ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT FRA SNO I REINHEIMEN NASJONALPARK OG TILLIGGENDE VERNEOMRÅDER FOR 2008 SNO lokalt: Per Olav Haugen Thomas Rødstøl I tillegg er det kjøpt tjenester av: Skjåk allmenning: -Tilsyns- og skjøtselsoppgaver -Villreinens arealbruk - Dokumentasjon av fangstanlegg og installasjoner Finndalen fjellstyre: -Registrering av villreinens arealbruk

2 Rapporten inneholder en del A, som beskriver virksomheten innenfor SNO sine kjerneoppgaver, en del B som er rapportering av oppdrag gitt i bestillingsdialogen, samt oversikt over besøk i verneområder og rapportering av de tiltakene SNO hadde ansvaret for å gjennomføre. Del A Kjerneoppgaver (kontroll, tilsyn, informasjon mv) Oppsyn med motorferdsel SNO har i kombinasjon med andre oppgaver hatt en generell fokus på motorferdsel i utmark knyttet opp mot veiene i Brøstdalen, Lordalen, Trollstigen og Vermedalen. Vernevedtaket er forholdsvis ferskt og det er fortsatt mangelfull informasjon om vernegrenser og gjeldende regelverk. Særlig der det er innført restriksjoner på motorferdsel langs eksisterende veier og kjørespor. Se anbefalte oppfølgingspunkt under Informasjon nedenfor. Oppsyn i villreinjakta SNO Reinheimen deltok i oppsynskorpset som organiseres av Ottadalen villreinutvalg og hadde ca 25 dagsverk i løpet av jakta. I tillegg deltok vi på formøte og evalueringsmøte. I tillegg deltok SNO fra andre områder med flere dagsverk. Se villreinutvalgets årsmelding/oppsynsrapport. Se villreinutvalgets årsmelding/oppsynsrapport. Registrering/overvåking Villrein SNO har sammen med sekretæren for Ottadalen villreinutvalg gjennomfør strukturtelling og minimumstelling av villrein. I kombinasjon med andre oppgaver har reinens arealbruk blitt registrert gjennom hele året. I forbindelse med villreinjakta ble det samlet inn prøver til kartlegging av radioaktivitet. Tekniske inngrep/kulturminner Startet med å registrere posisjon og ta bilder av hytter, andre tekniske inngrep og kulturminner. Bestandsregistrering rovvilt/fellingsoppdrag Deltok i bestandsregistrering og ekskrement innsamling av jerv, dette rapporteres gjennom bl.a. rovbasen.

3 Alle tekniske inngrep bør registreres med posisjon, beskrivelse og foto. Dette bør gjøres tilgjengelig for forvaltninga og oppsynet gjennom en nettbasert kartløsning. På kjørespor, veier og mye brukte stier bør vi finne en del faste punkt der vi hvert år tar bilder og registrer utviklinga. Det bør utvikles en metode tilpasset Reinheimen for å avdekke dagens bruk og utviklingstrender i bruken av området. (ferdselsregistreringer, overnattingsdøgn DNT, bomveger/p-plasser, hyttebøker) Informasjon To dager med overnatting i Romsdalen lvo (Brøstdalen) sammen med 2 naturfagsklasser fra Rauma videregående skole. En halv dag med sjuendeklasse på Aursjobrakka (vinter kurs). Informasjonsmøter med flere av kommunene. Har i løpet av året pratet med og informert totalt ca 450 brukere av Reinheimen, når vi har vært ute på oppsyn. I deler av området og i deler av året er det stor utfart. Siden verneområdet er nytt er det stort behov for å få på plass informasjonsskilt i terrenget, for å informere besøkende om at de beveger seg inn i et verneområde og eventuelle restriksjoner som gjelder. Offisielle verneskilt bør opp på vernegrensene ved hovedinnfallsportene, særlig viktig der det innenfor området er ferdselsrestriksjoner. Skilt som informerer om ferdselsrestriksjoner på veier og kjørespor i Romsdalen lvo og Trollstigen lvo bør settes opp der ferdselrestriksjonene gjelder fra, evt. ved innfallsporten til verneområdet. Informasjonstavlene ved hovedinnfallsportene bør settes opp der dette ikke er gjort. Grensene bør merkes.

4 De enkelte områdene: Reinheimen nasjonalpark Mange besøk i gjennom hele året i forbindelse med rovviltarbeid, tellinger av rein og reinsoppsyn. Har satt opp bronseplate på NP grensa i Rauma, Norddal og Billingen. Startet arbeidet med å registrere posisjon og ta bilder av hytter, andre tekniske inngrep og kulturminner. Status på vernetidspunktet bør dokumenteres slik at en kan avdekke utviklingstrekk i framtiden. Registrere og dokumentere naturtilstanden på vernetidspunktet. Registrere og dokumentere fangstanlegg og installasjoner. Kontrollere at vernebestemmelsene overholdes og gitte dispensasjoner følges. Romsdalen landskapsvernområde Mange besøk i forbindelse med rovviltarbeid i perioden mars-juni. Flere besøk også på sommeren med fokus på oppsyn med motorferdsel og byggeaktivitet i området. Det har blitt ført oppsyn med tre bygge-/dispensasjonssaker. To ble gjennomført i henhold til gitte dispensasjoner, den tredje ble rapportert til kommunen pga brudd på verneforskrift og plan- og bygningslov. Det har blitt utført skjøtsel i Bjørkeevja og ved Gravdehaugsløa. Området rundt husene er rydda for skog og Gravdehaugsløa er støttet opp noe. Veien til Kors gamle kirkegård er gruset opp. Viktig å informere om verneområdene, særlig der vernereglene medfører innskrenkinger i tidligere bruk (etablert og/eller tidligere lovlig).

5 Status bør kartlegges for å kunne følge med på utviklingstrekk framover. Grensene må merkes særlig der hovedinnfarten til området er. Veier med ferdselsrestriksjoner må skiltes. Registrere status på vernetidspunkt, med fokus på bl.a. bygninger og tekniske inngrep. Avdekke skjøtselsbehovet på utvalgte kultur og naturområder. Trollstigen landskapsvernområde Flere besøk i forbindelse med rovviltarbeid i perioden mars-juni. Flere besøk også på sommeren med fokus på motorferdsel, særlig på Slettvikan. Mye folk langs vegen sommerstid. Det bygges mange små varder langs vegen. På Slettvikan er det en del motorferdsel i utmark i forbindelse med camping og bruk av Langfjelldalen. Avkjøringen til den store flata vest for vegen burde stenges, muligens også flere avkjørsler som bør stenges. Kjøresporet mot Langfjelldalen må skiltes med kjøreforbud. Store muligheter og behov for informasjon om natur og stier. Stopplassene langs vegen er mange og små, kanskje burde en høyne standardene på en del utvalgte plasser og redusere muligheten for å kjøre av der en ikke ønsker parkering. Tafjorden-Reindalen landskapsvernområde Noen besøk i forbindelse med rovviltarbeid og i forbindelse med at kontaktutvalget for Reinheimen arrangerte høstkonferanse i september. Stor trafikk på DNT sitt rutenett, burde følges opp jfr. punkt om registrering/overvåking. Ferdselsregistrering jfr. pkt. om registrering/overvåking. Ottadalen landskapsvernområde Mange besøk i gjennom hele året i forbindelse med rovviltarbeid, tellinger av rein og reinsoppsyn. Informasjonstavler må på plass. Grensene må merkes særlig der hovedinnfarten til området er. Registrere status på vernetidspunkt, med fokus på bygninger og tekniske inngrep.

6 Finndalen landskapsvernområde Et besøk i september i forbindelse med strukturtelling. Grensene må merkes særlig der hovedinnfarten til området er. Registrere status på vernetidspunkt, med fokus på bygninger og tekniske inngrep. Lordalen landskapsvernområde Flere besøk i forbindelse med rovviltarbeid i perioden mars-juni. Flere besøk også på sommeren med fokus på motorferdsel og registrering av reinens områdebruk. Grensene må merkes særlig der hovedinnfarten til området er. Registrere status på vernetidspunkt, med fokus på bygninger og tekniske inngrep Brettingsmoen naturreservat Bli kjent tur i september. Grensene må merkes særlig der hovedinnfarten til området er. Informasjonstavler må på plass. Registrere status på vernetidspunkt, med fokus på naturtilstanden. Tjenestekjøp Oppgavene er utført av SNO-personell og kjøp av tjenester av Skjåk Almenning og Finndalen fjellstyre. Disse rapporterer iht avtale til SNO. Det er fakturert i alt 107,5 timer innenfor tjenestekjøpavtalene i 2008.

7 Reaksjonsstatistikk Tabell 1. Brudd på miljølovene avdekket i Gjelder lovbrudd avdekket både av egne ansatte og gjennom tjenestekjøp. Lovverk Reaksjon Advarsel Anmeldelse Rapport til forv.mynd Laks- innlandsfiskloven Motorferdsel (snøskuter) Motorferdsel (barmark) Naturvernlov 2 Viltlov 5 Forurensingslov Friluftslov Kulturminnelov Andre lover * TOTALT antall saker

8 Del B Rapportering av oppdrag i henhold til bestillingsskjema del B og C. Vedlegg: - Skjema for oppsyn i verneområder. - Skjema for utkvittering av tiltak i henhold til bestilllingsdialog. Egen rapport for de enkelte prosjekt som SNO har hatt ansvar/delansvar for følger på de neste siden.

9 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Informasjons skilt Veien stopper her Kommune: Rauma og Norddal Verneområde: Romsdalen lvo og Trollstigen lvo Tildelt tilskudd: Beskrivelse av tiltaket: Verneforskriftene for Romsdalen lvo og Trollstigen lvo innfører restriksjoner på motorisert ferdsel langs deler av veier og kjørespor. For å innformere om dette har vi fått produsert informasjonsskilt i A4 format. 8 Skilt er produsert av Euroskilt AS og ligger nå på SNO sitt lager på Åndalsnes. Oppsett av skiltene er utsatt pga manglende samtykke fra grunneiere. Alternative plasseringer blir vurdert, og vi må evt. produsere nye skilt som er tilpasset alternativ plassering et stykke fra grensa for kjøreforbudet. Regnskap: Beskrivelse Antall/enhet Pris Beløp Skilt 30x20cm, hvit refleksbunn svart trykk, 8 stk 360,- 2880,- kommunevåpen i farger Frakt 1 stk 179,- 179,- 25 % mva 765,- Totalt 3824,- Restbeløp i forhold til tildelt tilskudd 1176,- Bilder:

10 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Bedre adkomst til Kors gamle kirkegård. Kommune: Rauma Verneområde: Romsdalen lvo Tildelt tilskudd: Beskrivelse av tiltaket: Veien fra E136 og opp til Kors gamle kirkegård er gruset opp. De første ca 150 m forbi gårdstunet er gruset opp i 3 meters bredde mens de siste ca meterne er gruset bare i hjulsporene. Grusingen ble utført av JO Moen Anlegg AS. Forslag til videre oppfølging: Den gamle kirkegården burde skiltes bedre og det burde bli lagt til rette for parkering. En grind på vegen opp til kirkegården burde bli byttet ut med en lettere grind, evt. med innebygd ganggrind. Regnskap: Beskrivelse Antall/enhet Pris Beløp Transport masse, grusing av vei 80 m 3 150, ,- Knust veigrus 80 m 3 117,- 9360,- Mva 25% 5340,- Totalt ,- Restbeløp i forhold til tildelt tilskudd ,- Bilder:

11 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Rydding av slåttemark i Bjørkevja og gammel eng på Nordre Flatmark. (To prosjekt som ble slått sammen) Kommune: Rauma Verneområde: Romsdalen lvo Tildelt tilskudd: ( ) Beskrivelse av tiltaket: Området umiddelbart rundt den gamle løa tilhørende Nordre Flatmark ble ryddet for skog. I tillegg ble skogen ut mot elva tynnet. Vi omprioriterte noe av ryddingsarbeidet til i stedet å støtte opp den gamle løa som er i fare for å rase sammen. Flere stokker ble satt opp for å støtte opp taket der veggene og den bærende konstruksjonen var dårligst. I Bjørkeevja ryddet vi stølen rundt den gamle løa og hytta. Skogen mot elva ble tynnet kraftig, slik at en nå kan se husmannsplassen fra E136. Arbeidet ble utført av Knut Edvard Grøtta. SNO deltok i tillegg med ett dagsverk under arbeidet. Forslag til videre oppfølging: Skogen står tett og stor på det meste av den tidligere slåttemarke. Videre rydding bør derfor skje etter en plan der det framgår hvilke områder en på sikt vil holde åpne og evt. knytte disse sammen med stier. Regnskap: Beskrivelse Antall/enhet Pris Beløp Manuelt arbied 22,5 timer 270,- 6075,- Mva 25% 1519,- Totalt 7594,- Restbeløp i forhold til tildelt tilskudd 2406,- Bilder:

12 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Sikring av kløvstien forbi Stigfossen. Kommune: Rauma Verneområde: Trollstigen lvo. Tildelt tilskudd: ,- Beskrivelse av tiltaket: Utstyr og arbeid for kroner er kjøpt inn og gjennomført, av dette blir dekt av Rauma kommune gjennom midler tilført til forvaltnig av Reinheimen. SNO har også deltatt med ca 2 dagsverk i tillegg til dette. Strekningne fra postkassa til rv63 ved Stigfossbrua, ca m er utbedret og sikret. 120 m ny kjetting er montert, samt en del nye festepunkter. Det har blitt boltet fast og meislet ut trinn i svaberg over en strekning på ca 5 m, rett ovenfor postkassa. Dette ble gjort med stein funnet på stedet, og ble ikke fullstendig tilfredstillende. Oppgaver som ikke er utført: Se kommunens prosjektbeskrivelse. Det ble søkt om kroner i tilskudd, og mye arbeid gjenstår før prosjektet er fullført i tråd med beskrivelsen. Forslag til videre oppfølging: I det mest utsatte partiet ovenfor postkassa burde det gjøres en større jobb med fastbolting av tilkjørt stein og bedre tilrettelegging. Det gjenstår også flere utbedringspunkt på den resterende delen av stien i tråd med prosjektbeskrivelsen som lå til grunn for søknaden om støtte til tiltaket. Regnskap: Beskrivelse Antall/enhet Pris Beløp Sikringsutstyr jfr. tilbud. div. div ,- Arbeid jfr. tilbud 75 timer 46, ,- Reiseutgifter 7 450,- Mva 25% ,5 Totalt ,5 Restbeløp i forhold til tildelt tilskudd ,5 Bilder:

13 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Steintrapp for bedre tilkomst til p-plass. Kommune: Skjåk Verneområde: Reinheimen NP Tildelt tilskudd: ,- Beskrivelse av tiltaket: Stien ut fra parkeringsplass Billingen til seterveg, ble steinlag med ei lita trapp i hver ende. Arbeide ble utført av Bøhle maskin. SNO deltok med ca 2 dagsverk. Forslag til videre oppfølging: Torvlegging av skråning på parkeringsplassen, bratt skråning med bare sand. Regnskap: Skjåk Kommune Bilder:

14 Gjennomførte tiltak i Reinheimen Tiltak: Informasjonstavle på Vikhø ved Aursjon. Kommune: Skjåk Verneområde: Ottadalen lvo Tildelt tilskudd: ,- Beskrivelse av tiltaket: To steintavler ble hentet fra Kleivholet i Øyberget, fraktet med Kranbil til Vikhø. Steintavlene ble gravd ned ca en meter. Arbeidet ble utført av Bøhle Maskin og Skjåk Entreprenørservice. SNO deltok med ca tre dagsverk. Oppgaver som ikke er utført: Plakatene blir satt opp sommeren Forslag til videre oppfølging: Opprusting av parkeringsplassen ved/på infopunktet Vikhø. Regnskap: Skjåk kommune Bilder:

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11

Reinheimen. skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Reinheimen - skjøtsels- og informasjonstiltak. Prosjektomtale 2010-11 Behandla i Kontaktutvalet for Reinheimen 13.12.2010 Forord Forvaltningsstyresmakta (FM) og (SNO) gjennomfører årleg ein bestillingsdialog

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer

Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling og utfordringer Innspill til diskusjon om videre forvaltning av Terje Skjeggedal og Kjell Overvåg ØF-notat 04/2013 Vern og bruk i Forollhogna utvikling

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen

Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Retningslinjer forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Rammer for forpaktning av vassdrag med anadrome fiskeslag Forpakter har ansvar for å forvalte utøvelsen av fisket og de biologiske

Detaljer

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012

NAMDALSEID FJELLSTYRE. Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 1 NAMDALSEID FJELLSTYRE Rype Bjørkvassheia, kaffekos ved Tømmertjønna, Øyenskavelstu. ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2012 2 ÅRSMELDING 2012 NAMDALSEID FJELLSTYRE Fjellstyrets faste medlemmer har i år 2012 vært:

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Møte i forvaltningsstyret 29.04.2009 Tilstede: Kari Ask, Steinar Berthelsen, Tore Kravik, Liv Jorunn Ruud, Gunnar Båsen, Lars Inge Enerstvedt (SNO), Kjell Ove Hovde Sted: Sigdal kommunehus Tid: 29.04.2009

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING

BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING BÆRUM KOMMUNES KUNSTSAMLING Forvaltningsrevisjon Gjennomført mai september 2001 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften revisor Bærum kommunerevisjon, Pb. 62, 1300 Sandvika

Detaljer

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År

Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År 1 Julen 2006 Løssalg: kr. 20,- Mysusæter Vel ønsker alle en God Jul og et Godt Nytt År Bildet er tatt av Jan Petter Hammervold "sist vinter", og er tatt fra Gråhaugen Da er det "på'n igjen" med et nytt

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0

Framlagt på møte 16.09.2014 Styresak 40/2014 Saknr. 13/00903 Arknr. 732.0 Revisjon av retningslinjer ved forpaktning av anadrome vassdrag på Finnmarkseiendommen Innledning Direktøren startet vinteren 2012-2013 en gjennomgang av forpaktningskontraktene i anadrome vassdrag i forbindelse

Detaljer

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1

Brukerhåndbok for. tilpasset. Brukerhåndbok for Vicis Medlem tilpasset Frelsesarmeens Barn og Unge (FAbU) - Lokale brukere (korpsnivå) Side 1 Brukerhåndbok for tilpasset Side 1 Innhold Tilgang... 3 Innlogging... 3 Glemt passord... 3 Flere tilganger... 4 Nødvendig registrering - årsrapport... 4 1. Opprette årsrapport... 4 Opprette lokallag...

Detaljer

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING

Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. SENTERSTRUKTUR AUTORISASJON - OPPFØLGING PROTOKOLL FRA STYREMØTE STED: Hjerkinn DATO: 04.12.13. KL.: 1100 1500 Til stede: Tove Rønning, Heidi Pawlik Carlson, Henning Øverås, Jan-Erik Brenden og Inger-Lise Vorkinn. Forfall: Ståle Refstie Andre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 65/12 12/324 REVIDERING AV SNØSKUTERLØYPENETTET I BÅTSFJORD Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 26.09.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. I forkant vil det bli informert om følgende:

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse

Tema. Systematisk sikkerhetsforvaltning i kommunale bygg. Modul 2: Verktøykasse Tema Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Systematisk i kommunale bygg Modul 2: Verktøykasse Innhold Forord...5 Forvalteren må være pådriver i sikkerhetsarbeidet... 7 Hva er systematisk HMS-arbeid?...8

Detaljer

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning

Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning Preikestolen nasjonalpark naturbevaring, reiseliv og forvaltning En mulighetsutredning utført av Outdoorlife Norway, i oppdrag av Stiftelsen Preikestolen Johannes C. Apon INTRODUKSJON Naturbasert reiseliv

Detaljer

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål

HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Delrapport 2 HJERKINN SKYTEFELT - tilbakeføring til sivile formål Kommunene: Dovre, Lesja, Folldal og Oppdal Oppdragsgiver: Kommunedelplanprosessen i Dovre kommune og Lesja kommune v/dovre kommune Oktober

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30

Møteprotokoll. Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Møteprotokoll Utvalg: Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: Loftet, Hjerkinn fjellstue Dato: 23.06.2014 Tidspunkt: 13:30 16:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ola Røtvei Leder

Detaljer

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder M98-2013 VEILEDER Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder Kontaktperson i Miljødirektoratet: Miljødirektoratet M-nummer: M98-2013 År: 2014 Sidetall:

Detaljer

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST

REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST REVIDERT DRIFTSPLAN FOR TOVDALSELVA 2009-2013 UTKAST 1 Forsidefoto: Ole H Nygård. Storlaks på 12,6 kg tatt i Boenfossen 28.08.08. 2 FORORD Tovdalselva ble fullkalket fra 1996, og elva har etter det hatt

Detaljer

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole

Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F. Skoleveiplan for Grindbakken skole Bilde ligger på Bjørndal sydøst i bydel F Skoleveiplan for Grindbakken skole 8.oktober 2008 Forord Skoleveiplan for Grindbakken skole er utarbeidet av Norconsult på oppdrag for Oslo kommune ved Samferdselsetaten

Detaljer

Skoltebyen kulturmiljø

Skoltebyen kulturmiljø Skoltebyen kulturmiljø Forslag til detaljert reguleringsplan 25 februar 2011 Detaljert reguleringsplan for Skoltebyen kulturmiljø Side 1 av 16 Innhold Liste over vedlegg... 3 1. Bakgrunn... 4 2. Planstatus

Detaljer

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018.

Saksframlegg. Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan for 2013-2018. Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2012/2187-22279/2012 Saksbehandler: Arnfinn Håverstad Dato: 02.07.2012 Saksframlegg Forvaltningsplan for statlige sikra friluftsområder i Skjærgårdsparken, med handlingsplan

Detaljer