omtanke solidaritet samhold

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "omtanke solidaritet samhold"

Transkript

1 Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer omtanke solidaritet samhold Deltakere fra Landskoneransen for pensjonister 2013

2 2

3 Fagforbundet for alderspensjonister og uføremedlemmer 3

4 Innhold Medlemskap etter en yrkesaktiv karriere Medlemskapet i Fagforbundet... 5 Uføremedlemmer i Fagforbundet... 5 Medlemsfordeler... 6 Gratis kollektiv hjem innboforsikring... 6 Gratis stønadskasse... 6 Medlemskort Deltakelse og påvirkning Medlemskap i Pensjonistforbundet Handlingsplan for perioden Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg... 9 Samfunn Organisasjon

5 Medlemskap etter en yrkesaktiv karriere Fagforbundet er opptatt av å sikre et bredt engasjement blant våre uføre- og pensjonistmedlemmer. Medlemskapet i Fagforbundet Som Fagforbundets uføre- eller pensjonistmedlem har du fulle rettigheter på lik linje med de yrkesaktive og du har gratis kollektive forsikringer, med mindre du har reservert deg. For å opprettholde medlemskapet ditt betaler du en årlig kontingent. Kontingenten indeksreguleres hvert år. Uføre- og pensjonistkontingenten betales til og med det året du fyller 75. Deretter er det gratis. Kontingenten skal betales av dem som er registrert som Fagforbundets uføre- eller pensjonistmedlem per 1. januar gjeldende år. For de som blir ufør eller pensjonist midt i året, skal ikke kontingenten betales før året etter. Uføremedlemmer i Fagforbundet Ved utgangen til 2013 var det omlag uføremedlemmer og ca alderspensjonister i Fagforbundet. Fagforbundet vil gjerne at uføremedlemmene skal delta mer i aktivitetene. Det er derfor ønskelig å gi uføremedlemmene mer oppmerksomhet i tida som kommer. 5

6 Medlemsfordeler Gratis kollektiv hjem innboforsikring Kollektiv hjem gjelder for alle medlemmer livet ut, dersom de velger å opprettholde sitt medlemskap (unntak for medlemmer som har reservert seg). Kollektiv hjemforsikring er medlemmenes innbo- og løsøreforsikring. Den omfatter alle personlige eiendeler i hjemmet, og dekker både egne og ektefelle/samboer/registrert partners eiendeler. Den dekker også ting som tilhører andre husstandsmedlemmer. Forsikringen dekker skader på innbo og løsøre som oppstår ved brann, lynnedslag, lekkasje fra vannledning eller beholder, tyveri, ran og overfall, temperaturstigning i fryser/kjøleskap, bruddskade på bygningsglass og sanitærporselen, rettslig erstatningsansvar og rettshjelp. Se vilkårene for forsikringen. Gratis stønadskasse Dette er en forsikring som kommer medlemmets pårørende til gode den dagen medlemmet går bort. Etterlatte har krav på en engangsutbetaling tilsvarende 1/5-del av folketrygdens grunnbeløp. Medlemskort Som medlem av Fagforbundet får du et plastkort med ditt navn og medlemsnummer på. Det står hvilke kollektive forsikringer du har på dette kortet. Har du begge de ovenfor nevnte forsikringene står bokstavene H som betyr LOfavør Kollektiv hjem innboforsikring og O som betyr Fagforbundets stønadskasse. Medlemskortet har også medlemsfordeler som kan benyttes til å gjøre innkjøp av varer og tjenester som du finner på LOfavør se 6

7 Deltakelse og påvirkning Pensjonistene har rett til å velge en representant som skal sitte i fagforeningsstyret. Det skal velges et pensjonistutvalg i fagforeningen bestående av minimum 3 personer. Ut ifra dette utbetaler Fagforbundet sentralt økonomisk støtte til pensjonistutvalgene basert på det antall uføre- og pensjonistmedlemmer fagforeningen har per 1.1. Aktivitetsnivået til pensjonistutvalgene varierer. Noen har informasjonsmøter for uføre- og pensjonistmedlemmer, andre har turer og ulike sosiale aktiviteter. Det skal også velges et pensjonistutvalg i fylkeskretsen, samt en pensjonisttillitsvalgt som skal sitte i fylkesstyret. 7

8 Annethvert år arrangeres en landskonferanse for Fagforbundets uføre og pensjonister der det velges et sentralt pensjonistutvalg. Leder av utvalget skal representere pensjonistene i Forbundsstyret og Landsstyret. Uføremedlemmene er representert med et eget medlem i det sentrale Pensjonistutvalget. Om du er interessert i å delta i Fagforbundets pensjonistarbeid, ta kontakt med fagforeningen din. Medlemskap i Pensjonistforbundet Som uføre- og pensjonistmedlem i Fagforbundet blir du kollektivt tilmeldt Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet er en parti politisk uavhengig og nøytral landsomfattende organisasjon. Formålet er å samle alle pensjonister i ett forbund, for at de i fellesskap skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser. Pensjonistforbundet drøfter med staten den årlige reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. Kollektiv innmelding innebærer at Fagforbundet betaler den sentrale kontingenten til Pensjonistforbundet for alle sine uføre- og pensjonistmedlemmer, og at du får medlemsbladet Pensjonisten. Fagforbundet oppfordrer deg til å melde deg inn i en av Pensjonistforbundets lokale foreninger og selv betale den lokale og fylkesvise kontingenten. Størrelsen på dette varierer fra forening til forening og fra fylke til fylke. For deg som allerede er medlem i en av Pensjonistforbundets lokale foreninger innebærer dette en rimeligere kontingent. 8

9 Handlingsplan for perioden

10 Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg Aktive pensjonister: Fra venstre: Kari Kaasene, Gunnar Johansen, Atle Lerøy, Rolv Skirbekk, Tom Kåre Hansen, Randi Munch Aanonsen, Wenche Hansgaard, Freddy Lindquist, Arne Thomassen, Kari Solberg, Bjørg Hageløkken og Berit Lynnebakken. Samfunn Fagforbundet ser samfunnsutviklingen og medlemmenes behov i en helhetlig sammenheng. Tryggheten og muligheten for den enkelte ligger i at Fagforbundet bygger sin virksomhet på omtanke, samhold og solidaritet. Fagforbundet må arbeide aktivt for å videreføre den politiske kursen. Dette oppnår vi ved å være samfunnsengasjert, delta aktivt i arbeidet mot forringelsen av pensjonistrettighetene. Dette gjelder også i høy grad uførepensjonen og at offentlige tjenester ikke bygges ned og privatiseres. Forskningsinnsatsen på aldersbetingede helseproblemer må økes. Kulturtilbud må brukes aktivt for å bedre eldres trivsel og deltakelse i samfunnet. Fagforbundet skal være en organisasjon som vil videreutvikle og trygge velferdsstaten. Dette gir individet frihet og trygghet, frihet er i denne sammenheng ikke bare et spørsmål om muligheter, men også om rettigheter for den enkelte. 10

11 Det sentrale pensjonistutvalget ønsker at mange saker skal bli gjennomført både under Samfunn og Organisasjon. Utvalget må arbeide aktivt for å få aktuelle saker som er relatert til pensjonistspørsmål/uføresaker. Utvalget viser her til Prinsipp- og handlingsprogram Utvalget ser imidlertid at det er vanskelig å få gjennomført saker som vi tidligere har hatt under Samfunn. Her må vi benytte samarbeidspartneren, Pensjonistforbundet, som har drøftingsrett med Regjeringen, siden Fagforbundets sentrale pensjonist utvalg har representanter i alle fora til Pensjonistforbundet. Det viktigste for oss er at de valgte representantene i de ulike organer i Pensjonistforbundet følger opp og får aksept for våre standpunkt, slik at vi kan fremme forslag og få gjennomslag for det vi ønsker. Pensjonistforbundet blir den viktigste samarbeidspartneren for Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg i å få gjennomslag for saker som vi ønsker å oppnå. Arbeide for at pasienter i terminalfasen gis en smertefri avslutning på livet. Arbeide for at de som har behov for heldøgns omsorg, skal ha tilbud om dette. Arbeide for at uføre i større grad får tilrettelagt for å kunne bruke sin restarbeidsevne. Arbeide for at enkeltromstillegg på hotell og båt fjernes. Arbeide for at det skal bli bedre belysning i gater og borettslag. Arbeide for at det skal bli bedre framkommelighet vinterstid. Arbeide for at ansatte i eldreomsorgen får økt kompetanse om stell av munnhulen. 11

