Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016"

Transkript

1 Grethe Salvesvold Vår ref.: / /102 Sekretariatet for Osloregionen, Rådhuset Deres ref.: 0037 OSLO Dato: Kunngjøring. Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Vedlagt følger Østfold fylkeskommunes høringsuttalelse til Revisjon av «samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen», med protokoll fra Fylkestinget av 2. desember Med hilsen Dokumentet er elektronisk godkjent av Elin Tangen Skeide Fylkesplansjef Christine Stene Rådgiver Kopi til: Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Sentraladministrasjonen Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg E-post: Kontoradresse: Oscar Pedersensvei 39, Sarpsborg Internett: Telefon: Org.nr.:

2 2 Saksnr.: 2012/102 Løpenr.: 83151/2015 Klassering: 028 Saksbehandler: Christine Stene Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Samferdselskomiteen /2015 Fylkestinget /2015 Fylkesutvalget /2015 Høring. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - revisjon 2016 Vedlegg 1. Forslag til samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Bakgrunn for saken I 2008 vedtok Osloregionen en samordnet areal- og transportstrategi for flerkjernet utvikling av regionen, med konsentrert vekst i byer og tettsteder og effektive transportløsninger. Strategien har vært grunnlag både for planlegging internt i regionen og for innspill til nasjonal samferdselsprioriteringer. I 2014 ble det satt i gang en revisjon av strategidokumentet. I 2015 er Osloregionen utvidet til 78 kommuner og omfatter drøyt to millioner innbyggere. Den geografiske utvidelsen av samarbeidet, samt noen nye utfordringer, er bakgrunn for revisjonen. Styret i Osloregionen har nå sendt forslag til revidert versjon av «Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen» på høring. Frist for uttalelse er satt til 1. desember Fakta og fylkesrådmannens vurderinger Den reviderte versjonen av strategien har forsterket målene fra 2008 med et nytt mål om klima. I tillegg er beskrivelsen av utfordringer og strategiene for handling justert. Det er lagt mer vekt på byutvikling og samferdselstiltak, tette og miljøvennlige byer og tettsteder, og at regionen må tydeliggjøre sin arealpolitikk som svar på nasjonale samferdselsinvesteringer. De største byenes rolle i utvikling av et konkurransedyktig næringsliv i regionen er også tydeliggjort, det samme er betydningen av skinnegående infrastruktur som kan gi regionalforstørring.

3 3 Alliansens økte oppslutning i form av nye medlemmer tyder på at samarbeidet oppfattes som viktig og nyttig. Hensikten med forslaget til samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er i grove trekk den samme som i gjeldende strategi. Med bakgrunn i regionale og nasjonale planer og analyser beskrives følgende hovedutfordringer: Klimapolitikk og økonomisk omstilling. Klimaendringene som stadig blir mer alvorlige. Sammen med redusert økonomisk vekstkraft vil dette kreve endringer i vårt produksjons- og forbruksmønster, og kreve omstillinger i Osloregionens næringsliv. Befolkningen vil fortsatt komme til å vokse, og de eldre vil utgjøre en økende andel. Konkurransedyktige regionale byer. Deler av regionen henger etter i å utvikle sterke regionale kjerner, slik strategien fra 2008 legger opptil. En stor del av veksten de siste 10 årene har skjedd i Oslo med nære omland. Kompakte byer og tettsteder. Omfattende satsing på skinnegående transport er lite bærekraftig hvis den ikke følges opp med en bypolitikk som kanaliserer hovedtyngden av fremtidige arbeidsplasser og boliger til områder nær stasjonene. Fortsatt vekst i biltrafikken er i strid med nasjonale klimamål om nullvekst i biltrafikken, og gir økende problemer for transporten i byene. Uten et grønt skifte i areal- og transportpolitikken er det vanskelig å nå klimamålene. Fylkesplan for Østfold - Østfold mot Fylkesplanens arealstrategi tar utgangspunkt i utviklingsmodellen «transporteffektivitet», fordi den gir best samlet måloppnåelse, innenfor levekår, folkehelse, verdiskapning og miljø. Fylkesplanen legger vekt på at det er nødvendig å ta hensyn til både verneinteresser og eksisterende utbyggingsmønstre i spredtbebygde strøk, samt fortetting med kvalitet. Fylkesplanens retningslinjer legger strenge føringer på arealbruken, slik at forutsetningene om fortetting og god arealforvaltning oppfylles. Fylkesplanen Østfold mot 2050 ble vedtatt i 2009, ett år etter Osloregionens areal og transportstrategi. Sistnevnte ble lagt til grunn som et førende dokument for fylkesplanen, som var første regionale plan som fulgte opp med tydelige føringer på arealbruken i et helt fylke. Regional transportplan Samordnet areal- og transportplanlegging har tre hovedmål; 1) Begrense arealbruken, 2) Redusere transportmengden og 3) Endre transportmiddelfordelingen slik at den blir bedre for miljøet. Et moderne samfunn har behov for effektive og velfungerende løsninger for personog godstransport basert på bil, bane, båt, buss, sykkel og gange. En bærekraftig samfunnsutvikling krever at areal og transport vurderes i sammenheng med sikte på å finne fremtidsrettede løsninger som gir reduserte utslipp og god framkommelighet for alle. Samtidig er det behov for å sikre grønne strukturer og andre viktige miljøkvaliteter. For å sikre næringslivets konkurransekraft på kort og lang sikt, må næringslivets areal- og transportbehov gis særlig oppmerksomhet. Nytt i areal- og transportstrategien er også strategier for gods i Osloregionen.

4 For å få en helhetlig vurdering av disse problemstillingene, har fylkestinget gjennom Regional transportplan for Østfold mot 2050 vedtatt handlingsprogram for fylkeveger og kollektivtransport (vedtak 17. juni 2015). Regional transportplan tar utgangspunkt i fylkesplanens mål og strategier for levekår/folkehelse, verdiskapning og miljø, og har vært brukt som Østfolds innspill til Nasjonal transportplan. 4 Statlig planretningslinjer for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging I september 2014 kom nye Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging som konkretiserer hvordan en skal arbeide for å nå målene. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. Det legges vekt på forsterkning av boligaspektet, at det skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging. På transportområdet gir i tillegg Nasjonal Transportplan (NTP) konkrete føringer gjennom økonomiske og organisatoriske virkemidler. Tidligere studier har vist at rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging har hatt begrenset gjennomslag i praktisk politikk. Det virker som om konkrete incentiver er nødvendig og viktig. Dette er nå blant annet etablert gjennom bypakkene. Bypakke Nedre Glomma Det er viktig at det er trukket opp en strategi som vi kan bruke lokalt. Arbeid med areal- og transportutvikling gjennom såkalte bypakker er en måte det jobbes med dette. Bypakke Nedre Glomma er en tiltakspakke, som også involverer nettverksamarbeid. Det betyr blant annet å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport i byene Sarpsborg og Fredrikstad. Tiltakene vil gi bedre framkommelighet, øke byenes attraktivitet og bidra til bedre sentrumsmiljøer og bomiljøer. Til sammen har Østfold fulgt opp gjeldende areal- og transportstrategi for Osloregionen (2008) både i planverk og gjennom andre virkemidler, som LUK og andre by- og stedsutviklingsprosjekter, bypakke og samarbeidsavtaler for areal- og transport i fylket. Hva innebærer målene om en konkurransedyktig og bærekraftig region Målet i Samordnet areal- og transportstrategi er at Osloregionen skal være en konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. At utbyggingsmønsteret skal være arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utvikling og bevaring av overordnet grønnstruktur. Transportsystemet skal knytte den flerkjernede regionen sammen, til resten av landet og til utlandet. Transportsystemet skal være effektivt, miljøvennlig, tilgjengelig for alle og med lavest mulig biltransport. Det skal utvikles sterke byer som kan supplere Oslo. Behovet for en bred og samordnet innsats for å nå målene framgår tydelig av siste Nasjonal transportplan ( ) som på miljøfeltet bygger på Klimaforliket i Stortinget (Innst.390.S ( )). Her heter det: Målet i Klimaforliket er ambisiøst og kan bare nås dersom berørte aktører trekker i samme retning i arbeidet med å tilrettelegge for attraktive, funksjonelle og miljøvennlige byregioner (side 18) God samordning medfører mer effektiv

5 bruk av ressursene gjennom samlet planlegging og gjennomføring av tiltak som samordnes i tid. (side 22) (St. meld. 26 ( )). 5 Utfordringer og muligheter Østfold er et mangfoldig fylke som krever ulike løsninger for areal og transport. Løsningene i pressområdene kan være annerledes enn i spredtbygde strøk. Nedenfor listes noe av utfordringer og muligheter i Østfold fylke: Samkjøring på tvers av dagens kommunegrenser En av primæroppgavene til kommunene er å utvikle og levere gode tjenester til sine innbyggere, for at det skal være best mulig å bo og virke i kommunen. Fylkesrådmannen mener at strategien, Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen, skal samordne politikken på et fylkesovergripende nivå, og være et grunnlag for innspill til Nasjonal transportplan (NTP) ved forhandlinger om bymiljøavtaler med mere. Målet er en konkurransedyktig Osloregion, en sømløs bo- og markedsregion. Østfold er et kompakt og integrert fylke med korte avstander. Det meste av Østfold er del av et samlet og sammenhengende integrert bo- og arbeidsmarked. Vi ser at boliger lokaliseres mer sentralt enn tidligere, mens arbeidsplasser fortsatt lokaliseres relativt spredt. I Oslo skjer motorisert ferdsel stort sett kollektivt, mens motorisert ferdsel utenfor Oslo skjer med privatbil. Østfold er intet unntak. Det meste av pendlingen internt i fylket foregår med bil. Vi må leve med den historien vi har, som har gitt oss et spredt utbyggingsmønster. Hovedstrategien er å videreutvikle og satse på eksisterende bykjerner og infrastruktur, også når det gjelder næring, for slik å utnytte de investeringene som er gjort i infrastrukturen der gjennom hundrevis av år og for slik lettere å oppnå bedre måloppnåelse for samfunnet. Sosial bærekraft Den sosiale dimensjonen er omtalt i strategien under bærekraftig utvikling, og handler om å motvirke store forskjeller i levekår innenfor regionen, blant annet innen utdanning, inntekt og helse. Flerkjernet utvikling vil bidra til dette. Fylkesrådmannen er opptatt av at vi skal mobilisere ressursene i riktig retning. Toget går begge veier, man kan bo i Oslo og jobbe i Fredrikstad, det er like langt. Det er dyrt å bygge dobbeltspor, jernbanetunnel i Oslo og tredje rullebane på Gardermoen, vi snakker om milliardinvesteringer i Osloregionen i tiden framover. Utnytter vi ikke eksisterende infrastruktur bedre og får vi ikke drivere til å ta i bruk motstrømstrafikken, blir samfunnskostnadene unødvendig store. Osloregionen er ikke tjent med store sosiale ulikheter, det undergraver både næringspotensialet, konkurranseevnen internasjonalt og den bærekraftige utviklingen som er ønsket.

6 Offentlig lokaliseringspolitikk - rett virksomhet på rett sted (ABC-prinsippene) Rett lokalisering av virksomheter skal bidra til mindre transport, bedre utnyttelse av kollektivtransporten og mer effektiv arealbruk. A-områder omfatter virksomheter med mange ansatte eller besøkende/kunder per arealenhet. De bør lokaliseres sentralt i byene, tett mot det regionale kollektivsystemet, slik at de blir tilgjengelig til fots, med sykkel og kollektivtransport fra det lokale og det regionale omlandet. Dette gjelder store kontorbedrifter, arbeids- og/eller kundeintensive deler av offentlig forvaltning, og spesialiserte deler av handels- og servicevirksomhet. B-områder omfatter virksomheter som har en allsidig karakter, som må innpasses et sted mellom sentrum og områdene rundt bysentrum, for eksempel arbeidsplassintensive bedrifter med innslag av produksjon. C-områder omfatter arealkrevende virksomheter med stort behov for biltransport. Det er her viktig med god tilknytning til overordnet veinett og terminaler for godslogistikk. Fylkesrådmannen leser dette som en oppfølging og en forsterking av tiltak som gagner kollektivtrafikk, sykling og gange på bekostning av bilbruk. Arbeidet med knutepunktutvikling er krevende og fordrer deltagelse og samarbeid med regionale myndigheter, og også deltagelse fra statens side. Fylkesrådmannen synes det er positivt at det pekes spesielt på lokalisering av statlige etater og foretak. Fylkesrådmannen ser det som viktig å lokalisere viktige funksjoner til de største byene, at det utvikles lokale fortrinn, at det sørges for konsentrert nok vekstressurser i byene utenfor Oslo. At det utvikles sterke byer som kan supplere Oslo, ikke bare i form av samferdsel, men også i form av byutvikling - mange folk og mange funksjoner. Videre synes fylkesrådmannen det er viktig at det er trukket opp en lokaliseringsstrategi som Østfold kan bruke lokalt. Når det gjelder videre utbygging av handel og service peker fylkesrådmannen på det potensial som er ved fortetting. En ny parkeringspolitikk, for eksempel parkeringsløsninger under bakkeplan, kan bidra til å frigjøre areal. Det er viktig med arealøkonomisering, tilrettelegging for myke trafikanter og kollektivløsninger også på slike områder. 6 Gjennomføring Arealstrategien er tydelig, men en av våre største utfordringer er gjennomføringen, da ulike aktører har ulike interesser knyttet til areal og transportutvikling. Fylkesrådmannen ser det som viktig at vi sikrer godt kunnskapsgrunnlag og tidlig interesseavklaring gjennom gode prosesser med berørte parter. Samspillet er svært viktig. Klarer man å følge opp mål og indikatorer i den praktiske planleggingen? Har vi strategier og virkemidler for de mellomstore byområdene? Oslo har sterk konkurransekraft både som bosted og for arbeidsplassetablering. Oslo er blant de sterkest voksende hovedstedene i Europa. Bedrifter velger å lokalisere seg i og nær Oslo både fordi de får et stort arbeidsmarked, og fordi de derfra har best tilgjengelighet til sitt nasjonale og internasjonale marked (mye på grunn av OSL). Samordnet areal- og

7 7 transportstrategi for Osloregionen vektlegger en flerkjernet utvikling. Oslo vokser og konkurransekraften forsterkes på bekostning av de ytre regionene. Det må gjøres attraktivt å etablere bedrifter i Østfold-byene som ellers ville lokalisert seg i Oslo. Fylkesrådmannen støtter disse strategiene i Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen og mener både lokaliseringspolitikk og økonomiske incentiver burde vurderes i denne sammenheng. Det bør vurderes å subsidiere motstrømsreiser på tog på strekninger med mange ledige seter, slik at den ledige kapasiteten tas i bruk og slik at det blir mer attraktivt å etablere arbeidsplasser utenfor Oslo-navet. Det planlegges ny rullebane og terminal på Gardermoen. Fylkesrådmannen mener det er behov for å etablere et bedre samarbeid og samspill mellom flyplassene på Østlandet, for slik å sikre en god samlet løsning som ivaretar behovet for arealeffektivisering og motstrømsreiser/flerkjernet utvikling i hele Osloregionen. Kommentar til kapittel 4 By- og tettstedsutvikling Under kapittel 4.1 bør det tilføyes at fortetting ikke bør skje på bekostning av de historiske miljøene i byer og tettsteder, og at ny bebyggelse må tilpasses de historiske miljøene på en god måte. I en areal- og transportstrategi bør det også vektlegges at veimiljøene, med sine utforminger, materialvalg og dimensjoner, må bidra til å skape trivelige byer og tettsteder. Strategien bør ytterligere tydeliggjøre at det er viktig å satse på bysentrene, og da spesielt de historiske bysentraene. Kommentar til kapittel 5 Naturgrunnlag og blå-grønn struktur I strategien står det følgende: Vekst skal kunne prioriteres foran jordvern innenfor byene og tettstedene, samtidig som jordvern skal prioriteres foran vekst utenfor byer og tettsteder. En slik tilnærming fordrer at alle aktører er lojale mot målsettingen. Det vil også være viktig at strategien gjøres kjent for de ulike aktører, slik at det oppstår færrest mulig situasjoner som åpner for dispensasjonssøknader. En tydelig definert avgrensning av byenes og tettstedenes yttergrenser vil bidra til større forutsigbarhet med hensyn til hva arealene kan nyttes til. Fylkesrådmannen mener at kapittel 5 bør utvides med temaene kulturmiljøer og landskap. Omkring Oslofjorden, både i byene og på landsbygda, finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap. Fra Østfold kan eksempelvis nevnes lystgårdslandskapet på Jeløy (Moss), herregårdslandskapet ved Værne kloster (Rygge), Raet fra Moss til Halden med viktige arkeologiske områder, Gamlebyen i Fredrikstad med omgivelser, Oldtidveien (Fredrikstad og Sarpsborg), trehusbebyggelsen i Halden og Haldenkanalen (Halden, Aremark og Marker). Flere av disse kulturmiljøene er utsatt for sterkt press for utbygging. Det vil derfor være viktig å løfte fram dette temaet i strategien, slik at man gir en tydelig føring om at de viktige kulturmiljøene og de historiske landskapene blir ivaretatt i planleggingen. Utbygging av vei-, jernbane og annen infrastruktur må ikke ødelegge kulturarven. Riksantikvaren har nylig startet arbeidet med et register over Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse, hvor ni landskap i Østfold er plukket ut. At areal- og transportstrategien ikke berører temaene kulturmiljøer og landskap er beklagelig.

8 I fylkesplanen for Østfold er de langsiktige grensene for utbygging av byer og tettsteder satt slik at det er romslig med arealer innenfor. Det vil si at det er satt av større areal enn det er beregnet behov for til by- og tettstedene, i forhold til vekstprognosene og fortettingspotensialet. Dette er gjort for at kommunene skal få nok handlingsrom til å vurdere de lokale forholdene gjennom ordinære kommuneplanprosesser, samt at det innenfor grensene skal tas tilstrekkelig hensyn til ulike verneinteresser. Hovedveiene og jernbanen gjennom Østfold er de viktigste kanalene til å vise fram Østfoldlandskapet på. Det man ser fra hovedferdselsårene er ofte det inntrykket man sitter igjen med fra et område. Dessverre har det den seneste tiårene blitt åpnet opp for etablering av altfor mange næringsområder mot f.eks. E6, hvor det har blitt lagt alt for liten vekt på estetikk. Dette gjør at viktige opplevelseskvaliteter i landskapet går tapt. Det er viktig at dette temaet tas opp i strategien, slik at ikke landskapskvalitetene går tapt som følge av uheldige etableringer og profilering ut mot hovedferdselsårene. En viktig del av veiplanleggingen i Osloregionen må derfor være å sikre gode kjøreopplevelser for de baneog veifarende. Oppfølging og bruk Strategidokumentet avsluttes med anbefalinger om oppfølging og bruk (kap. 8) av vedtatt strategidokument til grunn for overordnet planlegging på kommune- og fylkesnivå, og ved forhandling med staten om bypakker og bymiljøavtaler. Det anbefales også at strategien settes inn i et bredt regionalt utviklingsperspektiv der blant annet strategisk næringspolitikk vektlegges. I slike prosesser bør det samarbeides både mellom kommuner, fylkeskommuner og stat, og andre aktører i samfunnsutviklingen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er ikke en plan. Den trekker fram hovedpremisser for arealbruk, og går ikke i detalj om målkonflikter eller hvordan vi skal håndtere disse. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er en strategi utarbeidet av fylkene og kommunene gjennom vårt felles samhandlingsorgan Osloregionen. Det betyr at de juridiske virkemidlene og gjennomføringen må skje i fylkene og kommunene gjennom areal- og transportpolitikken, samt i samarbeid med staten om prioriteringer ressursbruk og lokalisering. Gjennom denne strategien peker vi på oss selv på fylkeskommunens ansvar som regional planmyndighet og kommunenes ansvar som lokal planmyndighet. 8 Fylkesrådmannens forslag til innstilling Østfold fylkeskommune har fulgt opp gjeldende areal- og transportstrategi for Osloregionen i planverk, steds- og byutviklingsprosjekter og gjennom bypakke og samarbeidsavtaler om areal- og transport. Den nye strategien går et skritt videre gjennom sitt fokus på utvikling av attraktive byer og knutepunkter som svar på de store infrastrukturinvesteringene. Østfold fylkeskommune ser på Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen som et nytt skritt i samme retning, samtidig som den sosiale bærekraften og god byutvikling er i tydeliggjort. Østfold fylkeskommune er innstilt på å ta strategien i bruk og bidra til kommunenes arbeid for å lykkes med den flerkjernede utviklingen.

9 9 Knutepunktutvikling og et sømløst kollektivtilbud krever deltagelse og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, blant annet kommunene, regionale myndigheter og staten. I oppfølgingen av strategien er det viktig å ha fokus på lokalisering og økonomiske virkemidler for å snu trenden til en flerkjernet utvikling. I den forbindelse bør alle offentlige myndigheter være seg bevisst og forplikte seg til å styrke byene og tettstedenes sentre både gjennom lokalisering av sine virksomheter i tråd med ABC-prinsippet, og i sin rolle som planmyndighet. Det er en utfordring å få de attraktive kunnskapsbedriftene til å etablere seg utenfor Oslogryta. Det er heller ikke samfunnsøkonomisk å ha ledig kapasitet i infrastrukturen i en retning og sprengt i den andre. Det bør derfor utarbeides en virkemiddelpakke som kan bidra til å styrke målet. Det bør i denne bl.a. vurderes å subsidiere motstrømsreiser på tog på strekninger med mange ledige seter. Østfold fylkeskommune mener følgende bør utdypes i strategien: Omkring Oslofjorden, både i byene og på landsbygda, finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap. Areal- og transportstrategien bør derfor suppleres med en omtale av hvordan disse miljøene bør ivaretas og forvaltes. Østfold fylkeskommune savner også de historiske miljøene og bysentrenes betydning for god byutvikling. Samferdselskomiteens behandling: Følgende omforente forslag ble framsatt:. historiske landskap og jordbruksarealer Som saksordfører ble Erik Skauen (MDG) foreslått. Votering: Fylkesrådmannens forslag med det omforente tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt tatt til orientering. Forslaget til saksordfører ble enstemmig vedtatt. Samferdselskomiteens uttalelse : Østfold fylkeskommune har fulgt opp gjeldende areal- og transportstrategi for Osloregionen i planverk, steds- og byutviklingsprosjekter og gjennom bypakke og samarbeidsavtaler om areal- og transport. Den nye strategien går et skritt videre gjennom sitt fokus på utvikling av attraktive byer og knutepunkter som svar på de store infrastrukturinvesteringene. Østfold fylkeskommune ser på Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen som et nytt skritt i samme retning, samtidig som den sosiale bærekraften og god byutvikling er i tydeliggjort. Østfold fylkeskommune er innstilt på å ta strategien i bruk og bidra til kommunenes arbeid for å lykkes med den flerkjernede utviklingen.

10 10 Knutepunktutvikling og et sømløst kollektivtilbud krever deltagelse og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, blant annet kommunene, regionale myndigheter og staten. I oppfølgingen av strategien er det viktig å ha fokus på lokalisering og økonomiske virkemidler for å snu trenden til en flerkjernet utvikling. I den forbindelse bør alle offentlige myndigheter være seg bevisst og forplikte seg til å styrke byene og tettstedenes sentre både gjennom lokalisering av sine virksomheter i tråd med ABC-prinsippet, og i sin rolle som planmyndighet. Det er en utfordring å få de attraktive kunnskapsbedriftene til å etablere seg utenfor Oslogryta. Det er heller ikke samfunnsøkonomisk å ha ledig kapasitet i infrastrukturen i en retning og sprengt i den andre. Det bør derfor utarbeides en virkemiddelpakke som kan bidra til å styrke målet. Det bør i denne bl.a. vurderes å subsidiere motstrømsreiser på tog på strekninger med mange ledige seter. Østfold fylkeskommune mener følgende bør utdypes i strategien: Omkring Oslofjorden, både i byene og på landsbygda, finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap og jordbruksarealer. Areal- og transportstrategien bør derfor suppleres med en omtale av hvordan disse miljøene bør ivaretas og forvaltes. Østfold fylkeskommune savner også de historiske miljøene og bysentrenes betydning for god byutvikling. Saksordfører: Erik Skauen (MDG) Fylkestingets behandling: Saksordfører: Erik Skauen (MDG) Det ble ikke framsatt endrings- eller tilleggsforslag. Votering: Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Fylkestingets vedtak : Østfold fylkeskommune har fulgt opp gjeldende areal- og transportstrategi for Osloregionen i planverk, steds- og byutviklingsprosjekter og gjennom bypakke og samarbeidsavtaler om areal- og transport. Den nye strategien går et skritt videre gjennom sitt fokus på utvikling av attraktive byer og knutepunkter som svar på de store infrastrukturinvesteringene. Østfold fylkeskommune ser på Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen som et nytt skritt i samme retning, samtidig som den sosiale bærekraften og god byutvikling er i tydeliggjort. Østfold fylkeskommune er innstilt på å ta strategien i bruk og bidra til kommunenes arbeid for å lykkes med den flerkjernede utviklingen.

11 11 Knutepunktutvikling og et sømløst kollektivtilbud krever deltagelse og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, blant annet kommunene, regionale myndigheter og staten. I oppfølgingen av strategien er det viktig å ha fokus på lokalisering og økonomiske virkemidler for å snu trenden til en flerkjernet utvikling. I den forbindelse bør alle offentlige myndigheter være seg bevisst og forplikte seg til å styrke byene og tettstedenes sentre både gjennom lokalisering av sine virksomheter i tråd med ABC-prinsippet, og i sin rolle som planmyndighet. Det er en utfordring å få de attraktive kunnskapsbedriftene til å etablere seg utenfor Oslogryta. Det er heller ikke samfunnsøkonomisk å ha ledig kapasitet i infrastrukturen i en retning og sprengt i den andre. Det bør derfor utarbeides en virkemiddelpakke som kan bidra til å styrke målet. Det bør i denne bl.a. vurderes å subsidiere motstrømsreiser på tog på strekninger med mange ledige seter. Østfold fylkeskommune mener følgende bør utdypes i strategien: Omkring Oslofjorden finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap og jordbruksarealer. Areal- og transportstrategien bør derfor suppleres med en omtale av hvordan disse miljøene bør ivaretas og forvaltes, særlig nær bysentre. Østfold fylkeskommune savner også de historiske miljøene og bysentrenes betydning for god byutvikling. Siden år 2000 er antallet statlige arbeidsplasser i Oslo økt med rundt Samarbeidsalliansen bør gå i dialog med stat og regjering for å synliggjøre konsekvensene trafikalt og arealmessig av dette og diskutere felles tiltak for å lykkes med en flerkjernet arealstrategi i Oslo regionen. Målet bør være å bidra til en fortsatt utflytting og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Også statlige arbeidsplasser bør kunne bidra til en forsterket sentrumsutvikling i byene i Osloregionen. Arbeidet med å få godstrafikk over fra vei til bane og sjø må intensiveres. Følgende hadde ordet i saken: Erik Skauen, Siv Henriette Jacobsen, Johan Edvard Grimstad, Gretha Kant og May Hansen. Fylkesutvalgets behandling: Representanten Siv Henriette Jacobsen (Ap) framsatte følgende tilleggsforslag: Nytt, siste avsnitt: Siden år 2000 er antallet statlige arbeidsplasser i Oslo økt med rundt Samarbeidsalliansen bør gå i dialog med stat og regjering for å synliggjøre konsekvensene trafikalt og arealmessig av dette og diskutere felles tiltak for å lykkes med en flerkjernet arealstrategi i Oslo regionen. Målet bør være å bidra til en fortsatt utflytting og lokalisering

12 12 av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Også statlige arbeidsplasser bør kunne bidra til en forsterket sentrumsutvikling i byene i Osloregionen. Arbeidet med å få godstrafikk over fra vei til bane og sjø må intensiveres. Representanten Olav Moe (KrF) framsatte følgende tilleggforslag framsatt under samferdselskomiteens behandling: Tillegg siste avsnitt, 2. setning:. og jordbruksarealer. Fylkesrådmannen framsatte følgende korrigerte forslag til innstilling: Siste avsnitt: Omkring Oslofjorden finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap og jordbruksarealer. Areal- og transportstrategien bør derfor suppleres med en omtale av hvordan disse miljøene bør ivaretas og forvaltes, særlig nær bysentre. Votering: Fylkesrådmannens forslag til korrigerte innstilling og forslagene fra Siv Henriette Jacobsen og Olav Moe ble enstemmig vedtatt. Samferdselskomiteens forslag til saksordfører ble enstemmig vedtatt. Fylkesutvalgets innstilling : Østfold fylkeskommune har fulgt opp gjeldende areal- og transportstrategi for Osloregionen i planverk, steds- og byutviklingsprosjekter og gjennom bypakke og samarbeidsavtaler om areal- og transport. Den nye strategien går et skritt videre gjennom sitt fokus på utvikling av attraktive byer og knutepunkter som svar på de store infrastrukturinvesteringene. Østfold fylkeskommune ser på Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen som et nytt skritt i samme retning, samtidig som den sosiale bærekraften og god byutvikling er i tydeliggjort. Østfold fylkeskommune er innstilt på å ta strategien i bruk og bidra til kommunenes arbeid for å lykkes med den flerkjernede utviklingen. Knutepunktutvikling og et sømløst kollektivtilbud krever deltagelse og forpliktende samarbeid mellom mange aktører, blant annet kommunene, regionale myndigheter og staten. I oppfølgingen av strategien er det viktig å ha fokus på lokalisering og økonomiske virkemidler for å snu trenden til en flerkjernet utvikling. I den forbindelse bør alle offentlige myndigheter være seg bevisst og forplikte seg til å styrke byene og tettstedenes sentre både gjennom lokalisering av sine virksomheter i tråd med ABC-prinsippet, og i sin rolle som planmyndighet. Det er en utfordring å få de attraktive kunnskapsbedriftene til å etablere seg utenfor Oslogryta. Det er heller ikke samfunnsøkonomisk å ha ledig kapasitet i infrastrukturen i en retning og sprengt i den andre. Det bør derfor utarbeides en virkemiddelpakke som kan

13 bidra til å styrke målet. Det bør i denne bl.a. vurderes å subsidiere motstrømsreiser på tog på strekninger med mange ledige seter. Østfold fylkeskommune mener følgende bør utdypes i strategien: Omkring Oslofjorden finnes mange av landets viktigste kulturmiljøer og historiske landskap og jordbruksarealer. Areal- og transportstrategien bør derfor suppleres med en omtale av hvordan disse miljøene bør ivaretas og forvaltes, særlig nær bysentre. Østfold fylkeskommune savner også de historiske miljøene og bysentrenes betydning for god byutvikling. Siden år 2000 er antallet statlige arbeidsplasser i Oslo økt med rundt Samarbeidsalliansen bør gå i dialog med stat og regjering for å synliggjøre konsekvensene trafikalt og arealmessig av dette og diskutere felles tiltak for å lykkes med en flerkjernet arealstrategi i Oslo regionen. Målet bør være å bidra til en fortsatt utflytting og lokalisering av statlige arbeidsplasser utenfor Oslo. Også statlige arbeidsplasser bør kunne bidra til en forsterket sentrumsutvikling i byene i Osloregionen. Arbeidet med å få godstrafikk over fra vei til bane og sjø må intensiveres. Saksordfører: Erik Skauen (MDG) 13 Sarpsborg, 30. oktober 2015 Atle Haga fylkesrådmann Hilde Brandsrud fylkesdirektør

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING

REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - HØRING Osloregionen SAMLET SAKSFREMSTILLING Styret i Osloregionen, 16.6.2015 Sak nr. 22/15 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVISJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll

1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5. Saksprotokoll 1#7:1ed1e639-3112-41d1-9635-b9ffbb369d0d:5 Saksprotokoll Utvalg: Fylkesrådet Møtedato: 23.11.2015 Sak: 228/15 Resultat: Innstillingvedtatt Arkivsak: 15/5328 Tittel: Saksprotokoll - Høring - Revisjon av

Detaljer

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING

REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN» - SLUTTBEHANDLING Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, 03.05.2016 Sak nr. 27/16 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Sekretariatet for Osloregionen REVIDERT VERSJON AV «SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Vestby kommune Ekspederes på e-post Sekretariat for Osloregionen Grethe Salvesvold Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/02886-4 Ragne Storsul 30.11.2015 Samarbeidsalliansen Osloregionen høringsuttalelse

Detaljer

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11.

Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret 09.11. Horten kommune Vår ref. 15/36053 15/3190-3 / FA-N00 Saksbehandler: Katja Buen Revisjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse Utvalg Møtedato Saksnummer Kommunestyret

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015

Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015 Nord-Odal kommune Arkiv: FA - N10 JournalpostID: 15/10429 Saksbehandler: Roar Jonsrud Dato: 14.10.2015 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 070/15 Formannskapet 03.11.2015 067/15 Kommunestyret 12.11.2015

Detaljer

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar

Osloregionen. Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen angår den Hedmark? Plan- og bygningslovkonferansen 2016, Hamar Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat Osloregionen Allianse mellom kommuner

Detaljer

Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Osloregionen Rådhuset 0037 OSLO Dato Saksbehandler Vår ref. Deres ref. 12.11.2015 Trude Paulsen 15/972-3 Høring - revidering av samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen Formannskapet 11.11.2015

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15

Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /15 SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/03994-2 Saksbehandler Emilie Cosson-Eide Saksgang Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget 2015-2019 26.11.2015 131/15 Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 31.10.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 31.10.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Formannskapet 30.11.2015 069/15 PS

Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status Beslut. organ Formannskapet 30.11.2015 069/15 PS Moss kommune Saksutredning Høring - Areal- og transportstrategi for Osloregionen Saksbehandler: Terje Pettersen Dato: 18.11.2015 Arkivref.: 15/55937/FA-N00, TI-&13 Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Beh.status

Detaljer

Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer

Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer Framtidens byer og fylkesplanen som virkemidler for attraktive byer Knut H. Ramtvedt, Samfunnsplanavdelingen, Østfold fylkeskommune Framtidens byer Framtidens byer er et samarbeid mellom staten, næringslivet

Detaljer

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak

Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets vedtak Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/14414 15/4400-10 17.02.2016 Innsigelser til detaljregulering for Norwegian Outlet i Vestby kommune departementets

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015

Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015 Hurum kommune Arkiv: N10 Saksmappe: 2015/1631 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 26.10.2015 A-sak. Høring av forslag til Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011

Planarbeid i Østfold. Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Planarbeid i Østfold Elin Tangen Skeide, konstituert fylkesplansjef Østfold Bibliotekledermøte 28. Februar 2011 Fylkesting Akershus og Østfold fylkesrevisjon Fylkesrådmann Administrativ organisering Akershus

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret

Utvalg Møtedato Saksnummer Utvalg for nærings- og samfunnsutvikling /15 Formannskapet /15 Bystyret Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 15/52932 Saksbehandler: Jarle Krokeide, telefon: 33 34 86 93 Kommuneutvikling Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen - Høringsuttalelse. Utvalg

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen.

Deres ref. Vår ref. Saksansv.: Øyvind Såtvedt Dato: 2016 501 tlf. 92 66 29 86 Arkivkode: 014 e-post: oyvind.satvedt@osloregionen. Byrådsleder Raymond Johansen, Oslo kommune Fylkesvaraordfører Lars Salvesen, Akershus fylkeskommune Fylkesordfører Roger Ryberg, Buskerud fylkeskommune Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster

Bakgrunn og mål. Organisering. Faser og leveranser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser. Alternativer for utbyggingsmønster Bakgrunn og mål Organisering Faser og leveranser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Alternativer for utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å

Detaljer

Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef

Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef Offensiv regional arealstrategi gir trendbrudd i arealforvaltningen! Plansamling 17.10.11 Elin T. Skeide, kst. fylkesplansjef Fylkesplanen Vedtatt 26.2.2009 Godkjent i regjering 4.3.2011 Inndeling: Samfunnsdel

Detaljer

Regionrådet for Indre Østfold

Regionrådet for Indre Østfold Regionrådet for Indre Østfold 2. desember 2016 Øyvind Såtvedt Sekretariatet for Osloregionen Osloregionen Stiftet desember 2004 Allianse mellom kommuner og fylkeskommuner som selv definerer seg som en

Detaljer

Areal- og transportstrategier for Vestregionen

Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018: Balansert utvikling i Vestregionen Areal- og transportstrategier for Vestregionen 2008-2018 Møte MvD 5. mai 2009 Hans Hagene Daglig leder Vestregionen Vestregionen Kort om Vestregionen Vestregionen:

Detaljer

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Plan Ellen Grepperud, sekretariatsleder Plan 2013 21.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes å øke med

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA.

BUSKERUDBYEN - REGIONALT SAMARBEID OM AREAL,TRANSPORT OG KLIMA. areal - transport - klima STRATEGINOTAT Dato: 19.01.09 Status for dokumentet. Prosjekteiermøte 06.01.09 (fylkesordfører, 5 ordførere, regionvegsjef SVV, regiondirektør JBV og regiondirektør Kystverket)

Detaljer

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

Samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 Saksnr.: 2010/8957 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 62029/2011 Klassering: N00 Saksbehandler: Trine Huitfeldt Nygaard Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 09.06.2011 83/11 Bystyret 16.06.2011

Detaljer

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder

Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Stavanger næringsråd 27.11.2013 Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn ü Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet av 20 år ü Antall arbeidsplasser i Oslo og Akershus forventes

Detaljer

Fra RPR-ATP til SPR-BATP

Fra RPR-ATP til SPR-BATP Fra RPR-ATP til SPR-BATP Knut Grønntun planavdelingen Bristol 1. desember 2014 Statlige planretningslinjer 6 2 Statlige planretningslinjer Kongen kan gi statlige planretningslinjer for landet som helhet

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE

SAKSFREMLEGG KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Behandles i: Formannskapet KONSEPTVALGUTREDNING FOR INTER CITY-STREKNINGEN OSLO - HALDEN HØRINGSUTTALELSE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Offentlig høring av konseptutvalgutredning for ICstrekningene

Detaljer

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Bakgrunn og mål. Faser og leveranser. Alternativer til utbyggingsmønster. Konsekvensbeskrivelser. Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser Organisering I påvente av planen Bakgrunn Folketallet i Oslo og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 07/00561-002 Saken sluttbehandles i Regionrådet. AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN HØRING Rådmannens innstilling: 1. Regionrådet

Detaljer

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Saknr. 14/11605-2 Saksbehandler: Erlend Myking Høring - Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener forslag til regional plan for areal og transport

Detaljer

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med?

Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Kommunal- og moderniseringsdepartementet Bærekraftige byer og sterke distrikter - Hva er det viktig å få med? Terje Kaldager Røst 15.juni 2016 2 Tittel på presentasjon Regjeringen er opptatt av en tydelig

Detaljer

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2

Osloregionen handlingsprogram 2016 Vedlegg 1 Vedtekter for Osloregionen Vedlegg 2 RINGSAKER KOMMUNE OSLOREGIONEN - SØKNAD OM MEDLEMSSKAP Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler: 16/2565 16/12748 K1-026 Ole Roger Strandbakke DokumentNR: 1 Behandling:

Detaljer

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka

Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering for Gretnes/Sundløkka Fredrikstad kommune Postboks 1405 1602 FREDRIKSTAD Miljøvernavdelingen Deres ref.: 12/8226 Vår ref.: 2010/594 421.4 CHJ Vår dato: 27.08.2015 Fredrikstad kommune - innsigelse til foreslått områderegulering

Detaljer

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet

Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten- Bekkenstenområdet Statsråden Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2010/13778 14/4600-24 30.06.2015 Oppegård kommune - innsigelse til områderegulering for Bålerud-, Rødsten-

Detaljer

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art

Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Planlegging for nullvekst i biltrafikk i by Bymiljøavtaler State of the Art Tore Leite By- og regionutvikling det regionale nivås rolle Nettverkssamling regional planlegging 2014 Kristiansand, 17 19.06.2014

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014

DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT. Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 [9 jffi l2b DET KONGELIGE KOMMUNAL- Jq/Y OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT v] Y _ iii Statsråden Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 SKIEN Deres ref Vår ref Dato 14/1256 24.04.2014 Godkjenning av regional

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 04.05.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 04.05.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri

Detaljer

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler

Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kommuneplanens arealdel som grunnlag for helhetlige bymiljøavtaler Kartlegging, vurderinger, anbefalinger oppdrag fra KMD Rune Opheim Plannettverk, Oslo 01.12.2014 Planlegging og nullvekstmålet Trafikkmengde

Detaljer

Bypakker og bysatsing

Bypakker og bysatsing Bypakker og bysatsing Regionale samferdselsmøter 2013 Gry Halvorsen Bypakker & Bysatsing = Byutvikling Bypakker Koordinert by- og transportutvikling Byregionene er avhengig av et funksjonelt transportsystem,

Detaljer

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM

KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM KOMMUN KOMMUNAL PLANSTRATEGI ASKIM 2016-2019 Innledning Plan- og bygningsloven har ambisjon om mer offentlig planlegging og forsterket kommunal tilrettelegging. Kommunal planstrategi skal sette fokus på

Detaljer

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder

22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder 22.01.13, Styre i Osloregionen Ellen Grepperud, sekretariatsleder Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativene til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet

Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Verksted KVU Oslo-navet, 28.02.2014 Marit Øhrn Langslet, plansekretariatet Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring

Detaljer

Kollektivtransportens finansieringsbehov:

Kollektivtransportens finansieringsbehov: Kollektivtransportens finansieringsbehov: Er løsningen mer av det samme, eller finnes det mer effektive måter å finansiere kollektivtransporten på? Bård Norheim Befolkningsvekst og transportbehov 9 største

Detaljer

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging

Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging Statens Vegvesen og areal- og transportplanlegging -Nasjonal transportplan -Samarbeid om felles utfordringer Knut Sørgaard Statens vegvesen, Vegdirektoratet Nettverkssamling for regional og kommunal planlegging,

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK

ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK ATP VIRKEMIDDEL FOR BÆREKRAFTIG BYUTVIKLING RAGNHILD HOEL, PROSJEKTLEDER ATP GJØVIK UTFORDRINGER Mye biltrafikk og sterk trafikkvekst, stor andel av all ferdsel, selv på korte avstander, baserer seg på

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september

Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen. Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Nytt fra regjeringen med relevans for Osloregionen Tore Leite og Terje Kaldager Planavdelingen KMD Oslo, 22.september Disposisjon 1. Noen utfordringer for bærekraftige og konkurransedyktige regioner 2.

Detaljer

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler

Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet Byutvikling for nullvekst i personbiltransport: bymiljøavtaler og byutviklingsavtaler Tore Leite, Planavdelingen/byutviklingsseksjonen Bystrategikonferanse, Sandefjord,

Detaljer

Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse.

Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse. Arkivsak-dok. 14/02407-10 Saksbehandler Sigmund Hagen Saksgang Regionrådet Møtedato Samordnet - areal og transportstrategi for osloregionen. Høringsuttalelse. Innstilling: 1. Regionrådet for Hadeland mener

Detaljer

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa.

Mål. Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Mål Konkurransedyktig og bærekraftig region i Europa. Arealeffektivt basert på prinsipper om flerkjernet utbygging og bevaring av overordnet grønnstruktur. Et transportsystem som er effektivt, miljøvennlig,

Detaljer

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling

Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Østfolds nye fylkesplan - et verktøy for bærekraftig utvikling Fremtidens byer Kristiansand des. 2010 Forvaltningsreformen og ny Plan- og bygningslov gir fylkeskommunen en tydeligere rolle som planmyndighet

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi

Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi Nærings- og fiskeridepartementet Vår ref.: 68966/2015-2015/15145 Deres ref.: Dato: 28.08.2015 Melding om vedtak. Innspill til regjeringens strategi for bioøkonomi Vedlagt ettersendes Fylkesutvalgets vedtak.

Detaljer

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet

Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Bytransport den største utfordringen i Nasjonal Transportplan? Gyda Grendstad Statens vegvesen Vegdirektoratet Status NTP-forslaget 2014-2023 Transportetatene leverte forslag 29.feb. 2012 Klimaforliket

Detaljer

Overordnede mål for Trondheims byutvikling

Overordnede mål for Trondheims byutvikling 17.12.12 _ Idedugnad transportsystem østlige bydeler Trondheim Birgitte Kahrs_Byplankontoret Overordnede mål for Trondheims byutvikling Foto: Carl-Erik Eriksson Vekst! I 2050 er Trondheim 250.000 innbyggere

Detaljer

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund

KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon. 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund KS Bedriftenes møteplass - havnesesjon 17. februar 2011 Leder for programstyret Jan Fredrik Lund Oppdraget: Utfordringer og perspektiver Rapporten skal gi innspill som kan bidra til et framtidsrettet og

Detaljer

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Oppstartseminar for regional plan i Bergensområdet, 11. mai 2011 Georg Stub, ordfører i Ski kommune Follo: 122.000 innbyggere 819 km2 Ski regionsenter

Detaljer

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg

Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg Buskerudbyen Areal-, transport- og klimasamarbeid i byområdet fra Lier til Kongsberg - Seminar for folkevalgte 12.10.09 v/ Nils-Fredrik Wisløff, leder av styringsgruppen Buskerudbyen i større sammenheng

Detaljer

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune

Status for flagg: Vi viser til sak: 15/5279-4 og oversender vedlagte dokument. Med vennlig hilsen Hedmark fylkeskommune Fra: postmottak@hedmark.org Sendt: 15. desember 2015 10:18 Til: Postmottak STFK Emne: Svar - Høringssvar til felles regional planstrategi for Trøndelagsfylkene 2016-2020 Vedlegg: SAKSFREMLEGG.PDF; SAKSPROTOKOLL.PDF;

Detaljer

, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet

, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet 31.01.13, Polyteknisk forening Samferdsel Ellen Grepperud og Marit Øhrn Langslet Bakgrunn og mål Faser og leveranser Alternativer til utbyggingsmønster Konsekvensbeskrivelser Virkemidler og gjennomføringsforpliktelser

Detaljer

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune

14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Regionalt samarbeid om areal og transport på Jæren 14.mai 2009 Regionalplansjef Per Frøyland Pallesen Rogaland fylkeskommune Stavangerområdet har hatt en sterk vekst gjennom lang tid. Ustrukturert vekst

Detaljer

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil:

I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: I regjeringsplattformen står det at Regjeringen vil: Stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder og mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00

Møteprotokoll. Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Møteprotokoll Utvalg: Samferdselskomiteen Møtested: Valdisholm, Fylkeshuset Dato: 09.02.2016 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Ingebjørn Moe Leder Fellesliste Ap, Sp,

Detaljer

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel

Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Miljøverndepartementet Vår ref.: - Deres ref.: Dato: Melding om vedtak. Høring. Ny statlig planbestemmelse for lokalisering av kjøpesentre og handel Vedlagt følger protokoll fra politisk behandling i Østfold

Detaljer

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene

Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Tilrettelegging for økt boligbygging Utfordringer for regionene Seniorrådgiver Hilde Moe Gardermoen 16. september 2013 1 Tilrettelegging for økt boligbygging i areal og transportplanlegging Bakgrunn for

Detaljer

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/846-48. Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/846-48 Ark.nr. Q60 Saksbehandler: Per Olav Bakken REGIONAL SAMFERDSELSPLAN 2012-2021 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler

Kommunereformen. Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016. Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner. Kommunen som samfunnsutvikler Kommunereformen Dialogmøte nr 1 den 25.april 2016 Forsand, Gjesdal og Sandnes kommuner Tema : Kommunen som samfunnsutvikler Felles arbeidsgruppe v/ Sidsel Haugen seniorrådgiver rådmannens stab, Sandnes

Detaljer

Tankene bak rapport og strategier

Tankene bak rapport og strategier Tankene bak rapport og strategier Osloregionen styreseminar 18.01.08 Ved fagkonsulent for arbeidet Njål Arge, Civitas AS Fra mandatet for arbeidet Mer samordnet areal- og transportutvikling Større gjennomslag

Detaljer

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER

INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER OG STERKE DISTRIKTER 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 22.08.2016 2015/4383-28500/2016 / L02 Saksbehandler: Kari Huvestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 13.09.2016 INNSPILL TIL NY STORTINGSMELDING OM BÆREKRAFTIGE BYER

Detaljer

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene

Samarbeidsalliansen Osloregionen - innspill til høring om fornyelse av de fremtidige strategiene Saksnr.: 2009/4341 Løpenr. 65740/2011 Klassering: 028 Saksbehandler: Kjersti Garberg Møtebok - Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 15.12.2011 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SAKSPROTOKOLL Offentlig høring av NOU 2006:18 "Et klimavennlig Norge" Behandlet av Møtedato Saksnr Samferdsel- areal- og miljøkomitéen 21.02.2007 3/2007 Fylkestinget 07.03.2007

Detaljer

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid

Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid PF/NVTF Møte om nye Oslo-tunneler 26. april 2012 Arne Stølan, prosjektleder Jernbaneverket Da vi startet arbeidet: En forstudie for et evt videre KVU arbeid Hva handler spørsmålet om en ny jernbanetunnel

Detaljer

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan

STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER , Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan STORBYPLANLEGGING OG BYMILJØ- OG BYUTVIKLINGSAVTALER 28.04.2016, Clarion Hotel Energy Tonje K. Doolan 1 Disposisjon Hvorfor storbysatsing? Regjeringens storbypolitikk Storbysatsing hos Fylkesmannen Bymiljø-

Detaljer

Vegvesenet som samfunnsaktør

Vegvesenet som samfunnsaktør Vegvesenet som samfunnsaktør Vegdirektør Terje Moe Gustavsen Foto: Knut Opeide Vi er en stor aktør innen byutvikling Foto: Knut Opeide Gjennom egne anlegg Foto: Knut Opeide og som sektormyndighet Foto:

Detaljer

RÅDE KOMMUNE Sakspapir

RÅDE KOMMUNE Sakspapir RÅDE KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, utvalg, komité m.m. Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommuneplanutvalget 26.11.2015 016/15 RADAMA Avgjøres av: Kommuneplanutvalget Saksansv.: Daniel Hesby Mathé Arkiv: Objekt:

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN FOR BUSKERUD BUSKERUDTINGET 14. NOVEMBER 2016 Samferdselssjef Gro Ryghseter Solberg, Leder i styringsgruppa for areal- og transportplanen Hensikt med regional areal- og

Detaljer

Arealstrategi for Vågsøy kommune

Arealstrategi for Vågsøy kommune Arealstrategi for Vågsøy kommune Målet vårt er å være en bærekraftig og klimavennlig kommune som legger stor vekt på utvikling av lokale sentre, redusering av bilbruk og skaper arena for mangfold av aktiviteter.

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Velkommen til en byregion som tar grep

Velkommen til en byregion som tar grep Velkommen til en byregion som tar grep Leder for plansekretariatet Ellen Grepperud Bakgrunn Mål Faser og leveranser Organisering BAKGRUNN Folketallet i Oslo og Akershus forventes å øke med 350 000 i løpet

Detaljer

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd

Dialogmøter regionene samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Dialogmøter regionene samferdsel 2014 Anne Karin Torp Adolfsen fylkesråd Nasjonale signaler om samferdselens betydning for regional utvikling Attraktivitet, vekst og infrastruktur Fylkeskommunens mål og

Detaljer

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke

Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger på næringsområdet Sekkelsten/Eiebakke Askim kommune Postboks C 1801 ASKIM Miljøvernavdelingen Deres ref.: 9500/13 Vår ref.: 2013/4735 421.0 CHJ Vår dato: 14.11.2013 Behandling av søknad om samtykke til etablering av to nye bilforretninger

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel:

Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/1776-2 Arkivnr.: N00 Saksbehandler: Regionrådskoordinator Edvin Straume FORNYELSE AV OSLOREGIONENS STRATEGIER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Vedlagt forslag til høringsuttalelse vedtas.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: Q30 &32 Arkivsaksnr.: 14/735-14 Høring av KVU for kryssing av Oslofjorden Forslag til innstilling: 1. Rygge kommune støtter anbefalingen om å forkaste alternativ

Detaljer

Strategi for stedsutvikling

Strategi for stedsutvikling Journalpost:15/4256 Saksnummer Utvalg/komite Dato 068/2015 Fylkesrådet 17.03.2015 040/2015 Fylkestinget 20.04.2015 Strategi for stedsutvikling Sammendrag Strategi for stedsutvikling setter rammer for en

Detaljer

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen

Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Klima og miljø planutfordringer for fylkeskommunen Forholdet mellom miljø- og klimautfordringer, regional utvikling og planlegging Rådgiver Knut H. Ramtvedt, Østfold fylkeskommune Forvaltningsreformen

Detaljer

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet

ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet ØRUs årskonferanse - 25. april 2013 Fylkesordfører og leder i politisk styringsgruppe Nils Åge Jegstad Plansekretariatet v/marit Øhrn Langslet Oslo og Akershus vokser 350 000 nye innbyggere i 2030 Muligheter

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL

Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Aust-Agder fylkeskommune Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref Vår ref Dato 2015/323-20 15/5805-3 02.06.2016 Klage på vedtak om samtykke til etablering av outlet-senter i Sørlandsparken Øst i Lillesand

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Leder for styringsgruppen Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan

Detaljer

Asker kommune ønsker lykke til med det videre kommuneplanarbeidet.

Asker kommune ønsker lykke til med det videre kommuneplanarbeidet. Lier kommune Sektor for samfunnsutvikling Postboks 205 3401 L1ER Deres ref.: Vår ref.: Arkivnr: Dato: Ved henvendelse vennligst oppgi referanse S09/924. TMIDTBO 140 &I3 20.08.2009 S09/924 L29779109 UTTALELSE

Detaljer