Brita Been Tekstilkunstner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brita Been Tekstilkunstner"

Transkript

1

2 Brita Been Tekstilkunstner Textile Artist

3 INSPIRASJONENS HERLIGE RUNDDANS Det burde være vel kjent at særnorske tradisjonsmarkører som rosemaling og stavkirker har forbindelseslinjer til andre kulturer. Med Brita Beens nye tepper er det «samme historien om igjen». Det er jo bare positivt. I vår tid er kulturutveksling mer aktuelt enn noen gang. Før i verden tok reiser veldig lang tid. I våre dager flyr vi tur retur New York for en helg. Eller til Beijing, for den saks skyld. Det var i hvert fall det Brita Been gjorde. I 2002 reiste hun for første gang til Kina. Og hun nøyde seg ikke med en helgetur. Det var snakk om en to ukers studietur, og siden har hun vært tilbake tre ganger i faglig sammenheng. De mange opplevelsene har satt varige spor. Blant annet ble hun fascinert av søyler og flater hugget i marmor, og spesielt ble hun inspirert av de ulike skyformasjonene hun så på tradisjonelle skulpturer. Det tok sin tid å bearbeide inntrykkene, men i 2012 kunne hun presentere det første resultatet, et teppe med tittelen SKYBRAGD. Det er et teppe som fortsatt sitter i hukommelsen. Da jeg kom inn i Larvik Kunstforening den høsten var det mye som var slik jeg forventet: Vakkert og solid håndverk, sterke farger og ikke minst fascinerende mønstre basert på geometriske konstruksjoner. Men ett av teppene skilte seg ut: I motsetning til de andre teppene hadde SKYBRAGD organiske, svungne linjer i et gjentatt mønster, Fargevalget, med oker og enkelte fargemarkører mot de sorte linjene og lyse feltene, skilte seg også ut. Forskjellen var påtagelig mot de i all hovedsak strengt geometriske mønstrene med rette linjer og flater. SKYBRAGD representerte et klart brudd i hennes produksjon. Tittelen hentet hun fra et tradisjonelt mønster brukt i eldre, norsk vevtradisjon. Men idéen oppstod altså i etterkant av reisen til Kina. Da det første teppet ble vist på to påfølgende separatutstillinger var det enkelt å se hvor inspirasjonen kom fra, siden hun også viste et diasshow med inntrykk fra bl.a. Kina. Siden er det blitt en hel serie hvorav tre tepper presenteres for første gang i SOFT galleri, våren De teppene hun presenterer nå har enda friere mønsterdannelse enn det ene, oker SKYBRAGD teppet fra Det har med andre ord skjedd en frigjøring som bygger på et «mykere» uttrykk og en mer kompleks måte å danne mønstre på. Brita Beens tepper har alltid vært bygd opp med en utpreget sans for rytmiske gjentagelser. Men nå er rytmen fri og mønstrene danser over teppenes flater. Ulike kilder gir forskjellige forklaringer, men kort oppsummert er skybragd mønsteret en variasjon blant palmettmotiver, en stilisert blomsterkrans som fremstår som en strengere utgave av akantusrankene. Palmettmotivet finnes blant annet i den europeiske renessansens silkestoffer, men mønsterets røtter er veldig mye eldre. Og som vi skjønner har dette universelle motivet vandret på tvers av kulturer og gjennom tid. < SKYBRAGD rød / chinese Cloud red x 245 cm

4 Brita Beens skybragd tepper forholder seg veldig fritt til det strengt symmetriske palmettmotivet. Man kan si at betegnelsen er valgt like mye ut fra begrepets faktiske innhold, og da er spesielt ordet «sky» viktig. Men forbindelsen til hennes tidligere tepper er også til stede fordi «bragd» i følge en eldre etymologisk ordbok betyr «vevning med ruter og figurer». Og det er jo nettopp det hun gjør med skybragd teppene, hun bruker figurer i form av «skyer». For man kan jo diskutere om det er det disse mønstrene fremstiller? Uansett for Brita Been blir disse teppene innledningen til et nytt kapittel i karrieren. Dette er for så vidt en gammel historie som gjentar seg: Det ligger mye god innovasjon i å hente inspirasjon fra ulike kulturer og tradisjoner. Som tidligere nevnt er inspirasjonen hentet fra Kina, men når de formene hun ble inspirert av der har møtt den europeiske tradisjonen Brita Been står i, er vi så heldige at det oppstår noe nytt. Det er kanskje et lite steg for menneskeheten, men et stort sprang for Brita Been. Lars Elton er kritiker, frilansjournalist og redaktør. Han er kunst- og arkitekturkritiker i VG og skriver om kunst- og kulturrelaterte emner i et bredt utvalg publikasjoner. INSPIRATIONS GLORIOUS ROUND TRIP It is well known that the exclusive Norwegian rose-painting tradition and Stave churches have connections with other cultures. With Brita Beens new tapestries the story repeats itself. That is a positive thing. In our own time cultural exchange is more relevant than ever. In the past, travelling took longer. Nowadays we fly roundtrip to New York for a weekend. Or to Beijing for that matter. That was certainly what Brita Been did. In 2002 she travelled for the first time to China, and did not stop just for the weekend. It was a two-week study trip, and since then she has been back three times in academic contexts. Many experiences have left lasting impressions. Amongst other things she was fascinated by carved columns and surfaces in marble and especially by the various cloud formations she saw in traditional sculptures. It took some time to process these impressions, but in 2012 she presented the first result, a tapestry entitled SKYBRAGD / CHINESE CLOUD. There is a tapestry that still lingers in my memory. When I visited her exhibition in Larvik that Autumn much was as expected: beautiful and solid craftsmanship, bright colours and fascinating patterns based on geometric constructions. But one of the tapestries stood out: unlike the other tapestries SKYBRAGD / CHINESE CLOUD had organic, curved lines in a repeated pattern. The colour scheme with ochre and other colours against black outlines and light areas stood out, too. The contrast was evident from the otherwise mainly largely strict geometric patterns with straight lines and surfaces. SKYBRAGD / CHINESE CLOUD represented a clear break with her former work. The title comes from a traditional pattern used in early Norwegian weaving tradition. But the idea followed after the visit to China. When the first tapestry was shown at two consecutive exhibitions, it was easy to see where the inspiration came from, since there was also a slide show with amongst others, impressions from China. Since then a series of tapestries has been made, three of which are presented for the first time in SOFT Gallery, Spring The tapestries are now even freer in patternformation than the single ochre SKYBRAGD / CHINESE CLOUD from It has in other words released a softer expression and a more complex way of forming patterns. Brita Beens tapestries have always built on a distinct sense of rhythmic repetition. But now the rhythm is free and patterns dance across the tapestries surface. Different sources give various meanings, but a brief summary is that the skybragd pattern is a variation among palmett motifs a stylized flower garland which emerges as a stricter version of acanthus leaves. The palmett motif is amongst others found in European Renaissance silks, but the patterns` origin is very much older. And as we understand, this universal subject passed through cultures and time. Brita Beens skybragd / chinese cloud tapestries relate freely to the strictly symmetrical palmett motif. One might say that the chosen term, is as much from the terms actuel content, and the word cloud is especially important. But the connection to her previous tapestries is also present, because bragd according to an old etymological dictionary means weaving with squares and shapes. And that is exactly what she is doing in the skybragd / chinese cloud tapestries, she uses shapes in the form of clouds. One might discuss if this is what the patterns portray. However, these tapestries mark the beginning of a new chapter in her career. This is in a way a story repeating itself : there is plenty of innovation to be had from inspiration from different cultures and traditions. As previously mentioned, it is when the inspiration drawn from China meets the European tradition Brita Been stands within, we are fortunate that something new occurs. It is perhaps a small step for mankind, but a giant leap for Brita Been. Lars Elton is a critic, freelance journalist and editor. He is the Art and Architcture critic for VG newspaper and writes about art and culture-related topics in a wide variety of publications.

5 Galleri Bølgen / Larvik Kunstforening 2012 < detalj SKYBRAGD oker / chinese Cloud ochre x 245 cm

6 SKYBRAGD jade Chinese cloud jade x 245 cm

7 SKYBRAGD grå Chinese cloud grey x 200 cm

8 SKY cloud x 195 cm

9 CurrIculum Vitae SEPARATUTSTILLINGER / SOLO EXHIBITIONS (i utvalg / selected) SOFT galleri // Norske Tekstilkunstnere, Oslo 2014 Rauland Kunstforening, Rauland 2013 Larvik Kunstforening, Galleri Bølgen, Larvik 2012 Sunnfjord Museum, Førde 2010 Moss Kunstforening, Moss Kunstgalleri 2010 Telemark Kunstnersenter, Skien, kurator Jan Christensen 2009 Skiens Kunstforening, Ibsenhuset, Skien 2007 Hå gamle prestegard, Jæren 2006 Norsk Skogmuseum, Elverum 2005 Stavanger Kunstforening 2000 Nordens Hus, Reykjavik, Island 2000 Oslo Kunstforening 1999 Kunstnerforbundet, Oslo 1993 Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim 1991 GRUPPEUTSTILLINGER / GROUP EXHIBRITONS (i utvalg / selected) ARTAPESTRY3, European Tapestry Exhibition, Danmark, Finland, Sverige, Frankrike og Latvia 2012 / 2014 ESSENS, Norske Kunsthåndverkeres temautstilling, Hamar og Ålesund 2010 ARTAPESTRY2, European Tapestry Exhibition, Danmark, Norge, Frankrike og Sverige 2008 / 10 «From Lausanne to Beijing», 5., 4., 3. og 2., International Fiber Art Biennial, Kina 2008, 06, 04, 02 Biennale for Kunsthåndverk, NK Sørøst-Norge 2008 / 09 A World of Folk, Stavanger2008, kurator Li Edelkoort 2008 Internasjonal Triennale for billedvev og tekstilkunst, Tournai, Belgia 2008, 05 Sørlandsutstillingen, Kristiandsand og Skiens Kunstforening, gjesteutstiller 2008, 04, 02, 01 «Art Textiles: Norway» v/norske Tekstilkunstnere, Litauen, Latvia og Bulgaria 2006 American Tapestry Biennial V og IV, USA 2004, 02 Norske Kunsthåndverkeres Landsdelsutstilling 1999, 97, 95, 89 Norsk Kunsthåndverk, årsutstilling 1994, 90, 89, 84 Nordic Carpet Design, Jonisk senter i Athen 1992 Vestlandsutstillingen 1973 PRISER / AWARDS 2. premie vevkonkurranse, tidsskriftet Vävmagasinet 2013 Outstanding honorable mention from Lausanne to Beijing 4. og 5. Internasjonale tekstilkunstbiennale, Suzhou og Beijing 2008, 06 ANNET / OTHERS Flere statlige stipend og Statens garantiinntekt for kunstnere fra 1996 Offentlige utsmykkingert i bl.a. Stavanger, Tønsberg, Skien, Porsgrunn og Moss Flere offentlige innkjøp, bl.a. Kunstindustrimuseet i Oslo og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, Trondheim Diverse private innkjøp 1994 d.d. Diverse verv i ulike kunstnerorganisasjoner, sentralt og regionalt fra 1986 Adjunkt i vev, form og farge, samt studieinspektør ved Gloppe videregående skole Kursvirksomhet og andre fagrelaterte oppgaver fra 1997 MEDLEMSKAP / MEMBERSHIP Medlem av Norske Kunsthåndverkere, Norske Tekstilkunstnere og Norske Billedkunstnere

10 Foto/PhotO Tekst/Text Design Trykk/Print/ Layout Stina Glømme Brita Been Lars Elton Joan Mehl Brita Been Reklamehuset Wera Brita Been Født / Born Moss. Presteallèen 69, 3944 Porsgrunn, Norway / / Støttet av / supported by BILDENDE KUNSTNERES HJELPEFOND 5 %-FONDET < SKISSER / SKETCHES

11

S O LV E I G A A L B E R G

S O LV E I G A A L B E R G S O LV E I G A A L B E R G p å v e i g j e n n o m / p a s s i n g t h r o u g h FORORD I utarbeidelsen av På vei gjennom har jeg tatt utgangspunkt i Kunsthallen som størrelse og rom. Jeg ville ta et grep

Detaljer

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen

Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen Norske Kunsthåndverkeres årsutstilling 19 september 14 desember 2014 KODE, Kunstmuseene i Bergen C I N N H O L D N T E N T Kunsthåndverk 2014 på KODE Å formidle kunsthåndverk i sin tid Juryens forord Kunsthåndverkprisen

Detaljer

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering

Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13. Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Studentevaluering av utvekslingsopphold 2012-13 Rapport med utgangspunkt i studentenes evaluering Innhold 1. Innledning... 3 2. Om utvekslingsvirksomheten... 3 3. Om evalueringen... 4 3.1 Generell beskrivelse...

Detaljer

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42

- formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 Pierre Boulez: Troisième Sonate (1957) Universal Edition - formant 2: Trope 1 Texte 01:03 2 Parenthèse 02:38 3 Glose 01:40 4 Commentaire 02:42 - formant 3: Constellation Miroir 5 Mélange blocs points 00:23

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2009 Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye perspektiver

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Opptaksrapport 2007 Innhold: 1. Opptakskomiteen 2007... 1 2. Søkertall... 1 3. Opptakstall 2007... 2 4. Opptaksprøvene... 3 Hjemmeoppgave... 4 Skoleoppgave... 5 Conclusions...

Detaljer

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival

Katalog. Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival Katalog Den 32. Kortfilmfestivalen The 32nd Norwegian Short Film Festival 10.6 15.6 2009 Den 32. Kortfilmfestivalen Grimstad, 10. 15. juni 2009 The 32nd Norwegian Short Film Festival Grimstad, 10th 15th

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Barn og Internett-reklame

Barn og Internett-reklame Rapport nr. 7-2000 Ingrid Kjørstad Barn og Internett-reklame En studie av 12-åringers forståelse og kunnskaper om reklame på Internett SIFO 2005 Rapport nr. 7-2000 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter

Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr. 1-2004 Lisbet Berg Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Oppdragsrapport nr.1-2004 Tittel Bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter Antall sider 60 Dato.02.2004 Title Adverse

Detaljer

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner

Rapport nr. 3-2001. Ingun Grimstad Klepp. Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner Rapport nr. 3-2001 Ingun Grimstad Klepp Avhending sett i forhold til kvinners klesvaner SIFO 2001 Rapport nr. 3-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Et rom for seg selv til å skrive

Et rom for seg selv til å skrive Notat 16/2006 Marit Ulvund Et rom for seg selv til å skrive VOLDA 2006 Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Marit Ulvund Høgskulen i Volda 0805-8075 Marit Ulvund http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Appendix 1: Interview Transcriptions

Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1: Interview Transcriptions Appendix 1.1. Interview with Ala Kazlova, Marketing Manager, InnoVentum, 05.04.2013 Could you give a short description of how the idea of starting this company emerged?

Detaljer

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY

FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY Ingun G. Klepp FRA RENT TIL NYVASKET SKITTENT OG RENT TØY CLEAN TO NEW- WASHED Dirty clothes - clean habits English summary Fagrapport nr. 2 2003 Statens institutt for forbruksforskning Fagrapport nr.

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4

Kjære BKH- medlemmer og publikum! Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Innholdsfortegnelse Forord 3 Historisk tilbakeblikk 4 Finn Aage Andersen 6 Ragnhild Arneberg 7 Ann Avranden 8 Linda Bakke 9 Anne Bekkelund 10 Alf-Kaare Berg 11 Siri Bjerke 12 Anne Kampmann 31 Svein Tore

Detaljer

The 34th Norwegian Short Film Festival

The 34th Norwegian Short Film Festival The 34th Norwegian Short Film Festival Kortfilmfestivalen 2011 Katalog for den 34. Kortfilmfestivalen, Grimstad 15. 20. juni 2011 Design: Eriksen / Brown Med Mari Hovden Basert på en profil av Yokoland

Detaljer

Den kommersielle ungdomstiden

Den kommersielle ungdomstiden Fagrapport nr. 6-2004 Ragnhild Brusdal Den kommersielle ungdomstiden En studie av forbruket til elever i ungdomsskolen og videregående Fagrapport nr. 6-2004 Tittel Den kommersielle ungdomstiden. En studie

Detaljer

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole

Forslag kunstnere til lukket konkurranse for. KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole Forslag kunstnere til lukket konkurranse for KUNSTPROSJEKT ved Nye Eiganes Skole På grunnlag av våre diskusjoner i komitéen har vi kommet frem til en sammenstilling av 4 kunstnerskap som vi tror vil resultere

Detaljer

Likestilling er jo ikke lenger det helt store.

Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestilling er jo ikke lenger det helt store. Likestillingsarbeid i skolen 2009 2010 RAPPORT 15/2010 Liv Anne Støren, Erica Waagene, Clara Åse Arnesen og Elisabeth Hovdhaugen NIFU STEP Norsk institutt

Detaljer

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60

Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Kathy Pepper om høydepunkter og muligheter ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Lee Raymond visjonær veteran møter ansatte FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Fra pellets til solcellepaneler. "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010

Fra pellets til solcellepaneler. 100 % Veimat sunnere matalternativer på Esso-stasjoner. Juni 2010 Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fra pellets til solcellepaneler "100 % Veimat" sunnere matalternativer på Esso-stasjoner Vellykket ExxonMobil Bislett Games 2010 s4 s15 s32 s36 Fra

Detaljer