Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag"

Transkript

1 Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009

2 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn: Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Arena Trøndelag vår 2009 Oppdragsbeskrivelse: Status og utviklingstrekk i næringslivet. Bedriftsundersøkelse og konjunkturbarometer. Oppdragsleder: Arena Trøndelag vår 2009 Fag: Analyse Tema Regional utvikling Leveranse: Konjunkturbarometer Skrevet av: Kvalitetskontroll: Lise Eriksen

3 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 3 FORORD På oppdrag av Arena Trøndelag har Asplan Analyse gjennomført en analyse av status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag. Arena Trøndelag er et bredt trøndersk samarbeidsprosjekt mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Innovasjon Norge, NAV, LO, NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheim og SpareBank1 SMN. Bedriftsundersøkelsen er gjennomført i slutten av mars og omfatter svar fra 527 bedrifter. I Asplan Analyse har Målfrid H. Teigen, Adelhei Smeland, Sven Haugberg og Lise Haaland Eriksen stått for gjennomføringen av analysen, med sistnevnte som oppdragsleder. Kristin Barvik har vært kvalitetsikrer. Stavanger, Lise Haaland Eriksen Oppdragsleder Kristin Barvik Kvalitetssikrer

4 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 4 Leder: Kan en finanskrise også føre noe godt med seg? Vi har nettopp lagt bak oss den lengste sammenhengende perioden med økonomisk vekst i nyere tid. Spesielt de fire siste årene har veksten i tillegg vært så sterk, at vi faktisk må tilbake til 50-tallet for å finne lignende. Dette er reflektert også i utgavene av Arena Trøndelag. Økonomisk høytrykk over Trøndelag og Trøndersk næringsliv går så det griner er titler som har gitt uttrykk for situasjonen også i vår del av landet. Men så snudde det en eller annen gang i løpet av fjoråret. Det som startet som en finanskrise er blitt en næringslivskrise. Og det som startet i USA har fått globale virkninger. Dette merker vi selvfølgelig også i Trøndelag. Bygg/ anlegg og transport er bransjer som allerede har fått føle dette sterkt. Men vi ser at stadig flere blir berørt. Planlagte investeringer droppes eller utsettes i tid, med de konsekvenser det får for leverandørindustrien. Bedriftene bruker generelt mindre penger, med de konsekvenser det får for reiselivsbedrifter og andre som leverer varer og tjenester til bedriftene. Slik sprer problemene seg til stadig nye deler av næringslivet. Også Innovasjon Norge merker finanskrisen i form av økt pågang etter våre virkemidler. Mens vi tidligere var et redskap for SMB-bedrifter, kommer nå også mange av de store bedriftene på besøk. Myndighetene har gitt oss mer virkemidler slik at vi skal kunne hjelpe også disse. I år har vi 2,5 mrd. kroner mer enn vi hadde til disposisjon i fjor. De ekstra midlene skal brukes på framtidsrettede bedrifter som har problemer med finansieringen og på folk med gode ideer som ønsker å etablere nyskapende bedrifter med vekstpotensiale. I den perioden vi har lagt bak oss har næringslivet vært opptatt av produksjon, leveranser og ikke minst tilgangen på kompetent arbeidskraft. Store deler av næringslivet har rett og slett ikke hatt tid til/eller sett behovet for å drive med omfattende utviklingsarbeid. Men i den siste bedrifsundersøkelsen kan en lese at det er mye positivt på gang: - 60 prosent av bedriftene oppgir at finanskrisen har ført til at de orienterer seg mot nye markeder. Hver tredje bedrift oppgir at de nå øker fokuset på produktutvikling og FOU, og særlig høy er andelen innen industri. Nesten halvparten av bedriftene oppgir at de benytter lavkonjunkturen til å øke innsatsen på kompetanseutvikling. Svært få oppgir at lavkonjunkturen fører til kompetansebudsjettet kuttes og at inntaket av lærlinger reduseres. Det er helt nødvendig at bedriftene nå fokuserer på utvikling av nye produkter og tjenester, nye markeder og andre måter å organsiere virksomheten på. Det er viktig å kunne se forbi krisen og inn i det som kommer etterpå. De som er best på dette vil være vinnere når pilene igjen begynner å peke oppover. Og da kan faktisk finanskrisen også føre noe godt med seg i form av bedrifter som vokser og nye arbeidsplasser! Ulrik Hammervold direktør Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Vigdis Harsvik direktør Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

5 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 5 INNHOLDSFORTEGNELSE blir et utfordrende år Redusert etterspørsel etter industrivarer Sprikende forventinger til Ingen langvarig pessimisme i industrien, men noen sliter Pessimisme innen bygg og anlegg Mot en normalisering av boligmarkedet Bygg og anlegg når bunnen i 2009? Nedgang i yrkesreiser Nedgang innen kurs- og konferanse Lav lønnsomhet i Tror på høyere lønnsomhet og omsetning Investeringene går ned Sysselsettingen opprettholdes Godt marked innen tjenester til næringslivet FoU i Norge vokser mest Veksten avtar Næringen tror på fortsatt sysselsettingsvekst Optimisme innen IKT Fortsatt mye optimisme i IKT-næringen Lønnsomheten er varierende Fortsatt vekst i sysselsettingen Uendret investeringsnivå Noe svakere utvikling innen Handel og service Noe svakere vekst i varehandelen enn i landet forøvrig Usikkerhet om fremtiden Stabil sysselsettingsutvikling Lavere investeringslyst enn tidligere...26

6 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 6 8 svakere marked for transport Sterk årsvekst for transportbedriftene i Nøkterne forventninger til fremtiden Stabil sysselsettingsutvikling Stor fokus på ren energi Lavere kraftpriser Stort behov for vindkraft Vindkraft til havs kan bli et nytt energieventyr fortsatt godt marked for oljerelatert næringsliv Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel Leverandørindustrien kilder...36

7 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 7 Samlet vurdering: BLIR ET UTFORDRENDE ÅR Norsk økonomi bremser opp Arbeidsledigheten i Trøndelag øker Bygg og anlegg, industri og transport rammes mest av nedgangstidene Optimisme innen forretningsmessig tjenesteyting og reiseliv, kultur og opplevelse Næringslivet forventer svak nedgang i sysselsettingen i 2009, men vekst i 2010 Brått omslag Etter en lang periode med oppgangskonjunktur og svært lav arbeidsledighet ble situasjonen snudd helt om høsten Verdensøkonomien er nå inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden. Omslaget kom brått og kraftig, og det rammer de fleste vare- og tjenestemarkeder. Konjunkturene her hjemme snudde allerede for litt over ett år siden, men fram mot høsten i fjor så det ut til at aktivitetsnivået i norsk økonomi ville avta gradvis mot et normalt nivå. Etter hvert som utsiktene for den økonomiske veksten ute forverret seg, ble det tydelig at nedturen i norsk økonomi ble verre, kom raskere og bli mer markert enn en så for seg i oktober fjor. På slutten av fjoråret merket store deler av næringslivet et brått og markert omslag i aktiviteten. Økende ledighet Omslaget i norsk økonomi har gitt seg utslag i økende arbeidsledighet. I løpet av det siste året har ledigheten økt med 70 prosent på landsbasis. I Trøndelag har økningen vært på nesten 60 prosent. Ledighetsnivået er imidlertid fremdeles på et relativt lavt nivå, men NAV spår økende ledighet i tiden fremover. I mars 2009 var det registrert helt ledige i Trøndelag, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,3 prosent i Sør-Trøndelag og 3,5 prosent i Nord-Trøndelag (figur 1). I løpet av det siste året er det blitt flere ledige i Trøndelag og de fleste nye ledige er menn. Dette er et resultat av at mannsdominerte næringer som industri og bygg og anlegg har redusert aktivitetsnivået. Begge trøndelagsfylkene har nå en arbeidsledighet som ligger over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent.

8 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 8 4,5 4 3,5 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Figur 1 Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken per mars Kilde: NAV. Store nyanser Store deler av næringslivet i Trøndelag opplever at markedet svikter og at konkurransen om oppdragene blir tøffere. Bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag i slutten av mars 2009, viser at over 40 prosent av bedriftene opplever sviktende etterspørsel og derfor budsjetterer med en nedgang i omsetning i Størst nedgang ventes innen bygg og anlegg, industri og transport. Det er imidlertid viktig å understreke at bildet er nyansert. Nesten 40 prosent av bedriftene har tro på vekst også i Størst er optimismen innen forretningsmessig tjenesteyting og reiseliv, kultur og opplevelse. Også innen handel og service er det relativt mange som venter vekst inneværende år (figur 3). Nedgang i sysselsettingen Konjunkturomslaget har ført til at mange bedrifter har gått til permitteringer eller oppsigelser den siste tiden. Særlig stort har omfanget vært innen bygg og anlegg og industri. Rundt 50 prosent av bygg og anleggsbedriftene og rundt 40 prosent av industribedriftene i Trøndelag oppgir at de i noen eller stor grad har gjennomført permitteringer den siste tiden som følge av finanskrisen. Det er også innen disse næringene det har vært flest oppsigelser. Samlet sett tyder bedriftenes anslag for sysselsettingsutvikling på at det blir en svak nedgang i 2009, tilsvarende 1-2 prosent. Størst nedgang ventes innen bygg og anlegg og industri. Innen forretningsmessig tjenesteyting og IKT ventes det derimot en svak vekst i antall ansatte.

9 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 9 Kutt i investeringene Redusert aktivitetsnivå og usikker tilgang på kapital gjør at mange bedrifter kutter i investeringsbudsjettet. Nesten halvparten av bedriftene som har svart på undersøkelsen oppgir at de vil redusere investeringene i 2009, sammenlignet med Svært få har planer om å øke investeringene. De reduserte investeringene i næringslivet forsterker den situasjonene vi er inne i, ved at det reduserer etterspørselen etter investeringsvarer. Redusert rente og regjeringens krisepakker vil bidra til å dempe investeringsnedgangen. 60 % Investeringer 50 % 40 % Andel bedrifter 30 % 20 % 10 % 0 % Sterk nedgang Moderat nedgang Uendret Moderat økning Sterk økning Figur 2 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt investeringsnivå i 2009 sammenlignet med 2008 (n=527) Til tross for nedgangskonjunktur og sterk konkurranse er det en relativt stor andel av bedriftene som venter bedre lønnsomhet i En av tre bedrifter budsjetterer med en moderat økning i driftsmarginen, mens like mange venter svekket driftsmargin. Reiseliv, kultur og opplevelse og handel og service er mest optimistiske, mens bygg og anlegg og industri venter lavere marginer. Finanskrisen skaper utfordringer Bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag viser at finanskrisen både har ført til redusert tilgang på kapital og redusert etterspørsel. Innen transport, reiseliv og eiendomsdrift rapporterer rundt halvparten av bedriftene at det er blitt vanskeligere å få finansiering. Ikke overraskende oppgir hele 80 prosent av bygg og anleggsnæringen at finanskrisen har ført til lavere etterspørsel. Over 60 prosent innen industri og transport rapporterer om det samme.

10 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 10 Bedre tider neste år Resultatene fra bedriftsundersøkelsen viser at bedriftene tror på bedre tider i Nesten halvparten venter at markedet vil stabilisere seg, mens 40 prosent venter økende etterspørsel i Flertallet tror på økt omsetning og flere ansatte neste år. Vi er imidlertid inne i en situasjon der det er svært vanskelig å vurdere den fremtidlige utviklingen. Offentlige myndigheter verden over har satt inn omfattende tiltak for å øke etterspørselen etter varer og tjenester, bedre bankenes soliditet og få kredittmarkedene til å fungere. Styringsrenten er de siste månedene satt ned mye og raskt og nærmer seg null i flere land. Norges Bank har gjentatte ganger redusert styringsrenten, siste gang 26. mars. Styringsrenten er nå på 2,0 prosent. Norges Bank venter at denne lavkonjunkturen blir både dypere og lenger enn tidligere nedgangsperioder etter krigen. Men det er stor tro på at myndighetenes tiltak vil føre til at produksjonen og etterspørselen tar seg opp igjen mot slutten av % Omsetning 60 % 40 % Andel bedrifter 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % Figur 3 Nettoandelen bedrifter som venter økt omsetning i 2009 og 2010 sammenlignet med foregående år. Nettoandelene som venter vekst fremkommer ved å ta de som venter økning og trekke fra de som venter nedgang (n=527)

11 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 11 Industri 2 REDUSERT ETTERSPØRSEL ETTER INDUSTRIVARER Over halvparten av industribedriftene forventer reduksjon i omsetningen i 2009 Det forventes ingen betydelige endringer i den samlede sysselsettingen i industrien Markedsutsiktene for mange produsenter av trevarer, metallvarer og petroleumsog kjemiske produkter er dårlige for 2009 En av tre industribedrifter venter økt lønnsomhet i Sprikende forventinger til 2009 Ved inngangen til 2008 var optimismen fortsatt stor og det var generelt en forventning til økt omsetning i industrien. Men 2008 viste seg å blir et år med stor finansiell uro og fall i etterspørselen etter industriprodukter, og fra januar 2008 til januar 2009 gikk omsetningen i norsk industri ned med 2,1 prosent. Det har vært svikt i etterspørselen etter industriprodukter både i Norge og internasjonalt som følge av omslaget i verdensøkonomien. Også produsentprisene innenfor flere industriområder har gått ned de siste månedene. Særlig innenfor metallindustri har prisene falt. Omsetningen i metallindustrien falt med 36,5 prosent fra januar 2008 til januar 2009, mens maskinindustri hadde størst oppgang med 49,1 prosent omsetningsøkning. Forventningene industribedriftene i Trøndelag har til 2009 gjenspeiler den internasjonale konjunkturnedgangen. Over 50 prosent av bedriftene forventer redusert omsetning i 2009 sammenlignet med 2008 og drøyt 40 prosent forventer lavere lønnsomhet. Dette kommer fram gjennom bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag som omfatter 113 industribedrifter, hvor 43 hører hjemme i Nord-Trøndelag og 70 i Sør-Trøndelag. Samlet sett forventer ikke industribedriftene store endringer i sysselsettingen for inneværende år. Om lag en tredjedel av bedriftene venter en reduksjon i sysselsettingen, samtidig som drøyt 20 prosent venter en økning. Totalt forventer bedriftene en nedgang i antall sysselsatte på drøyt to prosent i 2009, mens de tror at det i 2010 vil være sysselsatt en prosent flere enn i En av ti industribedrifter rapporterer om at de ikke har så mange sysselsatte som ønskelig på grunn av rekrutteringsvansker, og særlig er det fagarbeidere som etterspørres. Fem prosent av bedriftene regner med å øke antallet sysselsatte fra utlandet i I fjorårets bedriftsundersøkelse var investeringslysten hos industribedriftene stor, mens den i år er svært liten. Nå forventer 57 prosent av bedriftene en nedgang i investeringer, mens 20 prosent forventer en økning. Sammenligner vi industri med øvrige næringer, er det industrien som i 2009 forventer størst reduksjon i investeringer.

12 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Ingen langvarig pessimisme i industrien, men noen sliter Halvparten av bedriftene forventer en uendret eller forbedret markedssituasjon i For 2010 forventer nesten ni av ti bedrifter en uendret eller forbedret markedssituasjon. Samtidig er forventningene svært sprikene i de ulike delene av industrien. Etterspørsel etter typiske byggevarer er betydelig redusert på grunn av lavere aktivitet i bygge- og anleggssektoren, og dette merkes blant annet hos industribedrifter innen treforedling, kjemisk industri og metallindustri. Dette gir en nedgang i produksjonsvolum og sysselsetting hos bedrifter innen denne type industri nasjonalt, og bedriftene i Trøndelag er ikke noe unntak. I bedriftsundersøkelsen rapporterer de som produserer metallvarer og kjemisk og petroleumsrelaterte produkter om at den generelle markedssituasjonen for bedriften er dårlig. Disse ser også mørkt på markedssituasjonen for 2009, men tror ikke det blir så mye verre i En av tre trevareprodusenter rapporterer om dårlig markedssituasjon og over 70 prosent forventer at markedssituasjonen forverrer seg i Prisen på næringsmidler stiger, og det bidrar til fortsatt optimisme og vekst i produksjon i næringsmiddelindustrien nasjonalt. I Trøndelagsfylkene forventer en tredjedel av næringsmiddelindustrien en bedring i markedssituasjonen i 2009 og kun åtte prosent en forverring. 60 Industri Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 4 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=113) Fakta om industri:

13 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 13 Industri omfatter produksjon av nærings- og nytelsesmidler, produksjon av tekstil- og lærvarer, produksjon av trevarer, treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, produksjon av petroleums- og kjemiske produkter, produksjon av metaller og metallvarer, produksjon av transportmidler, maskiner og utstyr, produksjon av elektriske og optiske instrumenter og annen industriproduksjon. Industrien sysselsatte ved utgangen av 2007 nesten personer i Trøndelag, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag. Dette tilsvarer henholdsvis 9 og 12 prosent av sysselsettingen i fylkene. På landsbasis er 11 prosent sysselsatt i industrien. Om lag 26 prosent av industrisysselsettingen i Trøndelag er innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien. 17 prosent er sysselsatt innen maskin- og metallindustri.

14 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 14 Eiendom, bygg og anlegg 3 PESSIMISME INNEN BYGG OG ANLEGG Boligprisene er i ferd med å stabiliseres Formidlingen av boliger går raskere Boligbyggingen halvert det siste året Bunnen nås i 2009, sysselsettingen ned med fem prosent 3.1 Mot en normalisering av boligmarkedet Det er nå mye som tyder på at eiendomsmarkedet for bolig går mot en normalisering. Prisene på landsbasis har stabilisert seg, takket være et svært lavt rentenivå. Om bunnen er nådd vil avhenge av utvikingen fremover, bl.a av hvor høy arbeidsledigheten blir. Fra februar til mars var boligprisene i Trøndelag stabile på per kvm. I løpet av det siste året er imidlertid boligprisene redusert med 5 prosent. Nedgangen er lavere enn i Hordaland og Nord-Norge, mens den er noe høyere enn i Rogaland og Agderfylkene. I Trondheim har boligprisene sunket med 5,6 prosent, og ligger dermed midt på treet i forhold til de andre storbyene. Prosentvis Mars -08 Mars -09 endring Kristiansand 20,4 19,8-2,9% Stavanger 26,4 25,6-3,0% Oslo 33,2 31,5-5,1% Trondheim 21,4 20,2-5,6% Tromsø 22,9 21,1-7,9% Bergen 24,3 21,7-10,7% Kvadratmeterpris for brukte boliger. Kilde: NEF, EFF, Finn.no og ECON Pöyry. Formidlingstiden, dvs den tiden det tar fra en bolig er lagt ut for salg til den er solgt er også en viktig indikator på temperaturen i eiendomsmarkedet. På landsbasis er formidlingstiden omtrent på samme nivå som i fjor på denne tiden. I Trøndelag har det imidlertid vært en mer positiv utvikling. Her har formidlingstiden i løpet av det siste året gått fra 52 dager til 44 dager. I Trondheim har formidlingstiden gått fra 50 dager til 36 dager. Det er bare Bergen og Oslo som nå har en raskere formidlingstid enn Trondheim. Når det gjelder næringseiendom har konjunkturnedgangen også her hatt konsekvenser. Leieprisene er på vei nedover og igangsetting av nye næringsbygg er redusert. 3.2 Bygg og anlegg når bunnen i 2009? Ordresituasjonen svekkes

15 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 15 Ordresituasjonen til bygg og anleggssektoren er betydelig svekket det siste året. Ordrereserven er på landsbasis redusert med 20 prosent fra januar 2008 til januar For bedriftene i Midt-Norge er reserven redusert med ca 10 prosent, altså noe lavere enn resten av landet. Igangsetting av nye boliger i Trøndelag er mer enn halvert fra januar 2008 til januar Nedgangen er like sterk i begge fylkene og er mer dramatisk enn i resten av landet. I januar 2009 ble det satt i gang 86 nye boliger, mot 212 i januar Også når det gjelder bygningsareal er det en halvering fra i fjor. Nedgangen i annen byggevirksomhet enn bolig har vært mindre i Sør-Trøndelag med en reduksjon på 12 prosent. I Nord-Trøndelag har nedgangen vært på over 70 prosent, men her er det viktig å bemerke at Nord-Trøndelag hadde et svært høyt nivå i Sterkere konkurranse Bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag viser med tydelighet at bygg og anlegg er sterkt berørt av lavkonjunkturen. Over halvparten av bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen som dårlig, mens bare 13 prosent vurderer markedet som godt. Til tross for offentlig krisepakke for å dempe svikten i bygg- og anleggsmarkedet venter to tredjedeler av bygge- og anleggsbedriftene i Trøndelag at markedet vil forverre seg i Over 80 prosent forventer en stabilisering eller vekst i Det er imidlertid viktig å understreke at bildet er nyansert. Mange av BA bedriftene rapporterer om god ordresituasjon og full sysselsetting. Lav rente bidrar positivt, mens økende arbeidsledighet og vanskeligheter med finansiering virker negativt. Konkurransen har blitt hardere og marginene mindre. Nesten 60 prosent av bedriftene venter lavere driftsresultat i 2009, sammenlignet med Vekst i 2010 Flertallet av bedriftene som er med i undersøkelsen budsjetterer med lavere omsetning i 2009, enn de hadde i prosent venter en sterk nedgang i aktivitetsnivået. Svikten i markedet ser ut til å slå sterkest ut i Sør-Trøndelag. I Nord- Trøndelag ventes nedgangen å bli mer moderat. Som en følge av redusert aktivitetsnivå planlegger 40 prosent av bedriftene å redusere bemanningen i Svært få planlegger å øke staben. Sammenlignet med forventningene for ett år siden er situasjonen snudd helt om. Da planla 45 prosent økt bemanning, mens svært få ventet nedgang. I 2010 ventes derimot en vekst i sysselsettingen. Samlet sett venter bedriftene at sysselsettingen vil gå ned med fem prosent i løpet av 2009, mens det ventes en tilsvarende vekst neste år. Dette betyr at sysselsettingen kan bli redusert med i 2009, med tilsvarende vekst i En stor del av bedriftene er positive til regjeringens krisepakker. Rundt halvparten venter at tiltakene vil få positive konsekvenser for deres marked.

16 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Bygg og anlegg Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 5 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=75) Fakta om bygg og anlegg: Bygg og anlegg hadde ved inngangen til 2008 rundt sysselsatte. Dette tilsvarer åtte prosent av sysselsettingen i Trøndelag. Omsetning og drift av fast eiendom sysselsetter rundt i Trøndelag.

17 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 17 Reiseliv, opplevelse og kultur: 4 NEDGANG I YRKESREISER Nedgang i antall overnattinger i Trøndelag Halvparten av bedriftene har negative driftsresultat i 2008 Optimisme i forhold til lønnsomhet og omsetning Investeringene går ned Stabil sysselsetting, og fortsatt behov for fagarbeidere 4.1 Nedgang innen kurs- og konferanse Reiselivsnæringen i Norge har vært inne i en lang periode med vekst, men har nå begynt å merke den internasjonale konjunkturnedgangen. Særlig har yrkestrafikken og kurs- og konferansetrafikken blitt betydelig mindre. Veksten i omsetningen i reiselivsnæringene på landsbasis var avtagende mot slutten av I fjerde kvartal i 2008 økte omsetningen for restauranter, kafeer og gatekjøkken med kun 1,5 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i Den svake utviklingen er også tydelig for puber og barer, hvor omsetningsveksten i den samme perioden var på beskjedne 0,9 prosent. Hotellene i Trøndelag hadde 1,35 millioner overnattinger i Dette var en nedgang på sammenlignet med 2007, noe som tilsvarer 3,5 prosent. Nedgangen var størst i Nord- Trøndelag, hvor den var på om lag 10 prosent. I Sør-Trøndelag var det en nedgang fra 2007 til 2008 på om lag 1,5 prosent, helt tilsvarende nedgangen på landsbasis. Antallet overnattinger ved hotellene i Trøndelag har gått ned i februar 2009 sammenlignet med samme måned året før. Ferie- og fritidstrafikken i Trøndelag er på det samme nivået som i fjor, så nedgangen i overnattinger skyldes lavere kurs- og konferanseaktivitet. I Sør- Trøndelag var kurs- og konferansetrafikken over 40 prosent lavere i februar 2009 enn februar I Nord-Trøndelag var den tilsvarende nedgangen på fem prosent. Nedgangen i Norge var på 14 prosent. For landet sett under ett var det også en nedgang i ferie- og fritidstrafikk i februar på 13 prosent sammenlignet med fjoråret. 4.2 Lav lønnsomhet i 2008 Reiseliv, opplevelse og kulturnæringene er næringer som tradisjonelt er preget av lav driftsmargin og svak lønnsomhet. I bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag rapporterer halvparten av bedriftene om negative driftsresultater for Hver fjerde bedrift har en driftsmargin på seks prosent eller mer. Sammenlignet med 2007 er lønnsomheten i næringen lavere. For 2007 rapporterte 30 prosent om negative driftsresultater og halvparten om en driftsmargin på seks prosent eller mer. 4.3 Tror på høyere lønnsomhet og omsetning I 2008 hadde hotellene i Norge en omsetningsvekst på 5,1 prosent. Siden det var en nedgang i antall overnattinger ved norske hoteller fra 2007 til 2008, tyder det på at omsetningsøkningen hovedsakelig skyldes en prisvekst. Omsetningstall for fjerde kvartal

18 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag viser en avtakende vekst for reiselivsnæringene i Norge. Totalt steg omsetningen for bedrifter innenfor hotell- og restaurantvirksomhet med 2,8 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 på landsbasis. På tross av nedgangen i overnattinger det siste året, er det stort sett optimisme å spore hos bedriftene i Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene forventer omsetningsvekst i Forventningene til 2010 er enda høyere, da over 70 prosent forventer en omsetningsvekst. Om lag 45 prosent av bedriftene forventer vekst i lønnsomheten i For 2010 tror 6 av 10 på vekst i lønnsomheten. 4.4 Investeringen e går ned Investeringsplanene i næringen er forholdsvis måteholdne for det kommende året. Over 40 prosent av bedriftene i bedriftsundersøkelsen forventer reduserte investeringer i 2009, mens hver tredje bedrift forventer en økning. I 2008 var det 20 prosent som forventet reduserte investeringer. Svært få bedrifter forventer en ytterligere nedgang i investeringene fra 2009 til Kun 7 prosent av bedriftene tror det kommer til å skje, mens drøyt 50 prosent forventer uendret omfang på investeringene fra 2009 til Sysselsettingen opprettholdes Drøyt halvparten av bedriftene forventer stabil sysselsetting det kommende året og hver fjerde bedrift regner med å sysselsette flere. Fra 2009 til 2010 forventer over 40 prosent av bedriftene økt sysselsetting. I 2009 er det nesten 20 prosent som forventer en nedgang i sysselsettingen, mens det i 2010 bare fem prosent som forventer nedgang. Bedriftene forventer samlet sett omtrent uendret sysselsetting fram til og med Samtidig varierer forventingene hos forskjellige typer virksomheter. Restauranter, kafeer og puber forventer en økning på nesten 10 prosent i sysselsettingen, mens hotell, pensjonater og lignende forventer en tilsvarende nedgang i den perioden. At overnattingsstedene forventer en nedgang i sysselsettingen, er ikke overraskende gitt den usikkerheten som er knyttet til hvordan etterspørselen etter ferie- og forretningsreiser utvikler seg. På tross av den internasjonale konjunkturnedgangen, er det fortsatt krevende for mange å skaffe arbeidskraft. Hele 15 prosent av bedriftene rapporterer om ubesatte stillinger som følge av rekrutteringsproblemer og hos en tilsvarende andel bedrifter har dette begrenset aktiviteten i bedriften. Det er i hovedsak overnattings- og serveringssteder som rapporterer om utfordringer i forhold til å rekruttere arbeidskraft. Særlig er det mangel på fagarbeidere. Andelen utenlandsk arbeidskraft er høy i næringen, og 45 prosent av bedriftene har utenlandsk arbeidskraft. Både i 2009 og 2010 regner omtrent hver tiende bedrift med å rekruttere flere utenlandske arbeidstakere.

19 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Reiseliv, opplevelse og kultur Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 6 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=45) Fakta om reiseliv, opplevelse og kultur: Reiseliv, opplevelse og kultur omfatter hotell- og restaurantvirksomhet, persontransport, transporttjenester, reisebyråvirksomhet, underholdning, kultur, sport og annen fritidsvirksomhet. Hotell og restaurant sysselsatte ved inngangen til 2008 vel 7000 i Trøndelag.

20 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 20 Forretningsmessig tjenesteyting og FoU: 5 GODT MARKED INNEN TJENESTER TIL NÆRINGSLIVET Fortsatt vekst, men veksten avtar Flertallet planlegger å ansette flere i 2009 Bedriftene budsjetterer med reduserte investeringer 5.1 FoU i Norge vokser mest Norge har høyest vekst i milliarder kroner brukt på egenutført forskning og utvikling (FoU) sammenlignet med EU og de andre nordiske landene. Total FoU som andel av BNP er likevel lavere i Norge enn hos våre naboland. Næringslivet brukte 17,5 milliarder kroner på egenutført forskning i 2007, en økning på 11 prosent fra 2006 målt i faste priser. I tillegg økte også FoU tjenester kjøpt av andre med 29 prosent i 2007 sammenlignet med året før. Sør-Trøndelag ligger noe over landsgjennomsnittet med 4,3 FoU-årsverk pr innbyggere, og er med det på en tredjeplass på landsbasis. Nord-Trøndelag har kun 1,1 FoU-årsverk pr innbyggere og havner nesten nederst på listen. Ordningen SkatteFUNN er med på å bidra til å øke næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Sammen med Oslo utløste næringslivet i Sør-Trøndelag flest SkatteFunnkroner i Antall søknader har derimot gått ned hvert eneste år siden Dette begrunnes på den ene siden med at ordningen er lagt om og dermed er blitt mindre gunstig for bedriftene. På den andre siden har økende aktivitet i næringslivet de senere år ført til at bedriftene har hatt lite ressurser til FoU-arbeid. 5.2 Veksten avtar Bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting har lagt bak seg flere svært gode år, men nasjonalt er den sterke veksten nå i ferd med å avta. Samlet omsetning innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med 7,5 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal Samlet vekst fra 2007 til 2008 var på 11,4 prosent mot 17,7 prosent fra 2006 til Det er særlig næringen utleie av arbeidskraft som har blitt påvirket av finanskrisen. Omsetningen innenfor dette området økte kun med 1,3 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal Dette etter en periode på flere år med sterk vekst. Nærmere halvparten av bedriftene innen FoU- og forretningsmessig tjenesteytende mener at dagens markedssituasjon er tilfredsstillende. Dette viser bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag. Nesten 40 prosent mener at markedet er bra. Det ser ut til at nedgangstider i næringslivet kan bety nye muligheter for konsulent- og rådgivningsbedriftene. Av bedriftene som representerer en mer avventende holdning finner vi flest innen arkitekt- og byggteknisk konsulentvirksomhet. De fleste bedriftene i utvalget, med unntak av de som leverer tjenester til bygg- og anleggsnæringen, kan melde om stabil ordretilgang. Litt over halvparten av bedriftene venter en stabil markedsutvikling også i Likevel er næringen nå kommet til et punkt hvor det

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmarkedet Nr

Boligmarkedet Nr Boligmarkedet 2016 Nr. 1-2016 Boligprisene vil øke med 3-4 prosent i 2016 Slik blir boligmarkedet i 2016 Historisk lave renter og begrensede ringvirkninger fra oljekrakket Økt ledighet, utsikter til svak

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang)

Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart. Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Hovedpunkter Oljepris dempes av høy produksjon Verdensøkonomien lav/moderat vekst og ellers mye rart Norge det har snudd (sterke støtputer har dempet nedgang) Regionen oljenedgangen flater ut (men både

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet

Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Bedriftsundersøkelsen For Sør- og Vestlandet Oppdatering April 216 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Hovedpunkter Nokså stabil utvikling samlet sett Våren har vært noe mindre krevende enn høsten - bedring

Detaljer

Usikker etterspørselsside bremser investeringene

Usikker etterspørselsside bremser investeringene RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Usikker etterspørselsside bremser investeringene INDEKSEN NÅR NYTT BUNNIVÅ Alle underindeksene til resultatindeksen trekker ned, men det

Detaljer

Ser vi lyset i tunnelen?

Ser vi lyset i tunnelen? RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Ser vi lyset i tunnelen? ROGALAND OVER DET VERSTE? Resultatindeksen for Rogaland er nå på det samme nivået som Hordaland, og det er økt

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Presentasjon mai januar 2006 2010. Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret:

Presentasjon mai januar 2006 2010. Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret: Presentasjon mai januar 2006 2010 Sogn Bergen og Næringsråd Fjordane Utarbeidet i samarbeid mellom Asplan Analyse og Partnerne bak Næringsbarometeret: Samarbeid mellom ulike fagområder i to Vestlandsfylker

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal God økonomisk utvikling, men økende usikkerhet Arild Hervik Mørekonferansen 2011 Molde, 23. november 2011 Hovedpunkter Møre og Romsdal har kommet godt gjennom finanskrisen

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0

Bedriftsundersøkelsen 2012. Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 Versjon 1.0 Bedriftsundersøkelsen 2012 1. Hva er Bedriftsundersøkelsen? 2. Hvilke resultater gir Bedriftsundersøkelsen? 3. Hvordan bruker NAV resultatene fra Bedriftsundersøkelsen?

Detaljer

Optimisme i Sogn og Fjordane

Optimisme i Sogn og Fjordane RAPPORT 4 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme i Sogn og Fjordane ROLIGERE NEDGANG Vestlandsindeks 4/2015 viser at den negative utviklingen fortsetter, men i et roligere

Detaljer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer

Arbeidsmarkedet i handels- og tjenesteytende næringer Tusen personer Virkes arbeidsmarkedsbarometer gir oversikt over statistikk og analyser for dagens situasjon når det gjelder sysselsetting og ledighet relatert til handels- og tjenesteytende næringer. Arbeidsmarkedet

Detaljer

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland

Konjunktur og bransjeanalyse. Konserndirektør Vegard Helland Konjunktur og bransjeanalyse Konserndirektør Vegard Helland Innhold 1 Kort om konjunkturer 1. Midt-Norge 2 Bedriftslederbarometeret Norge Midt-Norge 3 Et blikk på utvalgte bransjer 1. Landbruk 4. Havbruk

Detaljer

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer:

Om undersøkelsen Markedsutsikter Jobbveksten fremover Næringspolitikk bedriftenes prioriteringer: Om undersøkelsen Største undersøkelse av små og mellomstore bedrifters markedsutsikter i Norge med nærmere 500 svar. Hele 9 av 10 bedrifter har under 20 ansatte, og 7 av 10 har under 10 ansatte. Undersøkelsen

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest

Oljen gir nytt lavpunkt i Vest RAPPORT 4-2014 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljen gir nytt lavpunkt i Vest REDUSERT OPTIMISME Vestlandsindeks når et historisk bunnivå. Dess mer oljeavhengig dess mindre optimistisk.

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene. Sjeføkonom Inge Furre 23. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt vekst men store forskjeller mellom næringene Sjeføkonom Inge Furre 23. november 2011 Produksjonen er lavere enn før finanskrisen i flere store land

Detaljer

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke.

NAV har for 20.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. NAV i Vestfold Bedriftsundersøkelsen 214 1. Bakgrunn NAV har for 2.de året foretatt en landsdekkende bedriftsundersøkelse hvor NAV Vestfold er ansvarlig for vårt fylke. Formålet er å kartlegge næringslivets

Detaljer

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013

Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 1 Virke Faghandel - Konjunkturrapport mars 2013 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030

Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 2030 Januar 213 Prognoser for befolkningsutvikling og boligbehov i Rogaland frem til 23 Innhold 1. Bakgrunn 2. Sammendrag 3. Forutsetninger for prognosene 3.1 Sysselsetting 3.2 Arbeidsledighet 3.3 Befolkningsutviklingen

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Høst 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011

Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen Telemark 2011 Bedriftsundersøkelsen 2011 Årlig utvalgsundersøkelse (18. år på rad). Felles for hele landet. Gjennomføres februar-mars. Kartlegger bedriftenes forventninger i forhold

Detaljer

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael

LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010. Foto: Jo Michael LTLs markedsrapport 4. kvartal 2010 Foto: Jo Michael Hovedkonklusjoner 4. kvartal: LTLs markedsbarometer viser at: - For første gang siden finanskrisen startet høsten 2008 er det overvekt av bedrifter

Detaljer

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet

Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Konjunkturbarometer For Sør- og Vestlandet Publisert 06. januar 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden nær normalt og blir noe høyere i 2016 enn 2015. «USA har kommet godt tilbake og det går

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika

CME SSB 12. juni. Torbjørn Eika CME SSB 12. juni Torbjørn Eika 1 Konjunkturtendensene juni 2014 Økonomiske analyser 3/2014 Norsk økonomi i moderat fart, som øker mot slutten av 2015 Små impulser fra petroleumsnæringen framover Lav, men

Detaljer

Bedriftsundersøkelse Troms 2016

Bedriftsundersøkelse Troms 2016 Bedriftsundersøkelse Troms 201 Foto: Yngve Olsen Sæbbe Innhold: Forord... 2 Om NAVs bedriftsundersøkelse... 3 Sammendrag... 3 Sysselsettingen det kommende året... Bransjenes forventninger om sysselsetting...

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Norge er nå inne i en høykonjunktur med lav arbeidsledighet og svært sterk sysselsettingsvekst. Arbeidsledigheten er på sitt laveste siden 1988 og går ned for alle yrkesgrupper og i alle fylker.

Detaljer

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015

Bransjeanalyser. Konjunkturbarometeret 2015 Bransjeanalyser Konjunkturbarometeret 2015 HAVBRUK Laksenæringen møter utfordringene Laksenæringen er i en periode med god inntjening og høy fortjeneste. Dagens framtidsutsikter tilsier at dette vil fortsette

Detaljer

Verdien av ha industri i Norge

Verdien av ha industri i Norge Verdien av ha industri i Norge Herøya, 26. august 2009 telemarksforsking.no 1 Vi kan ikke leve av å klippe hverandre Jo vi kan det, men det er andre argumenter for å ha industriproduksjon i Norge telemarksforsking.no

Detaljer

Oljenedturen brer om seg

Oljenedturen brer om seg RAPPORT 3 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Oljenedturen brer om seg LAVERE OPTIMISME Både resultat- og forventningsindeksen faller til nye bunn-nivåer. Differansen mellom opplevd

Detaljer

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE

III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE III NAVs BEDRIFTSUNDERSØKELSE 2016 NAV I TRØNDELAG, FELLES BEDRIFTSUNDERSØKELSE FOR TRØNDELAGSFYLKENE OM BEDRIFTSUNDERSØKELSEN ANALYSEDESIGN BEDRIFTENE ARBEIDSMARKEDSREGIONER FUNN OG RESULTATER FORVENTNINGER

Detaljer

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet

FAFO 5. februar 2009. Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet FAFO 5. februar 2009 Arbeidsinnvandrere og arbeidsledighet v Stein Langeland Arbeids- og velferdsdirektoratet Markert omslag i arbeidsmarkedet 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000

Detaljer

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger

Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger RAPPORT 2 MAI 2012 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimisme på Vestlandet og i eksportrettede næringer, men krisen i eurosonen tynger ØKT ETTERSPØRSEL BEDRET LØNNSOMHET 57 % av

Detaljer

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011

Byggenæringen Stabil utvikling og vekst. Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringen Stabil utvikling og vekst Trondheim 26. Oktober 2011 Byggenæringens Landsforening Organiserer nesten hele verdikjeden i byggenæringen NHOs nest største landsforening 4.100 medlemsbedrifter

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20.

SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet. Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. SSBs konjunkturbarometer for Møre og Romsdal; Fortsatt gode utsikter for næringslivet Sjeføkonom Inge Furre Mørekonferansen 20. november 2012 Norsk og internasjonal økonomi Produksjonen i Norge har vokst

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012

NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 KLYNGEANALYSEN 2012 NCE Maritime Klyngeanalysen 2012 Scenarioer for 2020 Arild Hervik Oddmund Oterhals NCE Maritime Ålesund, 25. september 2012 Hovedpunkter i fjorårets analyse Svak vekst for rederiene,

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt

De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt De økonomiske utsiktene globalt, nasjonalt og lokalt 24. september 2015 Sjeføkonom Inge Furre Internasjonal økonomi - Vekst Veksten i verdensøkonomien er intakt Utviklingen i Kina representerer den største

Detaljer

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout

VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout VERDISKAPINGSANALYSE FOR DE AKTIVE EIERSKAPSFONDENE I NORGE 2016 Såkorn, Venture og Buyout MENON-PUBLIKASJON NR. 62/2016 Av Gjermund Grimsby og Ragnhild Sjoner Syrstad Innledning I denne analysen studerer

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2006

Næringsanalyse for Innherred 2006 Næringsanalyse for Innherred 2006 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 25/2006 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Innherred

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Mange muligheter få hender

Mange muligheter få hender Mange muligheter få hender Mangel på arbeidskraft Sterk vekst i sysselsettingen I Nord-Norge blir vi flere yngre og eldre, men mister den mest produktive arbeidskraften Nordområdesatsingen skaper mange

Detaljer

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene?

Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Hvilke rekrutteringskanaler benytter bedriftene? Av Johannes Sørbø og Kari-Mette Ørbog Sammendrag Vi ser i denne artikkelen på hvilke rekrutteringskanaler bedriftene benyttet ved siste rekruttering. Vi

Detaljer

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015

Boligmeteret. Desember 2015. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Boligmeteret Desember 2015 Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 07.12.2015 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017

NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL 2017 NYTTÅRSMØTE PULSEN PÅ NÆRINGSLIVET VED INNGANGEN TIL Næringspolitisk undersøkelse 1488 medlemmer fra næringsforeningene i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen (Hordaland), Trondheim og Tromsø Tidsrom:

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009

Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-7 - 2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Leieprisene for prestisjelokaler i

Detaljer

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT

R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S KONJUNKTURRAPPORT R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R S F O R E N I N G KONJUNKTURRAPPORT Vår 2014 2 OM UNDERSØKELSEN Formålet med konjunkturundersøkelsen er å kartlegge markedsutsiktene for medlemsbedriftene i RIF.

Detaljer

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir

Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Foto: Jo Michael Næringslivets økonomibarometer 3.kvartal: Lyspunkter men investeringene uteblir Tor Steig, sjeføkonom NHO Den aktuelle markedssituasjonen NHO bedriftene Høst 10 Vår 10 Høst 09 Vår 09 Høst

Detaljer

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk

Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 1960 1957 1954 1951 2007 2005 2004 2003 2002 2001 1999 1998 Vedlegg 4; Analysegrunnlag/statistikk Befolkningsutvikling i

Detaljer

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015

ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE SPV. v/ove Hoddevik. Førde, 20.11.2015 SPV ØKONOMISK UTVIKLING I REISELIVSNÆRINGA I SOGN OG FJORDANE v/ove Hoddevik Førde, 20.11.2015 AGENDA Litt om Sparebanken Vest Fakta reiselivsnæringen Verdiskaping i reiselivsnæringen Oljepris og kronekurs

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 5-2009

Prisstigningsrapport nr. 5-2009 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 5-2009 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR BOLIGER I OSLO OG OMEGN OPAKs BOLIGUNDERSØKELSE I UKE 19/2009 (04.05. - 10.05.2009): side 2/12 OPAK AS

Detaljer

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16.

Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB. CME 16. Norsk økonomi i en kortvarig motbakke? Konjunkturtendensene juni 2015 Økonomiske analyser 2/2015 Torbjørn Eika, SSB CME 16. juni 2015 Internasjonal etterspørsel tar seg langsomt opp Litt lavere vekst i

Detaljer

Næringsanalyse for Innherred 2005

Næringsanalyse for Innherred 2005 Næringsanalyse for 2005 Av Knut Vareide og Veneranda Mwenda Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 19/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten

Detaljer

Sandnessjøen 23. januar 2015

Sandnessjøen 23. januar 2015 Sandnessjøen 23. januar 2015 Helgeland nr 2 fordi: Sterkest lønnsvekst Midt på treet vekst i næringslivet, Midt på treet driftsmargin Midt på treet befolkningsvekst Midt på treet vekst i sysselsettingen.

Detaljer

Permitteringer i en nedgangskonjunktur

Permitteringer i en nedgangskonjunktur Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Permitteringer i en nedgangskonjunktur Av: Johannes Sørbø og Magne Bråthen Sammendrag En vesentlig del av veksten i den registrerte ledigheten det siste året kommer som følge

Detaljer

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land

Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del OECD-land Sysselsetting, yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i en del -land AV JOHANNES SØRBØ SAMMENDRAG er blant landene i med lavest arbeidsledighet. I var arbeidsledigheten målt ved arbeidskraftsundersøkelsen

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER

UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER UTVIKLINGSTREKK OG RAMMEBETINGELSER Utviklingstrekk og perspektiver i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige

Detaljer

Næringsanalyse Innherred

Næringsanalyse Innherred Næringsanalyse Av Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 10/2005 Forord Denne rapporten er laget på oppdrag fra Steinkjer Næringsselskap AS og Vekst AS. Hensikten med rapporten er å få fram en

Detaljer

Fakta om norsk byggevarehandel

Fakta om norsk byggevarehandel HSH OG TBF Fakta om norsk byggevarehandel side 1 Innhold Verdiskaping...3 Et tiår med omsetningsvekst...4 Omsetning og sysselsetting...5 Salgskanaler for byggevarer...6 Lønnsomhet i byggebransjen...7 Sentral

Detaljer

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013

Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 Bransjemonitor Trøndelag og Nordvestlandet 2013 1 Bakgrunn 2 Undersøkelse om vekstforventninger og holdninger til et utvalg sentrale bransjer i Trøndelag og på Nordvestlandet Med nær 4000 spurte totalt

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1

Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer. NAV, 05.05.2015 Side 1 Arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag 2015, forventninger og utfordringer NAV, 05.05.2015 Side 1 3338 virksomheter i Nord-Trøndelag med tre eller flere ansatte NAV, 05.05.2015 Side 2 Store og små bedrifter

Detaljer

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover? Kluge / Norwea seminar Kjøp og salg av vindkraftprosjekter Oslo 14.februar 2012 Anders Gaudestad Adm. direktør, Statkraft Agder Energi Vind DA Strukturutvikling i norsk vindkraftsektor hva skjer fremover?

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser

Bente Wold Wigum 06.11.15. Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Bente Wold Wigum 06.11.15 Arbeidsmarkedet i Trøndelag-økonomisk nedgangskonjunktur og konsekvenser Perspektiv = ca 100 000 personer NAV, 16.11.2015 Side 2 Perspektiv Barn/ungdom = ca 100 000 personer NAV,

Detaljer

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Oljekutt og konjunkturutsikter. 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Oljekutt og konjunkturutsikter 6. April Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Vekst i verden noe under normalt i 2015, noe bedre i 2016 «USA har kommet godt tilbake og det går noe bedre i Europa dette motvirker

Detaljer

LTLs markedsbarometer

LTLs markedsbarometer 01 LTLs markedsbarometer Resultater fra 3. kvartal 2011 1 Hovedkonklusjoner 3. kvartal 2011 LTLs markedsbarometer viser at: LTL-bedriftenes markedssituasjon flater ut på et moderat nivå Forventningene

Detaljer

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN

NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 1/13 NOEN TREKK VED OLJEØKONOMIEN 1. Oljeøkonomi på flere vis 2. Litt nærmere om inntekten 3. Leveranser til sokkelen 4. Også stor

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå juni 2008 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er

Detaljer

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen

SØF-rapport nr. 06/10. Regionale effekter av finanskrisen Regionale effekter av finanskrisen Ole Henning Nyhus Per Tovmo SØF-prosjekt nr. 7500: Den økonomiske utviklingen i Trondheimsregionen Prosjektet er finansiert av Fokus Bank SENTER FOR ØKONOMISK FORSKNING

Detaljer

Markeder og prognoser

Markeder og prognoser Opp med nebbet! Ketil Lyng adm. direktør BNL Norsk Betongdag og SINTEF/NTNU Infodag 12.10.2009 Markeder og prognoser 1 Drivere for utviklingen 1. Stabilisering i verdensøkonomien i 2010 2. Stabil utvikling

Detaljer

TREDELING AV INDUSTRIEN -bakgrunn og utsikter

TREDELING AV INDUSTRIEN -bakgrunn og utsikter LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 7/12 TREDELING AV INDUSTRIEN -bakgrunn og utsikter 1. Samlet industriutvikling bedre enn resten av Europa 2. Tredelingen 3. Økonomien

Detaljer

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008

Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 OPAKs Prisstigningsrapport Prisstigningsrapport nr. 6-07 - 2008 EIENDOMSMARKEDET - PRISUTVIKLINGEN FOR KONTORLOKALER I OSLO-OMRÅDET OG I NORGES STØRSTE BYER side 2/13 Salgspriser på kontorlokaler i Oslo

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland?

Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Hva er fremtidsutsiktene for Rogaland? Key takeaways 1. Verden preges av moderat vekst, mye rart og høy usikkerhet. Kan Trump bli mannen som puster liv i vekst og renter i USA og resten av verden? 2.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov

Dokumentasjonsrapport 03/2009. Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Dokumentasjonsrapport 03/2009 Teknisk-naturvitenskapelig kompetanse rekruttering og behov Bedriftsundersøkelse 2009 Bedriftsundersøkelsen 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 2. SAMMENDRAG...

Detaljer

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014

Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Markedskommentar byggevare 1.tertial 2014 Byggevareomsetning proff + 8,2 prosent Byggevareomsetning privat + 12,8 prosent Byggevareindustrien + 9,8 prosent Boligprisen + 0,3 prosent Igangsetting nye boliger

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag

NAVs bedriftsundersøkelse 2015 Notat for Nord-Trøndelag NAVs bedriftsundersøkelse 1 Notat for Nord-Trøndelag Sammendrag NAVs bedriftsundersøkelse kartlegger behovet for arbeidskraft etter fylke og næring. Den lokale Bedriftsundersøkelsen dekker offentlige og

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal

Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Konjunkturutsikter Møre og Romsdal Europa i krise, rammer det Møre og Romsdal? Arild Hervik Eivind Tveter Mørekonferansen 2012 Ålesund, 20. november 2012 Om todelt økonomi i konjunkturanalyser 1. Boom

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer