Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub"

Transkript

1 Begrenses kontrolladgangen ved mistanke om straffbare forhold? Av Marius Stub

2 1. Problemstillingen Plan- og bygningsloven har flere bestemmelser om tilsyn 25-1 og 25-2: Tilsyn mens arbeidet pågår Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltak gjennomføres i samsvar med loven mv., jf Som ledd i tilsynet kan det foretas kontroller uten krav til mistanke om ulovlige forhold, jf : Etterfølgende tilsyn Det kan føres tilsyn med eksisterende arealer og byggverk der det er grunn til å tro at noe er galt

3 1. Problemstillingen Tilsyn Kartleggingsfasen Kontrollfasen Reaksjons- og sanksjonsfasen

4 1. Problemstillingen Begrenses kontrolladgangen der det foreligger mistanke om straffbare forhold? Det er i stor utstrekning straffbart å bryte loven Se straffebestemmelsen i 32-9, som i sin tur viser til gjerningsbeskrivelsen i 32-8 om overtredelsesgebyr Spørsmålet blir da om en eventuell mistanke begrenser adgangen til å føre kontroll Denne problemstillingen kan oppstå mens arbeidet pågår ( 25-2), eller når det er ferdigstilt ( 31-7)

5 1. Problemstillingen Straffeprosessuelle regler? Tilsynslovgivningen EMK EØS Grunnloven

6 2. Hvorfor reise spørsmålet? I mistankesituasjoner vil kontroller kunne tjene ulike forskjellige formål: Formål med tilknytning til den aktuelle saken Undersøkelsene skal (1) bringe klarhet i sakens faktum (2) forberede en eventuell ileggelse av forvaltningsmessige reaksjoner, f.eks. pålegg om stansing eller retting (3) forberede en eventuell ileggelse av straffeliknende forvaltningssanksjoner, f.eks. et overtredelsesgebyr Formål med tilknytning til fremtidige saker

7 2. Hvorfor reise spørsmålet? Tilsynslovgivningen er utformet for å vareta oppgave (1) og (2), men ikke oppgave (3) Det som først og fremst kan rettferdiggjøre den vide kontrolladgangen, er at kontrollen tjener forvaltningsmessige formål Denne begrunnelsen kan imidlertid ikke uten videre bære kontroller som utelukkende eller hovedsaklig forbereder en sanksjonsileggelse

8 3. Analyseskjemaet Forut for etterforskning Under etterforskning Andre forhold Samme forhold

9 4. Forut for etterforskning Forut for etterforskning Under etterforskning Andre forhold Samme forhold

10 4. Forut for etterforskning Undersøkelser forut for etterforskning Holder man foreleggssituasjonen utenfor, er det helt på det rene at straffeprosessloven ikke får anvendelse, jf. lovens 1 ( saker om straff ) Rt s. 610 (Bølgepapp): Utgangspunktet må være, mener jeg, at rettergangsreglene på strafferettens område gjelder under straffesaken, herunder politietterforskningen, og bare da.

11 4. Forut for etterforskning EMK artikkel 6? Vern mot selvinkriminering Saken må være en straffesak ( criminal )» Et overtredelsesgebyr vil ofte måtte anses som straff i konvensjonens forstand Vedkommende må være siktet ( charge )» official notification eller substatially affected, jf. f.eks. Corigliano v. Italy Vernet mot selvinkriminering er imidlertid som regel ikke til hinder for at forvaltningen foretar undersøkelser og beslag» Slike tiltak innebærer ingen krenkelse av den siktedes vilje

12 5. Under etterforskning Forut for etterforskning Under etterforskning Andre forhold Samme forhold

13 5. Under etterforskning Undersøkelser under etterforskning Når etterforskning innledes, vil straffeprosessloven iallfall regulere politiets og påtalemyndighetens befatning med saken Men hva med tilsynsforvaltningen? En tilsynssak er ingen sak om straff, for loven bygger på et formelt straffebegrep Straffeprosesslovkomiteens innstilling (1969) s. 145 og Bjerke, Keiserud og Sæther: Straffeprosessloven, bind I, 4. utgave (Oslo 2011) s. 23

14 5. Under etterforskning Må tilsynslovgivningen tolkes innskrenkende? Det grunnleggende dilemma I saker hvor det er aktuelt å ilegge forvaltningssanksjoner, kan den private part i noen tilfeller ha omtrent samme behov for vern som under en regulær strafforfølgning» Et overtredelsesgebyr kan være langt større enn en bot, som må ligge innenfor rammen av straffeloven 27» At sanksjonen ikke er straff i formell forstand, er antakelig noe den jevne fotgjenger legger forholdsvis liten vekt på Men: Tilsynsforvaltningens oppgaver forsvinner ikke fra det tidspunktet mistanke oppstår

