FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann - RIBR)

2 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2, DRØBAK. TILSTANDSKONTROLL JANUAR 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppdragsbeskrivelse s. 2 Konklusjon.. s. 4 Hovedrapport s. 9 Opplysninger.s. 9 Referansenivå...s.10 Tilstandsregistreringer..s.10 Kostnader.. s.14 Vedlegg: Rapport fra Follo Prosjekt a.s (Bygg). Rapport fra Sweco Norge AS (Elektro). Rapport fra Lars Myhre Østfold AS (VVS). Rapport fra Brannkonsult AS (Brann). Plantegninger eksisterende bygg med romnummerering. Bilder. OPPDRAGSBESKRIVELSE Follo Prosjekt a.s har på oppdrag fra Frogn kommune v/ Arne Krokeide utført en tilstandsanalyse og grovkalkulert kostnadene med oppgradering og istandsetting til kommunens bruk. FORMÅL: Formålet med analysen er å kunne planlegge rehabilitering av Frognhallen og som grunnlag for søknad om spillemidler. Tilstandsanalysen er utført iht. NS3424 og retningslinjer fra Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videre er det lagt til grunn at bygget oppgraderes til dagens gjeldende forskrifter og krav, herunder TEK10, NEK400 samt kjente nåværende og fremtidige krav til energi, miljø og universell utforming (f. eks. utfasing av oljefyr). EIER: Eier av bygget er Frogn Kommune, og har adresse Belsjøveien 2, 1443 Drøbak. Gårds- og bruksnummer er 70/68. IDENTIFIKASJON AV BYGGET: Bygget er en idrettshall med tribuner, garderobeanlegg og servicefunksjoner som kontorer for idrettslaget, kafe/kiosk, møterom etc. I kjeller er det tilfluktsrom som til daglig benyttes som lokaler til ungdomsklubb. Bygget er satt opp og det er foretatt mindre ombygginger, vedlikehold og rehabilitering frem til i dag. Bygget består av i alt ca. 90 rom. Bærekonstruksjonen er i hovedsak betong med en kombinasjon av fagverkstakstoler i stål og treverk til tak. Det er flatt papptak men innvendige nedløp. Utvendige vegger består av en 2

3 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 kombinasjon mellom pusset/upusset betong, trepanel, teglstein og fasadeplater. Selve idrettshallen er fundamentert på utsprengt fjell, mens den sørøstre delen (servicefunksjoner, garderober og tilfluktsrom etc.) er iht. gamle tegninger plassert på oppfylte masser. Arealer (hentet fra tegninger): - Kjeller (tilfluktsrom / underhuset) 670 m² - Underetasje (garderober og hall) m² - 1. etasje. (tribuner, øvre del hall og servicerom) m² Totalt m² ANALYSETIDSPUNKT: Befaringer og analyser er utført i perioden november/desember UTFØRELSE AV ANALYSE OG KOMPETANSE: Tilstandsanalysen er utført av; - Follo Prosjekt a.s (org. nr ) - Sweco Norge AS (Org. nr ) - Lars Myhre Østfold AS (Org. nr ) - Brannkonsult AS (Org. nr ). For kontaktinfo vises det til eget avsnitt. Samtlige har sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller bedre som konsulenter for sine respektive fag og er kvalifiserte til å utføre analysen. ANDRE INVOLVERTE: Andre involverte som har bistått med tilgang og informasjon er Frogn kommune v/ Arne Krokeide, DFI v/ Stein Erik Halck og vaktmester Svein Heiskel. OMFANG OG RESSURSBRUK: Omfanget av tilstandsanalysen er hele bygget. Tilstandsanalysen omfatter tekniske anlegg (elektro, ventilasjon og sanitær), branntekniske og bygningsmessige forhold. Det er av samtlige konsulenter foretatt visuell gjennomgang av hele bygget ved separate befaringer. ANALYSENIVÅ: Analysenivå er satt til en kombinasjon av nivå 1 og 2, avhengig av tilgang/tilgjengelighet og hvilke komponenter som er vurdert. VESENTLIGE ENDRINGER: Av vesentlig endringer på opprinnelig bygning er følgende opplyst: - Tak er relativt nylig tilleggsisolert og omtekket med papp. Det gjenstår noen mindre etterarbeider som følges opp av kommunen. - Der skiftet glass på de fleste vinduer pga. miljøkrav og funksjon. - All belysning skal være skiftet pga. miljøkrav. IKKE MEDTATT I ANALYSE: Utomhusanlegg (tribuneanlegg, adkomst, parkering, stadion etc.) er ikke medtatt i analysen. 3

