Protokoll. Årsmøte 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll. Årsmøte 2013"

Transkript

1 Protokoll Årsmøte 2013 Fellesforbundet Avd. 461 Nordenfjelske Papirarbeiderforening Kantina på Fiborgtangen torsdag 7.mars 2013

2 Sakliste 1. Åpning 2. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av sakliste - Valg av dirigent og referent - Valg av tellekorps 3. Årsberetning Regnskap Innledning Ingvild Kjerkol, fylkesrådesleder Nord- Trøndelag Tema: Fokus på industriens rammevilkår i distriktene. 6. Utdeling av hedersbevisninger Kaffepause 7. Innkomne forslag 8. Bevilgninger 9. Handlingsplan Budsjett Valg 12. Avslutning 2

3 Sak 1. Åpning Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Hans Christian Gabrielsen - Ordfører i Levanger Kommune Robert Svarva - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord- Trøndelag Geir Ottesen, - LOs distriktssekretær i Nord- Trøndelag Rune Hallstrøm, - Fylkesrådeleder for Nord- Trøndelag og listetopp for Stortingsvalget 2013 Ingvild Kjerkol (AP) 3

4 Sak 2. Konstituering Innkalling - Oppslag om forslag til årsmøte ble hengt opp 8.januar Innkalling var annonsert i Levangeravisa, Trønderavisa og oppslag på Norske Skog Skogns Intranet den 21. februar Dette er innenfor fristene i Fellesforbundets vedtekter Årsmøtevedtak Innkalling ble godkjent. Vedtaket var enstemmig Sakliste - Styrets forslag til sakliste ble gjennomgått, var også kunngjort innefor fristene. - Den 1.mars 2013, ble alle dokumenter lagt ut til yrkesaktive medlemmer for gjennomsyn og forberedelse til årsmøtet. Årsmøtevedtak Saklisten ble enstemmig godkjent. Vedtaket var enstemmig Møteledelse Dirigent: Jan Oddvar Johnsen Sekretær: Thor Granaune Tellekorps: Jon Ove Almaas, Camilla Hallan og Kåre Leira Oppmøte: Yrkesaktive medlemmer: 22 Ikke yrkesaktive medlemmer: 21 Totalt stemmeberettigede: 43 Øvrige gjester: 6 Totalt oppmøte: 49 Årsmøtevedtak Alle ble valgt enstemmig Vedtaket var enstemmig Godkjenning av protokoll Leder foreslo for årsmøtet at det nye styret skulle få fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Årsmøtevedtak Det nye styret fikk fullmakt til å godkjenne og underskrive protokollen Vedtaket var enstemmig 4

5 Leder Svein Erik Veie ga videre ordet til dirigent Trond Jan Oddvar Johnsen som redegjorde møteregler. Dirigent Jan Oddvar Johnsen ga så ordet til Leder Svein Erik Veie Årsmøtet mintes de medlemmer som hadde gått bort i 2012 Før gjennomgangen av årsberetningen ba leder om at Årsmøtet reiste seg, for å avholde et minutts stillhet, dette for å minnes de av våre medlemmer som hadde gått bort i Disse var: Rolf Ottesen, Tormod Langeland, Bernolf Jenssen, Arnt Ertsås, Knut Arne Leverås, Odd Otterstad, Torbjørn Skjerve, Ivar Fossbakken, Eilert Pedersen, Einar Fossbakken og Ivar Lillenes Det ble avholdt ett minutts stillhet. 5

6 Sak 3. Årsberetning 2012 Årsberetningen er lagt ut for gjennomsyn i alle avdelinger før årsmøtet. Styret i Avd Svein Erik Veie, leder, Trond Bjørken, nestleder, Thor Granaune, kasserer/sekretær, Jonas Aarmo, ungdomsleder. Styremedlemmer har vært: Jon Ove Almaas, Magne Johansen, Camilla Hallan Jan Oddvar Johnsen, Jonas Aarmo og Stig Stene. Styret hadde i 2012, 9 styremøter, og behandlet 76 saker. 1. vara har blitt innkalt til alle styremøtene, og de øvrige varamedlemmene etter en rulleringsordning. Frode Letnes ble i styremøte den , konstituert som fast styremedlem, dette etter at Jonas Aarmo sluttet ved Norske Skog Skogn. Det ble samtidig vedtatt at nestleder overtok ungdomsleders oppgaver frem til årsmøte Alle styremøtene har hatt info om HMS ved hovedverneombudet. Oppmøtet på styremøtene, av styrets faste medlemmer har vært, 79 %, i årsmøteperioden. Inklusive møtende vara, har oppmøte på styremøtene vært 96 %. Det har blitt arbeidet godt med sakene som er framlagt til behandling, og styret var beslutningsdyktige, etter vedtektens tredje ledd, på alle saker som ble behandlet. Lønnsforhandlinger Første møte med bedriften (plastikkmøte) ble gjennomført den Forhandlingene startet, den , der forhandlingsutvalget la frem kravene. Det ble totalt avholdt 10 forhandlingsmøter, siste møte den Styret startet tidlig diskusjoner om mulig profil på lønnsoppgjøret. Styret kom tidlig frem til at kompetanse burde prege kravene, dette for å få et mer spenn i lønnsavtalen, men samtidig innenfor de rammer Fellesoverenskomsten og Lønnsavtalen har. Saken ble også diskutert på tillitsmannskonferansen på Jægtvolden april 2012, og i møte i representantskapet 14.juni Det kom inn 10 skriftlige krav, dette innen styrets fastsatte frist. Flere av kravene hadde en kompetanseprofil. Forhandlingsutvalget hadde 5 møter, dette for systematisering av krav, samt utarbeidelse av profil og innstilling til Styret. Lønnsforhandlingskrav ble behandlet i styremøte den , og enstemmig innstilt ovenfor medlemsmøtet. Medlemsmøte den vedtok en helhetlig kravliste. I tilegg til selve lønnskravene for 2012, ble åpne saker fra lønnsoppgjøret 2011, tatt samtidig med lønnsforhandlingene. Dette var: a). Avtale for velferdspermisjoner, b). Lønn 1.operatører og c). Gjennomgang av lønnsavtalens kapitel for handverksfag. Dette resulterte i en avtale for velferdspermisjoner, som 6

7 forbedret våre medlemmers rettigheter på dette området betydelig, spesielt i forhold til velferdspermisjon på nattskift. At det nå foreligger en avtale er en styrking i seg selv. Egen avtale for fastsettelse av lønn 1.operatører ble inngått. Det ble også inngått avtale for handverksfag og for logistikk, for lønnshevingsmuligheter, basert på kompetanse. I selve lønnsoppgjøret ble det gjennomslag for viktige prinsipielle saker, det ble blant annet avtalt at Norske Skog Skogn AS, kun skal benytte seg av leverandører som har tariffavtale. Det ble også stadfestet at alle avtaler, inngått mellom Fellesforbundet Avd.461 og Norske Skog Skogn AS, også skal være gjeldene for vikarer og midlertidig ansatte. Det har her over mange år, vært tariffstridig praktisering i logistikkavdelingen, der midlertidig ansatte ikke er blitt behandlet, på samme måte som faste ansatte. Disse har nå fått etterbetalt sin rettmessige lønn. Det ble gjort klasseløft på flere stillinger innenfor den tariffestede delen av lønnsavtalen. Det ble også avtalt at retningslinjer og rettigheter for medlemmer som ønsker videreutdanning. Det aller viktigste denne gang, rent lønnsmessig (heving av årlig inntekt), var innføring av kompetansetillegg, knyttet opp mot å beherske stillinger innenfor den tarifferte delen, og oppgaver innenfor handverksfag og logistikk. Resultatet ble: 1. Generelt tillegg Det generelle tillegget settes til 1,3 %, og alle satser i lønnsavtalen reguleres tilsvarende. Skifttillegget (skiftøre): 3,6 %, jf tariffoppgjøret. Skiftprosentsatsene: 3,6 % 2. Lønnsavtalen Kap II Avtalens omfang (tilleggstekst): Partene er enige om at Fellesoverenskomsten for treforedlingsindustrien, denne lønnsavtale, samt andre særavtaler knyttet til lønn, i tillegg til faste ansatte skal være gjeldende for midlertidig ansatte, ferievikarer og ansatte fra bemanningsforetak. Det skal foreligge tariffavtale for ansatte hos innleide på kontrakter og eventuelt underleverandører til disse, som Norske Skog Skogn AS benytter seg av. Ved særskilte tilfeller (behov for spesialkompetanse), og det ikke foreligger tariffavtale, kan bedriften, forutsatt avtale med foreningen benytte disse. For utenlandske leverandører skal det være ordnede lønn- og arbeidsvilkår i henhold til de nasjonale avtaler som måtte gjelde. Norske Skog skal ikke under noen 7

8 omstendighet benytte seg av arbeidskraft fra bedrifter som ikke har ordnede lønns- og arbeidsvilkår. I dette ligger det også at uenighet (protokoll 5/12) med Norske Skog Skogn AS vedr betalingsbetingelser for ferievikarer (midlertidig ansatte) på logistikkavdelingen ved Norske Skog Skogn AS oppheves, og disse, fra , får etterbetalt for oppmøtetillegg og kaitillegget, beregnet etter ansettelsestid. Kap IV Lønnsystem lønnsklasser Avsnitt 4 (Endring av tekst): Nyansatte og vikarer skal lønnes etter den stilling de jobber selvstendig i til enhver tid (som på grunn av individuell vurdering, stilling eller godskrivelse av tidligere praksis skal innplasseres i øyere lønnsklasse/lønnstrinn i systemet, skal ha sin begynnerlønn pr. time beregnet etter klasse/trinnet under for sin lønnsklasse/lønnstrinn) Tilleggstekst Ansatte som går direkte over fra å være lærling til bli fast ansatt, går over på fast månedslønn ved tiltredelsestidspunktet. Lærlinger kan i verdiskapingsdelen gå selvstendig i tarifferte stillinger, jf Fellesoverenskomsten kap Når bemanningssituasjon tilsier det kan lærlinger gå inn i operatørstillinger og lønnes etter den stilling de jobber i. Dette gjelder i de tilfeller der mannskapsmangel overskrider 3 skift på rad, eller i løpet av 7 dager (utløses fra fjerde skift) Stillingsoversikt lønnsmessig plassering (endringer i lønnsavtalen) - Under forutsetning av fagbrev og 1 stillingskompetanse - Reserver flyttes opp i klasse 2 - Maskinfører 1 flyttes til klasse 6 - Operatør RE lag 2 gjøres følgende endringer (med anlegg menes TM1, TM2, RF og fyllstoff): - To anlegg klasse 3 - Tre anlegg klasse 4 - Fire anlegg klasse 5 For de som måtte være aktuell for klasse 3 og er i klasse 4 i dag, vil det være aktuelt med lønnsfrys inntil klassen er tatt igjen. Ingen lønnsfrys det første året etter at saken er tatt opp med vedkommende, slik at vedkommende gis mulighet for, og tar nødvendig opplæring. - Under forutsetning av fagbrev, godkjent kjelpasser (rødt sertifikat) og kjører BIO- anlegg eller annen oppgave i VH: - Operatør VT flyttes til klasse 4 8

9 - Under forutsetning av fagbrev, klasse C, en oppgave i VT/ blått kjelpassersertifikat: - Operatør VH flyttes til klasse 4 - Under forutsetning av fagbrev og opplært til lasting båt, jf protokoll 13/2011: - Bedriftsvakta flyttes til klasse 5 - Protokollteksten (protokoll 8/12) for fastsettelse av 1.operatørlønna tas inn i lønnsavtalen. - Stillingskrav PF: - Klasse 6: beherske 3 nøkkelstillinger (egen + 2) - Klasse 3-5: beherske 2 nøkkelstillinger (egen + 1) - Klasse 2: beherske 1 nøkkelstilling - Hvor krav i stilling ikke er oppfylt, vil det være aktuelt med lønnsfrys inntil stillingen blir tatt igjen av et stillingskompetansetillegg. Ingen lønnsfrys det første året, slik at vedkommende gis mulighet for, og tar nødvendig opplæring. - Det tas inn følgende tekst (nåværende i kursiv og ny uthevet og kursiv): Endringer som blir aktuelle i takt med den tekniske utviklingen mv både på kort og lang sikt, blir å behandle etter systemets regler, jf Fellesoverenskomsten kap 2.13 Kap VII Diverse særtillegg c). Kompetansetillegg (etablerer ett stillingskompetansetillegg, ny tekst i lønnsavtalen) Det er enighet om at flerfaglighet og tilegnet kompetanse som utføres og beherskes må verdsettes i form av tillegg. Tilleggets forankring i tariffavtalen er Fellesoverenskomsten kap 2.2. Partene er enige om at modellen må utvikles. 9

10 Ett tillegg er basert på utdanning og ett er basert på stillingskompetanse i en trinninndeling. Hvert trinn utgjør er et kompetansetillegg; 5.044,- kr Utdanningskompetanse - Relevant fagbrev i tillegg tilordinært fagbrev i området - Relevant teknisk fagskole - VAF - Treforedlingsteknikk - Vedlikeholdsskolen - Blått kjelpassersertifikat (nytt fra 2012) - Fadder for lærling (nytt fra 2012) Stillingskompetanse (drift) - avløser og behersker en stilling i tillegg til krav i egen stilling, 1 kompetransetrinn - avløser og behersker to stillinger i tillegg til krav i egen stilling, 1 kompetansetrinn - avløser og behersker tre stillinger i tillegg til krav i egen stilling, 1 kompetansetrinn - avløser og behersker fire stillinger i tillegg til krav i egen stilling, 1 kompetansetrinn Stillingskompetanse (hjelpeavdelinger) Det settes av ,- kr. Modell for fordeling skal være ferdig innen 1.des Dette skal gjelde medlemmer i logistikk, automasjon, mekbygg, sentrallager. Stillinger som utløser stillingskompetansetillegg er 1.operatør, MF1, MF2, tørker, ruller, pakker. Det presiseres at kompetansetillegget utløses også for medlemmer av foreningen som innehar nøkkelstillinger, og som avløser i stillinger under sin egen lønnsklasse, slik at andre kan få opplæring i vedkommendes nøkkelstilling. Vurdering Medlemmer av foreningen som mener de er berettiget utdanningskompetansetillegget, må få dette vurdert av nærmeste leder. Medlemmer av foreningen som mener de er berettiget til stillingskompetansetillegget får dette vurdert av 1.operatør. 1.operatør og plasstillitsvalgt leverer da sammen med skiftsjef en innstilling til driftsjef som avgjør saken. 1.operatør er ansvarlig for opplæringen og varsler når en 10

11 ansatt er klar for godkjenning. Videre skal vurdering skje en gang pr år og gis på bakgrunn av faktisk avløsning (10 skift pr år). Eventuell uenighet om kompetansens relevans søkes løst mellom avtalepartene. Kap X Lønnsutbetaling Nytt punkt 5 ((punkt 5 og 6 i dag blir: punkt 6 og 7) (Forankringen i tariffavtalen er Fellesoverenskomsten bilag 9, kap 1.1)) 5. Lønn under opplæring: Bedriften ser positivt på at ansatte tar videreutdanning slik at kompetansen øker. Ved intern opplæring (fagbrev, ekstra fagbrev, lederutdanning, stillingsopplæring, VAF, vedlikeholdsskolen, markaryd mv), følger lønna den kompetansen som den enkelte har oppnådd. Ved fks. hospitering skal skifttillegg utbetales, selv om man hospiterer på dagtid en periode. Ved ekstern relevant deltidsstudie (teknisk fagskole, ingeniørutdanning, lederutdanning, øvrige relevante høyskoleutdanninger), kan det gis permisjon med lønn. Bedriften kan også dekke hele eller deler av øvrige kostnader ved studiet (reise, skolematriell, skolebøker, studieavgift). Bindingstid vil bli vurdert. Ved relevant heltidsutdanning (teknisk fagskole, ingeniørutdanning, lederutdanning, øvrige relevante høyskoleutdanninger) kan bedriften gi permisjon. Bedriften kan etter avtale også dekke hele eller deler av øvrige kostnader ved studiet (reise, skolematriell, skolebøker, studieavgift). Bindingstid vil bli vurdert. 3. Fagbrevtillegg (Forankringen i tariffavtalen er Fellesoverenskomsten bilag 9, kap 1.1). Alle medlemmer med individuell lønn som er omfattet av Fellesoverenskomsten som har fagbrev, skal ha fagbrevet vurdert opp mot fastsatt lønn. I de tilfeller der dette ikke er gjort, skal denne vurderingen foretas ved årets lønnsamtale. 4. Reiseforsikring og velferdsgoder Pensjonister og ansatte som blir varig ute av arbeid tilbys å være en del av den kollektive avtalen med Europeiske reiseforsikring, gjennom at de betaler premien selv (samme premie som Norske Skog Skogn betaler for ansatte). I tillegg vil de få mulighet til å beholde velferdsgoder som leie av hytter, flerbrukshus, båt og utstyr. Ansatte vil imidlertid ha fortrinnsrett i ferieperioder. 11

12 Medlemsmøte godkjente, med overveldende flertall styrets fremlagte innstilling. Organisatoriske saker Nedenfor er opplistet noen av de organisatoriske sakene styret har jobbet med i årsmøteperioden. Definisjon av lastegjengen som dagtidsansatte Lastegjengen er en del av egen særavtale i logistikkavdelingen. Det har over mange år vært en uenighet med Norske Skog Skogn om disse er å definere som skift, eller dagtidsansatte. Bedriften har her brukt det som til enhver tid har passet seg best Forhandlingsutvalget tok derfor tidlig i årsmøteperioden tak i problematikken. Det var forhandlingsutvalgets klare oppfatning at disse er å definere som dagtidsansatte. Dette med bakgrunn i at de knapt har fast arbeidstid. Den lille faste arbeidstiden de har, er på dagtid, resten er utkalling etter særavtale, og tilhørende vaktplaner. Bedriften løftet saken opp til Norsk Industri, og bedriftens konklusjon, ble der støttet. Forhandlingsutvalget tok deretter nye runder og fikk omgjort Norsk Industris beslutning. Dette medførte at lastegjengen får sin overtid utbetalt etter Fellesoverenskomstens satser for dagtid. Saken ble lukket 25.mai Fleksibilitetstillegg inn i virkemiddelpakke (sluttpakke) Ved nedbemanningen var det, etter Styrets syn, medlemmer som ikke fikk med seg riktig grunnlag inn i sluttpakken. Saken ble løftet til konsern, gjennom konsernutvalget. Våre medlemmer vant der gjennom med sitt krav. Tjenestepensjon logistikk- omfattet av kaiavtalen Det er ovenfor Norske Skog Skogn fremsatt krav om at medlemmer som er omfattet av kaiavtalen (utkallingsavtale), medlemmer i bedriftsvakta, og medlemmer i fyrhus får økt sitt grunnlag for beregning av tjenestepensjonen. Det ble den 29.august 2012 sendt følgende krav til bedriften: Tjenestepensjonsgrunnlag for: Bedriftsvakt, skiftgående VT og lastegjengen ved logistikkavdelingen ved Norske Skog, Skogn. Vi er blitt gjort kjent med at for ansatte som nevnt ovenfor kun benyttes grunnlønn og Kai - Skifttilegg som grunnlag for tjenestepensjon. Dette er ansatte som etter inngåtte avtaler har høyere pålagt arbeidstid en grunnlønnen tilsier, og må få tjenestepensjonsgrunnlaget beregnet etter reel pålagt arbeidstid. Vi ber om rask tilbakemelding, og senest innen 11/9/12 Om det anses som nødvendig med oppklaringer og spørsmål vedr saken, bes det om at De tar kontakt med undertegnede 12

13 Det er avtalt arbeidsplikt i kaiavtalen, som er uforutsigbar. Bedriftsvakta har årskontinuerlig drift, og fyrhuset har en større plikt til å arbeide i høytider en øvrige arbeidstidsordninger. Som eksempel; i 2011 hadde et medlem i logistikk en årsinntekt på ,- kr, derav overtid på ,- kr. Av dette var ,- kr frivillig. Pensjonen ble beregnet ut fra ,- kr. Vårt krav, som er fremsatt, er at grunnlaget skal være ,- kr ( ). I løpet av et arbeidsliv vil dette gjøre stort utslag på pensjonen. Bedriften sendte saken til konsern (tjenestepensjonsordningen er en felles sak for Norge), for avgjørelse. Styret har benyttet anledningen i konsernutvalget til å argumentere for vårt krav. Saken er nå løftet til konsernets pensjonsutvalg, der det blir foretatt en totalgjennomgang av hele tjenestepensjonsordning, både for Skogn og Saugbrugs. Avd.461 er representert i dette organ, med Svein Erik Veie. Styret vil vi be om en vurdering fra jurister i Fellesforbundet og/eller LOs jurister, om det ikke blir gjennomslag på konsernnivå. Permisjoner for annet arbeid Det er forhandlet frem permisjoner for 3 medlemmer i årsmøteperioden. Dette slik at de kan prøve annet arbeid en periode. Personalhandtering Praksis og prinsipper i tilfeller der det måtte foreligge en konflikt mellom arbeidsgiver (nærmeste leder) og arbeidstaker (les medlemmer av Avd.461), er tatt opp med Norske Skog Skogn AS. Tvisten gjelder tilgang til personalopplysninger, og dokumenter som vedrører konflikten. Styret opplever det som dårlig forvaltningsskikk, at nærmeste leder, fortsatt skal stå som saksansvarlig, ved konflikt. Vi har hatt eksempler der medlemmer har opplevd dette. Saken er tatt opp med konsern, gjennom konsernutvalget. Norske Skogindustrier har lovet å endre praksis, og følge god forvaltningsskikk i slike saker. Prosjekt BEST Norske Skogindustrier ASA Med bakgrunn i ytterligere fall i etterspørselen av avispapir ble det satt i gang et prosjekt for å se på aviskapasiteten i Europa. Det ble igjen sett på enkeltmaskiner og fabrikker i sin helhet. Disse fabrikker ble satt spesielt under lupen: Skogn (PM 1, 2 og 3) Golbey (PM 1 og 2) Bruck (PM 3) Det ble stilt krav om å bli involvert fra dag en, og første møte ble avholdt i København 4. juli Det ble besluttet å organisere prosjektet med en ekstern konsulent. Som representant fra oss ansatte, var i tillegg til Svein Erik Veie, Kjetil Bakkan med i prosjektet. Bakkan er i likhet med Veie, styremedlem i Norske 13

14 Skogindustrier ASA. Han har tidligere erfaring fra forslag om stengning av maskiner (Skogn 2007). Prosjektet fikk følgende mandat i utgangspunktet: (a) Behovet for permanente avispapir nedleggelser - Målet er å dokumentere det generelle behovet for nedleggelser og deres effekt på markedet. Analysen bør også inneholde en seksjon som dekker Norske Skogn konkurrenter og deres konkurranseevne. (b) Konkurranseevnen til Norske Skogs avispapireiendeler pr. i dag og fremover, og dermed hvilke aktiva (e) kan / bør lukkes (maskiner). Målet må også være å diskutere hvorvidt det er andre tiltak utenfor Norske Skogs kontrollområder som kan få betydning for avgjørelsen (andre nedleggelser, CO 2 kompensasjon for kraft etc). (c) Konsekvenser av anbefalt nedleggelse på Norske Skog både økonomisk så vel som strategisk. En sammenligning med midlertidige tiltak bør også gjøres. (d) Oversikt over eksterne / interne hendelser som kan påvirke den foreslåtte løsningen (eksempler: andre lukkeanordninger, CO2 kompensasjon regime, andre) (e) Plan for foreslåtte nedleggelsen og andre tiltak som foreslås Vår oppfatning var at Norske Skog har hatt en for defensiv holdning mot markedet, det ble derfor krevd at det plass i mandatet: I mail til ansvarlig for prosjektet ble det den 28/09/12, krevd følgende: Marked må være en del av mandatet. Vurdering om Norske Skog skal ta en mer offensiv holdning mot de kjernemarkedene vi opererer i dag, med mål om å øke maskinkapasitetene. Det var viktig at denne vurderingen kommer først i utredningen. Det ble gjennomført mange møter i løpet av sommeren og høsten Lokal ledelse på Skogn, ved administrerende direktør Amund Saxrud og økonomidirektør Kjetil Vatn, gjorde en særdeles god og avgjørende innsats for å berge fabrikken, fra helt eller delvis nedleggelse. Ca. 14 dager før saken skulle avgjøres i styremøte i Norske Skogindustrier ASA, pekte, etter vårt syn, alle piler i retning nedstengning av PM1 eller PM2. Det ble derfor sammen med adm. dir inngått en avtale om å nedbemanne Skogn med 25 millioner i lønnskostnader, ett siste tiltak for å berge fabrikken. Dette var et av flere tiltak som ble lagt frem ved avslutningen av prosjektet. Både konsernledelse og Styret i NSI ASA trodde på de fremlagte initiativer, og det ble ingen nedleggelser. Prosess videre, reduksjon av lønnskostnader med 25 mill nedbemanning Nedbemanningen kom som følge av et styrevedtak i Norske Skogindustrier ASA, et vedtak ansattrepresentantene la premissene for, og var med på, nettopp for å 14

15 berge fabrikken fra helt eller delvis nedleggelse. Å redusere faste ansatte fra 410 ansatte til ca 370, blir særdeles tøft og krevende. Det er i denne forbindelse mange hensyn å ta, flere ansatte må kunne flere ting, både internt i avdelingene, på tvers av avdelingene/fagområdene, for at dette skal fungere. Dette ble hensyn tatt i forhandlingene. Forut for dette, ble prosess og omfang behandlet i Styret og i medlemsmøte. Prosessen ble krevende, spesielt i forhold til omfanget, tidsperspektivet, samt at overtallighet og eventuelle oppsigelser, kunne ramme mange av våre medlemmer. Det ble krevd; ingen oppsigelser umiddelbart, men bedriften, kunne ikke gi noen ubetinget garanti på dette punkt. Men som forening, er det viktig å ta dette forbehold tidlig. Arbeidet med prosessen, ble organisert på følgende måte: (a): Styringsgruppe sammen med fabrikkledelsen for å diskutere overordnet struktur (her deltok: vi, NITO og FLT), (b): AU- prosesser (med arbeidsgrupper i enkelte avdelinger), (c): drøftingsprosess med alle fagforeningene, og tilslutt, (d): avsluttende forhandlinger i de tarifferte områdene (PF, RE), og forhandlinger i områder der bedriften er avhengig av særavtaler, på grunn av spesiell arbeidstid, og større kompleksitet, knyttet til oppgavefordeling mellom områder. Dette gjelder logistikk, bedriftsvakta, varmeteknisk. Alle disse forhandlingene ble tatt under ett, nettopp for å kunne se helheten, og gjøre totalvurderinger. Det ble allerede på dette tidspunkt, gjort forsøk, fra bedriftens side, å omgå helt elementære regler i Arbeidsmiljølovens stillingsvernsregler. De ønsket «fristilling» av 1.operatørene! Dette ble forhindret. Denne delen av prosessen, var ferdig til jul Med bakgrunn i sterke signaler fra tillitsvalgte og medlemmer, besluttet Styret å inngå avtale med bedriften om utvelgelseskriterier, for nedbemanningen. Dette for å kunne få en kompetanseprofil på utvelgelsesprosessen. Forhandlingsutvalget la frem et ferdigforhandlet forslag for styret, og styret godkjente dette enstemmig. Bedriften startet på nyåret 2013 prosessen med utvelgelse av ansatte inn i ny organisasjon, dette medførte at forhandlingsutvalget, i møte med bedriften, 11.januar 2013, ble det forelagt en liste med 10 medlemmer som ikke var innplassert i ny organisasjon. Av de 10 var det holdt igjen to ekstra i PF, og et medlem som var ute i permisjon. Bedriften ønsket å la disse 3 gå utenpå organisasjonen, til det dukket opp plass i organisasjonskartet. Etter dette sto bedriften, da igjen med 7 medlemmer på «overtalligliste». I løpet av første møtet ble lista redusert til 6. Disse 6 sto da i reel fare for å få oppsigelse, det verste som kan ramme medlemmene våre!! Prosessen med å berge jobben til disse, startet umiddelbart. Det ble avholdt møter, og sendt inn skriftlige bemerkninger/krav, der hvert enkelt medlem, ble individuelt kommentert, av forhandlingsutvalget. 15

16 Oppsummert ga forhandlingsutvalget følgende beskjed til Norske Skog Skogn AS (utdrag brev): Ved å beholde alle seks, slipper bedriften å betale ut sluttpakker. De kommer seg gjennom dette på en (sannsynlig) billigere måte, enn å betale sluttpakker. Da sannsynligheten for reansettelser, i febr/mars, er stor. Bedriften beholder meget dyktige og kompetente operatører. Som parter har vi vært enige om kostnadsmålet på 25 millioner. Reduksjon av antall ansatte har ikke vært et eget mål. Dette fremgår også av styrebehandlingen i Norske Skogindustrier ASA. Dette med bakgrunn i at kostnadsmålet nås uansett, og sannsynligheten for at det blir dyrere med sluttpakker, og påfølgende reansettelser er overveiende. Vi ser ut fra den totale vurderingen, at det ikke kan være saklig (i forhold AMLs krav til masseoppsigelser) å tilby sluttpakker, og eventuelt gå til oppsigelse av de omtalte medlemmer. Nedbemanningsprosessen har hittil vært god, med solide bidrag fra AU`er, tillitsvalgte, øvrige ansatte og drøftinger/forhandlinger. Å kunne avslutte prosessen uten ufrivillige sluttpakker, eller oppsigelser ville vært positivt for organisasjonen, som allerede er i positiv endring for å sikre fabrikken eksistens. De omtalte medlemmer vil være positive bidrag i så hensende. Norske Skog Skogns ledelse lyttet til disse argumenter, og i løpet av den påfølgende uka, ble lista redusert. Noen var også overtallige i andre fagforeninger. Det ble derfor den 17.januar 2013, sendt et felles krav fra alle foreninger (SU) til Administrerende direktør om; ingen oppsigelser: SU viser til nedbemanningsprosessen SU synes samarbeidet med bedriften har vært godt i prosessen med nytt organisasjonskart. SU viser også til siste del av prosessen, da med innplasseringslister, og møter i den forbindelse. Vi ønsker også her å kunne komme i mål på en ryddig og kostnadseffektiv måte. Etter de siste rundene med innplasseringslister, er det veldig få medlemmer fra våre foreninger som ikke er innplassert i stilling, eller som ikke vil bli det etter formelle søknadsrunder; medio januar og fremover. Totalt dreier det seg nå om ca 5 personer. Det er flere forhold som tilsier at bedriften ikke kan plassere ansatte ufrivillig på overtalligliste med tilbud om sluttpakke, eller eventuelt vurdere oppsigelser: Sjansene for at flere vil velge AFP i løpet av året er tilstede. Det gir et positivt omdømmesignal i en så stor prosess, at ingen må gå ufrivillig. Det 16

17 vil dermed være positivt i forhold til fremtidig rekruttering. Kompetansemessig er bedriften på etterskudd enkelte steder, og overlapping i enkelte stillinger, vil være dermed være et viktig bidrag. Naturlig turnover tar også unna løpet av kort tid. Det økonomiske kostnadsmålet er nådd uansett. Ufrivillige sluttpakker vil dermed være en unødvendig kostnad I forhold til AML 15-2 bestemmelser om masseoppsigelser pga. virksomhetens forhold, kan det heller ikke være saklig å gå til oppsigelse. Da må det rene individuelle vurderinger til, som om det ikke var nedbemanning. Denne vurderingen vil etter vårt skjønn, deles i to (vedr saklighet, - masseoppsigelser): a). Kostnadsmålet på 25 mill nås uansett, og sannsynligheten for at det blir dyrere med ufrivillige sluttpakker eller rene oppsigelser er overveiende, eller b). Det et mindre en 10 som vurderes oppsagt. Dette kommer frem av AML 15-2: Masseoppsigelser defineres i arbeidsmiljøloven som oppsigelse av minst 10 arbeidstagere innenfor et tidsrom på 30 dager uten at oppsigelsene er begrunnet i de enkelte oppsagte arbeidstageres forhold, men altså er begrunnet i virksomhetens forhold. SU krever at dette følges, og ingen blir tilbudt sluttpakker ufrivillig, eller får oppsigelser med bakgrunn i nedbemanningsprosessen. Som forening, kunne vi den 30.januar 2013, si at det ikke ble oppsigelser, eller påtvungne sluttpakker på noen medlemmer! Omplassringer Forhandlingsutvalget har bistått 7 medlemmer, som ble ønsket, eller forsøkt ufrivillig omplassert til annen jobb, annet skift, fra skift til dagtid, fra dagtid til skift mv. Noen av disse har tatt bedriftens ønske til etterretning, noen saker er snudd, og omgjort til det beste for medlemmet. Evaluering Det er fremkommet tilbakemeldinger fra plasstillitsvalgte, vedrørende roller og ansvar, i forbindelse med denne prosessen. Dette har gått på at det er de valgte medlemmer av Styret og forhandlingsutvalg, som forhandler og drøfter i forbindelse med fastsettelse av nytt organisasjonskart, som også forsvarer medlemmer som eventuelt får oppsigelse eller blir omplassert. Det er styrets klare vurdering, at det er forhandlingsutvalgets ansvar å forhandler/drøfte, og derigjennom påvirke struktur og omfang av slike prosesser. Det er derimot ikke forhandlingsutvalgets eller andre tillitsvalgtes ansvar å plukke ut medlemmer til ny organisasjon!! Dette er bedriftens ansvar alene. For Styret er det grunnleggende viktig, at de prosessuelle reglene i Arbeidsmiljøloven følges. Men uansett; disse prinsippene skal drøftes grundig. Tillitsvalgskonferanses 2014, vil dette tema bli satt på dagsorden. Foreningens aktive rolle innledningsvis og gjennom hele prosessen, skal også evalueres som en del av denne 17

18 gjennomgangen. Prøveår med ny skiftplan, med innbakt 12- timer - skift i helgene Medlemsmøte besluttet i møte den 24.august 2011, å gjennomføre en avstemning over et eventuelt prøveår med ny skiftplan. Resultatet av denne avstemningen ga grunnlaget for en søknad til arbeidstilsynet. Det ble samtidig vedtatt at det var kun skiftgående medlemmer, og medlemmer som var skiftavløsere som skulle ha stemmerett. Det ble i perioden 21.mai 2012 til 29.mai 2012, gjennomført avstemning. Avtemningen ble gjennomført i samarbeid med LO- foreningene FLT og EL-IT, slik at også deres medlemmer fikk muligheten til å avgi stemmer Avstemningsresultatet ble: Ja: 125 Nei: 71 Blanke: 2 Forkastet: Totalt avgitte stemmer: 198 Av de avgitte stemmer var det 63,1 % som stemte ja. Stemmedeltakelsen var på: 81,8 % Et klart flertall sa ja til et prøveår. Dette ble grunnlaget for en søknad til arbeidstilsynet. Resultatet ble overlevert Administrerende direktør Amund Saxrud. Søknad ble skrevet sammen med bedriften, og sendt arbeidstilsynet den Arbeidstilsynet godkjente søknaden, og skiftplanen ble endret. Ordningen kjøres som et prøveår, med ny avstemning i november Kompetansebevis Det har i årsmøteperioden vært kontakt med Norske Skog Skogn, Nord- Trøndelag fylkeskommune (NTFK) og Opplæringskontoret for teknologifag (OTEK). Dette i forhold til å se på muligheten, for at medlemmer kan gå opp i deler av læreplanen, i fag som gir fagbrev (mest aktuelt er kjemi- prosess). Med dette kan medlemmer, som av individuelle årsaker ikke kan ta fagbrev, få en reell mulighet til å få et offentlig dokument på at de innehar en kompetanse. Det er NTFKs fagprøvenemnd som er sensor (de samme som for fagbrev). Bedriften stiller seg positive til dette. NTFK stiller kriterier om at de som er aktuelle, må få en realkompetansevurdering, og slik komme frem til nivå i forhold til opplæring. Det vil ikke være aktuelt å iverksette kompetanseprøver for arbeidstakere, som ikke er under opplæring som lærekandidat. Levanger videregående skole kan foreta en slik realkompetansevurdering. Dette viser at, ved å foreta kompetansevurdering, er det mulig å melde opp medlemmer, til prøve, forutsatt at de blir lærekandidater først. 18

19 Styret jobber videre med saken. Konsernutvalget (KU) Å utvikle sterke enheter i Norge er det viktigste vi jobber med i KU. Fokus fremover vil være rettet mot politikere, skogeiere og konsernledelsen. Forsøk på sammenslåing av AMU og BU AMU er forankret i arbeidsmiljøloven, jf 7, og Hovedavtalens BU er kun forankret, kun i hovedavtalen, HA 12-8 Det står tydelig i Hovedavtalens, jf 12-7, at det er leder og sekretær som utarbeider saklisten, og eventuelle bilag som skal sendes ut. Bedriften har gjentatte ganger forsøkt å slå sammen AMU og BU. Foreningen sørget for at AMU den , gjorde følgende beslutning (enstemmig) i forhold til saken: Det har vært stilt spørsmål om AMU bør bestå som eget organ. Dette ble diskutert. Det kom tydelig fram at i en bedrift av denne størrelse, vil det å slå sammen BU og AMU bety en nedprioritering av HMS - arbeidet. HMS saker skal ikke konkurrere i forhold til drifts- og økonomispørsmål. Vedtak AMU: AMU videreføres som eget organ for å kunne arbeide forsvarlig med HMS. Prioriterte oppgaver Styret har fulgt opp Fellesforbundets prioriterte oppgaver, innenfor et organisert arbeidsliv; (deltakelse på LOs sommerpatrulje, sikring av overholdelse av tariffavtale og særavtaler, likebehandling inn i lokal lønnsavtale). Når det gjelder øvrige prioriterte oppgaver, som; Klima for verdiskapning, Verdien av velferd, Den politiske situasjonen, Utdanning for verdiskapning i et arbeidsliv for alle, Et bostedsmarked for alle Fellesforbundet Norge og verden, er dette fulgt opp gjennom vår representasjon i Fellesforbundets avdelingslederforum Nord- Trøndelag. Vurdering - salg av eiendommer Etter siste nedbemanning ved Norske Skog Skogn, er nestleders stillingsandel ved fagforeningskontoret redusert til 50 %, i det ligger det bare en dag fast kontortid pr. uke. Kassers stillingsandel er redusert til 20 %, og i utgangspunktet ingen fast kontortid (avtales kun med nærmeste leder). Med bakgrunn i dette er det foretatt en vurdering av hva som må prioriteres. Vedlikehold og oppfølging av våre eiendommer, er noe det i dag brukes mye tid på. Foreningen har nå to fritidseiendommer; ei hytte i Sandvika, og et hus i Bessaker (Solbakken). Med den nye (reduserte bemanningen) på kontoret, har styret vurdert om en av eiendommene skal selges. Det er styrets klare oppfatning at foreningen må beholde en av eiendommene. 19

20 Om noe skal selges et det styrets mening at det må bli huset i Solbakken. Sandvika er nært fabrikken, og kan brukes hele året, mens Solbakken, i praksis brukes bare om sommeren (kun strøm som oppvarming). I tilegg til tidsbruk fra kontorets side, er det vurdert kostnadene med eiendommene. Foreningen har i dag en ekstrakontingent på 0,25 % av medlemmers lønn, som brukes til øremerkede midler, som fritidseiendommer, og opplæring/skolering av tillitsvalgte. Selv om foreningen har en meget god egenkapital, har det hele tiden vært intensjonen at man i budsjett, og faktisk pengebruk, ikke skal tære på egenkapitalen, for å drifte foreningen. Eiendommene brukes av ca 15 medlemmer fast, selv om det er et tilbud som ligger der for alle. De siste årene har kostnadene på Solbakken vært i henhold til tabell under. Kostnader Solbakken Snitt Driftsutgifter Vedlikehold Inventar Forsikring Kontingent Strøm Vedlikehold båter Avskrivninger Frikjøp/stipend/kjøring Sum Styret har konkludert med at det ut fra en totalvurdering, ikke startes en salgsprosess nå, men at dette vurderes i løpet av årsmøteperioden Styret vil komme tilbake til dette. Styret vedtok den følgende: Styret vil i løpet av årsmøteperioden vurdere kostnader og resursbruk på våre utleiehytter og på bakgrunn av dette vurdere salg av en av eiendommene. Styret vil legge fram et eventuelt forslag om salg før neste årsmøte. Årsmøtet orienteres om dette Informasjon og kommunikasjon Har i hovedsak foregått gjennom møter og samtaler med tillitsvalgte i avdelingene, medlemsmøter, møter i representantskapet, deltakelse i formøter til avdelingsutvalgene, og direkte kontakt med enkeltmedlemmer 20

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461. Kantina Fiborgtangen torsdag. 13 mars 2014 kl 1800 SAKLISTE Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Kine Asper - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord-

Detaljer

Industri Energi avd. 267

Industri Energi avd. 267 Industri Energi avd. 267 Vedtekter oppdatert 2.11.2010 1 Foreningens organisasjonsmessige tilknytning 1.1 Foreningen er medlem av Industri Energi (IE) 1.2 Foreningen er underlagt IEs enhver tid gjeldende

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FELLESFORBUNDET AVD.461 SAKLISTE Sak 1 Åpning SAKLISTE Leder Svein Erik Veie åpnet møte, og ønsket alle velkommen. Disse ble spesielt nevnt: - Årets jubilanter, - Forbundssekretær Jørn Eggum - Distriktssekretær i Fellesforbundet i Nord-

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq IKM ANSATTES FORENING wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2012 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ

Vedtekter. for. NOPEF avdeling 053. Baker Hughes INTEQ Vedtekter for NOPEF avdeling 053 1 Foreningens navn 1. Foreningens navn er Norsk Olje og Petrokjemisk Fagforbund avdeling 053 forkortet NOPEF avd.053. 1. Foreningen ble stiftet i 1979. 2 Foreningens organisasjonsmessige

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER

VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER VEDTEKTER FOR HELGELAND LANDBRUKSTJENESTER 1 Organisasjon Helgeland Landbrukstjenester BA. Org. nr 975 931 366, nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015

VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 VEDTEKTER FOR LO FINANS POSTKOM Siste justering 14.3.2012/13.3.2013/1.7.2014/26.3.2015 Krets LO Finans Postkom består av Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund sine medlemmer innen finanssektoren. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter.

Sak 4: Budsjett for neste år. Fastsettelse av avgift til dekning av fellesutgifter. REFERAT FRA ÅRSMØTE I BOLIGSAMEIET YÜKSEK SITES1 I Årsmøtet ble avholdt mandag 18. april på Yüksek Sitesi I i henhold til lovlig utsendt varsel og møteinnkalling, jf Vedtekter for boligsameiet Yüksek Sitesi

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7

ÅRSMØTET LOFOTEN UNDERVANNSKLUBB 24.02.2012. Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00. Side 1 av 7 Fredag 24.februar 2012 Kantina, O.Marhaug Mek Verksted klokken 18:00 Side 1 av 7 SAKLISTE: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsordenen. 3. Valg av

Detaljer

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015

Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 Vedtekter for Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets Vedtatt 18. Mars 2015 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge Krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Detaljer

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger:

ÅRSBERETNING. ABC Industri Energi Avd Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: ÅRSBERETNING 2010 ABC Industri Energi Avd. 043. Styret i ABC har siden årsmøte i 2010 vært sammensatt som følger: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: ALT leder Styremedlem nr 1: Styremedlem nr 2: Styremedlem

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Kort om omstilling og nedbemanning

Kort om omstilling og nedbemanning Kort om omstilling og nedbemanning TM dagen 19. januar 2009 Morten Bjerkhaug, advokatfullmektig HSH Ikke la dette bli deg Hvert år havner opp mot 1500 nye avskjeds- og oppsigelsessaker i rettssystemet.

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER

KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER KLASSEKLUBB FOR 12,5 KVM KRYSSER C C Innkalling Årsmøte 2012 I henhold til vedtak på ordinært årsmøte 15. November 2011 innkaller styret til ordinært årsmøte i Klasseklubben for 12,5 kvm krysser onsdag

Detaljer

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole

Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag ved Ole Vig videregående skole Protokoll fra årsmøte for Fagforbundet, Nord-Trøndelag fylkeskommunale fagforening onsdag 30.01.2013 ved Ole Vig videregående skole 1) Åpning Gerd Iren Bruås takket for serveringen ved Ole Vig videregående

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser.

VEDTEKTER. 1.1 Industri Energi klubben ESS er tilsluttet Industri Energi og er underlagt dette forbundet og LO s vedtekter og bestemmelser. VEDTEKTER 1 FORMÅL 2 ORGANISASJON 3 MEDLEMSKAP 4 KONTINGENT 5 TILLITSVALGTE 6 KLUBBENS ORGANER 7 ÅRSMØTE 8 ÅRSMØTE - VALG 9 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 10 KLUBBSTYRET 11 ARBEIDSUTVALG 12 UNGDOMSUTVALG 13 VALGKOMITE

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

Storholtan borettslag

Storholtan borettslag 1 Storholtan borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling torsdag 06. juni 2013 kl 18:00 Sted: Stangnes 8-13, tidl. Stangnes Barneskole Stemmerett har andelseiere eller personer med fullmakt. Ingen

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB

LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB LOVER FOR BERGENS SELSKAPS- OG BRUKSHUNDKLUBB Vedtatt på stiftelsesdagen 11. november 1948. Det er vedtatt endringer på årsmøtene: 11. mai 1954, 1. mars 1971, 15. februar 1977, 3. juni 1993, 5. mars 2002,

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Regnskap Norge

Vedtekter for Regnskap Norge Vedtekter for Regnskap Norge Vedtatt på generalforsamlingen 5. juni 1987. Sist endret 11. juni 2015. 1. Navn Foreningens navn er Regnskap Norge. Foreningens forretningskontor skal være i Oslo. 2. Formål

Detaljer

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak.

1 ORGANISASJON. a. Alle medlemmer plikter å følge musikkorpsets, NMFs og kretsens vedtekter, reglement og lovlige vedtak. Vedtekter 1 ORGANISASJON Musikklaget «Liv», stiftet 2 desember 1888, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) gjennom Nord - Trøndelag Musikkrets. Organisering av musikkorpset: Musikanter fra skolekorpset

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013

VEDTEKTER. Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 VEDTEKTER Vedtatt på ekstraordinær kongress 4.-6. desember 2013 Kapittel I - Personellforbundets vedtekter 1 Formål Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon som står tilknyttet

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING -

PROGRAM PROGRAM PROGRAM PROGRAM- PROGRAM HANDLINGS HANDLINGS HANDLINGS- 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 2015-2019 - VEILEDER I NEDBEMANNING - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS - HANDLINGS- OG OMSTILLING VEILEDER I NEDBEMANNING - Postboks 8704 Youngstorget, 0028 OSLO norsk@arb-mand.no Tlf.: 815 45 100 Nedbemanninger er en stor utfordring

Detaljer

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser.

2.1. STAFOs formål er å ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, faglige og sosiale interesser. 1 Navn og tilslutning STAFO, stiftet 17. november 1923, er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon. Forbundet er en sammenslutning av medlemsorganisasjoner og er tilsluttet Yrkesorganisasjonenes

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI

VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI NORGES TAXIFORBUND Avdeling Oslo Taxi VEDTEKTER NORGES TAXIFORBUND AVDELING OSLO TAXI Vedtatt på Årsmøte 9. januar 2006. Endret på Årsmøte 22. april 2006. Endret på Årsmøte 19. April 2008. Endret på Ekstraordinært

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A:

Buskerud, Vestfold og Telemark krets DEL A: Buskerud, Vestfold og Telemark krets Vedtatt 31.10.2011, Endret 20.3.2014 DEL A: 1. KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Buskerud, Vestfold og Telemark krets 2. FORMÅL Kretsens

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER

STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER STAFO - SAMFUNNSSIKKERHET VEDTEKTER Vedtatt av representantskapet 1.4.2014 Vedtekter for STAFO - samfunnssikkerhet Stiftet 01. april 1965 I ORGANISASJON 1 1. Navnet på foreningen er STAFO-samfunnssikkerhet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011.

Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. Vedtekter for Vardeneset Ballklubb, vedtatt på årsmøtet 28.11.90. Sist endret på årsmøtet 24.02.2011. 1. Navn Klubbens navn er: Vardeneset Ballklubb, forkortet VBK. Klubben er stiftet 22. november 1990.

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015

tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) Lyskultur vedtekter. Vedtatt av Årsmøtet 18. mars 2015 tilsluttet La Commission Internationale de l Eclairage (CIE) 1. Navn Foreningens navn er Lyskultur. 2. Formål Lyskultur skal arbeide for god og riktig bruk av lys og belysning. Lyskultur skal være en nøytral

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag

Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag Innkalling årsmøte Trondheim Lokallag 25 februar 2014 Tid: Kl. 19:00 Sted: Kjøpmannsgata 46, Olavhallen (trapp ned v/billettluke) Saksliste: 1. Konstituering - Godkjenning av innkalling - Valg av møteleder

Detaljer

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling

VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling 1(5) VEDLEGG I: Forslag til vedtektsendringer Sakspapirer for Årsmøte 2015 for Tekna Narvik avdeling Paragrafendringer i følgende saker er foreslått. Hver vedtektsendring vil bli behandlet separat Eksisterende

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Lover for Autorisert Ringpersonells forening.

Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Lover for Autorisert Ringpersonells forening. Vedtatt på konstituerende årsmøte den 27. November 2009. KAPITTEL 1 - NAVN OG FORMÅL 1 Navn Foreningens navn er Autorisert Ringpersonells Forening. Her forkortet

Detaljer

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps

Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps Vedtekter for Lakkegata skoles musikkorps 1 Organisasjon Lakkegata skoles musikkorps, heretter kalt musikkorpset, er stiftet 30. august 1920 og tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (heretter NMF) med tilhørighet

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ]

Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsforbund. Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Lover for [ ] Forbund stiftet [ ] Vedtatt av årsmøtet den [ ] med senere endringer, senest av [ ] Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ] Kap 1 Innledende bestemmelser 1-1 Organisasjon og virkeområde

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012

Vedtektsendringer. Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte. Fremtidens reisemåte er høyhastighetstog! 18. 21. november 2012 Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN

VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN VEDTEKTER for Vestlandet krets av NORSK POST- OG KOMMUNIKASJONSFORBUND 1 KRETSENS NAMN Kretsens navn er Vestlandet krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund 2 KRETSENS VIRKEOMRÅDE Vestlandet krets

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer