ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA STATENS NATUROPPSYN TIL HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Foto: Petter Braaten, Lordemarsjen ved Lordehytta SNO ansatte: Petter Braaten, SNO- Hallingskarvet Kristoffer U. Hansen, SNO-Aurland Telefon: Telefon: E-post: E-post: I tillegg er det kjøpt tjenester av: Hans Vidar Nestegard 1

2 1. Oppsynsaktivitet: kontroll/tilsyn, informasjon mv Tabellen nedenfor viser aktiviteten innenfor Hallingskarvet nasjonalpark så langt i Årsaken til at antall km i fly/helikopter har gått vesentlig ned er at det i år ikke var registrert valpekull på fjellrev i området slik at helikoptertransport ble unngått, samt at SNO ikke var med på flytelling av villrein slik som det var tilfelle i Statistikk Hallingskarvet Nasjonalpark Kilde: Agresso timeregistrering SNO Benevnelse Antall timer oppsyn i NP 637,45 675, Hvorav antall timer på Fjellrevprosjektet 291,25 327, Antall kjørte kilometer (scooter) 1718, , Antall kilometer til fots 207,50 333, Antall kilometer i Helikopter 200,00 915, Antall informerte i felt 467, Anmeldelser SNO lokalt har ført tilsyn med større arrangementer som finner sted i nasjonalparken. De to viktigste er beskrevet direkte i verneforskriften. Skarverennet: Skarverennet ble gjennomført som planlagt 21.april 2012 i et nydelig vær, med særdeles gode snø og føreforhold. Området sør for Hallingskarvet ble nøye sjekket med tanke på vinterbeitende villrein i uken før rennet. Det ble ikke registrert aktivitet innenfor kritisk område for avvikling av arrangementet. SNO valgte i år å tone ned tilstedeværelsen ved at SNO-Geilo v/petter Braaten gikk rennet i uniform istedenfor å kjøre scooter. Det har tidligere vært to-tre SNO ansatte til stede, men en analyse av behovet tilsa at oppgavene under selve avviklingen er få, og det ble derfor satt mer fokus på tiden frem til renndagen. Fokus i år var søppelhåndtering og bruk av motorisert ferdsel. Det oppleves som om arrangøren har lykkes med sin målsetting å videreføre en miljøvennlig linje ved å unngå all unødig bruk av motorkjøretøy. Søppelhåndteringen på de tre matstasjonene ble nøye vurdert og på matstasjon nr. 1 var det kun nett som var gravd ned i snøen. Dette fungerer dårlig og bør oppgraderes slik som på nr. 2 og 3. Ellers jobbes det videre med å finne løsninger på å pumpe vann opp fra Hellevatn og varme dette på stedet etter mal fra Lengjedalen. Dette vil på sikt føre til en vesentlig reduksjon i forhold til transport av vann inn til matstasjon nr. 2. Det er avgitt en evalueringsrapport til arrangøren fra SNO etter avviklingen av årets renn. I 2013 er datoen for rennet 20.april. Rennet var fulltegnet med deltakere etter ca. 1 minutt noe som gir uttrykk for populariteten til dette arrangementet. 2

3 SNO Geilo på jobb under Skarverennet Foto: Trond Erik Buttingsrud Lordemarsjen: Lordemarsjen er også direkte tatt inn i verneforskriften. Det var i 2011 ca. 140 deltakere som gikk turmarsjen fra Raggsteindalen til Haugastøl over Folarskardet. I 2012 var det ca. 175 deltakere. Antall påmeldte er sterkt avhengig av værmeldingen og i år var det et særdeles praktfullt vær. Årets marsj gikk av stabelen 11. august. Det ble ikke registrert konflikter under årets avvikling i forhold til Villrein. Arrangøren legger opp til at hver deltaker skal bære med seg en eller flere vedkubber til Lordehytta som er passeringspunkt under marsjen. Dette medfører at behovet for transport av ved på vinteren blir mindre. Dette er med bakgrunn i et ønske om å fremstå som et miljøvennlig arrangement. Fjellrevprosjektet. Avlsprogrammet for fjellrev går sin gang og det tilføres hvert år nye valper fra avlsstasjonen NINA driver på Sæterfjellet i Oppdal. 3

4 Det er planlagt utsetting av 15 nye valper i løpet av vinteren 2012/2013. Prosjektet lokalt følges opp av SNO-Geilo med bistand fra SNO-Aurland. Det blir utarbeidet en egen rapport om fjellrevprosjektet som vil bli ettersendt. Stiprosjektet ved Prestholt. Det største prosjektet i nasjonalparken i 2012 er som i fjor Prestholtstien. Det er nå gjennomført to feltsesonger og det er utbedret i overkant av 800 meter av en total strekning på ca meter. I 2011 ble det brukt ca ,- kroner over tiltaksbudsjettet og i 2012 ca ,- Prosjektet er tenkt avsluttet i 2013 og står øverst på prioriteringslista for Hallingskarvet nasjonalparkstyre. Det er utarbeidet en egen rapport om stitiltaket som er oversendt tidligere. I 2012 er det også satt opp et meget flott informasjonspunkt ved parkeringsplassen på Prestholt. Dette vil bli utviklet med informasjonstavler om prosjektet og andre ting av interesse i området. Se for øvrig egen PDF fra Verneområdeloggen. Informasjonspunktet på Prestholt. Foto: Petter Braaten/SNO 4

5 Aktuelle saker: Motorferdsel: ÅRSRAPPORT FRA SNO HALLINGSKARVET Så langt det er mulig å bedømme er ikke ulovlig motorferdsel i nasjonalparken noe stort problem. Det rapporteres til forvaltningsstyret fra de som får dispensasjoner og det antas at vi har god oversikt over ferdselstrykket. Det ble anmeldt to saker i forbindelse med ulovlig motorferdsel i Disse er pr.dato ikke avgjort. Jaktoppsyn og jakt i nasjonalparken: SNO-Geilo har vært på jaktoppsyn i forbindelse med villreinjakt i Nordfjella villreinområde. Det har imidlertid i år som tidligere vært lite dyr inne i selve parken under jakta, noe som har medført at oppsynsaktiviteten har foregått i stor grad utenfor denne. Det er ikke anmeldt ulovligheter i forbindelse med jakt i nasjonalparken. Småviltjakt i nasjonalparken dreier seg stort sett om rypejakt. Det er for tiden lave bestander av så vel fjellrype som lirype i dette området, men noe småviltjakt har blitt gjennomført. Det vites lite om resultatet så langt. Hol fjellstyre fredet sine eiendommer fra grunnet lite rype. Samarbeid med andre interessenter: Det er gjennomført flere vellykkede skoleprosjekt i nasjonalparken. Skarveskolen ble gjennomført med stor suksess også i år. «Skarveskolen på vei opp den nye stien» Foto: Petter Braaten/SNO 5

6 SNO bistår også med personell, kompetanse og utstyr i redningstilfeller i og utenfor nasjonalparken. Informasjonstiltak og media: Det er under utarbeidelse tre plakater som skal settes opp på Prestholt. Disse inneholder konkret informasjon om stiprosjektet og fuglelivet i området. Settes opp våren/sommeren Gjennom året har det vært flere reportasjer i lokale medier om stiprosjektet. Reveprosjektet på Finse har også blitt gjenstand for stor nyhetsinteresse. Kiting: SNO har god kontakt med kitemiljøet. Det er noe aktivitet fra Finse mot Geilo langs Hallingskarvet. Imidlertid foregår dette som oftest når det er vestavind og det medfører at villreinen da står langt vest. Det er ikke registrert konflikter mellom kiteaktivitet og villrein. Det ble imidlertid registrert villrein inne i kjerneområde for kiting i Dette viser at det å opprettholde god kontakt og fortsatt ha et godt samarbeid er avgjørende. Utviklingstrekk Det kan se ut som om økt utbygging av fritidsboliger i området rundt Hallingskarvet vil medføre større trafikk av fot- og skiturister sommer som vinter i årene som kommer, noe som ikke er overraskende. Det er sannsynlig at det er hensiktsmessig å være i forkant av utviklingen hva angår tilrettelegging og informasjon. SNO har derfor samarbeidet med forvaltningsstyret om en tiltaksplan som skal ivareta behov på en langsiktig måte Avslutning: Det er med stor tilfredshet SNO lokalt kan se tilbake på en aktivt og godt år for Hallingskarvet nasjonalpark der det ikke er registrert særlige hendelser av betydning for naturens mangfold. Samarbeidet med forvaltningsstyret og andre aktører har vært svært godt. Petter Braaten SNO-Geilo 6

7 Statens naturoppsyn (SNO) SNO er miljøforvaltningens operative feltorgan som er myndighetsutøver etter lov om statlig naturoppsyn av 21. juni Loven gir SNO-personell tilsynsmyndighet og ansvar for oppsyn med overholdelse av følgende miljølover; friluftsloven, naturmangfoldloven, motorferdselsloven, kulturminneloven, viltloven, laks- og innlandsfiskloven, markaloven og deler av forurensningsloven i hele landet, både på offentlig og privat grunn. Oppgaven er todelt og retter seg både mot tilsyn og overvåking av naturtilstanden og tilsyn med menneskets atferd i naturen i forhold til gjeldende regelverk. Den nasjonale ledelsen i SNO ligger i Direktoratet for naturforvaltning (DN) i Trondheim og det heltidsansatte lokale naturoppsynet har arbeidssted tilknyttet sitt geografiske oppsynsområde, totalt 61 lokale kontorer, med til sammen 93 ansatte ved starten av Organisasjonen er delt i seks seksjoner; to kystseksjoner, to nasjonalparkseksjoner, en rovviltseksjon og en naturveilederseksjon. Hovedoppgavene er informasjon og veiledning, i tillegg til kontroll, registrering, dokumentasjon, skjøtsel og tilrettelegging. I dette inngår også viktige oppgaver innen rovviltforvaltning, bl.a. bestandsregistrering og skadedokumentasjon knyttet til den lovfestede erstatningsordningen på bufe og tamrein. Virksomheten er basert på egne oppsynsstillinger i kombinasjon med kjøp av tjenester og samarbeid med andre oppsynsordninger lokalt og regionalt. SNO har også et overordnet ansvar for Skjærgårdstjenesten, en interkommunal ordning med hovedansvar for skjærgårdsparkene mellom Bergen og Halden. En viktig utfordring for naturoppsynet er å skape forståelse og respekt for regelverket som finnes på dette området. Det blir lagt vekt på å etablere godt samarbeid med de andre aktørene innen naturoppsyn. Dette gjelder både fjelloppsynet i regi av fjellstyrene, Statskog Fjelltjenesten i Nordland og Troms, og politiet. Særlig er samordning med politiet viktig når det gjelder kontrolloppgavene. Samarbeidet er formalisert gjennom avtaler, rolleavklaringer og tjenestekjøpsavtaler. På denne måten blir naturoppsynet mer effektivt og profesjonalisert. Virksomheten er fortsatt i vekst og utvikler seg i tråd med de rammer som finnes i lovforarbeider og gjennom den løpende styringsdialogen med Miljøverndepartementet. 7

8 Vedlegg: Verneområdelogg Prestholt Rapport nr. 2 Prestholt Rapport om fjellrevprosjektet 8

PRESTHOLTSTIEN HALLINGSKARVET NASJONALPARK

PRESTHOLTSTIEN HALLINGSKARVET NASJONALPARK Prestholtstien Hallingskarvet Nasjonalpark Rapport nr. 1 PRESTHOLTSTIEN HALLINGSKARVET NASJONALPARK RAPPORT ETTER 1.ÅR I PROSJEKTET. UTARBEIDET AV PETTER BRAATEN SNO HALLINGSKARVET (GEILO) GEILO 30.09.2011

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008

ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008 ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008 SNO lokalt: Per Olav Haugen Thomas Rødstøl I tillegg er det kjøpt tjenester av: Skjåk allmenning: -Tilsyns- og skjøtselsoppgaver

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark

Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hattfjelldal kommune EVALUERINGSRAPPORT FOR HATTFJELLDAL Forsøk med ny forvaltningsordning for motorferdsel i utmark Hege Dalen Evalueringsrapport Hattfjelldal: Forsøk med lokal forvaltning av motorferdsel

Detaljer

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket

Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans Olav Bråtå og Merethe Lerfald ØF-rapport 9/2013 Evaluering av satsingen Utvalgte kulturlandskap i jordbruket av Hans

Detaljer

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring Norges Naturvernforbund Mariboesgt 8 0183 Oslo Oslo 19.september 2014 Klima og Miljødepartementet postmottak@kld.dep.no Deres Ref: 14/523 Høringsuttalelse fra Naturvernforbundet Bruk av snøskuter for fornøyelseskjøring

Detaljer

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere Høring om endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven forenkling av regelverket om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Evaluering av oppfølging av sykmeldte...

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014

Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet. Prosjektperiode 2012-2014 Informasjonsskriv, notat og artikler produsert av FKTprosjektet Prosjektperiode 2012-2014 15.01.2015 Innledning FKT-prosjektet er et fellesprosjekt for Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag og Norsk Bonde

Detaljer

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010

Statens naturoppsyn. Årsrapport 2010 Statens naturoppsyn Årsrapport 2010 1 Innhold..... Forord... 3 Naturveiledning i villreinens rike... 4 Kulturminner smelter fram fra isen........................... 8 Krafttak for dverggåsa... 12 Fjellreven

Detaljer

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen

Innhold. Bakgrunnsfoto forside: Bjørn Rangbru Bakgrunnsfoto bakside: Dag H. Karlsen. Foto: Dag H. Karlsen 2005 Skitt Jakt Innhold Godt nytt jakt- og fangstår!.................... 3 Bevaring av fjellrev kan jegere bidra?.......... 4 All bruk av blyhagl er nå forbudt!............... 6 Ny forskrift om ivaretakelse

Detaljer

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem

RAPPORT 2014/44. Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring. Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem RAPPORT 2014/44 Samfunnsøkonomiske virkninger av økt fornøyelseskjøring med snøscooter Annegrete Bruvoll, Simen Pedersen og Henrik Lindhjem Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapportnummer 2014/44 Rapporttittel

Detaljer

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark

Motorisert. ferdsel. på barmark i Finnmark Motorisert ferdsel på barmark i Finnmark «Til nytte og besvær» Miljøverndepartementet initierte i 2010 et prosjekt rettet mot barmarks kjøring i Finnmark. Mål for prosjektet var å finne tiltak som kan

Detaljer

Vedlikehold av kommunale veier

Vedlikehold av kommunale veier Vedlikehold av kommunale veier Forvaltningsrevisjon 26.04.13 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Generelt om vei og trafikk i Bærum kommune... 1 1.2 Vurderingskriterier... 1 1.3 Revisjonens forståelse av bestillingen

Detaljer

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger

Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Forvaltningsrevisjon Bruk av konsulenter, advokater og prosjektstillinger Rapport Januar 2014 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr 4. Formålet med forvaltningsrevisjon

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER?

FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? SKEDSMO KOMMUNE Januar 2005 Utført av Nina Neset FORNUFTIG BRUK AV KONSULENTTJENESTER? INNHOLD SAMMENDRAG, SAMLET

Detaljer

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim

Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Representantlovforslag nr. (2008-2009) fra stortingsrepresentanten(e) Øyvind Korsberg, Tord Lien, Per Sandberg, Ketil Solvik-Olsen og Åge Starheim Dokument nr. 8: (2008-2009) Representantlovforslag fra

Detaljer

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013

- 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 1 - Årsrapport Gatejuristens prosjekt Satellitten 2013 - 2 - Foto Bjørnar K. Bekkevard Foto: Simon Nitsche Foto: Simon Nitsche Foto Foto: Malin Amble Årsrapporten er utarbeidet og utgitt av Gatejuristen,

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016

RAPPORT M-288 2014. Handlingsplan. mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 RAPPORT M-288 2014 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Handlingsplan mot lakseparasitten Gyrodatylus salaris for perioden 2014-2016 Utførende institusjon: Miljødirektoratet

Detaljer

Landbruks- og matdepartementet beklager

Landbruks- og matdepartementet beklager Landbruks- og matdepartementet 1 Landbruks- og matdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2007 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Landbruks- og matdepartementet har ansvar for

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN»

HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV UTMARKSFORVALTNINGEN» Kommunal- og moderniseringsdepartementet Levert elektronisk på departementets hjemmesider Deres ref: 14/3982-30 Vår ref: 118562-1520 Oslo, 16. februar 2015 HØRINGSUTTALELSE TIL RAPPORTEN «FORENKLING AV

Detaljer

Salg av elevarbeid i videregående skole

Salg av elevarbeid i videregående skole Salg av elevarbeid i videregående skole Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013

Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Dokumentasjon for Årsmøte i Trondhjems Seilforening 12. februar 2014 118. Driftsår sesongen 2013 Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse Innkalling til årsmøte:... 3 Innkalling til årsmøte for Trondhjems Seilforening

Detaljer

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9

Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Rapport IS-XXXX Kompetansesituasjonen ved bruk av tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kap. 9 Utredning av forholdet mellom utdanningskravene i kapittel 9 og kompetansesituasjonen ved bruk av tvang

Detaljer