12 Arbeide for mer midler til opplæring i databruk for eldre. Arbeide for å bekjempe vold i nære relasjoner. Arbeide for å minske kløften mellom generasjoner. Arbeide for at tannhelsetjenesten innarbeides i den totale helsetjenesten, og finansieres av det offentlige. Arbeide for behovsprøvd varmetillegg til uføre/pensjonister. Avkorting av pensjonen for gifte og samboende må fjernes. Arbeide for at det innføres vandelsattest for ansatte innen eldreomsorgen. Organisasjon En av hovedhensiktene for Fagforbundet må være at vi skal få stor aktivitet blant våre pensjonist-/uføremedlemmer i fagforeningene. Dette er en av de viktigste pilarene for at Fagforbundets pensjonistutvalg skal fungere optimalt. Dette er også en av hovedhensiktene for at det avsettes økonomiske midler til aktiviteter per medlem for aktive pensjonistgrupper. I Vedtektenes står det i siste avsnitt: at «Pensjonisttillitsvalgtes hovedoppgave er å legge forholdene til rette for at pensjonistene kan delta i fagforeningens arbeid». Denne hovedpilaren er at alle våre pensjonister/uføre som ønsker det, fortsatt er medlemmer i Fagforbundet med de plikter og rettigheter dette medfører. Vår oppgave har vært, og er fortsatt, å skape et godt faglig politisk og sosialt miljø som gjør det viktig og bra å være medlem av Fagforbundet også som pensjonist/ufør. I kraft av avtalen med Pensjonistforbundet har Fagforbundet betydelig innflytelse. Denne innflytelsen må brukes aktivt i arbeidet både sentralt, lokalt og på fylkesplan. 12

13 Hovedhensikten for Fagforbundet må være at Fagforbundets Pensjonistutvalg skal være en rettleder/informator i pensjonistarbeidet for pensjonister/uføre i fagforeningene. Det er veldig viktig at alle arbeider aktivt for at pensjonister/uføre ikke melder seg ut av Fagforbundet, men ser viktigheten av å være organisert både med tanke på de fordelene dette innebærer og ikke minst for aktivt å kunne påvirke pensjonistenes/de uføres hverdag. Videre er det også viktig at vi går ut og forteller våre medlemmer viktigheten av å melde seg inn i Pensjonistforbundets lokallag. Dette er en mulighet for å få innflytelse. Det gjelder først og fremst i en rekke saker som angår pensjonistene og eldre. For de aller fleste stopper jo heller ikke engasjementet der, vi har både barn og barnebarn og er opptatt av alle sider av samfunnet rundt oss. I 2013 er det ca uføremedlemmer i Fagforbundet, og det ser ut til at dette tallet holder seg noenlunde konstant. Det viser seg at det blir flere uføre, de eldste går over som pensjonister, men det kommer nye til. I 2007 ble det foretatt en spørreundersøkelse om hvordan de ble ivaretatt av Fagforbundet. Det var lav svarprosent, og det var heller ikke den rette «målgruppen» uføre. Vi ønsker derfor at det gjøres en ny undersøkelse for uføre medlemmer i Fagforbundet under 50 år. Disse uføremedlemmene er lite synlig i forbundet, og det må vi gjøre noe med. Det foretas en ny spørreundersøkelse i løpet av perioden om hvordan de uføre under 50 år blir ivaretatt av Fagforbundet. Arbeide for at våre medlemmer melder seg inn i Pensjonistforbundets lokallag. Arbeide for at pensjonister og uføre får spalteplass i Fagbladet. 13

14 14

15 15

16 Fagforbundet er LOs største forbund med nærmere medlemmer. Fagforbundet organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale, private og offentlige virksomheter. Fagforbundet organiserer også arbeidstakere i sykehusene, inkludert alle støttefunksjoner. Fagforbundet mars 2014 / Foto: Per Flakstad og Jan Lillehamre / Trykk: Aktietrykkeriet / Opplag: Pb St. Olavs plass, N-0130 OSLO Telefon:

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no

Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Er du eller skal du snart bli pensjonist? www.utdanningsforbundet.no Pensjon er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Utdanningsforbundet vil, gjennom Unio, arbeide aktivt for at organisasjonen

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT!

omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! omtanke solidaritet samhold Tipshefte til valgkamparbeid KOMMUNEVALGET ER DITT! Innhold Kommunevalget er ditt... 3 Aktiviteter... 4 Arbeidsplassbesøk... 4 Sju tips til arbeidsplassbesøk... 4 Bobilturné...

Detaljer

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.

Snart pensjonist. eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet. Snart pensjonist eller har du allerede gått av? Om offentlige tjenestepensjonsordninger www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no Står du på trappene til å bli pensjonist? Denne brosjyren er

Detaljer

Rekrutteringshefte. for unge

Rekrutteringshefte. for unge Rekrutteringshefte for unge Synlig unge i LO LO og forbundene skal være synlige på arbeidsplassen, på studiestedet og ellers i samfunnet. LO er landets største arbeidstakerorganisasjon med 870 000 medlemmer.

Detaljer

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

< Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2015 < Nå har medlemskortet ditt og fordelene kommet til mobilen!> Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 340 000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet

Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet 2013 Fordeler for deg som er medlem i Fagforbundet Fagforbundet er Norges største fagforbund med over 300.000 medlemmer. Vi organiserer arbeidstakere i kommunale, fylkeskommunale og private virksomheter.

Detaljer

Ledernes medlemsforsikringer

Ledernes medlemsforsikringer Ledernes medlemsforsikringer 2014 Bruk medlemsfordelene dine! Lederne gir deg trygghet. Gode forsikringer har derfor alltid vært en viktig medlemsfordel for oss. Konkurransen med de andre forbundene er

Detaljer

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir

Minner for livet. Hjertesukk. Verving. De fattige blir stadig fattigere SIDE 25. på Framfylkingens sommerleir B-blad Returadresse Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo Minner for livet på Framfylkingens sommerleir Leirbål på stranden, sommer og badeliv, nye venner, familieaktiviteter, maur i soveposen,

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge

informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 Kastes ut av Norge oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte http://oss.fagforbundet.no september, nr. 11/2009 årgang 7 B-Postabonnement Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00

Detaljer

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet.

Spørreundersøkelsen følger i sin helhet som bakgrunnsmateriale til dette notatet. Notat Til: Fra: NJ forsikringsutvalg Bafo Forsikringsmegling Dato: 6. oktober 2008 Obligatorisk livs - og uføreforsikring med reservasjonsrett 1. Bakgrunn for utredningen NJs forsikringsutvalget har det

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter.

.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. for Personskadeforbundet LTNs likemenn.. en likemann er en medgåer som er en god lytter. Sekretariatet: Telefon: 22 35 71 00 E-post: post@ltn.no Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo www.personskadeforbundet.no

Detaljer

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet.

Begrunnelse: Alle forbundets organer forpliktes av handlingsprogrammet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HANDLINGSPROGRAM Innledning Handlingsprogrammet er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige utfordringer

Detaljer

Forskerforbundets forsikringer 2014

Forskerforbundets forsikringer 2014 Forskerforbundets forsikringer 2014 Medlemsforsikringene er billigst og best! Forskerforbundet har flere enn 18 000 medlemmer. Når vi forhandler på vegne av alle våre medlemmer oppnår vi priser og betingelser

Detaljer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer

Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer Kunnskap om Negotias nåværende og framtidige medlemmer av Niri Talberg AFI-FoU 13 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Avgrensning og inndeling i 4 grupper... 4 3. Bakgrunnsvariabler... 7 4. Syn på

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6

informasjonsblad for tillitsvalgte oss@fagforbundet.no februar, nr. 1/2008 årgang 6 B-Postabonnement oss tillitsvalgte informasjonsblad for tillitsvalgte februar, nr. 1/2008 årgang 6 ffnei til økt skatt for 130.000 uføre, sier LO. Forslaget om økte pensjoner gir tap for offentlig ansatte.

Detaljer

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1

Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 Manus til presentasjon av forbundet - Innhold 1 TIPS OM HVORDAN HOLDE PRESENTASJONEN... 2 BILDE 1: FORSIDE... 4 BILDE 2: PRESENTASJONSDISPOSISJON... 5 BILDE 3: INDIVIDUELLE GEVINSTER VED ORGANISERING...

Detaljer

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag

Vår felles styrke. Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem. - din trygghet! Tjenestemannslag Vår felles styrke Rapport. Brukerundersøkelse blant NTLs medlemmer i familie og beredskapshjem - din trygghet! Norsk Tjenestemannslag Svarsending 0608 0090 OSLO Layout/trykk: LO Media 2013 Norsk BUF Familie-

Detaljer