15 5. Under etterforskning Forut for etterforskning Under etterforskning Andre forhold Samme forhold

16 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder andre forhold Problemsituasjonen:» Eks.: Arbeidstilsynet har avdekket og anmeldt brudd på arbeidsmiljøloven på en byggeplass, og det er iverksatt etterforskning på grunnlag av anmeldelsen Det er ingen grunn til å begrense kontrolladgangen i slike tilfeller, heller ikke om man tar hensyn til at rammene for saken senere vil kunne utvides» I denne situasjonstypen bør hensynet til forvaltningens måloppnåelse tillegges avgjørende vekt» Det ville være uheldig om det skulle lønne seg å ha en straffesak gående til enhver tid Hva med rene omgåelsestilfeller?

17 5. Under etterforskning Forut for etterforskning Under etterforskning Andre forhold Samme forhold

18 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder samme forhold Rt s (Reksten)» Norges Bank krevde innsyn i beslaglagte dokumenter» Innsyn ble nektet av byretten siden beslaget ikke skulle aabnes eller gjennemsees af Andre end Dommeren» Høyesterett: partsrettighetene må gjelde?

19 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder samme forhold (forts.) Hvilken betydning er denne avgjørelsen tillagt i teorien?» Graver og Kolstad mfl., Norsk konkurranserett, bind II, s. 124: hvis det er reist formell siktelse mot en person, må de videre granskninger som forvaltningen foretar skje etter straffeprosessloven regler» Både Gjølstad, Rogne og Teigum har gitt uttrykk for tilsvarende synspunkter (se nærmere henvisninger i Tilsynsforvaltningens kontrollvirksomhet s. 421)

20 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder samme forhold (forts.) Hvordan skal avgjørelsen forstås?» Ren interesseavveining? Neppe, skaden var jo skjedd» Lex specialis? Kanskje, dokumentene skulle jo ikke aabnes eller gjennemsees af Andre end Dommeren Tar man utgangspunkt i en lex specialis-tilnærming, får avgjørelsen liten praktisk betydning» Tilsynslovgivningen og straffeprosessloven har hvert sitt anvendelsesområde, og det oppstår dermed heller ingen direkte motstrid mellom dem

21 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder samme forhold (forts.) Men hva gjelder da? Det grunnleggende dilemma ligger fast» I saker hvor det er aktuelt å ilegge forvaltningssanksjoner, kan den private part i noen tilfeller ha omtrent samme behov for vern som under en regulær strafforfølgning» Tilsynsforvaltningens oppgaver forsvinner ikke fra det tidspunktet mistanke oppstår

22 5. Under etterforskning Undersøkelsen gjelder samme forhold (forts.) Mitt syn: Kontrolladgangen gjelder ubeskåret» Når tilsynslovgivningen ikke selv gjør unntak, er det i seg selv en indikasjon på at lovgiverne har prioritert hensynet til forvaltningens måloppnåelse foran andre hensyn» En slik tolkning styrkes om man ser dagens lovgivning i lys av diskusjonene om pris- og trustlovgivningen i » Det får være opp til lovgiverne å avgjøre om hensynet til den enkelte bør tillegges større vekt

23 6. Anmeldelsesplikt? Har forvaltningen anmeldelsesplikt? Hvorfor reise spørsmålet? Straffeloven 139 oppstiller en anmeldelsesplikt for visse alvorlige straffbare handlinger I andre tilfeller vil det bero på forvaltningens skjønn om et forhold skal anmeldes eller ikke Innenfor rammen av de instrukser som måtte være fastsatt av overordnet organ, kan forvaltningen kan velge den håndhevingsstrategi som den finner mest formålstjenlig

24 7. Avslutning Oppsummering: Kontrolladgangen begrenses ikke der det foreligger mistanke om straffbare forhold Det er tilstrekkelig at forvaltningen holder seg innenfor de rammer som følger av EMK artikkel 6 Plan- og bygningsmyndighetene har ingen plikt til å anmelde eventuelle straffbare forhold til politiet

Samme straffbare forhold

Samme straffbare forhold Samme straffbare forhold Avgrensningen av det straffbare forhold slik denne tradisjonelt gjøres i norsk straffeprosess og den tilsvarende vurderingen i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen tilleggsprotokoll

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler

Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler Forholdet mellom straffeprosesslovens og utlendingslovens regler om fengsling og andre tvangsmidler En utredning avgitt til Justisdepartementet 02.03.2012 v/ professor Erling Johannes Husabø og postdoktor

Detaljer

Retningslinjer for god tolkeskikk

Retningslinjer for god tolkeskikk Retningslinjer for god tolkeskikk Følgende retningslinjer for god tolkeskikk gjelder først og fremst for tolker som utfører virksomheten på grunnlag av en statsautorisasjon. Bestemmelsene bør imidlertid

Detaljer

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker

Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Politiets og forsvarernes forhold til mediene under etterforskning av straffesaker Innstilling fra fellesutvalget nedsatt av Advokatforeningen og riksadvokaten om veiledende normer for uttalelser til offentligheten

Detaljer

Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub

Hva er et vedtak, og hvem er part i en sak? Av Marius Stub Hva er et "vedtak", og hvem er "part" i en sak? Av Marius Stub Et "vedtak" er en forvaltningsavgjørelse som omfattes av 2 første ledd bokstav a Loven oppstiller fire vilkår: "avgjørelse" "som treffes under

Detaljer

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon

Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger. av Ida Lejon Arbeidsgivers adgang til å innskrenke utvelgelseskretsen ved nedbemanninger av Ida Lejon Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2009 Innholdsfortegnelse

Detaljer

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT»

ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» ETT ÅR ETTER «BARN PÅ FLUKT» Utlendingsnemndas rapport til Justisdepartementet om tiltak 3 i stortingsmeldingen 17. juni 2013 Av rapporten fremgår bl.a.: Avgjørelsene som omfattes av rapporten gjelder

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Retningslinjer for private granskninger

Retningslinjer for private granskninger Retningslinjer for private granskninger Overskrift Gue moloborper iusto dio dunt nisl etuer iustrud el diamet nulland iamcor sequat. Tisim ad et dit iustrud magnisi. Nos eraessecte conummolut volortis

Detaljer

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER

STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER KUNNSKAPSPROSJEKTET STRAFFBARE FORHOLD I STIFTELSER - ANMELDELSER Innledning Stiftelsestilsynet ble etablert etter ikrafttredelsen av ny stiftelseslov i 2005. Stiftelsestilsynets kompetanse etter stiftelsesloven

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1

Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Veileder om bruk av straff som virkemiddel ved brudd på forurensningsloven TA-1893/2002 ISBN 82-7655-460-1 Forord Ulovlig forurensning og forsøpling er uønsket, og anmeldelse med sikte på straff er ett

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser

Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Grensen mellom kriteriene for kvalifikasjon og tildeling ved kjøp av kompetansetjenester etter reglene om offentlige anskaffelser Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Av Jonas Isaksen Dilba Leveringsfrist:

Detaljer

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering

Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Forbudet mot forskjellsbehandling pga. graviditet og foreldrepermisjon på arbeidslivets område en oppsummering Likestillings- og diskrimineringsombudet 1 Innhold 1. Innledning... 4 2. Likestillingslovens

Detaljer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer

Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Felles innspill fra jurister, med våre egne kommentarer Her følger et viktig dokument. Vi ser gjennom det, fremhever tekst og legger til enkelte kommentarer. (Les selv det originale dokumentet.) «Felles

Detaljer

Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste

Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste Bruk av hund som maktmiddel i politiets tjeneste En juridisk drøftelse av de rettslige rammene for bruk av hund En juridisk oppgave Bacheloroppgave Politihøgskolen 2014 Politibetjent Idar Helland 1 Forord

Detaljer

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett?

Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Om urfolksrett og urett - hvorfor har vi egne urfolksrettigheter i folkeretten og i nasjonal rett? Innlegg på Finnmark fylkestings temadag Urfolk, 15. juni 2004. Av Láilá Susanne Vars, doktorgradsstipendiat

Detaljer

Politiets hjemmel for bruk av håndjern

Politiets hjemmel for bruk av håndjern Mastergradsoppgave JUS399 Politiets hjemmel for bruk av håndjern Kandidatnummer: 182245 Veileder: Ragnar L. Auglend Antall ord: 14440 16.05.2012 Innholdsfortegnelse 1.#Innledning#...#3! 1.1!Hovedproblemstilling!...!3!

Detaljer

Å ha rett eller å få rett

Å ha rett eller å få rett Å ha rett eller å få rett Gir norsk rett effektive rettsmidler ved krenkelser av FNs barnekonvensjon? Kandidatnummer: 616 Leveringsfrist: 25.11.2014 Antall ord: 17 579 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

»God åklagarsed» 57. Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987. Johs. Andenæs. »God åklagarsed»

»God åklagarsed» 57. Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987. Johs. Andenæs. »God åklagarsed» »God åklagarsed» 57 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Johs. Andenæs»God åklagarsed» 58 Johs. Andenæs Innhold I. Emnet 59 II. Prinsipielle utgångspunkter 60 III. Etterforskingsstadiet

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer