Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 2013"

Transkript

1 1 Årsrapportfor SNO i Dovrefjell- Sunndalsfjellanasjonalparkogtilliggende verneområder- 213 Tjenesteytere: Nessetfjellstyre Sunndalfjellstyre Oppdalbygdealmenning Kvikne utmarksråd Folldal fjellstyre Dovrefjellstyre Lesjafjellstyre LauritsFokstugu Fra Stroplsjødalen Av Arne J. Mortensen og Ola Eirik Bolme

2 2 Generelt Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark og tilliggende verneområder er blant Norges største sammenhengende verneområder og berører fire fylker og åtte kommuner. Forvaltningsmyndigheten for nasjonalparken og tilliggende verneområder ligger hos Dovrefjell nasjonalparkstyre. Mange av landskapsvernområdene berører flere kommuner og fylker. Rapportering og statistikk for innsats og ressursbruk blir følgelig komplisert. Tallmaterialet i denne rapporteringen er primært med utgangspunkt i områdene hvor Dovrefjell nasjonalparkstyre er forvaltningsmyndighet, men det er også tatt med noe statistikk for verneområder som grenser til Dovrefjell nasjonalparkstyre sine områder. Den totale oppsynsinnsatsen i 213 utgjør ca 22 feltdager og det er oppgitt i alt 349 oppsynsbesøk i verneområdene. I alt fire forhold er anmeldt til politiet. Det er kjøpt tjenester for nærmere 5 kr av i alt åtte tjenesteytere innenfor Dovrefjellrådet og kommunene sitt forvaltningsområde. Dette inkluderer generelt oppsyn (etter utvidet oppsynsbegrep), altså oppsyn, informasjon, registreringsarbeid, skjøtsel og veiledning) innenfor SNO sine kjerneoppgaver, samt innsats i oppdrag gitt av forvaltningsmyndigheten gjennom bestillingsdialogen. I dette er også inkludert innsats i Dovrefjellrådet/forvaltningsstyret sitt overvåkingsprosjekt, hvor SNO har ansvar for den praktiske gjennomføringen. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Kontroll, tilsyn og informasjon Kontroll og tilsyn er utført gjennom generell tilstedeværelse og gjennom de spesifikke oppdrag som er utført. Informasjon og veiledning har skjedd gjennom et stort antall publikumskontakter, deltagelse på møter og konferanser, skolebesøk og generell naturveiledning. Generelt - Oppsynsaktivitet og informasjon i forhold til villreinen har hatt høy prioritert. - Plakater med informasjon om sårbare villreinområder i forbindelse med kalvinga ble satt ut på utvalgte steder og tatt ned etter kalving (bestilling). - Tilstedeværelse under villreinkalvinga i mai. Området rundt Nonsfjellet, Skirådalen, Åmotsdalen og Stølådalen ble besøkt. Kalving i området Stølådalen, Nordre Nystuguhø og Hesthåggåhøa ble registrert slik som i 211 og 212, men i noe mindre omfang. - Området Skjelbreia-Håkodalshøa på østsida av Aursjøen/ Torbudalen er brukt av rein fra vest på vinter og vår, fram til mai/juni. Dette krever oppmerksomhet i forhold til oppbrøyting av Aursjøvegen og aktiviteten i Torbudalen og snøskutertrafikken fra Skålvollen over til Torbudalen. - Registrering av rovfuglaktivitet og oppfølging av kjente hekkelokaliteter (bestilling, overvåkingsprosjektet). - Ferdselsregistreringer på utvalgte steder (løpende, bestilling), samt ekstrainnsats i forlengelsen av FoU-prosjektet (samarbeid med NINA). I alt 23 tellepunkter i drift i 213 (se vedlegg).

3 3 - Tilstedeværelse, oppsyn og veiledning i områder med moskus (særlig Snøheimveien og Kongsvold) har vært prioritert. - Løpende oppgradering og nyutsetting av verneskilt ved aktuelle grensepunkter. Alle nye verneskilt settes om mulig jordfast og monteres på rustfrie stålstenger som bores ned. - Det ble også i år kjørt ut en del søppel som var blitt samlet opp ved gamle leger og utsiktsplasser (bestilling). - Fly er benyttet i oppsyns- og registreringsarbeid som tidligere. Samarbeid med rettighetshavere, bl a villreinutvalg. Tilgang på fly og vær- og snøforhold er begrensende faktorer. - I tillegg til løpende publikumskontakt har SNO personell (fast ansatte og tjenestekjøp) deltatt på møter, samlinger, ekskursjoner og konferanser og gitt informasjon om verneområdene. - Det er en økende innsats innenfor naturveiledning, både fra SNO-nasjonalpark og i samarbeid med naturveiledningsseksjonen. SNO i Dovrefjell-.Sunndalsfjella har i 213 deltatt i flere skoleprosjekter som tidligere. Utviklingstrekk/utfordringer med tanke på verneformålet: - Økt menneskelig aktivitet i østre deler av Snøhetta gjennom året (Hjerkinn skytefelt, Stroplsjødalen og rundt Snøheim. FoU-rapporten påviste en barriære-effekt på villreinen når ferdselen var over 3 passeringer pr dag i Stroplsjødalen, og en fullstendig barriære-effekt når trafikken var høyere enn 22 passeringer pr dag. NINA skriver: Gjennom store deler av sommeren er ferdselen i Stroplsjødalen såpass stor at vi, med bakgrunn i de statistiske analysene, kan regne med at denne har en negativ effekt på reinens arealbruk og evne til å krysse Stroplsjødalen. - I juli, august og september 213 (92 dager) var trafikken i Stroplsjødalen (nord for Kalvella) høyere enn terskelen for minste barriæreeffekt i minst 6 % av dagene (trafikken på sørsida av dalen kommer i tillegg). Antall dager i juli, august og september 213, som har mindre enn 3 passeringer /dag (under minste terskelverdi) og antall dager som har over 3 passeringer/dag (over minste terskelverdi)

4 4 - Konsentrasjon av kalvende simler i området Nonsfjellet-Skirådalen-Åmotsdalen- Stølådalen krever oppmerksomhet i forhold til forstyrrende aktivitet (vårskiløping) Anbefalte oppfølgingspunkter neste år: - Fortsatt høyt fokus på kartlegging av villreinens områdebruk og menneskelig aktivitet i Snøhetta villreinområde - Dokumentere aktivitet og eventuelle konflikter i villreinens vinterbeiteområder Videreføring av ferdselsregistreringer i samarbeid med NINA. Bør videreutvikles ut fra erfaringene i Videreføre øvrige deler av overvåkingsprosjektet (rovfugl, smågnagere?) - Økt utadrettet virksomhet, med fokus på informasjon, naturveiledning/formidling - Det bør drøftes konkrete tiltak med tanke på å redusere ferdselen i Stroplsjødalen, f eks se på mulighetene for: o Samle sommer- og vinterrutene i Stroplsjødalen på nordsida av Kalvella (samarbeid med DNT) o Etablere helårs rundløype fra Kongsvold, via tverrforbindelse med løype fra Grønbakken. Dette kan bidra til å redusere trafikken innover Stroplsjødalen. o Tilrettelegging av Høgsnyta som turmål? For å gi dagsturister fra Kongsvold et tilbud om topptur, uten at trafikken ledes innover Stroplsjødalen. Verneområdebesøk SNO sitt tjenestekjøp i Dovrefjell-Sunndalsfjella omfatter alle verneområder innenfor Dovrefjell nasjonalparkstyre, samt mindre verneområder der fylkesmennene er forvaltningsmyndighet, i alt 18 områder. Noe av tjenestekjøpet omfatter også områder som ikke er vernet, men som ligger inntil vernede områder, for eksempel Hjerkinn skytefelt. I 213 er det rapportert om i alt 349 verneområdebesøk innenfor SNO sin virksomhet. Reaksjonsstatistikk Alle tjenesteytere som har avtale med SNO utfører naturoppsyn med hjemmel i naturoppsynsloven. De reaksjoner som listes opp her, er forhold som er avdekket og rapportert fra tjenesteyter eller SNO sitt eget personell. I alt 7 forhold er anmeldt til politiet i 213, tre tilfeller av brudd på hundeloven (båndtvang) og fire tilfeller av brudd på lov om motorferdsel i utmark. Motorferdsel - Motorferdsel blir kontrollert sommer og vinter som en del av ordinært oppsyn. - Det har ikke vært gjennomført spesifikke aksjoner eller annen målrettet innsats med tanke på motorferdsel i Dovrefjell-Sunndalsfjella i 213, men motorferdsel kontrolleres i kombinasjon med andre oppdrag, f eks overvåking av fjellrev og jerv. Motorferdsel registreres også fra fly og slike registreringer gjøres på alle flyturer i området. - Det er satt opp og supplert skiltet endepunkt veg (bestilling) i de fleste kommuner rundt Dovrefjell.

5 5 Utviklingstrekk/utfordringer: - Antallet snøskutere, og ikke minst ATV er er økende. Dette skaper økte utfordringer, særlig med barmarkskjøring. Det er likevel ikke mange tilfeller av ulovlig motorferdsel innenfor verneområdene. Det er større grunn til å ha fokus på det totale omfanget av lovlig kjøring (dispensasjoner) innenfor verneområdene. Anbefalte oppfølgingspunkter: - Fortsatt å ha et høyt fokus på motorferdselaktiviteten både sommer og vinter. - Videreutvikle samarbeidet med politiet, der det er mulig - Fortsette det forebyggende arbeidet med tilstedeværelse i felt. Holde fokus på problematikken gjennom bruk av media. Kulturminner SNO registrerer alle kulturminner som avdekkes gjennom ulike oppdrag, men hadde ikke målrettet innsats for leiting etter løsfunn i 213. Det ble gjort et tilfeldig funn av pilskaft i forbindelse med reinsjakt-oppsyn. Oppsyn i villreinjakta Oppsynstjenesten under villreinjakta i Snøhetta organiseres av rettighetshaverne og er godt innarbeidet gjennom mange år. SNO deltar i oppsynskorpset med eget personell og hadde en innsats på ca 6 dagsverk i 213. SNO har ansvar for å koordinere, eventuelt styrke villreinoppsynet der det er behov og tildeler midler til oppsyn i de enkelte områder. I 213 fikk Snøhetta og Knutshø villreinutvalg til sammen kr 5 til styrket oppsyn. Rovvilt - Gjennomført sporing og kontroll av kjente ynglelokaliteter til jerv i ansvarsområdet. - Gjennomført overvåking av kjente fjellrevlokaliteter, som del i overvåkingsprogrammet for fjellrev. Et økende antall lokaliteter er tatt i bruk av fjellrev, enten som ynglehi eller annen bruk. SNO har ikke hatt oppdrag i forbindelse med avlsprosjektet eller utsetting av fjellrevhvalper i 213. SNO følger opp to foringsstasjoner med viltkamera for fjellrev i Sunndal (blir brukt regelmessig). De ulike feltoppdragene må kombineres og samordnes til ulike årstider og registreringsarbeid og oppsyn utføres ofte samtidig

6 6 Verneområde Dovre fjellstyre Lesja fjellstyre Laurits Fokstugu* Folldal fjellstyre Kvikne Utmarksråd Oppdal bygdeallmening Sunndal fjellstyre Nesset fjellstyre SNO eget personell Totalt Timer i felt Antall Timer i besøk felt Antall Timer i Antall Timer i Antall besøk felt besøk felt besøk Timer i felt Antall besøk Timer i felt *Stipulerte tall. Tjenesteyter bor ved verneområdet Innsats og antall besøk i de enkelte verneområder i 213 Antall Timer i Antall besøk felt besøk Timer i felt Antall Timer Antall Timer Antall besøk i felt besøk i felt besøk Dovrefjell- Sunndalsfjella nasjonalpark Fokstugu LV Jora LV Dalsida LV Sandsgrovbotn- Mardalsbotn BV Eikesdalsvatnet LV Torbudalen BV Åmotan-Grøvudalen LV Åmotsdalen LV Knutshø LV Drivdalen, Kongsvold og Hjerkinn LV Nordre Snøfjelltjønn NR Flåman NR Meløyflon NR Einunndals-randen NR Bjørndalen NR Hjerkinnholen NR Svarthaugan NR Fokstumyra NR (Hjerkinn skytefelt*) 22 5 Totalt Ulovligheter Som tidligere registreres det få ulovligheter og lovbrudd i verneområdene på Dovrefjell. - Med hensyn til verneformålet og naturtilstanden, er det trolig større grunn til å ha fokus på omfanget og effekten av lovlig virksomhet, enn på et beskjedent omfang av ulovligheter. Lovverk Anmeldelser Laks- innlandsfiskloven Motorferdsel (snøskuter) 1 Motorferdsel (barmark) Naturmangfoldlov/Naturvernl 1 2*** ov Viltlov Forurensingslov Friluftslov Kulturminnelov Andre lover (hundeloven) 2 3 Totalt antall saker Brudd på miljølovene avdekket av SNO (gjennom tjenestekjøp og eget personell) , innenfor Dovrefjell nasjonalparkstyre sitt forvaltningsområde.

7 7 Overvåking og artsregistreringer Overvåkingsprosjektet fikk tildelt 17 kr i 213 (SNO-budsjett) og midlene har gått til styrket tjenestekjøp, innsamling av villreindata og øvrige utgifter knyttet til f eks ferdselsregistreringer (se økonomi). Villrein Registrering av villreinens områdebruk gjennom punktobservasjoner er samlet i Dovrefjell- Sunndalsfjella siden 26, og ble fulgt opp i 213. Data er levert fra oppsynspersonell samt fra flyregistreringer i regi av SNO og villreinutvalg. I tillegg er det brukt viltfondsmidler til innhenting og kvalitetssikring av historiske data tilbake til Alle data som SNO har samlet, inngår også i grunnlagsmaterialet for regional plan, som ble ferdigstilt i 212. Den totale datafangsten i Snøhetta er nå på over 5 observasjoner og i Knutshø på ca 35. Prosjektet har generert et samarbeid mellom SNO, Norsk villreinsenter, DN og artsdatabanken for å etablere en sentral database for lagring av slike data og tilsvarende data fra alle landets villreinområder. Når basen er ferdig, skal denne tilby en kartbasert og søkbar innsynsløsning, der rettighetshavere, forvaltning og andre aktører i villreinforvaltningen kan søke opp data til ulike formål. - Gjennom tjenestekjøp og eget personell er det levert 534 posisjonsplott (sett rein) i 213 Moskus Registrering av moskusens områdebruk er gjennomført etter samme mal som for villrein, ved at tilfeldige observasjoner er samlet av oppsynspersonell, gjennom flyregistreringer og andre observasjoner siden 25. Fra og med 21 er alle moskusobservasjoner lagt direkte inn i Artsobs, og blir dermed sikret og tilgjengelig for allmennheten. Ferdselregistreringer Etter at FoU-prosjektet ble avsluttet og rapportert vinteren 213, ble det bestemt å videreføre NINA sitt opplegg med ferdselsregistreringer også i 213, i tillegg til de tellepunkter som SNO/nasjonalparkstyret har hatt i drift i flere år. Fokus har vært Snøheimveien og ønsket om å følge utviklingen i trafikken rundt Snøheim og i de områdene som FoU-rapporten identifiserte som særlig sårbare. I alt 23 tellepunkter har vært i drift i 213 (se vedlegg). Det ble kjøpt inn en ny teller (gjennom bestillingsdialogen) for å skaffe bedre data for gående, syklister og kjøretøy inn til Snøheim. Tekniske problemer gjorde imidlertid at det ikke ble gode data i 213, men vi regner med å løse disse problemene før ny sommersesong.