4 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 KONKLUSJON. GENERELT: TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Bygget er fra og det har ikke vært vesentlige ombygginger. Bygget har vært i daglig drift og er vedlikeholdt fortløpende og det er foretatt noe mindre ombygginger, bl.a. fjernet og bygget lettvegger. I tillegg er det utført noe mindre oppgraderinger på teknisk anlegg. Bygget bærer preg av at det har vært godt brukt i litt over 40 år, og er generelt slitt. Bygget er relativt langt fra dagens krav til energiløsninger, både mtp. tekniske anlegg (ventilasjon, elektro og oppvarming) og bygningsmessige isolasjonsforhold. Utvendig bærer bygget preg av sin alder og det er behov for rehabilitering og vedlikehold. For å få bygget opp til dagens energikrav (TEK 10) er det nødvendig med etterisolering av alle fasader. Det anbefales at etterisolering tas utvendig og dermed vil det automatisk også bli rehabiliterte fasader. Dagens krav til universell utforming er ikke ivaretatt og det er til dels store utfordringer å ta tak i mtp. tilgang og fremkommelighet (for eksempel dørbredder, automatiske døråpnere, heis, tribuner etc.). Det er medtatt en kostnad på kr ,- eks. mva. for å utbedre og tilrettelegge tilgang og fremkommelighet i bygget. Denne kostnaden er ikke ment å dekke komplett oppfyllelse av forskriftenes anbefaling om universell utforming, men til å bedre eksisterende forhold til et mer akseptabelt nivå. Brannteknisk er det en del usikkerheter ifm. skjulte gjennomføringer over himlinger. Disse bør gås over. Videre er det en del branntekniske forhold vedr. rømningsveier og slukkeutstyr som bør rettes opp i. Hallen har bl.a. en begrensning i antall personer på ca. 250 personer pga. liten bredde på rømningsveier. Det elektriske anlegget er generelt gammelt og modent for utskifting. Det er flere steder berøringsfare for driftspersonell mot elektrisk førende deler. De fleste elementene holder ikke dagens krav (NEK 400 og FEL siste versjon). SD anlegg mangler og det gir liten oversikt og styringsmulighet. Utvendig er all belysning gammel og modent for utskifting. TV-, Tele- og datateknisk er anlegget gammelt og utgått på dato. Anbefales oppgradert. Adgangskontrollanlegget er gammelt, men fungerer. Anbefales å anskaffe reservedeler. Sanitæranlegget er utskiftet enkelte steder og er stort sett godt vedlikeholdt. Selv om sanitæranlegget er i brukbar stand så er mye av utstyret er gammelt og bør utskiftes. Vann- og avløpsledninger er over 30 år gamle og må utskiftes. Ventilasjonsanlegget er helt utslitt og holder ikke dagens krav til inneklima og må utskiftes i sin helhet. Anlegget er ikke utstyrt med varmegjenvinning og er svært energikrevende. Varmeanleggets komponenter og styringsautomatikk er utslitt. Rørfordelinger har mindre lekkasjer og flere reparasjoner er utført i de senere år. Bygget oppvarmes med oljekjel og elektrokjel som spisslast. Oljefyring vil om noen år ikke være tillatt og må utskiftes til varmeanlegg med fornybar energi. Nedgravd tank av stål for fyringsolje fra 1973 er ikke kontrollert. Er sannsynligvis rustangrepet med stor risiko for lekkasje. 4

5 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Under oppgradering / rehabiliteringen vil brukere av hallen og servicefunksjoner bli sterkt berørt. Dette berører skole, DFI og andre. Det er ikke medtatt kostnader til midlertidige løsninger for brukere. KOSTNADER: Med utgangspunkt i de registreringer, vurderinger og analyser som er gjort ifm. tilstandsanalysen er det foretatt en vurdering av kostnader med å oppgradere og rehabilitere bygningsmassen og de tekniske anleggene. For å oppgradere Frognhallen til dagens tekniske krav og rehabilitere overflater vil er den totale kostnaden kalkulert til å være i størrelsesorden kr ,- inkl. mva. For mer detaljert oversikt over kostnader vises det til avsnittet kostnader i hovedrapport og vedlagte analyse- og registreringsskjema. For mer utførlig sammendrag/konklusjon vises det til nedenstående kortfattede sammendrag. For detaljert tilstandsanalyse vises det til hovedrapport og vedlagte analyse- og registreringsskjema. SAMMENDRAG, HHV. BYGNING, BRANN, ELEKTRO OG VVS: BYGNING: Utvendig: Utvendig er taket rehabilitert og etterisolert. Øvrige fasader er det foretatt løpende vedlikehold av og det er behov for rehabilitering og etterisolering. Fasadene består av en kombinasjon av trepanel, fasadeplater, pusset/upusset betong og teglstein. Fasadeplater er under utskifting og besørges av kommunen. Fasader med trepanel er slitt og moden for utskifting, mens tegl og betongfasader har behov for enkel rehabilitering. Ved en utvendig etterisolering vil alle fasader få en ny overflate. Innvendig: Bygningsmessig er det noe variasjon i kvalitet og vedlikehold på overflater. Det er behov for oppgradering og vedlikehold i større eller mindre grad av overflater i stort sett alle rom. Dette kan variere fra omlegging av fliser og belegg til enkel overflatebehandling med maling. Det er relativt lite omfang av skader på overflater. Noen dører er skiftet ut, men det er behov for bytting/rehabilitering av mange dører, spredt rundt i hele bygget, bl.a. mtp. brannsikkerhet. Vinduer er oppgitt til å være skiftet glass i. Det er registrert mindre utvendige skader på vinduer. Hallen er godt brukt og parkett er slitt. Det er behov for enten legging av nytt dekke (parkett el.l.) eller større rehabilitering av eksisterende. Hallen har svært dårlige akustiske forhold med mye gjenklang. Støydemping anbefales. Garderobeanlegget er av varierende kvalitet, hvor selve garderobene er i relativt bra stand mens dusjene har et større behov for oppgradering (skader på flisegulv, manglende sklisikring, dusjvegger etc.). Servicedel (kontorer / møterom /kiosk etc.) er generelt noe slitt, men det er foretatt noe vedlikehold og rehabilitering av overflater, samt utskifting av dører. 5

6 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Kjeller er et offentlig tilfluktsrom, men brukes til daglig til ungdomsklubb («Underhuset»). Den delen som benyttes til ungdomsklubb er relativt nylig rehabilitert. Øvrige rom i kjelleren trenger i hovedsak noe overflatevedlikehold og bytting av dører. BRANN: Tilstandskontrollen avdekket en del mangler og usikkerheter vedr. branntekniske forhold. Det er mange skjulte gjennomføringer, bl.a. over systemhimlinger og garderober, som må gås over mtp. branntetting. Det anbefales å fjerne himling, kontrollere og utbedre gjennomføringer. Av erfaring er det en god del mangelfulle branntettinger ved slike skjulte gjennomføringer. Det mangler også brannisolering av ventilasjonskanaler, men dette vil bli ivaretatt ved utskifting av ventilasjonsanlegg. En del dører og luker må rehabiliteres og/eller skiftes ut for å ivareta brannsikkerheten. Pga. begrenset bredde på rømningsveier fra hall er det ikke kapasitet til mer enn ca. 250 personer i hallen samtidig. Kommentatorrom er brannteknisk en del av hallen og brannteknisk avgrensning mot kontorer og servicedel må gås over. Brannslanger skal dekke alle arealer og ikke være plassert i trapperom. Dette må rettes opp i. Brannalarmanlegget er gammelt, men fungerer. Vanskelig å skaffe reservedeler. ELEKTRO: Alt er mer eller mindre originalt og aldersmessig utskiftningsklart. Byggherre har utskiftet og vedlikehold installasjoner som er forskriftsmessig pålagt, men det er fortsatt mye gammelt og usikker tilstand. Det meste av kabelføringer/broer er originale og derfor veldig uoversiktlige og mangelfull utjevning til jord. Lavspenningsanlegget er originalt med enkelte «suppleringer» gjennom siste 40 år. Hovedfordelingen har stort sett knivsikringer som etter vaktmester er godt dimensjonert til dagens effekt forbruk. Anbefales oppgradert. Underfordelinger har mye porselenelementer og dårlig jordinger. Tildekning av el.fordelinger er mangelfulle og delvis berøringsfarlige. Sikringer anbefales utskiftet til automatsikringer. Jordingsbeskyttelsen er generelt mangelfull basert på denne nivå 1 vurderingen. All belysning er utskiftet på 90-tallet knyttet mot PCB sanering, men er av ymse kvalitet og inneholder x-antall forskjellige lyskilder som slår enormt ut på vedlikeholdskostnaden. Bruker er veldig misfornøyd med dagens installasjon og mange lysarmaturer var røket og mørke. Nødlys anlegget var i god tilstand sett mot byggets øvrige tekniske installasjoner. Byggets primær oppvarming er radiatorer og vann. Enkelte birom hadde originale elektriske panelovner som burde utskiftes. Evt. en supplering av radiatorer dersom dette anlegget oppgraderes. Det ble opplyst at det var varmekabler i dusjrommene i garderober, men er ikke i bruk.. Dersom dusjene skal oppgraderes må disse varmekablene erstattes med nye. Vannvarmere og elektrokjeler i bygget er oppgitt som «utskiftningsklare» fra rådgiver på VVS og må derfor utskiftes også for elektro på sikringsavganger, kabling og tilkobling. Det er ingen eksisterende reservekraft (UPS), men det er uttrykt et behov for en enkel UPS for drift av administrative datamaskiner. 6

7 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Tele og automatisering er mer eller mindre originalt og aldersmessig utskiftningsklart. Innbrudd kan om absolutt nødvendig beholdes, men det er opplyst at det anbefales at en del dører utskiftes og da vil det være nødvendig og gjøre tiltak på også innbrudd/adgangskontroll. Integrert kommunikasjon (IKT/Data) har mye pålapp og veldig uoversiktlig. Utstyr varierer fra 1980 og frem til dags dato. Burde utskiftes til et helhetlig anlegg med god oversikt og lav vedlikeholdsfaktor. Spredenettet (dataledninger) er ikke tilfredsstillende sett mot dagens data bruk og data trafikkhastighet. Brannalarm anlegget er gammelt, men fungerer. Det er nå veldig vanskelig å få reservedeler til dette og det er kun snakk om kort tid før dette blir ett akutt utskiftning behov basert på personsikkerhet. Adgangskontrollanlegget er gammelt, men fungerer. En kontroll på adgang/låssystem må gjennomføres og evt utbedres dersom dette ikke tilfredsstiller brann- og rømningskrav. En vurdering av tilstand og reservedel lager anbefales. Uranlegg er ikke sentralstyrt (unntaket er 1 stk. i idrettshallen) og det må for hvert klokkepkt. justeres manuelt. Anbefales oppgradert til 100% sentralstyrt. Det var noen paraboler på tak for bygget. Ikke funksjonsdyktig iht. vaktmester og satt opp av hver enkelt bruker (leier) og ingen enhetlig vedlikeholdsplan. Bygget burde hatt eget antenne inntak for ett felles antenne nett. Lydanlegg og koblingspunkter knyttet til dette i idrettshall var knust og teipet sammen. Må utbedres. SD anlegg mangler. Det er i hovedtrapp fra U2 til plan 1 en trappeheis. Denne er ett par år gammel (ca. 2010), men fungerte ikke. Utbedres. Belysning på fasader og innfelt i tak er gammelt. Innfelt i tak er fullstendig tettet med insekter og null effekt. Fasade belysning mistenkes for å være porøse og av dårlig kvalitet. Anbefales utskiftet. SANITÆR: Sanitæranlegget er utskiftet enkelte steder og er stort sett godt vedlikeholdt. Selv om sanitæranlegget er i brukbar stand så er mye av utstyret er gammelt og bør utskiftes. Vann- og avløpsledninger er over 30 år gamle og må utskiftes. VENTILASJON: Ventilasjonsanlegget består av ca. 10 stk. aggregater/ vifter som er plassert i 4 stk. tekniske rom samt montert på taket. Alt ventilasjonsutstyr er helt utslitt og holder ikke dagens krav til inneklima og må utskiftes i sin helhet. Anlegget er ikke utstyrt med varmegjenvinning og er svært energikrevende. Automatikkstyring og komponenter er delvis defekte. Ventilasjon av idrettshallen er basert på delvis omluft og med gjenbruk av luft fra hall til garderobene. Omluft og gjenbruk av luft til oppholdsrom er ikke tillatt iht. arbeidstilsynets krav. VARMEANLEGG: Varmeanleggets komponenter og styringsautomatikk er utslitt. Tilstanden medfører et høyt energiforbruk og det er stor fare for driftsforstyrrelser. Rørfordelinger har mindre lekkasjer og flere reparasjoner er utført i de senere år. Varmefordeling mangler muligheter for innregulering. Ventiler og utstyr mangler isolasjon. Bygget oppvarmes med oljekjel og elektrokjel som spisslast. Oljefyring vil om noen år ikke være tillatt og må utskiftes til varmeanlegg med fornybar energi. Nedgravd tank av stål for fyringsolje fra 1973 er ikke 7

8 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 kontrollert. Tanken er sannsynligvis rustangrepet med stor risiko for lekkasje og forurensning av det ytre miljø. For nærmere spesifikasjon og vurdering vises det til hovedrapport og skjemaer for analyse- og registreringsskjema. 8

9 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 HOVEDRAPPORT. KONTAKTPERSONER/INVOLVERTE: Frogn Kommune (Eier) Arne Krokeide / Follo Prosjekt a.s (RIB) Geir H. Wiger / Sweco Norge AS (RIE) Espen Tonås / Lars Myhre Østfold AS (RIV) Morten Dannevig / Brannkonsult AS (Brann) Arne Østby / Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) Stein Erik Halck / Vaktmester Svein Heiskel OPPLYSNINGER Ved oppstart av tilstandsanalysen ble det avholdt møter med eier, Frogn Kommune, og driver, Drøbak Frogn Idrettslag. Følgende opplysninger, grunnlag og informasjon er gitt og lagt til grunn for analysen: - Tegninger: o Det foreligger ikke digitalt tegningsgrunnlag. Foreliggende plan- og fasadetegninger er lagt til grunn. Det bemerkes at det er noen avvik (lettvegger/romnavn/bruk) i forhold til opprinnelige tegninger. o VVS og elektrotegninger i papirversjon er fremlagt og utlånt fra vaktmester. - Romnummerering er iht. kommunens vedlikeholdsrapport. - Radon anses ikke som et aktuelt problem da det ikke er varig opphold i de aktuelle rom. - Det er tegnet serviceavtaler for følgende alementer; Elektro, ventilasjon, brannvarslingsanlegg, alarmanlegg, låsesystem og stolheis. - Tilfluktsrom skal opprettholdes intakt. - Eksisterende oljefyr skal fases ut og medtas i analysen med kostnadsvurdering. - Det har tidligere vært problem med drenering/grunnvann på nordvestvegg, men dette skal nå være løst av kommunen. - Spillvannsledninger er i all hovedsak rehabilitert med kjettingspyling og strømpe. - Det har vært løpende lakkeringsvedlikehold av parkett i hall og det er av DFI opplyst at det ved neste vedlikeholdsrunde er behov for dyplakkering. - Utskifting av utvendige fasadeplater (eternitt) pågår og følges og håndteres opp av kommunen. - Vannledning inn til bygget er skiftet. - All belysning skal være skiftet. - Vinduer er i hovedsak originale, men glasset er skiftet. 9

10 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR Det er ikke varmegjenvinning på eksisterende ventilasjon. - Den enkelte fagkonsulent foretar egne befaringer og registreringer. Det er avholdt samkjøringsmøte i etterkant av befaringer med eier. REFERANSENVÅ I samarbeid med eier, Frogn Kommune, er referansenivået og kriterier for rehabilitering/oppgradering av bygget satt til: - Oppgradering til gjeldende forskrifter; o TEK 10 - Forskrift og tekniske krav til byggverk Funksjon (bruk / alder / slitasje etc.) Miljø og helse Energi Brann Universell utforming o NEK 400 og FEL (siste versjon) Forskrift til elektriske installasjoner og anlegg. - Oppgradering og ivaretakelse av kjente og fremtidige krav til; o Miljø (f. eks. utfasing av oljefyr). o Energi. o Farlige stoffer. o Universell utforming. TILSTANDSREGISTRERINGER Det er foretatt registrering av alle tilgjengelige rom i hele bygget, samt foretatt en vurdering av utvendige fasader. Vedlagt følger registreringsrapporter fra de respektive faggrupper (bygning, elektro, VVS og brann). Av tabellene fremkommer tilstandsgrad og avvik, samt vurdering av årsak, konsekvensgrad, risiko og evt. anbefalt tiltak. Vedlagte rapporter er en del av hovedrapporten. For å kunne lese og forstå de vedlagte tabellene er det nedenfor forklaringer på standardens (NS 3424) definisjoner og forklaring på de enkelte kolonnene i tabellen. 10

11 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 ANALYSENIVÅ: Analysenivå er satt til en kombinasjon av nivå 1 og 2, avhengig av tilgang/tilgjengelighet og hvilke komponenter som er vurdert. REGISTERING. I denne kolonnen fremkommer de registreringer som den enkelte konsulent har gjort på befaringene. 11

12 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSGRAD (TG): KONSEKVENSGRADER (KG): RISIKO: Denne kolonnen angir 3 hovedkategorier. - Lav risiko(l) Angir at det er lav eller ingen risiko for at avviket som er registrert får konsekvenser. 12

13 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR Middels risiko (M) Angir at det er middels risiko for at avviket som er registrert får konsekvenser og indikerer at tiltak anbefales iverksatt. - Høy risiko (H) Angir at det er høy risiko for at avviket kan inntreffe og at tiltak må iverksettes. TILTAK: Angir foreslåtte og nødvendig tiltak. KOSTNAD: Angir stipulert kostnad med utbedring av avviket som er anmerket under tiltak og danner grunnlaget for den helhetlige kostnadsvurderingen. DOKUMENTASJON / VEDLEGG: Registreringsskjema / analyse: Registreringsskjemaer er valgt å legge ved i A3 format for å være best mulig lesbare. Bilder: Som dokumentasjon på tilstanden følger det vedlagt bilder. Bildene er i noen tilfeller generelle og i andre tilfeller spesifikke til et rom eller situasjon. Tegninger: Som orientering i de forskjellige rommene følger det vedlagt plantegninger med romnummerering som er benyttet i registreringsskjemaene. 13

14 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 KOSTNADER: TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Oppdraget omfattet også kostnadsvurdering av de tiltakene som er foreslått og anbefalt utført. I høyre kolonne på registreringsskjemaet er det estimert kostnaden med å rette opp / utbedre avviket. Det vises til vedlagte. registreringsskjemaer. Disse danner grunnlaget for en helhetsvurdering og det er gjort en vurdering av kostnadene med en rehabilitering og oppgradering av bygget til dagens krav og nivå. Ref. «Formål» under oppdragsbeskrivelse. Midlertidige løsninger for brukere er ikke medtatt i kostnadsoppsettet. SAMMENDRAG KOSTNADER. Post Spesifikasjon Beløp Merknad 1 Generelle kostnader - Tilstandskontroll ,00 - Div. konsulentbistand ,00 - Prosjektledelse ,00 Anslått 10 mnd - Byggemelding ,00 - Beskrivelse ,00 Anslått - Tilbud / kontrahering ,00 - Byggeledelse ,00 Anslått 6 mnd byggetid - Div. kostnader ,00 2 Kalkulerte kostnader RIB ,00 Iht. vedlagte skjema. - Bygn. arbeider VVS ,00 15 % av VVS kostnad - Bygn. arbeider EL ,00 10 % av elektrokostnad. - UU tiltak - adkomst ,00 Terskler, trappeheis etc. - Utvendig tilleggsiolering ,00 Veggfasader. - Utstyr kjøkken ,00 Oppgradering av utstyr 3 Kalkulerte kostnader RIV - Ventilasjon ,00 Nytt anlegg hele bygget - Varmeanlegg ,00 Med varmepumpe - Sanitær ,00 Hele bygget 4 Kalkulerte kostnader RIE ,00 Iht. vedlagte skjema. 5 Kalkulerte kostnader RIBR ,00 Iht. vedlagte skjema. 6 Andre kostnader - Ikke definert. 7 Midlertidige løsn. Skole/DFI - Ikke medtatt. 8 Sum ,00 9 MVA ,00 10 Totalt ,00 Drøbak 11/1-13 Geir H Wiger Follo Prosjekt a.s 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 FROGNHALLEN TILSTANDSANEALYSE JANUAR BILDER. Som dokumentasjon på den generelle situasjonen og enkelte spesifikke registreringer vedlegges følgende bilder. Oversiktsbilde. Inngangsparti:

39 Teglfasade mot nord øst: Vaktmesterkontor:

40 Transformator: Sørøst fasade:

41 Betongskade sørøst fasade. Betongskade sørøst fasade:

42 Sørvest fasade: Sørvest fasade:

43 Skade på utvendige vinduslister: Sopp/moseangrep på teglstein:

44 Rømningsvei sør: Nordvestfasade:

45 Del av nordøst fasade: Nordøst fasade:

46 Inngang garderobe, servicedel og «underhuset»: Eksempel på gammel dør: Korridor:

47 Himling over korridor: Gammel dør i korridor:

48 Teknisk rom elektro i korridor: Sal: Korridor DFI kontorer:

49 DFI-kontor: Luftlekkasje ved trapp: Kjøkken / kiosk:

50 Kjøkkenutstyr: Sluse og rømningsvei mellom hall og stadion.

51 Korridor langs garderober: Trimrom:

52 Garderober: Dusjer:

53 Skader i dusj: Hall:

54 Parkett / skader:

55 Tribuner: Inngangsparti hall: Publikumstoaletter:

56 Vaskerom hall: Teknisk rom:

57 Tilfluktsrom / «Underhuset»): Utstyr tilfluktsrom:

58 Elektrotavler:

59 Eksempler på gamle og dårlige elektrokomponenter:

60

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424:2012

NORSK STANDARD NS 3424:2012 NORSK STANDARD NS 3424:2012 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Angir krav til hvordan en tilstandsanalyse skal gjennomføres, og hvordan tilstand skal beskrives, vurderes og

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget

Ogndal skole. Steinkjer kommune. Tilstandsanalyse av varmeanlegget. April Ogndal skole- Tilstandsanalyse av varmeanlegget 1 Steinkjer kommune Ogndal skole Tilstandsanalyse av varmeanlegget COWI AS Okkenhaugveien 4 7604 Levanger Telefon 02694 www.cowi.no April 2014 Dokumentnr. 00 Versjon 01 Utgivelsesdato 25.04.2014 Utarbeidet

Detaljer

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER

TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Beregnet til Melhus Kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato August 2013 TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER TILSTANDSANALYSE KROA ELDRESENTER Revisjon 0 Dato 2013-09-10 Utført av Daniel Wiesenberg Kontrollert

Detaljer

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk

NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 29. Mai 2013 NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 2012-VERSJONEN - HVA ER NYTT? MERETE H. MURVOLD, STANDARD NORGE Hva får du høre om? 1. STANDARDER FOR TILSTANDSANALYSER 2. NS 3424 BAKGRUNN OG SYSTEMATIKK

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016.

Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurdering av skolebygg i Sør Odal mars april 2016. Tilstandsvurderingen er gjennomført som en nivå 1 undersøkelse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk. Vurderingen er grundig nok til å få

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v.

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom. Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: Finans - Stab v. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: 201317372-1 Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans - Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag

Forstudierapport. Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag Forstudierapport Energi og miljøspareprosjekt Etterstad Sør Borettslag BAKGRUNN OG FORMÅL Etterstad Sør borettslag inngikk høsten 2012 en avtale med Schneider Electric om å gjennomføre en forstudie av

Detaljer

NORSK STANDARD NS 3424

NORSK STANDARD NS 3424 NORSK STANDARD NS 3424 Tilstandsanalyse for byggverk Innhold og gjennomføring 1. Omfang Definerer hvilke elementer som skal inngå 2. Definisjoner 2.1 Konsekvensgrad 2.2 Svikt 2.3 Symptom 2.4 Tilstand 2.5

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 6. oktober 2016 BEBOERMØTE 6. oktober 2016 Agenda Tilstand Helhetlig oppgradering Tiltak Gjennomføringsfase Markedsverdi Energi Økonomi Spørsmål Kort

Detaljer

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg

Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Valgte bygg Created by Online2PDF.com Eidsberg kommune Tilstandsanalyse Rapporten viser registrerte tilstander med følgende tilstandsgrader og konsekvensgrader på valgte bygg Tilstand Konsekvens Ikke definert Ikke

Detaljer

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017

Tilstandsrapport for Enerhaugen. Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger 01/2017 01/2017 Tilstandsrapport for Enerhaugen Om bygningene Vann og avløp Varmeanlegg Elektriske anlegg Heiser Brannsikring Styrets vurderinger Foto: Heidi Holopainen STYRET INFORMERER Tilstand og vedlikehold

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering

PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB. Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Prosjekt: PG CAMPUS ÅS Samlokalisering av NVH og VI med UMB Tittel: Utveien 4, hjulmakerverksted Tilstandsregistrering Dokumentnummer: PGCAas-RIB-RAP-103 Til: Statsbygg Sammendrag: Det skal bygges ny barnehage

Detaljer

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk

God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010. Catherine Grini, SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk God kveld! Beboermøte Åmundsleitets borettslag 01.februar 2010 Catherine Grini, 1 Forord Det finnes ikke dårlig vær, det finnes bare dårlig klær. Gjelder også i Bergen? Gjelder også for hus? 2 Tilstandsanalyse

Detaljer

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø

RAPPORT. Tilstandsrapport Tusenhjemmet. Bodø RAPPORT Tilstandsrapport Tusenhjemmet Bodø 29.08.15 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 BESKRIVELSE AV OBJEKTET... 1 1.2 GENERELT OM TILSTANDSANALYSEN... 2 1.3 ANBEFALT FDV-NIVÅ... 2 1.4 INVOLVERTE

Detaljer

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård

Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf Fluberg prestegård Norsk Bygningsvern AS Morgedalsveien 35 b 3448 Morgedal Tlf. 47807744 www.norskbygningsvern.no post@norskbygningsvern.no Fluberg prestegård Beskrivelse med forslag til tiltak Oppdrag Norsk Bygningsvern

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse

21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING. Beboermøte 05. mai 2015. Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse 21 Borettslaget Nardo Søndre REHABILITERING Beboermøte 05. mai 2015 Presentasjon av tilstand og beboerundersøkelse BEBOERMØTE 05. MAI 2015 Bakgrunn for prosjektering Beboerundersøkelse Tilstandsvurdering

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Mulighetsstudie Nylund skole - loft

Mulighetsstudie Nylund skole - loft Stavanger Kommune Mulighetsstudie Nylund skole - loft Tilstandskontroll inkl. vurdering av mulig bruksendring 2015-08-18 J01 2015-08-18 For bruk RSt Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole)

Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Eiendom og Infrastruktur Vedlegg til: Prosjekt 101: Utbedring Frøystad og rehabilitering Roa vdg skole (nye Lunner ungdomsskole) Samlehefte for alternativene, vedlegg 1 5 og bakgrunn for de økonomiske

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE

PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE PRISSKJEMA FOR BRUK AV FRIKJØPSMIDLER TIL OPPGRADERING AV OFFENTLIGE TILFLUKTSROM TIL 1995 FORSKRIFTENE Dato: 22.10.2012 Eier: Prosjektleder: Olav Kyrresgate 23 4068 Stavanger Åse Siren Westersjø, Valberget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 17.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring

Svømmehallen utstyres med tribune på en langside. 120 sitteplasser Under tribune WC damer og herrer, samt HC WC. Lagerrom og BK/Rengjøring PROSJEKT : NY SVØMME- OG IDRETTSHALL PÅ IGLEMYR KUNDE : SANDNES KOMMUNE GJELDER : VEDLEGG TIL NOTAT NR. 01/2014 DATO : 03.12.2014 Generelt Vedlegg til Notat «Ny svømme- og Idrettshall på Iglemyrområdet.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader.

TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. TILSTANDSANALYSE HADSEL SYKEHJEM Kostnads- og nyttevurdering med levetidskostnader. Hadsel kommune Innhold 1 Anbefalte tiltak, beskrivelse og kostnadsberegning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Arealer... 2 1.3

Detaljer

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as

nettverk BAS arkitekter Konsulenter MDH arkitekter Energi og tekniske fag Rambøll as Brann ( øvrige fag fra 2015) Utvikling for bruk av tre itre as FANTOFT STUDENTBY PRESENTASJON 10.12.2014 Arkitekter BAS arkitekter Helen & Hard AT plan og arkitektur MDH arkitekter Konsulenter nettverk Sarpsborg Stavanger og Oslo Tromsø, Oslo og Stavanger Oslo Itech

Detaljer

Oppgradering av skolebygg i Oslo

Oppgradering av skolebygg i Oslo Oppgradering av skolebygg i Oslo Oslo, 18. september 2012 Atle Sverre Hansen 100990 1.1 Undervisningsbygg Oslo KF Prosjekterer, bygger, drifter og forvalter skolebygg i Oslo Forvalter 1,4 millioner m²,

Detaljer

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1

Tilstandsrapport for enkeltminne 134528-1 Objektinformasjon Askeladden ID 134528-1 Lokalitet Halden gamle politistasjon og fengsel - Torvet 4 Bruksnavn på eiendom TORGET Bygningens egenavn Politistasjon Bygningsart/bygningstype Politistasjon Kommunenr,

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE

BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE BRANNTEKNISK KONTROLL AV UTFØRELSE TORMODSGATE 8 Prosjektnr: Ansvarlig: av: 105640 Rune Berglund Dato: Revisjonsnummer Oppdragsgiver 28.11.2012 1.0 Sameiet Tormodsgate 8 Firesafe Consulting Oslo - Tevlingveien

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG

TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG NORDRE FINSTAD I SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 TILSTANDSREGISTRERING AV GARASJEANLEGG SKI KOMMUNE NOVEMBER, 2015 MANDAT: Prosject AS er av styret i Nordre Finstad I

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE

RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE RINGSAKER VIDEREGÅENDE SKOLE HEDMARK FYLKESKOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG - Avklaring nr. 13 Følgende saker er stilt som spørsmål fra tilbydere: Sak 1. Dreier seg om gassalarm tilkoblet brannvarslinga. Det

Detaljer

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat

GAUTESETE SKOLE OLA ROALD. Ombygging til ungdomsskole. Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat GAUTESETE SKOLE Ombygging til ungdomsskole Mulighetsstudie løsninger, med tekniske vurderinger og kostnadsesti mat. OLA ROALD 11.11.16 5.K&SiADSESTIMATER..- 7 5.1 Kostna 7 5.2Kostndrsummert 7 6. VEDLEGG

Detaljer

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen

www Usbl teknisk avdeling Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger Trond Hagen Halvor Mohagen www Boligbyggelaget Usbl Bratlikollen boligsameie Besluttende sameiemøte Fasader og balkonger 15.06.2016 Usbl teknisk avdeling Trond Hagen Halvor Mohagen Usbl har lang erfaring i rådgiving og prosjekt-

Detaljer

Sandarhallen spørsmål og svar dokument

Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandar Idrettslag Husebygrenda 60 3219 Sandefjord TIL Sandefjord 02. februar 2015 Interessenter Sandarhallen spørsmål og svar dokument Sandarhallen - totalentreprise idrettshall, fotballhall og idrettshus

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015

Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 Oppdatert vedlikeholdsplan St. Hansfjellet borettslag 2014/2015 1. Objekt Sankthansfjellet er et borettslag i Oslo kommune. Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret med org. nr 950266465. Gateadresse

Detaljer

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse

Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland. Vurdering eksisterende bygningsmasse Vinje kommune Rauland kunstmuseum Knut Skinnarland Rapport etter befaring 7. juli 2014 Utarbeidet av A.L. Høyer Skien AS, 5. september 2014 Utført av Jørn Lindgren Generelt Bakgrunnen for denne rapporten

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune

TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune TILSTANDSANALYSE NAMDALSTUN Vikna kommune RAPPORT 03.11.2015 SAMMENDRAG Bygget er i dårlig stand og har behov for betydelige vedlikehold og oppgradering. Taket på bygget er så dårlig at det er lekkasjer

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2015 Drammensbadet Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster»

Agenda. 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 1 Agenda 1. Status for dagens klubbhus a) Klubbhusets historie b) Bakgrunn og prosessen c) Teknisk og vedlikeholdsmessig gjennomgang d) Nye «poster» 2. Medlemmenes behov for klubbhus a) Medlemmenes behov

Detaljer

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk

FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk FORSVARSBYGG nasjonale festningsverk Tilstandsanalyse NS-EN 16096 Vedlikeholdsstrategi for Museumssektoren 6.6.13 Håvard Christiansen Enhetlig forvaltning av 14 nasjonale festninger og 22 grensebefestninger

Detaljer

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B

Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B Salg av kommunal bolig Skeiet 5 B 10/2173-1 613 Salg av Kommunal bolig Boligens adresse: Skeiet 5 B Gnr 101 bnr 236 Eiendom Opplysninger om tomta Gnr:101 Bnr: 236 Areal: Beliggenhet, opparbeidelse,

Detaljer

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør

BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN Helge Aasli HSH Entreprenør RAPPORT : STED : DATO : UTARBEIDET AV: BESIKTIGELSERAPPORT LYNGVEIEN 4 25.2.15 Helge Aasli HSH Entreprenør HSH Entreprenør AS Markens gate 42 4612 KRISTIANSAND-S T: 38 10 58 00 F: 38 10 58 01 Pkt. 1.0

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG

INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG INTERN KONTROLL AV BRANNALARM ANLEGG Post Benevnelse Fungerer ja/nei Merknader 1.01. Står brannsentral i normal drift? 1.02. Har det vært noen hendelser, som er ført opp i logg boken siden forrige kontroll?

Detaljer

NY ENEBOLIG Flott familiebolig med mange funksjoner

NY ENEBOLIG Flott familiebolig med mange funksjoner 1 NY ENEBOLIG Flott familiebolig med mange funksjoner Detaljer Fasiliteter Pris: 3 638 000 kr Adresse: Solbakken 3 By/Sted: Flisa Kommune: Åsnes Fylke: Hedmark Postnummer: 2270 Finn kode: 90090270 Etasjer:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift- og utbygging har møte den 15.05.2007 kl. 10.00 i møterom Komagfjord (PU) Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune

Alternativanalyse og tilstandsvurdering Nordland Fylkeskommune Oslo, 30.05.2017. Vedlegg 9 Kalkylenotat Kalkyler Kalkylen for basiskostnader, konto 1-6, er basert på ovenfra og ned vurderinger med basis i dels gjennomførte og dels planlagte referanseprosjekter (erfaringstall

Detaljer

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29

Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 Bergen Bolig og Byfornyelse KF REHABILITERING LØVSTAKKVEIEN 27-29 B E S K R I V E L S E M U R O G P U S S A R B E I D E R Utarbeidet av: ABO Plan & Arkitektur AS Mars 2012 Tilbudsgrunnlag/beskrivelse Mur-og

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk

0 Innholdsfortegnelse. Årstad Tannklinikk Side 1 av 6.. i henhold til forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften) Forskrift av 07.08.2009 SHA- planen består av 2 deler: 1. for det enkelte prosjekt

Detaljer

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder

Siv Tørudbakken fylkesrådsleder Saknr. 4705/08 Ark.nr. M70. Saksbehandler: Morten Kristiansen BYGNINGSTEKNISKE AVVIK OG VEDLIKEHOLDSETTERSLEP PLAN FOR BRANNTEKNISKE TILTAK 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger

Detaljer

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig

NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig 15. Mai 2013 Professor / FoU-leder Svein Bjørberg Tilstand hva er det? 2 NS 3600 Teknisk Tilstandsanalyse ved omsetning av bolig Bakgrunn Standarden

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør.

Generalforsamling 31.10.2012. Valg av TV-Leverandør. Generalforsamling 31.10.2012 Agenda: 1. Konstituering a) Valg av møteleder b) Opptak av navnefortegnelse c) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen. d) Spørsmål om møtet er

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking.

Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. 1 av Rapport: Fuktskadekontroll m/ prøvetaking. Dato for kontroll: 18-19.2.2009 Grunnkontroll: av 3 stk. bygninger. Kunde: kundenr.. Vestby kommune 1002000 Fakturaadresse Vestby kommune Eiendomsavdelingen

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE

NOTAT. Rehabilitering av Ljøsne Skule LÆRDAL KOMMUNE NOTAT: REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE LÆRDAL KOMMUNE Rehabilitering av Ljøsne Skule OPPDRAGSNUMMER 22028001 : REHABILITERINGSKOSTNADER OG ANBEFALINGER AV TILTAK BRG VOSS AKUSTIKK-PA ENDRINGSLISTE Sweco ved Trine Økland Småbrekke KONTR. AV

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE

NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsgiver Birkenes kommune Rapporttype Rapport 2012-07-02 NØDSTRØMSANLEGG FOR BIRKENES KOMMUNE 2 (8) FOR BIRKENES KOMMUNE Oppdragsnr.: 8120184 Oppdragsnavn: Nødstrømsanlegg for Birkenes kommune Dokument

Detaljer

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET

VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET VEDLIKEHOLDS- OG UTVIKLINGSRAPPORT TIL STYRET Vedlikehold i Sørum kommune gjennomført i Rapporten viser utført vedlikeholds- og utviklingsarbeid i fordelt på kommunale bygg og boliger. Innledning Rapporten

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 03/15 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr 15/49 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 16.2.2014 SAK 03/15: VEDLIKEHOLDSPLAN 2015 Innstilling til: Styret

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD ÅRSPLAN FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD 2015 Stavanger eiendom - Adm. levekår/osk/helsesenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål... 3 1.2 Drift og vedlikehold... 3 1.3 Organisering... 3 1.4 Tilstandsgrad...

Detaljer

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks

Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks Dokumentasjon, drifts- og vedlikeholdsinstruks NEDRE HUMLEHAUGEN B03 - FELLESANLEGG Utarbeidet av: K. Lund AS Nedre Humlehaugen B02 Side 2 Innhold Brukerveiledning Generelle råd og tips Orientering om

Detaljer

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang?

REHABILITERING. hvordan kommer vi i gang? REHABILITERING hvordan kommer vi i gang? TIDEN GÅR... Mange byggtekniske krav har endret seg Beboernes krav til boligen endrer seg i takt med velstandsutviklingen ellers i samfunnet Større periodiske

Detaljer

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017

Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Drammen Eiendom KF Vedlikeholds- og oppgraderingsplan 2017 Rødskog skole Drammen Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1 GENERELT... 3 1.1 STORE VERDIER, STORT ANSVAR... 3 1.2 DÅRLIG VEDLIKEHOLD ER DÅRLIG ØKONOMI...

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse

Oppgradering av eksisterende boligmasse Oppgradering av eksisterende boligmasse Litt om oss. Utfordringer Muligheter og Eksempler Årene som kommer Oppgradering av bygninger - 15. februar, 2012 Øyvind Bodsberg Litt om OBOS OBOS har 303.219 medlemmer

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef

FDVU for boliger pr NS Morten Meyer, kvalitetssjef FDVU for boliger pr NS 3456 Morten Meyer, kvalitetssjef 13. Desember 2017 Dokumentasjon for hva Byggeprosess Driftsfase Næringsbygg Næringsbygg og bolig Bekreftelser for kontraktsmessig leveranse Grunnlag

Detaljer

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002.

RAPPORT KALVEDALSVEGEN 49A ENERGITILTAK HECTOR EIENDOM AS SWECO NORGE AS ENDELIG VERSJON GEIR BRUUN. Sweco. repo002. HECTOR EIENDOM AS 630182 SWECO NORGE AS GEIR BRUUN Sweco Endringsliste VER. UTARB. AV KONTR. AV 1 GEIR BRUUN AGNAR BIRKELAND Sweco Storetveitv 98 NO 5072 Bergen, Norge Telefonnummer +47 67 128000 Faks

Detaljer

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS

Bergen kommune, Bergen kommunale bygg. Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011. Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Bergen kommune, Bergen kommunale bygg Tilstandsanalyse for Møhlenpris skole 2011 Utarbeidet av: Ingeniør Abbedissen AS Innholdsfortegnelse Kapitel Sider 1.0 Basisinformasjon 3-3 2.0 Innledning 4-4 3.0

Detaljer