Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn. Møtested: Formannskapssalen Dato: 04.06.2009 Tidspunkt: 14:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf el Møtesekretær innkaller vararepresentanter. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Andreas Sandvik leder Rigmor Holten sekretær

2 Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 09/7 Godkjenning av protokoll fra møte /537 PS 09/8 Klima- og energiplan for Kristiansund kommune - vurdering etter behandling i bystyret /325 PS 09/9 PS 09/10 PS 09/11 Uttalelse vedr. økt satsing på kollektivtrafikk - et virkemiddel for reduksjon i klimautslipp og et bedre bymiljø "Vi vil alle en renere by". Forslag til bystyret fra miljøkomiteen Komitemedlemmenes vurdering (evaluering) av arbeidet i saksforberedende komiteer 2008/ / /11 Orienteringssaker Konsesjon fjernvarme, Neas v/arne Pedersen Kildesortering, NIR Arealplanen,v/Geir Aakvik/Karl Kjetil Skuseth Forsøpling av Amundøya (innlegg i Tidens Krav ), v/byingeniøren

3 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Godkjenning av protokoll fra møte Vedlegg: Protokoll fra møte Saken legges frem for komite 4 med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Protokoll fra møte godkjennes. Saksopplysninger Saken følger som vedlegg. Just Ingebrigtsen rådmann Rigmor Holten møtesekretær

4 Møteprotokoll Utvalg: Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Møtested: Formannskapssalen Dato: Tidspunkt: 14:00 15:10 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Andreas Sandvik Leder V Viggo Jordahl Nestleder SV Hedda Evjen Nielsen Medlem AP Knut Garshol Medlem H Steinar Berge Medlem FRP Anette Thomsen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Helene B. Bjørbak Medlem AP Anne Jacobsen Medlem AP Harald Martin Stokke Medlem AP Maritta Boxaspen Ohrstrand Medlem SP Sidsel Sæterøy Medlem H Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Magne Ommedal Helene B. Bjørbak AP Rolv Sverre Fostervold Maritta Boxaspen Ohrstrand AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Karl Kjetil Skuseth Aud Stølen Rigmor Holten Kommunalsjef Miljøvernleder Møtesekretær

5 Saksliste Innhold Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 09/5 Godkjenning av protokoll fra møte /537 PS 09/6 Ren by - forslag til tiltak fra Miljøkomiteen 2009/638 PS 09/5 Godkjenning av protokoll fra møte /537 Behandling i Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn I samsvar med rådmannens innstilling gjorde komite 4 følgende enstemmige Protokoll fra møte godkjennes. vedtak: PS 09/6 Ren by - forslag til tiltak fra Miljøkomiteen 2009/638 Behandling i Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn Komite 4 drøftet saken. Innspillene fra komiteen vil bli gjennomgått og sortert av administrasjonen. Administrasjonen legger frem forslag til tiltak basert på innspillene fra komiteen på neste møte i komite 4. Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn, Viggo Jordahl Andreas Sandvik leder Anette Thomsen Rigmor Holten møtesekretær

6 Arkiv: 143 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Aud Stølen Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Klima- og energiplan for Kristiansund kommune - vurdering etter behandling i bystyret Saksopplysninger Behandling i Bystyret Komite 4 miljøvern/miljøhensyn behandlet saken i møte Ordføreren foreslo å innføre 3 minutters taletid for bystyrets medlemmer og 5 minutter til komiteens leder Andreas Sandvik. Dette ble enstemmig vedtatt. På vegne av Rødt fremmet Kjell Bjarne Dahl følgende forslag: Kristiansund skal være karbonnøytralt i Fram mot 2020 skal Kristiansund redusere sine klimagassutslipp med 40%. De tiltakene som er beskrevet i planen må gjennomføres og ikke prioriteres bort i kommunens budsjettarbeid og økonomiplan. På vegne av Høyre fremmet Gerhard Sæther følgende forslag: Nytt underpunkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Pri 5. Stimulere til miljøvennlige transportmidler forankret i egen plan. I planens side 21 Redusere klimautslipp --- Føye til under Pri 2: Buss, supply, lastebil og fiskebåter På vegne av Venstre fremmet Ragnhild Helseth følgende oversendelsesforslag til komite 4: Mål 4.2. Mål for Kristiansund som samfunn Det må ved valg av veiløsninger bli avsatt tiltrekkelig areal for innfartsparkering ved knutepunkt for offentlige transportmidler, for holdeplasser og for sammenhengende gang- og sykkelveinett.

7 Punkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Bygge infrastruktur for ladning for elbiler, og gjøre kommersielt tilgjengelig annengenerasjons biodrivstoff og hydrogen innen Søke KID-midler (kollektivtrafikk i distriktene) for å bygge ut kollektivtilbudet i Kristiansund. Asbjørn Jordahl viste til figur 8 der 1000 tonn CO 2 -ekvivalenter var utelatt i selve tabellen (utelatelsen i kursiv/fet) Andreas Sandvik viste til små feil i planen som må rettes opp og foreslo at administrasjonen får fullmakt til å gjøre små justeringer. Ordføreren endret innstillingens 1. avsnitt: Bystyret vedtar vedlagte Klima og energiplan---- VOTERING Forslagene fra Rødt punktvis votering: Pkt. 1 fikk 4 stemmer og falt Pkt. 2 fikk 1 stemme og falt Pkt. 3 fikk 1 stemme og falt Venstres forslag ble enstemmig vedtatt oversendt til komite 4. Høyres forslag ble enstemmig vedtatt oversendt til komite 4. I samsvar med innstillingen fra komite 4, og vedtatte endringer, gjorde bystyret følgende enstemmige vedtak Bystyret vedtar vedlagte Klima- og energiplan for Kristiansund kommune Bystyret ber om at planens målsettinger om klimatiltak og energibruk innarbeides i kommunens øvrige plandokumenter. Tiltakene som er beskrevet i planen vurderes i forbindelse med kommunens budsjettarbeid og økonomiplan. Administrasjonen får fullmakt til å gjøre små justeringer. Følgende punkter oversendes komite 4 til vurdering: Nytt underpunkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Pri 5. Stimulere til miljøvennlige transportmidler forankret i egen plan. I planens side 21 Redusere klimautslipp --- Føye til under Pri 2: Buss, supply, lastebil og fiskebåter

8 Mål 4.2. Mål for Kristiansund som samfunn Det må ved valg av veiløsninger bli avsatt tiltrekkelig areal for innfartsparkering ved knutepunkt for offentlige transportmidler, for holdeplasser og for sammenhengende gang- og sykkelveinett. Punkt Tiltak for Kristiansund som samfunn Bygge infrastruktur for ladning for elbiler, og gjøre kommersielt tilgjengelig annengenerasjons biodrivstoff og hydrogen innen Søke KID-midler (kollektivtrafikk i distriktene) for å bygge ut kollektivtilbudet i Kristiansund. Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

9 Arkiv: N02 Arkivsaksnr: 2008/ Saksbehandler: Rigmor Holten Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Uttalelse vedr. økt satsing på kollektivtrafikk - et virkemiddel for reduksjon i klimautslipp og et bedre bymiljø Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn behandlet saken første gang Komite 4 gjorde da følgende vedtak: Miljøkomiteen ber formannskapet om å slutte seg til vedlagte uttalelse og oversende den til Møre og Romsdal fylke. Saken ble behandlet i bystyret der det ble gjort følgende vedtak: Saken sendes tilbake til komite 4 for å forbedre og nyansere uttalelsen. Uttalelse Kristiansund kommune skal primo 2009 beslutte en Klima- og energiplan for kommunen. Den største bidragsyteren til klimautslippene er fossilt brennstoff fra veitrafikken. Bruk av privatbiler er som ellers i landet sterkt økende og selv om nye biler har mindre utslipp enn eldre øker utslippene totalt. Et viktig virkemiddel for reduksjon i utslippene vil være å redusere bruken av privatbiler med overgang til kollektivtrafikk. Kristiansund kommune har et meget konsentrert sentrum med betydelige trafikkproblemer med avviklingen av rushtrafikken inn og ut av sentrum. For å løse disse problemene uten betydelige investeringer i ny innfartsvei kan de løses ved økt bruk av kollektivtrafikk. Skal publikum benytte kollektive løsninger på sitt transportproblem vil pris og frekvens være viktige parametere. Kristiansund kommune ser med bekymring på de signaler som gis når nye avtaler mellom det offentlige og trafikkselskapene skal inngås. Økte driftskostnader kompenseres ikke med de rammer som stat og fylke legger opp til. Resultatet blir økte billettpriser og redusert trafikktilbud. Det vil igjen bety økt bruk av privatbilisme og økt utslipp.

10 Kristiansund kommune krever at ansvarlige myndigheter gir oss muligheter til å gjennomføre de tiltak som er nødvendige for at vi skal bidra til de klimamål som Stortinget har satt for landet. Saksopplysninger Saken tas opp til diskusjon og mulig nytt forslag til vedtak. Andreas Sandvik leder

11 Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2009/638-3 Saksbehandler: Karl Kjetil Skuseth Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Bystyret "Vi vil alle en renere by". Forslag til bystyret fra miljøkomiteen Saken legges frem for miljøkomiteen uten forslag til vedtak. Saksopplysninger Miljøkomiteen er delegert oppgaven med å utarbeide forslag til tiltak som fører til at enkeltpersoner og virksomheter får større bevissthet om ansvar og engasjement for at Kristiansund skal fremstå som en ren og trivelig by. Saken skal legges frem for bystyret innen Status Vi vil alle en ren og trivelig by I sak 08/17 i møte i miljøkomiteen den fremmet Steinar Berge forslag om at Kristiansund søker om å bli forsøkskommune for Vi vil alle en ren og trivelig by dvs forsøk med bøtelegging ved forsøpling av uterom. Det ble vedtatt at forslaget ble oversendt arbeidsgruppen for oppfølging av Vi vil alle en ren og trivelig by. Arbeidsgruppen kom aldri i gang og lederne i teknisk komité og miljøkomiteen bestemte at saken skulle behandles i miljøkomiteen. Ved henvendelse til seniorrådgiver Odd Vegsund i Kommunal- og regionaldep. opplyser han at det ikke skal startes opp flere forsøk. Vi må derfor avvente en evaluering av forsøksbyene Oslo, Bergen og Trondheim. Det er mulig det blir forlengelse av forsøksordningen frem til Oversikt fra byingeniøren over eksisterende tiltak: 2 mann tar en runde og ser over byen hver morgen. Feiebilen kjører gjennom byen hver morgen. Det er utplassert ca 300 søppeldunker i byen, 20 nye er satt ut i det siste. Dunkene skiftes fra plast til stål (brenner ikke og ødelegges ikke så lett). Søppeldunkene tømmes hver onsdag og fredag om sommeren og fredag på vinteren. Miljøpatrulje på sommeren skoleelever leies inn lørdag og søndag morgen. Ruskendag for velforeninger hvert år. Parksjefen har ansvar for parker, plener, bed og friområder, økt aktivitet om sommeren. Ungdomsskolene rydder langs veiene får tilskudd fra byingeniøren. Det er flere ganger sendt brev til butikk og kioskeiere om deres ansvar for egen virksomhet og nærområde. Oversikt fra parksjefen over eksisterende tiltak:

12 - byrunde med søppelplukking i grøntanleggene hver morgen i hovedsesongen mai oktober; mannskap fra base i Roligheta; 2-4 mann eller flere etter behov - søppelrunde lørdag morgen ved spesielle anledninger (skoleungdom) - byrunde med søppelplukking mandag + fredag utenom hovedsesong - søppelplukking i grøntanlegg langs innfartsveien til byen etter behov - sjekk + tømming av søppeldunker på badeplasser ved plenklipping, samt lørdager etter behov - søppeldunker i sentrale grøntanlegg sjekkes og tømmes ukentlig (mandag + fredag) eller ved behov Parkvesenets ansvarsområde, parker og grøntanlegg, omfatter parker, badeplasser, lekeplasser og friområder med økt aktivitet om sommeren, med ekstra trykk på parkanlegg, badeplasser og friområder. Miljøkomiteen drøftet mulige innspill og momenter i et prosessmøte den Administrasjonen ble bedt om å sortere / prioritere innspillene og legge frem forslag til tiltak til neste møte i komiteen: Tiltak Merknad Ansvar Oppfølging av innrapporterte vill-fyllinger og bilvrak? Sørge for at det er tilstrekkelig med bossdunker (forsøpling langs veikantene) Etablere faste rutiner for opprydding rundt oppsamlingsplasser og gjennvinningskonteinere Etablere rutiner for rydding rundt kommunale boliger Etablere rutiner for tilsyn og opprydding ved offentlige strandområder Synlig søppel langs rv70 på Frei - etablere system for opprydding Fellesutvalg for velforeningene kan gjøre en god jobb (premiering?) Informasjon om og tilrettelegging for kildesortering Følges allerede opp i stor grad hver vår og ved behov av byingeniøren Vurderes fortløpende og suppleres også i dag Tilsyn også i dag, evt. ekstra innsats kan vurderes Badestrender ryddes hver vår; plenslått hver 2. /3. uke inkl. søppeltømming; ellers ukentlig sjekk + lørdag ved behov Informasjon gis regelmessig nå også via blant annet NIR Byingeniøren Byingeniøren Byingeniøren Bygg og eiendom Parksjefen Statens vegvesen Byingeniøren Informasjonsleder og byingeniøren Oppdatering av Politivedtektene Støttes Kommunalsjef 4 Fisktrappa (etablere rutine på rydding) Spylebilen bør brukes mer. Mye støv etter arbeid med Atlanterhavstunnelen Varmestua og Vågetorget - etablere ryddekorps Feiebil bruks maksimalt som det er. Arbeid som gir støv fra tunnel avsluttes om kort tid Gamle KRIPOS har tidligere kontaktet Varmestua som ikke var interessert; parkvesenet har benyttet Vågetorget med stort hell i Vanndamman og har luftet ideen i år også men fikk tilbakemelding om at det ikke var klienter ; vi er imidlertid svært interessert i et samarbeid dersom noen aktører melder seg IKS Havn Byingeniøren Inkludering/parksjef Rivningsmodne hus. Vurdere og evt gi pålegg Bygningssjefen

13 Behov for flere dunker utenfor rådhuset ved Peppes pizza og på Innlandet. Sørge for at det er tilstrekkelig med bossdunker til hundebæsj, Vanndamman, Kringsjå, Bolgvatnet og Folkeparken. Oppfordre og gi støtte til ruskendag på alle barnehagene og skolene. Kåring av månedens beste bedrift når det gjelder innsats mot forsøpling av sentrum Holdningsendring - info. Hageavfall blir dumpet på friarealer. Holdningsendring - info. Vasking av gater og hus Hvor står gjenvinningsdunkene? Holdningskampanjer. Flere askebegere ved serveringsbedriftene. Spytting av tyggegummi. Søppel utenfor butikkene. Søppel på Kongens plass i helgene. Informasjon til innbyggerne om regler for båndtvang Etablere et område for lufting og frislepp av hunder Den polykrome by oppfordre folk til å bruke farge på husene (ikke bare grått/hvitt) Holdningsendring - info. Hvem skal fjerne plakatene etter at forestillingen er ferdig? Servering av mat i sentrum. Vilkår: må rydde for få matservering Søppelcontainere for turister blir brukt av fastboende Be om at folk melder fra om forsøpling Bøter for søppelkasting Sende henvendelse til ungdomsrådet og be dem om å engasjere seg. Leder tar initiativ når det gjelder skolene. Aksjon Grønt flagg etter modell fra Sør-Trøndelag. Følges opp av leder. Piggdekkavgift Rydde skog og etablere utsiktsplasser mot havet. (Gjengroing etter planting ved skoleelever på 70- tallet) Privat bedrift bør også bidra Har rutiner på oppfølging og tømming med unntak av Bolgvatnet; flere dunker Gjøres delvis allerede Dette har vi ikke kapasitet til årets bedrift kan gå Støttes Innspill til arealplanen; støttes Jfr. politivedtektene Prøveordning i Bergen og Trondheim, resultater avventes Komiteen må evt be om at saken blir utredet. Høy andel som kjører piggfritt i KSU, avgift og ad.kostnader vil neppe stå i forhold til nytte. Komiteen må evt be om at saken blir utredet Saken har vært utredet tidligere uten resultat. Parkvesenet fikk ved en seinere anledning tilsagn om ekstramidler til skogrydding for perioden ; konkrete beløp for hvert år. I balanseringsprosjektet 2008 arbeidsgr. teknisk ble kronebeløpet for 2009 halvert til kr ,-. Byingeniøren Parksjefen Byingeniøren Byingeniøren Informasjonsleder/ parksjef Informasjonsleder Informasjonsleder Informasjonsleder og miljøvernleder Informasjonsleder og miljøvernleder Plansjef/parksjef Informasjonsleder Informasjonsleder Kommunalsjef 4 Informasjonsleder Informasjonsleder Leder miljøkomiteen Leder miljøkomiteen Parksjefen Just Ingebrigtsen rådmann Karl Kjetil Skuseth kommunalsjef

14 Arkiv: 033 Arkivsaksnr: 2009/11-3 Saksbehandler: Eldbjørg Hogstad Dato: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite 1 Barnehage, skole og kultur 09/ Komite 3 Tekniske tjenester 09/ Komite 2 Helse, sosial, pleie og omsorg Komite 4 Miljøvern/miljøhensyn 09/ Komitemedlemmenes vurdering (evaluering) av arbeidet i saksforberedende komiteer Vedlegg: Saksprotokoll fra bystyrets behandling Saksforberedende komiteer for bystyret organisering av arbeidet. Saken legges frem for saksforberedende komiteer med følgende forslag til vedtak: Rådmannens innstilling Saken legges frem til drøfting (evaluering) i komiteene. Behandling i Komite 3 Tekniske tjenester Misnøye og frustrasjon Ønsker reell makt og innflytelse. Saksforberedning er en administrativ oppgave. Ønsker hovedutvalgsmodellen med fagpolitikere tilbake for å få engasjement. Komiteene oppfattes som et høringsorgan. Komite 3 Tekniske tjenester og administrasjonsutvalget legges ned. Oppgavene til komite 3 overføres til plan- og bygningsrådet og oppgavene til administrasjonsutvalget overføres til formannskapet. Dårlig informasjon til politikerne fra administrasjonen. Eks. på god informasjon er opplistingen over delegasjonssakene i plan- og bygningsrådet. Ønsker en gjennomgang og endring av delegasjonsreglementet. Hva gjør andre kommuner for å få engasjerte politikere?

15 Saksopplysninger I forbindelse med budsjettbehandlingen for årsbudsjett 2009 og økonomiplan ble det vedtatt å foreta en evaluering av kommunens organisasjonsstruktur. Det overordnede mål for dette arbeidet skal være: Best mulig tjenesteproduksjon i forhold til de ressurser som til enhver tid står til rådighet. KS-konsulent er engasjert for å se på den administrative organiseringen. Gruppelederne for de politiske partiene i bystyret utgjør en arbeidsgruppe som ser på den politiske organiseringen. Den politiske arbeidsgruppen har hatt 2 møter. Et sentralt tema som har vært oppe til diskusjon er arbeidet i de saksforberedende komiteer. Den politiske arbeidsgruppen ønsker en tilbakemelding fra komiteenes medlemmer hvordan de selv ser på arbeidet i komiteene. Hva slags erfaring har man høstet i de snart 2 år denne ordningen har fungert? I den forbindelse kan man stille følgende spørsmål: Er det blitt mer engasjement? Har man fått mer innsikt i sakene? Er det blitt mer involvering gjennom prosessen? Sak om saksforberedende komiteer var behandlet i Kristiansund bystyre den som sak 07/16 etter konstituering. (Vedtaket saksprotokollen følger vedlagt) Senere i løpet av 2008 og 2009 har formannskapet behandlet saksbehandlingsplanen for komiteene. Vurdering I fellesnemndas møte ble det vedtatt at Ordningen med saksforberedende fagkomiteer evalueres innen høsten Rådmannen mener derfor det er viktig å høre komiteenes syn på arbeidet i komiteene. Synspunktene som kommer frem i møtet noteres av møtesekretær, og det gis deretter tilbakemelding til arbeidsgruppen som ser på politisk organisering. Just Ingebrigtsen rådmann Eldbjørg Hogstad bysekretær

16 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL PS 07/16 SAKSFORBEREDENDE KOMITEER FOR BYSTYRET - ORGANISERING AV ARBEIDET BYSTYRET Saknr: PS 07/16 Saksbeh: Petter Ingeberg Arkivsaknr: 07/2043- Møtedato: Arkivkode: 080 Brev av: Formannskapet behandlet saken i møte Anton Monge, tidligere rådmann, viste til Kommunelovens 40 og ba om å få sin habilitet vurdert. Et enstemmig bystyre erklærte ham inhabil. Monge fratrådte og Runar Vestheim tiltrådte. 45 voterende i salen. Asbjørn Jordahl viste til innstillingens pkt. 7 og foreslo følgende endring: Dersom de økonomiske konsekvensene på en vesentlig måte avviker fra budsjettet, legger rådmannen saken frem for formannskapet til uttalelse før den oversendes til bystyret. Det ble votert samlet over punktene som ble enstemmig vedtatt. Ved alterantiv votering mellom innstillingens pkt. 7 og Asbjørn Jordahls endringsforslag, ble Asbjørn Jordahls endringsforslag enstemmig vedtatt. Bystyret har da fattet følgende enstemmige VEDTAK Saksforberedende komiteer for bystyret organisering av arbeidet 1. Formannskapet forelegges hver tertial en saksbehandlingsplan for komiteenes arbeid. Planen utarbeides av komiteene i samråd med rådmannen 2. Saksbehandlingsplanen er grunnlaget for arbeidet i den enkelte komité. Nye saksforhold som ikke er fanget opp og prioritert i saksbehandlingsplanen, og som ikke kan vente til neste hovedrullering, legges frem for formannskapet for prioritering. 3. Sakene presenteres for den saksforberedende komiteen av komitéleder, eventuelt av rådmannen hvis komiteen ønsker dette. 4. Med utgangspunkt i komiteens drøftinger utarbeider rådmannen et saksgrunnlag. Komiteens flertallsinnstilling fremmes i et ferdig utredet saksfremlegg som komiteens innstilling til bystyret. Eventuelle mindretallsmerknader skal fremgå av protokollen.

17 5. Innstillingene fra komiteene skal inneholde økonomiske vurderinger og nødvendige forslag til inndekning/finansiering i budsjett og økonomiplan (jmfr pkt 3.5 i delegasjonsreglementet.) 6. Rådmannen kan gi egne merknader i saksfremstillingen og påser at saksfremlegget er forsvarlig utredet i medhold av i kommuneloven. 7. Dersom de økonomiske konsekvensene på en vesentlig måte avviker fra budsjettet, legger rådmannen saken frem for formannskapet til uttalelse før den oversendes til bystyret. 8. De saksforberedende komiteene har ikke avgjørelsesmyndighet (jmfr kommuneloven 10a) Kristiansund bystyre, Per Kristian Øyen ordfører Eldbjørg Hogstad bysekretær Saken oversendes til Petter Ingeberg Gjenpart til politiske sekretariat

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. desember 2005 Tid: kl 12.00 Sted: Frei rådhus - kommunestyresalen Sakliste Merknader

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Tirsdag 4. september 2007 Møtestart: kl 12.00 (merk tiden) Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.12.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00

Orientering. Møteinnkalling. Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester. Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester Møtested: Hagelin Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7.1 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. september 2006 Tid: kl 14.00 Sted: Frei rådhus Sakliste Merknader til innkalling og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 21. juni 2007 Møtestart: kl 12.00 Sted: Kristiansund Rådhus bystyresalen Sakliste Godkjenning

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 11/21 Ny politisk organisering etter valget 2011 2011/999 PS 11/22 Samordning/koordinering - Ny helhetlig modell -

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003

KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 KRISTIANSUND KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Bystyret 16.12.2003 SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/87 FONDSSTYRE FOR KRISTIANSUND KOMMUNALE NÆRINGSFOND (2003-2007) REFERANSE 242 PS 03/88 FORSLAG OM Å AVSETTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: TID: STED: 07/4 ETTER KONSTITUERING 04.12.2007 15:00 MERK TIDEN! BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Onsdag 21. september Tid: kl 14.00 Sted: Frei Rådhus - kommunestyresalen Sakliste 11/05 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite

Møteinnkalling. PS 08/154 Såkorn 2008 - innstilling 2008/1583 PS 08/155 17. mai 2009 - Oppnevning av ny 17. maikomite Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2008 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Formannskapssalen, Rådhuset. Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 04.11.2008 Tidspunkt: 14:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 Møtesekretær innkaller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 27. september 2007 Møtestart: kl 13.00 Sted: Frei Rådhus kommunestyresalen Sakliste ORIENTERINGSSAKER...2

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA

INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Kristiansund kommune Frei kommune www.kristiansund.no/nykommune INNKALLING TIL MØTE I FELLESNEMNDA Dato: Torsdag 29. mars 2007 Tid: kl 13.00 Sted: Kristiansund Sakliste GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTEINNKALLING FOR Eldrerådet MØTE NR.: 1 TID: 02.02.2004 KL. 10:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71586140 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00

Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 1/2015 Orientering ved rådmannen vedrørende E-handel prosjektet. 18:00 KONTROLLUTVALGET I EIDSVOLL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Hans Chr. Wilberg (leder) Ståle Melby (nestleder) Gunn Elin Blakkisrud Anne M. Sandholt Tommy Holm Fossum Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 18 MØTE NR.: TID: 20.09.2006 14:00 STED: RÅDHUSET FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Administrasjonsutvalget

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00

Side1. Møteinnkalling. Næringspolitisk Råd. Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Næringspolitisk Råd Møtested: Averøy, kommunestyresalen Dato: 22.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 47 87 96 58 eller til Bente.weiseth-frantzen@kristiansund.kommune.no

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/4 TID: 11.05.2004 18:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Utviklingsutvalget

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya ONSDAG 30.04.2014 10.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 28.02.2013 10.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 5 MØTE NR.: 04/16 TID: 26.10.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 36/14 14/4422 GODKJENNING AV PROTOKOLL - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 01.10.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Rådhuset, møterom 140 Møtedato: 10.12.2014 Tid: 18:00 NB! Fremmøte kl. 17.00 Forfall med kortfattet begrunnelse og eventuelle habilitetsspørsmål

Detaljer