8 8 Det ble rigget opp automatiske tellere på i alt 23 lokaliteter i 213 og 19 av disse leverte gode data. Sykling Etter verneforskriften for Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark er sykling i parken forbudt, med unntak av noen få traseer. Det har blitt registrert noen få sykkelspor årlig, men så langt i et minimalt omfang og det har ikke vært vurdert som noen trussel mot verneformålet. Men denne aktiviteten har økt og i 213 har det vært flere observasjoner og meldinger enn tidligere, og særlig i Stroplsjødalen og rundt Snøheim. - Det bør vurderes å sette opp egen info ved Kongsvold og på Snøheim for å gjøre forbudet kjent. I deler av nasjonalparken er det fristende med sykling, men jordsmonnet er tynt og tåler lite slitasje

9 9 Rovfuglregistreringer Rovfuglregistreringer inngår i overvåkingsprosjektet og det er samlet data på hekkelokaliteter og hekkesuksess for utvalgte arter siden 26. Så langt er det prioritert å registrere og kartfeste flest mulig av de kjente hekkelokalitetene for kongeørn (som også inngår i det nasjonale overvåkingsprosjektet), jaktfalk, vandrefalk, tårnfalk, fjellvåk og andre arter (for eksempel ravn). Slike kjente hekkeplasser, hvor det kan hekke flere arter samtidig eller vekselvis (for eksempel ravn, fjellvåk, jaktfalk) er viktige å ha oversikt over, når en skal gjøre de årlige registreringene av hekkesuksess til de enkelte artene. Målet er at alle kjente (og eventuelt nye) hekkelokaliteter i verneområdene på Dovrefjell skal få en egen ID og etter hvert en historikk, som kan legges til grunn i den løpende overvåkingen. Så langt er det registrert totalt 6 slike lokaliteter i eller i umiddelbar nærhet til verneområdene på Dovrefjell. Både jordugle og fjellvåk var hyppig å se på Dovrefjell i 213, og indikerte en viss forekomst av smågnagere. Utover høsten ble det også vanlig å se lemen. Artsdatabanken- Artsobs Artsdatabanken sin base, artsobs benyttes nå til alle stedfesta artsdata og tjenestekjøpavtalene gir en nærmere opplisting av hvilke arter og artsgrupper som skal prioriteres. De viktigste gruppene av fugler er dagrovfugler og ugler, rødlistearter, prioriterte arter og karakterarter/fokusarter i de enkelte områder. Av pattedyr er det villrein og moskus som er prioritert. - I 213 er det levert 784 poster til artsobs gjennom tjenestekjøp og eget personell fra verneområdene på Dovrefjell. Både 21 og 211 var gode smågnagerår på Dovrefjell og det var dermed gode forhold for smågnagerspesialister som fjellvåk, tårnfalk og jordugle. I 212 har det vært minimalt med smågnagere å se og smågnagerspesialistene har også vært sjeldne å se. I 213 var det imidlertid både tårnfalk, fjellvåk og jordugle å se og det ble også litt lemen å se utover høsten. Tiltak Gjennom bestillingsdialogen for 213 fikk SNO i oppdrag å gjennomføre ulike tiltak i verneområdene. Dette er gjennomført ved eget personell og/eller gjennom tjenestekjøp, slik som referert tidligere. For de enkelte tiltak og status for gjennomføring vises det til bestillingsdialogskjema A og B i vedlegg 2.

10 1 Det store antallet turister på Snøheim gir gode muligheter til å informere om verneverdiene og nasjonalparken. Nye informasjonstavler er satt opp ved turisthytta og nasjonalparkstyret får en av disse tavlene til disposisjon. Økonomi Tiltak som er gjennomført med midler fra SNO-lokal: Tiltak Budsjett Brukt Overvåking (ferdselsregistreringer, villreinreg) Infotavle Vinstradalen Flyttig infotavle til * Snøheim Infotavle Kanndalen 7215 * Mangler faktura

11 11 Vedlegg 1 Ferdselsregistreringer 213, figurer og tabeller Her refereres resultater fra automatiske tellere i villreinområdet Snøhetta øst og Snøhetta vest i juli, august og september 213. I alt 23 tellere (EcoCounter m/pyroelektrisk sensor) har vært i drift etter oppdrag fra forvaltningsstyret og fylkesmannen Oppland. Tellerne er driftet i samarbeid med NINA. Rapportering: Dagnivå juli, august, september. Totaltall, maksimum, minimum og middelverdi i samme periode, samt historiske data. Alle tellere rapporterte data, med unntak av Lesjøtelet, Ringvegen, Dindalen og Snøheimveien, hvor datakvaliteten er usikker.

12 12 Kongsvold fjellstue Sum: Max: 36 Min: 8 Middel: 121 personer Kongsvold fjellstue Sept. 12 Kongsvold Fjellstue Konklusjon: Jevne tall for sommeren, men høyeste tall noensinne i 213.

13 13 Kongsvold stasjon Sum: 1784 Max: 82 Min: Middel: 19 personer Kongsvold stasjon Sept. 25 Kongsvold stasjon Konklusjon: Jevne tall

14 14 Viewpoint Snøhetta Sum: Max: Min: Middel: personer Viewpoint Snøhetta Sept Viewpoint Snøhetta Konklusjon: Samme tall for 213 som 212. Stabiliserte besøkstall.

15 15 Stroplsjødalen Plasseirng i varde ved T-merka sti innafor Kaldvella. Sum: 3997 Max: 163 Min: Middel: Stroplsjødalen ved Kaldvella Sept Stroplsjødalen Konklusjon: Eksakt samme volum i 21, 212 og 213. Stabilt!

16 16 Snøheim-Snøhetta Plassering i varde der de to T-merka stiene går sammen og før kryss mot Vesttoppen. Sum: Max: 95 Min: 5 Middel: Snøheim-Snøhetta Sept Snøhetta Konklusjon: Økning på ca 15 personer fra 212 til 213.

17 17 Snøheim Reinheim Plassering: 5 meter fra Snøheim langs T-merka sti til Reinheim Sum: 2156 Max: 72 Min: 1 Middel: 23 8 Snøheim-Reinheim Sept Snøheim-Reinheim Konklusjon: Økning på ca 55 passeringer fra 212 til 213. Tilsvarende tall i 21 og 29. Trenden er økning fra 21

18 18 Snøheim Storstyggsvånådalen Plassering: 5 meter fra Snøheim mot Storstyggsvånådalen. SUM: 177 Max: 83 Min: Middel: 19 personer Snøheim-Storstyggsvånådalen Sept Snøheim-Svånåkollan Konklusjon: Liten økning fra 212 til 213.

19 19 Grønnbakken Plassering: 15 meter etter undergang jernbane langs T-merka sti. Sum: 333 Max: 161 Min: Middel: Grønnbakken 15 m etter undergang Sept Grønnbakken Konklusjon: Variabel bruk av lokaliteten. Ca. 5 færre enn i 212.

20 2 Mot Tjønnglupen Plassering brokar x km fra ende veg. Telleren ble flyttet lenger inn i fjellet i 212, derfor nedgang i tallene fra 211 til 212. Sum: 859 Max: 78 Min: Middel: Mot Tjønnglupen Sept Sæterfjellet Konklusjon: Litt under 1 færre passeringer i 213 enn 212.

21 21 Stordalen ved Ausjøhytta Sum: 738 Max: 42 Min: Middel: 8 Stordalen ved Ausjøhytta Sept. 8 7 Ausjøen-Stordalen Konklusjon: Lave besøkstall. Økning på 2 passeringer fra 212 til 213.

22 22 Mot Loennechenbua Plassering mot Loennechenbua fra Åmotsdalen Sum: 353 Max: 17 Min: Middel: Mot Loennechenbua Konklusjon: Forholdsvis lave besøkstall Sept.

23 23 Store Ringveg innafor Grisungen Sum: 2269 Max: 116 Min: Middel: Store Ringveg innafor Grisungen Sept. 25 Ringvegen Stridåbrua Konklusjon: Må få verifisert tallene.

24 24 Åmotsdalen Sum: 23 Max: 172 Min: Middel: 22 Åmotsdalen 3 m innafor parkering Sept Åmotsdalen Konklusjon: Økning på nesten 3 passeringer fra 212 til 213. Likevel under gjennomsnittet for de fem årene som er målt.

25 25 Reinsvatnet sør Sum: 35 Max: 23 Min: Middel: 3 personer 25 Reinsvatnet Sør Sept Reinsvatnet sør Konklusjon: Lave besøkstall. Nedgang i 213.

26 26 Reinsvatnet nord Sum: 525 Max:79 Min: Middel: 6 Reinsvatnet nord Sept. 7 Reinsvatnet nord Konklusjon: Forholdsvis lave besøkstall. Litt over 1 færre passeringer i 213 enn 212

27 27 Pilbua mot Åmotsdalen Sum: 58 Max: 55 Min: Middel: 6 Pilbua mot Åmotsdalen Sept. Konklusjon: 5 passeringer. Pilbua mot Ryggen Sum: 45 Max: 36 Min: Middel: 5 Pilbua mot Ryggen Sept.

28 28 Konklusjon: 45 passeringer. Pilbua mot Dindalen Sum: 63 Max: 8 Min: Middel: 1 person Kommentar: Feil plassering eller feil i data? Pilbua mot Dindalen Konklusjon: Noe galt med plassering eller feil teller? Sept.

29 29 Fokstumyra naturreservat Sum: 5154 Max: 188 Min: Middel: 55 personer Fokstumyra naturreservat Sept Fokstumyra Konklusjon: Det har vært en økning over tid

30 3 Skamsdalen Feil i data totalt. Sjekk inndata. Sept.

31 31 Vedlegg 2 Bestillinger fra forvaltningsmyndighet A. SNO kjerneoppgaver Bestillingsskjema mellom Dovrefjell nasjonalparkstyre og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 213 Fylke: Oppland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Hedmark Kontaktpersoner: Tore Rødseth Ulvund / Lars Børve Telefon: / SNO lokalt: Dovrefjell Sunndalsfjella. Kontaktpersoner: Arne Johs Mortensen / Ola Erik Bolme Telefon: / A. SNO kjerneoppgaver (fylles ut av forvaltningsmyndighe innspill/forventninger fra forvaltningsmyndighet til SNO på SNOs kjerneoppgaver) Tema Motorferdsel i utmark, snøscooterkjøring, kontroll av kjørebok osv Alle verneområder Merknader Kontroll og tilsyn med motorferdsel vinter, viktig med synlig oppsyn. Motorferdsel vinter: Det prioriteres kontroll og tilstedeværelse i områder der det erfaringsmessig er størst aktivitet. Kontrollvirksomhet utføres i størst mulig grad i kombinasjon med annen virksomhet. Fokus på forebyggende innsats gjennom tilstedeværelse (på bakken i fra lufta) Dispensasjoner og kjørebøker skal kontrolleres. Motorferdsel i utmark, Kontroll med barmarkskjøring har høy prioritet. barmark Alle verneområder Det prioriteres kontroll og tilstedeværelse i områder der det er veier/kjørespor eller andre traseer hvor det er gitt dispensasjoner, jf forvaltningsplanen. Føre tilsyn med at de veier som skal være stengt med bom iht forvaltningsplanen, faktisk er det. Sørge for skilting der det er nødvendig. Ha fokus på eventuell slitasje/terrengskader langs kjøretraseer der det er gitt dispensasjoner. Særlig fokusområder er Knutshø LV (Tynset og Alvdal kommuner) Inngrep Åmotdalsvegen, følge opp vedlikehold og at det ikke blir oppgradering, (jf. sak i Oppdal kommune). Registrere/følge opp tilbakeføringen av dammer ved Fjellægeret og Tilsyn med informasjonsskilt (3 stk) utbedring av kjøreskader. Tilsyn med skilt/tavler ved innfallsporter. Bytte ut tavler/info etter behov. Melde til forvatningsstyret eventuelt behov for produksjon av nye tavler. Tilsyn med oppsatte grenseskilt Tilsyn med oppsatte grenseskilt (løveskilt) og utskifting ved behov. Oppsetting av nye grenseskilt der det er behov

32 32 Sårbar art villrein Følge med på skiutfart vinter og vår i forhold til fostringsflokkker og kalvingsområder. Informere publikum oppsetting av skilt ved behov. Prioriterte områder: Skirådalen / Loennechenbua, Hesthoggohøa, Nystugguhøa og Stroplsjødalen om lokalisering av kalving som i 21 Registrere kalvingsaktivitet (geografisk fordeling og tidspunkt) så langt det er mulig. Hovedinnsats i tidligere dokumenterte områder, men også fokus på nye områder. Oppsyn i forbindelse med guidede turer/organisert Tilsyn med organisert ferdsel. Kontroll med at vilkår i dispensasjoner etterleves. ferdsel Særlig fokus på virksomheten rundt moskus-safari, mht dispensasjoner og aktsomhet/forsvarlig atferd. Det skal ikke gjennomføres moskus-safari i kalvingsområder for moskus (jf løyve) Det er ikke tillatt med organisert ferdsel med formål å oppsøke villrein, jf forvaltningsplan. Oppsyn - ferdsel i sårbare områder Særlig fokus på omfanget av ferdsel i villreinens vinterbeiteområder (østlige/nordlige deler av Snøhetta). Registrere endringer i menneskelig ferdsel i disse områdene (jf ferdselregistreringer, B-skjema) Tilsyn veierbrøyting/åpning/stenging Organisering av stikking av Vinterløyper Aursjøveien - kjøring og skilting / stengning fram til åpning 6. Spesielt obs på kjøring Aursjøvegen Krøsbekken Nesset før 6. Vei til Sandgrovbotn/Mardalsbotn (12.-35) og Skamsdalen (12-6)BVO. Sørge for at stikking og bruk skjer i henhold til regelverk Stroplsjødalen, Torbudalen samt de løypene som stikkes for scootertraseer i Oppdal.

33 33 B. Bestillinger fra Dovrefjell nasjonalparkstyre (bestilling av SNO personellressurser ut over SNOs kjerneoppgaver - fylles ut av forv. Myndighet)) Bestillings -nummer (fylke + nummer + år) DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS Priorit et Kateg ori 1-3 og evt frist for oppdr ag Hvis verneområ de ID-nr. for området (Naturbas e) Navn på område/lokalitet Prio 1 Alle Hele verneområdet Prio 1 Prio 1 Prio 1 Prio Prio Prio 1 Prio 3 Prio 2 VV18 94 VV18 97 VV18 97 VV18 96 VV18 97 VV18 97 VV18 97 VV18 94 (VV1 897?) Kongsvold- Hjerkinn LVO, også noe i NP P-plasser Jenstad- Middagshjellen, Røymoen / Skålvollen, Vangshaugen, Grøvudalshytta, Raudberghytta, Åmotsdalshytta. Snøhetta villreinområde Dovrefjell- Sunndalsfjella NP Dovrefjell- Sunndalsfjella Knutshø LVO NP Drivdalen / Kongsv / Hjerkinn LVO. (NP?) Beskrivelse av oppdrag Overvåkingsprosjekt et I god gjenge: - Ferdselsregistrering - Villreinregistrering - Rovfugl (- Smågnagerreg) Bør se på rapportering / konsolidering av data / bruk av data i forvaltningen. Fuglehundprøver, Kontroll/tilsyn - total ferdsel i området. Henge opp ekstra infoplakater Kalvingsområde for villreinen. Registrere geografisk fordeling og tidspunkt for kalving så langt det er mulig. Registrere menneskelig aktivitet t i kalvingsområdene Flytte infotavle fra nasjonalparkgrense Anslått tidsbruk i ukeverk Kryss av hvis behov for egen rappo rt 6 Årsrappor t,2 Årsrappor t,2 Årsrappor t 1,5 Års- Rappo rt.4 Års- Rappo rt og inn til Snøheim Infopunkt Snøheim 1 Årsrappor t Ferdselstelling i traseen til Sykkelenern (Vetlvonin Karilægeret). Vurderes: Skamsdalen - stitransekt legges ut og analyseres for å følge slitasje. Ny sjekk etter 5 år Fjerning av gamle skilt og plakater.,4 Årsrappor t,2 Årsrappor t,2 Årsrappor t SNO sin rapportering av oppdraget (SNO fyller ut etter utført arb.) Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført Gjennomført SNO sine forslag til videre oppfølging, eventuelle oppgaver som ikke er utført (fylles ut etter utf. arb.) Overvåkingsprosjektet på Dovrefjell har gitt verdifulle data i mange år. Samarbeid med NINA øker faglig kvalitet og gir legitimitet. Bør vurdere områder og behov fra år til år Bør vurdere områder og mulig gjennomføring fra år til år Ikke gjennomført Bør gjennomføres 214 Gjennomført Ikke gjennomført 212. Delvis gjennomført Videreføres?

34 34 Bestillings -nummer (fylke + nummer + år) DNS DNS DNS DNS DNS DNS 15 Priorit et Kateg ori 1-3 og evt frist for oppdr ag Prio 2 Prio 3 Prio 3 Prio 2 Prio 3 Før Hvis verneområ de ID-nr. for området (Naturbas e) VV18 96 Hele området, stort sett LVO VV18 9 VV18 9 VV18 96 Navn på område/lokalitet Åmotan (NP + )8 LVO Knutshø LVO Knutshø LVO Åmotan, skilting og sikring av stier Beskrivelse av oppdrag Følge utvikling gjennom sesongen mhp. forsøpling, slitasje, veiledning og evt. behov nye tiltak. Tilsyn og vedlikehold motorferdselsskilt. Vurdere behov supplering / fornying. Sette opp motorferdselsskilt på grensa innenfor Orkelbogen Følge bedre med på kjøring på barmark i Tynset sin del av Knutshø LVO. Ettersyn, vedlikehold (Tjenestekjøp grunneier?) Anslått tidsbruk i ukeverk Kryss av hvis behov for egen rappo rt 1 Årsrappor t,4 Årsrappor t,1 Årsrappor t,4 Årsrappor t,4 Årsrappor t SNO sin rapportering av oppdraget (SNO fyller ut etter utført arb.) Pågående (grunneier involvert) Delvis gjennomført Ikke gjennomført 212 Delvis gjennomført Pågående (grunneier involvert) SNO sine forslag til videre oppfølging, eventuelle oppgaver som ikke er utført (fylles ut etter utf. arb.) Løpende oppgave Bør gjennomføres i 214 DNS 16 DNS 17

35 35 Statens naturoppsyn (SNO) SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan som er myndighetsutøver etter lov om statlig naturoppsyn av 2 juni Loven gir SNO-personell tilsynsmyndighet og ansvar for oppsyn med overholdelse av følgende miljølover; friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og deler av forurensningsloven i hele landet, både på offentlig og privat grunn. Oppgaven er todelt og retter seg både mot tilsyn og overvåking av naturtilstanden og tilsyn med menneskets atferd i naturen i forhold til gjeldende regelverk. Den nasjonale ledelsen i SNO ligger i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim og det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde, totalt 61 lokale kontorer, med til sammen 93 ansatte ved starten av 21 Organisasjonen er delt i seks seksjoner; to kystseksjoner, to nasjonalparkseksjoner, en rovviltseksjon og en naturveilederseksjon. Hovedoppgavene er informasjon og veiledning, i tillegg til kontroll, registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. I dette inngår også viktige oppgaver innen rovviltforvaltning, bl.a. bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til den lovfestede erstatningsordningen på bufe og tamrein. Virksomheten er basert på egne oppsynsstillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med andre oppsynsordninger lokalt og regionalt. SNO har også et overordnet ansvar for Skjærgårdstjenesten, en interkommunal ordning med hovedansvar for skjærgårdsparkene mellom Bergen og Halden. En viktig utfordring for naturoppsynet er å skape forståelse og respekt for regelverket som finnes på dette området. Det blir lagt vekt på å etablere godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn. Dette gjelder både fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, og politiet. Særlig er samordning med politiet viktig når det gjelder kontrolloppgavene. Samarbeidet er formalisert gjennom avtaler, rolleavklaringer og tjenestekjøpsavtaler. På denne måten blir naturoppsynet mer effektivt og profesjonalisert. Virksomheten er fortsatt i vekst og utvikler seg i tråd med de rammer som finnes i lovforarbeider og gjennom den løpende styringsdialogen med Miljøverndepartementet.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2013 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt 1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Oppsyn i et har i år som

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2011 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt I tillegg er det kjøpt tjenester av: Landbrukstjenester Folgefonna Dag Utklev

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2015 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt 1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Oppsyn i naturreservatet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I FULUFJELLET NASJONALPARK Ny forvalter 1. Organisering og roller Fulufjellet nasjonalpark ble opprettet 27.04.2012. Fulufjellet nasjonalpark

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I SJUNKHATTEN NASJONALPARK Innhold 1. Organisering og roller 2. Oppsynsaktivitet: Kontroll/tilsyn, informasjon mm. 3. Oppsett av Infotavler

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR.

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA ROLLAGSFJELL NR. 2012 SNO ansatt: Håvard Kjøntvedt I tillegg er det kjøpt tjenester av: Landbrukstjenester Folgefonna Dag Utklev

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK. Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK. Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I MIDTRE NORDLAND 2011 SJUNKHATTEN NASJONALPARK Foto:Geir H Olsen SNO-Bodø SNO ansatte: Geir Håkon Olsen, SNO-Kyst Nord, Bodø Sjunkhatten Nasjonalpark:

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE.

ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE. 2012 Foto: Petter Braaten, Lordemarsjen ved Lordehytta SNO ansatte: Petter Braaten, SNO- Hallingskarvet Kristoffer U. Hansen, SNO-Aurland

Detaljer

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014 ÅRSRAPPORT SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2014 Sommerdag ved Bogvatnet ved Heggvassbotn. Foto: Tore Veisetaune 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ÅRSRAPPORT 2015 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE ERIK OLA HELSTAD, SNO 1. Organisering og roller Sølen Landskapsvernområde forvaltes av verneområdestyret for Sølen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO

ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO ÅRSRAPPORT 2014 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO Grindalsnibba i bakgrunnen SNO ansatte: Kjell Hansen, SNO Geiranger Tlf. +47 901 64 801 E-post: kjell.hansen@miljodir.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN LVO ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDETSTYRET FOR GEIRANGER-HERDALEN 2013 Ferdig broprosjekt ved Liastølen SNO ansatte: Kjell Hansen, SNO Geiranger Tlf. +47 901 64 801 E-post: kjell.hansen@miljodir.no

Detaljer

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014

Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Bestillingsskjema B mellom forvaltningsmyndighet og Statens naturoppsyn (SNO) lokalt for 2014 Forvaltningsmyndighet/styre: Hallingskarvet nasjonalparkstyre Kontaktperson: Trond Erik Buttingsrud Telefon:934

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012 ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARK-/VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2012 SNO ansatte: Peter Hermansen Jon Erling Skåtan Leonhard M. Mikalsen Reidar

Detaljer

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012

RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 RAPPORT OVER OPPSYNSARBEID I SJUNKHATTEN NASJONALPARK/ DÁVGA SUODDJIMPÁRKKA 2012 Utsikt mot Sørfjorden. Foto: Tore Veisetaune Statskog Fjelltjenesten v/tore Veisetaune 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Børgefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Strandli gård - Fiplingdal Dato: 05.12.2014 Tidspunkt: 09:30 Arbeidsutvalgsmøte ifb med bestillingsdialogmøte 1 hvor SNO,

Detaljer

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Arbeidsutvalget i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen

Kurs for guider Hjerkinn Arne J. Mortensen Kurs for guider Hjerkinn 2.06.2015 Arne J. Mortensen Statens naturoppsyn - Tilsyn med naturen selv - Tilsyn med bruken av naturen Kjerneoppgavene for SNO ivareta nasjonale miljøverdier forebygge miljøkriminalitet

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL REINHEIMEN NASJONALPARKSTYRE 2013 Leirungsvatnet SNO ansatte: Per Olav Haugen, Skjåk Thomas Rødstøl, Rauma I tillegg er det kjøpt tjenester av: Skjåk allmenning Finndalen

Detaljer

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe

Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret. Midtre Nordland SNO v/randi Boe Oppsyn, forvaltningstiltak og samarbeid med nasjonalparkstyret Midtre Nordland 23.05.2016 SNO v/randi Boe Statens naturoppsyn miljøforvaltningens feltapparat SNO - etablert som følge av Lov om statlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013

ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013 ÅRSRAPPORT SJUNKHATTENNASJONALPARK/ DÁVGASUODDJIMPÁRKKA2013 Hømmervatn i Sjunkhatten nasjonalpark. Foto: Geir H. Olsen 1 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn, informasjon

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL BREHEIMEN NAJONALPARKSTYRE 2011 Orkideen Marisko i full blomstring i Høyrokampen naturreservat. SNO ansatte: Liv Byrkjeland, Luster Øyvind Angard, Skjåk I tillegg

Detaljer

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark.

Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Arbeidsnotat Utarbeidelse av retningslinjer for motorferdsel i Børgefjell nasjonalpark. Notatet er utarbeidet som et grunnlag for diskusjoner i arbeidsutvalget, rådgivende utvalg og nasjonalparkstyret

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015

ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015 ÅRSRAPPORT FRÅ STATENS NATUROPPSYN TIL VERNEOMRÅDESTYRET I SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE 2015 Kjerag SNO ansatte: Peter Hermansen Jon Erling Skåtan Reidar Johan Sandal Oppsynstenesta

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Direktoratet for naturforvaltning DIREKTØR ORGANISASJON AREALFORVALTNING (Arealvern og bruk) ARTSFORVALTNING STATENS NATUROPPSYN (SNO) ØKONOMI NASJONALPARK VILT NASJONALPARK Nord Sør PERSONAL FRILUFTSLIV

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008

ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008 ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008 SNO lokalt: Per Olav Haugen Thomas Rødstøl I tillegg er det kjøpt tjenester av: Skjåk allmenning: -Tilsyns- og skjøtselsoppgaver

Detaljer

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013

Protokoll for møte i arbeidsutvalget (AU) 18.03.2013 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015)

Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015) Litt statistikk fra verneområdene i Dovrefjell (2015) Nasjonalparkstyret forsøker selv å samle inn statistikk fra de som har tillatelse til å drive med organisert ferdsel, særlig moskusguiding. SNO og

Detaljer

ÅRRAPPORT 2014. Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde

ÅRRAPPORT 2014. Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 1 ÅRRAPPORT 2014 Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Austre Tiplingan/Luvlie Diehpell landskapsvernområde 2 Innhold Innledning 3 Oppsyn tilsyn 4 Aktivitet Brudd på vernebestemmelsene Grensemerker og skilt

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre, Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei LEDER Bengt Fasteraune

Detaljer

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5

Verneområdestyret for Trollheimen Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Sak 14/2011 - behandlet i møte 02.03.2011 Side 1 av 5 Trollheimen landskapsvernområde og Innerdalen landskapsområde søknad om tillatelse til landing med helikopter for filming av skikjøring, Sunndal kommune

Detaljer

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 Dato: 28.05.2015 Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt sommersesongen 2015 1. Føringer for perioden 2014-2017 vedtatt i Stortinget Stortinget vedtok i desember 2013 1 at endelig avgjørelse om

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 03.11.2014 Tidspunkt: 13:00 13:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014

Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Midler til tiltak i verneområder post 1420.31 2014 Referansenummer 14SBB71B Søkeropplysninger Organisasjonsnummer 974764350 Navn Astrid Alice Haug Firmanavn Nasjonalparkstyret for Adresse Postboks 4710

Detaljer

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød

Eg er ikkje sikker på det. Lover og reglar skal ikkje vere slik eller tolkast på denne måten. Helsing Erling Rød Fra: Erling Rød [mailto:erlingrod@gmail.com] Sendt: 2. juni 2015 22:34 Til: Ola Røtvei Emne: Re: Torbudalen biotopvernområde - tolking av forskriftens 3, 3.2. b) og c) Eg er ikkje sikker på det. Lover

Detaljer

Kompetanseprogram for nasjonalpark- og verneområdestyrer. Lom

Kompetanseprogram for nasjonalpark- og verneområdestyrer. Lom Kompetanseprogram for nasjonalpark- og verneområdestyrer Lom 13.04.2016 Statens naturoppsyn miljøforvaltningens feltapparat SNO - etablert som følge av Lov om statlig naturoppsyn av 1996 Tilsyn av virksomhet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE

ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE ÅRSRAPPORT 2012 FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET I LOMSDAL-VISTEN NASJONALPARK NJAARKEN VAARJELIMMIEDAJVE Høst i Fagerjorddalen / Faavrroesdurrie CARL NORBERG, SNO I tillegg er det kjøpt

Detaljer

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre

Protokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark

Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark Prosjektplan- forvaltningsplan for Gutulia nasjonalpark BAKGRUNN Gutulia nasjonalpark ble etablert i 1968 for å bevare en av de siste urskogene i Norge og et fjell- og myrlandskap som er karakteristisk

Detaljer

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Årsrapport 2014. Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat Årsrapport 2014 Fra Statskog Fjelltjenesten Til Midtre Nordland Nasjonalparkstyre Saltfjellet-Svartisen Nasjonalpark Gåsvatnan Landskapsvernområde Saltfjellet Landskapsvernområde Storlia Naturreservat

Detaljer

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015

Sunndal kommune. Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring. Saksframlegg. Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Sunndal kommune Arkiv: 122 Arkivsaksnr: 2012/66-47 Saksbehandler: Bjørn Sæther Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 62/15 02.09.2015 Regional plan for Dovrefjellområdet 2. gangs høring.

Detaljer

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014

Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014 Dato: 22.04.2014 Ferdselsregler for vegene i Hjerkinn skytefelt - sommersesongen 2014 1. Føringer i Statsbudsjettet for perioden 2014-2017 (Prop 1 S: Miljøverndepartementet og Forsvarsdepartementet) Stortinget

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK

ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK ÅRSRAPPORT 2012 RAGO NASJONALPARK Sølvskardvatnan med Ragotoppen i bakgrunnen Foto: Tore Veisetaune 2 Innhold 1 Innledning... 4 A - OPPGAVER... 5 2 Oppsynsaktiviteten kontroll/tilsyn, informasjon m.v....

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara.

Forfall: Eva Solstad Hagen, Sogn og Fjordane fylkeskommune. Ingen møtte som vara. Torbjørg Austrud, Ulvik kommune. Ingen møtte som vara. Protokoll fra møte i Hallingskarvet nasjonalparkstyre den 02.11.12. Dato: 02. november 2012 Tid: 14:30 15:00 Sted: Telefonmøte Til stede fra Hallingskarvet nasjonalparkstyre: Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Årsrapport Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende landskapsvernområder og naturreservat 2010

Årsrapport Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende landskapsvernområder og naturreservat 2010 Årsrapport Rondane og Dovre nasjonalparker med tilliggende landskapsvernområder og naturreservat 2010 Av Statens naturoppsyn ved Finn Bjormyr 1 1.0 Verneområdene - Generelt Ansvarsfordeling i verneområdene:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 17.09.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 29/2014 24.09.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET

NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Fregn naturreservat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» SAKSBEHANDLER: HENRIETTE OTHILIE BØE KILDAHL DATO: 03.02.2015 ARKIVKODE: 2014/8084-432.3 REFERAT

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG

BUSKERUD TILSYNSUTVALG BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK Sak nr 22/16 Vedtak i møtet 14.03.2016: Vedtaket var enstemmig. PRAKSIS FOR BUSKERUD TILSYNSUTVALG ( TU ) SIN BEHANDLING AV SØKNADER OM MOTORFERDSEL I

Detaljer

nina minirapport 077

nina minirapport 077 77 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 24 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport er en enklere tilbakemelding til oppdragsgiver enn det som dekkes

Detaljer

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse

PROTOKOLL. Rollag, 30.11.2015. Orienteringer/diverse PROTOKOLL Utvalg: Forvaltningsstyret for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Eggedal Borgerstue Dato: Tirsdag 24. november 2015 Tidspunkt: Kl. 16.00-20.00 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien,

Detaljer

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20.

Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. Foto: Forsvarsbygg Foto: M. Vorkinn Hjerkinn skytefelt oppstart av verneplanprosess Innledende møte med grunneier, fjellstyrene, Forsvarsbygg m.fl., Toftemo turiststasjon 20. juni 2013 Dagsorden Velkommen

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

Møteprotokoll med samlet saksframstilling

Møteprotokoll med samlet saksframstilling Møteprotokoll med samlet saksframstilling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Epostbehandling Dato: 18.08.2014 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy

Forslag til ny kommunal forskrift for bruk av motorfartøy og luftfartøy Lesja kommune Forvaltning og utvikling Arkivsak: 2007/259-6 Arkiv: K01 Saksbehandler: Elise Lyftingsmo Dato: 12.11.2014 Saksutredning Utv.saksnr Utvalg Møtedato 86/14 Forvaltningsstyre 25.11.2014 Forslag

Detaljer

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752

Framlagt på møte 25.01.2011 Styresak 06-2011 Saksnr. 11/00049 Arknr. 752 Uttalelse til prosjekt barmarkskjøring i Finnmark 2010 1. Innledning Direktoratet for naturforvaltning (DN) fikk i januar 2010 i oppdrag fra MD å etablere et prosjekt med formål å redusere den skadelige

Detaljer

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø

Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Villreinnemnda for Snøhetta og Knutshø Sendes elektronisk Til Miljødirektoratet post@miljodir.no Vår ref.arkivsak Vår saksbehandler Deres ref. Dato 2015/8240 Tore Rødseth Ulvund 2015/10586 25.11.2015 DOKUMENTER

Detaljer

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003

Yngleregistreringer av jerv i Norge i 2003 Yngleregistreringer av jerv i Norge i 3 Henrik Brøseth Roy Andersen Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr NINA Minirapport 1 På landsbasis har det i år blitt dokumentert eller antatt 7 ynglinger

Detaljer

DOVRE. På historiske stier blant villrein og fjellplanter

DOVRE. På historiske stier blant villrein og fjellplanter DOVRE På historiske stier blant villrein og fjellplanter 2 3 Historisk sus over nasjonalparken består av slake flyer og runde topper som når opp i 1700 meters høyde. Det aller meste av nasjonalparken ligger

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen

Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Nasjonalparksenter for Jotunheimen og Reinheimen Besøksstrategi for Jotunheimen nasjonalpark, erfaringar. FMOP utarbeidde forslag til besøksstrategi for Jotunheimen v/marit Vorkinn Arbeidsseminar med presentasjon

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Norsk Villreinsenter, Hjerkinn Dato: 28.09.2015 Tidspunkt: 1300 (Lunsj i møterommet fra ca 1330 Det vises til forhåndsvarsling. Eventuelt forfall

Detaljer

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde

Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Årsmelding 2012 for Øvre Dividal Nasjonalpark og Dividalen Landskapsvernområde Ole Nergårdsbu mye brukt av folk som ferdes. Foto: Kjetil Letto 1. OPPSYN. Fjelltjenesten har hovedansvaret for feltarbeid

Detaljer

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse

TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) Sist endret: Kort beskrivelse TILTAKSPLAN (SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE) 2016-2020 Sist endret: 30.11.2015 Verne-områdenavn Tiltakskategori Kort beskrivelse Prioritet Finansiering Samarbeids- Hvem har + naturbase-id av tiltak aktører

Detaljer

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet

Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Pelsdyrholdets betydning for naturmangfoldet Handlingsplan mot mink Knut Morten Vangen Dette er Miljødirektoratet forvaltningsorgan under Klima- og miljødepartementet etablert 1. juli 2013 om lag 700 medarbeidere

Detaljer

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane

Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Referat, arbeidsmøte GPS-prosjekt Rondane Spidsbergseter, 23.01.09 Deltagere: Olav Strand (NINA), Roy Andersen (NINA), Kirstin Fangel (NINA), Espen Rusten (SNO/Norsk Villreinsenter), Trond Veskje (Rondane

Detaljer

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK

BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK BUSKERUD TILSYNSUTVALG HARDANGERVIDDA NASJONALPARK PROTOKOLL FOR MØTE 11.04.2012 Møtested: Numedal Utmarkssenter på Rødberg Møtetid: 19.30 22.00 Tilstede: Vebjørn Håvardsrud, Hol ( leder ) Nils Helge Tufto,

Detaljer

Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009

Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009 Presentasjon for Maridalens rådgivende utvalg 28.Oktober 2009 1. Statens naturoppsyn (SNO) i Oslomarka 2. SNO i Maridalen landskapsvernområde Live S. Danielsen. Telefon: 97 63 10 30 Naturoppsyn, Statens

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 05.04.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 94880564. Vararepresentanter

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Motorferdsel i utmark Statens hus 30. januar 2014 Erfaringer fra kontroll med motorferdsel i utmark. Forsøksordningen med etablering av snøscooterløyper. Rune Sørholt politioverbetjent Miljøkoordinator

Detaljer

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark.

Sak 16-2015 Søknad om bruk av drone til fotografering ved Skardsenden i Hallingskarvet nasjonalpark. MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 26.05.15. Dato: 26. mai 2015 Tid: kl. 11:00 13:30 Sted: Reiselivssenteret Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16

AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16 Stiftelsen inasjonalparker www.nasjonalparker.org AKTIVITETER OG PROSJEKTER 2015/16 Nedenfor er listet aktiviteter og prosjekter planlagt og gjennomført 2015 med videreføring i 2016. Beløpene er ikke nøyaktige

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA

ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA 2016 Statens naturoppsyn Erik M. Ydse 1 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Rapport for det statlige tilsynets virksomhet i Forollhogna nasjonalpark med tilliggende

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Dovrefjell nasjonalparkstyre 22/2015 26.03.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Dovrefjell nasjonalparkstyre 22/2015 26.03.2015 DOVREFJELL NASJONALPARK- STYRE Særutskrift samlet saksframstilling Arkivsaksnr: 2014/6918-6 Saksbehandler: Carl Severin Bjurstedt Dato: 09.03.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Dovrefjell nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-postmøte Dato: 06.01.2016 Tidspunkt: Lyngsalpan verneområdestyre Sak behandles på e-post da nytt styre fortsatt ikke er satt. Saken må behandles før neste møte i styret

Detaljer

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015

Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre 2015 Naustdal-Gjengedal verneområdestyre Trondheim, 23.02.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/12497 Saksbehandler: Inger Anne Ryen Drift av Naustdal-Gjengedal verneområdestyre

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN

HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER I NATURMANGFOLDLOVEN OG NATUROPPSYNSLOVEN Miljøverndepartementet Avdeling for naturforvaltning Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO e-post: oivind.dannevig@md.dep.no Deres ref: 12/5835 Vår ref: mcg Dato: 18. februar 2013 HØRINGSUTTALELSE FORSLAG OM ENDRINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE

MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE MØTEPROTOKOLL FOR MØTE I HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 25.06.13. Dato: 25. juni 2013 Tid: kl. 08:30 16:00 Sted: Geilo Til stede: Erik Kaupang, Hol kommune (leder) Kjell Ålien, Buskerud fylkeskommune

Detaljer

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45)

12.00 Faglig innslag: Guiding på Gjenreisningsmuseet (vi går fra Rica til museet kl 11.45 og går tilbake 12.45) Møteinnkalling Styremøte for Seiland/Sievju nasjonalparkstyre Møtested: Rica Hotell Hammerfest, møterom Seiland Dato: 24. september Program: 11.00 Lunsj for styret på Rica 12.00 Faglig innslag: Guiding

Detaljer

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde.

Sak 25 - Søknad om dispensasjon til å bruke helikopter i forbindelse med arbeid på Telenormast innenfor Finse Biotopvernområde. MØTEPROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET FOR HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE 28.08.15. Dato: 28. august 2015 Tid: kl. 09:00 09:30 Sted: Telefonmøte Til stede fra Arbeidsutvalget: Erik Kaupang, Hol kommune (leder)

Detaljer

Hodalen landskapsvernområde i Tolga kommune i Hedmark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. desember 1989.

Hodalen landskapsvernområde i Tolga kommune i Hedmark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. desember 1989. INNLEDNING Hodalen landskapsvernområde i Tolga kommune i Hedmark ble opprettet ved kongelig resolusjon 22. desember 1989. Hodalen landskapsvernområde er opprettet primært på grunn av de kvartærgeologiske

Detaljer

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016

STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 STYREMØTE I SUNNDAL FJELLSTYRE Mandag 15. august 2016 Møtet avholdes i næringshagen, møterommet kl 16.00. Sakliste 17. Referatsaker 18. Rypejakt 2016 jfr side 35 høring nye jakt- og fangsttider 19. Søknad

Detaljer

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa

Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Regional plan for Dovrefjellområdet styringsgruppa Møte torsdag 26.03.15. Kl. 12:00 15:30. Oppdal rådhus. Medlemmar som møtte: Ola Røtvei Møyfrid Brenderyen Magnhild Vik Toril Melheim Strand Marit Rolstad

Detaljer

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast

Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Å rsmelding 2014 Rohkunborri nasjonalparkstyre Utkast Foto: Statskog Fjelltjenesten Ny hengebru over Rovdegorsejohka Mars 2015 POSTADRESSE: POSTBOKS 6105 9291 TROMSØ BESØKSADRESSE: BARDU VEKSTHUS, ALTEVANNSVEIEN

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ståle Refstie nestleder Sunndal kommune Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested:, Telefonmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: 15:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

FERDSELSTELLING VED TRE INNFALLSPORTER TIL SJUNKHATTEN NASJONALPARK I PERIODEN 15. JULI TIL 12. OKTOBER 2011. Rapport 17/11/11 Carl Norberg, SNO

FERDSELSTELLING VED TRE INNFALLSPORTER TIL SJUNKHATTEN NASJONALPARK I PERIODEN 15. JULI TIL 12. OKTOBER 2011. Rapport 17/11/11 Carl Norberg, SNO FERDSELSTELLING VED TRE INNFALLSPORTER TIL SJUNKHATTEN NASJONALPARK I PERIODEN 15. JULI TIL 12. OKTOBER 2011 Rapport 17/11/11 Carl Norberg, SNO Bakgrunn Forvaltningsmyndigheten for verneområder kan ha

Detaljer

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232

Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud FOR-2015-03-20-232 Forskrift om vern av Blåfjell naturreservat, Asker og Røyken kommuner, Akershus og Buskerud Dato FOR-2015-03-20-232 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015

Saksfremlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/4126-0 Saksbehandler: Tore Tødås Dato: 08.06.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Børgefjell nasjonalparkstyre 19/2015 23.06.2015 Søknad om forskningsfiske i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 2.2.2015 Tidspunkt: 13:00 14:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei

Detaljer

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012

Møteprotokoll for møte i Dovrefjell nasjonalparkstyre 10.02.2012 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell - Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu og Hjerkinn - Drivdalen - Kongsvoll.

Detaljer