Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015"

Transkript

1 Nord-Odal kommune Arkiv: FA - N10 JournalpostID: 15/10429 Saksbehandler: Roar Jonsrud Dato: Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Uttalelse til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Rådmannens innstilling: 1. Nord-Odal kommune mener utkast til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er et godt strategisk dokument som peker på de viktigste strategiene for å løse Osloregionens hovedutfordringer. 2. Nord-Odal kommune stiller seg bak de overordnede målsettingene slik de er som foreslått. 3. Nord-Odal kommune mener de langsiktige strategiene som er foreslått stort sett er dekkende for å håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende endringer og presiseringer: Lokalisering av viktige private og offentlige funksjoner må også kunne lokaliseres til regionsenterne og ikke bare til de største byene Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 9 i plandokumentet. Dette bør også følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der satsingen er noe mer vag formulert. Utvikling av Østlandsstjerna må også sees i lys av en utvikling videre østover over grensa i retning Karlstad, i tråd med det som har vært fokus i Tilvekstkorridoren. Under skissen på side 16 må det tydeliggjøres at dette er en skisse fra forrige areal og transportstrategi. Rv 2 mellom Kongsvinger og Elverum burde vært pekt på som en viktig forbindelse som må prioriteres som en del korridor 2b. Man bør se på muligheten for å etablere gods/logistikk-knutepunkt i Kongsvingeromådet som bidrag for å avlaste Oslo for godstransport som ikke nødvendigvis har start/målpunkt i Oslo. Det må settes økt fokus på Kongsvingerbanen/ Grensebanens rolle knyttet til gods til utlandet i kombinasjon med den rollen som Kongsvingerbanen spiller for persontransport i Osloregionen.

2 4. Nord-Odal kommune støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort som en sentral strategi. 5. Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden Formannskapet Lasse Weckhorst fremmet følgende forslag: Tillegg til punkt 3: Samordne kollektiv transporten i hele regionen slik at det fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, takst- og billettsystem. Det må innebære gode kollektivforbindelser inn til regionale knutepunkt, med jernbane som ryggrad. Bakgrunn: Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene med hensyn til klima, målet med startegien er at transportsystemet i regionen skal være effektivt, miljøvennelige, med tilgjenegelighet for alle, og med lavest mulib behov for biltransport. Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med Weckhorst sitt tilleggsforslag. FS-070/15 Vedtak: Rådmannens innstilling: 1. Nord-Odal kommune mener utkast til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er et godt strategisk dokument som peker på de viktigste strategiene for å løse Osloregionens hovedutfordringer. 2. Nord-Odal kommune stiller seg bak de overordnede målsettingene slik de er som foreslått. 3. Nord-Odal kommune mener de langsiktige strategiene som er foreslått stort sett er dekkende for å håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende endringer og presiseringer: Lokalisering av viktige private og offentlige funksjoner må også kunne lokaliseres til regionsenterne og ikke bare til de største byene Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 9 i plandokumentet. Dette bør også følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der satsingen er noe mer vag formulert. Utvikling av Østlandsstjerna må også sees i lys av en utvikling videre østover over grensa i retning Karlstad, i tråd med det som har vært fokus i Tilvekstkorridoren. Under skissen på side 16 må det tydeliggjøres at dette er en skisse fra forrige areal og transportstrategi. Rv 2 mellom Kongsvinger og Elverum burde vært pekt på som en viktig forbindelse som må prioriteres som en del korridor 2b. Man bør se på muligheten for å etablere gods/logistikk-knutepunkt i Kongsvingeromådet som bidrag for å avlaste Oslo for godstransport som ikke nødvendigvis har start/målpunkt i Oslo.

3 Det må settes økt fokus på Kongsvingerbanen/ Grensebanens rolle knyttet til gods til utlandet i kombinasjon med den rollen som Kongsvingerbanen spiller for persontransport i Osloregionen. Samordne kollektiv transporten i hele regionen slik at det fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, taks - og billettsystem. Det må innebære gode kollektivforbindelser inn til regionale knutepunkter, med jernbanen som ryggrad. Bakgrunn: Den reviderte versjonen av strategien forsterket målenemed hensyn til klima, målet med strategien er at trenasportsystemet i regionen skal være effektivt, miljøvennelig, med tilgjengelighet for alle med lavest milug behov for biltransport. 1. Nord-Odal kommune støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort som en sentral strategi. 2. Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden Kommunestyret Formannskapets tilleggsvedtak: Tillegg til punkt 3: Samordne kollektiv transporten i hele regionen slik at det fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, takst- og billettsystem. Det må innebære gode kollektivforbindelser inn til regionale knutepunkt, med jernbane som ryggrad. Bakgrunn: Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene med hensyn til klima, målet med startegien er at transportsystemet i regionen skal være effektivt, miljøvennelige, med tilgjenegelighet for alle, og med lavest mulig behov for biltransport. Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. KS-067/15 Vedtak: 1. Nord-Odal kommune mener utkast til Samordnet areal- og transportstrategi for

4 Osloregionen er et godt strategisk dokument som peker på de viktigste strategiene for å løse Osloregionens hovedutfordringer. 2. Nord-Odal kommune stiller seg bak de overordnede målsettingene slik de er som foreslått. 3. Nord-Odal kommune mener de langsiktige strategiene som er foreslått stort sett er dekkende for å håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende endringer og presiseringer: Lokalisering av viktige private og offentlige funksjoner må også kunne lokaliseres til regionsenterne og ikke bare til de største byene Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 9 i plandokumentet. Dette bør også følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der satsingen er noe mer vag formulert. Utvikling av Østlandsstjerna må også sees i lys av en utvikling videre østover over grensa i retning Karlstad, i tråd med det som har vært fokus i Tilvekstkorridoren. Under skissen på side 16 må det tydeliggjøres at dette er en skisse fra forrige areal og transportstrategi. Rv 2 mellom Kongsvinger og Elverum burde vært pekt på som en viktig forbindelse som må prioriteres som en del korridor 2b. Man bør se på muligheten for å etablere gods/logistikk-knutepunkt i Kongsvingeromådet som bidrag for å avlaste Oslo for godstransport som ikke nødvendigvis har start/målpunkt i Oslo. Det må settes økt fokus på Kongsvingerbanen/ Grensebanens rolle knyttet til gods til utlandet i kombinasjon med den rollen som Kongsvingerbanen spiller for persontransport i Osloregionen. Samordne kollektiv transporten i hele regionen slik at det fremstår som er samlet kollektivtilbud med et felles infomrasjons-, takst- og billettsystem. Det må innebære gode kollektivforbindelse inn til regionale knutepunkt, mned jernbane som ryggrad. Bakgrunn: Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene med hensyn til klima, målet med strategien er at transportsystemet i regionen skal være effektivt, miljøvennelige, med tilgjengelighet for alle, og med lavest mulig behov for biltransport. 1. Nord-Odal kommune støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort som en sentral strategi. 2. Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden. Saksopplysninger: Bakgrunn Kommunene i Glåmdalsregionen har fått på høring en revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen». Høringsfrist er 1. desember Regionrådet har besluttet å lage et utkast til felles uttalelse fra Glåmdalsregionen som behandles i de respektive kommunene før den behandles i regionrådet 26. november 2015.

5 God forankring i Osloregionens fylkeskommuner og kommuner er en forutsetning for at en samordnet areal- og transportstrategi skal kunne få reell betydning for utviklingen i Osloregionen. Første versjon av strategien ble vedtatt i 2008 og omfattet den gang 56 kommuner rundt Oslo. I 2015 er Osloregionen utvidet til 78 kommuner og omfatter drøyt to millioner innbyggere. Kommunene i Glåmdalen ble medlem av Osloregionen i Den geografiske utvidelsen samt nye utfordringer er bakgrunnen for denne revisjonen. Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for samarbeidsalliansen Osloregionen. Gjeldende strategi har som utgangspunkt at en flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål. Strategien bygger for øvrig på omforente prinsipper for samordnet areal- og transportutvikling, og har vært grunnlag for regionale og lokale planer i regionen og for Osloregionens uttalelser til Nasjonal Transportplan (NTP) for planperiodene og Som supplement på området godstransport og logistikk ble Felles strategi for gods og logistikk i Osloregionen utarbeidet i perioden og sluttbehandlet i april Glåmdalsregionen kom også med egne innspill i den prosessen. Ved behandling av handlingsprogram for 2013 besluttet Osloregionens styre å revidere strategidokumentet. I mars 2015 besluttet styret at klimaperspektivet skulle integreres i arbeidet med revisjonen. Revisjonsarbeidet har vært organisert som et prosjekt med Osloregionens styre som styringsgruppe. Osloregionens sekretariat har hatt prosjektledelsen, med støtte fra en prosjekteringsgruppe og innleid faglig bistand. Endringer i forhold til tidligere versjon Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt delmål om klima. Dette er et svar på de økende globale klimautfordringene som alle må ta sin del av ansvaret for å løse. Samtidig vil en omstilling mot klimavennlige løsninger gjøre regionen mer konkurransedyktig på lang sikt, i takt med at det vil bli stadig strengere krav til utslipp av klimagasser. Beskrivelsen av utfordringer og strategiene for handling er justert. Det er lagt mer vekt på byutvikling og samferdselstiltak som er nødvendig for å bygge opp under utvikling av tette og miljøvennlige byer og tettsteder, og at regionen må tydeliggjøre sin arealpolitikk som et svar på nasjonale samferdselsinvesteringer. De største byenes rolle i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionene er også tydeliggjort, det samme er betydningen av skinnegående infrastruktur som kan gi regionforstørring. Strategidokumentet bygger på regionale planer vedtatt eller påbegynt etter 2008, og er samordnet blant annet med Østlandssamarbeidets «Østlandspakke». Dokumentet har et perspektiv frem mot Behovet for nye revisjoner vil bli vurdert i starten av hver valgperiode for kommuner og fylkeskommuner. Innholdet i revidert strategidokument Med utgangspunkt i føringene som er beskrevet foran er det utarbeidet et revidert strategidokument med følgende oppsummering av hovedutfordringer og forslag til mål og strategier:

6 Hovedutfordringer Blant de utfordringer som er gitt oppmerksomhet ved denne revisjonen er: Klimaendringene blir stadig mer alvorlige. Sammen med redusert økonomisk vekstkraft vil dette kreve endringer i vårt produksjons- og forbruksmønster, og kreve omstillinger i Osloregionens næringsliv. Befolkningen vil fortsatt komme til å vokse, og de eldre vil utgjøre en økende andel. Deler av regionen henger etter i å utvikle sterke regionale kjerner, slik strategien fra 2008 legger opp til. En stor andel av veksten de siste 10 årene har skjedd i Oslo med nære omland. Omfattende satsing på skinnegående transport er lite bærekraftig hvis den ikke følges opp med en bypolitikk som kanaliserer hovedtyngden av fremtidige arbeidsplasser og boliger til områder nær stasjonene. Fortsatt vekst i biltrafikken er i strid med nasjonale klimamål om nullvekst i biltrafikken, og gir økende problemer for transporten i byene. Uten et grønt skifte i areal og transportpolitikken, er det vanskelig å nå målene. Mål Målene fra 2008-versjonen av strategidokumentet anbefales videreført, supplert med et nytt delmål om klima: Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa Utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal på en rasjonell måte knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, med tilgjengelighet for alle og med lavest mulig behov for biltransport. Osloregionen skal oppfylle nasjonale klimamål innenfor sitt geografiske område Strategier Forslag til strategier er noe justert og sortert under følgende overskrifter: En flerkjernet region: Bruke vekst som en mulighet til å skape økt konkurransekraft og utvikle mer bærekraftige byer og tettsteder. Bygge ut transportnettet, med jernbanen som ryggrad, for å binde bolig- og arbeidsmarkedene tettere sammen. Konsentrere veksten til byer og tettsteder, og lokalisere viktige private og offentlige funksjoner til de største byene. Fremme regionalt mangfold gjennom å ta vare på og utvikle regionale variasjoner og lokale fortrinn, blant annet knyttet til eksisterende nærings- og kunnskapsmiljøer.

7 By- og tettstedsutvikling Utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsipper for kompakt og miljøvennlig stedsutvikling som fremmer gåing, sykling og kollektivtransport Lokalisere handel, arbeidsplasser, kultur og undervisning i sentrum, slik at de bygger opp under levende byer og tettsteder. Lokalisering av offentlig virksomheter skal brukes som et aktivt virkemiddel i byutviklingen. Naturgrunnlag og blå-grønn struktur Styrke Osloregionens sammenhengende grønnstruktur og landbruksområder og sikre dem mot oppdeling og gjenbygging. Vekst skal kunne prioriteres foran jordvern innenfor byene og tettstedene, samtidig som jordvern skal prioriteres foran vekst utenfor byer og tettsteder. Redusere energiforbruk og utslipp av klimagasser gjennom kompakt byutvikling og nullutslippsteknologi for kjøretøyer. Godslogistikk Utvikle en nav-satellittstruktur for håndtering av gods- og logistikk i Oslofjordområdet med nye satellitter som på lang sikt kan avlaste Alnabru. Lokalisere terminaler med god tilknytning til jernbane, hovedveier og havner innenfor en times reisetid fra markedet i Oslo. Avklare egnede områder for arealkrevende virksomheter (C-områder1) i regionale arealplaner. Ruste opp veiforbindelser utenom Oslo for å understøtte distribusjon av varer på tvers av regionen, og for å lede mer av tungtransporten utenom byområdet. Transport Utvikle lokale transportsystemer som fremmer byutvikling og mating mot jernbanen i de regionale knutepunktene. Prioritere løsninger for gående, et sammenhengende sykkelveinett fra byenes omland og lokale kollektivlinjer med god fremkommelighet. Løsninger for privatbil skal tilpasses øvrige trafikantgrupper og bylivet. Løse kapasitetsbegrensningene for tog, T-bane og buss i Oslonavet2. Bygge ut høystandard jernbane, «Østlandsstjerna», som et utvidet InterCitysystem (IC) med tilstrekkelig kapasitet for både person- og godstrafikk, som omfatter flere baner enn IC-strekningene til Skien, Lillehammer, Halden og Hønefoss. Planlegge for videreføring av IC-nettet fram til Gøteborg for å binde Osloregionen tettere til naboregionene i Sverige, og mot kontinentet. Samordne kollektivtrafikken i hele regionen slik at det fremstår som et samlet kollektivtilbud med et felles informasjons-, takst- og billettsystem. Styrke finansieringen av lokal kollektivtransport, gå- og sykkelveinett i byene med økte statlige bidrag, og åpne for å bruke bompenger til drift av kollektivtransporten i alle byområdene. Fullføre utbygging av hovedveiene i de fem nasjonale transportkorridorene gjennom regionen, i tråd med Østlandssamarbeidets innspill til NTP Prioritere utbyggingen av gode transportårer utenom Oslo. Høringsutkastet oppsummerer også status og utfordringer, basert på en faktarapport utarbeidet av

8 TØI. Dokumentet har også utdypende analyser på ulike temaområder som bakgrunn for anbefalte strategiene. Det er også anbefalinger om oppfølging og bruk av strategidokumentet knyttet til kommunal og regional planlegging, næringspolitikk og arbeidet med kommune- og regionreformen. Saksvurdering: Det reviderte utkastet til areal og transportplanstrategi for Osloregionen er blitt et godt strategisk dokument. Planen bruker på en god måte utdypende analyser knyttet til ulike temaområder som grunnlag for de anbefalte strategiene. Kartleggingen av areal- og transportutviklingen i Osloregionen de siste 10 årene viser at Osloregionen, med unntak av Oslo by, er en bilbasert region med lave kollektivandeler, langt unna målene om 0-vekst i personbiltransporten Veksten i regionen er svært sentralisert, med over 70% av veksten i Oslo og Akershus Målsettingene og strategiene som ble vedtatt i 2008 er langsiktige, og statusen viser at det er nødvendig holde et stø kurs over tid. Planens forslag til strategier er gjennomarbeidet og holder et riktig strategisk nivå. Rådmannen mener det er en styrke at man har forsterket delmålene fra 2008 med et nytt delmål om klima. Dette er nødvendig som et svar på de økende globale klimautfordringene som alle må ta del i å løse. Rådmannen tror også det er riktig at man i denne revisjonen tydeliggjør nødvendigheten av at regionale og lokale myndigheter fører en arealpolitikk som gir størst mulig nytte av omfattende samferdselsinvesteringer. Rådmannen støtter de fleste av strategiene som er foreslått. Det er allikevel funnet grunn til å utdype noen av dem, samt noen forslag om noen endringer. Rådmannen støtter en videreføring av flerkjernestrukturen for å skape en konkurransedyktig Osloregion. Det er grunn til å understreke strategidokumentets fokus på at en flerkjernet utvikling skal bidra til at veksten ikke bare skal skje i sentrum av regionen, men også i byer og tettesteder utenfor Oslo. Ved å binde sammen en større region utvides arbeidsmarkedet. Det styrker bosettingen utenfor Oslo, og bedriftene i hele regionen får større tilgang på kompetanse. Ved å gi rom for et mangfold av nærings- og kompetansemiljøer i ulike geografiske områder skal regionene få mange bein å stå på. Dette mener rådmannen er helt sentralt, og vil være helt i tråd med de strategier vi nå jobber etter i Byregionprosjektet. I den sammenheng er det viktig at de ulike delene av Osloregionen utvikler sine særpreg og ressurser for å motvirke at alt skal inn til Osloområdet. Rådmannen mener derfor det er positivt at høringsutkastet peker på behovet for å fremme regionalt mangfold ved å ta vare på og utvikle regionale variasjoner og lokale fortrinn, blant annet knyttet til eksisterende nærings- og kunnskapsmiljøer. Dette harmonerer godt med fokuset i Byregionprosjektet for Glåmdalsregionen. For å underbygge en flerkjernet region foreslås det at man skal konsentrere veksten til byer og tettsteder, og lokalisere viktige private og offentlige funksjoner til de største byene. Dette skal skape sterke sentra for verdiskapning i ulike deler av Osloregionen og stimulere til motstrøms pendling som vil gi økt nytte av jernbaneinvesteringene. Rådmannen mener det her burde stått lokalisering av viktige private og offentlige funksjoner til regionsenterne i stedet for de største byene.

9 Flere regionsentre vil falle utenfor kategorien de største byene. Ved å legge offentlige og private funksjoner i disse regionsentrene kan de bidra positivt i sitt omland og gjennom det øke Osloregionens totale attraktivitet og konkurransekraft. Disse regionsenterne spiller også en viktig rolle for å avlaste for transport inn mot de større byene. Etter rådmannens syn vil det være uheldig om man gjennom en slik formulering setter en begrensning til lokalisering i de største byene. I de mindre regionsenterne er det kanskje nettopp slike lokaliseringer som kan gi impulser til næringsutvikling og verdiskapning slik at regionsenterne kan tilby et større og mer mangfoldig bo og arbeidsmarked og gi grobunn for ønsket byutvikling, og på den måten øke Osloregionens attraktivitet samlet sett. På samferdselssiden utvider strategidokumentet perspektivet fra IC-trianglet til den såkalte «Østlandsstjerna» (prioritering av supplerende grenbaner som supplement til IC-utbyggingen). Behovet for tilstrekkelig kapasitet i kollektivsystemet i det såkalte Oslonavet er løftet frem fordi dette er en forutsetning for et velfungerende kapasitetssterkt regionalt transportsystem. Dette er strategier som i sin fulle støttes av rådmannen. Samlet fremstår dette som en prioriteringsprofil som balanserer behovet for å løse de tyngste kollektivstrømmene med behovet for å være relevant for et stort geografisk område rundt hovedstaden. For Glåmdalsregionen er det viktig å være en del av det funksjonelle bo- og arbeidsmarkedet i Osloregionen. Dette gjelder både i forhold til å styrke lokalt næringsliv og for å tilrettelegge for at våre innbyggere får tilgang på et arbeidsmarked utenfor regionen. For å lykkes med dette er vi avhengig av at infrastrukturen mellom sentrale deler av Osloregionen og Glåmdalsregionen styrkes både på veg og bane. Dette følges i stor grad opp i strategidokumentet. Når det gjelder bane er det svært viktig for Glåmdalsregionen at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort som en sentral strategi. I dette ligger det en klar ambisjon om å bygge ut grenbanene, som et utvidet Intercity-system med tilstrekkelig kapasitet for både person- og godstransport. Dette er det viktig at Osloregionen målbærer inn i NTP-prosessen. Rådmannen vil understreke at en flerkjernet utvikling i Osloregionen vil være avhengig av at man satser på utvikling av nettopp grenbanene. Ved en satsing her kan man få utnyttet det markedspotensialet som ligger i alle de små byene langs grenbanene som har et stort potensiale for fortetting i knutepunktene, og et spennende markedsgrunnlag. De aller fleste jernbanereiser skjer i og rundt Osloområdet. Stortinget har vedtatt en satsning på intercity-trianglet og Ringeriksbanen. Rådmannen mener grenbanene ikke er tydelig nok kommunisert som viktige satsningsområder i nasjonal transportplan. Det er derfor viktig at Osloregionen retter søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden. For å skape funksjonelle bo- og arbeidsmarkeder og styrke sentrale næringsakser i Osloregionen er det i tillegg til frekvens viktig å satse på tiltak som gir redusert reisetid inn mot Osloområdet. Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 9 i plandokumentet. Her sier man at man skal bygge ut en høystandard jernbane Østlandsstjerna som et utvidet Intercitysystem, med tilstrekkelig kapasitet for person- og godstrafikk som omfatter flere baner enn IC-strekningene til Skien, Lillehammer, Halden og Hønefoss. På side 44 i plandokumentet er imidlertid en slik satsing beskrevet mer vagt. Rådmannen mener man her burde hatt samme ordlyd som på side 9. Rådmannen mener også at en utvikling av Østlandsstjerna må sees i lys av en utvikling videre østover over grensa i retning Karlstad. Ved å se en utvikling av Østlandstjerna videre østover over riksgrensen vil man kunne skape et interessant bo- og arbeidsmarked som fanger opp Karlstad og omegn med sine innbyggere. Dette er også perspektiver som har vært sentrale i arbeidet med Tilvekstkorridoren, og som bør løftes fram i det videre arbeidet med å styrke

