Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag"

Transkript

1 Arena Trøndelag Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Våren 2009

2 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Arena Trøndelag Rapportnavn: Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Arena Trøndelag vår 2009 Oppdragsbeskrivelse: Status og utviklingstrekk i næringslivet. Bedriftsundersøkelse og konjunkturbarometer. Oppdragsleder: Arena Trøndelag vår 2009 Fag: Analyse Tema Regional utvikling Leveranse: Konjunkturbarometer Skrevet av: Kvalitetskontroll: Lise Eriksen

3 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 3 FORORD På oppdrag av Arena Trøndelag har Asplan Analyse gjennomført en analyse av status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag. Arena Trøndelag er et bredt trøndersk samarbeidsprosjekt mellom Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Innovasjon Norge, NAV, LO, NHO Trøndelag, Næringsforeningen i Trondheim og SpareBank1 SMN. Bedriftsundersøkelsen er gjennomført i slutten av mars og omfatter svar fra 527 bedrifter. I Asplan Analyse har Målfrid H. Teigen, Adelhei Smeland, Sven Haugberg og Lise Haaland Eriksen stått for gjennomføringen av analysen, med sistnevnte som oppdragsleder. Kristin Barvik har vært kvalitetsikrer. Stavanger, Lise Haaland Eriksen Oppdragsleder Kristin Barvik Kvalitetssikrer

4 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 4 Leder: Kan en finanskrise også føre noe godt med seg? Vi har nettopp lagt bak oss den lengste sammenhengende perioden med økonomisk vekst i nyere tid. Spesielt de fire siste årene har veksten i tillegg vært så sterk, at vi faktisk må tilbake til 50-tallet for å finne lignende. Dette er reflektert også i utgavene av Arena Trøndelag. Økonomisk høytrykk over Trøndelag og Trøndersk næringsliv går så det griner er titler som har gitt uttrykk for situasjonen også i vår del av landet. Men så snudde det en eller annen gang i løpet av fjoråret. Det som startet som en finanskrise er blitt en næringslivskrise. Og det som startet i USA har fått globale virkninger. Dette merker vi selvfølgelig også i Trøndelag. Bygg/ anlegg og transport er bransjer som allerede har fått føle dette sterkt. Men vi ser at stadig flere blir berørt. Planlagte investeringer droppes eller utsettes i tid, med de konsekvenser det får for leverandørindustrien. Bedriftene bruker generelt mindre penger, med de konsekvenser det får for reiselivsbedrifter og andre som leverer varer og tjenester til bedriftene. Slik sprer problemene seg til stadig nye deler av næringslivet. Også Innovasjon Norge merker finanskrisen i form av økt pågang etter våre virkemidler. Mens vi tidligere var et redskap for SMB-bedrifter, kommer nå også mange av de store bedriftene på besøk. Myndighetene har gitt oss mer virkemidler slik at vi skal kunne hjelpe også disse. I år har vi 2,5 mrd. kroner mer enn vi hadde til disposisjon i fjor. De ekstra midlene skal brukes på framtidsrettede bedrifter som har problemer med finansieringen og på folk med gode ideer som ønsker å etablere nyskapende bedrifter med vekstpotensiale. I den perioden vi har lagt bak oss har næringslivet vært opptatt av produksjon, leveranser og ikke minst tilgangen på kompetent arbeidskraft. Store deler av næringslivet har rett og slett ikke hatt tid til/eller sett behovet for å drive med omfattende utviklingsarbeid. Men i den siste bedrifsundersøkelsen kan en lese at det er mye positivt på gang: - 60 prosent av bedriftene oppgir at finanskrisen har ført til at de orienterer seg mot nye markeder. Hver tredje bedrift oppgir at de nå øker fokuset på produktutvikling og FOU, og særlig høy er andelen innen industri. Nesten halvparten av bedriftene oppgir at de benytter lavkonjunkturen til å øke innsatsen på kompetanseutvikling. Svært få oppgir at lavkonjunkturen fører til kompetansebudsjettet kuttes og at inntaket av lærlinger reduseres. Det er helt nødvendig at bedriftene nå fokuserer på utvikling av nye produkter og tjenester, nye markeder og andre måter å organsiere virksomheten på. Det er viktig å kunne se forbi krisen og inn i det som kommer etterpå. De som er best på dette vil være vinnere når pilene igjen begynner å peke oppover. Og da kan faktisk finanskrisen også føre noe godt med seg i form av bedrifter som vokser og nye arbeidsplasser! Ulrik Hammervold direktør Innovasjon Norge Nord-Trøndelag Vigdis Harsvik direktør Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

5 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 5 INNHOLDSFORTEGNELSE blir et utfordrende år Redusert etterspørsel etter industrivarer Sprikende forventinger til Ingen langvarig pessimisme i industrien, men noen sliter Pessimisme innen bygg og anlegg Mot en normalisering av boligmarkedet Bygg og anlegg når bunnen i 2009? Nedgang i yrkesreiser Nedgang innen kurs- og konferanse Lav lønnsomhet i Tror på høyere lønnsomhet og omsetning Investeringene går ned Sysselsettingen opprettholdes Godt marked innen tjenester til næringslivet FoU i Norge vokser mest Veksten avtar Næringen tror på fortsatt sysselsettingsvekst Optimisme innen IKT Fortsatt mye optimisme i IKT-næringen Lønnsomheten er varierende Fortsatt vekst i sysselsettingen Uendret investeringsnivå Noe svakere utvikling innen Handel og service Noe svakere vekst i varehandelen enn i landet forøvrig Usikkerhet om fremtiden Stabil sysselsettingsutvikling Lavere investeringslyst enn tidligere...26

6 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 6 8 svakere marked for transport Sterk årsvekst for transportbedriftene i Nøkterne forventninger til fremtiden Stabil sysselsettingsutvikling Stor fokus på ren energi Lavere kraftpriser Stort behov for vindkraft Vindkraft til havs kan bli et nytt energieventyr fortsatt godt marked for oljerelatert næringsliv Fortsatt høy aktivitet på norsk sokkel Leverandørindustrien kilder...36

7 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 7 Samlet vurdering: BLIR ET UTFORDRENDE ÅR Norsk økonomi bremser opp Arbeidsledigheten i Trøndelag øker Bygg og anlegg, industri og transport rammes mest av nedgangstidene Optimisme innen forretningsmessig tjenesteyting og reiseliv, kultur og opplevelse Næringslivet forventer svak nedgang i sysselsettingen i 2009, men vekst i 2010 Brått omslag Etter en lang periode med oppgangskonjunktur og svært lav arbeidsledighet ble situasjonen snudd helt om høsten Verdensøkonomien er nå inne i den dypeste lavkonjunkturen i etterkrigstiden. Omslaget kom brått og kraftig, og det rammer de fleste vare- og tjenestemarkeder. Konjunkturene her hjemme snudde allerede for litt over ett år siden, men fram mot høsten i fjor så det ut til at aktivitetsnivået i norsk økonomi ville avta gradvis mot et normalt nivå. Etter hvert som utsiktene for den økonomiske veksten ute forverret seg, ble det tydelig at nedturen i norsk økonomi ble verre, kom raskere og bli mer markert enn en så for seg i oktober fjor. På slutten av fjoråret merket store deler av næringslivet et brått og markert omslag i aktiviteten. Økende ledighet Omslaget i norsk økonomi har gitt seg utslag i økende arbeidsledighet. I løpet av det siste året har ledigheten økt med 70 prosent på landsbasis. I Trøndelag har økningen vært på nesten 60 prosent. Ledighetsnivået er imidlertid fremdeles på et relativt lavt nivå, men NAV spår økende ledighet i tiden fremover. I mars 2009 var det registrert helt ledige i Trøndelag, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag. Dette tilsvarer en arbeidsledighet på 3,3 prosent i Sør-Trøndelag og 3,5 prosent i Nord-Trøndelag (figur 1). I løpet av det siste året er det blitt flere ledige i Trøndelag og de fleste nye ledige er menn. Dette er et resultat av at mannsdominerte næringer som industri og bygg og anlegg har redusert aktivitetsnivået. Begge trøndelagsfylkene har nå en arbeidsledighet som ligger over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent.

8 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 8 4,5 4 3,5 Helt ledige i prosent av arbeidsstyrken 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Figur 1 Helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken per mars Kilde: NAV. Store nyanser Store deler av næringslivet i Trøndelag opplever at markedet svikter og at konkurransen om oppdragene blir tøffere. Bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag i slutten av mars 2009, viser at over 40 prosent av bedriftene opplever sviktende etterspørsel og derfor budsjetterer med en nedgang i omsetning i Størst nedgang ventes innen bygg og anlegg, industri og transport. Det er imidlertid viktig å understreke at bildet er nyansert. Nesten 40 prosent av bedriftene har tro på vekst også i Størst er optimismen innen forretningsmessig tjenesteyting og reiseliv, kultur og opplevelse. Også innen handel og service er det relativt mange som venter vekst inneværende år (figur 3). Nedgang i sysselsettingen Konjunkturomslaget har ført til at mange bedrifter har gått til permitteringer eller oppsigelser den siste tiden. Særlig stort har omfanget vært innen bygg og anlegg og industri. Rundt 50 prosent av bygg og anleggsbedriftene og rundt 40 prosent av industribedriftene i Trøndelag oppgir at de i noen eller stor grad har gjennomført permitteringer den siste tiden som følge av finanskrisen. Det er også innen disse næringene det har vært flest oppsigelser. Samlet sett tyder bedriftenes anslag for sysselsettingsutvikling på at det blir en svak nedgang i 2009, tilsvarende 1-2 prosent. Størst nedgang ventes innen bygg og anlegg og industri. Innen forretningsmessig tjenesteyting og IKT ventes det derimot en svak vekst i antall ansatte.

9 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 9 Kutt i investeringene Redusert aktivitetsnivå og usikker tilgang på kapital gjør at mange bedrifter kutter i investeringsbudsjettet. Nesten halvparten av bedriftene som har svart på undersøkelsen oppgir at de vil redusere investeringene i 2009, sammenlignet med Svært få har planer om å øke investeringene. De reduserte investeringene i næringslivet forsterker den situasjonene vi er inne i, ved at det reduserer etterspørselen etter investeringsvarer. Redusert rente og regjeringens krisepakker vil bidra til å dempe investeringsnedgangen. 60 % Investeringer 50 % 40 % Andel bedrifter 30 % 20 % 10 % 0 % Sterk nedgang Moderat nedgang Uendret Moderat økning Sterk økning Figur 2 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt investeringsnivå i 2009 sammenlignet med 2008 (n=527) Til tross for nedgangskonjunktur og sterk konkurranse er det en relativt stor andel av bedriftene som venter bedre lønnsomhet i En av tre bedrifter budsjetterer med en moderat økning i driftsmarginen, mens like mange venter svekket driftsmargin. Reiseliv, kultur og opplevelse og handel og service er mest optimistiske, mens bygg og anlegg og industri venter lavere marginer. Finanskrisen skaper utfordringer Bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag viser at finanskrisen både har ført til redusert tilgang på kapital og redusert etterspørsel. Innen transport, reiseliv og eiendomsdrift rapporterer rundt halvparten av bedriftene at det er blitt vanskeligere å få finansiering. Ikke overraskende oppgir hele 80 prosent av bygg og anleggsnæringen at finanskrisen har ført til lavere etterspørsel. Over 60 prosent innen industri og transport rapporterer om det samme.

10 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 10 Bedre tider neste år Resultatene fra bedriftsundersøkelsen viser at bedriftene tror på bedre tider i Nesten halvparten venter at markedet vil stabilisere seg, mens 40 prosent venter økende etterspørsel i Flertallet tror på økt omsetning og flere ansatte neste år. Vi er imidlertid inne i en situasjon der det er svært vanskelig å vurdere den fremtidlige utviklingen. Offentlige myndigheter verden over har satt inn omfattende tiltak for å øke etterspørselen etter varer og tjenester, bedre bankenes soliditet og få kredittmarkedene til å fungere. Styringsrenten er de siste månedene satt ned mye og raskt og nærmer seg null i flere land. Norges Bank har gjentatte ganger redusert styringsrenten, siste gang 26. mars. Styringsrenten er nå på 2,0 prosent. Norges Bank venter at denne lavkonjunkturen blir både dypere og lenger enn tidligere nedgangsperioder etter krigen. Men det er stor tro på at myndighetenes tiltak vil føre til at produksjonen og etterspørselen tar seg opp igjen mot slutten av % Omsetning 60 % 40 % Andel bedrifter 20 % 0 % -20 % -40 % -60 % Figur 3 Nettoandelen bedrifter som venter økt omsetning i 2009 og 2010 sammenlignet med foregående år. Nettoandelene som venter vekst fremkommer ved å ta de som venter økning og trekke fra de som venter nedgang (n=527)

11 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 11 Industri 2 REDUSERT ETTERSPØRSEL ETTER INDUSTRIVARER Over halvparten av industribedriftene forventer reduksjon i omsetningen i 2009 Det forventes ingen betydelige endringer i den samlede sysselsettingen i industrien Markedsutsiktene for mange produsenter av trevarer, metallvarer og petroleumsog kjemiske produkter er dårlige for 2009 En av tre industribedrifter venter økt lønnsomhet i Sprikende forventinger til 2009 Ved inngangen til 2008 var optimismen fortsatt stor og det var generelt en forventning til økt omsetning i industrien. Men 2008 viste seg å blir et år med stor finansiell uro og fall i etterspørselen etter industriprodukter, og fra januar 2008 til januar 2009 gikk omsetningen i norsk industri ned med 2,1 prosent. Det har vært svikt i etterspørselen etter industriprodukter både i Norge og internasjonalt som følge av omslaget i verdensøkonomien. Også produsentprisene innenfor flere industriområder har gått ned de siste månedene. Særlig innenfor metallindustri har prisene falt. Omsetningen i metallindustrien falt med 36,5 prosent fra januar 2008 til januar 2009, mens maskinindustri hadde størst oppgang med 49,1 prosent omsetningsøkning. Forventningene industribedriftene i Trøndelag har til 2009 gjenspeiler den internasjonale konjunkturnedgangen. Over 50 prosent av bedriftene forventer redusert omsetning i 2009 sammenlignet med 2008 og drøyt 40 prosent forventer lavere lønnsomhet. Dette kommer fram gjennom bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag som omfatter 113 industribedrifter, hvor 43 hører hjemme i Nord-Trøndelag og 70 i Sør-Trøndelag. Samlet sett forventer ikke industribedriftene store endringer i sysselsettingen for inneværende år. Om lag en tredjedel av bedriftene venter en reduksjon i sysselsettingen, samtidig som drøyt 20 prosent venter en økning. Totalt forventer bedriftene en nedgang i antall sysselsatte på drøyt to prosent i 2009, mens de tror at det i 2010 vil være sysselsatt en prosent flere enn i En av ti industribedrifter rapporterer om at de ikke har så mange sysselsatte som ønskelig på grunn av rekrutteringsvansker, og særlig er det fagarbeidere som etterspørres. Fem prosent av bedriftene regner med å øke antallet sysselsatte fra utlandet i I fjorårets bedriftsundersøkelse var investeringslysten hos industribedriftene stor, mens den i år er svært liten. Nå forventer 57 prosent av bedriftene en nedgang i investeringer, mens 20 prosent forventer en økning. Sammenligner vi industri med øvrige næringer, er det industrien som i 2009 forventer størst reduksjon i investeringer.

12 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Ingen langvarig pessimisme i industrien, men noen sliter Halvparten av bedriftene forventer en uendret eller forbedret markedssituasjon i For 2010 forventer nesten ni av ti bedrifter en uendret eller forbedret markedssituasjon. Samtidig er forventningene svært sprikene i de ulike delene av industrien. Etterspørsel etter typiske byggevarer er betydelig redusert på grunn av lavere aktivitet i bygge- og anleggssektoren, og dette merkes blant annet hos industribedrifter innen treforedling, kjemisk industri og metallindustri. Dette gir en nedgang i produksjonsvolum og sysselsetting hos bedrifter innen denne type industri nasjonalt, og bedriftene i Trøndelag er ikke noe unntak. I bedriftsundersøkelsen rapporterer de som produserer metallvarer og kjemisk og petroleumsrelaterte produkter om at den generelle markedssituasjonen for bedriften er dårlig. Disse ser også mørkt på markedssituasjonen for 2009, men tror ikke det blir så mye verre i En av tre trevareprodusenter rapporterer om dårlig markedssituasjon og over 70 prosent forventer at markedssituasjonen forverrer seg i Prisen på næringsmidler stiger, og det bidrar til fortsatt optimisme og vekst i produksjon i næringsmiddelindustrien nasjonalt. I Trøndelagsfylkene forventer en tredjedel av næringsmiddelindustrien en bedring i markedssituasjonen i 2009 og kun åtte prosent en forverring. 60 Industri Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 4 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=113) Fakta om industri:

13 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 13 Industri omfatter produksjon av nærings- og nytelsesmidler, produksjon av tekstil- og lærvarer, produksjon av trevarer, treforedling, grafisk produksjon og forlagsvirksomhet, produksjon av petroleums- og kjemiske produkter, produksjon av metaller og metallvarer, produksjon av transportmidler, maskiner og utstyr, produksjon av elektriske og optiske instrumenter og annen industriproduksjon. Industrien sysselsatte ved utgangen av 2007 nesten personer i Trøndelag, i Sør-Trøndelag og i Nord-Trøndelag. Dette tilsvarer henholdsvis 9 og 12 prosent av sysselsettingen i fylkene. På landsbasis er 11 prosent sysselsatt i industrien. Om lag 26 prosent av industrisysselsettingen i Trøndelag er innenfor nærings- og nytelsesmiddelindustrien. 17 prosent er sysselsatt innen maskin- og metallindustri.

14 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 14 Eiendom, bygg og anlegg 3 PESSIMISME INNEN BYGG OG ANLEGG Boligprisene er i ferd med å stabiliseres Formidlingen av boliger går raskere Boligbyggingen halvert det siste året Bunnen nås i 2009, sysselsettingen ned med fem prosent 3.1 Mot en normalisering av boligmarkedet Det er nå mye som tyder på at eiendomsmarkedet for bolig går mot en normalisering. Prisene på landsbasis har stabilisert seg, takket være et svært lavt rentenivå. Om bunnen er nådd vil avhenge av utvikingen fremover, bl.a av hvor høy arbeidsledigheten blir. Fra februar til mars var boligprisene i Trøndelag stabile på per kvm. I løpet av det siste året er imidlertid boligprisene redusert med 5 prosent. Nedgangen er lavere enn i Hordaland og Nord-Norge, mens den er noe høyere enn i Rogaland og Agderfylkene. I Trondheim har boligprisene sunket med 5,6 prosent, og ligger dermed midt på treet i forhold til de andre storbyene. Prosentvis Mars -08 Mars -09 endring Kristiansand 20,4 19,8-2,9% Stavanger 26,4 25,6-3,0% Oslo 33,2 31,5-5,1% Trondheim 21,4 20,2-5,6% Tromsø 22,9 21,1-7,9% Bergen 24,3 21,7-10,7% Kvadratmeterpris for brukte boliger. Kilde: NEF, EFF, Finn.no og ECON Pöyry. Formidlingstiden, dvs den tiden det tar fra en bolig er lagt ut for salg til den er solgt er også en viktig indikator på temperaturen i eiendomsmarkedet. På landsbasis er formidlingstiden omtrent på samme nivå som i fjor på denne tiden. I Trøndelag har det imidlertid vært en mer positiv utvikling. Her har formidlingstiden i løpet av det siste året gått fra 52 dager til 44 dager. I Trondheim har formidlingstiden gått fra 50 dager til 36 dager. Det er bare Bergen og Oslo som nå har en raskere formidlingstid enn Trondheim. Når det gjelder næringseiendom har konjunkturnedgangen også her hatt konsekvenser. Leieprisene er på vei nedover og igangsetting av nye næringsbygg er redusert. 3.2 Bygg og anlegg når bunnen i 2009? Ordresituasjonen svekkes

15 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 15 Ordresituasjonen til bygg og anleggssektoren er betydelig svekket det siste året. Ordrereserven er på landsbasis redusert med 20 prosent fra januar 2008 til januar For bedriftene i Midt-Norge er reserven redusert med ca 10 prosent, altså noe lavere enn resten av landet. Igangsetting av nye boliger i Trøndelag er mer enn halvert fra januar 2008 til januar Nedgangen er like sterk i begge fylkene og er mer dramatisk enn i resten av landet. I januar 2009 ble det satt i gang 86 nye boliger, mot 212 i januar Også når det gjelder bygningsareal er det en halvering fra i fjor. Nedgangen i annen byggevirksomhet enn bolig har vært mindre i Sør-Trøndelag med en reduksjon på 12 prosent. I Nord-Trøndelag har nedgangen vært på over 70 prosent, men her er det viktig å bemerke at Nord-Trøndelag hadde et svært høyt nivå i Sterkere konkurranse Bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag viser med tydelighet at bygg og anlegg er sterkt berørt av lavkonjunkturen. Over halvparten av bedriftene vurderer den generelle markedssituasjonen som dårlig, mens bare 13 prosent vurderer markedet som godt. Til tross for offentlig krisepakke for å dempe svikten i bygg- og anleggsmarkedet venter to tredjedeler av bygge- og anleggsbedriftene i Trøndelag at markedet vil forverre seg i Over 80 prosent forventer en stabilisering eller vekst i Det er imidlertid viktig å understreke at bildet er nyansert. Mange av BA bedriftene rapporterer om god ordresituasjon og full sysselsetting. Lav rente bidrar positivt, mens økende arbeidsledighet og vanskeligheter med finansiering virker negativt. Konkurransen har blitt hardere og marginene mindre. Nesten 60 prosent av bedriftene venter lavere driftsresultat i 2009, sammenlignet med Vekst i 2010 Flertallet av bedriftene som er med i undersøkelsen budsjetterer med lavere omsetning i 2009, enn de hadde i prosent venter en sterk nedgang i aktivitetsnivået. Svikten i markedet ser ut til å slå sterkest ut i Sør-Trøndelag. I Nord- Trøndelag ventes nedgangen å bli mer moderat. Som en følge av redusert aktivitetsnivå planlegger 40 prosent av bedriftene å redusere bemanningen i Svært få planlegger å øke staben. Sammenlignet med forventningene for ett år siden er situasjonen snudd helt om. Da planla 45 prosent økt bemanning, mens svært få ventet nedgang. I 2010 ventes derimot en vekst i sysselsettingen. Samlet sett venter bedriftene at sysselsettingen vil gå ned med fem prosent i løpet av 2009, mens det ventes en tilsvarende vekst neste år. Dette betyr at sysselsettingen kan bli redusert med i 2009, med tilsvarende vekst i En stor del av bedriftene er positive til regjeringens krisepakker. Rundt halvparten venter at tiltakene vil få positive konsekvenser for deres marked.

16 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Bygg og anlegg Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 5 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=75) Fakta om bygg og anlegg: Bygg og anlegg hadde ved inngangen til 2008 rundt sysselsatte. Dette tilsvarer åtte prosent av sysselsettingen i Trøndelag. Omsetning og drift av fast eiendom sysselsetter rundt i Trøndelag.

17 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 17 Reiseliv, opplevelse og kultur: 4 NEDGANG I YRKESREISER Nedgang i antall overnattinger i Trøndelag Halvparten av bedriftene har negative driftsresultat i 2008 Optimisme i forhold til lønnsomhet og omsetning Investeringene går ned Stabil sysselsetting, og fortsatt behov for fagarbeidere 4.1 Nedgang innen kurs- og konferanse Reiselivsnæringen i Norge har vært inne i en lang periode med vekst, men har nå begynt å merke den internasjonale konjunkturnedgangen. Særlig har yrkestrafikken og kurs- og konferansetrafikken blitt betydelig mindre. Veksten i omsetningen i reiselivsnæringene på landsbasis var avtagende mot slutten av I fjerde kvartal i 2008 økte omsetningen for restauranter, kafeer og gatekjøkken med kun 1,5 prosent sammenliknet med tilsvarende kvartal i Den svake utviklingen er også tydelig for puber og barer, hvor omsetningsveksten i den samme perioden var på beskjedne 0,9 prosent. Hotellene i Trøndelag hadde 1,35 millioner overnattinger i Dette var en nedgang på sammenlignet med 2007, noe som tilsvarer 3,5 prosent. Nedgangen var størst i Nord- Trøndelag, hvor den var på om lag 10 prosent. I Sør-Trøndelag var det en nedgang fra 2007 til 2008 på om lag 1,5 prosent, helt tilsvarende nedgangen på landsbasis. Antallet overnattinger ved hotellene i Trøndelag har gått ned i februar 2009 sammenlignet med samme måned året før. Ferie- og fritidstrafikken i Trøndelag er på det samme nivået som i fjor, så nedgangen i overnattinger skyldes lavere kurs- og konferanseaktivitet. I Sør- Trøndelag var kurs- og konferansetrafikken over 40 prosent lavere i februar 2009 enn februar I Nord-Trøndelag var den tilsvarende nedgangen på fem prosent. Nedgangen i Norge var på 14 prosent. For landet sett under ett var det også en nedgang i ferie- og fritidstrafikk i februar på 13 prosent sammenlignet med fjoråret. 4.2 Lav lønnsomhet i 2008 Reiseliv, opplevelse og kulturnæringene er næringer som tradisjonelt er preget av lav driftsmargin og svak lønnsomhet. I bedriftsundersøkelsen for Arena Trøndelag rapporterer halvparten av bedriftene om negative driftsresultater for Hver fjerde bedrift har en driftsmargin på seks prosent eller mer. Sammenlignet med 2007 er lønnsomheten i næringen lavere. For 2007 rapporterte 30 prosent om negative driftsresultater og halvparten om en driftsmargin på seks prosent eller mer. 4.3 Tror på høyere lønnsomhet og omsetning I 2008 hadde hotellene i Norge en omsetningsvekst på 5,1 prosent. Siden det var en nedgang i antall overnattinger ved norske hoteller fra 2007 til 2008, tyder det på at omsetningsøkningen hovedsakelig skyldes en prisvekst. Omsetningstall for fjerde kvartal

18 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag viser en avtakende vekst for reiselivsnæringene i Norge. Totalt steg omsetningen for bedrifter innenfor hotell- og restaurantvirksomhet med 2,8 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal 2008 på landsbasis. På tross av nedgangen i overnattinger det siste året, er det stort sett optimisme å spore hos bedriftene i Trøndelag. Bedriftsundersøkelsen viser at nesten halvparten av bedriftene forventer omsetningsvekst i Forventningene til 2010 er enda høyere, da over 70 prosent forventer en omsetningsvekst. Om lag 45 prosent av bedriftene forventer vekst i lønnsomheten i For 2010 tror 6 av 10 på vekst i lønnsomheten. 4.4 Investeringen e går ned Investeringsplanene i næringen er forholdsvis måteholdne for det kommende året. Over 40 prosent av bedriftene i bedriftsundersøkelsen forventer reduserte investeringer i 2009, mens hver tredje bedrift forventer en økning. I 2008 var det 20 prosent som forventet reduserte investeringer. Svært få bedrifter forventer en ytterligere nedgang i investeringene fra 2009 til Kun 7 prosent av bedriftene tror det kommer til å skje, mens drøyt 50 prosent forventer uendret omfang på investeringene fra 2009 til Sysselsettingen opprettholdes Drøyt halvparten av bedriftene forventer stabil sysselsetting det kommende året og hver fjerde bedrift regner med å sysselsette flere. Fra 2009 til 2010 forventer over 40 prosent av bedriftene økt sysselsetting. I 2009 er det nesten 20 prosent som forventer en nedgang i sysselsettingen, mens det i 2010 bare fem prosent som forventer nedgang. Bedriftene forventer samlet sett omtrent uendret sysselsetting fram til og med Samtidig varierer forventingene hos forskjellige typer virksomheter. Restauranter, kafeer og puber forventer en økning på nesten 10 prosent i sysselsettingen, mens hotell, pensjonater og lignende forventer en tilsvarende nedgang i den perioden. At overnattingsstedene forventer en nedgang i sysselsettingen, er ikke overraskende gitt den usikkerheten som er knyttet til hvordan etterspørselen etter ferie- og forretningsreiser utvikler seg. På tross av den internasjonale konjunkturnedgangen, er det fortsatt krevende for mange å skaffe arbeidskraft. Hele 15 prosent av bedriftene rapporterer om ubesatte stillinger som følge av rekrutteringsproblemer og hos en tilsvarende andel bedrifter har dette begrenset aktiviteten i bedriften. Det er i hovedsak overnattings- og serveringssteder som rapporterer om utfordringer i forhold til å rekruttere arbeidskraft. Særlig er det mangel på fagarbeidere. Andelen utenlandsk arbeidskraft er høy i næringen, og 45 prosent av bedriftene har utenlandsk arbeidskraft. Både i 2009 og 2010 regner omtrent hver tiende bedrift med å rekruttere flere utenlandske arbeidstakere.

19 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag Reiseliv, opplevelse og kultur Reduksjon Uendret Økning Omsetning Ansatte Lønnsomhet Investeringer Figur 6 Prosentandelen bedrifter som venter redusert, uendret eller økt omsetning, antall ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2009 sammenlignet med 2008 (n=45) Fakta om reiseliv, opplevelse og kultur: Reiseliv, opplevelse og kultur omfatter hotell- og restaurantvirksomhet, persontransport, transporttjenester, reisebyråvirksomhet, underholdning, kultur, sport og annen fritidsvirksomhet. Hotell og restaurant sysselsatte ved inngangen til 2008 vel 7000 i Trøndelag.

20 Status og fremtidsutsikter for næringslivet i Trøndelag 20 Forretningsmessig tjenesteyting og FoU: 5 GODT MARKED INNEN TJENESTER TIL NÆRINGSLIVET Fortsatt vekst, men veksten avtar Flertallet planlegger å ansette flere i 2009 Bedriftene budsjetterer med reduserte investeringer 5.1 FoU i Norge vokser mest Norge har høyest vekst i milliarder kroner brukt på egenutført forskning og utvikling (FoU) sammenlignet med EU og de andre nordiske landene. Total FoU som andel av BNP er likevel lavere i Norge enn hos våre naboland. Næringslivet brukte 17,5 milliarder kroner på egenutført forskning i 2007, en økning på 11 prosent fra 2006 målt i faste priser. I tillegg økte også FoU tjenester kjøpt av andre med 29 prosent i 2007 sammenlignet med året før. Sør-Trøndelag ligger noe over landsgjennomsnittet med 4,3 FoU-årsverk pr innbyggere, og er med det på en tredjeplass på landsbasis. Nord-Trøndelag har kun 1,1 FoU-årsverk pr innbyggere og havner nesten nederst på listen. Ordningen SkatteFUNN er med på å bidra til å øke næringslivets forsknings- og utviklingsinnsats. Sammen med Oslo utløste næringslivet i Sør-Trøndelag flest SkatteFunnkroner i Antall søknader har derimot gått ned hvert eneste år siden Dette begrunnes på den ene siden med at ordningen er lagt om og dermed er blitt mindre gunstig for bedriftene. På den andre siden har økende aktivitet i næringslivet de senere år ført til at bedriftene har hatt lite ressurser til FoU-arbeid. 5.2 Veksten avtar Bedrifter innen forretningsmessig tjenesteyting har lagt bak seg flere svært gode år, men nasjonalt er den sterke veksten nå i ferd med å avta. Samlet omsetning innenfor eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet økte med 7,5 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal Samlet vekst fra 2007 til 2008 var på 11,4 prosent mot 17,7 prosent fra 2006 til Det er særlig næringen utleie av arbeidskraft som har blitt påvirket av finanskrisen. Omsetningen innenfor dette området økte kun med 1,3 prosent fra 4. kvartal 2007 til 4. kvartal Dette etter en periode på flere år med sterk vekst. Nærmere halvparten av bedriftene innen FoU- og forretningsmessig tjenesteytende mener at dagens markedssituasjon er tilfredsstillende. Dette viser bedriftsundersøkelsen som er gjennomført for Arena Trøndelag. Nesten 40 prosent mener at markedet er bra. Det ser ut til at nedgangstider i næringslivet kan bety nye muligheter for konsulent- og rådgivningsbedriftene. Av bedriftene som representerer en mer avventende holdning finner vi flest innen arkitekt- og byggteknisk konsulentvirksomhet. De fleste bedriftene i utvalget, med unntak av de som leverer tjenester til bygg- og anleggsnæringen, kan melde om stabil ordretilgang. Litt over halvparten av bedriftene venter en stabil markedsutvikling også i Likevel er næringen nå kommet til et punkt hvor det

Rogaland, oktober 2003

Rogaland, oktober 2003 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 23 Utarbeidet av Asplan Viak Innhold

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Mai 2008 Konjunkturbarometeret konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan ANALYSE og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV Rogaland, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, AETAT, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE OG LO

Detaljer

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18

Situasjonen innen petroleumsnæringen side 12. Bygg og anlegg side 14. Industri side 16. Oljeutvinning, bergverksdrift, kraft- og vannforsyning side 18 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av Aetat, SpareBank 1 SR-Bank, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 2003 Innhold Felles innsats

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON NORGE

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, aetat, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge og lo

Detaljer

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak

Rogaland, årsskiftet 2003/2004. Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank,, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, SND Rogaland og LO Rogaland Rogaland, årsskiftet 23/24 Utarbeidet av Asplan

Detaljer

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret

for Rogaland Høsten 2009 Konjunkturbarometeret KONJUNKTURBAROMETERET FOR ROGALAND ER UTARBEIDET AV ASPLAN ANALYSE OG UTGITT AV SPAREBANK 1 SR-BANK, NAV ROGALAND, NHO ROGALAND, ROGALAND FYLKESKOMMUNE, STAVANGER-REGIONEN NÆRINGSUTVIKLING, INNOVASJON

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

Rogaland, oktober 2004

Rogaland, oktober 2004 Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, oktober 2004 02:2004

Detaljer

Konjunkturbarometeret i stikkord:

Konjunkturbarometeret i stikkord: Konjunkturbarometeret i stikkord: UTFLATING/NEDGANG I ETTERSPØRSEL FRA NORSK SOKKEL GJØR AT ØKONOMIEN I ROGALAND FLATER UT PÅ ET HØYT AKTIVITETSNIVÅ; 96 % AV VIRKSOMHETENE MELDER OM UENDRET ELLER BEDRET

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Konjunkturbarometeret for Rogaland

Konjunkturbarometeret for Rogaland konjunkturbarometeret for rogaland er utarbeidet av asplan viak og utgitt av sparebank 1 SR-Bank, NAV ROGALAND, nho rogaland, rogaland fylkeskommune, stavanger-regionen næringsutvikling, innovasjon norge

Detaljer

Konjunkturbarometer. Høst 2007

Konjunkturbarometer. Høst 2007 Konjunkturbarometer Høst 2007 SPAREBANKEN MØRE Innhold INNHOLD 3 Utviklingen i Møre og Romsdal 4 Utviklingen i norsk økonomi 8 Petroleumsvirksomheten 9 Kraftforsyning 10 Møre og Romsdal 10 Primærnæringene

Detaljer

Konjunkturrapporten 2009

Konjunkturrapporten 2009 Konjunkturrapporten 2009 1 Konjunkturrapporten 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag 2. Utviklingen i 2008 3. Finanskrisen 4. Bedriftenes vurdering av 2009 Omsetting Investeringer Resultat Sysselsetting

Detaljer

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør

tar utfordringen innhold: 5-7 8-10 11-13 14-15 16-17 18-25 26-27 28-29 30-31 Nordland: Karsten Nestvold Leder Styringsgruppen Direktør INDEKS NORDLAND 2010 c Nordland: tar utfordringen 2 innhold: 5-7 Tøffe tider, men lys rundt svingen 8-10 Næringslivets aktivitetsnivå 11-13 driftsresultat og rentabilitet 14-15 egenkapital 16-17 eksport

Detaljer

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN

Konjunkturbarometeret 2013. SpareBank 1 SMN Konjunkturbarometeret 2013 SpareBank 1 SMN 1 Konjunkturbarometeret 2013 Konjunkturer Verden/Europa/Norge Trøndelag og Nordvestlandett 1 Utvalgte bransjer 1. Landbruk 8. Bank/Finans 2. Havbruk og fiskeri

Detaljer

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013

Konjunkturrapport. Norsk Industri 2013 Konjunkturrapport Norsk Industri 2013 2013 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 1. februar 2013. Forsidefoto: www.istockphoto.com Montasje: Hans Y. Olsen, Malstrøm AS Ombrekking og trykk: BK Grafisk, Sandefjord

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2013 Optimismen blomstrer Vekst og store muligheter, spesielt i tilknytning til olje og gass i Norge og internasjonalt. Og utfordringene må løses Arbeidskraft,

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Rogaland januar 2014 Nå også på www.konjunktur.no Les alt på www.konjunktur.no NETT Det kommer fortsatt til å gå godt i Rogaland Bedriftsundersøkelsen bekrefter stor etterspørsel

Detaljer

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015

Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 Konjunkturrapport NORSK INDUSTRI 2015 2015 Arbeidet med rapporten ble avsluttet 30. januar 2015. Forsidefoto: istockphoto.com Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Konjunkturrapport 2015

Detaljer

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass

Bedriftene. Utvinning av råolje og naturgass Bedriftene Utvinning av råolje og naturgass Produksjons- og markedsforhold 1999 var et vesentlig bedre år for olje- og gassprodusentene enn 1998. Ifølge foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank

FREMTIDENS HELGELAND. Helgeland i dag og frem mot 2020. Utgitt av Helgeland Sparebank FREMTIDENS HELGELAND Helgeland i dag og frem mot 2020 Utgitt av Helgeland Sparebank 2010 1 FORORD I forbindelse med Helgeland Sparebank sitt 150 års jubileum i 2010 ønsket banken å få utarbeidet en rapport

Detaljer