Årsregnskap ya Holding ASA og konsernet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2006. ya Holding ASA og konsernet"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2 Årsregnskap 2006 ya Holding ASA og konsernet

3 ya Holding ASA Årsberetning 2006 Selskapsstruktur ya Bank og Forsikring består av selskapene: ya Holding ASA, ya Bank AS og ya Personforsikring AS. Aksjer i konsernet handles via ya Holding ASA. ya Holding ASA eier 100% av ya Bank AS og ya Personforsikring AS. ya Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste med ticker YAHO. ya Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og ya Bank AS og ya Personforsikring AS ble stiftet i mai har kontoradresse i Oslo og Trondheim. ya Holding ASA eies av store norske institusjonelle bedrifter og investorer, og av norske og utenlandske investeringsfond. Virksomheten i konsernet ya Bank og Forsikrings mål er å være en ledende tilbyder av finansielle tjenester til private personer i Norge. Gjennom å benytte moderne teknologi, vil konsernet utfordre den tradisjonelle måte å kjøpe og bruke finansielle tjenester på. ya Bank og Forsikring skal være en fullsortiments tilbyder av finansielle tjenester basert på lave priser, gebyrfrihet og selvbetjening. ya Bank og Forsikring vil kun tilby bank og forsikringstjenester til privatkunder. skal tilby alle standard bank- og forsikringsprodukter, men ikke produkter som krever personlig rådgivning. er tuftet på ideen om at bank og forsikring kan gjøres enklere og billigere enn hva tilfellet er i dag. ya Bank og Forsikring har egen utviklingsaktivitet knyttet til IT-systemer. ya Bank AS ya Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside og telefon 09292, eller via samarbeidende agenter og partnere. er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterende kunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, kort, forbrukslån og pantelån. ya Bank AS åpnet 26. juni Banken hadde ved utgangen av desember kunder. ya Bank ble av Dine Penger kåret til banken med beste brukskonto i ya Bank konkurrerer med alle de øvrige etablerte bankene som tilbyr samme produkter. ya Personforsikring AS Selskapet skal tilby to typer forsikringer: 1. standard skadeforsikring 2. risikoforsikring (død, arbeidsløshet, sykdom og ulykke) ya Personforsikring AS har ikke startet med forsikringsaktivitet som følge av forsinkelser fra underleverandører. Oppstart er beregnet i Økonomisk situasjon Resultat etter skatt ble minus 0,419 MNOK for morselskapet, og minus 22,5 MNOK for konsernet. Underskuddet forslås fremført mot annen egenkapital. er i en etableringsfase, og det er forventet et negativt resultat de første to driftsårene. ya Banks kjernekapitaldekning var 60% ved årsskiftet, og konsernets egenkapital var 277 MNOK. ya Bank AS hadde ved utgangen av desember 293 MNOK i innskudd fra selskapets kunder, og 339 MNOK i utlån fordelt på lån. Selskapet forventer god vekst i antall kunder og antall utlån i Styret foreslår å gi konsernbidrag fra ya Personforsikring AS til ya Holding ASA på 0,694 MNOK. Organisasjonen Alle medarbeidere i konsernet er ansatt i ya Bank AS. Banken engasjerte 37 årsverk ved utgangen av desember, hvorav 20 kvinner og 17 menn. Andelen kvinner i ledergruppen var 33 prosent. Selskapet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i alle funksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk er uformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene. Det ansees ikke nødvendig med særskilte tiltak på dette området. Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagt vekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft. Verneombud og personaldirektør avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortable med sin arbeidssituasjon. På grunn av at virksomheten er nystartet er det i 2006 ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser, klimaundersøkelser eller lignende. Dette vil bli gjort i løpet av Medarbeidere tilbyes konkurransedyktig lønn. I dagens marked er tilgang på kompetent arbeidskraft en knapp faktor. De ansatte er representert i konsernets styre. Styret i konsernet består av 8 representanter, hvorav 4 kvinner og 4 menn. Sykefraværet har vært 2,0 % i Det har ikke vært skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet vurderes som godt. påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbruk av papir, energi og kjøp av andre varer og tjenester. Fremtidsutsikter Den økonomiske veksten i 2006 var sterk. Det er grunn til å forvente en god økonomisk konjunktur også i Det ventes at rentenivået i Norge vil stige som følge av behovet for å dempe veksten i kredittmarkedet. Det ventes at prisstigningen fortsatt blir moderat til lav. Rentemarginer på utlån til kunder er i dag under press. Denne situasjonen forventes å vedvare. Det er et mål å øke markedsandelen i de kommende år. forventer å kunne vise til positivt resultat på månedsbasis allerede i løpet av Betingelsene for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift er til stede.

4 Risikoforhold Likviditetsrisikoen i balansen vurderes å være lav, og bankens likviditetsreserve er robust ovenfor endringer i innskudd. Renterisikoen i balansen vurderes å være lav. Renten på bankens utlån og innskudd kan endres med seks ukers varsel. Kredittrisikoen i balansen deles inn i risikoklassene: lav, middels og høy. Fordelingen mellom klassene er 60% lav, 34% middels og 6% høy. Dette bildet er forventet å holde seg stabilt i kommende periode. Det ble avsatt 1,6 MNOK til tap på utlån i Faktiske tap var null. Forventningen til tap på utlån er 1,2 % av totalt utlån for budsjettåret Det jobbes aktivt med å sile søknader både via bankens portal og i det manuelle kredittarbeidet, slik at bankens risikoprofil blir riktig. Operative risiki identifiseres og kommuniseres via konsernets rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang av selskapets internkontroll. har en kompleks IT infrastruktur som må fungere. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet til IT. Tvister hadde ved utgangen av desember ingen kjente rettstvister. Det foretaes avsetninger på basis av individuelle vurderinger i de tilfeller hvor en klage eller en tvist kan få økonomiske konsekvenser. Styret vil rette en stor takk til alle konsernets medarbeidere for solid innsats i oppstartsåret. Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig for å identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innefor sine respektive områder. Oslo, 21. mars 2007 Styret i ya Holding ASA

5 ya Holding ASA Resultatregnskap ya Holding ASA Alle tall i tusen kroner Noter RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTER Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Sum renteinntekter og lignende inntekter RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADER Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper 694 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/ variabel avkastning PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTER Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP AV VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLER Sum netto verdiendring og gevinst /tap på valuta og verdipapirer omløpsmidler ANDRE DRIFTSINNTEKTER Sum andre driftsinntekter LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADER Lønn mv Lønn Pensjoner 3, Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Ordinære avskrivninger 1, Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler ANDRE DRIFTSKOSTNADER Andre driftskostnader 6, Sum andre driftskostnader TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV. Tap på utlån 1, Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv NEDSKRIVNING/REVERSERING AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ VERDIPAPIRER SOM ER ANLEGGSMIDLER Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler RESULTAT FØR SKATT SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET OVERFØRINGER OG DISPONERINGER - Overført til/fra(-) annen egenkapital

6 ya Holding ASA Balanse Noter ya Holding ASA Alle tall i tusen kroner Eiendeler KONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDER Kasse-/drifts- og brukskreditter 1, 8, 11, 12, Nedbetalingslån 1,8,11 12, Nedskrivning på individuelle utlån 1, 8, Sum netto utlån og fordringer på kunder SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNING Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER Eierinteresser i andre konsernselskaper Sum eierinteresser i konsernselskaper IMMATRIELLE EIENDELER Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler 1, Sum immatrielle eiendeler VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar og transportmidler 1, Sum varige driftsmidler ANDRE EIENDELER FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTER Opptjente ikke mottatte inntekter Andre kortsikige krav Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER

7 ya Holding ASA Balanse ya Holding ASA Alle tall i tusen kroner Noter Gjeld og egenkapital GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Sum gjeld til kredittinstitusjoner INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, Sum innskudd fra og gjeld til kunder ANNEN GJELD Annen gjeld 1, Sum annen gjeld AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER Utsatt skatt 1, 9 Andre påløpte kostsnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser ANSVARLIG LÅNEKAPITAL Sum ansvarlig lånekapital SUM GJELD EGENKAPITAL INNSKUTT EGENKAPITAL - aksjekapital 17, overkursfond 17, Sum innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser Forpliktelser Oslo, 21. mars 2007 Styret i ya Holding ASA

8 ya Holding ASA Kontantstrømoppstilling ya Holdig ASA Alle beløp i tusen kroner Kontantstrøm vedrørende driften Renteinntbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder Netto ut-/innbetalinger av nedbetalingslån til kunder Endring i benyttede rammekreditter Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk m.v Utbetaling av offentlige skatter og avgifter Netto kontantstrøm vedrørende driften Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitet Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteter Utstedelse av aksjer Emisjonskostnader Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter Netto kontantstrøm for perioden Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Kontanter er definert som kontanter og innskudd i eksterne banker.

9 ya Holding ASA Noter 1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER ya Bank AS og ya Personforsikring AS ble stiftet Drift i ya Bank AS kom i gang i juni ya Personforsikring har ikke kommet i aktiv drift. Historiske tall fra tidligere år i notene er kun relatert til ya Holding ASA. Årsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles i lover og forskrifter for finanskonsern i tillegg til god regnskapsskikk. Konsolidering Konsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse av datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse, konsolideres ikke. Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet blir eliminert. Konsernregnskapet utarbeides etter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL 4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill. I henhold til god regnskapsskikk avskrives goodwill lineært over antatt økonomisk levetid. Pr. i dag er ingen goodwill avskrevet over mer enn 5 år. Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet. Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i note 20. Utlån Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte kostnader. Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi. Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsportefølje etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av engasjementer. foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger. Misligholdte lån Lån eller kontokreditter der en lånetaker ikke har betalt avdragsterminer, eller rammekreditter, innen forfall på sine lån vurderes som misligholdt. Konstaterte tap Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd med årsregnskapsforskriften. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring i tap over resultatregnskapet. Immaterielle eiendeler har utviklet eget programvare knyttet til nettbanken. Utvikling av dette balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Kostnader som resultatføres når de pådras er utgifter som bruk av forprosjektering, interne ressurser, opplæring og implementering i konsernet. Den anslåtte levetiden for verktøyet er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årsslutt vurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførte verdien. Varige driftsmidler Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har. I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående, foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slike nedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kan reverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostpris Utsatt skatt og utsatt skattefordel Utsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode er utlignet og nettoført i balansen. Skattekostnad I resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se note 9. Pensjonskostnad og - forpliktelser Årets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. har ingen pensjonsforpliktelse da alle ansatte har pensjonsprogram basert på innskudd. Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring Provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med de generelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas. Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån, og tas derfor til inntekt i etableringsåret. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende renter knyttet til utlånsog innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlånsog innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinære operasjonelle virksomheten konsernet driver. Investerings aktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer i denne delen av oppstillingen. Finansierings aktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld samt egenkapital. Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet.

10 2. SPESIFIKASJON AV PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTER ya Holding ASA INNTEKTER Betalingsformidling Sum inntekter KOSTNADER Betalingsformidling 679 Sum inntekter NETTO Betalingsformidling 623 Sum inntekter LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. ya Holding ASA Lønnskostnader Lønninger Sosiale kostnader Pensjonskostnader Andre ytelser 0 Sum Det har vært sysselsatt 36,5 årsverk i Kostnader knyttet til rentesubsidier av lån til ansatte utgjorde kr i Ytelser til ledende ansatte Alle i konsernets ledergruppe er ansatt i ya Bank AS. Det er ikke etablert noen form for bonusprogram i ya Bank. Ledelsen i ya Bank AS deltar i den generelle pensjonsordningen i selskapet som er beskrevet i pensjonsnoten. Lån til medlemmer av ledergruppen, styrets ansatte eller andre valgte selskapsorganer er gitt på ordinære ansatte vilkår. Det er ikke motatt godtgjørelser eller økonomiske fordeler fra foretak i samme konsern. Det er ikke gitt vesentlig tilleggsgodtgjørelse for spesielle tjenester utenfor de normale funksjoner for en leder. Ledende ansatte (1) Styre-honorar Lønn ya Bank Lønn ya Holding Periodisert pensjonskostnad Samlet godtgjørelse Administrerende direktør - Svein Lindbak Lån og sikkerhetsstillelser Direktør bank - Erik Jensen Direktør IT - Marit Solem Direktør jus/personal - Kari Sofie Bjørnsen Direktør marked - Arne Martin Koppen Økonomisjef - Lars Gjerstad Styret Leder - Jørgen Randers Medlem - Anne-Cecilie Fagerlie Medlem - Mitra Hagen Negård Medlem - Turid Solvang Medlem - Svein Lindbak 0 0 Medlem - Idar Vollvik Ansatterepresentant - Hogne Fjelstad 53 Vara ansatterepresentant - Marit Haavik

11 3. LØNN, LÅN / SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M. FORTS. Representantskap Styre-honorar Lønn ya Bank Lønn ya Holding Periodisert pensjonskostnad Samlet godtgjørelse Lån og sikkerhetsstillelser Leder - Tore Lindbak Medlem - Tom Collett 5 5 Medlem - Marit Lambrechts 5 5 Medlem - Espen Galtung Døsvig 5 5 Medlem - Terje Børresen Medlem - Knut Aspelin 5 5 Medlem - Jon Sandberg Medlem - Per Storhaug Medlem - Svein Garberg 5 5 Medlem - John Strøm Medlem - Pål W. Caspersen 5 5 Medlem - Gro Ryum Bråthen Medlem - Elin Ljunggren Medlem - Andreas Stensaker Pedersen 8 8 Medlem - Roar Andersen 8 8 Varamedlem - Marit Solem 8 8 Varamedlem - Svein Johnsen 5 5 Varamedlem - Nils J. Krogsrud 5 5 Varamedlem - Hans Klein 5 5 Varamedlem - Mona Nordhagen 8 8 Varamedlem - Audun Hasting 5 5 Varamedlem - Veronica Tømte 5 5 Varamedlem - Mary Vollvik Johansen 5 5 Kontrontrollkomitè Leder - Knut Eirik Storsul Medlem - Trude Myklebust Medlem - Per Ødegaard Varamedlem - Henning Koch 9 9 Sum Note (1) Lønn til ledende ansatte er i perioden utbetalt fra ya Holding ASA, og fra ya Bank AS i perioden PENSJON Alle som jobber innen ya konsernet er ansatt i ya Bank AS. Banken har en pensjonsordning overfor alle ansatte basert på innskudd hos Vital Forsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjon og innskuddsfritak. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død. Med Vital Innskuddspensjon betaler bedriften hvert år et fastsatt innskudd for hver av de ansatte som er medlem av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5% av lønnen mellom 1 og 6G, og 8% av lønnen mellom 6 og 12G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalen utbetalt som alderspensjon. Pensjonsalderen er 67 år, og utbetalingstiden er minimum 10 år. Ansatte som har minst 20% stilling og som har fylt 20 år, skal meldes inn i ordningen.

12 5. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATRIELLE EIENDELER Spesifikasjon av eiendeler ya Holding ASA Immatrielle eiendeler: Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivninger Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 Varige driftsmidler: Mask/Inv/ Transport Bygninger etc. Sum Mask/Inv/ Transport Bygninger etc. Anskaffelseskost Tilgang Avgang Anskaffelseskost per Akk. av- og nedskrivninger Balanseført verdi per Gevinst/tap ved salg 0 Sum Total balanseført verdi per Selskapet benytter følgende avskrivningssatser: Maskiner/EDB utstyr 33,33% Inventar/innredninger 33,33% Immatrielle eiendeler 12,50% 6. ANDRE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER ya Holding ASA DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Husleie og kostnader leide lokaler 883 Avgift sentrale organisasjoner 92 Driftskostnader faste eiendommer 120 Andre diverse kostnader 512 Sum andre driftskostnader LEIEAVTALER har ingen leasing avtaler. Alt av datautstyr kjøpes. ya Bank AS har vesentlige leieavtaler vedrørende bankens lokaler: Husleie Leieavtalens utløp Fridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo Vestre Rosten 81, 7075 Teller TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER ya Holding ASA Utlån Garantier Utlån Garantier Periodens endring i nedskrivning på individuelle utlån Periodens tapskostnader

13 9. SKATT BETALBAR SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år. GRUNNLAG BETALBAR SKATT: Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag: ya Holding ASA Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller: - ikke fradragsberettigede kostnader andre forskjeller Endring midlertidige forskjeller Alminnelig inntekt Endring utsatt skatt Skattemessig effekt av emisjonskostn. ført direkte mot egenkapital Årets skattekostnad Forklaring for hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 28% av resultat før skatt: 28% skatt av resultat før skatt % av permanente forskjeller Skattemessig effekt av PF ført direkte mot egenkapital Beregnet skattekostnad UTSATT SKATT knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. Utsatt skatt er fremtidig betalbar skatt på skatteøkende midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. UTSATT SKATTEFORDEL er realiserbar fremtidig reduksjon av betalbar skatt knyttet til skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. UTSATT SKATT I BALANSEN defineres som skatt beregnet på netto skatteøkende midlertidige forskjeller etter utligning av skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring. UTSATT SKATTEFORDEL I BALANSEN defineres som skatt beregnet på netto skattereduserende midlertidige forskjeller etter utligning av skatteøkende midlertidige forskjeller. Utsatt skattefordel er bare oppført som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at selskap i et overskuelig fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. RESULTATFORSKJELLER - alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i: Permanente resultatforskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader og skattefrie inntekter Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. Skal reserveres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid. UTSATT SKATT OG SKATTEFORDEL Netto utsatt skatt eller skattefordel beregnes på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende forskjeller knyttet til: ya Holding ASA Positive forskjeller: Anleggsmidler Sum positive forskjeller Negative forskjeller: Fremførbart underskudd Sum negative forskjeller Netto forskjeller etter utligning Endring midlertidige forskjeller Balanseført utsatt skattefordel UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONER ya Holding ASA Utlån Utlån DnBNOR Sum NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGER Utlån Garantier Potensiell eksponering ved f.eks trekkfasiliteter Misligholdte engasjementer Øvrige tapsutsatte engasjementer Individuelle nedskrivninger på utlån/garantier Personmarked Sum

14 12. UTLÅN FORDELT PÅ RISIKO Risikovurdering er en integrert del av kredittvurderingsprosessen i ya Bank AS, og for alle engasjementer skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en skriftlig risikovurdering. Det hentes inn data fra Lindorff, samt at kunden må oppgi informasjon til banken ved etablering av et engasjement. Summen av disse data blir brukt som grunnlag til å vurdere kredittrisiko. ya Bank AS henvender seg kun til personmarkedet. Alle kunder blir evaluert enkeltvis, men banken grupper kunder i risikoklasser etter hvilken type låneprodukter kunden har. Bankens prising av utlån skal gjenspeile risikoen knyttet til engasjementet. Nye utlånsprodukter prises individuelt, og engasjementets risiko skal legges til grunn. Risikovurdering gjøres løpende. Fordeling på risikoklasse 2006 Risikoklasse Brutto utlån Garantier Potensiell eksp. Totalt Fordeling i % Lav risiko % Individuelle nedskrivninger Middels risiko % Høy risiko % Totalt % Forskyvninger mellom risikogrupper : 2006 er oppstartsåret for ya Bank AS. 13. UTLÅN - VERDSETTELSE - BESKRIVELSER - DEFINISJONER Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån. Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Kredittilsynets retningslinjer. Det er ikke forventet vesentlige endringer i 2007 knyttet til risikobildet. Engasjement Engasjement defineres som utlån Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin, eller når overtrekk på rammekreditt ikker er inndekket etter at rammekreditten ble overtrukket Misligholdte engasjement Tapsavsetninger Netto misligholdte engasjement Øvrige tapsutsatte engasjementer Tapsutsatte engasjementer, er engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor det på grunn av kundens økonomiske situasjon er ført spesifiserte tapsavsetninger, eller hvor renter er nullstilt Tapsutsatte engasjementer 0 Tapsavsetninger 0 Netto tapsutsatte engasjementer Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som endelig tapt av banken Konstaterte tap utlån 0 0 Konstaterte tap garantier 0 0 Individuelle nedskrivninger Individuelle nedskrivninger er foretatt for å dekke intrådte tap på engasjementer hvor det foreligger objektive bevis for verdifall. Utlån Individuelle nedskrivninger Periodens konstanterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 0 + Økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 + Nye individuelle nedskrivninger i perioden Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 0 Individuelle nedskrivninger

15 13. UTLÅN - VERDSETTELSE - BESKRIVELSER DEFINISJONER FORTS. Nedskrivning på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån foretaes for å dekke inntrufne tap på grupper hvor det foreligger objektive bevis for at det har inntrådt et verdifall. Utlån Gruppevise nedskrivninger /- Periodens endring 0 Nedskrivning på grupper Brutto utlån fordelt etter geografiske områder Finnmark, Nordland og Troms Oslo og Akershus Norge for øvrig Sum Norge Sum geografiske områder ANDRE EIENDELER OG STORE ENKELTTRANSAKSJONER ya Holding ASA De viktigste enkeltposter er som følger: Øvrige eiendeler 658 Sum andre eiendeler Andre kortsikige krav Opptjente ikke forfalte renter 857 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 626 Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Store enkelttransaksjoner: ya Banks kjøp av tilgang til fellessystemer innen betalingsformidling og Bank ID beløp seg til MNOK 15, RENTESATSER GJELDSPOSTER Tabellen under viser gjennomsnittlig rentesats pr for spesifiserte gjeldsposter. Samtlige poster er i norske kroner. Gjeldspost GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid/opps.frist Lån/innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid/opps.frist Gj.snittlig rentesats n/a n/a INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 3,75 % Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak n/a Obligasjonsgjeld n/a - Egne ikke-amortiserte obligasjoner n/a Rentesatsene for lån fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid og obligasjonslån blir hovedsakelig regulert hver 3. måned. 16. ANNEN GJELD og AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSER ya Holding ASA Offentlige avgifter Interimskonti 185 Annen gjeld ellers Eliminering 0 Sum annen gjeld Påløpte ikke forfalte rentekostander 46 Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

16 17. EGENKAPITAL Aksjekapitalen utgjorde pr NOK kroner fordelt på aksjer pålydende NOK 3,58. Alle aksjer tilhører samme klasse og har lik stemmerett. Tabellen under viser endringen i egenkapitalen i løpet av ya Holding ASA Aksjekapital Overkurs-fond Annen egenkapital Sum egenkapital Egenkapital pr Innskudd av aksjekapital Emisjonskostanader Disponering av årsresultat Egenkapital pr : Egenkapital pr Innskudd av aksjekapital Emisjonskostanader Disponering av årsresultat Egenkapital pr De 20 største aksjonærene er følgende: Navn Antall aksjer VOLLVIK INVEST AS CREDIT SUISSE SECURI ABN AMRO NORGE + VPF OBOS FORRETNINGSBYGG PACTUM AS ABN AMRO NORGE VPF FERD AS PURE CAPITAL AS MORGAN STANLEY AND C SPAREBANKSTIFTELSEN LADEGAARD AS EGD HOLDING AS VELCON A/S HODNE HOLDING AS ØSTRE AKERVEI 68 AS SPENCER TRADING INC. SOLAN CAPITAL AS CINUS A/S SIS SEGAINTERSETTLE HANASAND EINAR MIKAL

17 18. KAPITALDEKNING Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Tilleggskapitalen er begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Ansvarlig lånekapital med under 5 år gjenværende løpetid skal reduseres med 20% hvert år. Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen skal gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. - Fordringer på og fordringer garantert av staten har en risikovekt på 0%. - Fordringer på og fordringer garantert av norske statsforetak har en risikovekt på 10%. - Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske finansinstitusjoner har en risikovekt på 20%. - Eiendelsposter med risikovekt 50% er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80% av forsvarlig verdigrunnlag. - Øvrige eiendeler har risikovekt på 100% Kjernekapital Kroner i % Kroner i % Innbetalt aksjekapital Overkursfond Utjevningsfond Grunnfondsbevis Fondsobligasjoner Andre fond Resultat etter skatt Goodwill og andre immaterielle eiendeler Sum kjernekapital ,0 % 0 0 Tilleggskapital Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjoner Sum tilleggskapital Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Tellende ansvarlig kapital ,0 % Beregningsgrunnlag: Eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen Poster utenom balansen som ikke inngår i handelsporteføljen - Tapsavsetninger som ikke kan medregnes i Ansvarlig kapital Fond vurderingsforskjeller - Andre fond - Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner Beregningsgrunnlag totalt Ansvarlig kapital i prosent : 60,0 % 0 Beholdning av ansvarlig kapital utover 10%: 50,0 % OBLIGASJONER Selskap Valuta Ligningsverdi Balanseført verdi Statkraft AS NOK 100, Obligasjoner er bokført til kostpris. 20. TILKNYTTET SELSKAP OG DATTERSELSKAP Opplysninger om tilknyttet selskap og datterselskaper i morbanken. Datterselskaper: Forretnings-kontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdi ya Bank AS Fridtjof Nansens vei % ya Personforsikring AS Fridtjof Nansens vei % Ingen av datterselskapene er børsnotert.

18 21. BANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner Innbetalt avgift til sikringsfond LIKVIDITETSRISIKO Likviditetsrisiko / restløpetid Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjenelig. I løpet av 2006 ble det arbeidet med å å utvikle strategier og retningslinjer for å kontrollere likviditetsrisiko. Denne strategien tar sikte på å hensynta de anbefalinger og veiledninger som Basel komitèen har utgitt med hensyn til god likviditetsstyring i banker. Tabellen under viser restløpetidene på bankens balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Uten restløpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0 Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Totalt Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Øvrig gjeld med restløpetid 0 Ansvarlig lånekapital 0 Egenkapital Øvrig gjeld uten restløpetid Sum gjeld og egenkapital Netto likviditets- eksponering balanse Kassekreditter er medtatt under intervallet inntil 1 mnd. For nedbetalingslån er avdragene fordelt etter forfallsstruktur. Banken har ikke inngått noen valutaterminforretninger i RENTERISIKO Renterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko, samt renterisiko knyttet til porteføljen av sertifikater og obligasjoner, blir regelmessig rapportert til styret. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. Banken har pr kun flytende renteprodukter for alle aktiva og passiva poster. Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for konsernets balanse pr Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd mnd. 1-5 år Over 5 år Poster uten renteeksponering Totalt Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder Obligasjoner og sertifikater Ikke rentebærende eiendeler Sum eiendelsposter Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner 0 Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 Ansvarlig lånekapital 0 Øvrig gjeld Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Ikke balanseførte Netto inkl. ikke balanseførte Valutarisiko Banken har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta i 2006.

19 ya Holding ASA Nøkkeltall Alle tall i tusen kroner ya Bank AS og ya Personforsikring AS ble stiftet Drift i ya Bank AS kom i gang i juni ya Personforsikring har ikke kommet i aktiv drift. Historiske tall fra tidligere år i notene er kun relatert til ya Holding ASA. RESULTATUTVIKLING Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og nedskrivninger Tap på utlån, garantier m.v Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anl.m. 0 0 Driftsresultat før skatt Skatt på ordinært resultat Resultat av ordinær drift etter skatt BALANSEUTVIKLING Brutto utlån til og fordringer på kunder Individuelle nedskrivninger på utlån Gruppevise nedskrivninger på utlån 0 0 Netto utlån til og fordringer på kunder Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0 Ansvarlig lånekapital 0 0 Fondsobligasjoner Egenkapital Forvaltningskapital Gjennomsnittlig forvaltningskapital NØKKELTALL Rentabilitet og drift Rentenetto 1) 1,60 % N/A Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 0,14 % N/A Sum driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 8,29 % N/A Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 476,15 % N/A Tapsprosent utlån 3) -0,47 % N/A Total rentabilitet 4) -4,97 % N/A Egenkapitalrentabilitet 5) -7,65 % N/A Finansiering og likviditet Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 115,11 % N/A Innskuddsdekning 6) 86,87 % N/A Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 100,00 % N/A Soliditet Netto ansvarlig kapital N/A Beregningsgrunnlag N/A Kjernekapitaldekning i % 60,04 % N/A Kapitaldekning i % 60,04 % N/A Egenkapital mv Antall utstedte aksjer Pålydende pr aksje 3,58 1 Aksjekapital Overkursfond Bokført egenkapital Fortjeneste pr. aksje -0,80-0,25 Antall årsverk 36,5 1,5 1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter fratrukket verdipapirgevinster/tap 3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder 4) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningakapital 5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital 6) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder

20

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04.

1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Finansiell utvikling pr. 1. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 25.04. Oslo, 25.04.2014 1. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10.

3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 3. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 14.10. Oslo, 14.10.2014 3. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08.

2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT. Om Komplett Bank ASA. Fremtidig utvikling. Utvikling 2. kvartal 2014. Øvrige opplysninger. Oslo, 13.08. Oslo, 13.08.2014 2. KVARTAL 2014 DELÅRSRAPPORT Om Komplett Bank ASA Komplett Bank ASA startet opp bankvirksomhet den 21. mars 2014, samme dag som selskapet mottok endelig tillatelse av offentlige myndigheter

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Andre kvartal 2012 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. JUNI 2012 OG 2011 OG 31. DESEMBER 2011 NOK 1000 EIENDELER Note 2. KVT 2012

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere.

Detaljer

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter

Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter Tredje kvartal 2011 * Balanse, Resultat og Noter EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 30. SEPTEMBER 2011 OG 2010, OG 31. DESEMBER 2010 NOK 1000 EIENDELER Note 3. KVT 2011 3. KVT 2010 2010

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Virksomheten ya Bank er en internettbank som er tilgjengelig via selskapets hjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter og partnere. Banken

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 BB Finans AS Delårsrapport for 2. kvartal 2016 BB Finans AS er inne i sitt 32. driftsår. Selskapet er et finansieringsforetak og har som formål å yte forbrukerfinansiering,

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern

BBF BBF Resultatregnskap pr Konsern Konsern BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2015 Konsern Konsern 2014 2015 (alle tall i hele tusen) Note 2015 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 69 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.06 2. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 638 370 243 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016

INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 INSTABANK ASA DELÅRSRAPPORT Q3/2016 3. KVARTAL 2016 Om Instabank ASA Instabank ASA mottok tillatelse fra Finanstilsynet for oppstart av bankvirksomhet den 19. september 2016. Allerede den 23. september

Detaljer

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096

Innskudd 31.03.14 30.06.14 30.09.14 31.12.14 31.03.15 (TNOK) 1.358.798 1.374.673 1.399.912 1.450.100 1.324.096 Verdibanken ASA 2015 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt pr 31.03.2015 viser et underskudd på TNOK 2.992, mot et overskudd på TNOK 3.339 for tilsvarende periode i fjor. Endringen skyldes økte

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap Noter 31/3-2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 268 243 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Q2 Utvikling i resultat og finansiell stilling Om ya Bank ya Bank har drevet bankvirksomhet i Norge siden oppstarten i 2006. Banken har kontoradresse i Oslo og Trondheim. Banken henvender seg til privatmarkedet

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader

Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Resultatregnskap Ikke revidert Noter Renteinntekter og lignende inntekter 110.974 62.197 Rentekostnader og lignende kostnader 90.396 48.641 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 2 20.577 13.556 Provisjonsinntekter

Detaljer

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern

BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.03.2013 Konsern Konsern Konsern 2012 1. kv 2012 1. kv 2013 (alle tall i hele tusen) Note 1. kv 2013 1. kv 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 228 57 29 Renter

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Resultatregnskap 01.01-30.09 3. kvartal 03.07-31.12 Noter 2010 2010 2009 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2.054 1.416 243 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 3. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 52 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 Saksnr. A2009 035 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2009 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2017

Delårsrapport 2. kvartal 2017 Delårsrapport 2. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 2. kvartal 1.halvår Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 137.499 121.162 265.359 234.140 483.292 Rentekostnader

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q1 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q1 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q1 Oppsummert Utlånsvekst på 370 MNOK i kvartalet (+ 14 % fra Q4 2014) Resultat etter skatt på 32 MNOK (+ 95 % fra Q1 2014) Sterk aksjekursutvikling

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2016

Delårsrapport 2. kvartal 2016 Delårsrapport 2. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 Forvaltningskapital (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Forvaltningskapital 2.154,7 1.884,3 1.896,7 Siste 12

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport

Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport Kvartalsrapport 4 kvartal/ Foreløpig årsrapport 31.12.2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 4. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 16 MNOK hittil

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

2

2 2 3 LCR LCR 4 5 BANK2 ASA KONSERN RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 31.12.2014 4. kvartal 2015 4. kvartal 2014 31.12.2015 Renteinntekter og lignende inntekter 182.746.591 171.269.237 47.364.916 45.470.609 182.746.591

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2010

Rapport for 1. kvartal 2010 Rapport for 1. kvartal 2010 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2010 et overskudd før skatt på 3,4 MNOK. Grunnlaget

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013

DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006 i bruk den nye

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2017

Delårsrapport 3. kvartal 2017 Delårsrapport 3. kvartal 2017 Foto: istock Resultatregnskap 3. kvartal 13. kvartal Året Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2017 2016 2017 2016 2016 Renteinntekter 146.228 123.062 411.587 357.202 483.292 Rentekostnader

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 Saksnr. A2014 030 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS

Kvartalsrapport - Q2 2015. ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Kvartalsrapport - Q2 2015 ya Holding ASA Konsern og ya Bank AS Q2 2015 Oppsummert Utlånsvekst på 242 MNOK (87 MNOK Q2 2014) Resultat etter skatt på 35 MNOK (19 MNOK Q2 2014) Egenkapitalavkastning på 33

Detaljer

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK

Delårsrapport. 1. kvartal 2013. Strømmen SPAREBANK Delårsrapport 1. kvartal 2013 Strømmen SPAREBANK Delårsregnskap 1. kvartal 2013. Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, Resultat dersom annet ikke er nevnt. Resultat før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673

Innskudd 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 30.06.14 (TNOK) 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.798 1.374.673 Verdibanken ASA 2. kvartal 2014 1 Oppsummering Verdibanken ASA har ved utgangen av 2. kvartal 2014 et resultat før tap på TNOK 6.336 som er TNOK 5.280 høyere enn samme tid i fjor. Bokførte tap på utlån

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2006

Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsregnskap 3. kvartal 2006 Delårsrapport 3.kvartal 2006 Regnskapsprinsipp Banken har fra 01.01.2006 endret regnskapsprinsipp når det gjelder behandling av tap på utlån. Banken følger nå Forskrift om

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2009

Rapport for 1. kvartal 2009 Rapport for 1. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling ya Bank ya Bank har i løpet av 1. kvartal 2009 mottatt 29 000 nye søknader om ulike bankprodukter. Dette representerer i

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 Saksnr. A2014 059 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 (Alle tall er oppgitt i mill. kroner hvis ikke annet er spesifikt angitt) Regnskapet er ikke revidert. Regnskapsprinsipper Stadsbygd Sparebank tok pr 01.01.2006

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2012 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2012 2012 2011 2011 kr.1000 GFK kr.1000 GFK kr.1000 GFK Renteinntekter og lignende inntekter 32.170 4,64 30.432 4,22 123.905 4,45 Rentekostnader

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2009

Rapport for 2. kvartal 2009 Rapport for 2. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet beveget seg i 2. kvartal 2009 for første gang fra løpende underskudd til et overskudd

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014

RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 LCR LCR RESULTATREGNSKAP 31.03.2015 31.03.2014 31.12.2014 Renteinntekter og lignende inntekter 43.966.488 40.759.876 171.269.237 Rentekostnader og lignende kostnader 13.600.219 16.084.306 64.062.741 I

Detaljer

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank

Rapport for andre kvartal og første halvår 2015. Marker Sparebank Rapport for andre kvartal og første halvår 2015 2. kvartal 2015: s resultat før tap i 2.kvartal var kr 17,4 mill., en økning på kr 1,5 mill. fra 2.kvartal 2014. Økte netto andre inntekter som fra inntektsføring

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Kvartalsrapport 3. kvartal. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Kvartalsrapport 3. kvartal Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2013 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL Sterk underliggende bankdrift før tap og nedskrivninger Nedskrivning

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2016

Delårsrapport 1. kvartal 2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2016 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport - 1.halvår 2016

Delårsrapport - 1.halvår 2016 Delårsrapport - 1.halvår 2016 Alle foto: Stocksy Delårsrapport 2016 Resultatregnskap 2. kvartal Alle beløp i NOK 1.000 Noter 2016 2015 2016 2015 2015 Renteinntekter 121.162 91.492 234.140 174.251 379.022

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797

Innskudd 31.03.13 30.06.13 30.09.13 31.12.13 31.03.14 (TNOK) 1.332.668 1.389.269 1.393.958 1.422.034 1.358.797 Verdibanken ASA 2014 1 Oppsummering Akkumulert resultat før skatt per 31.03.2014 viser et overskudd på TNOK 3.339, mot et underskudd på TNOK 598 for tilsvarende periode i fjor. Dette innebærer en resultatforbedring

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2009

Rapport for 4. kvartal 2009 Rapport for 4. kvartal 2009 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Hovedlinjene i utviklingen Konsernet hadde i 4. kvartal 2009 et resultat før skatt på 2,6 MNOK. Dette på tross av høye tapsavsetninger

Detaljer