FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK"

Transkript

1 FROGN KOMMUNE FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2 - DRØBAK TILSTANDSANALYSE (NIVÅ 1-2) JANUAR 2013 UTFØRT AV: i samarbeid med Sweco Norge AS (Elektro - RIE) Lars Myhre Østfold AS (VVS - RIV). Brannkonsult AS (Brann - RIBR)

2 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 FROGNHALLEN BELSJØVEIEN 2, DRØBAK. TILSTANDSKONTROLL JANUAR 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: Oppdragsbeskrivelse s. 2 Konklusjon.. s. 4 Hovedrapport s. 9 Opplysninger.s. 9 Referansenivå...s.10 Tilstandsregistreringer..s.10 Kostnader.. s.14 Vedlegg: Rapport fra Follo Prosjekt a.s (Bygg). Rapport fra Sweco Norge AS (Elektro). Rapport fra Lars Myhre Østfold AS (VVS). Rapport fra Brannkonsult AS (Brann). Plantegninger eksisterende bygg med romnummerering. Bilder. OPPDRAGSBESKRIVELSE Follo Prosjekt a.s har på oppdrag fra Frogn kommune v/ Arne Krokeide utført en tilstandsanalyse og grovkalkulert kostnadene med oppgradering og istandsetting til kommunens bruk. FORMÅL: Formålet med analysen er å kunne planlegge rehabilitering av Frognhallen og som grunnlag for søknad om spillemidler. Tilstandsanalysen er utført iht. NS3424 og retningslinjer fra Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Videre er det lagt til grunn at bygget oppgraderes til dagens gjeldende forskrifter og krav, herunder TEK10, NEK400 samt kjente nåværende og fremtidige krav til energi, miljø og universell utforming (f. eks. utfasing av oljefyr). EIER: Eier av bygget er Frogn Kommune, og har adresse Belsjøveien 2, 1443 Drøbak. Gårds- og bruksnummer er 70/68. IDENTIFIKASJON AV BYGGET: Bygget er en idrettshall med tribuner, garderobeanlegg og servicefunksjoner som kontorer for idrettslaget, kafe/kiosk, møterom etc. I kjeller er det tilfluktsrom som til daglig benyttes som lokaler til ungdomsklubb. Bygget er satt opp og det er foretatt mindre ombygginger, vedlikehold og rehabilitering frem til i dag. Bygget består av i alt ca. 90 rom. Bærekonstruksjonen er i hovedsak betong med en kombinasjon av fagverkstakstoler i stål og treverk til tak. Det er flatt papptak men innvendige nedløp. Utvendige vegger består av en 2

3 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 kombinasjon mellom pusset/upusset betong, trepanel, teglstein og fasadeplater. Selve idrettshallen er fundamentert på utsprengt fjell, mens den sørøstre delen (servicefunksjoner, garderober og tilfluktsrom etc.) er iht. gamle tegninger plassert på oppfylte masser. Arealer (hentet fra tegninger): - Kjeller (tilfluktsrom / underhuset) 670 m² - Underetasje (garderober og hall) m² - 1. etasje. (tribuner, øvre del hall og servicerom) m² Totalt m² ANALYSETIDSPUNKT: Befaringer og analyser er utført i perioden november/desember UTFØRELSE AV ANALYSE OG KOMPETANSE: Tilstandsanalysen er utført av; - Follo Prosjekt a.s (org. nr ) - Sweco Norge AS (Org. nr ) - Lars Myhre Østfold AS (Org. nr ) - Brannkonsult AS (Org. nr ). For kontaktinfo vises det til eget avsnitt. Samtlige har sentral godkjenning tiltaksklasse 2 eller bedre som konsulenter for sine respektive fag og er kvalifiserte til å utføre analysen. ANDRE INVOLVERTE: Andre involverte som har bistått med tilgang og informasjon er Frogn kommune v/ Arne Krokeide, DFI v/ Stein Erik Halck og vaktmester Svein Heiskel. OMFANG OG RESSURSBRUK: Omfanget av tilstandsanalysen er hele bygget. Tilstandsanalysen omfatter tekniske anlegg (elektro, ventilasjon og sanitær), branntekniske og bygningsmessige forhold. Det er av samtlige konsulenter foretatt visuell gjennomgang av hele bygget ved separate befaringer. ANALYSENIVÅ: Analysenivå er satt til en kombinasjon av nivå 1 og 2, avhengig av tilgang/tilgjengelighet og hvilke komponenter som er vurdert. VESENTLIGE ENDRINGER: Av vesentlig endringer på opprinnelig bygning er følgende opplyst: - Tak er relativt nylig tilleggsisolert og omtekket med papp. Det gjenstår noen mindre etterarbeider som følges opp av kommunen. - Der skiftet glass på de fleste vinduer pga. miljøkrav og funksjon. - All belysning skal være skiftet pga. miljøkrav. IKKE MEDTATT I ANALYSE: Utomhusanlegg (tribuneanlegg, adkomst, parkering, stadion etc.) er ikke medtatt i analysen. 3

4 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 KONKLUSJON. GENERELT: TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Bygget er fra og det har ikke vært vesentlige ombygginger. Bygget har vært i daglig drift og er vedlikeholdt fortløpende og det er foretatt noe mindre ombygginger, bl.a. fjernet og bygget lettvegger. I tillegg er det utført noe mindre oppgraderinger på teknisk anlegg. Bygget bærer preg av at det har vært godt brukt i litt over 40 år, og er generelt slitt. Bygget er relativt langt fra dagens krav til energiløsninger, både mtp. tekniske anlegg (ventilasjon, elektro og oppvarming) og bygningsmessige isolasjonsforhold. Utvendig bærer bygget preg av sin alder og det er behov for rehabilitering og vedlikehold. For å få bygget opp til dagens energikrav (TEK 10) er det nødvendig med etterisolering av alle fasader. Det anbefales at etterisolering tas utvendig og dermed vil det automatisk også bli rehabiliterte fasader. Dagens krav til universell utforming er ikke ivaretatt og det er til dels store utfordringer å ta tak i mtp. tilgang og fremkommelighet (for eksempel dørbredder, automatiske døråpnere, heis, tribuner etc.). Det er medtatt en kostnad på kr ,- eks. mva. for å utbedre og tilrettelegge tilgang og fremkommelighet i bygget. Denne kostnaden er ikke ment å dekke komplett oppfyllelse av forskriftenes anbefaling om universell utforming, men til å bedre eksisterende forhold til et mer akseptabelt nivå. Brannteknisk er det en del usikkerheter ifm. skjulte gjennomføringer over himlinger. Disse bør gås over. Videre er det en del branntekniske forhold vedr. rømningsveier og slukkeutstyr som bør rettes opp i. Hallen har bl.a. en begrensning i antall personer på ca. 250 personer pga. liten bredde på rømningsveier. Det elektriske anlegget er generelt gammelt og modent for utskifting. Det er flere steder berøringsfare for driftspersonell mot elektrisk førende deler. De fleste elementene holder ikke dagens krav (NEK 400 og FEL siste versjon). SD anlegg mangler og det gir liten oversikt og styringsmulighet. Utvendig er all belysning gammel og modent for utskifting. TV-, Tele- og datateknisk er anlegget gammelt og utgått på dato. Anbefales oppgradert. Adgangskontrollanlegget er gammelt, men fungerer. Anbefales å anskaffe reservedeler. Sanitæranlegget er utskiftet enkelte steder og er stort sett godt vedlikeholdt. Selv om sanitæranlegget er i brukbar stand så er mye av utstyret er gammelt og bør utskiftes. Vann- og avløpsledninger er over 30 år gamle og må utskiftes. Ventilasjonsanlegget er helt utslitt og holder ikke dagens krav til inneklima og må utskiftes i sin helhet. Anlegget er ikke utstyrt med varmegjenvinning og er svært energikrevende. Varmeanleggets komponenter og styringsautomatikk er utslitt. Rørfordelinger har mindre lekkasjer og flere reparasjoner er utført i de senere år. Bygget oppvarmes med oljekjel og elektrokjel som spisslast. Oljefyring vil om noen år ikke være tillatt og må utskiftes til varmeanlegg med fornybar energi. Nedgravd tank av stål for fyringsolje fra 1973 er ikke kontrollert. Er sannsynligvis rustangrepet med stor risiko for lekkasje. 4

5 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Under oppgradering / rehabiliteringen vil brukere av hallen og servicefunksjoner bli sterkt berørt. Dette berører skole, DFI og andre. Det er ikke medtatt kostnader til midlertidige løsninger for brukere. KOSTNADER: Med utgangspunkt i de registreringer, vurderinger og analyser som er gjort ifm. tilstandsanalysen er det foretatt en vurdering av kostnader med å oppgradere og rehabilitere bygningsmassen og de tekniske anleggene. For å oppgradere Frognhallen til dagens tekniske krav og rehabilitere overflater vil er den totale kostnaden kalkulert til å være i størrelsesorden kr ,- inkl. mva. For mer detaljert oversikt over kostnader vises det til avsnittet kostnader i hovedrapport og vedlagte analyse- og registreringsskjema. For mer utførlig sammendrag/konklusjon vises det til nedenstående kortfattede sammendrag. For detaljert tilstandsanalyse vises det til hovedrapport og vedlagte analyse- og registreringsskjema. SAMMENDRAG, HHV. BYGNING, BRANN, ELEKTRO OG VVS: BYGNING: Utvendig: Utvendig er taket rehabilitert og etterisolert. Øvrige fasader er det foretatt løpende vedlikehold av og det er behov for rehabilitering og etterisolering. Fasadene består av en kombinasjon av trepanel, fasadeplater, pusset/upusset betong og teglstein. Fasadeplater er under utskifting og besørges av kommunen. Fasader med trepanel er slitt og moden for utskifting, mens tegl og betongfasader har behov for enkel rehabilitering. Ved en utvendig etterisolering vil alle fasader få en ny overflate. Innvendig: Bygningsmessig er det noe variasjon i kvalitet og vedlikehold på overflater. Det er behov for oppgradering og vedlikehold i større eller mindre grad av overflater i stort sett alle rom. Dette kan variere fra omlegging av fliser og belegg til enkel overflatebehandling med maling. Det er relativt lite omfang av skader på overflater. Noen dører er skiftet ut, men det er behov for bytting/rehabilitering av mange dører, spredt rundt i hele bygget, bl.a. mtp. brannsikkerhet. Vinduer er oppgitt til å være skiftet glass i. Det er registrert mindre utvendige skader på vinduer. Hallen er godt brukt og parkett er slitt. Det er behov for enten legging av nytt dekke (parkett el.l.) eller større rehabilitering av eksisterende. Hallen har svært dårlige akustiske forhold med mye gjenklang. Støydemping anbefales. Garderobeanlegget er av varierende kvalitet, hvor selve garderobene er i relativt bra stand mens dusjene har et større behov for oppgradering (skader på flisegulv, manglende sklisikring, dusjvegger etc.). Servicedel (kontorer / møterom /kiosk etc.) er generelt noe slitt, men det er foretatt noe vedlikehold og rehabilitering av overflater, samt utskifting av dører. 5

6 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Kjeller er et offentlig tilfluktsrom, men brukes til daglig til ungdomsklubb («Underhuset»). Den delen som benyttes til ungdomsklubb er relativt nylig rehabilitert. Øvrige rom i kjelleren trenger i hovedsak noe overflatevedlikehold og bytting av dører. BRANN: Tilstandskontrollen avdekket en del mangler og usikkerheter vedr. branntekniske forhold. Det er mange skjulte gjennomføringer, bl.a. over systemhimlinger og garderober, som må gås over mtp. branntetting. Det anbefales å fjerne himling, kontrollere og utbedre gjennomføringer. Av erfaring er det en god del mangelfulle branntettinger ved slike skjulte gjennomføringer. Det mangler også brannisolering av ventilasjonskanaler, men dette vil bli ivaretatt ved utskifting av ventilasjonsanlegg. En del dører og luker må rehabiliteres og/eller skiftes ut for å ivareta brannsikkerheten. Pga. begrenset bredde på rømningsveier fra hall er det ikke kapasitet til mer enn ca. 250 personer i hallen samtidig. Kommentatorrom er brannteknisk en del av hallen og brannteknisk avgrensning mot kontorer og servicedel må gås over. Brannslanger skal dekke alle arealer og ikke være plassert i trapperom. Dette må rettes opp i. Brannalarmanlegget er gammelt, men fungerer. Vanskelig å skaffe reservedeler. ELEKTRO: Alt er mer eller mindre originalt og aldersmessig utskiftningsklart. Byggherre har utskiftet og vedlikehold installasjoner som er forskriftsmessig pålagt, men det er fortsatt mye gammelt og usikker tilstand. Det meste av kabelføringer/broer er originale og derfor veldig uoversiktlige og mangelfull utjevning til jord. Lavspenningsanlegget er originalt med enkelte «suppleringer» gjennom siste 40 år. Hovedfordelingen har stort sett knivsikringer som etter vaktmester er godt dimensjonert til dagens effekt forbruk. Anbefales oppgradert. Underfordelinger har mye porselenelementer og dårlig jordinger. Tildekning av el.fordelinger er mangelfulle og delvis berøringsfarlige. Sikringer anbefales utskiftet til automatsikringer. Jordingsbeskyttelsen er generelt mangelfull basert på denne nivå 1 vurderingen. All belysning er utskiftet på 90-tallet knyttet mot PCB sanering, men er av ymse kvalitet og inneholder x-antall forskjellige lyskilder som slår enormt ut på vedlikeholdskostnaden. Bruker er veldig misfornøyd med dagens installasjon og mange lysarmaturer var røket og mørke. Nødlys anlegget var i god tilstand sett mot byggets øvrige tekniske installasjoner. Byggets primær oppvarming er radiatorer og vann. Enkelte birom hadde originale elektriske panelovner som burde utskiftes. Evt. en supplering av radiatorer dersom dette anlegget oppgraderes. Det ble opplyst at det var varmekabler i dusjrommene i garderober, men er ikke i bruk.. Dersom dusjene skal oppgraderes må disse varmekablene erstattes med nye. Vannvarmere og elektrokjeler i bygget er oppgitt som «utskiftningsklare» fra rådgiver på VVS og må derfor utskiftes også for elektro på sikringsavganger, kabling og tilkobling. Det er ingen eksisterende reservekraft (UPS), men det er uttrykt et behov for en enkel UPS for drift av administrative datamaskiner. 6

7 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Tele og automatisering er mer eller mindre originalt og aldersmessig utskiftningsklart. Innbrudd kan om absolutt nødvendig beholdes, men det er opplyst at det anbefales at en del dører utskiftes og da vil det være nødvendig og gjøre tiltak på også innbrudd/adgangskontroll. Integrert kommunikasjon (IKT/Data) har mye pålapp og veldig uoversiktlig. Utstyr varierer fra 1980 og frem til dags dato. Burde utskiftes til et helhetlig anlegg med god oversikt og lav vedlikeholdsfaktor. Spredenettet (dataledninger) er ikke tilfredsstillende sett mot dagens data bruk og data trafikkhastighet. Brannalarm anlegget er gammelt, men fungerer. Det er nå veldig vanskelig å få reservedeler til dette og det er kun snakk om kort tid før dette blir ett akutt utskiftning behov basert på personsikkerhet. Adgangskontrollanlegget er gammelt, men fungerer. En kontroll på adgang/låssystem må gjennomføres og evt utbedres dersom dette ikke tilfredsstiller brann- og rømningskrav. En vurdering av tilstand og reservedel lager anbefales. Uranlegg er ikke sentralstyrt (unntaket er 1 stk. i idrettshallen) og det må for hvert klokkepkt. justeres manuelt. Anbefales oppgradert til 100% sentralstyrt. Det var noen paraboler på tak for bygget. Ikke funksjonsdyktig iht. vaktmester og satt opp av hver enkelt bruker (leier) og ingen enhetlig vedlikeholdsplan. Bygget burde hatt eget antenne inntak for ett felles antenne nett. Lydanlegg og koblingspunkter knyttet til dette i idrettshall var knust og teipet sammen. Må utbedres. SD anlegg mangler. Det er i hovedtrapp fra U2 til plan 1 en trappeheis. Denne er ett par år gammel (ca. 2010), men fungerte ikke. Utbedres. Belysning på fasader og innfelt i tak er gammelt. Innfelt i tak er fullstendig tettet med insekter og null effekt. Fasade belysning mistenkes for å være porøse og av dårlig kvalitet. Anbefales utskiftet. SANITÆR: Sanitæranlegget er utskiftet enkelte steder og er stort sett godt vedlikeholdt. Selv om sanitæranlegget er i brukbar stand så er mye av utstyret er gammelt og bør utskiftes. Vann- og avløpsledninger er over 30 år gamle og må utskiftes. VENTILASJON: Ventilasjonsanlegget består av ca. 10 stk. aggregater/ vifter som er plassert i 4 stk. tekniske rom samt montert på taket. Alt ventilasjonsutstyr er helt utslitt og holder ikke dagens krav til inneklima og må utskiftes i sin helhet. Anlegget er ikke utstyrt med varmegjenvinning og er svært energikrevende. Automatikkstyring og komponenter er delvis defekte. Ventilasjon av idrettshallen er basert på delvis omluft og med gjenbruk av luft fra hall til garderobene. Omluft og gjenbruk av luft til oppholdsrom er ikke tillatt iht. arbeidstilsynets krav. VARMEANLEGG: Varmeanleggets komponenter og styringsautomatikk er utslitt. Tilstanden medfører et høyt energiforbruk og det er stor fare for driftsforstyrrelser. Rørfordelinger har mindre lekkasjer og flere reparasjoner er utført i de senere år. Varmefordeling mangler muligheter for innregulering. Ventiler og utstyr mangler isolasjon. Bygget oppvarmes med oljekjel og elektrokjel som spisslast. Oljefyring vil om noen år ikke være tillatt og må utskiftes til varmeanlegg med fornybar energi. Nedgravd tank av stål for fyringsolje fra 1973 er ikke 7

8 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 kontrollert. Tanken er sannsynligvis rustangrepet med stor risiko for lekkasje og forurensning av det ytre miljø. For nærmere spesifikasjon og vurdering vises det til hovedrapport og skjemaer for analyse- og registreringsskjema. 8

9 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 HOVEDRAPPORT. KONTAKTPERSONER/INVOLVERTE: Frogn Kommune (Eier) Arne Krokeide / Follo Prosjekt a.s (RIB) Geir H. Wiger / Sweco Norge AS (RIE) Espen Tonås / Lars Myhre Østfold AS (RIV) Morten Dannevig / Brannkonsult AS (Brann) Arne Østby / Drøbak Frogn Idrettslag (DFI) Stein Erik Halck / Vaktmester Svein Heiskel OPPLYSNINGER Ved oppstart av tilstandsanalysen ble det avholdt møter med eier, Frogn Kommune, og driver, Drøbak Frogn Idrettslag. Følgende opplysninger, grunnlag og informasjon er gitt og lagt til grunn for analysen: - Tegninger: o Det foreligger ikke digitalt tegningsgrunnlag. Foreliggende plan- og fasadetegninger er lagt til grunn. Det bemerkes at det er noen avvik (lettvegger/romnavn/bruk) i forhold til opprinnelige tegninger. o VVS og elektrotegninger i papirversjon er fremlagt og utlånt fra vaktmester. - Romnummerering er iht. kommunens vedlikeholdsrapport. - Radon anses ikke som et aktuelt problem da det ikke er varig opphold i de aktuelle rom. - Det er tegnet serviceavtaler for følgende alementer; Elektro, ventilasjon, brannvarslingsanlegg, alarmanlegg, låsesystem og stolheis. - Tilfluktsrom skal opprettholdes intakt. - Eksisterende oljefyr skal fases ut og medtas i analysen med kostnadsvurdering. - Det har tidligere vært problem med drenering/grunnvann på nordvestvegg, men dette skal nå være løst av kommunen. - Spillvannsledninger er i all hovedsak rehabilitert med kjettingspyling og strømpe. - Det har vært løpende lakkeringsvedlikehold av parkett i hall og det er av DFI opplyst at det ved neste vedlikeholdsrunde er behov for dyplakkering. - Utskifting av utvendige fasadeplater (eternitt) pågår og følges og håndteres opp av kommunen. - Vannledning inn til bygget er skiftet. - All belysning skal være skiftet. - Vinduer er i hovedsak originale, men glasset er skiftet. 9

10 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR Det er ikke varmegjenvinning på eksisterende ventilasjon. - Den enkelte fagkonsulent foretar egne befaringer og registreringer. Det er avholdt samkjøringsmøte i etterkant av befaringer med eier. REFERANSENVÅ I samarbeid med eier, Frogn Kommune, er referansenivået og kriterier for rehabilitering/oppgradering av bygget satt til: - Oppgradering til gjeldende forskrifter; o TEK 10 - Forskrift og tekniske krav til byggverk Funksjon (bruk / alder / slitasje etc.) Miljø og helse Energi Brann Universell utforming o NEK 400 og FEL (siste versjon) Forskrift til elektriske installasjoner og anlegg. - Oppgradering og ivaretakelse av kjente og fremtidige krav til; o Miljø (f. eks. utfasing av oljefyr). o Energi. o Farlige stoffer. o Universell utforming. TILSTANDSREGISTRERINGER Det er foretatt registrering av alle tilgjengelige rom i hele bygget, samt foretatt en vurdering av utvendige fasader. Vedlagt følger registreringsrapporter fra de respektive faggrupper (bygning, elektro, VVS og brann). Av tabellene fremkommer tilstandsgrad og avvik, samt vurdering av årsak, konsekvensgrad, risiko og evt. anbefalt tiltak. Vedlagte rapporter er en del av hovedrapporten. For å kunne lese og forstå de vedlagte tabellene er det nedenfor forklaringer på standardens (NS 3424) definisjoner og forklaring på de enkelte kolonnene i tabellen. 10

11 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 ANALYSENIVÅ: Analysenivå er satt til en kombinasjon av nivå 1 og 2, avhengig av tilgang/tilgjengelighet og hvilke komponenter som er vurdert. REGISTERING. I denne kolonnen fremkommer de registreringer som den enkelte konsulent har gjort på befaringene. 11

12 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSGRAD (TG): KONSEKVENSGRADER (KG): RISIKO: Denne kolonnen angir 3 hovedkategorier. - Lav risiko(l) Angir at det er lav eller ingen risiko for at avviket som er registrert får konsekvenser. 12

13 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR Middels risiko (M) Angir at det er middels risiko for at avviket som er registrert får konsekvenser og indikerer at tiltak anbefales iverksatt. - Høy risiko (H) Angir at det er høy risiko for at avviket kan inntreffe og at tiltak må iverksettes. TILTAK: Angir foreslåtte og nødvendig tiltak. KOSTNAD: Angir stipulert kostnad med utbedring av avviket som er anmerket under tiltak og danner grunnlaget for den helhetlige kostnadsvurderingen. DOKUMENTASJON / VEDLEGG: Registreringsskjema / analyse: Registreringsskjemaer er valgt å legge ved i A3 format for å være best mulig lesbare. Bilder: Som dokumentasjon på tilstanden følger det vedlagt bilder. Bildene er i noen tilfeller generelle og i andre tilfeller spesifikke til et rom eller situasjon. Tegninger: Som orientering i de forskjellige rommene følger det vedlagt plantegninger med romnummerering som er benyttet i registreringsskjemaene. 13

14 TILSTANDSKONTROLL FROGNHALLEN JANUAR 2013 KOSTNADER: TILSTANDSANALYSE FROGNHALLEN JANUAR 2013 Oppdraget omfattet også kostnadsvurdering av de tiltakene som er foreslått og anbefalt utført. I høyre kolonne på registreringsskjemaet er det estimert kostnaden med å rette opp / utbedre avviket. Det vises til vedlagte. registreringsskjemaer. Disse danner grunnlaget for en helhetsvurdering og det er gjort en vurdering av kostnadene med en rehabilitering og oppgradering av bygget til dagens krav og nivå. Ref. «Formål» under oppdragsbeskrivelse. Midlertidige løsninger for brukere er ikke medtatt i kostnadsoppsettet. SAMMENDRAG KOSTNADER. Post Spesifikasjon Beløp Merknad 1 Generelle kostnader - Tilstandskontroll ,00 - Div. konsulentbistand ,00 - Prosjektledelse ,00 Anslått 10 mnd - Byggemelding ,00 - Beskrivelse ,00 Anslått - Tilbud / kontrahering ,00 - Byggeledelse ,00 Anslått 6 mnd byggetid - Div. kostnader ,00 2 Kalkulerte kostnader RIB ,00 Iht. vedlagte skjema. - Bygn. arbeider VVS ,00 15 % av VVS kostnad - Bygn. arbeider EL ,00 10 % av elektrokostnad. - UU tiltak - adkomst ,00 Terskler, trappeheis etc. - Utvendig tilleggsiolering ,00 Veggfasader. - Utstyr kjøkken ,00 Oppgradering av utstyr 3 Kalkulerte kostnader RIV - Ventilasjon ,00 Nytt anlegg hele bygget - Varmeanlegg ,00 Med varmepumpe - Sanitær ,00 Hele bygget 4 Kalkulerte kostnader RIE ,00 Iht. vedlagte skjema. 5 Kalkulerte kostnader RIBR ,00 Iht. vedlagte skjema. 6 Andre kostnader - Ikke definert. 7 Midlertidige løsn. Skole/DFI - Ikke medtatt. 8 Sum ,00 9 MVA ,00 10 Totalt ,00 Drøbak 11/1-13 Geir H Wiger Follo Prosjekt a.s 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 FROGNHALLEN TILSTANDSANEALYSE JANUAR BILDER. Som dokumentasjon på den generelle situasjonen og enkelte spesifikke registreringer vedlegges følgende bilder. Oversiktsbilde. Inngangsparti:

39 Teglfasade mot nord øst: Vaktmesterkontor:

40 Transformator: Sørøst fasade:

41 Betongskade sørøst fasade. Betongskade sørøst fasade:

42 Sørvest fasade: Sørvest fasade:

43 Skade på utvendige vinduslister: Sopp/moseangrep på teglstein:

44 Rømningsvei sør: Nordvestfasade:

45 Del av nordøst fasade: Nordøst fasade:

46 Inngang garderobe, servicedel og «underhuset»: Eksempel på gammel dør: Korridor:

47 Himling over korridor: Gammel dør i korridor:

48 Teknisk rom elektro i korridor: Sal: Korridor DFI kontorer:

49 DFI-kontor: Luftlekkasje ved trapp: Kjøkken / kiosk:

50 Kjøkkenutstyr: Sluse og rømningsvei mellom hall og stadion.

51 Korridor langs garderober: Trimrom:

52 Garderober: Dusjer:

53 Skader i dusj: Hall:

54 Parkett / skader:

55 Tribuner: Inngangsparti hall: Publikumstoaletter:

56 Vaskerom hall: Teknisk rom:

57 Tilfluktsrom / «Underhuset»): Utstyr tilfluktsrom:

58 Elektrotavler:

59 Eksempler på gamle og dårlige elektrokomponenter:

60

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN

RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN RØYKEN EIENDOM AS TILSTANDSANALYSE SPIKKESTAD UNGDOMSSKOLE RØYKEN Utgave: 1 Dato: 23.03.2012 Tilstandsrapport Røyken ungdomsskole, Røyken Eiendom AS 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Røyken Eiendom

Detaljer

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen

Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg VARDEN SKOLE Vardeveien 71 5141 Fyllingsdalen Februar 2012 Bergen kommunale bygg Varden skole Sluttrapport 11.03.2012 Side 1 av 15 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE

TILSTANDSANALYSE RØYKEN UNGDOMSSKOLE Beregnet til Røyken Eiendom AS Anlegg og Eiendom Dokument type Rapport 2120282 Dato 2012-03-27 RØYKEN UNGDOMSSKOLE RØYKEN UNGDOMSSKOLE 2 Oppdragsnr.: 2120282 Oppdragsnavn: Røyken ungdomsskole Dokument

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN

SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN OPAK MANUAL / NÆRING Mal 09E02 Ver. E 15.10.10 A-124263 SAMEIET SUHMS GATE 20 HUSBANKENS TRINN 1 RAPPORT TILSTANDSVURDERING MED VEDLIKEHOLDSPLAN.........................................................................................................................

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N

KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N KIRKENES SYKEHUS REVIDERT TILSTANDSANALYSE I FORHOLD TIL EN MULIG OPPGRADERING OG REHABILITERING AV SYKEHUSET SØSTERHJEM VANNBASSENG PIKEHJEM NV N V Ø NyØ M K NyV S Akuttmottak 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke

Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke Tilstandsrapport 2014 Bergen domkirke 2 Tilstandsvurdering 2014 Bergen domkirke Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Innledning... 4 Oppdrag... 4 Bergen Domkirke... 4 Sammendrag... 6 Avvik... 6

Detaljer

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752

Lunner Kommune. Lunner omsorgssenter. Tilstandsrapport. Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Tilstandsrapport Foreløpig versjon! 2013-08-26 Oppdragsnr.: 5133752 1 26.8.2013 Tilstandsrapport G.T H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette

Detaljer

Beverveien borettslag

Beverveien borettslag Beverveien borettslag Forprosjekt rehabilitering av våtrom og utskifting av røranlegg 2013 BEVERVEIEN BORETTSLAG FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: Usbl Teknisk avdeling v/ Trond Hagen

Detaljer

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM

S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT. Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM S. nr. 1263 Bølerskogen Borettslag II FORPROSJEKT Bølerskogen Borettslag II REHABILITERING AV VÅTROM Januar 2011 BØLERSKOGEN BORETTSLAG II FORPROSJEKT FOR REHABILITERING AV VÅTROM Utført av: OBOS Prosjekt

Detaljer

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen

Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Tilstandsrapport 2014 Korskirken, Bergen Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Oppdrag... 3 Om kirken... 3 Basisinformasjon... 3 Sammendrag... 5 Avvik... 5 Konklusjon... 7 Metode... 8 Fysisk befaring...

Detaljer

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300

Hvaler kommune. Hvaler ungdomsskole. Tilstandsrapport. 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 Hvaler kommune Hvaler ungdomsskole Tilstandsrapport 2014-05-14 Oppdragsnr.:5142300 D01 14.05.2014 Til godkjenning hos oppdragsgiver DaJSa Wium SaKlo Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016

Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Tiltaksplan for vedlikehold av bygg 2013 2016 Innhold 3 4 5 6 8 12 16 18 20 22 24 Vedlikehold 2013 2016 Bodø kommunes «arvesølv» Veien videre? Utvikling Vedlikehold/investering 2013 2016 Skoler Barnehager

Detaljer

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt

Alta kommune. Finnmarkshallen - utvidelse. Skisseprosjekt Alta kommune Finnmarkshallen - utvidelse Skisseprosjekt 26.05.2014 FINNMARKSHALLEN - UTVIDELSE 2 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 4 2. Byggherre og engasjerte rådgivere... 5 3. Om prosjektet... 6 3.1

Detaljer

Utredninger Barnehager

Utredninger Barnehager VERRAN KOMMUNE Utredninger Barnehager Alternativ A; Ved Malm skole Alternativ A1: Barnehage, 5 avdelinger Alternativ A2: Barnehage, 6 avd. inkl. avd. Malmlia Alternativ A3: Barnehage, 6 avd. nybygg 2013-10-14

Detaljer

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite

Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Nøtterøy kommune Tilleggsliste for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 15.10.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN

SARPSBORG KOMMUNE. Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN SARPSBORG KOMMUNE Ny Sentrum Barneskole - Sandesundsveien MULIGHETSSTUDIE OM GJENBRUK OG BEVARING AV SKOLEBYGNINGER I SANDESUNDSVEIEN NY SENTRUM BARNESKOLESANDESUNDSVEIEN, MULIGHETSSTUDIE BEVARING NY SENTRUM

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av

B 59453 ENØKRAPPORT FOR. Lille Ekeberg Borettslag. utarbeidet av B 59453 ENØKRAPPORT FOR Lille Ekeberg Borettslag utarbeidet av Oslo 16. januar 2014 ENØKRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1. ENØK- RAPPORTEN.... 5 1.2. FORMÅL MED ENØKRAPPORTEN....

Detaljer

Tilstandsrapport operasjonsstuer

Tilstandsrapport operasjonsstuer Kunde: Oslo universitetssykehus hf Tilstandsrapport operasjonsstuer OUS HF, Ortopedisk avdeling Oslo Legevakt 2012-12-11 Oppdragsnr.: 5124177 02 11. des 2012 Endret etter kommentarer fra OUS. Ø. Skauge

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: 975 45 77 E-post: htm@telefiber.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE

Saksframlegg LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 8018/14 Arkivsaksnr.: 14/1553-1 Saksbehandler: Kjell Skarstad LOVPÅLAGTE INVESTERINGER FOR FJERDUM SKOLE OG ENGJOM SKULE Vedlegg: 1. Rapport vedr. fornyet godkjenning Fjerdum

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst

OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst OLIGSALGSRAPPORT Med verditakst Gnr: 109 Bnr: 13 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Kommunenr 0806 Kommune: Skien Telemark Takst og Byggvurdering AS Uniongata 18 3732 SKIEN Sted/dato Skien/08.09.2011

Detaljer

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg

Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg VERDAL KOMMUNE Tilstandsrapport og handlingsplan for kommunale bygg Bygg og eiendom/teknisk etat Innhold: Oversikt kommunens bygninger og uteområder Side 1 Investeringer Side 2 Usikkerhet og reservebehov

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer