Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf el Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Andreas Sandvik leder Rigmor Holten sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/7 Godkjenning av protokoll fra møte /537 PS 09/8 Klima- og energiplan for Kristiansund kommune - vurdering etter behandling i bystyret /325 PS 09/9 PS 09/10 PS 09/11 Uttalelse vedr. økt satsing på kollektivtrafikk - et virkemiddel for reduksjon i klimautslipp og et bedre bymiljø "Vi vil alle en renere by". Forslag til bystyret fra miljøkomiteen Komitemedlemmenes vurdering (evaluering) av arbeidet i saksforberedende komiteer 2008/ / /11 Orienteringssaker Konsesjon fjernvarme, Neas v/arne Pedersen Kildesortering, NIR Arealplanen,v/Geir Aakvik/Karl Kjetil Skuseth Forsøpling av Amundøya (innlegg i Tidens Krav ), v/byingeniøren

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for komite 4 med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Sandvik Leder V Viggo Jordahl Nestleder SV Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Knut Garshol Medlem H Steinar Berge Medlem FRP Anette Thomsen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Helene B. Bjørbak Medlem AP Anne Jacobsen Medlem AP Harald Martin Stokke Medlem AP Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Sidsel Sæterøy Medlem H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Magne Ommedal Helene B. Bjørbak AP Rolv Sverre Fostervold Maritta Boxaspen Ohrstrand AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Karl Kjetil Skuseth Aud Stølen Rigmor Holten Kommunalsjef Miljøvernleder Møtesekretær

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 09/5 Godkjenning av protokoll fra møte /537 PS 09/6 Ren by - forslag til tiltak fra Miljøkomiteen 2009/638 PS 09/5 Godkjenning av protokoll fra møte /537 Behandling i Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komite 4 følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak: PS 09/6 Ren by - forslag til tiltak fra Miljøkomiteen 2009/638 Behandling i Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Komite 4 drøftet saken. Innspillene fra komiteen vil bli gjennomgått og sortert av administrasjonen. Administrasjonen legger frem forslag til tiltak basert på innspillene fra komiteen på neste møte i komite 4. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn, Viggo Jordahl Andreas Sandvik leder Anette Thomsen Rigmor Holten møtesekretær

6 Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Aud Stølen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Klima- og energiplan for Kristiansund kommune - vurdering etter behandling i bystyret Saksopplysninger Behandling i Bystyret Komite 4 miljøvern/miljøhensyn behandlet saken i møte Ordføreren foreslo å innføre 3 minutters taletid for bystyrets medlemmer og 5 minutter til komiteens leder Andreas Sandvik. Dette ble enstemmig vedtatt. På vegne av Rødt fremmet Kjell Bjarne Dahl følgende forslag: Kristiansund skal være karbonnøytralt i Fram mot 2020 skal Kristiansund redusere sine klimagassutslipp med 40%. De tiltakene som er beskrevet i planen må gjennomføres og ikke prioriteres bort i kommunens budsjettarbeid og økonomiplan. På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Nytt underpunkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Pri 5. Stimulere til miljøvennlige transportmidler forankret i egen plan. I planens side 21 Redusere klimautslipp --- Føye til under Pri 2: Buss, supply, lastebil og fiskebåter På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth følgende oversendelsesforslag til komite 4: Mål 4.2. Mål for Kristiansund som samfunn Det må ved valg av veiløsninger bli avsatt tiltrekkelig areal for innfartsparkering ved knutepunkt for offentlige transportmidler, for holdeplasser og for sammenhengende gang- og sykkelveinett.

7 Punkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Bygge infrastruktur for ladning for elbiler, og gjøre kommersielt tilgjengelig annengenerasjons biodrivstoff og hydrogen innen Søke KID-midler (kollektivtrafikk i distriktene) for å bygge ut kollektivtilbudet i Kristiansund. Asbjørn Jordahl viste til figur 8 der 1000 tonn CO 2 -ekvivalenter var utelatt i selve tabellen (utelatelsen i kursiv/fet) Andreas Sandvik viste til små feil i planen som må rettes opp og foreslo at administrasjonen får fullmakt til å gjøre små justeringer. Ordføreren endret innstillingens 1. avsnitt: Bystyret vedtar vedlagte Klima og energiplan---- VOTERING Forslagene fra Rødt punktvis votering: Pkt. 1 fikk 4 stemmer og falt Pkt. 2 fikk 1 stemme og falt Pkt. 3 fikk 1 stemme og falt Venstres forslag ble enstemmig vedtatt oversendt til komite 4. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt oversendt til komite 4. I samsvar med innstillingen fra komite 4, og vedtatte endringer, gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret vedtar vedlagte Klima- og energiplan for Kristiansund kommune Bystyret ber om at planens målsettinger om klimatiltak og energibruk innarbeides i kommunens øvrige plandokumenter. Tiltakene som er beskrevet i planen vurderes i forbindelse med kommunens budsjettarbeid og økonomiplan. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre små justeringer. Følgende punkter oversendes komite 4 til vurdering: Nytt underpunkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Pri 5. Stimulere til miljøvennlige transportmidler forankret i egen plan. I planens side 21 Redusere klimautslipp --- Føye til under Pri 2: Buss, supply, lastebil og fiskebåter

8 Mål 4.2. Mål for Kristiansund som samfunn Det må ved valg av veiløsninger bli avsatt tiltrekkelig areal for innfartsparkering ved knutepunkt for offentlige transportmidler, for holdeplasser og for sammenhengende gang- og sykkelveinett. Punkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Bygge infrastruktur for ladning for elbiler, og gjøre kommersielt tilgjengelig annengenerasjons biodrivstoff og hydrogen innen Søke KID-midler (kollektivtrafikk i distriktene) for å bygge ut kollektivtilbudet i Kristiansund. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

9 Arkiv: N02 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Uttalelse vedr. økt satsing på kollektivtrafikk - et virkemiddel for reduksjon i klimautslipp og et bedre bymiljø Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn behandlet saken første gang Komite 4 gjorde da følgende vedtak: Miljøkomiteen ber formannskapet om å slutte seg til vedlagte uttalelse og oversende den til Møre og Romsdal fylke. Saken ble behandlet i bystyret der det ble gjort følgende vedtak: Saken sendes tilbake til komite 4 for å forbedre og nyansere uttalelsen. Uttalelse Kristiansund kommune skal primo 2009 beslutte en Klima- og energiplan for kommunen. Den største bidragsyteren til klimautslippene er fossilt brennstoff fra veitrafikken. Bruk av privatbiler er som ellers i landet sterkt økende og selv om nye biler har mindre utslipp enn eldre øker utslippene totalt. Et viktig virkemiddel for reduksjon i utslippene vil være å redusere bruken av privatbiler med overgang til kollektivtrafikk. Kristiansund kommune har et meget konsentrert sentrum med betydelige trafikkproblemer med avviklingen av rushtrafikken inn og ut av sentrum. For å løse disse problemene uten betydelige investeringer i ny innfartsvei kan de løses ved økt bruk av kollektivtrafikk. Skal publikum benytte kollektive løsninger på sitt transportproblem vil pris og frekvens være viktige parametere. Kristiansund kommune ser med bekymring på de signaler som gis når nye avtaler mellom det offentlige og trafikkselskapene skal inngås. Økte driftskostnader kompenseres ikke med de rammer som stat og fylke legger opp til. Resultatet blir økte billettpriser og redusert trafikktilbud. Det vil igjen bety økt bruk av privatbilisme og økt utslipp.

10 Kristiansund kommune krever at ansvarlige myndigheter gir oss muligheter til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at vi skal bidra til de klimamål som Stortinget har satt for landet. Saksopplysninger Saken tas opp til diskusjon og mulig nytt forslag til vedtak. Andreas Sandvik leder

11 Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2009/638-3 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Bystyret "Vi vil alle en renere by". Forslag til bystyret fra miljøkomiteen Saken legges frem for miljøkomiteen uten forslag til vedtak. Saksopplysninger Miljøkomiteen er delegert oppgaven med å utarbeide forslag til tiltak som fører til at enkeltpersoner og virksomheter får større bevissthet om ansvar og engasjement for at Kristiansund skal fremstå som en ren og trivelig by. Saken skal legges frem for bystyret innen Status Vi vil alle en ren og trivelig by I sak 08/17 i møte i miljøkomiteen den fremmet Steinar Berge forslag om at Kristiansund søker om å bli forsøkskommune for Vi vil alle en ren og trivelig by dvs forsøk med bøtelegging ved forsøpling av uterom. Det ble vedtatt at forslaget ble oversendt arbeidsgruppen for oppfølging av Vi vil alle en ren og trivelig by. Arbeidsgruppen kom aldri i gang og lederne i teknisk komité og miljøkomiteen bestemte at saken skulle behandles i miljøkomiteen. Ved henvendelse til seniorrådgiver Odd Vegsund i Kommunal- og regionaldep. opplyser han at det ikke skal startes opp flere forsøk. Vi må derfor avvente en evaluering av forsøksbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Det er mulig det blir forlengelse av forsøksordningen frem til Oversikt fra byingeniøren over eksisterende tiltak: 2 mann tar en runde og ser over byen hver morgen. Feiebilen kjører gjennom byen hver morgen. Det er utplassert ca 300 søppeldunker i byen, 20 nye er satt ut i det siste. Dunkene skiftes fra plast til stål (brenner ikke og ødelegges ikke så lett). Søppeldunkene tømmes hver onsdag og fredag om sommeren og fredag på vinteren. Miljøpatrulje på sommeren skoleelever leies inn lørdag og søndag morgen. Ruskendag for velforeninger hvert år. Parksjefen har ansvar for parker, plener, bed og friområder, økt aktivitet om sommeren. Ungdomsskolene rydder langs veiene får tilskudd fra byingeniøren. Det er flere ganger sendt brev til butikk og kioskeiere om deres ansvar for egen virksomhet og nærområde. Oversikt fra parksjefen over eksisterende tiltak:

12 - byrunde med søppelplukking i grøntanleggene hver morgen i hovedsesongen mai oktober; mannskap fra base i Roligheta; 2-4 mann eller flere etter behov - søppelrunde lørdag morgen ved spesielle anledninger (skoleungdom) - byrunde med søppelplukking mandag + fredag utenom hovedsesong - søppelplukking i grøntanlegg langs innfartsveien til byen etter behov - sjekk + tømming av søppeldunker på badeplasser ved plenklipping, samt lørdager etter behov - søppeldunker i sentrale grøntanlegg sjekkes og tømmes ukentlig (mandag + fredag) eller ved behov Parkvesenets ansvarsområde, parker og grøntanlegg, omfatter parker, badeplasser, lekeplasser og friområder med økt aktivitet om sommeren, med ekstra trykk på parkanlegg, badeplasser og friområder. Miljøkomiteen drøftet mulige innspill og momenter i et prosessmøte den Administrasjonen ble bedt om å sortere / prioritere innspillene og legge frem forslag til tiltak til neste møte i komiteen: Tiltak Merknad Ansvar Oppfølging av innrapporterte vill-fyllinger og bilvrak? Sørge for at det er tilstrekkelig med bossdunker (forsøpling langs veikantene) Etablere faste rutiner for opprydding rundt oppsamlingsplasser og gjennvinningskonteinere Etablere rutiner for rydding rundt kommunale boliger Etablere rutiner for tilsyn og opprydding ved offentlige strandområder Synlig søppel langs rv70 på Frei - etablere system for opprydding Fellesutvalg for velforeningene kan gjøre en god jobb (premiering?) Informasjon om og tilrettelegging for kildesortering Følges allerede opp i stor grad hver vår og ved behov av byingeniøren Vurderes fortløpende og suppleres også i dag Tilsyn også i dag, evt. ekstra innsats kan vurderes Badestrender ryddes hver vår; plenslått hver 2. /3. uke inkl. søppeltømming; ellers ukentlig sjekk + lørdag ved behov Informasjon gis regelmessig nå også via blant annet NIR Byingeniøren Byingeniøren Byingeniøren Bygg og eiendom Parksjefen Statens vegvesen Byingeniøren Informasjonsleder og byingeniøren Oppdatering av Politivedtektene Støttes Kommunalsjef 4 Fisktrappa (etablere rutine på rydding) Spylebilen bør brukes mer. Mye støv etter arbeid med Atlanterhavstunnelen Varmestua og Vågetorget - etablere ryddekorps Feiebil bruks maksimalt som det er. Arbeid som gir støv fra tunnel avsluttes om kort tid Gamle KRIPOS har tidligere kontaktet Varmestua som ikke var interessert; parkvesenet har benyttet Vågetorget med stort hell i Vanndamman og har luftet ideen i år også men fikk tilbakemelding om at det ikke var klienter ; vi er imidlertid svært interessert i et samarbeid dersom noen aktører melder seg IKS Havn Byingeniøren Inkludering/parksjef Rivningsmodne hus. Vurdere og evt gi pålegg Bygningssjefen

13 Behov for flere dunker utenfor rådhuset ved Peppes pizza og på Innlandet. Sørge for at det er tilstrekkelig med bossdunker til hundebæsj, Vanndamman, Kringsjå, Bolgvatnet og Folkeparken. Oppfordre og gi støtte til ruskendag på alle barnehagene og skolene. Kåring av månedens beste bedrift når det gjelder innsats mot forsøpling av sentrum Holdningsendring - info. Hageavfall blir dumpet på friarealer. Holdningsendring - info. Vasking av gater og hus Hvor står gjenvinningsdunkene? Holdningskampanjer. Flere askebegere ved serveringsbedriftene. Spytting av tyggegummi. Søppel utenfor butikkene. Søppel på Kongens plass i helgene. Informasjon til innbyggerne om regler for båndtvang Etablere et område for lufting og frislepp av hunder Den polykrome by oppfordre folk til å bruke farge på husene (ikke bare grått/hvitt) Holdningsendring - info. Hvem skal fjerne plakatene etter at forestillingen er ferdig? Servering av mat i sentrum. Vilkår: må rydde for få matservering Søppelcontainere for turister blir brukt av fastboende Be om at folk melder fra om forsøpling Bøter for søppelkasting Sende henvendelse til ungdomsrådet og be dem om å engasjere seg. Leder tar initiativ når det gjelder skolene. Aksjon Grønt flagg etter modell fra Sør-Trøndelag. Følges opp av leder. Piggdekkavgift Rydde skog og etablere utsiktsplasser mot havet. (Gjengroing etter planting ved skoleelever på 70- tallet) Privat bedrift bør også bidra Har rutiner på oppfølging og tømming med unntak av Bolgvatnet; flere dunker Gjøres delvis allerede Dette har vi ikke kapasitet til årets bedrift kan gå Støttes Innspill til arealplanen; støttes Jfr. politivedtektene Prøveordning i Bergen og Trondheim, resultater avventes Komiteen må evt be om at saken blir utredet. Høy andel som kjører piggfritt i KSU, avgift og ad.kostnader vil neppe stå i forhold til nytte. Komiteen må evt be om at saken blir utredet Saken har vært utredet tidligere uten resultat. Parkvesenet fikk ved en seinere anledning tilsagn om ekstramidler til skogrydding for perioden ; konkrete beløp for hvert år. I balanseringsprosjektet 2008 arbeidsgr. teknisk ble kronebeløpet for 2009 halvert til kr ,-. Byingeniøren Parksjefen Byingeniøren Byingeniøren Informasjonsleder/ parksjef Informasjonsleder Informasjonsleder Informasjonsleder og miljøvernleder Informasjonsleder og miljøvernleder Plansjef/parksjef Informasjonsleder Informasjonsleder Kommunalsjef 4 Informasjonsleder Informasjonsleder Leder miljøkomiteen Leder miljøkomiteen Parksjefen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

14 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/11-3 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 1 Barnehage, skole og kultur 09/ Komite 3 Tekniske tjenester 09/ Komite 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Komitemedlemmenes vurdering (evaluering) av arbeidet i saksforberedende komiteer Vedlegg: Saksprotokoll fra bystyrets behandling Saksforberedende komiteer for bystyret organisering av arbeidet. Saken legges frem for saksforberedende komiteer med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Saken legges frem til drøfting (evaluering) i komiteene. Behandling i Komite 3 Tekniske tjenester Misnøye og frustrasjon Ønsker reell makt og innflytelse. Saksforberedning er en administrativ oppgave. Ønsker hovedutvalgsmodellen med fagpolitikere tilbake for å få engasjement. Komiteene oppfattes som et høringsorgan. Komite 3 Tekniske tjenester og administrasjonsutvalget legges ned. Oppgavene til komite 3 overføres til plan- og bygningsrådet og oppgavene til administrasjonsutvalget overføres til formannskapet. Dårlig informasjon til politikerne fra administrasjonen. Eks. på god informasjon er opplistingen over delegasjonssakene i plan- og bygningsrådet. Ønsker en gjennomgang og endring av delegasjonsreglementet. Hva gjør andre kommuner for å få engasjerte politikere?

15 Saksopplysninger I forbindelse med budsjettbehandlingen for årsbudsjett 2009 og økonomiplan ble det vedtatt å foreta en evaluering av kommunens organisasjonsstruktur. Det overordnede mål for dette arbeidet skal være: Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. KS-konsulent er engasjert for å se på den administrative organiseringen. Gruppelederne for de politiske partiene i bystyret utgjør en arbeidsgruppe som ser på den politiske organiseringen. Den politiske arbeidsgruppen har hatt 2 møter. Et sentralt tema som har vært oppe til diskusjon er arbeidet i de saksforberedende komiteer. Den politiske arbeidsgruppen ønsker en tilbakemelding fra komiteenes medlemmer hvordan de selv ser på arbeidet i komiteene. Hva slags erfaring har man høstet i de snart 2 år denne ordningen har fungert? I den forbindelse kan man stille følgende spørsmål: Er det blitt mer engasjement? Har man fått mer innsikt i sakene? Er det blitt mer involvering gjennom prosessen? Sak om saksforberedende komiteer var behandlet i Kristiansund bystyre den som sak 07/16 etter konstituering. (Vedtaket saksprotokollen følger vedlagt) Senere i løpet av 2008 og 2009 har formannskapet behandlet saksbehandlingsplanen for komiteene. Vurdering I fellesnemndas møte ble det vedtatt at Ordningen med saksforberedende fagkomiteer evalueres innen høsten Rådmannen mener derfor det er viktig å høre komiteenes syn på arbeidet i komiteene. Synspunktene som kommer frem i møtet noteres av møtesekretær, og det gis deretter tilbakemelding til arbeidsgruppen som ser på politisk organisering. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær

16 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 07/16 SAKSFORBEREDENDE KOMITEER FOR BYSTYRET - ORGANISERING AV ARBEIDET BYSTYRET Saknr: PS 07/16 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 07/2043- Møtedato: Arkivkode: 080 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Monge fratrådte og Runar Vestheim tiltrådte. 45 voterende i salen. Asbjørn Jordahl viste til innstillingens pkt. 7 og foreslo følgende endring: Dersom de økonomiske konsekvensene på en vesentlig måte avviker fra budsjettet, legger rådmannen saken frem for formannskapet til uttalelse før den oversendes til bystyret. Det ble votert samlet over punktene som ble enstemmig vedtatt. Ved alterantiv votering mellom innstillingens pkt. 7 og Asbjørn Jordahls endringsforslag, ble Asbjørn Jordahls endringsforslag enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende enstemmige VEDTAK Saksforberedende komiteer for bystyret organisering av arbeidet 1. Formannskapet forelegges hver tertial en saksbehandlingsplan for komiteenes arbeid. Planen utarbeides av komiteene i samråd med rådmannen 2. Saksbehandlingsplanen er grunnlaget for arbeidet i den enkelte komité. Nye saksforhold som ikke er fanget opp og prioritert i saksbehandlingsplanen, og som ikke kan vente til neste hovedrullering, legges frem for formannskapet for prioritering. 3. Sakene presenteres for den saksforberedende komiteen av komitéleder, eventuelt av rådmannen hvis komiteen ønsker dette. 4. Med utgangspunkt i komiteens drøftinger utarbeider rådmannen et saksgrunnlag. Komiteens flertallsinnstilling fremmes i et ferdig utredet saksfremlegg som komiteens innstilling til bystyret. Eventuelle mindretallsmerknader skal fremgå av protokollen.

17 5. Innstillingene fra komiteene skal inneholde økonomiske vurderinger og nødvendige forslag til inndekning/finansiering i budsjett og økonomiplan (jmfr pkt 3.5 i delegasjonsreglementet.) 6. Rådmannen kan gi egne merknader i saksfremstillingen og påser at saksfremlegget er forsvarlig utredet i medhold av i kommuneloven. 7. Dersom de økonomiske konsekvensene på en vesentlig måte avviker fra budsjettet, legger rådmannen saken frem for formannskapet til uttalelse før den oversendes til bystyret. 8. De saksforberedende komiteene har ikke avgjørelsesmyndighet (jmfr kommuneloven 10a) Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Petter Ingeberg Gjenpart til politiske sekretariat

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00

Oppmøte Hagelin kl. 13:00. Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Møterom 3. etasje, rådhuset Dato: 10.06.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller 71 57 40 60.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet

Møteinnkalling. Utvalgssaksnr offentlighet Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen/Bystyresalen Dato: 02.04.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 / 71 57 40 60 Møtesekretær

Detaljer

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496

PS 08/26 Godkjenning av protokoll fra møte 12.06.2008 2008/496 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 28.08.2008 Tidspunkt: 08:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71574390 el. 71574060 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember.

Kan dere på forhånd sjekke prøveplanen mht møte i ungdomsrådet i desember. Møteinnkalling Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Kristiansund rådhus, formannskapssalen Dato: 17.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 43 53. Møtesekretær

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Fiskeriutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 31.01.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 96. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 22.09.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bystyresalen Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mari Hansø Rogne Leder ATLANT VGS Magnus Kleivenes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/1 PS 11/2 PS 11/3 PS 11/4 Vann- og avløpsnorm (VA-norm) og Standard abonnementsvilkår for vann og avløp i Kristiansund

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30

Side 1. Møteinnkalling. Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Møteinnkalling Utvalg: Komité 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 05.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 05.03.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Møterom 4. etasje, rådhuset Dato: 03.03.2010 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Tønnesen Leder AP Harald

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/24 Orientering om styrkingstiltak i pleie- og omsorgstjenestene 2009-8 nye plasser på Brasen fra 01.09.2009 PS 09/25

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Kirsti

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/39 R-262 Reguleringsplan med konsekvensutredning for Atlanten Hotell og Stadion - Egengodkjenning av detaljregulering

Detaljer

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837

Arkiv- saksnr. PS 08/33 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2008 2008/496. PS 08/34 Hovedplan for vannforsyning 2010-2020 2008/3837 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Komite 3 Tekniske tjenester Formannskapssalen Dato: 20.11.2008 Tidspunkt: 08:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær innkaller

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Oljeutvalget Møtested: Formannskapssalen Dato: 14.04.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 41 10. Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5

Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/ Kommunal oppreisningsordning - presisering av vedtektenes 4 og 5 Arkiv: H32 Arkivsaksnr: 2008/1614-5 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: 20.01.2009 Saksprotokoll Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 09/12 03.02.2009 Kommunal oppreisningsordning - presisering

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Geir Nordli Medlem FRP Ragnhild Helseth Medlem V Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 24.02.2004 Bystyrets møte 24.02.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/15 VEDERLAG FRA KRISTIANSUND PARKERING AS FOR RETTEN TIL INNKREVING AV PARKERINGSGEBYR PÅ KOMMUNALE PARKERINGSPLASSER. REFERANSE 611 Q52

Detaljer

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre

Voldtekter i Bodø - hva kan kommunen gjøre Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.06.2013 38721/2013 2012/1616 X07 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/98 Bystyret 20.06.2013 13/25 Komitè for levekår 06.06.2013 Voldtekter i

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Per Einar Honstad Kirsti Dyrnes AP Svein Magne Haga Steve Runar Kalvøy FRP Møteprotokoll Utvalg: Komité 3 Tekniske tjenester Møtested: Brannstasjonen Dato: 21.02.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Nestleder

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Møterom 2, Kongens Plass 1 Dato: 17.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Olaf Torvik Medlem AP Maria Dahl Medlem AP Sara B Kjøl Nilsen Medlem AP Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 29.11.2012 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sven Erik Olsen Leder

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 13/19 Samspleis - videre arbeid med opprustning av fylkesveg 279 i Eide kommune og 215 i Fræna kommune 2012/1609 PS

Detaljer

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet

Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Davidsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4470 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 23.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 17.11.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Møteinnkalling. Komité 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komité 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komité 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 10.03.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet

Saksliste. Utvalgs- Arkiv- saksnr. offentlighet Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr Saker til behandling PS 08/24 PS 08/25 Braatthallen AS - Søknad om tillatelse til låneopptak kr. 3.000.000,- Ny samarbeidsavtale om

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/7 IKT- Orkidé 2012-2015, Handlingsplan og budsjett 2008/3514 PS 11/8 Økonomirapport 2. tertial 2011 2011/1274 PS

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/3 Økonomiplan 2009-2012/ Budsjett 2009 - Ny behandling 2008/2792 PS 09/4 Kapitalutvidelse i Kvernberget Vekst AS

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 25.03.03 Bystyret 25.03.03 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/13 OVERSIKT OVER DET SÆRSKILTE SKATTEREGNSKAPET FOR 2. HALVÅR 2002. REFERANSE 232 PS 03/14 INNFØRING AV STARTLÅN 252 PS 03/15 RS CHRISTIANSUND -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 09.01.2007 Driftsutvalget 09.01.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL REFERANSE PS 07/1 ATLANTERHAVSBADET - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/2 ATLANTEN UNGDOMS- OG KULTURSKOLE - SLUTTRAPPORT 212 PS 07/3 PS 07/4 PS 07/5 SALGS-

Detaljer

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Rogaland Kontrollutvalgssekretariat Kontrollutvalget i Rennesøy kommune Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen Dato: 08.12.2016 Tidspunkt: Kl. 17.00 Møtenr: 6 / 2016 Til behandling: Sak nr Sakstittel

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringsutvalg Møtested: Kongens Plass 1, møterom 2 Dato: 28.01.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 eller til Rigmor.holten@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.09.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristianund.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utviklingsutvalget 08.06.2004 Utviklingsutvalget 08.06.2004 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/21 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLLER FRA S MØTE 11.05. 2004 REFERANSE 033 PS 04/22 PS 04/23 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA S MØTE 18.05.2004

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Driftsutvalget 03.03.2005 Driftsutvalget 03.03.2005 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 05/18 SØKNAD FRA ATLANTEN KUNSTISBANE AS OM INVESTERINGSTILSKUDD OG INTENSJONSAVTALE OM ENERGIKJØP REFERANSE 614 PS 05/19 DRIFTSLØSNING FOR

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet 26.09.2012 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-29355/2012 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 18.09.2012 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 12.09.12 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 104/12 Formannskapet

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 07.05.2008 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75 Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg, Kristiansund rådhus Dato: 25.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 57 40 84 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteprotokoll Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kirsten Skaret Leder AP

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL Formannskapet Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 19.10.2016 Tid 10:00 13:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 05.02.13 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Oppdatert pr. 23.01.13 Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201105699 : E: 033 : Kirsti Lygre Rostøl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 05.02.2013 SAKLISTE/INNSTILLINGER

Detaljer

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005.

PROTOKOLL GRAN KOMMUNE. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen fredag 30. september 2005. GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 21.09.2005 Tid: 1700-1830 Forfall: Ordfører Rigmor Aasrud (Ap) Anne Lise Bleie (H) Helge Midttun (Sv) Knut Lehre (Krf) Anne Lene Johansen (Ap) Einar

Detaljer

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00

Møteprotokoll. Ungdomsrådet. Utvalg: Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Utvalg: Ungdomsrådet Møteprotokoll Møtested: Møterom 3. etasje rådhuset Dato: 11.09.2008 Tidspunkt: 09:00 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kristina Juul Jørgensen Leder

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2014 HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl.: 16:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Navn Robert

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen Ordfører AP Astrid Lovise Mortensvik Medlem AP Eldbjørg Broholm Medlem AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested: Ordførers kontor, Hitra rådhus Dato: 31.01.2012 Tidspunkt: 11:30 15:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys.

MØTEINNKALLING. Innledningsvis blir det en orientering om status for «Spanne omsorgslandsby» ved seniorrådgiver Ove Røys. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær på valg@karmoy.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyrets møte 13.03.2007 Bystyrets møte 13.03.2007 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 07/29 UTVIKLING AV FESTIVITETEN - DISTRIKTSOPERAENS HUS - FORPROSJEKT PS 07/30 KRISTIANSUND LUFTHAVN KVERNBERGET - RULLEBANEUTVIDELSE REFERANSE

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-14197/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 18.03.15 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET

MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 31.08.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR ADMINISTRASJONSSTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Utvalg: Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 30.04.2015 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 10/2011 Møtested: Rådhuset Møtedato: 23.11.2011 Tid: Fra kl.: 11.30 - til kl. 15.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.

HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2. HARSTAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhus 1 B, møterom bygg og eiendomstjenesten, 4. etasje Møtedato: 21.2.2017 Varighet: 9.00 11.50 Møteleder: Mai Britt Lindstrøm Sekretær: Tage

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato:

SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE. Andre: Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 17.09.2015 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Martine Ask Nestleder Hellik Kolbjørnsrud

Detaljer

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Utvalg: Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalg (og likestillingsutvalg) Møtested: 3. etg., Kristiansund Rådhus Dato: 28.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 84 monica.aarones@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699. Formannskapet 18.05.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1699 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 18.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 12.05.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 1/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.02.2013 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 19.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 09:10

MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 Slutt: 09:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL VALGSTYRET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 09:00 Slutt: 09:10 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold, Jarle Martin Gundersen,

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 17/253 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 21.02.2017 GODKJENNING AV PROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT

Detaljer

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/4475 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - RÅD FOR MENNESKER MED

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 4/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.05.2013 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 13.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55

Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 17:00 19:55 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Komité for barnehage, skole og voksenopplæring Møtested: Flatholmen - Kommunehuset Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 17:00 19:55 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 2/2014 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 29.04.2014 Tid: Fra kl.: 14:00 - til kl. 17.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget

Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Sosial- og omsorgsutvalget Møtedato: Onsdag 09.06.2010, Tidspunkt: fra kl. 18:00 til kl. Møtested: Fredrikstad rådhus, møterom Formannskapssalen, 2. etg Fra til saksnr.:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll

IVELAND KOMMUNE. Møteprotokoll IVELAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset, Møterom 1. etasje Dato: 21.03.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Øyvind Skaiaa Medlem SP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid : Kl. 16.00 18.15 Funksjon Navn Parti Fremmøte Medlem Sæbø Nina Ve FRP Medlem Rovik Eli M. FRP Medlem Endresen Einar FRP

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE. Møte nr.: 6/17 Møtedato: Tid: kl Sak nr.: 33/17 41/17.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE. Møte nr.: 6/17 Møtedato: Tid: kl Sak nr.: 33/17 41/17. KONTROLLUTVALGET I KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr.: 6/17 Møtedato: 05.09.2017 Tid: kl. 09.00 Møtested: Møterom 1 - Rådhuset Sak nr.: 33/17 41/17 Møteleder: Møtende medlemmer: Møtende varamedlemmer:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Fayegården Dato: 15.12.2011 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgstyret Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.10.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Stein Cato Røsnæs MEDL AP Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.10.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER

KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL HOVEDUTVALG FOR KULTUR- OG UTDANNING KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVALG: MØTENR.: 4/2003 MØTEDATO: 08.05.2003 MØTESTED: FRA SAKNR.: PS 03/29 TIL SAKNR.: PS 03/37 KLUBBA, CAROLINE KINO- OG KONFERANSESENTER AV UTVALGETS MEDLEMMER/VARAMEDLEMMER

Detaljer

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: 28.01.2010 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 43 90 el. 71 57 40 60. Møtesekretær

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Møterom, Hårberg skole Møtedato:

Møteinnkalling. Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Møterom, Hårberg skole Møtedato: Møteinnkalling Utvalg: Komite for familie og velferd - Ørland kommune Møtested: Møterom, Hårberg skole Møtedato: 13.01.2014 Tid: 12:00 Forfall meldes til Infotorget, tlf 72 51 40 00 eller på e-post til

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 12.02.2015 Tidspunkt: 17:00-17:45 Møteprotokoll Fra sak: PS 21/15 Til sak: PS 22/15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2008 Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.04.2008 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.40 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Harald Bredesen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Kontrollutvalgets møte 12.06.2006 Møtet startet kl. 11.30 og ble avsluttet kl. 13.15 Til stede: Georg N. Lie - leder Astrid S. Torske nestleder John Storvik Solveig Holm Peder Kanestrøm Fra sekretariatet

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 27.mai 2003 Bystyret 27.mai 2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/24 NORDLANDET SYKEHJEM OG OMSORGSBOLIGER PÅ BERGAN - FINANSIERING AV STØYSKJERMING PS 03/25 STORGATA 41 43 REGULERINGSPLANFORSLAG EGENGODKJENNING

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall:

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30. Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 22.06.2011 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Cecilie Agnalt, Villy Biman Varamedlemmer: Jens Magne Christiansen,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.11.2013 Tid: Fra kl.: 15.00 - til kl. 17.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 12.00 Slutt: 14.45 Til stede på møtet Medlemmer: Jarle Martin Gundersen SP, Petter A. Hosen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Roger A. Kjøl Medlem H Line Hatmosø Hoem Varaordfører AP Rita Høgseth Medlem FRP Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Kristian Øyen Ordfører AP Bjarne

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører

MØTEINNKALLING. Kleppestø, Terje Mathiassen Ordfører MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda ekstraordinært møte Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.11.2015 Tidspunkt: 16:30 (dvs umiddelbart etter formannskapets møte.) Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Herredshuset Møtedato: 25.03.2010 Tid: 18.00 Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 10/4 10/14 SAKSPROTOKOLL: MELDINGER 10/5

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL

EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk VEDTAKSPROTOKOLL EIDSBERG KOMMUNE Hovedutvalg for miljø og teknikk 23.10.2013/TOA VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.10.2013 Tid: 18.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Administrasjonsutvalg Møtested:, Formannskapssalen Dato: 21.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Inge Mo Leder KÅAP Rita

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging

MØTEPROTOKOLL. Utvalg for samfunnsplanlegging MØTEPROTOKOLL Utvalg for samfunnsplanlegging Møtested: Rom 309 Møtedato: 15.05.2014 Tid : Kl. 17.00 -ca. 19.00 Funksjon Navn Parti Fremmøte Leder Alsaker Roald KRF Forfall Medlem Hystad Margaret Elin H

Detaljer

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP

Følgende medlemmer meldte forfall: Navn Funksjon Representerer Bente Trulsvik Medlem AP 1 RISØR KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomitéen Møtested: Kastellet - Kommunehuset Dato: 07.03.2013 Tidspunkt: 18:00 19:45 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Viggo M. Larsen Leder

Detaljer

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent:

utvalget Ole-Johan Pettersen medlem FRP Sverre Johnsen varamedlem H Lene Elisabeth Strøm Protokollen godkjent: Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 - Følgende møtte: Funksjon Listetilhørighet Møtte for: Paul Henriksen medlem A/SV/SP Anne May Sandvik Olsen

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 12/2011 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 21.12.2011 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Ragnar Olsen

Detaljer