10 Kongsvingerbanen/Grensebanen. På veisiden legger høringsutkastet vekt på å fullføre utbyggingen av hovedveiene i de fem nasjonale transportkorridor i tråd med Østlandssamarbeidets innspill til NTP Dette inkluderer da forbindelsen Riksgrensen/Magnor Kløfta (E16 og Rv2). Rådmannen mener imidlertid at også Rv 2 mellom Kongsvinger og Elverum burde vært pekt på som en viktig forbindelse som må prioriteres som en del av dette. Rv 2 mellom Elverum og Kongsvinger er en del av stamvegrute 2B. Rv 2 har, i kombinasjon med rv. 3, økende betydning for tungtransport mellom Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre siden av Østersjøen. Utbedring av denne korridoren vil bidra til å avlaste Osloområdet for unødig tungtransport. Når det gjelder gods viderefører strategien nav-satelittstrukturen som ble vedtatt i Rådmannen mener fremdeles det er et fornuftig grep i et langsiktig perspektiv. Noen konkrete områder for slike satelitter er pekt ut. Rådmannen mener allikevel at man også bør se på muligheten for å etablere gods/logistikkknutepunkt i Kongsvingeromådet som bidrag for å avlaste Oslo for godstransport som ikke nødvendigvis har start/målpunkt i Oslo. Kongsvingerområdet er godt plassert for å kunne være et supplement til Alnabru, særlig med tanke på transporter til/fra Innlandet, Midt- og Nord-Norge. Rådmannen er opptatt av at slike prosjekter kan bli et godt supplement til nav-satellitt konseptet som her er foreslått. Det vises i den sammenheng til den mulighetsstudien som Hedmark fylkeskommune har gjennomført - Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nordsør over Kongsvinger, juni På Kongsvinger pågår det også et spennende prosjekt i privat regi om å etablere en logistikkterminal på 500 mål som vil utnytte jernbaneinfrastrukturen. Strategidokumentet har i kap 7.3 en omtale av effektive forbindelser til utlandet. Under Jernbaneforbindelser til Sverige savner rådmannen fokus på Kongsvingerbanen/ Grensebanens rolle knyttet til gods til utlandet i kombinasjon med den rollen som Kongsvingerbanen spiller for persontransport i Osloregionen. Godstrafikken på Kongsvingerbanen har økt betraktelig som følge av økt tømmertransport, og det legger store begrensninger på fremføringshastighet og kapasitet for persontrafikken på Kongsvingerbanen. Skissen på side 16 viser til et strategisk kart for en flerkjernet utvikling av Osloregionen og Østlandsområdet. Dette er en skisse fra forrige areal og transportstrategi. Denne er nå revidert med en ny skisse vist på side 20. Ideelt sette hadde vi sett at skissen på side 16 ble tatt ut. Av erfaring vet vi at det er veldig lett at slike skisser blir tatt ut og brukt i preaentajsoner, og da er det ikke alltid at det blir presisert at dette er hentet fra forrige versjon. Sekundært må det tydeliggjøres i teksten under skissen at dette er fra forrige plan, og at denne nå er revidert. Rådmannen støtter strategidokumentets anbefalinger om at kommuner og fylkeskommuner anmodes om å legge vedtatt strategidokument til grunn for overordnet planlegging på kommune-og fylkesnivå. Planen er ikke en formell plan etter plan og bygningsloven, men trekker opp prinsipper for samordnet areal og transportutvikling. Dette er gode og framtidsrettede prinsipper som også kommunene i Glåmdalsregionen støtter og bør implementere i sin planlegging for å styrke regionens konkurransekraft. Dette gjelder spesielt det å konsentrere veksten til byer og tettsteder og legge til rette for fortetting i knutepunktene. Men også å utvikle attraktive byer og tettsteder etter prinsippene for kompakt og miljøvennlig stedsutvikling med boliger i gangavstand til arbeid, handel og tjenester. Konklusjon:

11 1. Nord-Odal kommune mener utkast til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er et godt strategisk dokument som peker på de viktigste strategiene for å løse Osloregionens hovedutfordringer. 2. Nord-Odal kommune stiller seg bak de overordnede målsettingene slik de er som foreslått. 3. Nord-Odal kommune mener de langsiktige strategiene som er foreslått stort sett er dekkende for å håndtere de utfordringer regionen står overfor, men foreslår følgende endringer og presiseringer: Lokalisering av viktige private og offentlige funksjoner må også kunne lokaliseres til regionsenterne og ikke bare til de største byene Satsing på grenbanene er omtalt presist og godt i oppsummering av strategiene på side 9 i plandokumentet. Dette bør også følges opp med samme presisjonsnivå på side 44, der satsingen er noe mer vag formulert. Utvikling av Østlandsstjerna må også sees i lys av en utvikling videre østover over grensa i retning Karlstad, i tråd med det som har vært fokus i Tilvekstkorridoren. Under skissen på side 16 må det tydeliggjøres at dette er en skisse fra forrige areal og transportstrategi. Rv 2 mellom Kongsvinger og Elverum burde vært pekt på som en viktig forbindelse som må prioriteres som en del korridor 2b. Man bør se på muligheten for å etablere gods/logistikk-knutepunkt i Kongsvingeromådet som bidrag for å avlaste Oslo for godstransport som ikke nødvendigvis har start/målpunkt i Oslo. Det må settes økt fokus på Kongsvingerbanen/ Grensebanens rolle knyttet til gods til utlandet i kombinasjon med den rollen som Kongsvingerbanen spiller for persontransport i Osloregionen. 4. Nord-Odal kommune støtter at utbygging av Østlandsstjerna er foreslått og tydeliggjort som en sentral strategi. 5. Osloregionen må rette søkelyset mot grenbanene for at transportetatene i NTP utreder og vurderer kortsiktige og langsiktige tiltak som kan styrke disse jernbanestrekningenes rolle i vekstområdet til hovedstaden. Saken er elektronisk godkjent av leder.

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 03.05.2016 Sak nr. 27/16 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll 1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 23.11.2015 Sak: 228/15 Resultat: Innstillingvedtatt Arkivsak: 15/5328 Tittel: Saksprotokoll - Høring - Revisjon av

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen. Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Formannskapet 30.11.2015 069/15 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Formannskapet 30.11.2015 069/15 PS Moss kommune Saksutredning Høring - Areal- og transportstrategi for Osloregionen Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 18.11.2015 Arkivref.: 15/55937/FA-N00, TI-&13 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse.

Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 14/02407-10 Saksbehandler Sigmund Hagen Saksgang Regionrådet Møtedato Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse. Innstilling: 1. Regionrådet for Hadeland mener

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Osloregionen Rådhuset 0037 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 12.11.2015 Trude Paulsen 15/972-3 Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Formannskapet 11.11.2015

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Vestby kommune Ekspederes på e-post Sekretariat for Osloregionen Grethe Salvesvold Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Samarbeidsalliansen Osloregionen høringsuttalelse

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015

Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015 Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015 A-sak. Høring av forslag til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

NB! Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: http://www.osloregionen.no/moter/1475/

NB! Alle saker og vedlegg kan lastes ned her: http://www.osloregionen.no/moter/1475/ Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE OSLOREGIONEN - SØKNAD OM MEDLEMSSKAP Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 16/2565 16/12748 K1-026 Ole Roger Strandbakke DokumentNR: 1 Behandling:

Detaljer

RÅDE KOMMUNE Sakspapir

RÅDE KOMMUNE Sakspapir RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommuneplanutvalget 26.11.2015 016/15 RADAMA Avgjøres av: Kommuneplanutvalget Saksansv.: Daniel Hesby Mathé Arkiv: Objekt:

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 02.11.2015 Tidspunkt: Kl.17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Høring - Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Høring - Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Saknr. 15/5328-2 Saksbehandler: Elise Bringslid Høring - Revisjon av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at forslag til «Samordnet areal-

Detaljer

Revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen»

Revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» Revisjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» Politisk workshop II, 21. april 2015 Grethe Salvesvold og Njål Nore 1 REVISJON OSLOREGIONENS AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI 2014 2015 2016

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03994-2 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 131/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 15/52932 Saksbehandler: Jarle Krokeide, telefon: 33 34 86 93 Kommuneutvikling Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg

Detaljer

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring

KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Saknr. 16/11414-1 Saksbehandler: Øystein Sjølie KVU Oslo-navet - Konseptvalgutredning for økt transportkapasitet inn mot og gjennom Oslo - Offentlig høring Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet gir sin

Detaljer

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder 22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativene til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 Saken sluttbehandles i Regionrådet. AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN HØRING Rådmannens innstilling: 1. Regionrådet

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, frammøte i festsalen Dato: Mandag 16.11.2015 Tidspunkt: Kl. 14.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016

Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Grethe Salvesvold Vår ref.: 118739/2015-2012/102 Sekretariatet for Osloregionen, Rådhuset Deres ref.: 0037 OSLO Dato: 07.12.2015 Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring

Kommuneplan - Oslo mot smart, trygg og grønn - Høring Saknr. 14/1925-2 Saksbehandler: Erlend Myking Kommuneplan - Oslo mot 2030 - smart, trygg og grønn - Høring Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Hedmark Fylkeskommune vil

Detaljer

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län

Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län Saknr. 17/4787-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - Förslag til länstransportplan för Värmlands län 2018-2029 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet er positiv til «Förslag til länstransportplan för Värmlands

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Tankene bak rapport og strategier

Tankene bak rapport og strategier Tankene bak rapport og strategier Osloregionen styreseminar 18.01.08 Ved fagkonsulent for arbeidet Njål Arge, Civitas AS Fra mandatet for arbeidet Mer samordnet areal- og transportutvikling Større gjennomslag

Detaljer

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Markarådet Ellen Grepperud, sekretariatsleder Markarådet 10.02.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Detaljer

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder By- og regionkonferanse, Trondheim 06.05.15 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

MØTEINNKALLING - Regionrådet

MØTEINNKALLING - Regionrådet MØTEINNKALLING - Regionrådet Dato: 27.11.2015 kl. 9:00 14:00 Sted: Lunner rådhus, Roa Eventuelt forfall meldes til Vibeke Buraas Dyrnes tlf. 934 47 376 eller via e-post til vibeke.buraas.dyrnes@gran.kommune.no.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Areal- og transportstrategier for Vestregionen

Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018: Balansert utvikling i Vestregionen Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018 Møte MvD 5. mai 2009 Hans Hagene Daglig leder Vestregionen Vestregionen Kort om Vestregionen Vestregionen:

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

Til behandling i Osloregionens styre 12.04.16.

Til behandling i Osloregionens styre 12.04.16. Til behandling i Osloregionens styre 12.04.16. 1 Forord Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet, som har som mål å styrke Osloregionen

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2012/916 Klassering: 110/Q60 Saksbehandler: Svein Åge Trøbakk NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014-2023. STEINKJER KOMMUNE SIN UTTALELSE.

Detaljer

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan

NSB møter fremtidens transportbehov. NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB møter fremtidens transportbehov NSB-konsernets innspill til Nasjonal transportplan NSB-konsernet 2012 NSBkonsernet NSB AS Nettbuss AS CargoNet AS Rom Eiendom AS Mantena AS* Støttefunksjoner Persontogvirksomhet

Detaljer

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag

Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og. nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavviklingøst-vest og nord-sørover Kongsvinger: Sammendrag Mulighetsanalyse: Bedre godstransportavvikling øst-vest og nord-sør over Kongsvinger Sammendrag. Hedmark fylkeskommune

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4.

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029. Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2018 2029 Høringsuttalelse behandlet i Vestregionens rådmannsgruppe 28.4. 2016 Vestregionen er et strategisk samarbeid som omfatter kommunene Asker,

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE

NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM OSLOREGIONENS BEHOV OG STATENS VILJE USIKKER FRAMTID? NASJONAL TRANSPORTPLAN - GAPET MELLOM S BEHOV OG STATENS VILJE V/MORTEN WASSTØL, RAMBØLL HVA SÅ? Mål for klima og miljø Persontrafikken Næringslivets transporter / rolle i det nasjonale

Detaljer

Regional transportplan Agder 2015-2027

Regional transportplan Agder 2015-2027 Regional transportplan Agder 2015-2027 PLANPROGRAM Høringsfrist: 12. mai 2014 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn og begrepsavklaring... 2 3. Om dette planprogrammet... 2 4. Formål med planarbeidet...

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet. Saksliste

Tilleggsinnkalling for Formannskapet. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 26.11.2015 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 09:00 Tilleggsinnkalling for Formannskapet Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Nasjonal transportplan 2014-2023- Verran kommunes innspill til fylkestingsbehandlingen. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Plan og utvikling Vår dato Saksnummer 05.06.2012 2012/761-3 Saksbehandler Deres referanse Per Morten Bjørgum, 98 25 34 27 Nord- Trøndelag fylkeskommune Fylkets Hus 7735 STEINKJER Melding

Detaljer

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016

Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn. Møte med kontaktgrupper 2016 Kommunedelplan for E18 med bussvei og hovedsykkelvei. Offentlig ettersyn Møte med kontaktgrupper 2016 Agenda 1. Velkommen 2. Presentasjon av løsningen 3. Gjennomgang av områdene ved prosjektleder Sølve

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan

Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan Saknr. 15/2138-1 Saksbehandler: Per Olav Bakken Revidert Østlandspakke - innspill til Nasjonal transportplan 2018-2027 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen

Saksprotokoll. Arkivsak: 15/2093 Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan Innspill fra Hedmark og Oppland etter analyse- og strategifasen Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 21., 22. og 23.04.2015 Sak: 28/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/2093 Tittel: Saksprotokoll - Nasjonal Transportplan 2018-2027 - Innspill fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

KOR TVERSJO N. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016

KOR TVERSJO N.  Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 KOR TVERSJO N www.osloregionen.no Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 2016 FORORD Osloregionen er en strategisk samarbeidsallianse for kommuner og fylkeskommuner på det sentrale Østlandet,

Detaljer

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet Oslo og Akershus vokser 350 000 nye innbyggere i 2030 Muligheter

Detaljer

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029:

UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL TRANSPORTPLAN 2018-2029: Troms fylkeskommune Tromsø, 3. mai 2016 Fylkesråd for miljø- og samferdsel Postboks 6600 9256 Tromsø postmottak@tromsfylke.no UTTALELSE FRA TROMSØ-OMRÅDETS REGIONRÅD: TRANSPORTETATENES FORSLAG TIL NASJONAL

Detaljer

Regional plan for Hadeland

Regional plan for Hadeland Regional plan for Hadeland 2014 2021 Behov for ny regional plan Siden tidligere planer er gamle, og handlingsprogram i stor grad gjennomført, har det i lengre tid vært behov for å oppdatere det regionale

Detaljer

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe

Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle. Etatsdirektør Ellen de Vibe Den regionale nettverksbyen: Sentrums ansvar og rolle Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold Regionsutvikling Transportutvikling Boligforsyning Byliv Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen,

Detaljer

Svar på høring: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Svar på høring: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Trøgstad kommune Osloregionen Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 30.11.2015 Marit Lillegraven Haakaas 15/1746-3 Svar på høring: Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Vedlagt følger

Detaljer

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter

Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange. Bernt Reitan Jenssen, Ruter Balanse over og under bakken kollektivtrafikk i samspill med sykkel og gange 1 Bernt Reitan Jenssen, Ruter Hovedfokus har vært å svare på spørsmålet: Hva skal til for at kollektivtransporten, sammen med

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER

BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING I ET BOLIGPERSPEKTIV OG NASJONALE FORVENTNINGER FAGDAG OM HELHETLIG BOLIGBYGGING I SAMARBEID MED HUSBANKEN 10.03.2016 Eli Nakken Lundquist, Buskerud fylkeskommune HVA ER BY- OG

Detaljer

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen

Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Strategiske valg for gods og logistikk i Osloregionen Gardermoen, 21. oktober 2014 Geir Berg Utviklingstrekk som påvirker bransjen Økende knapphet på attraktive arealer for transportintensiv virksomhet

Detaljer

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring

Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Saknr. 12/3189-3 Ark.nr. Q62 &13 Saksbehandler: Øystein Sjølie Konseptvalgutredning for IC-strekningene Oslo-Halden, Oslo-Lillehammer og Oslo-Skien Høring Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN BUSKERUD PLANPROGRAM PÅ HØRING FOKUS PLANTEMA Prosjektleder Ellen Korvald Informasjons- og dialogmøte 12. desember 2014 Bakgrunn et oppdrag fra Regional planstrategi En

Detaljer

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder

13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder 13.02.25, Frogn kommune Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser I påvente

Detaljer

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025

PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 PROSJEKTPLAN Samarbeid om rullering av strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2015-2025 2 Prosjektnavn: SAMARBEID OM RULLERING AV STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 2015-2025 Prosjektets formål

Detaljer

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Utkast til AU , Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Utkast til AU 20.11.2013, Revisjon: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Intercity-Trønderbanen IKAP: Redusert reisebehov og økt kollektivbruk Kollektivsatsing i Miljøpakken/bymiløavtale

Detaljer

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt:

Saksprotokoll. Behandling: Representanten Ida Kristine Teien (Sp) fremmet slikt forslag til endring av nest siste setning i første kulepunkt: Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 11., 12. og 13.04.2011 Sak: 15/11 Resultat: Vedtatt m/tillegg/endring Arkivsak: 10/1074 Tittel: SAKSPROTOKOLL: FORSLAG TIL REVIDERT ØSTLANDSPAKKE - INNSPILL

Detaljer

Oftere, raskere og mer miljøvennlig

Oftere, raskere og mer miljøvennlig Oftere, raskere og mer miljøvennlig Undertittel Innspill fra NSB AS til Nasjonal Transportplan 2014-2023 Befolkningsveksten krever ekstraordinær satsing på jernbane Norge passerte fem millioner mennesker

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 27.november 2015 SAKENE 1/15-7/15 Se vedlagte adresseliste Deres ref. Vår ref. Saksansv.:Grethe Salvesvold Dato: 23.06.15 2015-402 48 08 88 28 Arkivkode:

Detaljer

Planutfordringer for intercity-strekningene

Planutfordringer for intercity-strekningene Konferanse «Underveis» Tekna og RIF 08.11.11: Planutfordringer for intercity-strekningene Anne Siri Haugen Prosjektleder konseptvalgutredning for IC-strekningene 1 Tilnærming Bakteppe Planutfordring 1:

Detaljer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Rullering Tilbudskonferanse 17. mars 2014 Øyvind Såtvedt Osloregionens sekretariat 1 Samarbeidsalliansen Osloregionen - en frivillig sammenslutning

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Dobbeltspor til Stjørdal og elektrisk

Detaljer

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info:

Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Samferdselspolitisk fundament Klikk for nærmere info: Statlig bidrag til E6 Sør Tonstad- Jaktøyen Nytt knutepunkt for godstransport Videre kollektivsatsing i Miljøpakken Bedre hurtigbåt Fosen Trondheim

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus

Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Regional plan for ATP i Oslo og Akershus Hva skjer når føringene i planen møter den lokale politikken? Grønn kommunekonferanse 2016, Hafslund konferansesenter Ellen Grepperud, plan- og utviklingssjef i

Detaljer

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023

Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Bymiljøavtale mellom Trondheim kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Staten 2016-2023 Det er et mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykling og gange («nullvekstmålet»),

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe?

Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Intermodale knutepunkter for båt og bane hva kan fremtiden bringe? Havnelederforum 2016 Roger Kormeseth, Jernbaneverket Agenda Nasjonal Godsstrategi viktige elementer Godsstrategi for jernbanen NTP og

Detaljer

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten?

Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Mobilitetsprogram for delregionene- Hva er hensikten? Plantreff 2016 Njål Nore, 19.01.2016 Dag 2 - program 09.00-10.40 Foredrag mobilitet -Mobilitetsprogram for delregionene Njål Nore AFK -Regional veileder

Detaljer