseptene i konkurransegrenene også benyttes på breddepartiene for barn og ungdom. Filosofien i aktivitetspolitikken er å få mest og best mulig aktivitet ut fra tilgjengelige ressurser. Arbeidet med å påvirke rammebetingelsene; organisasjon/økonomi, utstyr- og anlegg, kompetanse og markedsføring i positiv retning er med på å avgjøre hvilken effekt vi klarer å få ut av aktivitetene i form av kvalitet på tilbud, antall medlemmer og sportslige resultater. Forkortelser og begrep: SALTO: står for Sosialt, Allsidig, Lek, Turn og Oppvisning. SALTO er et konsept for ungdom, med basisøvelser, gymnastikk til musikk, matte, hopp og trampett. TURBO: står for Trening, Utholdenhet, Rytme, Bevegelse gir Overskudd. TURBO God Trening er trening til musikk med en intensitet som passer for unge voksne opp til ca 55 år. 5 av 12

6 Del 2, Rammefaktorer 6. Kompetanse og utdanning Kompetansebygging skal være det viktigste virkemiddel for å oppnå god kvalitet på aktivitetsmålene i langtidsplanen. Mål Generelt: Det skal arbeides systematisk i forhold til langsiktige utdanningsplaner. Utdanningen skal være lett tilgjengelig. Utdanningen skal ivareta kompetanse på tilrettelegging for funksjonshemmede. Trenere: Alle trenere skal sikres god kompetanse og mulighet til egenutvikling i forhold til den aktiviteten som de har ansvar for. 20 trenere fullfører trener 1 (45 timer) hvert år. 1 trener fullfører trener 2 (75 timer) hvert år. Ledere: Ledere og tillitsvalgte skal sikres god kompetanse og mulighet til egenutvikling i forhold til det vervet de har. Det gjennomføres lederkurs i løpet av perioden. Dommere: Dommerbehovet skal være dekket i alle grener. Dommerne skal sikres god kompetanse i forhold til de dommeroppgavene de skal utøve. Strategier Målrettede utdanningsplaner brukes, slik at hele organisasjonen jobber sammen for å nå målene i langtidsplanen. All kompetanse til trenere, dommere og ledere registreres digitalt i idrettens systemer. Kompetanseutvikling skal i større grad enn før skje lokalt i lagene. Alle kurs markedsføres på Idrettens Læringsportal. Utdanningstilbudet i NGTF lages og videreutvikles i samarbeid med utdanningsansvarlige på alle nivåer i organisasjonen. Ressurspersoner besøker lagene. Markedsføre idrett og ledelse for ledere på lags-, kretsplan. Fokus på kompetansegivende kurs. Arrangere et trener og dommerseminar på kretsnivå hver periode. 7. Utstyr og anlegg Mål Minst 5 haller hvor utstyret står oppmontert hele tiden. Lagenes utstyrs- og anleggspark skal være tilgjengelig for alle, også funksjonshemmede. Våre lag skal ha rutiner som ivaretar sikkerheten, både på lokaler og utstyr. Strategier Sørge for god kompetanse på utstyr og anlegg i organisasjonen. Bistå lagene med materiell og innspill for å kunne påvirke slik at eksisterende haller har nødvendig utstyr til gymnastikk- og turnaktiviteter. Bistå lagene i prosessen med planlegging, bygging og oppfølging av saler, haller og spesialanlegg. Påvirke idrettskretser, kommuner og idrettsråd ved hjelp av anleggspolitisk informasjon om våre anleggs- og utstyrskrav. Økt representasjon i idrettsrådene. 6 av 12

7 8. Organisasjon Mål Medlemsutvikling: o Øke antall medlemmer med fem prosent per år. o Øke antall konkurranseutøvere med ti prosent per år. Økonomi: Sikre tilstrekkelige midler til gjennomføring av vedtatte oppgaver. Skape mulighet for investering i tiltak som hever kvaliteten i eksisterende tilbud og gir mulighet for utvikling av eventuelle nye tilbud. Delta i prosesser med å samordne økonomien i hele NGTF på regions-/kretsnivå. Organisering: Oppgave- og ansvarsfordelingen mellom leddene i organisasjonen er basert på behov og krav til best mulig utnyttelse av foreliggende ressurser. Aktivitetene har en organisering tilpasset sin utbredelse og sitt nivå. Strategier Økonomi: God økonomistyring, og en aktiv og trygg kapitalforvaltning. Utarbeide og benytte handlingsplan på bakgrunn av langtidsplanen. Delta aktivt i politiske prosesser i norsk idrett både på kommune-, kretsplan for å sikre og videreutvikle våre muligheter innen norsk idrett. Stille kandidater til ulike posisjoner hvor det anses viktig og formålstjenlig for NGTK spesielt og norsk idrett generelt. Være en kunnskapsbase for lokale og regionale representanter i forhold til påvirkingsarbeid i idrettsråd, idrettskretser og nasjonale organisasjonsledd. Arrangere et felles faglig seminar for kretsen hver periode. 9. Markedsføring og kommunikasjon Mål NGTK skal være en attraktiv samarbeidspartner. Tillitsvalgte og ansatte i alle ledd skal kjenne NGTFs aktivitetstilbud / konsepter. NGTK fremstår helhetlig overfor omverden. Økt kjennskap til og bruk av gymnastikk og turn som basisidrett i befolkningen. Økt synlighet både i riks-, regionale og lokale media. Nettsidene er vår viktigste kanal. Aktivitetstilbudet i våre lag er tilgjengelig gjennom nettsidene. Tillitsvalgte på alle nivåer i NGTK har tilgang på kompetanse innenfor markedsføring. Organisere gode møteplasser tilpasset den enkelte aktivitet og organisasjonsledd. Strategier Bedre kvaliteten og publikumsvennligheten på våre arrangement og konkurranser. Utarbeide og oppdatere vår arrangementsveiledere. Skape en tydelig profil og et salgbart produkt. Aktiv bruk av nettsidene til lag, krets og forbund. Styrke samspillet mellom alle ledd i organisasjonen. Holdningsarbeid for å skape positiv atmosfære. Skape møteplasser for konstruktiv kommunikasjon. 7 av 12

8 Del 3, Aktivitetene 10 Inkludering Mål Vi skal ivareta alle med funksjonshemninger som ønsker å drive med gymnastikk og turn, både bredde- og konkurranseaktiviteter. Gymlek og Idrettens Grunnstige med tilpassing for funksjonshemmede. Oppfordre lagene til å invitere funksjonshemmede til å delta i aktiviteter tilpasset og tilrettelagt for dem. 11 Gymnastikk barn Aktiviteten skal være grunnleggende variert og utfordrende. Aktivitetskonseptene Gymlek og Idrettens grunnstige skal være basis i tilbudet. Trenings-, konkurranse-, og oppvisningsaktivitetene skal preges av mestring, trygghet og trivsel. Aktiviteten skal danne et godt grunnlag for å gå over til konkurranseaktiviteter. God kvalitet på stevner. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om konkurranseidrett skal være godt kjent i alle lagene. Alle hovedtrenere skal minst inneha Trener 1 for barn. Alle hjelpetrenere bør ha gjennomført Hjelpetrenerkurs eller mist et emnekurs i gymnastikk for barn. Formidle kunnskapen om våre konsepter for barn til alle. Arrangere årlige kurs i Gymlek og Idrettens Grunnstige. Rekrutteringskonsepter for konkurransegrenene brukes aktivt. Oppdatere og implementere stevneprogrammer for barn. Utdanne flere trenere med kompetanse til å lage oppvisningsprogrammer for barn. Utnytte trenerkompetansen i konkurransegrenene i trenerutdanningen for breddeidrett. 12 Gymnastikk ungdom (13 25 år) SALTO konseptet skal være basis i tilbudet til ungdom. Aktivitetstilbudet for ungdom skal være utfordrende og spennende. Fire SALTO konkurranser i kretsen pr år. Øke deltakelsen på voksenturnstevnene med å dra inn ungdommene. Årlig show og oppvisningskonkurranse på voksenstevnet. Flere ungdommer deltar på nasjonale og internasjonale stevner. Alle hovedtrenere skal ha minimum trener 1 for ungdom. Hjelpetrenerne skal minst ha ett kurs i gymnastikk for ungdom. Involvere ungdommene i planlegging av aktivitetene. Videreutvikle SALTO konkurransen i kretsen. Markedsføre aktiviteter. Utdanne flere trenere. 8 av 12

9 Markedsføre Landsturnstevnet, SALTO uker, Gymnastrada og andre arrangementer som passer for ungdom. 13 Gymnastikk voksne (20 år - >) Øke antall deltakere på kretsturnstevnene med fem prosent pr. år. Øke antallet aktiviteter for de over 20 år. TURBO god trening og Seniortrening skal være basis i tilbudet til voksne. Aktivitetstilbudet skal være inkluderende og preges av allsidighet, trivsel og utfordring. Øke antall deltakere på landsturnstevnet og gymnastrada. Flere menn som driver med TURBO god trening og seniortrening. Minimum to kompetente koreografer til stevner og oppvisninger i kretsen. Alle trenerne skal ha minimum grunnkurs. Markedsføre og informere om TURBO god trening og Seniortrening. Oppfordre lagene om ta disse konseptene i bruk. Stevner: Gjennomføre tabellesningskurs i kretsen. Benytte forbundets retningslinjer for oppvisningsprogrammer. Videreutvikle kretsturnstevnet for voksne. Markedsføre aktuelle stevner. TURBO god trening og Seniortrening: Skaffe kontaktpersoner for konseptene i kretsen. 14 Felles konkurranser Aktivitetene skal preges av glede, helse, ærlighet og fellesskap. Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett skal være godt kjent i alle våre lag. Konkurransetilbudet skal gi et treningstilbud som kombinerer kravet til variasjon og ønsket om riktigere teknisk trening innen de ulike grenene. Konkurransegrenene for barn under 12 år skal være åpne for alle som ønsker å delta. Det skal være lett å gå fra konkurransefri aktivitet til konkurranseaktiviteter. Vi skal bestrebe oss på en årlig vekst på 10 prosent. Tilrettelegge for økt konkurranseaktivitet på barns premisser innen lagene og i regi av kretsen. Flere konkurranser på begynnernivå for barn og ungdom. Økt kompetansetilførsel til trenere på aspirant og rekruttpartiene. 15 Turn kvinner Øke interessen for turn kvinner og legge til rette for at flere kvinner i tar del i utviklingen i løpet av perioden. Kvaliteten på konkurranser heves. Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. Alle hovedtrenerne har minimum trener 1 kompetanse. 9 av 12

10 Kvaliteten på konkurranser heves. Det gjennomføres minimum en samling pr. år for apparat turnerne i kretsen. Øke antallet og kvaliteten på konkurranser i kretsen. 16 Turn menn Rekrutteringsarbeide basert på LUM - konseptet. Øke andelen gutter med 10 prosent pr. år. Kvaliteten på konkurranser heves. Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. Alle hovedtrenere skal minimum ha trener 1. Det Gjennomføres minimum en samling pr. år for apparat turnerne i kretsen. Øke antallet og kvaliteten på konkurranser i kretsen. 17 Rytmisk gymnastikk Flere lag satser på RG. Tilby aktiviteten til flere også til funksjonshemmede. Få deltakelse på konkurranser. Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. Øke antallet RG utøvere med 10 prosent. Alle hovedtrenere skal minimum ha trener 1. Tilby kurs til interesserte utøvere. Bygge opp om konkurranser innen landsdelen. 18 Troppsgymnastikk Øke antall tropper innen kretsen med minimum 15 % i perioden. Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. Alle hovedtrenerne skal ha trener 1 kompetanse. Innen perioden skal minimum 1/3 av lagenes hovedtrenere ha Trener 2 kompetanse. Gjennomføre faste kurs inne Troppsgymnastikk og tilby trener 1 kompetanse i løpet av et år. Markedsføre og oppfordre til å ta trener 2 utdannelse. God informasjon til arrangører av konkurranser. Kvaliteten på konkurranser heves. Opprettholde minst to konkurranser i kretsen pr år. 19 Gymnastikkhjul Tilføre denne aktiviteten i kretsen. Få to til fire lag til å starte med denne aktiviteten. 10 av 12

11 Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. Arrangere kurs i Gymhjul i kretsen. Det åpnes for konkurranse i grenen. 20 Sportsdrill Få med flere lag til å drive med denne grenen. Gjennomføre kurs i kretsen for utdanning av trenere/ instruktører. Tilby aktiviteten til flere også til funksjonshemmede. Åpne for konkurranser i grenen. Kvaliteten på konkurranser heves. Treningsarbeidet drives etter langsiktige planer. 21 Trampoline Trampoline benyttes som hjelpemiddel til basistrening i de grener det er naturlig og nødvendig. Mer systematisk bruk av trampoline. o Markedsføre trenerutdanning. 11 av 12

12 Kretskontoret: Nordland Gymnastikk- og Turnkrets, Postboks 1421, 8002 BODØ. Besøk: Fritjof Nansens v. 5, Aspmyra stadion, Bodø E-post: Tlf: Kontaktperson: Eiolf Larsen, Kretskonsulent 12 av 12

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016

Virksomhetsplan. for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Virksomhetsplan for Norges Svømmeforbund 2013-2016 Innholdsfortegnelse Innledning 04 Anlegg 06 Mål, delmål og strategier Aktivitetsutvikling 10 Mål, delmål og strategier Organisasjonsutvikling 16 Mål,

Detaljer

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011

NCF `s HANDLINGSPLAN. for perioden 2007 2011 NCF `s HANDLINGSPLAN for perioden 2007 2011 Forord Denne Handlingsplan med overordnede mål, strategier og virkemidler for norsk curling de neste fire årene ble vedtatt av forbundstinget på Lillehammer

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER

NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER NORGES MOTORSPORTFORBUND AVDELINGSFORBUND SNØSCOOTER HANDLINGSPLAN 2014-2016 NMF Idrettspolitisk Dokument (Ipd) skal danne grunnlaget for det øvrige planarbeidet i forbundet. Hvert av avdelingsforbundene

Detaljer

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL

STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER. 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL STRATEGIPLAN NBBF 1.0 VISJON, IDÉ OG VERDIER 1.1 Visjon 1.2 Idé 1.3 Verdier 2.0 HOVEDMÅL 2.1 Spillerrekruttering 2.1.1 Skole-SFO 2.1.2 Aktivitetskonsulentene 2.1.3 Minidager og skoleturneringer 2.1.4 Streetbasket

Detaljer

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene

Handlingsplan 2011-2013. Gi liv til årene Handlingsplan 2011-2013 Gi liv til årene 1 Innholdsfortegnelse 1. Norges Padleforbunds virksomhet... 3 1.1 Visjon... 4 1.2 Overordnet mål... 4 1.3 Etikk og verdier i NPF... 5 1.4 NPFs målgrupper... 5 2.

Detaljer

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS.

REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. REFERAT FRA SAMARBEIDSMØTE 13.11.10 PÅ IDRETTENS HUS. Velkommen Nestleder Mette Thomassen ønsket velkommen til møtet og presenterte seg og kretsstyret og utvalg. Følgende var til stede på møtet: ALVIDRA:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5

STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 2009-2014. En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 STRATEGIPLAN FOR TOPPIDRETTSSATSINGEN I NORGES BORDTENNISFORBUND 20092014 En viktig plan for forbund, regioner og klubber VERSJON 5 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED STRATEGIPLANEN 20092014... 3 2

Detaljer

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015

Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Handlingsplan Norges Fotballforbund 2012-2015 Innhold Presidentens forord 4 Norges Fotballforbunds verdisett 6 Visjon 6 Verdier 7 Aktivitetsverdier 7 Organisasjonsverdier 8 Samspill topp- og breddefotball

Detaljer

Søknad om spillemidler for 2015

Søknad om spillemidler for 2015 Søknad om spillemidler for 2015 Høringsversjon NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITE NIF/698607-v2/ød Behandlet av Idrettsstyret 27. juni 2014 Revidert 2. juli 2014 Side 1 Søknad om

Detaljer

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11.

REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. REFERAT FRA KORT SAMARBEIDSMØTE PÅ VOSS 19.02.11. Velkommen Kretsleder Linda Mikalsen ønsket velkommen til samarbeidsmøte i dag og kretsting i morgen. Hun sa videre at vi har to gjester her i dag, Stig

Detaljer

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10

Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016. Side 1 av 10 Vi løfter sammen og skaper rene vinnere STRATEGISK PLAN 2014-2016 Side 1 av 10 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 VÅR VISJON... 3 VÅR BÆRENDE IDÉ... 3 VÅR POLICY... 3 VÅRT VERDIFUNDAMENT... 3

Detaljer

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets

Handlingsplan 2015-2017. PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Handlingsplan 2015-2017 PÅ LAG MED ALLE SOM ELSKER SNØ Handlingsplan 2015-2017 Sør-Trøndelag Skikrets Forord Norges Skiforbunds strategiplan 2012-2016 er det overordnede styringsverktøy for alle ledd i

Detaljer

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov?

Idrett for alle. Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Idrett for alle Trenger dere hjelp til å komme i gang med gymnastikk og turn for barn med spesielle behov? Funksjonshemming, funksjonsnedsettelse eller handikap er vanlige betegnelser for nedsatt arbeidseller

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN.

KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. NORE OG UVDAL KOMMUNE KOMPETANSEUTVIKLING 2007 2010 STRATEGI FOR KOMPETANSEUTVIKLING I BARNEHAGEN. Innledning I forbindelse med behandlingen av barnehageloven (lov av 17. juni 2005 nr. 64) anmodet Stortinget

Detaljer

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr

www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr www.gymogturn.no IDRETTENS BASISHALL - treningshall med permanent oppmontert utstyr Side 1 Utgitt av: Norges Gymnastikk- og Turnforbund Trykk: 1. utgave. Februar 2010 2. utgave. Juni 2012 3. utgave. September

Detaljer

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT

SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT SPILLEMIDLER 2014 RAPPORT 20. april 2015 Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 A. Overordnet rapport... 2 1 Opprettholde og utvikle NIF som en frivillig, medlemsbasert organisasjon... 3 2 Opprettholde og

Detaljer

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling

Friidrettsklubben i sentrum. Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Friidrettsklubben i sentrum Et verktøy og en idèbank for klubbutvikling Innhold 5 Eksempel på utviklingstrapp for klubben 7 Visjon/klubbidé og målsettinger 8 Klubbkulturen 9 Samarbeid - å bygge team 12

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023

Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Innhold Oppdraget.... 3 Mål... 4 Strategier.... 6 1. Arbeide aktivt med verdier og ledelse...7 2. Være helhetlige opplærings- og utdanningsarenaer... 8 3. Samarbeide

Detaljer

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen

Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund. Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Titel: Strategidokument for Norges Judoforbund Utgit av: Norges Judoforbund, Administrasjonen Design: Kjetil Olsen, K-Desings Foto forside: Kjetil Olsen Trykkeri: Akilles, idrettsforlaget Copyright 2008,

Detaljer

Politiets kommunikasjonsstrategi

Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjonsstrategi Politiets kommunikasjon mot 2012 Innholdsfortegnelse God kommunikasjon skaper trygghet og tillit 3 Kommunikasjonsoppdraget 4 Å virkeliggjøre strategien 5 Tillit og omdømme

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer