Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen"

Transkript

1 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004

2 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen Vedtatt av Bergen bystyre 13. september 2004 ISBN

3 FORORD Luftforurensing er til tider et helseproblem i Bergen. Nasjonale og internasjonale krav til luftkvalitet skjerpes gradvis med krav til lokale myndigheter om tiltak for å redusere luftforurensningen. Bergen kommune var tidlig ute med å sette luftforurensning på dagsorden innenfor en kommunal miljøpolitikk. I 1997 ble det laget en tiltaksplan mot luftforurensing som er evaluert med jevne mellomrom. Basert på løpende målinger registreres luftkvaliteten kontinuerlig. Dette presenteres på Internett og i media. Basert på disse målingene rapporteres det også hvert år en oppsummering av luftkvaliteten i Bergen. Ved behandling av statusrapporten i 2002 vedtok Bergen Bystyre at det skulle fremmes en samlet tiltaksplan for bedre luftkvalitet. I november 2002 ble dette fulgt opp av Byrådet som vedtok at det skulle utarbeides et handlingsprogram for å redusere lokal luftforurensning i Bergen. Arbeidet med handlingsplanen er gjennomført av Miljøavdelingen. Forum Støy og Luft har fungert som referansegruppe i arbeidet. Norconsult har vært sekretærer for arbeidet med ansvar for utforming rapporten. Byrådet vedtok på møte å sende Handlingsplanen på høring fram til Planen ble sendt ut til ca 70 høringsinstanser og det kom inn 15 uttalelser. Planforslaget er også presentert på et offentlig høringsmøte. Bergen bystyre behandlet planen i møte (Sak ) og fattet følgende vedtak: Handlingsprogram for å redusere lokal luftforurensning i Bergen vedtas med følgende endringer / tilføyelser av høringsutkast kalt: Forslag til handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen, datert des Endringer og tilføyelser av høringsutkastet er innarbeidet i denne vedtatte versjonen av planen. Bergen September 2004 Forsidebilder: AG2-1 -

4 INNHOLD FORORD...1 INNHOLD...3 SAMMENDRAG INNLEDNING Bakgrunn Innhold Organisering LOVER OG FORSKRIFTER Forskrift om lokal luftforurensning Kommunalt ansvar Igangsetting av tiltak Nasjonale mål SFT og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier HELSEEFFEKTER Anslag på årlige helseeffekter Helsekostnader Marginale kostnader LUFTKVALITET Forurensningskilder Målestasjoner Varslingsgrenser og forurensningsnivåer Luftkvalitet i Bergen Svevestøv Nitrogendioksid Andre komponenter regulert av forskrift Benzen CO Ozon TIDLIGERE PLANER OG VEDTAK Oversikt Handlingsplan mot lokal luftforurensing 1997/ Miljøplan for Bergen Klimahandlingsplan for Bergen Bergensprogrammet Energimeldingen Kommuneplanen Nasjonal Transportplan Oppsummering TILTAK Kortsiktige tiltak versus langsiktige forebyggende tiltak Areal- og transportplanlegging Redusere trafikkveksten gjennom kombinasjon av tiltak Vegprising (trafikantbetaling) Parkering

5 6.2.4 Kollektivtransport Transporteffektiv arealbruk og veginvesteringer Miljøsoner Bedrifts- og personrettede tiltak Utbygging av boliger i utsatte områder Miljøteknologi i transportsektoren Piggfriandel Endringer i sammensetningen av bilparken Overgang til miljøvennlig diesel Bruk av elbiler og andre utslippsfrie kjøretøyer Overgang til alternative drivstoff Renseteknologi på eldre, tunge kjøretøyer Tiltak i energisektoren Fjernvarmeanlegg Utskifting av gamle ovner Tiltak på skip og båter Renseteknologi for skip Bruk av strømtilførsel ved kai Avgifter for forurensende skip Overvåking, varsling og informasjonstiltak Strakstiltak og akuttiltak Varsling Stenging av enkelte gater Parkeringsrestriksjoner Par/oddetallskjøring, forbud mot biler uten katalysator Nedsatt hastighet Gjennomførbarhet og lønnsomhet EFFEKTER AV TILTAK Effekter uten lokale tiltak Effekter med tiltak OPPSUMMERING AV TILTAK Innsatsområder for å nå nasjonale mål Samordning av tiltak Handlingsplan mot lokal luftforurensing, vedtatt av Bergen bystyre ORDFORKLARINGER OG FORKORTELSER...37 REFERANSER

6 SAMMENDRAG Bergen Bystyre behandlet statusrapporten Luftkvalitet i Bergen , (bsak ). Det ble da vedtatt at det skal utarbeides en samlet handlingsplan for bedre luftkvalitet i Bergen. Byrådet vedtok oppstart av arbeidet Dersom dagens forurensningsnivå holder seg i 2004, vil det være nødvendig å gjennomføre tiltaksutredning i henhold til Forurensningslovens nye krav. Det er i første rekke Bergensdalen som er utsatt. Bergen kommune er per i dag ikke pålagt å iverksette tiltak etter forskriften. Det er imidlertid store positive helseeffekter ved å gå lenger enn forskriftens krav. Ved oppstart av arbeidet med handlingsplanen ble det vedtatt at nasjonale mål for luftkvalitet skal legges til grunn for arbeidet med å redusere luftforurensningen i Bergen. Nasjonale mål er satt av regjeringen og er det forurensningsnivå det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å oppnå. Dette vil kreve gjennomføring av flere tiltak. Biltrafikken og vedfyring bidrar mest til lokal luftforurensning i Bergen. Biltrafikken er dominerende utslippskilde for nitrogenoksid. Private husholdninger gjennom vedfyring og biltrafikk bidrar om lag like mye til svevestøvkonsentrasjonene. Det er flere utviklingstrekk som har positiv effekt på byluften i Bergen. Dette gjelder i første rekke skjerpede krav til utslipp fra kjøretøyer og krav om rentbrennende vedovner fra Økt bruk av piggfrie dekk har også vært viktig for en positiv virkning. Naturgassdrevne busser og utbygging av fjernvarmenettet har hatt en positiv effekt, om enn i begrenset grad. Bybane gir mulighet til å dempe biltrafikken i utsatte områder ved at det etableres et attraktivt transportalternativ med god kapasitet. Ny forskrift til Forurensningsloven ble fastsatt 4. oktober Grenseverdiene er skjerpet i den nye forskriften og flere stoffer blir nå regulert. Det er også gitt ny fordeling av myndighet og ansvar ved at kommunene har overtatt det ansvaret fylkesmannen hadde etter forrige forskrift. Dette innebærer at Bergen kommune har fått hovedansvaret for å følge opp forskriften overfor forurensere, øvrige myndigheter og allmennheten. Ansvaret innebærer også å sørge for måling, beregning og tiltaksutredning med bidrag fra eiere av forurensende anlegg. Typiske forurensende anlegg som vil kunne falle inn under den nye forskriften er veier, transportterminaler som havneanlegg, kaianlegg, bussterminaler og lignende, samt industribedrifter og fyringsanlegg. For å nå de mål som er satt for luftkvaliteten i Bergen behandler handlingsplanen følgende innsatsområder: 1. Veitrafikk 2. Vedfyring og alternative energikilder 3. Piggdekk 4. Skipstrafikk 5. Strakstiltak 6. Overvåking, varsling og informasjonstiltak Mange av tiltakene i handlingsplanen henger sammen og det er den samlede effekt av flere tiltak som vil gi størst effekt. Flere av tiltakene griper inn i andre politikkområder. Ved iverksetting av tiltak er det derfor viktig å avklare eventuelle målkonflikter slik at tiltak mot luftforurensning sees i sammenheng med andre effekter. Bedre luftkvalitet og framtidige konsentrasjoner som tilfredsstiller vedtatte mål, vil kreve tiltak fra flere aktører. I tillegg til de tiltak som Bergen kommune har til rådighet, er det også viktig med tiltak på nasjonalt nivå. Dette gjelder bl.a virkemidler rettet mot utslipp fra skip i havn, hjemmelsgrunnlag for lokale tiltak og ulike tiltak innen transportpolitikken

7 Handlingsplan mot lokal luftforurensing i Bergen, vedtatt av Bergen bystyre 13. september VEGTRAFIKK 1.1 Kollektivtiltak, tidsdifferensierte bompenger og parkering Det gjennomføres en samlet vurdering av miljøeffektene ved bruk av tidsdifferensierte bompengesatser og reduserte parkeringsplasser når bybanen og et kapasitetssterkt og attraktivt kollektivtilbud er etablert. 1.2 Kollektivtransport Utvikle bedre framkommelighet for kollektivtransporten bl.a gjennom egne kollektivfelt 1.3 Miljøsone Det opprettes miljøsone i aktuelle områder. Geografisk avgrensing og innhold avklares i samarbeid med næringsliv og lokale aktører. Statlige støtteordninger til miljøsoneetablering utnyttes. 1.4 Miljøteknologi Bergen kommune skal arbeide for å fremme ny miljøvennlig drivstoffteknologi, f.eks innenfor naturgass og hydrogen. Det tas initiativ overfor myndighetene for å få en hurtig overgang til miljøvennlig diesel. 1.5 El-biler og andre "nullutslipps-kjøretøyer" 1.6 Differensiert parkeringspolitikk 1.7 Individ- og bedriftsrettede adferdstiltak (Mobility Management) flere ladestasjoner etableres Bergen kommune vil gå foran som et godt eksempel ved å kjøpe inn elbiler til bruk i daglig drift vurdere bruk av hydrogen når dette er allment tilgjengelig Det settes maksimumskrav til parkeringsplasser der kollektivtilbudet er godt. Maksimumskravet settes slik at det motiverer for bruk av kollektivtransport og bruk av gang og sykkel. Frikjøp vurderes i de samme områdene. Bergen kommune tar initiativ, i samarbeid med bedrifter og foretak, til å sette i verk tiltak for å få flere ansatte til å reise miljøvennlig til og fra arbeid og ved tjenestereiser. 1.8 Park & Ride Bergen kommune skal fremme Park & Ride som en del av tilretteleggingen for bruk av kollektivtransport. 2 VEDFYRING 2.1 Renere ovner Utskiftingen av ovner i Bergensdalen kartlegges og følges nøye. Det settes i gang tiltak for å øke utskiftingstakten av gamle ovner. 2.2 Holdningskampanje Informasjon om vedfyring i utvalgte byområder 3 PIGGDEKK 3.1 Piggfriandel Årlige undersøkelser og statistikk over piggdekkandelen følges opp Tiltak utredes og iverksettes for å nå målet om 80 prosent, avgifter vurderes Muligheter og effekter av å nå prosent piggfriandel utredes. 4 HAVN 4.1 Bruk av landstrøm Det arbeides videre med mulige løsninger for å etablere landstrømtilknytninger for skip ved kai. Det bør vurderes hvordan et slikt tiltak skal finansieres 4.2 Miljøkrav til skip Bergen kommune tar via Bergen og Omland Havn initiativ til å sette miljøkrav til skip som trafikkerer norske havner. 5 AKUTTILTAK 5.1 Varsling Fortsette dagens varsling om høy forurensning noen dager i forveien slik at utsatte grupper kan ta sine forholdsregler 5.2 Informasjonstiltak Oppfordring til å kjøre kollektivt, gå eller sykle, sitte på med naboen eller jobbe hjemme på dager med høy forurensning. Dette gjøres i kombinasjon med varsling 5.3 Forbud mot kjøring av biler uten katalysator Det tas initiativ overfor sentrale myndighetene for å få lovhjemmel for å iverksette forbud mot forurensende kjøretøy. 5.4 Parkeringsrestriksjoner Stenging av offentlige parkeringsplasser på dager med særlig høy forurensning utredes. 5.5 Stengning av gater Det gjøres en vurdering av hvilke effekter og konsekvenser stegning av gater med størst luftforurensing vil gi. 6. OVERVÅKING, VARSLING OG INFORMASJONSTILTAK 6.1 Egen faggruppe Det opprettes en egen kompetansegruppe med ansvar for å samle informasjon og overvåke luftkvaliteten i Bergen og presentere utviklingstrekk som grunnlag for vurdering av tiltak - 6 -

8 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn Siden 1994 er det foretatt målinger av luftkvaliteten i Bergen. Luftkvaliteten er dårligst i sentrumsområdene og langs de største innfartsårene til byen. Nær halvparten av Bergens befolkning kan deler av vinteren være utsatt for luft som kan medføre helsefare. Det foreligger en rekke utredninger og planer med tiltak som direkte eller indirekte kan ha virkning for luftkvaliteten i Bergen. I tillegg oppsummeres og rapporteres årlig målinger av luftkvaliteten i byen. I løpet av de siste fem årene er det iverksatt flere tiltak for å bedre luftkvaliteten. Målingene viser en klar bedring i forhold til midten av tallet. Men de siste års målinger viser at luftkvaliteten igjen er blitt dårligere. Noe av variasjonene skyldes været i vinterhalvåret. På lang sikt er det fortsatt viktig å følge opp tidligere vedtak, og vurdere om nye tiltak bør settes i verk for å oppnå en tilfredsstillende luftkvalitet. 1.3 Organisering Arbeidet med handlingsplanen er ledet av Miljøavdelingen ved Per Vikse. Forum Støy og Luft er benyttet som faglig ressurs i arbeidet og har gitt verdifulle innspill. Følgende er medlemmer av forumet: 1 Fylkesmannen Hordaland, Miljøvernavdelingen Statens vegvesen region vest, distrikt Bergen Jernbaneverket Bergen kommune, Miljøavdelingen Bergen kommune, Næringsmiddeltilsyn og Miljørettet helsevern Bergen kommune, Seksjon for helse og omsorg Bergen og Omland Havnevesen Hordaland Fylkeskommune, Samferdselsseksjonen Avinor Norconsult ved Hans Petter Duun og Solveig Martinsen har vært konsulent for arbeidet og utformet plandokumentet Bergen Bystyre behandlet statusrapporten Luftkvalitet i Bergen ,(bsak 160/02). Det ble da vedtatt at det skal utarbeides en samlet tiltaksplan for bedre luftkvalitet i Bergen. Byrådet vedtok oppstart av arbeidet I oppstartsvedtaket ble det vedtatt at handlingsprogrammet skal ta utgangspunkt i kravene til de nasjonale målsettingene for lokal luftkvalitet. Dette er i tråd med nasjonale anbefalinger om ambisjonsnivået i lokal planlegging, og innebærer bedre luftkvalitet enn de juridisk bindende grenseverdiene hjemlet i forskrift til Forurensningsloven (jfr også kap 2.2.) 1 Forum Støy og luft er en møteplass for aktuelle diskusjoner og informasjonsutveksling om faglige problemstillinger knyttet til arbeidet med luftforurensning og støy i Hordaland. Forumet har fungert siden november 1997 og består av de viktigste aktører, Bergen kommune og fylkesmannen i Hordaland. 1.2 Innhold Med grunnlag i oppstartsmeldingen fra Byrådet omfatter planarbeidet følgende hovedpunkt: En kort status og beskrivelse av de viktigste kildene til forurensningene med hovedvekt på svevestøv, PM, og nitrogenoksid, NO. I tillegg gjøres en vurdering av andre forurensninger som for eksempel CO, Benzen og bakkenært ozon. Status for tiltak av tidligere politiske vedtak Handlingsprogram med videreføring av tiltak og forslag til nye tiltak - 7 -

9 Tabell 1.1: Forurensingskomponenter og utslippskilde (Kilde: Komponent Beskrivelse Kilde PM 10* PM 2,5* PM er en betegnelse for svevestøv, det vil si støv som oppholder seg i lufta over en viss periode PM2,5 er svevestøv som for det meste inneholder partikler fra forbrenningsprosesser PM10 kommer først og fremst fra mineraler, det vil si slitasje på veg etter piggdekkavriving og oppvirvling. I visse områder kan vedfyring være en hovedkilde til forurensning. De høyeste nivåene av svevestøv (både PM10 og PM2,5) forekommer langs sterkt trafikkerte gater. Svevestøv finnes også i luften innendørs, men bidraget fra uteluften vil normalt sett være lavere enn det nivået av svevestøv som har naturlige kilder innendørs. Allikevel kan partikler som stammer fra uteluften dominere inneluften i sterkt trafikkerte områder. Vedfyring og eldre dieselkjøretøyer bidrar særlig med utslipp som skaper svevestøv av denne typen. NO2 Nitrogendioksid I byområder er konsentrasjonen først og fremst avhengig av meteorologiske forhold og tilførsel av ozon, dernest trafikkmengden i byen. På kalde dager, med lite vind, blir konsentrasjonen spesielt høy. CO Karbonmonoksid Karbonmonoksid er luktfri, og dannes ved ufullstendig forbrenning av organisk materiale, som bensin og diesel. Biltrafikk er den største kilden til CO-forurensning, og dermed størst problem i byer og tettsteder. CO kan være en god indikator på hvor mye av forurensningen i lufta som stammer direkte fra forbrenning. Benzen Bakkenært ozon Benzen er en flyktig organisk forbindelse Ozon dannes fra gassene nitrogenoksider (NO) og flyktige organiske forbindelser (VOC). *Tallet bak angir størrelsen i mikrometer (1 µm = 1/1000 mm) Hovedkilden til benzen i byluft er uforbrent bensin (gjennom fordampning og i eksos) som kommer fra veitrafikk. Visse typer industri, som oljeraffinerier, kan også være kilde til benzen Hovedkilden er langtransportert luftforurensning fra andre europeiske land. Utslipp i Norge bidrar også noe til dannelse av bakkenært ozon. Ozon ved bakken er farlig for både mennesker og natur når konsentrasjonene blir for høye

10 2 LOVER OG FORSKRIFTER Forurensningsloven med tilhørende forskrift om lokal luftforurensning er det viktigste lovgrunnlaget for arbeid med å redusere luftforurensningene. Luftkvalitet og miljø- og helsevirkninger håndteres også ved anvendelse av Plan- og bygningsloven og Kommunehelsetjenesteloven. Nedenfor gjennomgås innholdet i de tre viktigste referansene til mål og kriterier for lokal luftforurensing: Forurensningslovens forskrift om lokal luftforurensning Nasjonale mål for luftkvalitet SFTs og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier 2.1 Forskrift om lokal luftforurensning Kommunalt ansvar De siste tiårene er grenseverdier for lokal luftforurensning stadig skjerpet. Dette gjelder både i WHO (verdens helseorganisasjon), EU og Norge. Samferdsel var opprinnelig unntatt fra Forurensningsloven, men ble tatt med gjennom forskrift om lokal luftforurensning og støy av 1. juli Ny forskrift ble fastsatt 4. oktober Grenseverdiene i denne er lik EUs nye grenseverdier. Den nye forskriften innbærer reguleringer av flere stoffer, grenseverdiene er skjerpet og det er gitt ny fordeling av myndighet og ansvar. I tillegg er støy tatt ut og omfattes av en egen forskrift. Tidligere var Fylkesmannen forurensningsmyndighet for lokal luftkvalitet. Dette ansvaret er nå overført til kommunene, men Fylkesmannen har fortsatt som oppgave å gi råd og veiledning. Når kommunen nå har overtatt som forurensningsmyndighet, innebærer det et hovedansvar for oppfølgingen av forskriften overfor forurensere, øvrige myndigheter og allmennheten. Det kommunale ansvaret omfatter bl.a å sørge for måling og beregning av forurensningsnivået samt å utrede tiltak. Eiere av forurensende anlegg skal bidra til dette arbeidet. Anlegg som vil kunne falle inn under den forskriften er veier, transportterminaler som havneanlegg, kaianlegg, bussterminaler og lignende, samt industribedrifter og fyringsanlegg Igangsetting av tiltak Luftkvalitet angis som konsentrasjon av skadelige komponenter i luften. Luftkvaliteten i et område vurderes i forhold til grenseverdier satt ut fra virkning på helse og vegetasjon. Begrepene grenseverdi og nasjonale mål er tallverdier for forurensningsgrad. Grenseverdier som er nedfelt i forskrift er juridisk bindende minimumskrav til luftkvalitet. Grenseverdier i forskriften deles i fire kategorier: Grenseverdier eller såkalte vurderingsterskler. Når disse overskrides utløses krav om måling og beregning av luftkvaliteten. Grenseverdier for tiltaksvurdering, dvs. når kommunen plikter å utarbeide en beskrivelse av forurensningssituasjonen, planlegge tiltak, samfunnsøkonomiske kostnader og effekt. Grenseverdier for tiltak. Disse verdiene angir når anleggseier er forpliktet til å iverksette tiltak for å redusere luftforurensningen. I forskriften er det angitt en skjerping av kravene fram til år Alarmterskler, dvs. når kommunen pliktes å varsle befolkningen om særlig høy forurensning, som kan gi helseskader selv ved kortvarig eksponering. Dette er svært høye nivåer, som bare vil forekomme ved akutt forurensning. For å vurdere om det er fare for overskridelse av grenseverdien opererer forskriften med toleransemargin. Dette er et tillegg til grenseverdiens konsentrasjonsnivå. Hvis målinger viser at toleransemarginen overskrides, er det et uttrykk for at grenseverdien ikke kan oppnås innen det lovbestemte tidspunkt. Tabell 2.1. Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet. Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien tillates overskredet hvert år, dvs. toleransemargin. Komponent Enhet Midlingstid Norske grenseverdier Nasjonale Tidligere forskrift mål NO2 µg/m 3 Time 200 1) (18) 150 1) (8) 400 µg/m 3 År 40 1) PM10 µg/m 3 Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) 350 µg/m 3 µg/m 3 Døgn År 40 2) 50 1) (7) 1) skal overholdes innen ) skal overholdes innen

11 2.2 Nasjonale mål Nasjonale mål ble satt i 1998 som den luftkvaliteten som skal oppnås i 2005 og Disse målene er strengere enn kravene i forskriften til Forurensningsloven og er satt i forhold til hvor langt ned det er realistisk å komme i forhold til den samfunnsøkonomiske nytten av tiltakene (SFT og Statens vegvesen 2003). Både forskriften og Nasjonale mål tillater et visst antall overskridelser per år for NO2 og PM10. Målene for NO2 skal nås innen 2010, mens for PM10 er det satt mål både for 2005 og I oppstartsvedtaket for arbeidet med handlingsplan mot lokal luftforurensning i Bergen ble det vedtatt at de nasjonale målsettingene skal legges til grunn for Bergen kommunes handlingsplan mot lokal luftforurensning (Sak ). 2.3 SFT og Folkehelsas anbefalte luftkvalitetskriterier SFT og Folkehelseinstituttets luftkvalitetskriterier har høyere ambisjonsnivå enn forskriftens grenseverdier og de nasjonale målene. Kriterier er satt ut fra et konsentrasjonsnivå som ikke vil gi negative effekter selv for sensitive personers helse, vegetasjon eller følsomme økosystemer. Verken SFTs luftkvalitetskriterier eller Regjeringens nasjonale mål er rettslig bindende (SFT og Statens vegvesen 2003). Figuren nedenfor viser forholdet mellom de ulike settene av grenseverdier omtalt ovenfor. Figur 2.1 Ambisjonsnivået mellom de ulike grenseverdier og kriterier. (Kilde: Statens vegvesen) EUs nye grenseverdier tilsvarer dagens gjeldende forskrift

12 3 HELSEEFFEKTER 3.1 Anslag på årlige helseeffekter Et av de viktigste problemene knyttet til luftforurensning er økt risiko for helseskader. Det er godt dokumentert i internasjonale studier at økte konsentrasjoner av gasser og partikler fører til økt risiko for sykdommer og framskyndet dødelighet (WHO 1997). Sammenhengen mellom luftforurensning og helseeffekter uttrykkes ved hjelp av dose-respons funksjoner. Disse angir hvordan en enhets økning i konsentrasjonen av en bestemt komponent er forventet å slå ut i økt risiko for helseskade for den eksponerte befolkningen. Det skilles mellom korttidseksponering (dvs. timer eller døgn) og langtidseksponering (ett eller flere år). For Bergen er det anslått at det vil være 140 fremskyndete dødsfall pga langtidseksponering for PM10 (SFT 2000). 3.2 Helsekostnader Helseskadene er en kostnad for samfunnet, først og fremst i form av økt alminnelig misstrivsel, samt økt lidelse og fremskyndet dødelighet, men også i form av økt sykefravær, redusert arbeidsproduktivitet og økt sykebehandling. Kostnadene er beregnet ut fra den verdi skaden har i form av redusert ytelse og økt forbruk av helsetjenester. I tillegg kommer velferdstapet og personlige lidelse, som det er vanskelig å tallfeste. På landsbasis er det tapt timeverk pga korttidseksponering og timeverk pga langtidseksponering av luftforurensning. Deler av de totale samfunnsøkonomiske kostnadene skyldes langtransporterte utenlandske utslipp til Norge. Spesielt i mindre tettbygde strøk utgjør disse en stor andel, da det lokale bidraget her er mindre enn i store byer. Tabell 3.1 Helseeffekter av utvalgte forurensningskomponenter (Kilde: SFTs internettsider, 2003) Forurensningskomponent Helseeffekter PM - Svevestøv Eksponering for svevestøv synes å gi økt forekomst av bihulebetennelse, hoste, bronkitt og sykehusinnleggelser og kan medføre for tidlig død på grunn av luftveissykdommer eller hjerte- og karsykdommer. Innleggelser og for tidlig død kan forekomme hos spesielt utsatte grupper som eldre, syke mennesker og småbarn med luftveissykdommer. Svevestøv kan også spille en rolle i forbindelse med allergiske reaksjoner. Det er blant annet vist at partikler fra dieseleksos kan forsterke allergireaksjoner framkalt av pollen. NO2 - nitrogenoksid De alvorligste effektene av eksponering for NO2 er nedsatt lungefunksjon og økt mottakelighet for luftveisinfeksjoner. Økte konsentrasjoner eller forlenget tidsrom for eksponering av NO2 øker forekomsten av både akutte og kroniske luftveissykdommer. De mest følsomme gruppene er astmatikere og barn. NO2 eksponering kan også gi øyeirritasjoner. NO2 kan bidra til regionale forsuringsproblem og til overgjødsling, i tillegg til å gi lokale helseeffekter. CO - karbonmonoksid CO påvirker menneskers helse ved å redusere blodets evne til å transportere oksygen. CO kan gi hodepine, kvalme og svimmelhet, og vil særlig kunne påvirke fostre og folk med hjertesykdommer. Det er også vist sammenheng mellom CO-nivåer og innleggelse på sykehus for hjerte-karlidelser. CO omdannes etter hvert til CO2 og bidrar til dannelse av ozon. Indirekte bidrar dette til den globale oppvarming, og til ozoneffekter på vegetasjon og på materialer. Benzen Benzen er giftig og kreftfremkallende og lagres i kroppens fettvev. Benzen kan også redusere antall blodceller og blodplater. Det er påvist sammenheng mellom benzeneksponering og forekomst av blodkreft (leukemi) og benmargskreft. Eksponering over lang tid øker risikoen for helseskade. Ozon Høye nivåer av ozon nær bakken kan føre til skader på helse, vegetasjon og materialer. SFT foreslår å endre forskrift om lokal luftkvalitet for å implementere EUs direktiv om ozon. Dette vil innebære plikter knyttet til overvåkning av bakkenært ozon, rapportering av måledata og informasjon til befolkningen

13 Anslag over de samfunnsøkonomiske kostnadene er svært usikre. SFT anslår at de samfunnsøkonomiske kostnadene som følge av luftforurensning i Bergen ligger mellom 200 og 1800 mill. kroner, avhengig av hvilken terskelverdi man legger til grunn (SFT 2000). Med terskelverdi menes den konsentrasjon som må til for at det skal gi helseeffekt. 3.3 Marginale kostnader De marginale kostnadene, dvs. kostnaden av å slippe ut ett ekstra kilo PM10 (med unntak av veistøv) antas å ligge mellom 400 og 4000 kroner. En kostnad på mellom 400 og 4000 kroner per kilo PM10 betyr at miljøkostnaden ved partikkelutslipp alene av å kjøre et gjennomsnittlig dieselkjøretøy i de største byene ligger mellom 1 og 10 kroner literen. Da er ikke klimaeffekten, bidraget til sur nedbør, skader på materialer og vegetasjon, eller økningen av kreftrisiko inkludert (SFT 2000). Marginalkostnadene av et kg NO-utslipp anslås til mellom 60 og 80 kroner. Potensialet for samfunnsøkonomiske gevinster vil være betydelig ved effektive tiltak mot utslipp fra veitrafikk og andre kilder i byer og større tettsteder

14 4 LUFTKVALITET 4.1 Forurensningskilder Noe av forurensningene er langtransporterte, men hovedkildene i større byer og tettsteder er lokale. Episoder med høy luftforurensning oppstår ofte på grunn av utslipp fra flere kilder kombinert med klimatiske forhold som ved tørre og vindstille dager i vinterhalvåret med liten luftutskifting. Tabellen nedenfor viser dominerende kilder til luftforurensningen i Bergen. Det er imidlertid ikke slik at dominerende utslippskilde behøver å være årsak til høye forurensningskonsentrasjoner. Høye konsentrasjoner oppstår ved konsentrerte utslipp under klimatiske betingelser som gir liten luftutskiftning. Tabell 4.1 Utslipp i Bergen fordelt på kilde Komponent Kilde % - andel Nitrogenoksid (NO) Svevestøv (PM10) Svevestøv (PM2,5) Kilde: SSB 2000 Personbiler Andre lette kjøretøy Tunge kjøretøyer Skip og båter, havn Diverse små kilder Private husholdninger Industri Veistøv Lette og tunge kjøretøyer Diverse små kilder Private husholdninger Lette og tunge kjøretøyer Diverse små kilder 30,0 7,0 34,0 9,5 19,5 60,0 14,0 7,4 13,3 5,3 71,0 17,0 12,0 Beregningsmetodikken for lokale utslipp er nylig endret. Det har derfor ikke vært mulig å fremskaffe sammenhengende tidsserier over lengre tid for utslipp av partikler og NO i Bergen. Statistikk på landsbasis viser at utslipp av svevestøv er redusert siden midten av 1990-tallet med åtte prosent. I denne perioden har vedfyring økt med seks prosent. For nitrogenoksid er det en liten reduksjon de siste årene. De nasjonale NO - utslippene fra veitrafikken har gått ned til tross for økning i trafikken. 4.2 Målestasjoner Det er så høye forurensningskonsentrasjoner i Bergen at måling er påkrevd. I Bergen er det to målestasjoner. Dette er i tråd med det minimum som kreves i forskriftene, i forhold til byens størrelse. Rådhuset Mobile kjøretøyer er dominerende utslippskilde for nitrogenoksid, mens vedfyring hos private husholdninger er dominerende utslippskilde for svevestøv. I bynære områder hvor problemene er størst, bidrar i følge SSB mobile kjøretøyer og vedfyring omtrent like mye til svevestøvkonsentrasjoner. Det er usikkerhet knyttet til alle utslippstall. Dette gjelder særlig fordelingen av svevestøv mellom vedfyring og biltrafikk. SSB har under arbeid nye overslag over disse utslippene. Studier foretatt i Danmark tyder på at skipstrafikken bidrar vesentlig til konsentrasjonen av nitrogendioksid i byene. Det er også mulig at de høyere NO2-konsentrasjoner vi finner i kystbyer i forhold til innlandsbyer, skyldes utslipp fra skipstrafikken. Danmarksplass Figur 4.1. Plassering av målestasjoner

15 Tabell 4.2 Betegnelse på varslingsklasser *) Betegnelse på varslingsklasser NO2 timesmiddel µg/m 3 PM10 Timesmiddel µg/m 3 PM2,5 Timesmiddel µg/m 3 Lite forurenset < 100 < 50 < 25 Noe forurenset Mye forurenset Svært forurenset > 200 > 200 > 100 *) Varslingen for svevestøv ble endret fra døgnmiddel til timesmiddel høsten 2003 for å ta bedre hensyn til korttidseksponeringer. Referansestasjonen i Bergen er like ved Bergen Rådhus. Denne stasjonen måler luftkvalitet som gjelder for et stort antall personer, og måler den såkalte bybakgrunnen. Den andre stasjonen er plassert ved Danmarksplass og måler den antatt verste luften som byens befolkning utsettes for. 4.3 Varslingsgrenser og forurensningsnivåer I prosjektet Bedre byluft, som er et prosjektsamarbeid mellom de største byene i Norge, er det utarbeidet felles varslingsgrenser for luftkvalitet. Varslingsgrensene benyttes i alle byer i landet som varsler om luftforurensning. Luftkvaliteten karakteriseres i fire klasser for NO2, PM10 og PM2,5. Tabell 4.3 Forurensning i forhold til helsevarsler (antall dager) år 2002 Varslingsklasse Rådhuset 2002 (11 mnd) Danmarksplass 2002 (6 mnd) Lite forurenset Noe forurenset Mye forurenset 6 21 Svært forurenset Luftkvalitet i Bergen Svevestøv I perioden 1995 til 1998 ble det målt perioder med svært høy konsentrasjon av svevestøv 1. De årlige variasjonene skyldes i stor grad klimavariasjoner i vintersesongen. Siden 1998 har det vært perioder med lave strømpriser med nedgang i olje- og vedfyring. Vintrene 1999/00 og 2001/02 var været slik at forurensingene stor sett blåste vekk og det ble ikke målt døgnverdier for PM10 over grenseverdiene. Fra 1997 skjedde det også en storstilt omlegging til piggfrie vinterdekk og dermed mindre vegstøv. Økende energipriser med økt bruk av vedfyring og en utflating av overgang til piggfrie vinterdekk, kan snu denne trenden. Særlig høye strømpriser i første kvartal 2003 resulterte i økt vedfyring. Sammen med utslipp fra biltrafikk viser dette at svevestøvkonsentrasjonene i Bergen kan bli høye. Målinger av PM2,5 viser også at svevestøv er et betydelig problem i Bergen. 1 Etter nye regler for rapportering av luftkvalitet skal det oppgis verdier for kalenderår og ikke for vintersesonger som tidligere. Den nye rapporteringsmåten gjelder fra og med For å få fram tidsserier fra målingene startet til i dag, er data de siste årene bearbeidet til sesongverdier sammenlignet med tidligere rapporteringer. Nasjonale mål og grenseverdier i forskriften relaterer seg til kalenderår. 14 Årlig svevestøvforurensing Nasjonal målsetting for / / / / / / / / /03*) Figur 4.2: Antall døgn med konsentrasjoner av PM10 i Bergen over 50 µg/m 3 og nasjonale måltall for *) Måleren var ute av drift mellom og pga vedlikehold

16 4.4.2 Nitrogendioksid Måleresultatene for NO2 har gått ned etter høye verdier på midten av 1990-tallet. Høye verdier fra 2000 viser at Bergen kan få problem med å tilfredsstille både kravene i forskriften og nasjonale mål mot Mye av gevinstene med utfasing av biler uten katalysator er hentet ut og med den trafikkvekst som er ventet for Bergen i årene framover kan NO2-konsentrasjonene bli høye når de klimatiske forholdene ligger til rette for det. På neste side vises kart over NO2 - konsentrasjonen i Bergensdalen i Den gang ble det satt ut ekstra målestasjoner for en periode. 4.5 Andre komponenter regulert av forskrift Benzen Benzen er kreftfremkallende. Måling av bybakgrunnskonsentrasjonene (Rådhuset) viser at konsentrasjonene av benzen i Bergensluften ligger over grenseverdien for nasjonale mål. I sesongen 1999/2000 ble årsmidlet i Bergen målt til 4 µg /m 3. Det nasjonale målet er på 2 µg /m 3 (St. meld ). Den dominerende utslippskilden er bensindrevne biler. For å redusere benzenutslippene har EU vedtatt en maksimalgrense på en prosent benzen i bensin fra Utslippene reduseres også fordi katalysatoren omdanner benzen. På bakgrunn av dette regner SFT at målene nås innen 2010 uten ytterligere tiltak (SFT og SSB, 1999) CO Grenseverdiene for karbonmonoksid antas å bli nådd uten egne tiltak dersom grenseverdiene for svevestøv og nitrogendioksid nås. Innføring av katalysatorkravet har allerede langt på vei løst CO - problemet i Norge. Fortsatt fornyelse av bilparken og PM10- tiltak overfor vedfyring vil bidra til ytterligere forbedring (SFT 2001) Ozon Sommeren 2003 var nivået av bakkenært ozon det høyeste på nesten ti år i store deler av Europa. Årsaken var de uvanlig høye temperaturene. Norge hadde imidlertid ingen overskridelser av grenseverdiene for helseskadelig ozon nær bakken (SFT internettsider). 45 Årlig nitrogendioksidforurensning Nasjonal målsetting for / / / / / / / / /03*) Figur 4.3. Antall timer med nitrogendioksidforurensning over 150 µg/m 3 i Bergen i forhold til nasjonale måltall for *) Måleren var ute av drift pga kalibrering

17 Figur 4.4. NO2-forurensing i Bergen vinteren

18 5 TIDLIGERE PLANER OG VEDTAK 5.1 Oversikt Det foreligger mange utredninger, planer og vedtak knyttet til lokal luftforurensning i Bergen. De viktigste utredninger og planer som direkte er rettet mot utslipp til luft er: CO2 i Bergen - vurdering av muligheter for å redusere CO2-utslippene, (B.sak 137/97) Handlingsplan mot lokal luftforurensing 1997/98, (B.sak 250/97) Klimahandlingsplan for Bergen, (B.sak 036/00) og statusrapporteringen pr 2000 (B.sak201/03) Det foreligger også mange planer som indirekte vil ha virkning for utslipp til luft, og der bedre luftkvalitet er en av flere premisser og mål for planene. De viktigst overordnede planene er: Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø (b.sak 275/00) Energimeldingen, (B.sak 144/98) Kommuneplanen (B.sak 370/01). Nasjonal Transportplan I tillegg er luftforurensing tema i utredninger, planer og vedtak innen areal- og transportpolitikken, i ulike sektorplaner og i en lang rekke enkeltvedtak. Luftforurensning er også et tema ved årlige rapporteringer av luftkvaliteten i Bergen. Dette kapittelet oppsummerer kort innholdet i de viktigste planene. 5.2 Handlingsplan mot lokal luftforurensing 1997/98 Bergen kommune var tidlig ute med å behandle lokal luftforurensning. Som den første handlingsplan mot lokal luftforurensing i landet, ble det i 1997 laget en handlingsplan rettet mot vintersesongen 1997/98. Bakgrunnen for planen var flere dager med dårlig luftkvalitet. Målinger fra 1994 viste også at nær halvparten av Bergens befolkning deler av vinteren var utsatt for luftkvalitet som kan medføre helsefare. Planarbeidet ble gjennomført med bredt sammensatte arbeidsgrupper med deltakelse fra offentlig forvaltning, næringslivet, transportbedrifter og miljøorganisasjoner. Om lag 50 personer deltok og la fram og vurderte ulike forslag som ble systematisert og presentert i en handlingsplan. De fleste tiltak som senere er tatt opp i andre planer ble lansert allerede i denne planen. Status for oppfølging av tiltakene i handlingsplanen er jevnlig presentert og behandlet politisk i Bergen kommune. Planen var rettet inn mot strakstiltak, men det ble også understreket viktigheten av å redusere luftforurensning på langs sikt. Handlingsplanen hadde derfor et tosidig perspektiv: Kortsiktig tiltak for å avdempe akutte situasjoner i kommende vintersesong Mer langsiktige tiltak gjennom kommunens areal-, transport- og energipolitikk I alt 30 kortsiktige tiltak ble foreslått. Flere av tiltakene viste seg å strande på manglende kommunalt hjemmelsgrunnlag. Mange tiltak var avhengig av andre aktører enn Bergen kommune. Der ansvaret for tiltak sitter hos private eller andre offentlige etater, tok Bergen kommune på seg å være pådriver og motivator. Noen av tiltakene er blitt gjennomført som f. eks forslaget om ungdomskort på bussene og kommunalt engasjement i å få bildekkforhandlere til å promovere salg av piggfrie vinterdekk. I tillegg til kortsiktige tiltak ble det vurdert 21 langsiktige tiltak. De viktigste av disse er behandlet i egne planer som i Bergensprogrammet og o Energimeldingen. 5.3 Miljøplan for Bergen Miljøplan for Bergen ble vedtatt i 2000 og erstatter den første miljøplanen fra 1991 og Miljøbyprogrammet fra Miljøplanen er ingen handlingsplan. Planen gir miljøpolitiske mål og strategier som skal være retningsgivende for alle sektorer og avdelinger i kommunen. Noen utvalgte vedtak med relevans for lokal luftforurensning: Vurdere avgift på bruk av piggdekk Bygge flere kollektivfelt bl.a. ved å reservere felt til kollektivtrafikk på firefeltsvei i rushtiden Bruke inntekter fra veiprising/bompenger til kollektivtrafikk Overta styring med kollektivmidlene fra staten Frita gass-biler og el-biler for bompengeavgift Bygge bybane Beregne de samfunnsmessige kostnadene med dagens lokale støy og forurensing Utarbeide plan for bruk av mer miljøvennlig drivstoff for nytte- og varetransporten i Bergen, samt etablere flere fyllestasjoner for gass. Vurdere sammenhengende kollektivfelt i Bergen sentrum og eventuelt på innfartsårene for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken

19 Miljøplanen har fungert som grunnlagsdokument for andre planarbeider og de fleste tiltakene er senere behandlet i planer knyttet til areal- og transportpolitikken, samt som grunnlag for kommuneplanarbeidet. Det vil i løpet av 2003 bli lagt fram statusrapport om hvordan miljøplanen er fulgt opp i kommunen. 5.4 Klimahandlingsplan for Bergen Klimahandlingsplanen ble vedtatt av Bystyret i 2000 på samme møte som Miljøplanen ble vedtatt. Tiltakene mot utslipp av klimagasser fra trafikk og fyring er til dels de samme som har virkninger på lokal luftforurensning. Klimahandlingsplanen for Bergen setter ambisiøse utslippsmål: utslippene av de samlede klimagassene skal reduseres med 30 prosent fra 1991 til 2005, og utslippene av CO2 skal reduseres med 20 prosent i samme tidsrom. Klimahandlingsplanen retter oppmerksomheten særlig mot veitrafikken, oljefyring og avfallsdeponier som de viktigste kildene til klimagassutslipp i Bergen. Planen understreker at de mest effektive virkemidlene på kort sikt ligger på nasjonalt og internasjonalt nivå gjennom avgifter på energiforbruk og utslipp. På lokalt nivå vil de viktigste virkemidlene være knyttet til en integrasjon av klimaproblematikken i den langsiktige areal- og transportplanlegging, energiplanlegging og avfallsplanlegging. 5.5 Bergensprogrammet Bergensprogrammet for transport, byutvikling og miljø er et tiltaksprogram knyttet til ny bompengeavtale med staten. Bergensprogrammet formulerer også en samordnet transportpolitikk for Bergen som omfatter hele transportsektoren. Bergensprogrammet legger vekt på byens miljøutfordringer og biltrafikkens bidrag til miljøproblemer langs hovedvegene og i sentrale deler av Bergen. Bystyret vedtok i november 2000 Bergensprogrammet og en søknad til Stortinget om tillatelse til å kreve inn bompenger i perioden Programmet fordeler midlene med 45 prosent til vegbygging og 55 prosent til kollektiv, miljø, gang/sykkel og trafikksikring. Bergensprogrammet ble behandlet og godkjent av Stortinget i Mange av de viktigste transportrelaterte tiltakene for bedre luftkvalitet i Bergen er tatt opp i Bergensprogrammet. Dette gjelder bl.a. kollektivsatsing og dempet bilbruk med veiprising. Kollektivstatsingen ble vedtatt og bybanen er foreslått og vedtatt av Bystyret som en del av dette. Veiprising ble derimot ikke vedtatt og Bystyret utsatte dette spørsmålet til ny vurdering i Energimeldingen Energimeldingen for Bergen er en oppfølging av konsesjonskravet for avfallsforbrenningsanlegget i Rådalen. Meldingen er tematisk avgrenset til stasjonær energibruk. Målsettingen med energimeldingen var: foreslå tiltak som bidrar til å nå nasjonale og kommunale målsettinger for utslipp av klimagasser foreslå tiltak som bidrar til at lokale miljøproblemer kan reduseres avklare grunnlag for å bygge ut et fjernvarmenett i Bergen Hovedformålet med Energimeldingen var å legge et grunnlag for utbygging av fjernvarmenettet i Bergen. Ved behandling av Energimeldingen ble det også vedtatt flere forslag rettet mot å redusere energibruken og bruk av mer miljøvennlige energikilder. Det ble bl.a vedtatt at Bergen kommune skal bruke ny energiteknologi i egne bygg og benytte erfaringene som demonstrasjonseksempler. Det ble også vedtatt at arealplanleggingen skal legge til rette for bruk av fjernvarme og at energihensyn i større grad trekkes inn i arealplanleggingen og byggesaksbehandlingen. 5.7 Kommuneplanen Kommuneplanens del 4 om miljø og ressursforvaltning peker på at topografien og lokalklimatiske variasjoner gir Bergen betydelige problemer med inversjon. Det innebærer at store områder til tider kan ha forurensningsproblemer. Særlig energikrevende virksomhet med store utslipp bør i følge kommuneplanen ikke etableres i inversjonsområdet. Dette gjelder både energibruk til transport, oppvarming, prosesser og avfallsforbrenning. Ved planlegging av ny utbygging i inversjonsområder, bør det gjennom planvedtak legges opp til bruk av energikilder med minimale utslipp. Flere av områdene som er aktuelle for knutepunktsfortetting i Bergen, ligger i markerte inversjonsområder. Større konsentrasjon av aktiviteter i disse områdene vil eksponere større befolkningsmengder for økt forurensning og dårlig luftkvalitet. Det må derfor stilles strenge krav til utslipp. Kommuneplanen tar opp hovedelementene i Bergensprogrammet og inkorporerer disse i kommunens overordete areal- og transportpolitikk

20 5.8 Nasjonal Transportplan Mange av de viktigste premissene for utvikling innen transport i Bergen legges i forbindelse med Nasjonal Transportplan. På sentralt hold er miljøambisjonene i transportsektoren skjerpet, som foreslått av de sentrale transportetatene, dvs Statens vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket og Avinor. NTP skal behandles i løpet av 2004 med vedtak knyttet til virkemiddelbruk og finansiering av tiltak. Enkeltelementene i Bergensprogrammet blir behandlet som del av NTP. NTP gjennomføres i stor grad som en prosess styrt av de nasjonale transportetatene. Bergen, sammen med de øvrige storbyene, er invitert til å utarbeide en strategisk byanalyse som innspill til arbeidet med NTP. Byanalysen for Bergen påpeker at prognosene viser betydelig trafikkvekst i årene framover. Det er derfor behov for en transportpolitikk som forhindrer at prognosene oppfylles, og utvikle et transportsystem som kan imøtekomme næringslivets transportbehov, håndtere trafikkveksten på en god måte, utvikle miljøvennlige transportformer, effektiv organisering av transportsektoren og bedre miljøforhold i byen. Dette kan oppnås ved satsing på miljøvennlige transportformer, omorganisering av transportforvaltningen, vegprising og parkeringspolitikk (Byrådsak ). 5.9 Oppsummering Det må gjennomføres en rekke tiltak om luftkvaliteten skal bedres i Bergen. Problemstillinger og oversikt over nødvendige tiltak og effektene for luftforurensning er behandlet i flere planer. Samlet foreligger det vedtak fra flere år tilbake som bidrar til resultater i positiv retning for byluften. Eksempler på tiltak som er iverksatt og som har positive konsekvenser for byluften i Bergen, er økningen i bruken av piggfrie vinterdekk og etablering av fjernvarmeanlegg. Innen transportsektoren har innføringen av busser med naturgass som drivstoff hatt positiv effekt i gater med mye busstrafikk, men har liten effekt på byluften generelt. Til det er omfanget av tiltaket for lite

Forurensning av luften

Forurensning av luften REN LUFT FOR ALLE Ren luft for alle Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde seg og kan bevege

Detaljer

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide

Ren luft for alle. Foto: Knut Opeide Gi bilen en pause Ren luft for alle Foto: Knut Opeide Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

Luftforurensning i norske byer

Luftforurensning i norske byer Gi bilen en pause Ren luft for alle Forurensning av luften Alle bør ha tilgang på ren luft også de som bor i byer. Målet er at vi sammen skal få til trivelige byer og tettsteder der mennesker liker å oppholde

Detaljer

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN

NOTAT LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN Oppdragsgiver: Balsfjord Kommune Oppdrag: 523596 Reguleringsplan Nordkjosbotn Del: Dato: 2011-03-08 Skrevet av: Sturle Stenerud Kvalitetskontroll: Trond Norén LUFTKVALITET NORDKJOSBOTN INNHOLD 1 Innledning...

Detaljer

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Lokal luftkvalitet Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 7.2.17 Innhold Kommunenes ansvar og rolle Resultater etter tilsyn fra Fylkesmannen Målestasjoner og måleresultater Helsevirkninger

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen

Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen NILU: OR../2007 NILU: OR../2007 REFERANSE: O-107132 DATO: NOVEMBER 2007 ISBN: 82-425- Rv 580, Fritz C. Riebers vei, Bergen Vurdering av luftforurensning fra kulvert Ivar Haugsbakk Norsk institutt for luftforskning

Detaljer

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet

Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Lavutslippssoner i norske byer - Miljørestriksjoner på tunge kjøretøy Anne Brendemoen Samferdselsdepartementet Arbeidsgruppa om Lavutslippssoner Nedsatt våren 2004 - medlemmer fra SD, MD, Oslo, VD Mandat:

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god...

Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Generelt: Status for luftkvaliteten i Bergen (Forhold til forurensningsforskriften) Svevestøv: Under kravene. Nitrogendioksid (NO 2 ): Timesverdiene NO 2 ligger

Detaljer

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune

LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE. Ciens frokostseminar Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTKVALITET I OSLO: FRA MÅLEDATA TIL BEDRE HELSE Ciens frokostseminar - 26.4.2017 Susanne Lützenkirchen Bymiljøetaten Oslo kommune LUFTMÅLENETTVERKET I OSLO HVILKE STOFFER MÅLES I OSLO? Nitrogenoksider

Detaljer

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen

Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner fra tiltaksutredningen Oktober 2004 Oslo kommune Kart som viser målestasjonenes plassering, type målestasjon og trafikkvolum (ÅDT) i Oslo Luftkvalitet i Oslo Hovedkonklusjoner

Detaljer

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger:

bestemte grupper av kjøretøy, slik Helse- og omsorgsdepartementet gjorde for Bergen kommune i 2010. Vegtrafikklovens første ledd lyder nå som følger: Nærmere avklaring av muligheten til å iverksette midlertidige trafikkbegrensede tiltak i perioder med lokal luftkvalitet som overstiger grensene i forurensningsforskriften kapittel 7 God luftkvalitet forutsetter

Detaljer

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv

3 Lokal forurensning. 3.1 Hva dreier debatten seg om? 3.2 Hva er sakens fakta? Svevestøv 3 Lokal forurensning 3.1 Hva dreier debatten seg om? I flere storbyer kan det vinterstid med kald stillestående luft og inversjon oppstå et problem ved at forurensningsforskriftens grenseverdier for NO

Detaljer

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen

Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Luftkvaliteten i Bergen Folkehelse i planleggingen Årskonferanse om miljø og helse i Bergen 12. og 13. mai 2014. Per Vikse Seniorrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø To tema Lokal luftforurensning

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

2.2 Rapport luftforurensning

2.2 Rapport luftforurensning 2.2 Rapport luftforurensning RAPPORT SIDE 18 AV 18 C:\01 Oppdrag\19099115 Reguleringsplan Mære\14 Fagområder\Regulering\Merknadsbehandling\Revisjon 25_10_2017\ETM_20_A_00064_2017-10- 23.docx -14 OPPDRAG

Detaljer

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato:

Oslo Lufthavn AS. Luftkvalitet. Utgave: 1 Dato: Oslo Lufthavn AS Luftkvalitet Utgave: 1 Dato: 2011-06-01 Luftkvalitet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Oslo Lufthavn AS Rapportnavn: Luftkvalitet Utgave/dato: 1 / 2011-06-01 Arkivreferanse: - Oppdrag:

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I november måned var det i over

Detaljer

Bergen Kommune. Vervarslinga DNMI. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Vervarslinga DNMI. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Vervarslinga DNMI Statens vegvesen Hordaland Gjennomføring av overvåkning og varsling Formål Statens Vegvesen, Hordaland og Bergen kommune har i 7 vintersesonger 1994-21, fra oktober til

Detaljer

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse

Eineåsen Eiendom AS. Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitetsanalyse RAPPORT Rykkinnveien 100 Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 2 253641 Kunde: Eineåsen Eiendom AS Rykkinnveien 100 Luftkvalitet Basert på kvalitativ

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Bergen har overskridelser av forurensningsforskriftens grenseverdier og de nasjonale målene for luft som er strengere enn forskriftenes grenseverdier.

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland

Bergen Kommune. Statens vegvesen Hordaland Bergen Kommune Statens vegvesen Hordaland Luftkvalitet i Bergen 2002 I slutten av 2002 kom ny om lokal luftkvalitet. Formålet med denne forskriften er å fremme menneskers helse og trivsel, og beskytte

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521177 Luftkvalitet Mindeporten Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-03-10 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-03-12 INNLEDNING Mindeporten

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2014 og 2015 Mestasjon E16, Sandvika Nord på Rud Målestasjonen ved E16 Sandvika Nord på Rud Tittel:

Detaljer

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE.

LUFTFORURENSNING FRA FV 188, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. Side: 1 av 7 Til: Fra: Per Moen Katrine Bakke Dato: 28. januar 2010 LUFTFORURENSNING FRA, MERKURVEGEN OG SÆDALSVEGEN, BERGEN KOMMUNE. I forbindelse med et reguleringsforslag for et boligområde for ca 30

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I januar måned var det i over

Detaljer

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging.

Tabell 1: Aktuelle grenseverdier for luftkvalitet. Nasjonale mål legges til grunn ved planlegging. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 524471 Luftkvalitet Minde Allmenning Del: Skrevet av: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-05-06 Kvalitetskontroll: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-05-06 INNLEDNING Minde

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale.

I vurderingen er det lagt til grunn en fremtidig situasjon i 2020, som er beregningsår. Oppdraget er løst på grunnlag av tilsendt materiale. Oppdragsgiver: OPUS Bergen AS Oppdrag: 521314 Luftkvalitetsvurdering Birk Barnehage Del: Skrevet av: Eirik Csák Knutsen Dato: 2009-04-17 Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen Dato: 2009-04-17 INNLEDNING

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

Forskrift om lokal luftkvalitet

Forskrift om lokal luftkvalitet Forskrift om lokal luftkvalitet Fastsatt ved kgl.res. XX.XX.XX med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 5, 9, 39, 49, 51 og 81, jf. EØS-avtalens

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen

Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen Beredskapsplan for episoder med høy luftforurensning i Bergen v/per Vikse Klimaseksjonen Bedre byluftforum 13.april 2016 Luftkvaliteten i Bergen er vanligvis god... Inversjon Generelt: Status for luftkvaliteten

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025

NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 Sammendrag: NO 2 -utslipp fra kjøretøyparken i norske storbyer Utfordringer og muligheter frem mot 2025 TØI rapport 1168/2011 Forfatter(e): Rolf Hagman, Karl Idar Gjerstad og Astrid H. Amundsen Oslo 2011

Detaljer

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen

Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder. Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Kollektivtransport - Utfordringer, muligheter og løsninger for byområder Kollektivforum 8. juni 2017, Malin Bismo Lerudsmoen, Statens vegvesen Mye av kollektivtransport ruller på vegnettet Over 50 % av

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank

Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning. Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Velfungerende infrastruktur med lavere klimabelastning Terje Moe Gustavsen, leder av styringsgruppen for NTP 8. november 2011, TEKNAs tenketank Nasjonal transportplan Presenterer regjeringens transportpolitikk

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Varslingsklasser for luftkvalitet

Varslingsklasser for luftkvalitet Varslingsklasser for luftkvalitet Et voksent menneske puster inn 11 000 liter luft hver eneste dag. Det sier seg selv at kvaliteten på luften vi puster inn kan påvirke helsa vår. Det er derfor viktig å

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon?

Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Er transportmodellene egnet til å beregne tiltak som skal gi transportreduksjon? Frokostseminar 16.juni 2015 Tormod Wergeland Haug 1. Utredningen trafikkreduserende tiltak og effekten på NO2 2. Erfaringer

Detaljer

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU

Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vedlegg 5 Ørskog kommune Fv.650 Sjøholt-Viset Kommunedelplan med KU Vurdering av lokal luftkvalitet 2015-01-29 Revisjon: J01 J01 2015-01-29 Til bruk ThSol KJB ATFot Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland I april ble det registrert 1 døgn med overskridelser av svevestøv PM 10 på Sverresgate målestasjon. Det ble ikke målt overskridelser

Detaljer

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater

Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Effekter av ulike tiltak for å redusere NO 2 -nivået - modellresultater Bedre byluft forum, 13. april 2016 Britt Ann K. Høiskar og Ingrid Sundvor Gabriela Sousa-Santos og Mathias Vogt NILU- Norsk Institutt

Detaljer

LUFTKVALITETEN. i Stavanger

LUFTKVALITETEN. i Stavanger LUFTKVALITETEN i Stavanger KANNIK VÅLAND KANNIK Årsrapport 2013 1 INNHOLD Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn for Bedre byluft 4 1.2 Forurensningsforskriften, lokal luftkvalitet 4 1.3 Helseeffekter

Detaljer

Transport i by konferanse, 20.09.2005. Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen. Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå?

Transport i by konferanse, 20.09.2005. Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen. Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå? Transport i by konferanse, 20.09.2005 Lovpålagt reduksjon av luftforurensningen Resultat av tiltaksutredningen i Oslohva skjer nå? Anne Gislerud,, Oslo kommune Lovpålagt reduksjon- gjeldende regelverk

Detaljer

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble registrert 1 døgnoverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon i oktober måned. I rapporten er det gitt

Detaljer

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø?

Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Nytt bomsystem i Oslo - bedre trafikkstyring og miljø? Marit Ulveseth, prosjektleder bærekraftig byutvikling, COWI 1 Veitrafikk hovedkilde til lokal luftforurensning Oslo har brutt lovpålagte grenseverdier

Detaljer

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo

Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2005 Luftkvaliteten i Oslo De tiltakene som har blitt gjennomført til nå, og i det omfanget de til nå har blitt gjennomført, er ikke tilstrekkelig til at grenseverdiene overholdes. Samtidig

Detaljer

Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringene. v/utbyggingsdirektør Lars Aksnes

Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringene. v/utbyggingsdirektør Lars Aksnes Hva kan SVV gjøre for å møte klimautfordringene v/utbyggingsdirektør Lars Aksnes Innhold Hvorfor skal SVV ta ansvar for å redusere klimagassutslippene? Hvor mye må utslippene reduseres? Aktuelle tiltak

Detaljer

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland I mai ble det målt 3 overskridelser av ozon O 3. Det regnes som overskridelse hvis det i løpet av et døgn blir målt en 8-timers gjennomsnitt

Detaljer

Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger

Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger Ny veileder på lokal luft Tiltaksutredninger Silje Bratland, Miljødirektoratet Bedre byluftforum 22. september 2014 Disposisjon Hvorfor har vi laget en veileder Hva gir veilederen svar på Hvem er ansvarlig

Detaljer

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef

Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem hvilke valg står vi overfor? Helge Eidsnes regionvegsjef Fremtidens transportsystem: Forslag til NTP 2014 2023 Byplanlegging og transport KVU Bergensregionen Konsept og anbefalinger

Detaljer

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene?

Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Hvordan skal vi nå de nasjonale klimamålsettingene? Om bidrag til det fra areal- og transportplanlegging i byområdene våre; Framtidens byer av Dr.ing Tor Medalen, Asplan Viak Målene for reduksjon av klimagassutslipp

Detaljer

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune

TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING. E6 Moelv-Biri. Ringsaker og Gjøvik kommune TYPE PLAN TEMARAPPORT LUFTFORURENSNING E6 Moelv-Biri Ringsaker og Gjøvik kommune Region øst Hamar kontorsted 28. mai 2013 Rapport luftforurensning Oppdrag: E6 Moelv-Biri Emne: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag Når vi ser januar måned under

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO OST-12/13648-33 30353/14 14.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 7/13 15.01.2013 Enstemmig Funksjonshemmedes

Detaljer

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Svar - Høring - forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler Miljøenheten Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep N-0030 OSLO Vår saksbehandler Thea Berg Lauvsnes Vår ref. 16/27312/ K23 &13 oppgis ved alle henv. Deres ref. 15/576 Dato 16.08.2016 Svar - Høring

Detaljer

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport mai 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelser av svevestøv PM10 i mai. Det skyldes høyst sannsynlig askeskyen fra Island. Vi fikk overskridelser på både Lensmannsdalen

Detaljer

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Sammendrag Månedsrapport januar 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelse av svevestøv PM10 i januar. De høyeste målingene er gjort på Lensmannsdalen målestasjon. Vurderingen i forhold til

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND FOTO: INGE FJELDDALEN, TELEMARKSAVISA ÅRSRAPPORT 2013 Industrien i Grenland Side 2 av 29 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2013, viste 34 overskridelser

Detaljer

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016

Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland. Gjennomføringsplan. Oktober 2016 Intensivert vegrenhold og støvdemping i Grenland Gjennomføringsplan Oktober 2016 Innledning Tiltaksutredning for luftkvalitet i Grenland ble vedtatt av bystyrene i Porsgrunn og Skien kommuner 10. mars

Detaljer

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland I juni ble det målt 2 overskridelser av PM 10. Dette skyldes veiarbeid i nærheten av målestasjonen på Lensmannsdalen. Det ble ikke

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning

Innholdsfortegnelse. Deli skog, detaljreguleringsplan. Hjellnes Consult as. Luftforurensning Hjellnes Consult as Deli skog, detaljreguleringsplan Luftforurensning COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn 2 2 FORUTSETNINGER, UNDERLAG

Detaljer

Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK

Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK Steen & Strøm Eiendomsutvikling AS VURDERING AV LUFTFORURENSNING FOR BUSKERUD HANDELSPARK April 2008 Side: 2 av 8 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. GRUNNLAGSDATA...3 2.1. PLANOMRÅDET...3 2.2. TRAFIKKDATA MM...3

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 5 overskridelser av svevestøv PM10 i april. Vi har satt i drift en ny målestasjon i Sverresgate i Porsgrunn og som siden 14/4 har

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Tittel: Luftkvaliteten i Oslo Årsrapport 2006 Rapport nr.: 200700290-1 Forfatter: Susanne Lützenkirchen susanne.lutzenkirchen@hev.oslo.kommune.no Stikkord: Luftkvalitet,

Detaljer

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015

Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer. Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Transportplanlegging i Bergen - status og utfordringer Seksjonssjef Marit W. Sørstrøm NVF-møte 5.Mai 2015 Innhold Elementer i byens transportutvikling «Grønt skifte», fra miljø til klima-fokus Bergen 2030,

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland

Trafikk på Lillehammer. Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland Trafikk på Lillehammer Lillehammer 29.01.2014 Seksjonssjef Lars Eide Statens vegvesen - Oppland ÅDT 2012 Fylkesveger og E6 Blå tall tellinger 2005 12077 10000 6103 9257 10151 13131 10000 13 872 10300

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 02.10.2017 17/22973 17/181419 Saksansvarlig: Grete Syrdal Saksbehandler: Grete Marie Husø Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland I juli ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med

Detaljer

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%).

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%). side 1 av 11 Månedsrapport februar 2017 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det målt 2 overskridelser av PM 10 på Sverresgate, 0 på Øyekast og 1 på Lensmannsdalen målestasjon. I rapporten

Detaljer

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo

Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo Konsekvensvurdering av midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensning i Oslo - Utkast til forskrift om midlertidige trafikkregulerende tiltak ved høy luftforurensing i Oslo kommune 21.11..2011

Detaljer

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden

Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Ny utslippsteknologi og drivstofftyper hva er helsekonsekvensen av disse endringene i Norden Marit Låg Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt Befolkningsstudier viser sammenheng

Detaljer

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I oktober ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Hvor går vi nå Nasjonal transportplan og bypakker Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Bergen 30.november 2012 Status for transportetatenes NTP-forslaget for 2014-2023 Transportetatenes forslag - 29.februar

Detaljer