LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets"

Transkript

1 LANGTIDSPLAN Møre og Romsdal gymnastikk- og turnkrets

2 Langtidsplan for Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Møre og Romsdal Gymnastikk og turnkrets (MRGTK)har tatt utgangspunkt i NGTFs langtidsplan redigert på Forbundsting Overordnede punkter 2.1 Visjon og virksomhetside` 2.2 Verdier 3. Perspektiv 3.1 Mål mot Aktivitetsmål 4.1 Styret/krets generelt(organisasjon) 4.2 Bredde i) Barn ii)ungdom iii) Voksne 4.3 Utdanning 4.4 Troppsgymnastikk 4.5 Rytmisk Gymnastikk 4.6 Turn Kvinner 4.7 Turn Menn 4.8 Anlegg 5. Oppfølging og evaluering

3 1. Innledning. Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets har tatt utgangspunkt i NGTFs langtidsplan (2028) Henvisninger til NGTF sin plan ligger inn under hvert aktivitetsområde. Planen viser våre bredde og konkurranse aktiviteter, organisasjon og utdanning. Planene er bygd opp med 2-3 hovedmål og tilhørende delmål og konkrete tiltak innen hvert område. Langtidsplanen skal være et verktøy for styret/ org- utvalg og revideres før hvert kretsting. 2. Overordnede punkter 2.1 Visjon og virksomhetside Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets følger NGTFs Visjon og virksomhetside` Visjon: Gymnastikk og turn skal være en åpen og inkluderende idrett for alle Virksomhetside: Grunnlaget legges i gym og turn! 2.2 Verdier MRGTK Møre og Romsdal gymnastikk og turnkrets bygger sine aktiviteter på Norges idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komités verdier: Glede, helse, felleskap, ærlighet, frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd I tillegg skal vi ha følgende verdier som skal kjennetegne vår idrett og gi gymnastikk og turn sin identitet: Spennende, Inkluderende, visjonær og troverdig.

4 3. Perspektiv 3.1 Mål mot 2019 fra 2016 frem til mars 2019, revideres på nytt i forkant av kretstinget i Aktivitetsmål 4.1 Styret/krets generelt Mål for Organisasjonen/ Styret Fremme samarbeid mellom lag og trenere for å heve kompetanse og kunnskap hos trenere og utøvere. Gjøre idretten vår synlig på alle nivå, gym og turn er basis i all idrett Henvisning til NGTF sin Langtidsplan Del IV MF2020-1: Vi skal øke forståelsen for i befolkningen, andre idretter, politiske myndigheter og media for at grunnlaget legges i gym og turn. OR2020-1: Vi skal bygge en inkluderende organisasjonskultur OR : Vi skal bygge gode møteplasser mellom kretser, forbundsstyre og administrasjon med hovedfokus på økt aktivitet. grunnlag til arbeidsplan Tydeliggjøre at Gymnastikk - og turn er basisaktivitet for all idrett Gjøre turnsporten tilgjengelig Få lagene til å ha åpen hall ved oppstart/før ny sesong Turnskole/turnleir/sommerleir Synliggjøre hva kretsen er og skal være Mer pressedekning i media og synliggjøring på sosiale medier Lage klare retningslinjer for styret/utvalgenes arbeid Fadderordning Skrive selv, ta kontakt med media, lever ut terminlister etc. Facebook side, webside, DM, Lage et tillitsvalgs hefte Besøke lag og informere om kretsens arbeid Sørge for å ha en økonomi som balanserer kretsens aktivitet Arrangere stevner og kurs Kretsavgift, stevneavgift

5 Søke tilskudd fra idrettskrets, fylke og andre Aktivitetstilskudd Vare- og Tjenestemomskompensasjon etc Arrangere kretsting annethvert år Øke kjennskap til og kunnskap om at kretstinget er lagenes arena Lagsmøte i mellomåret Informasjonsfolder Lederutvikling, diskusjonsforum, 4.2 Teknisk Utvalg/Bredde aktivitet i) Barn Mål for Teknisk utvalg Teknisk utvalg har som målsetting at alle aktiviteter i MRGTK blir arrangert innunder konseptene til NGTF. Mål for Barneaktiviteten Henvisning til NGTF sin Langtidsplan; Del IV Punkt 10. NGTF skal levere den beste grunntreningen for barn i Norsk idrett. Aktiviteten skal være preget av mestring, trygghet og trivsel. BA2020-1: 5% økning i antall barn til og med 12 år som er aktive i gym og turn BA2020-2: Idrettens grunnstige 1 og 2 skal danne grunnlaget for aktiviteten BA2020-3: Forebygge brudd på idrettens bestemmelser om barneidrett og sørge for at alle lag har kompetanse og ressurser til å etterleve reglene på en god måte Øke antall medlemmer i alderen 3-12 år Legge til rette for god grunntrening Få lagene til å starte opp med barnegrupper Få lagene til å benytte NGTFs konsepter på sine treninger Utdanne trenere, bistå lagene i oppstartsfasen. Informere om konseptene, lagsamarbeid Arrangere 3 Salto konkurranser i året Opprettholde dagens ordning. Rullerende på lag.

6 Utvikle barnekretsturnstevnet Barneidretts bestemmelsene Alle lag med barn deltar på stevnet Stevnet må vise mangfoldet i Gym og Turn Gjøre bestemmelsene kjent. Kartlegge interesse for stevnet, få kontaktpersoner, se på tidspunkt for stevnet, lavterskel stevne. Bruke idrettens grunnstige 1 og 2, Workshops, Sende ut bestemmelsene til alle lag. Informasjon på lagsmøter, Kretsting, stevner i Ungdom Mål for Ungdomsaktiviteten UN : 7,5 % økning i antall ungdom i alderen år som er aktiver i gym og turn UN2020-2: Økning i ungdom som deltar på stevner og arrangementer UN2020-3: Tilby ungdom et årlig arrangement av høy kvalitet som bidrar til motivasjon og inspirerer til videre deltakelse UN2020-4: Gi ungdom mulighet til å forme sine egne aktivitetstilbud og idrettslig fellesskap ved å invitere om motivere de til å ta ansvar som ledere, trenere, arrangører og dommere. Eget ungdomsutvalg i kretsen Innhente engasjerte ungdommer Gi ungdom medbestemmelsesrett og tilbud om å være med å utforme ungdomsaktiviteten i kretsen Oppfordre klubbene til å åpne med fokus på ungdom og egenutvikling Tilby lederkurs i kretsen Gi tilbud til minst 2 ungdommer om å delta på lederkurs i regi av Idrettskrets eller NGTF Arrangere en sosial lederkurshelg for ungdom i kretsen

7 Øke antall breddeparti for ungdom. Dette skal være et lavterskel tilbud, fritt. Utdanne unge trenere med kompetanse og erfaring innenfor idrettsgrenene Annonsere/reklamere for oppstart av ungdomsparti. Arrangere treningshelg/inspirasjonshelg for unge trenere Øke antall ungdommers deltakelse på stevner og arrangementer regi av NGTF og krets Arrangere ungdomsstevne Utarbeide retningslinjer og innhold på stevnet Samarbeide med andre idretter/aktører Samarbeide med STGTK og NTGTK samarbeide med andre idretter Kurs i regionen Felles aktiviteter/arrangement iii) Voksne Mål for Voksenaktiviteten VO2020-1: Vi skal ha ert variert og godt aktivitetstilbud for» yngre voksne» (20-35år) og «Voksne» (+35 år) VO2020-3: Felles markedsføring av våre breddeaktiviteter for voksne. Alle breddeaktiviteter for voksne skal presenteres under fellesbetegnelsen Gym X VO2020-4: Større deltakelse på nasjonale og internasjonale stevner og arrangementer Bedre aktivitetstilbudet for voksene i aldersgruppen år Økt deltakelse på stevner i kretsen og i regi av NGTF Kartlegge nåværende tilbud i kretsen Flere lag tar i bruk Gym X konseptet Øke kjennskapen til nasjonale og internasjonale stevner som (Voksenstevnet, Landsturnstevnet, Vestlandsstevnet, Gymnastrada, Golden Age) Samarbeid mellom klubbene Informasjon ut til lagene om hva Gym X er Tilby Gym X kurs Informasjon ut på lagsmøter og ting Kontaktpersoner i alle lag Informasjon om stevner på web side og på lagsmøter etc.

8 Samarbeid med andre kretser Samarbeid med område 6 (SFGTK, RGTK, STGTK, NTGTK) Benytte de ferdige treningstimene som tilbys. Ta kontakt med voksne instruktører i lagene Avklar områdeinndeling Avklare/endre innhold i voksenstevnene 4.3 Utdanning Mål for Utdanning Punkt 5 Mål mot Alle trenere med hovedansvar i sal skal ha trener 1 kompetanse eller tilsvarende : Alle trenere skal ha en utdannelse innen gym og turn som gjenspeiler det nivået de utøver trenergjerningen på. Alle aktivitetstilbud og klubbdrift skal ledes av trenere/frivillige med nødvendig kompetanse innenfor de aktivitetsområdene som utøves. Utdanne flere trenere Øke kompetansen til samtlige trenere Utdanne flere dommere Utdanne flere kurslærer Utdanne lagsstyrene Trener 1+ videreutdanning i IG og Gymlek Trener 2 Sikringskurs 1 og 2 trampett Sikringskurs tumbling Kurs i skadeforebygging Dommerkurs konkurransegrener Kurslærere trener 1 og 2

9 4.4 Troppsgymnastikk Mål for Troppsgymnastikk Troppsutvalget har som målsetting spre kjennskap til Troppsgymnastikk som aktivitet og konkurransegren. TG2020-1: 40% av NGTFs lag tilbyr Troppsgymnastikk som aktivitet TG Øke antall deltakende lag og tropper i alle nasjonale konkurranser med en form for status TG2020-7: tilby trenerutdanning til trenere på alle nivå Øke troppsaktiviteten i lagene Flere lag som deltar i konkurranser i krets og nasjonalt Samarbeid regionalt Få lagene til å tilby Troppsgymnastikk som aktivitet Lavterskel treningssamling 1 gang i året Arrangere 1 kretskonkurranse i året (KM) Øke trener og dommer kompetanse i kretsen Samarbeide med STGTK og NTGTK Ta kontakt med lagenes styre og finne nøkkelpersoner. Åpen dag. SALTO - uke Prosjekt JUMPOFF samling Tilby trener utdanning Utdanne dommere Delta på regionale og nasjonale konkurranser Arrangere regionale konkurranser

10 4.5 Rytmisk Gymnastikk Mål for Rytmisk Gymnastikk RG2020-1: Økt antall klubber som har Rytmisk Gymnastikk på programmet med 10% RG2020-2: Økt geografisk utbredelse av klubber som har Rytmisk Gymnastikk RG2020-5:30 aktive forbundsdommere Økt geografis utbredelse og tilbud om RG i flere klubber, og deltakelse på konkurranser i egen krets Flere gymnaster som deltar i internasjonale klasser og oppnå bedre resultater i de nasjonale klassene Trener og dommere med kompetanse på det nivå gymnastene trener og konkurrerer Få flere lag til å begynne med RG Aktivitet Arrangere 3 samlinger i året Arrangere KM Flere aktive gymnaster på alle nivå Øke prestasjonsnivået til gymnastene i alle klasser Øke antall kursdeltakere på trener- og dommerkurs. Alle lag skal ha minimum to forbundsdommere Inspirere og motivere voksne gymnaster og engasjerte foreldre til å delta på trener- og dommerkurs Legge til rette for at foreldre kan være med på treningene, og få enkle oppgaver. Gjøre dette bla ved å ha åpenhet, god kommunikasjon gjennom halvårlige foreldremøter. Engasjere foreldre og få de til å se viktigheten av sin rolle når de har et barn i en individuell idrett som RG. Hente inn kompetanse på høyere nasjonalt nivå utenfra Kompetanseheving blant trenere, skape engasjerte trenere, voksne trenere og engasjerte foreldre Sende aktuelle personer på forbundsdommerkurs Oppmuntre lagene til å utdanne flere dommer

11 4.6 Turn Kvinner Mål for Turn Kvinner TK2020-2: 60 aktive lag skal tilby jente -/kvinneturn TK2020-3: Godt etablerte regioner med egne regionsansvarlige TK aktive trener med trener 2 kompetanse eller mer TK og 6: 50 aktive krets og 30 forbundsdommere TK Alle lag skal ha dommere på det nivået klubbens gymnaster konkurrerer på. Utvikle tettere samarbeid mellom klubbene for å øke antall apparat turnere Alle lag skal ha kvalifiserte trenere og dommer til å drive aktivitet på det nivå deres gymnastene er på. Øke nivået på våre konkurransegymnaster Utvikle regionsamarbeidet i Midt-Norge Legge til rette for samarbeid mellom klubbene i kretsen Øke kompetanse på trenere og dommere i kretsen (Trener på trener 2 og 3 nivå) Deltakelse på 2 Alpha Factor cup konkurranser i året + regionfinale 5% økt deltakelse på nasjonale konkurranser i løpet av perioden Deltakelse på regions samlinger KM Kretssamling Apparatspesifikke idekurs Dommerkurs (forbunds og krets) Trener 2 kurs Legge til rette for å understøtte klubber som får frem landslagsgymnaster i egen klubb. Arrangere regionale konkurranser Arrangere regionale samlinger

12 4.7 Turn Menn Mål for Turn Menn TM2020-1: 5 aktive regioner TM2020-2: Minst tre samlinger pr år TM2020-5: Tilby trenerutdanning på alle nivåer TM2020-8: tilby dommerutdanning på alle nivåer Utvikle tettere samarbeid mellom klubbene for å øke antall apparat turnere Alle lag skal ha kvalifiserte trenere og dommer til å drive aktivitet på det nivå deres gymnastene er på. Legge til rette for samarbeid mellomklubbene i kretsen Øke kompetanse på trenere og dommere i kretsen (Trener på trener 1 og 2 nivå) KM Kretssamling Apparatspesifikke idekurs Dommerkurs (forbunds og krets) Trener 1 og trener 2 kurs Utvikle regionsamarbeidet i Midt-Norge Deltakelse på 2 Alpha Factor cup konkurranser i året + regionfinale 5 % økt deltakelse på nasjonale konkurranser i løpet av perioden Deltakelse på regions samlinger Arrangere regions konkurranser Arrangere regions samlinger

13 4.8 Anlegg Mål for utstyr og anlegg Ansvar for anlegg legges under styret Henvisning til NGTFs plan Del III, Punkt 5.Prioriterte mål og strategier fram mot 2020 M2020-2a): Flest mulig av lagene skal ha tilgang til hall og utstyr som er tilrettelagt til de aktivitetene som laget organiserer eller ønsker å legge til rette for. Være rådgiver/støttespiller for kretsens lag og videreformidle til anleggskomiteen i NGTF ved behov Kartlege anleggsplaner i lagene og lage prioritetsliste for idrettsrådet. Bistå lag med kompetansebygging omkring spillemidler, byggeprosesser og valg av utstyr. Kretsen må være pådrivere i forhold til å få lagene til å utnyttelse spillemidler til bygging av basishall eller spesialanlegg. Være en pådriver mot lagene slik at de søker aktiv deltakelse i idrettsråd. Informasjon ved lagsmøter og kretsting Aktiv deltakelse i planprosesser rund bygging av ny hall Delta på anleggskonferanse i idrettskrets og NGTF Søke om vare og momskompensasjon for kretsen 5. Oppfølging og evaluering Handlingsplan vil bli brukt som et styringsverktøy for kretsens styre og utvalg. Målsetting og tiltak i handlingsplan ligger til grunn for utarbeidelse av arbeidsplan for styret og det enkelte utvalg. Dokumentet hentes fram på styremøter hvor oppfølging og framdrift rapporteres i forhold til målsetting. Revidering av planen gjøres kontinuerlig i forhold til tidsperspektiv som kommer fram i planen, og i forkant av kretsting annet hvert år.

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets Langtidsplan for Nord-Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets 2017-2019. Marthe Folstad MAINTECH AS Idretts Hus, Ingvald Ystgaards vei 3A. 7074 TRONDHEIM Bankonto:4358 14 29968. Organisasjonsnummer: 976 759

Detaljer

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan med mål mot 2019 for Sør-Trøndelag Gymnastikk- og Turnkrets Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede punkter... 1 2.1.1 Visjon og virksomhetside... 1 2.1.2 Verdier STGTK... 1 3

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot 2024. 4 års perspektiv mot 2016. Vestfold Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Vestfold Gymnastikk og Turnkrets 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016-1 INNHOLD 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del II, 12 års perspektiv mot 2024... 4 4.

Detaljer

LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS LANGTIDSPLAN HEDMARK GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2013-2016 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017.

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets. Revidert av kretstinget 2017. Langtidsplan Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av kretstinget 2017. 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé...3 3. Verdier...3

Detaljer

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets

Langtidsplan. Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets Langtidsplan Rogaland Gymnastikk- og Turnkrets 2017-2020 - 1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 4 2. Visjon og virksomhetsidé... 4 3. RGTK sine overordnede mål... 4 4. Verdier...

Detaljer

HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS

HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLAN/LANGTIDSPLAN FOR BUSKERUD GYMNASTIKK- OG TURNKRETS 2017-2021 Grunnlaget legges i gym og turn! 1: INNLEDNING Utgangspunktet for denne handlings- og langtidsplan er Norges Gymnastikk- og Turnforbunds

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2016 2017 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2019 2020 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2018 2019 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets

LANGTIDSPLAN. Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets LANGTIDSPLAN Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets 2016-2024 STATUS samt forslag til endring/tilføying kretsting 2017 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side

Detaljer

HANDLINGSPLANER

HANDLINGSPLANER OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS HANDLINGSPLANER 2017 2018 GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN SPENNENDE INKLUDERENDE VISJONÆR TROVERDIG OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Visjon: Gymnastikk og turn skal være

Detaljer

Langtidsplan for 2011 til 2014.

Langtidsplan for 2011 til 2014. Langtidsplan for 2011 til 2014. 1 av 12 Legges frem for kretstinget mars 2011. Innhold: Del.1. Overordnete punkter.... 3 1. Visjon og virksomhetsidè... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4. Innsatsområder...

Detaljer

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024

Langtidsplan. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 Langtidsplan Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2016-2024 1 INNHOLD 1. Innledning side 3 Del I, OVERORDNEDE PUNKTER 2. Visjon og virksomhetside side 3 3. Verdier side 3 DEL II, PERSPEKTIV MOT 2024 4. Prioriterte

Detaljer

Handlingsplan for Snøgg Turn

Handlingsplan for Snøgg Turn Handlingsplan for 016-2019 Snøgg Turn Handlingsplan 2016-2019 09.05.17 Notodden Idrettshall,Telemark 3679 TELEFON WEB 934 95 010 Snoggturn.no Innholdsfortegnelse Visjon:... 3 Virksomhetside:... 3 Overordnede

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2014. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2024 4 års perspektiv mot 2016 Revidert av forbundstinget 2014. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot 2017. Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2017-1 INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon og virksomhetsidé... 3 3. Verdier... 3 Del III... 4 4. Prioriterte

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 13.03.2018 Tid: 19.30 21.30 Sted: Tore Hunds gt 23, 7654 Verdal Tilstede: Sigrid B Nygård, Andrea Rønning, Ruth F Knutsen, May-Tone K. Evenhus, Lill Kristin Rindsem

Detaljer

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1

Langtidsplan. 4 års perspektiv mot Hordaland Gymnastikk og Turnkrets - 1 Langtidsplan Hordaland Gymnastikk og Turnkrets 4 års perspektiv mot 2021-1 INNHOLD 1. Innledning 3 Del I, Overordnede punkter 3 2. Visjon og virksomhetsidè 3 3. Verdier 3 Del III, mot 2021 4 5. Prioriterte

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR HAMMER TURN

VIRKSOMHETSPLAN FOR HAMMER TURN VIRKSOMHETSPLAN FOR HAMMER TURN 2018-2020 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON... 3 3. VIRKSOMHETSIDÉ... 3 4. OVERORDNEDE MÅL... 3 5. DAGENS SITUASJON... 3 6. HOVEDMÅL... 4 7. GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016.

Langtidsplan. 12 års perspektiv mot års perspektiv mot Norges Gymnastikk og Turnforbund. Revidert av forbundstinget 2016. Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 12 års perspektiv mot 2028 4 års perspektiv mot 2020 Revidert av forbundstinget 2016. INNHOLD 1. Innledning... 3 Del I, Overordnede punkter... 3 2. Visjon

Detaljer

Sluttrapport for «Turn for alle» Prosjektnr. 2016/FB76956 Prosjektleder: May Gunn Madsen

Sluttrapport for «Turn for alle» Prosjektnr. 2016/FB76956 Prosjektleder: May Gunn Madsen Sluttrapport for 2016-2017 «Turn for alle» Prosjektnr. 2016/FB76956 Prosjektleder: May Gunn Madsen Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Prosjektet «Turn

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for oppmenn Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en lokal klubb og skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ROGALANDSVØMMEKRETS Vedtatt av Svømmekretstinget

HANDLINGSPLAN FOR ROGALANDSVØMMEKRETS Vedtatt av Svømmekretstinget HANDLINGSPLAN FOR ROGALANDSVØMMEKRETS 2018 2022 Vedtatt av Svømmekretstinget 21.3.2018. OVERORDNET MÅL: Rogaland Svømmekrets skal være en god støttespiller for klubb og forbund å arbeide for våre felles

Detaljer

Målsettinger. Overordnede mål

Målsettinger. Overordnede mål Retningslinjer for foreldre på lukkede partier Målsettinger Overordnede mål Hovedmålet for Hammer Turn er å gi medlemmene, uansett alder og kjønn, et best mulig tilpasset sportslig tilbud. Klubben er en

Detaljer

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets Strategisk plan NGTF. Overordnede mål NGTF a) De overordnede målene Inkludering, tillit, verdier Åpen i forhold til invitasjoner til konkurranser, samlinger osv. Savner tydelig oversikt over invitasjoner,

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 8. oktober 2017 Tid: 09.00-15.00 Sted: Stiklestad Nasjonale kultursenter Tilstede: Gill, Wenche, May-Tone, Andrea og Lill Forfall: Aage Arnold, Sigrid Benum Nydahl

Detaljer

OPPNEVNING AV KOMITEER

OPPNEVNING AV KOMITEER Til: Lag med aktivitet innen de nevnte grener Kretser i NGTF Kopi: NGTF Forbundsstyret NGTF Ansatte Oslo, 21.06.18 OPPNEVNING AV KOMITEER Forbundsstyret vedtok i sak F-13/18-20 følgende: Vedtak: Arbeidet

Detaljer

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012

Langtidsplan. Norges Gymnastikk og Turnforbund. Med reviderte strategier. - 1 Høringsutkast revidert NGTF Langtidsplan 2009 2012 Langtidsplan Norges Gymnastikk og Turnforbund 2009 2012 Med reviderte strategier - 1 INNHOLD Del 1, overordnete punkter... 3 1. Visjon og virksomhetsidé... 3 2. Overordnede mål... 3 3. Verdier... 3 4.

Detaljer

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa

Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Kursplan «Trener 1 Gymnastikk og Turn» Trenerløypa Revidert: 15. juni 2014 Bakgrunn Den 20. januar 2011 vedtok styret i Norges Idrettsforbund (NIF) et felles rammeverk for den nye trenerutdanningen Trenerløypa

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016

Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Strategisk plan for Oslo Turnforening 2012-2016 Visjon: Oslos sprekeste! Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsideen. Virksomhetsidé:

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING

STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING STRATEGISK PLAN FOR OSLO TURNFORENING 2016-2020 VISJON Oslos sprekeste Visjonen beskriver vår virksomhet i framtiden, som om vi er kommet dit vi vil. Visjonen henger sammen med virksomhetsidéen. VIRKSOMHETSIDÉ

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 2608.2013 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets

Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Håndbok for styret i Nordland Gymnastikk og Turnkrets Utgave 1-2010 Forord Velkommen som tillitsvalgt i Nordland Gymnastikk og Turnkrets. Denen handboken er til for å gi en innføring i de oppgaver som

Detaljer

Visjon, verdier og hovedmål.

Visjon, verdier og hovedmål. Visjon, verdier og hovedmål. Troms Skikrets (TSK) handlingsplan skal i perioden bygge på Norges Skiforbunds visjon fram mot 2016: «Mange, gode og glade skiløpere», samt de verdier og hovedmål som er lagt

Detaljer

Et samarbeidsprosjekt mellom:

Et samarbeidsprosjekt mellom: Et samarbeidsprosjekt mellom: Norges Bandyforbund Norges Basketballforbund Norges Svømmeforbund Mål Engasjere flere ungdommer til varig aktivitet i norsk idrett som aktiv, trener, leder og dommer. Gi ungdom

Detaljer

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00.

Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Referat Styremøte 29-30.august 2015 Tilstede: Mats, Lana, Kathrine, Lisa, Mia, Hanne. Cato kommer etter kl. 12:00. Rapporter Regnskap. Regnskap pr. 31.juni d.å. Gjennomgått. Fadderordning: Lisa og Kathrine

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Trenerutvikling. Handlingsplan Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2016-2018 Trenerutvikling Handlingsplan 2016-2018 Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2016 2018 NVBF Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill for

Detaljer

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier

Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings. barn- og ungdomspartier Aktivitetsbeskrivelser for Trondhjems Turnforenings barn- og ungdomspartier Foreldre og barn 1 4 år Aktiviteten for foreldre og barn er tilrettelagt for barn i alderen 1-4 år, men en forutsetning at barna

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2012 Oppstart 3. september www.salhusturn.no Støtt oss med din Grasrotandel! BARN ungdomstrinnet Salhus 17.00 18.00 17.00 18.00 Mandag Tirsdag

Detaljer

VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets

VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets VELKOMMEN TIL KRETSTING 2019 Nordland Gymnastikk- og Turnkrets Fredag 15. mars Kl. 18:00 Kl. 21:00 Åpent Forum Middag på hotellet Lørdag 16. mars Kl. 09:30 Kl. 10:00 Kl. 13:00 Kl. 14:00 Kl. 20:00 Registrering

Detaljer

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Handlingsplan NVBF Region Nord - s. 1

HANDLINGSPLAN. NVBF Region Nord Handlingsplan NVBF Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN NVBF Region Nord 2018-2020 Handlingsplan 2018-2020 - NVBF Region Nord - s. 1 HANDLINGSPLAN 2018 2020 Norges Volleyballforbund Region Nord Norges Volleyballforbunds visjon: Volleyball = Samspill

Detaljer

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets. Type møte; Styremøte 8/18 ( ), telefon og skjermdelingsmøte

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets. Type møte; Styremøte 8/18 ( ), telefon og skjermdelingsmøte Type møte; Styremøte 8/18 (2017-2019), telefon og skjermdelingsmøte Dato; 12.02.2018 Tid; kl 19.00-22.00 Til stede; Bjørnar Flem, Pia Dangel, Hedvig Solbakken, Kristin Wangensteen og kretskonsulent Gill

Detaljer

GYMLEK. Grunnlaget legges i gym og turn! Info om de ulike partiene

GYMLEK. Grunnlaget legges i gym og turn! Info om de ulike partiene Grunnlaget legges i gym og turn! Info om de ulike partiene GYMLEK Trenere: Marta Øverby, Mathea Nordberg Lindstad + en foresatt Gymnastikk og lek er det beste utgangspunktet for aktivitet for barn. Gymlek

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal

HANDLINGSPLAN. Region Møre og Romsdal HANDLINGSPLAN Region Møre og Romsdal 2017-2019 Innledning regionens rolle NVBF Region Møre og Romsdal består av 23 medlemsklubber, som til sammen hadde 1491 medlemmer ved siste idrettsregistering (31.03.2016)

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2016 2017 2 3 Visjon, verdier og hovedmål Finnmark Skikrets (FSK) handlingsplan bygger på Norges Skiforbunds visjon frem mot 2018: Mange, gode og glade skiløpere, samt de

Detaljer

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017

Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 Handlingsplan NVBF Region Øst 2015-2017 1 Norges Volleyballforbund Region Østs formål er å arbeide for volleyballen og sandvolleyballens utvikling innen fylkene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Oslo,

Detaljer

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN

FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN FINNMARK SKIKRETS HANDLINGSPLAN 2014-2015 2 Innhold handlingsplan Finnmark Skikrets 1. Visjon, verdier og hovedmål 2. Kjerneaktivitet a. Breddeidrett b. Toppidrett c. Skirenn og arrangement d. Anlegg e.

Detaljer

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle

Virksomhetsplan. Møre og Romsdal idrettskrets Idrettsglede for alle Virksomhetsplan Møre og Romsdal idrettskrets 2016 2020 Idrettsglede for alle Vedtatt på Møre og Romsdal Idrettskrets ting 09.04.2016 Innledning Møre og Romsdal idrettskrets er et organisasjonsledd som

Detaljer

Strategi Ungdom og idrett VP

Strategi Ungdom og idrett VP Strategi Ungdom og idrett VP 2017-2020 "Vi skal fremme ungt engasjement i Akershusidretten!" 1. Bakgrunn Langt flere unge i dag enn for 20 år siden har vært innom idretten. Dette er trolig et resultat

Detaljer

Utgave: 5. januar Kursplan Trener 1. Trenerløypa

Utgave: 5. januar Kursplan Trener 1. Trenerløypa Utgave: 5. januar 2018 Kursplan Trener 1 Trenerløypa Bakgrunn Trenerne i norsk idrett spiller en sentral rolle med tanke på å skape positive idrettsopplevelser for deltakere på alle nivåer. Dagens trenere

Detaljer

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen

Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Hedmark Gymnastikk- og Turnkrets og Løten Turn inviterer til mini- convention i Løtenhallen Velkommen til løten. Gå ikke glipp av årets convention. I år kan vi blant annet by på mye inspirasjon for alle

Detaljer

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets

Møre og Romsdal gymnastikk -og turnkrets REFERAT Type møte: Styremøte 4/16 Dato: 8. desember 2016 Tid: 1900-2200 Sted: Telefonmøte med skjermdeling 08. desember 2016 Tilstede fra styret: Kristin Wangensteen, Inger Johanne Saunes og Bjørnar Flem.

Detaljer

Fra kompetanseløft - til i el e it i eu e tøv ø er e

Fra kompetanseløft - til i el e it i eu e tøv ø er e Fra kompetanseløft - til eliteutøver I forbindelse med evalueringen har vi fått inn erfaringsgrunnlag som vi ikke har hatt tidligere. Vi skal nå bruke denne erfaringen til lage en ny og bedre plan. For

Detaljer

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets

Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Instruks for tillitsvalgte Redigert 17.01.2018 Oppland Gymnastikk- og Turnkrets OM OPPLAND GYMNASTIKK- OG TURNKRETS Fullt navn: Oppland Gymnastikk- og Turnkrets Stiftet:

Detaljer

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon!

BSK s hustavle. Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet. Best på Samhold og Kommunikasjon! BSK s hustavle Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet Best på Samhold og Kommunikasjon! 2 Kjære BSK medlem For alle BSK ere gjelder BSKs verdier: Trivsel Toleranse Trygghet Tillit Troverdighet

Detaljer

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening

Spenstig bevegelse - for liten og stor. Handlingsplan for Siv gymnastikkforening Handlingsplan for Siv gymnastikkforening 2017 2020 1 Handlingsplanen Handlingsplan for Siv gymnastikkforening godkjennes på årsmøtet i 2017. Arbeidet med planen startet i 2013 og hele klubben har vært

Detaljer

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS

SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS SAK 9. HANDLINGSPLAN FOR BUSKERUD FRIIDRETTS- KRETS 2015-2016. BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS VISJON: BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SKAL BIDRA TIL Å UTVIKLE ET HØYT SPORTSLIG NIVÅ - MED SÆRLIG VEKT PÅ ALDERSBESTEMTE

Detaljer

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00

STYREREFERAT NR 06/13. Fredag 23 august 2013. Rica Parken Hotell, Ålesund. Kl: 17.00-20.00 Møre og Romsdal gymnastikk - og turnkrets Idrettens Hus Trondheim, Postboks 9465 - Sluppen, 7495 Trondheim. Org nr: 997 378 725 Bankkonto: 7435.05.04560 Leder Liv Lia Pedersen, Milnveien 28 a, 6512 Kristiansund,

Detaljer

NORDSTRAND TURNFORENING

NORDSTRAND TURNFORENING Besøksadresse: Leirskallen 2, 1164 Oslo Postadresse: Postboks 191 Nordstrand, 1112 Oslo E-post: post@nordstrandturn.no www.nordstrandturn.no NORDSTRAND TURNFORENING STRATEGISK PLAN INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå

Innledning. Meløy Svømmeklubbs Visjon. Meløy svømmeklubb en arena for alle på alle nivå Virksomhetsplan 2014 2019 Innledning Virksomhetsplanen til Meløy Svømmeklubb er utarbeidet etter en prosess, der styret, trenere og andre har bidratt. I utgangspunket var det avsatt 3 samlinger (søndager)

Detaljer

MARKEDSPLAN 2007-2010

MARKEDSPLAN 2007-2010 MARKEDSPLAN 2007-2010 1 INNHOLD Innledning... 3 Prioriterte områder i 2007... 3 Innhold i kommunikasjon:... 4 Kommunikasjonsmål:... 4 Strategiske grep... 5 Prioriteringer/kommentarer:... 5 Målgrupper og

Detaljer

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta.

Saksliste for FGTKs Kretsting 2014. 5-6.april 2014. Sted: Thon Alta hotell, Alta. 1. Godkjenning av frammøtte representanters fullmakter og dispensasjoner. Delegater på kretstinget: Antall representerte lag: 2. Godkjenning av innkalling. 3. Konstituering Valg av ordstyrer: Referent:

Detaljer

Kompetanse og utdanning

Kompetanse og utdanning Kompetanse og utdanning Kompetanseutvikling for trenere, ledere og dommere er vedtatt som et innsatsområde i langtidsplanen 2009-2012. Våre trenere, ledere og dommere skal sikres god handlingskompetanse.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011

Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Referat fra forbundsstyremøte Onsdag 10.06.15 kl. 11.00 16.00 Ullevål stadion US-2011 Tilstede fra styret: Kristin P. Gilbert (KG) Bjørnar Skogheim (BS) Siv Langerød-Erichsen (SLE) Lars Hugo Berg (LHB)

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag S T salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan høst 2011 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

IK HIND. Virksomhetsplan

IK HIND. Virksomhetsplan IK HIND Virksomhetsplan 2015-2019 IK HIND www.hind.no Visste du at HIND er et norrønt uttrykk for hunnhjort? Hjorten er kjent for blant annet gode spenst- og sprintegenskaper. Innledning Friidretten, i

Detaljer

salhus TURN- Og IdReTTslag

salhus TURN- Og IdReTTslag salhus TURN- Og IdReTTslag turn og håndball Timeplan vår 2012 Støtt oss med din Grasrotandel! www.salhusturn.no Gymlek m/foreldre Timens struktur: Det er felles samling ved oppstart og en felles avslutning

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS

VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS VIRKSOMHETSPLAN SØR-TRØNDELAG IDRETTSKRETS 2016-2018 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets (STIK) er et organisasjonsledd som arbeider med oppgaver av felles interesse for alle idrettene i fylket. Det

Detaljer

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET

VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET VISJON, MOTTO, POLICY, VERDIER OG IDENTITET Bøler Basket ble stiftet i 1996 og er en frivillig organisasjon, drevet med frivillig arbeidsinnsats og dugnad. Bøler Basket ønsker å etablere en felles plattform

Detaljer

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets

Aktivitetskatalog. Høst 2011 FOR. Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Aktivitetskatalog Høst 2011 FOR Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Terminliste høst 2011 August 17. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Anatomi, fysiologi Idrettens Hus 18. kl.17-21 Basiskurs trener 1, Treningslære,

Detaljer

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon.

Formål. HSK skal arbeide til beste for skiidretten i Hedmark gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. HANDLINGSPLAN 2013-2015 Innledning. Handlingsplan 2013-2015 for Hedmark Skikrets bygger på Skipolitisk dokument 2012-2015 som ble vedtatt på Skitinget på Hamar juni 2012. Skipolitisk dokument er bygget

Detaljer

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets

Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets Planen er revidert av barneidrettskomiteen i Nord-Trøndelag Idrettskrets. Komiteen består av representanter fra Trøndelag Fotballkrets, NT Skikrets NHF Region Midt-Norge, NT Friidrettskrets, NT Orienteringskrets,

Detaljer

Sammendrag lagsmøte Nord -og Sør-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkretser Scandic Hell hotell, Lørdag 20.oktober 2018.

Sammendrag lagsmøte Nord -og Sør-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkretser Scandic Hell hotell, Lørdag 20.oktober 2018. Sammendrag lagsmøte Nord -og Sør-Trøndelag Gymnastikk -og Turnkretser Scandic Hell hotell, Lørdag 20.oktober 2018. Organiseringen av det offentlige Norge er i endring. Både Norges idrettsforbund (NIF)

Detaljer

Strategiplan. Norges Triathlonforbund

Strategiplan. Norges Triathlonforbund Strategiplan Norges Triathlonforbund Ting 2015 NTFs Strategi Vi skal (formål) Norges Triathlonforbund (NTF) skal fremme triatlon, samt kombinasjoner av denne idretten, i henhold til enhver tid godkjente

Detaljer

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets

Toppidrettsstipend. Hedmark Gymnastikk og Turnkrets Toppidrettsstipend Hedmark Gymnastikk og Turnkrets 2013 BAKGRUNN Hedmark Gymnastikk og Turnkrets er i den heldige situasjonen at man har utøvere som aspirerer til Toppidrettsstipend fra NGTF. Siden søknaden

Detaljer

https://youtu.be/nxqgbt8rjas

https://youtu.be/nxqgbt8rjas https://youtu.be/nxqgbt8rjas Velkommen til utviklingsprosess! Skiforbundets utviklingsmodell (SUM) Vedtatt på Skitinget i 2016 Bygger på svarene i Klubbundersøkelsen 2015 Ligger til grunn for utformingen

Detaljer

Infoskriv TKRG nr

Infoskriv TKRG nr Oppdatert 18.02.2019 Bestemmelse for deltagelse int.konkurranser Deltakelse i internasjonale konkurranser er en fin erfaring og vi har sett en stor utvikling i interessen for å reise ut blant flere klubber

Detaljer

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN

Oppland Skikrets HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2017-19 Skikretstinget 2017, Vedlegg 4 Formål OSK skal arbeide til beste for skiidretten i Oppland gjennom å utvikle egen aktivitet og organisasjon. Verdier OSK skal preges av frivillighet,

Detaljer

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø

Referat fra kretsstyremøte i NGTK mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Referat fra kretsstyremøte i NGTK 29. - 30. mai 2015 fredag 19:00 23:00 og lørdag 08:30 12:00 Idrettens Hus, Bodø Tilstede fra styret Mats Celius Oshaug Cato Fredriksen (til lørdag 09:45) Mia Eilerine

Detaljer

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets

Nord - Trøndelag Gymnastikk - og Turnkrets PROTOKOLL Type møte: Styremøte Dato: 22.08.17 Tid: 1900-22.00 Sted: Hjemme hos Tilstede: Evenhus, Andrea Rønning og Sigrid B.Nygård Forfall: Lill Kristin Rindsem, Aage Arnold Haugan, Sara Eriksen Kristoffersen

Detaljer

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede!

Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016. Vi skaper idrettsglede! Strategisk plan for Oslo Idrettskrets 2012-2016 Vi skaper idrettsglede! Vedtatt på kretstinget 2. juni 2012 Oslo Idrettskrets (OIK) er en av 19 idrettskretser i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske

Detaljer

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009

KOM I FORM! Stokke idrettslag. Turngruppa Sesongen 2008-2009 Stokke idrettslag Turngruppa Sesongen 2008-2009 Vi tilbyr: Lek Turngøy Turnskole Foreldre/Barn Rygg-nakke-skuldre Apparattrening Step-Aerobic Troppsgym Godt miljø Stavgang MRL KOM I FORM! Turngruppa har

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2017-2020 Bakgrunn Startet vinteren 2016 et arbeid med å utvikle felles mål og strategier for ishockeygruppa Elite og YA har samarbeidet om dette Hva skal være felles? Hva skal vi ha hver

Detaljer

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN!

GRUNNLAGET LEGGES I GYM OG TURN! RGTK Rogaland Gymnastikk og Turnkrets Stiftet 1919 Postboks 3033, 4095 STAVANGER Besøksadresse: Idrettens Hus, Viking Stadion Telefon: 46953586 Telefaks: 51 73 78 51 E-post: rogaland.gymogturn@nif.idrett.no

Detaljer

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet.

Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Partiene Generelt: 1 treningstime = ca. 1 semester = Halvår Påmeldingen er for alle partier bindende fra 2. treningsdag og treningskontigenten forfaller i sin helhet. Foreldre og Barn Aldersgruppe 2 3

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: - 2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder

NVBF Region Trøndelag Handlingsplan satsingsområder NVBF Region Trøndelag Handlingsplan 2016 2018 -satsingsområder Innledning - volleyballregionens rolle NVBF Region Trøndelag består av 43 medlemsklubber, som til sammen hadde 2183 medlemmer ved siste idrettsregistrering.

Detaljer

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017

TRENERHÅNDBOK SOLA TURN 2016/2017 TRENERHÅNDBOK FOR SOLA TURN 2016/2017 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Velkommen... 3 Historikk... 3 Sola Turns formål... 3 Visjon... 3 Verdigrunnlaget... 3 Regler for Sola Turn... 3 Vi ønsker

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag!

VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS Sammen skaper vi. fremtidens idrettslag! VIRKSOMHETSPLAN NORDLAND IDRETTSKRETS 2016-2019 Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! MÅL FOR NORDLAND IDRETTSKRETS HOVEDMÅL Sammen skaper vi fremtidens idrettslag! DELMÅL 1 ORGANISASJONSSERVICE - Alle

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015

STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL 2011-2015 STRATEGISK PLAN FOR ÅS IL Visjon: 2011-2015 Livslang aktivitet i Ås IL Virksomhetsidé: Tilrettelegger for topp- og breddeidrett Ås IL skal som fleridrettslag være fremste tilrettelegger for livslang idrettsaktivitet

Detaljer

HORDALAND GYMNASTIKK TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R. SiilOifti 1t2,) Aspirantsamling turn i Turnkassen

HORDALAND GYMNASTIKK TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R. SiilOifti 1t2,) Aspirantsamling turn i Turnkassen HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 ~ ~ ~AI~~D~0~1~ JI,GIJE N~T1E R SiilOifti 1t2,)321113 Aspirantsamling turn i Turnkassen HORDALAND GYMNASTIKK OG TURNKRETS STIFTET 1919 KRETSTING 2017 SAK

Detaljer

Norges Orienteringsforbund

Norges Orienteringsforbund Strategi 2020 Tingperiode 2016-2018 retning mot 2020 Vedtatt på Forbundstinget 2016 Norges Orienteringsforbund 1 Strategi 2020 Forbundstinget 2012 vedtok en langsiktig målsetting og strategi for utviklingen

Detaljer

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017

Veileder Kretsmesterskap - Troppsgymnastikk. Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk. Revidert august 2017 Retningslinjer Kretsmesterskap Troppsgymnastikk 2017 Revidert august 2017 1. Innledning Denne veiviseren er for lag som ønsker å søke om å få være med på rulleringsliste for arrangering av kretsmesterskap

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets

STRATEGIDOKUMENT. Sør-Trøndelag Idrettskrets STRATEGIDOKUMENT Sør-Trøndelag Idrettskrets 2014-2016 1 Innledning Sør-Trøndelag Idrettskrets(STIK) er et koordinerende organisasjonsledd og jobber med oppgaver som er av felles interesse for alle idrettene

Detaljer